Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun."

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun. Anbud sker löpande och kan lämnas på en eller båda av nedanstående punkter. (se blankett 1. Leverantör av hemtjänst) Serviceinsatser, vardagar mellan 08:00 17:00 Omvårdnadsinsatser, alla dagar mellan 07:00 21:00 Inom geografiska området/områdena (se bilaga 1. Karta) Vagnhärad Västerljung Trosa Kontakt Postadress: Vård och Omsorg, Trosa Besökadress: Tomtaklintgatan 2 Tfn växel: Fax Kajsa Fisk Vård- och omsorgschef Tfn: Förfrågningsunderlaget utgår från bestämmelserna enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) och är antagen av , och gäller fr om

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INFORMATION FÖRFARANDE OM ANSÖKAN INTE GODKÄNTS HEMTJÄNST VALFRIHET KRAV PÅ LEVERANTÖREN OCH VERKSAMHET ANSVARSFÖRSÄKRING EKONOMI KUNSKAP OCH ERFARENHET KVALITETSSYSTEM OCH -ARBETE Bemötande Klagomål- och synpunktshantering Rutiner och policy Uppföljning och tillsyn LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH FÖRESKRIFTER OMVÅRDNADSANSVARIG SKYLDIGHETER FÖR LEVERANTÖREN OCH VERKSAMHET AVVIKELSER Lex Sarah DOKUMENTATION OCH HANTERING AV KÄNSLIG INFORMATION KRING KUND EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER HÖJD BEREDSKAP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION PERSONAL RAPPORTERA FÖRÄNDRINGAR Förändring gällande kund Förändringar gällande företaget SAMVERKAN VERKSTÄLLA GIVNA BESLUT OCH EFTERLEVA ANGIVET KAPACITETSTAK Tillfällig utökning av uppdrag RÄTTIGHETER TILLÄGGSTJÄNSTER STÖD OCH RÅD ÄNDRA KAPACITETSTAK ETC KOMMERSIELLA VILLKOR UPPDRAG, OMFATTNING OCH KONTRAKTSTID KONTRAKTSVILLKOR ERSÄTTNING FÖR UTFÖRD TJÄNST Avrundad tid Definition av dag, kväll och helg Dubbelbemanning Omställningstid KAPACITETSTAK OCH GEOGRAFISKT OMRÅDE Förändring av kapacitetstak etc HÄVNING AV KONTRAKT Avsaknad av uppdrag Brott mot bestämmelser TVIST OMFÖRHANDLING UNDERLEVERANTÖRER ÄGARBYTE ELLER NY VERKSAMHETSANSVARIG ÖVRIGA VILLKOR... 16

3 Blanketter Blankett 1. Leverantör av hemtjänst Blankett 2. Leverantörens verksamhetsbeskrivning Blankett 3. Förändring av kapacitetstak etc. Blankett 4. Debiteringsunderlag Bilagor Bilaga 1. Karta Bilaga 2. Vård- och omsorgsplan Bilaga 3. Bemötande Bilaga 4. Socialdokumentation (genomförandeplan) Bilaga 5. Budget 2009, med flerårsplan Bilaga 6. Klagomålsblankett Bilaga 7. Sekretess och tystnadsplikt Bilaga 8. Avvikelserapportering Bilaga 9. Lex Sarah Bilaga 10. Ersättning 2009 (För beviljad och utförd hemtjänsttimme)

4 1. Praktisk information En leverantör måste ansöka om ett godkännande för att få utföra insatser inom hemtjänsten. Det finns möjlighet att begränsa sitt åtagande avseende tjänster, geografiskt område och kapacitetstak för verksamhet. Anbud ska göras på kommunens särskilda blankett, se blankett 1. Leverantör av hemtjänst och se blankett 2. Leverantörens verksamhetsbeskrivning. På blanketten finns mer information om vilka handlingar som ska bifogas med ansökan. Ansökan och dess bilagor sänds till eller lämnas; Vård och omsorg Besöksadress: Tomtaklintgatan 2 Postadress: Västra Långgatan Trosa prövar ansökan mot kraven i förfrågningsunderlaget, och lämnar skriftlig underrättelse inom sex veckor. kan begära in kompletterande uppgifter, om så krävs. Vård- och omsorgsnämnden får utesluta en ansökning på omständigheter som anges i 7 kap 1 Lagen om valfrihetssystem (LOV). Godkännandet blir bindande när kontraktet är undertecknat. Annons sker löpande på den nationella databasen Du finner förfrågningsunderlag med bilagor på Förfarande om ansökan inte godkänts Om kommunen beslutat att inte godkänna en sökande leverantör kan denne lämna in ny ansökan. Den nya ansökan ska vara utformad enligt det vid den aktuella tidpunkten gällande förfrågningsunderlaget. Om leverantör ej fått ett godkännande och anser att kommunen handlat fel, kan en begäran om rättelse sändas till Länsrätten i Södermanland. Vid avslag kommer besvärshänvisning att skickas med beslutsmeddelandet. 1.2 Hemtjänst Trosa Kommun har det yttersta myndighetsansvaret för att de som bor och vistas i kommunen, att de får den hjälp och det stöd de behöver. Hemtjänsten är ett sådant stöd, och som handlar om personlig omvårdnad och serviceinsatser. Hemtjänst beviljas av kommunens biståndshandläggare enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1-2, till enskild person som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat vis. 1 (19)

5 Under de senaste åren har omkring 150 brukare kontinuerligt haft beslut om hemtjänst inom kommunen. Brukarna utgör en bredd målgrupp från yngre till äldre, med olika typer av funktionsnedsättning. Ett företag som ansöker om att bli godkänd som leverantör kan välja det ena eller båda av områden, omvårdnadsinsatser och/eller serviceinsatser samt ange ett kapacitetstak för sin verksamhet. Omvårdnad innebär insatser som avser att stötta individen med den hjälp han/hon behöver kring sin person. Detta kan innebära stöd för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Serviceinsatser innebär hjälp med inköp, städ, tvätt och ärenden. 1.3 Valfrihet En grundläggande princip för valfrihetssystemet är att Trosa kommun ska behandla alla leverantörer på likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Biståndshandläggarna ska förhålla sig opartisk i förhållande till leverantörerna i brukarens valsituation. Det är biståndshandläggaren som lämnar uppdrag till vald leverantör. Trosa kommun ska även ta hänsyn till principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet när den tillämpar valfrihetssystem. De krav som ställs på godkända leverantörer får inte överstiga de krav som ställs på verksamhet i kommunens egen regi. I Trosa kommun har det sedan oktober 2007 funnits ett valfrihetssystem inom hemtjänst. Brukaren/kunden kan därigenom välja vilken eller vilka av de godkända leverantörerna inklusive kommunal hemtjänst som han eller hon vill ska utföra de beviljade insatserna. Undantag är hemtjänstinsatser på natten, som endast kommunala hemtjänsten erbjuder samt trygghetslarm. De kunder som inte gör ett aktivt val omfattas av kommunens egen hemtjänst (ickevalsalternativ). Valfrihetssystemet ger också kunden möjlighet att välja olika leverantörer av hemtjänst. De kan exempelvis ha en utförare av serviceinsatser och en annan för omvårdnad. Kunden har alltid rätt att bytta leverantör om de inte är nöjda med kvalitén på utförda insatser. 2 (19)

6 2. Krav på leverantören och verksamhet För att en leverantör ska bli godkänd i kommunens valfrihetssystem och bibehålla godkännandet ska vissa krav och villkor uppfyllas gällande; Ansvarsförsäkring Ekonomi Kunskap och erfarenhet Kvalitetssystem och -arbete Lagar, förordningar och föreskrifter Omvårdnadsansvarig (gäller leverantör av omvårdnadsinsatser) 2.1 Ansvarsförsäkring Leverantör skall tillse att kund och kommun hålls skadeslös för skada orsakad genom fel eller försummelse av personal anställd hos leverantören. Leverantören skall för detta ändamål inneha en ansvarsförsäkring. Bevis om att försäkring har tecknats skall överlämnas till kommunen innan avtal tecknas. Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till kommunen senast en vecka före det att försäkringen går ut. 2.2 Ekonomi Leverantören ska vara registrerad hos Bolagsverket och uppvisa registreringsbevis samt F-Skattsedel. Leverantören ska vara registrerad för lagstadgade skatter och avgifter. Leverantören får inte ha avgifts- eller skatteskulder till Skatteverket eller Kronofogdemyndigheten. Leverantör skall tillhanda hålla kommunen bokslut/årsredovisningar, för att påvisa ekonomisk bärighet och förmåga att fullgöra sina uppdrag. 2.3 Kunskap och erfarenhet Leverantören och dess personal skall ha för arbetsuppgifterna och verksamhetens inriktning adekvat kunskaps- och erfarenhetsbakgrund. Leverantören måste vid ansökan hänvisa till minst två referenser som kan ge stöd för att företaget besitter relevanta erfarenheter och kunskap. Övriga kunskaper som leverantören skall ha är den administrativ kompetens som krävs för att bedriva verksamheten, därmed även datakunskaper. 3 (19)

7 2.4 Kvalitetssystem och -arbete Leverantören ska bedriva ett dokumenterat kvalitetsarbete. Leverantören har ett ansvar att utföra uppdraget i enlighet med gällande kvalitetskrav som framgår av tillämplig lagstiftning, förordningar och föreskrifter inom verksamhetsområdet samt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och s mål, se bilaga 2. Vård- och omsorgsplan. Trosa kommun kan bistå med stöd och utbildning angående kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete berör bland annat dessa punkter; Bemötande Klagomål- och synpunktshantering Rutiner och policy Uppföljning Bemötande Förutom de kvalitetskrav som finns angivna i lagar, förordningar och föreskrifter ska verksamheten präglas av kvalité ur ett brukarperspektiv och efterleva politiskt antagna mål rörande bemötande och trygghet. Därav skall nedanstående punkter efterlevas; Ett gott bemötande, se bilaga 3. Bemötande Delaktighet och inflytande för den enskilde över insatsernas utformning, innehåll och utförande, se bilaga 4. Socialdokumentation (genomförandeplan) Tydlig information även till anhöriga Kontinuitet för den enskilde, se bilaga 5. Budget 2009, med flerårsplan Klagomål- och synpunktshantering Kunden har rätt att framföra klagomål och synpunkter. Leverantören skall ha rutiner för klagomålshantering där utredning, uppföljning och vidtagna åtgärder skall dokumenteras. Leverantören kan använda kommunens klagomålsblankett som underlag om sådant saknas, se bilaga 6. Klagomålsblankett Rutiner och policy Trosa kommun kan bistå med stöd för att du som leverantören ska ha bra rutiner och tydliga policy för personal som arbetar i verksamheten. I många fall åberopas att kommunens dokumenterade rutiner och policy nyttjas och efterlevs, som exempelvis rutin kring hantering av kundens egna medel och nycklar. Dessa kommer att finnas tillgängliga på Uppföljning och tillsyn Leverantören skall bistå kommunen med det underlag som krävs för att kommunen ska kunna följa upp att de bestämmelser som finns i förfrågningsunderlaget efterlevs. 4 (19)

8 är skyldig att följa upp leverantörer för att kunna garantera kunden en god kvalitet i de insatser som utförs. Tre gånger per år kommer underlag gällande de kvalitetskriterier som fastställts enligt Kommunfullmäktige och Vård- och omsorgsnämnd att begäras in, se bilaga 5. Budget 2009, med flerårsplan Detta kommer även att ske genom en årlig enkätundersökning till brukarna för att få ett mått på upplevd kvalitet och nöjdhet samt genom en granskning av enskilda, slumpvis utvalda ärenden. Uppföljning kommer även att ske genom att leverantör får visa på företagets ekonomiska bärighet och förmåga att fullgöra sina uppdrag genom att lämna in årsredovisning. Länsstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet för att kontrollera att leverantörer, som ingår avtal enligt LOV med kommunen, och uppfyller de krav som ställs i gällande lagar, förordningar och föreskrifter. 2.5 Lagar, förordningar och föreskrifter Leverantören skall vara förtrogen med och följa inom området gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Leverantören ansvarar för att uppdraget utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning som t ex socialtjänstlag, sekretesslag, förordningar och föreskrifter, riktlinjer och allmänna råd samt de nationella målen inom verksamhetsområdet. Leverantör ansvarar för att all personal i verksamheten har god kunskap om och i det dagliga arbetet tillämpar gällande sekretesslagstiftning. Leverantören ska tillse att all personal undertecknar en förbindelse om sekretess och tystnadsplikt och att förbindelsen efterlevs. Sekretessförbindelsen förvaras hos leverantören, se bilaga 7. Sekretess och tystnadsplikt. Brott mot tystnadsplikten kan innebära upphävande av avtalet. Leverantören ska fullgöra sina skyldigheter enligt svensk lagstiftning, t ex ekonomiska åtaganden beträffande inbetalning av skatter och sociala avgifter. Leverantören är arbetsgivare för all personal som utför hemtjänstuppdrag, vilket innebär att leverantören svarar för samtliga förpliktelser som åvilar arbetsgivare enligt lag, författning eller avtal. Med svensk lagstiftning jämställs även myndigheters föreskrifter. 2.6 Omvårdnadsansvarig Verksamhetsansvarig måste utse en omvårdnadsansvarig inom företaget för den leverantör som avser att utföra omvårdnadsinsatser. Den ansvarig skall ha lägst utbildning motsvarande undersköterskeutbildning eller 1350 poäng på omvårdnadslinjen, samt minst två års erfarenhet av arbete inom verksamhetsområdet. 5 (19)

9 3. Skyldigheter för leverantören och verksamhet Leverantör av hemtjänst har vissa skyldigheter att efterleva för att bibehålla ett godkännande förutom de krav som ställs i det tidigare kapitlet. Leverantören har bland annat en skyldighet att administrera de uppgifter som kommunen skall ta del av på ett korrekt och tillförlitligt sätt. Avvikelser Dokumentation och hantering av känslig information kring kund Extraordinära händelser eller höjd beredskap Hälso- och sjukvård Marknadsföring och information Personal Rapportera avvikelser och förändringar Samverka Verkställa givna beslut och efterleva angivet kapacitetstak 3.1 Avvikelser Leverantören har en skyldighet att dokumentera och utreda avvikelser inom verksamheten. Avvikelser kan bestå av insatser som inte utförts, delvis eller i sin helhet, brister i bemötande gentemot kund eller anhöriga, hot och våld från kund mot personal, olycksfall för kunden och dylikt. Till avvikelser räknas även olycksfall i arbetet som leder till skada för kund eller kundens egendom, se bilaga 8. Avvikelserapportering Upprepade avvikelser av samma karaktär kan leda till att leverantören behöver ta ställning till om en Lex Sarah anmälan behöver göras på den egna verksamheten Lex Sarah Det är leverantörens ansvar att se till att all personal känner till skyldigheten att enligt 14 kap 2 Socialtjänstlagen, vaka över kundens situation samt att anmäla missförhållanden i omsorger om äldre eller funktionshindrade, se bilaga 9. Lex Sarah. Skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden gäller den egna verksamheten. Anmälan skall göras till någon ansvarig hos leverantören, som utreder händelsen och ansvarar för att vård- och omsorgsnämnden får kännedom om händelsen. 6 (19)

10 3.2 Dokumentation och hantering av känslig information kring kund Leverantören är skyldig att dokumentation sker, i enlighet med Socialtjänstlagens bestämmelser och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. En genomförandeplan skall upprättas för varje kund. Leverantören ska använda kommunens blankett för detta, se bilaga 4. Socialdokumentation (genomförandeplan). Planen ska ge en samlad bild av hur kundens beviljade insatser enligt SoL ska genomföras. Planen görs tillsammans med kunden och/eller företrädare. Planen är till för att stärka kundens inflytande över vardagen, vara ett arbetsverktyg för personalen samt ett medel för biståndshandläggarens uppföljning av biståndsbeslutet. Kundens kontaktpersonal bör delta i upprättandet av genomförandeplan. Inom två veckor efter att uppdraget mottagits av leverantör ska en kopia av upprättad genomförandeplan vara biståndshandläggare tillhanda. När kunden avslutas hos leverantören ska all dokumentation överlämnas utan kostnad till ansvarig biståndshandläggare. Vid överlämnande av dokumentation svarar leverantör för kundens medgivande. Leverantören ansvarar också för att månadsunderlag, genomförandeplan, biståndsbeslut och andra handlingar som rör kundens personliga förhållanden förvaras på ett betryggande sätt. Leverantören skall kunna ta emot och lämna information till kommunen på ett sådant sätt att uppgifterna kan hanteras av kommunens administrativa system. Informationen ska lämnas på ett sådant sätt att sekretess garanteras. Detta kommer Trosa kommun att vidareutveckla i samråd med godkända leverantörer. 3.3 Extraordinära händelser eller höjd beredskap En extraordinär händelse kan karaktäriseras som en händelse som avviker från det normala och kan leda till en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Leverantören skall utföra uppdrag avseende nödvändiga insatser även vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap. Leverantören kommer att få ta del av Vård- och omsorgs beredskapsplanering. 3.4 Hälso- och sjukvård Landstinget har hälso- och sjukvårdsansvar för kunder i eget boende. Leverantör av omvårdnadsinsatser ska samverka med primärvård gällande hälso- och sjukvårdsuppgifter. Leverantörens personal får inte utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter, om det inte har delegerats från en distriktsjuksköterska eller annan behörig vid Trosa Vårdcentral. 7 (19)

11 När den enskilde själv inte kan ansvara för sina läkemedel och intag av läkemedel gäller att leverantören inte kan vara behjälplig utan delegering. Kommunen lämnar ingen ersättning till leverantör för hälso- och sjukvårdsuppgifter, annat än om uppgifterna utförs på delegation. 3.5 Marknadsföring och information Marknadsföring av leverantörer av hemtjänst görs av kommunen, när det gäller de biståndsbedömda insatserna. Leverantörens marknadsföring av tilläggstjänster ska innehålla korrekt information i förhållande till leverantörs avtal med kommunen. För att kunderna ska kunna välja i ett valfrihetssystem behövs jämförbar information om leverantörerna som kommunen kan presentera på ett konkurrensneutralt sätt. Alla leverantörer, även hemtjänst i kommunens egen regi, ska skicka in en verksamhetsbeskrivning, se blankett 2. Leverantörens verksamhetsbeskrivning. Kommunen kommer att använda detta material som underlag till information på bland annat och i broschyr för kundval gällande biståndsbedömda insatser. Leverantören är skyldig att skicka in material kontinuerligt så att denna information hålls uppdaterad. 3.6 Personal Leverantören ansvarar för att personalen får adekvat kompetensutveckling. Kommunen kan, då fortbildning anordnas i egen regi, erbjuda leverantörer plats i fortbildningen till självkostnadspris. I de fall som kommunen genomför utbildningsinsatser riktade mot hela produktionsenheten erbjuds leverantörer plats kostnadsfritt. Detta kan exempelvis gälla vid utbildning kring Lex Sarah. Leverantören och dennes personal skall ha kunskaper i det svenska språket. All personal skall ha personlig legitimation som uppvisas på begäran från kund. Kund skall informeras om det kommer ny personal för att utföra insats hos dem. 3.7 Rapportera förändringar Förändring gällande kund Det åligger leverantören att omgående meddela biståndshandläggaren och andra berörda anordnare om en person som får hjälp är inlagd på sjukhus eller har avlidit. Om kundens behov av insatser ökar eller minskar, skall leverantören kontakta kommunens biståndshandläggare Förändringar gällande företaget Större förändringar av företaget som kan påverka leverantörens godkännande skall rapporteras till kommunen, se vidare kapitlet om kommersiella villkor. 8 (19)

12 Leverantören har en skyldighet att hålla information kring företaget uppdaterat, se blankett 2. Leverantörens verksamhetsbeskrivning. 3.8 Samverkan Leverantören ska samverka med primärvården, anhöriga och andra för den enskilde viktiga person och organisationer, liksom med gode män och förvaltare när det är aktuellt. Representant för leverantören ska vid behov delta i vårdplanering i samverkan mellan huvudmännen och den enskilde. Leverantören ska arbeta i enlighet med de skriftliga överenskommelser som kommunen träffar. I händelse av att uppdrag övergår till ny utförare skall både den nuvarande och den nya utföraren medverka till att övergången sker med minsta möjliga olägenhet för de boende/brukarna och kommunen. 3.9 Verkställa givna beslut och efterleva angivet kapacitetstak En leverantör får inte, inom ramen för den verksamhetskategori, det geografiska etableringsområdet och angivet kapacitetstak, tacka nej till uppdrag. Kommunen ska informeras om leverantör fyller sitt kapacitetstak. I de fall kunden väljer en leverantör som har uppnått sitt kapacitetstak meddelas kund om detta. Kunden har då möjlighet att ställa sig på väntelista till vald leverantör och/eller välja annan leverantör under väntetiden. Överlämning av ärenden sker i dagsläget i pappersform till godkända leverantörer, där kunden gjort ett val. Leverantören ska kunna påbörja insatser gällande personlig omvårdnad inom ett dygn och serviceinsatser inom två veckors tid. I brådskande ärenden ska insatser gällande personlig omvårdnad kunna påbörjas samma dygn som uppdraget lämnats till leverantör. Det är inte möjligt för leverantör att begränsa sina insatser till vissa tider på dygnet, t ex exkludera uppdrag som innehåller insatser på kvällar och/eller helger. Uppdrag ska kunna utföras på alla de tider som anges i biståndsbeslutet. Omvårdnadsinsatser utförs årets samtliga dagar mellan klockan Serviceinsatser utförs vardagar mellan klockan Tillfällig utökning av uppdrag Om kunden tillfälligt har behov av ett utökat beslut skall leverantören oavsett angivet kapacitetstak, under en begränsad tid om högst tre veckor verkställa även utökningen av uppdraget. 9 (19)

13 4. Rättigheter 4.1 Tilläggstjänster Leverantören har rätt att erbjuda tilläggstjänster. Dessa tjänster får inte vara obligatoriska för kunden och de ska debiteras direkt från leverantören till kunden. Tilläggstjänster kan enbart gälla sådana insatser som inte ingår i biståndsbeslutet. Leverantören ansvarar för att tydliggöra för kunden att tilläggstjänster inte ingår i biståndsbeslutet och hemtjänsttaxan. Att använda sig av tilläggstjänster istället för att informera biståndshandläggare om en kunds utökade behov av insatser är inte tillåtet. Ett sådant förfarande från leverantör utgör grund för omedelbart hävande av avtal. 4.2 Stöd och råd Trosa kommun skall ge leverantören stöd genom utbildning och/eller rådgivning om denne har ett behov för att kunna fullfölja sitt uppdrag eller kvalitetsarbete. 4.3 Ändra kapacitetstak etc. Leverantören har alltid rätt att förändra sitt kapacitetstak etc, se vidare kapitel kommersiella villkor. 10 (19)

14 5. Kommersiella villkor 5.1 Uppdrag, omfattning och kontraktstid Kommunen garanterar inte någon volym åt leverantören utan det är biståndsbeslutet, kundens val och utförda timmar som avgör den ersättning som leverantören får. Uppdrag och insatser i enlighet med de uppgifter som har framkommit i förfrågningsunderlaget samt i enlighet med de delar av leverantörens ansökan som kommunen kan godkänna. Avtal mellan kommun och leverantör gäller tills vidare så länge båda parter är överens, följer reglerna och kommunen tillämpar ett valfrihetssystem i hemtjänsten. Valfrihetssystemet är ett politiskt beslut och kan därför avslutas med politiskt beslut. Leverantörens kontrakt blir då uppsagt. 5.2 Kontraktsvillkor Kontraktet består av särskild kontraktshandling, förfrågningsunderlagets tre delar och eventuella framtida tillägg. Förekommer inom dessa mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de sinsemellan i följande rangordning. 1. Framtida tillägg till kontraktshandling 2. Kontraktshandling 3. Förfrågningsunderlaget 5.3 Ersättning för utförd tjänst Ersättning till leverantör utgår för utförd och beviljad tid enligt kommunens självkostnad för individtid, se bilaga 10. Ersättning Självkostnaden revideras årligen i kommunfullmäktige. OB-tillägg utgår i enlighet med kommunals kollektivavtal plus SKL:s schablon för PO-påslag. Ersättningen ska täcka totala personalkostnader, fortbildning och rehabilitering för personal, kostnader för bilar och transporter samt mobiltelefoner. Kompensation för OH kostnader och moms ingår även i ersättningen. För att kommunen ska betala ut checkbeloppet ska följande villkor vara uppfyllda: Debiteringsunderlag skall vara kommunen tillhanda senast på 5: e dagen i månaden efter den månad tjänsten har utförts. Underlaget ska vara signerat av utföraren och kunden vid varje insats. Om kunden inte är kapabel att själv bekräfta/signera utförd tid, ska biståndshandläggaren kontaktas. Blanketterna redovisas som bilaga till fakturan, se blankett 4. Debiteringsunderlag. 11 (19)

15 Blanketterna för redovisning av tid skall vara korrekt och fullständigt ifyllda. Redovisning av tid görs alltid per kalendermånad. Tiden anges i hundradelar, det vill säga 30 min anges som 0,5 h. Utförd tid redovisas i kolumn för respektive insats. Såväl beviljad som utförd tid ska vara ifyllt i respektive kolumn. Det är alltid faktisk tid som skall redovisas och avrundning får inte ske. Undantaget är insatser som beviljats med kortare tid än 30 min vilka redovisas som 30 min. Beviljad tid som inte utförts får inte redovisas med undantag för omställningstid. Ersättning utges inte för den tid som överstiger den beviljade tiden. Leverantören får inte kräva eller acceptera betalning utöver checkvärdet för de tjänster som betalningen avser Avrundad tid När en insats beviljats som är kortare än 30 minuter ersätts 30 minuter. Om kunden vid något tillfälle inte vill ha hela den beviljade tiden utförd och detta innebär att utförd tid hos kunden blir mindre än 30 minuter ersätts 30 minuter. Resterande av beviljad tid för detta tillfälle har då förfallit och kan inte utföras vid annat tillfälle. Om kunden vid flera tillfällen avstår från att få beviljad tid utförd fullt ut skall utföraren meddela detta till biståndshandläggaren då det innebär att beviljad tid inte stämmer med behovet Definition av dag, kväll och helg Alla insatser utom service redovisas med typ av insats och om de utförts dag, kväll eller helg. Indelning av tid Dagtid klockan Kvällstid klockan Definition för debitering av tid Dagtid klockan Kvällstid klockan Helg Från 1900 fredag kväll till 2200 söndag kväll. Röda dagar i almanackan och dag före röd dag klockan En anordnare som godkänts för kvällstid arbetar alltså från klockan Tid som utförs klockan redovisas som dagtid, eftersom ersättning för dagtid gäller till klockan I biståndsbeslut avser beviljad tid för kväll tid från och med klockan (19)

16 5.3.3 Dubbelbemanning När en kund får hjälp av två personal samtidigt redovisas den ena personalens tid under kunddebitering och den andra personalens tid under dubbelbemanning. Detta för att kunden betalar egenavgift för enkel tid medan utföraren får ersättning för dubbel. I de fall dubbelbemanning krävs ska detta beslut komma från biståndshandläggare Kunden Den enskilde har alltid rätt att byta leverantör. Om kunden önskar välja en annan leverantör ska han eller hon kontakta sin biståndshandläggare. När kund vill byta leverantör gäller en uppsägningstid om 14 kalenderdagar. Biståndshandläggare meddelar leverantör om bytet Omställningstid Omställningstid utgår för max fem dagar för beviljad och inplanerad tid hos kunden som inte kunnat utföras på grund av akut sjukhusvistelse för kunden eller att kunden har avlidit. Varje dag med planerade insatser ersätts med en trettiondedel (1/30) av beviljad månadstid. Orsak till att omställningstid uppstått samt datum och antal timmar för varje dag anges på blanketten. 9. Omställningstid (blankett 5) Omställningstid utgår för beviljad och inplanerad tid hos kunden, som inte kunnat utföras på grund av - dödsfall - kunden har åkt in på sjukhus - kunden har fått plats på korttidshem eller särskilt boende och utföraren inte fått kännedom om detta fem dagar i förväg. Beviljad tid, som inte kunnat utföras av andra skäl ersätts inte. Omställningstid utgår för max 5 dagar. Varje dag med 1/30 av den beviljade månadstiden. Checkbelopp för omvårdnad dagtid. 13 (19)

17 Datum och antal timmar för varje dag då omställningstid utgår anges på blanketten. Orsak till att omställningstid uppstått anges också. 5.4 Kapacitetstak och geografiskt område Leverantören kan ange ett kapacitetstak, dvs. det antal timmar som företaget avser att utföra omvårdnadsinsatser eller serviceinsatser under en månad. Leverantör kan även begränsa sitt åtagande genom att specificera i vilka områden (församlingsgränserna) som verksamhet avses att drivas Förändring av kapacitetstak etc. Förändringar i verksamhetens omfattning och inriktning ska omgående meddelas. Om leverantör önskar minska geografiskt verksamhetsområde, antal tjänster som erbjuds eller kapacitetstak skall kommunen meddelas tre månader före förändringen, se blankett 3. Förändring av kapacitetstak etc. 5.5 Hävning av kontrakt Valfrihetssystemet är ett politiskt beslut och kan sägas upp genom nytt politiskt beslut. Envar av parterna är berättigad att säga upp kontrakt med omedelbar verkan om den andra parten väsentligen bryter mot sina förpliktelser och ej vidtar rättelse inom rimlig tid som anges i skriftlig anmodan. Som väsentligt kontraktsbrott räknas bland annat att part inte fullgör sina skyldigheter vad gäller skatter och avgifter och/eller att leverantören har allvarliga kvalitetsbrister i verksamheten, ej uppfyller åtagandena enligt kontraktet eller andra omständigheter enligt 7 kap LOV. Hävningsgrund föreligger även om leverantören försätts i konkurs eller för övrigt befinns vara på sådant obestånd att leverantören inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Kontraktsbrott från parts sida som medför kontraktets upphörande i förtid ger den andra parten rätt till ersättning för den skada som part har åsamkats Egen begäran Leverantör som avser att avveckla verksamheten skall meddela kommunen minst tre månader före verksamhetens upphörande. När verksamheten har upphört är leverantören avslutad. 14 (19)

18 5.5.2 Avsaknad av uppdrag Om anordnare saknar uppdrag under en period av 12 månader avslutas leverantörens godkännande. Leverantören har möjlighet att på nytt ansöka om godkännande Brott mot bestämmelser Om bestämmelser enligt förfrågningsunderlaget inte följs återkallas godkännandet. Vid mindre brister kan varning utdelas. Om leverantören inte inom rimlig tid (som anges i varningen) har åtgärdat de i varningen angivna bristerna återkallas godkännandet. 5.6 Tvist Tvist med anledning av gällande kontrakt ska avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt, om inte parterna enas om annat. 5.7 Omförhandling Om regering/riksdag eller kommunen beslutar att tillskjuta eller begränsa resurser eller ändra förutsättningar för verksamheten kan förhandling tas upp om sådan förändring. Förhandling kan i sådana fall leda till ändrade villkor för och innehåll i tjänsten. har rätt att i samband med förändring av kommunens riktlinjer och målsättningar, nya lagar, förordningar etc. förändra kriterierna för godkännande, respektive kontrakt och även avbryta valfrihetssystemet. Detta kan innebära att leverantören behöver anpassa sig i enlighet med de nya besluten för att bibehålla sitt godkännande, eller att leverantörens kontrakt sägs upp. 5.8 Underleverantörer Eventuella underleverantörer ska i alla hänseenden uppfylla samtliga krav om ställs på leverantören i detta förfrågningsunderlag och ansökan. Leverantören ansvarar för att kontrollera att underleverantör gör detta. Vård- och omsorgsnämnden ska informeras om och godkänna eventuella underleverantörer innan dessa anlitas. 5.9 Ägarbyte eller ny verksamhetsansvarig Om leverantören byter ägare skall ny ansökan lämnas och godkännandet omprövas. Om verksamhetsansvarig ersätts av annan person ska detta meddelas kommunen som skall godkänna denne. Godkänns inte personen upphör godkännandet av leverantör. 15 (19)

19 5.11 Övriga villkor Samtliga villkor enligt förfrågningsunderlaget och dess bilagor ska uppfyllas. När leverantören har undertecknat ansökan respektive förfrågningsunderlaget och har godkänt leverantören föreligger ett preliminärt kontrakt. Kontraktet blir giltigt när särskild kontraktshandling undertecknats av båda parter. förbehåller sig rätten att från Skattemyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Upplysningscentralen eller annan myndighet inhämta uppgifter och löpande granska att leverantören sköter sina skyldigheter, exempelvis inbetalning av skatter och andra avgifter. Vid behov kan Vård- och omsorgsnämnden begära att leverantören ska kunna visa att firmatecknare och omvårdnadsansvarig är fri från brottsbelastning beträffande allvarliga brott såsom brott mot person, ekonomisk brottslighet, arbetsmiljöbrott och dyl. 16 (19)

Förfrågningsunderlag och villkor för att bli godkänd anordnare av Hemtjänstinsatser i Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag och villkor för att bli godkänd anordnare av Hemtjänstinsatser i Gnesta kommun . Förfrågningsunderlag och villkor för att bli godkänd anordnare av Hemtjänstinsatser i Gnesta kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Förfrågningsunderlag hemtjänst LOV Regler

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer

Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år

Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år VK101S v1.0 060208, 2010-12- 16Förfrågningsunderlag.doc 1 (9) Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år Socialförvaltningen

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre

Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre Villkor 1 (13) 2009-07-17 Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre Kravspecifikation Uppdragsbeskrivning Tjänsten Med särskilt boende avses boende med dygnet-runt-vård för äldre

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

Villkor för att vara godkänd anordnare inom kundvalet för familjebehandling

Villkor för att vara godkänd anordnare inom kundvalet för familjebehandling 1 (17) Auktorisationsvillkor SOCN 2015/24 Villkor för att vara godkänd anordnare inom kundvalet för familjebehandling Innehåll ALLMÄN ORIENTERING... 2 LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM... 2 KUNDVALSSYSTEM I NACKA...

Läs mer

Specifika auktorisationsvillkor

Specifika auktorisationsvillkor Arbetsmarknadsinsatser Dokumentets syfte syftar till att definiera avtalsvillkoren med kommunens jobb- och utbildningsexperter för att säkerställa att det innehåller tydliga auktorisationsvillkor samt

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD AVTALSMALL Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 202100-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun AVTAL Sida: 1 (8) Datum: 2010-09-12 Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun 1. Parter Mellan nedanstående parter, kommunen

Läs mer

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Reviderat 121129 VON 91 dnr VON12/66 Reviderat 120425 VON 29 dnr VON12/66 Gäller från och med 130101 Bilagor: Bilaga 1 Blankett

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem i hemtjänst

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem i hemtjänst TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem i hemtjänst Enligt Lag om valfrihet, LOV 2014-04-29 Innehållsförteckning 1. Allmän orientering... 5 1.1 Införandet

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun Sänds till: Mariestads kommun Socialförvaltningen 542 86 Mariestad Fyll i samtliga uppgifter i nedan angivna fält. OBS: Originalet

Läs mer

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV DATUM 2012-02-01 Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN 186 86 VALLENTUNA TFN 08 587 850 00 WWW.VALLENTUNA.SE Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning... 5

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Klippans kommun har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen

Läs mer

Dnr: 2010/8. Ansvarig nämnd är omsorgsnämnden i Vellinge kommun, 235 81 Vellinge.

Dnr: 2010/8. Ansvarig nämnd är omsorgsnämnden i Vellinge kommun, 235 81 Vellinge. Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av ledsagarservice, avlösarservice, samt av ickevalsalternativ för personlig assistans enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Läs mer

Beställare = Beställarenheten, Vård- och omsorgsnämnden. Stöd till vissa målgrupper som vårdar eller stödjer närstående, Socialtjänstlagen 5 kap 10.

Beställare = Beställarenheten, Vård- och omsorgsnämnden. Stöd till vissa målgrupper som vårdar eller stödjer närstående, Socialtjänstlagen 5 kap 10. 1 Vård och omsorg 2011-05-27 Dnr VON 136/11 Beställarenheten Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, SoL KRAVSPECIFIKATION Intern Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 16 juni 2011( 78)

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV för Hemtjänst

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV för Hemtjänst Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV för Hemtjänst Hemservice Omvårdnad ww.sollentuna.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.1 INLEDNING... 3 1.2 UPPDRAGETS OMFATTNING...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare.

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare. Auktorisation av anordnare inom hemtjänst Allmän information om auktorisation och kundval inom hemtjänsten i Knivsta kommun Auktorisation Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun Sid. 1 (13) Programområde eller övergripande: Äldreomsorg Framtagen av: Annakarin Sandström-Gudmundsson Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 2015-03-03 Verksamhet Särskilt boende Beslutad

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

2013-03-27. Dnr: 2011:114. Ansökan. Kundval inom daglig verksamhet i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende daglig verksamhet

2013-03-27. Dnr: 2011:114. Ansökan. Kundval inom daglig verksamhet i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende daglig verksamhet 2013-03-27 Dnr: 2011:114 Ansökan Kundval inom daglig verksamhet i Partille kommun Upphandling enligt LOV avseende daglig verksamhet Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom funktionshinder, daglig

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Regler

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-09 Birgitta Öhrström DNR 160/2011-617 Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman Inledning Enskilda får enligt

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

3. Avtal medicinsk fotvård

3. Avtal medicinsk fotvård Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Medicinsk fotvård - LOV DU-UPP15-0194 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun 2013-2014 Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun 2013-2014 Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun 2013-2014 Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2009-10-28 105 Reviderad 2013-11-20 Revideras september 2014

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Riktlinjer fristående förskola i Landskrona stad

Riktlinjer fristående förskola i Landskrona stad Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2011-11-14 Handläggare Yvonne Nilsson Er Referens Vår Referens Riktlinjer fristående förskola i Landskrona stad Innehåll: 1. Godkännande och rätt till bidrag för fristående

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

Lex Sarah i Örebro län

Lex Sarah i Örebro län Lex Sarah i Örebro län En uppföljning av de missförhållanden inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning, som anmälts 27 Foto: Carina Remröd www.t.lst.se Publ. nr 29:22 Förord

Läs mer

1 Kommersiella villkor 2

1 Kommersiella villkor 2 1 Kommersiella villkor 2 2.1 Omfattning Utföraren förbinder sig, att i enlighet med angivna krav i förfrågningsunderlaget daterat 20xxxx-xx tillhandahålla, det av Utföraren i anbud daterat 20xx-xx-xx beskrivna

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se 1 (6) Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNS 2016 00062 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Specialitet En leverantör har möjlighet att få godkännande för en eller flera vårdenheter inom Region Halland, förutsatt att kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FASTSTÄLLT AV: SOCIALNÄMNDEN, SN/2015/63 DATUM: 2009-02-11, 2 REVIDERAD: 2013-05-29, 107

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar 1/11 Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar nehållsförteckning AVTALSPARTER Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar Län Strömgatan 13 391 26 KALMAR Org nr: 232100-0073 Hemsida: www.ltkalmar.se

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet

Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet Inom förskoleverksamheten gäller fri etableringsrätt under förutsättning att vissa krav uppfylls. Den som vill erbjuda fristående förskoleverksamhet

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun 1 (9) 5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun Denna bilaga fylls i och bifogas ansökningar som avser: HVB för ensamkommande barn och ungdomar. Svara i formuläret genom att kryssa

Läs mer

Ulf Palm Ann Sofi Agnevik. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen Kommunalrättssektionen

Ulf Palm Ann Sofi Agnevik. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2004:87 Diarienr SK: 2004/2258 Handläggare: Sektion/Enhet: Anna Svensson Ulf Palm Ann Sofi Agnevik Datum: 2004-11-03 Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst. Hemtjänst - Kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter

Valfrihetssystem inom hemtjänst. Hemtjänst - Kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (11) Dnr: SN/2015:189 Valfrihetssystem inom hemtjänst Hemtjänst - Kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter Socialtjänsten Hemvårdsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER 14LTK864 Landstingets kansli Utvecklingavdelningen, Ingrid Löndahl SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER Beställare Vårdgivare Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9 351 88 Växjö Kontaktperson

Läs mer

Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun

Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun Riktlinjer Fastställt av Skoldirektör, delegation 2015:42 Datum för fastställande 2015-10-13 Giltighetstid Tills vidare + översyn

Läs mer

Utfärdat 2011-01-27 Diarienummer: SN 2010:178.792

Utfärdat 2011-01-27 Diarienummer: SN 2010:178.792 Utfärdat 2011-01-27 Diarienummer: SN 2010:178.792 Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare av Ledsagarservice och avlösarservice i hemmet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten UTFÖRARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som företagare blir extern utförare av hemtjänst 1 Möjligheter och begränsningar! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland Antaget av socialnämnden 2010-12-08, SON 129 Reviderat av socialnämnden 2012-06-08 Reviderat av socialnämnden 2012-12-14 SON 2012/490 2 (15) Innehållsförteckning

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören.

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören. Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Villkor för uppdraget 2. Krav på uppdraget 3. Uppföljning Den enskilde ansöker om dagverksamhet hos kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om insats

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1(6) Gråmarkerat justeras i varje uppdragsbeskrivning, enl proj Avtalsstruktur. UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1 Mål och inriktning Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv skall genomsyra

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 )

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 ) 1 ( 9 ) Mellan Stockholms Stad genom Östermalms stadsdelsnämnd, nedan kallad Beställaren och XXXXXXXXXXXXXXXX, nedan kallad Leverantören har följande avtal träffats AVTAL Avtalsinnehåll Parternas åtaganden

Läs mer

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning Avdelningen för särskilda vårdfrågor Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster ANSÖKNINGSINBJUDAN 2016-01-12 Diarienummer HSN 1509-1101 Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun

Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Bilaga 1 Diarienummer 2014:104 Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Ansökan Kundvalssamordnare Anna Boman Gottfridsson 2014-12-15 Postadress:

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser 2014/05 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme Allmänna bestämmelser 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att under

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Daglig verksamhet/sysselsättning. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Daglig verksamhet/sysselsättning. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Daglig verksamhet/sysselsättning Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänstinsatser enligt SoL

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänstinsatser enligt SoL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänstinsatser enligt SoL Upprättat/fastställt 2010-05-31 Senast reviderat 2015-05-20 Revideringsintervall Årligen Dokumentet gäller för Hemtjänsten

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning Handling 01, UK Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG Avseende Mellan beställaren och konsulten är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning person adress Org.nr: 202100-4003 Tfn:?

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

REGELVERK Fritt tandläkarval barn och ungdom. Version: 1. Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek

REGELVERK Fritt tandläkarval barn och ungdom. Version: 1. Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek Version: 1 Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 OMFATTNING... 3 3 TEKNISK FÖRMÅGA OCH KAPACITET... 3 4 ÅTAGANDE... 3 4.1 Epidemiologisk uppföljning...

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer