Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun"

Transkript

1 Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun Riktlinjer Fastställt av Skoldirektör, delegation 2015:42 Datum för fastställande Giltighetstid Tills vidare + översyn Ansvarig funktion Utvecklingschef CFK Diarienummer BUN Målgrupp Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Övergripande förutsättningar Kvalitetskrav Personal Gruppnivå Organisationsnivå Tillgänglighet Ansökan Beslut Överklagande Verksamhetsförändringar Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Tillsyn Återkallelse av godkännande Återkallelse av godkännande på - egen begäran Placeringsadministration Pedagogisk omsorg Försäkringar och olycksfall Barn i behov av särskilt stöd Ekonomiska villkor Bidrag Maxtaxa Kontaktuppgifter Tillsynsansvarig Placeringsadministration Ekonomi (13)

3 1 Bakgrund Huvudmän för fristående verksamheter som har godkänts ska följa skollagen och annan tillämplig lagstiftning. Dessa riktlinjer redovisar och förtydligar för fristående huvudmän de rutiner och förutsättningar som finns för godkännande utöver skollag och andra föreskrifter. Enligt 2 kap. 5 skollagen (2010:800) är det kommunen (barn- och utbildningsnämnden) som prövar ansökan om att få bedriva enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i form av förskola, fritidshem och rätten till bidrag för pedagogisk omsorg. Innan nämnden fattar beslut görs en helhetsbedömning utifrån de krav som ställs och det kan i vissa situationer krävas att den fristående verksamheten tar fram en konsekvensbeskrivning som visar hur den tilltänkta verksamheten inverkar på befintlig verksamhet. Barn och utbildningsnämnden fastställer bidrag, grundbelopp (skolpeng) och tilläggsbelopp. Dessa riktlinjer revideras och fastställs kontinuerligt då nya lagar och tillämpningsföreskrifter kan komma att ändras. 2 Övergripande förutsättningar Den fristående verksamheten ska bedrivas enligt skollagen, läroplan för förskolan 1, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2, allmänna råd för fritidshem 3, allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg 4 och FN:s barnkonvention. Huvudmannen för den enskilda verksamheten är skyldig att följa skollagen, föreskrifter och dessa riktlinjer fastställda av Barn- och utbildningsnämnden. 1 Reviderad Lpfö 98 2 Lgr11 3 Skolverkets allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem Skolverkets allmänna råd med kommentarer Pedagogisk omsorg (13)

4 3 Kvalitetskrav 3.1 Personal Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Personalen ska ha kunskap om demokratiska värderingar och arbetet för att motverka kränkande behandling. Personalen ska ha fungerande rutiner för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling samt ha kompetens för att ge omsorg till barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling. Vid anställning ska personalen lämna utdrag ur belastningsregistret 5 som får vara högst ett år gammalt. Samtliga som är verksamma på den enskilda verksamheten ska erinras om sin anmälningsplikt enligt 14 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), samverkan och anmälan till socialnämnden enligt 29 kap 13 skollagen och tystnadsplikt enligt 29 kap. 14 skollagen. 3.2 Gruppnivå Barngruppen ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Barnens behov av säkerhet och tillsyn ska tillgodoses samt interaktionen mellan barnen ska främjas. Barnens ålder kan vara mellan 1-12 år. Vårterminen då barnet fyller 13 upphör rätten till fritidshem Organisationsnivå Lokalerna ska vara ändamålsenliga och uppfylla krav på god arbetsmiljö för de anställda och god vistelsemiljö för barnen. Lokalerna liksom utemiljön ska vara rökfria. Den enskilde anordnaren är arbetsgivare för personalen och svarar för att anställningsvillkor, pensionsvillkor och arbetsmiljövillkor uppfylls enligt gällande lagstiftning. Verksamheten ska årligen lämna en redovisning på hur de systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar sin verksamhet i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 3-8 skollagen. 5 2 kap. 31 skollagen 6 14 kap. 7 skollagen 4(13)

5 Verksamheten ska också upprätta en plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som årligen ska följas upp och revideras, 6 kap. 8 skollagen. Det ska finnas tydliga anvisningar om hur barn och vårdnadshavare kan lämna klagomål på verksamheten och hur dessa hanteras samt en tydlig ansvarsfördelning över vem eller vilka som ansvarar för att ta emot och utreda klagomål, 4 kap. 8 skollagen. Beslut att obligatorisk provtagning görs efter resa utanför Norden då det gäller måltidspersonal finns för kommunens förskolor och skolor 7. Denna rutin vid beredskap för salmonella- och shigellasmitta är intagen i förskolornas och skolornas egenkontrollprogram. Vi förutsätter att alla förskolor och fritidshem som har måltidspersonal följer dessa rekommendationer. Förskolans läroplan gäller för förskolor och är vägledande för pedagogisk omsorg. Fritidshemmen följer läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Alla verksamheter ska följa FN:s barnkonvention. Pedagogisk omsorg ska följa Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg. 3.4 Tillgänglighet Barn har rätt till allmän förskola från höstterminen året då de fyller tre år. Allmän förskola är avgiftsfri och omfattar 525 timmar/år. Anordnaren förlägger tiden så att den passar den pedagogiska verksamheten. Vid förälders arbetslöshet eller föräldraledighet finns rätt till förskola eller pedagogisk omsorg med en vistelsetid på 15 timmar per vecka. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla som har rätt till motsvarande offentlig verksamhet enligt skollagen. Verksamheten ska organiseras utifrån detta. Det ska finnas en fastställd urvalsordning vid mottagande av barn som överensstämmer med skollagens krav på öppenhet och mottagande av alla barn. Urvalsgrunder ska vara godkända av tillsynsansvarig och meddelas vid förändring. Vid avsaknad av egna urvalsgrunder gäller kommunens urvalsgrunder. 7 Barn- och utbildningsförvaltningens beslut, BUN (13)

6 Verksamheten ska vara tillgänglig hela året, dagtid måndag till fredag, och vara anpassad efter barnens behov utifrån skollagen. Vid stängning av verksamheten t.ex. under sommar ska annan lösning erbjudas. Öppethållandet kan sträcka sig mellan 6:30 18:00 eller utifrån barns och förälders behov enligt skollagen. 4 Ansökan Anordnaren kan ha en registrerad firma i form av bolag, ekonomisk förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ. Ansökan om start av verksamhet ska vara barn och utbildningsförvaltningen tillhanda ett halvår före planerad verksamhetsstart (tre månader för pedagogisk omsorg). Handläggning av ansökan sker när sökande lämnat samtliga handlingar som krävs. Inför beslut om godkännande kommer tillsynsansvarig att göra ett besök för att godkänna lokaler och miljö ur pedagogiskt perspektiv. Fäljande ska ingå i ansökan: Gäller alla verksamheter: Beskrivning av verksamhetens idé, den pedagogiska inriktningen, mål, samt omfattning och öppettider av verksamheten. Beskrivning av antalet tjänster, personalens utbildning och verksamhetschef. Beskrivning av urvalsgrunder för mottagande av barn. Beskrivning era taxeregler för föräldraavgifter. Original av utdrag ur belastningsregister från samtlig personal och föräldrar som arbetar i verksamheten. Gäller förskola och fritidshem: Aktuellt registreringsbevis samt bolagsordning/stadgar F-skattsedel Hyreskontrakt Intyg att utbildning i livsmedelhantering och egenkontroll är genomförd 8. Ekonomisk kalkyl av verksamheten. Intyg utfärdat av Miljökontoret på godkända lokaler enligt arbetsmiljölagen (1977:1160). Beskrivning av hur förskolan och fritidshemmat tillämpar Livsmedelsverkets råd Bra mat i förskolan och Bra mat i skolan. 8 Livsmedelslag (2006:804) 6(13)

7 Beskrivning av hur städningen ska ske enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allmänna råd om städning i skolor, förskolor och fritidshemsverksamhet 9. Gäller pedagogisk omsorg: Referenser och eventuella intyg/betyg som styrker pedagogisk kompetens. Barngruppens sammansättning och den planerade närvarotiden. Hyreskontrakt om verksamheten är belägen i annan lokal än det egna hemmet. Beskrivning av hur den pedagogiska omsorgen tillämpar Livsmedelsverkets råd Bra mat i förskolan och Bra mat i skolan. Ansökan skickas till: Sundsvalls kommun Barn- och utbildningskontoret Sundsvall 5 Beslut Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om godkännande av fristående förskola och fritidshem samt rätt till bidrag för pedagogisk omsorg. Nämndens beslut meddelas den sökande per brev. 5.1 Överklagande Överklagande av beslut i ärendet om godkännande och rätt till bidrag görs enligt 28 kap 5 skollagen, genom förvaltningsbesvär. Överklagandet ska vara skriftligt och det ska framgå vilket beslut som överklagas och den ändring av beslutet som klagande begär. Överklagandet ställs till förvaltningsrätten men skickas till barn- och utbildningsnämnden. Överklagandet måste komma in till nämnden inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Nämnden prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in för sent ska nämnden som huvudregel avvisa det. Om överklagandet inte avvisas ska nämnden överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till förvaltningsrätten. 9 Fo HMFS 2014:19 7(13)

8 6 Verksamhetsförändringar 6.1 Barn- och utbildningsnämnden Förändring som väsentligt påverkar verksamheten och avviker från det ursprungliga godkännandet ska lämnas till tillsynsansvarig för beslut om godkännande av barn- och utbildningsnämnden. Detta gäller t.ex: Byte av huvudman Större lokalförändringar Verksamhetsförändring som påverkar barn och vårdnadshavare, tex pedagogisk inriktning. Förändring av antalet platser. 6.2 Barn- och utbildningsförvaltningen Planerade förändringar som påverkar verksamheten ska meddelas till barnoch utbildningsförvaltningen innan förändring sker t.ex: Byte av verksamhetschef och styrelseordförande Förändring av barngruppens storlek och barnens vistelsetid, gäller pedagogisk omsorg. 7 Tillsyn Enskilt bedriven verksamhet står under tillsyn av kommunen. Tillsynen kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar, föreskrifter och riktlinjer som gäller för verksamheten. Kommunen får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. En kvalitetsrapport infordras årligen och ska vara förvaltningen till handa den sista juni (gäller förskola och fritidshem) 10 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. Kravet innebär att enheterna ska systematiskt och kontinuerligt följa upp och analysera resultatet i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen Den pedagogiska omsorgen ska systematiskt följa upp och utvärdera sin verksamhet 11. Dess förutsättningar och genomförande ska kartläggas, kvaliteten ska analyseras och verksamhetens utvecklingsbehov ska bedömas. Med analysen som utgångspunkt ska personalen besluta om vilka områden som behöver utvecklas för att stimulera barnens utveckling och 10 Skollagen (2010:800) 4kap. 4 skollagen 11 Skolverkets allmänna råd med kommentarer Pedagogisk omsorg (13)

9 lärande. Hur barnen har varit delaktiga och medverkat i uppföljningen utifrån dess utveckling och mognad ska redovisas. Denna redovisning ska skickas till förvaltningens kontaktperson senast den 30 juni. Tillsyn sker kontinuerligt under verksamhetsåret. Verksamheten ska föra anteckningar om varje inskrivet barns närvaro. Om det vid tillsyn framkommer brister i verksamheten utifrån skollagen, föreskrifter och dessa riktlinjer har barn- och utbildningsnämnden rätt till följande ingripanden: Anmärkning Föreläggande (tidsbestämda åtgärder som ska vidtas) Föreläggande med vite (vid större brister) Återkallelse Tillfälligt verksamhetsförbud (om risk för barnens hälsa eller säkerhet föreligger, sker verksamhetsförbudet med omedelbar verkan) Regelbunden tillsyn sker vartannat år, där den fristående verksamheten kommer meddelas i god tid vad den regelbundna tillsynen fokuserar på. Sex månader efter att den fristående verksamheten har fått sitt godkännande sker en etableringskontroll. En riktad tillsyn kan inriktas mot en specifik sakfråga Alla eller ett urval av förskolor och enskild pedagogisk omsorg kan ingå i en riktad tillsyn. Vidare kan en så kallad tillsyn på förekommen anledning (akuttillsyn) om det framkommer att det finns allvarliga brister som måste åtgärdas omedelbart. 8 Återkallelse av godkännande Om verksamheten hos anordnaren inte uppfyller de krav som ställs utifrån lagstiftning och föreskrifter kan barn- och utbildningsnämnden efter ett beslut om föreläggande, återkalla godkännandet. Underlag för ett återkallande är en tillsynsrapport. Är bristen grov kan återkallande ske med omedelbar verkan och barnen omplaceras. Beslut om återkallelse går att överklaga enligt 28 kap 5 skollagen, genom förvaltningsbesvär. Även vitesföreläggande och tillfälligt verksamhetsförbud är överklagningsbara. Överklagandet ska vara skriftligt och det ska framgå vilket beslut som överklagas och den ändring av beslutet som klagande begär. 9(13)

10 Överklagandet ställs till förvaltningsrätten men skickas till barn- och utbildningsnämnden. Överklagandet måste komma in till nämnden inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Nämnden prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in för sent ska nämnden som huvudregel avvisa det. Om överklagandet inte avvisas ska nämnden överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till förvaltningsrätten. 9 Återkallelse av godkännande på - egen begäran Anordnaren ska skriftligen begära att godkännandet återkallas om de önskar avsluta sin verksamhet. Denna begäran ska lämnas till barn- och utbildningsnämnden minst sex månader (tre månader för pedagogisk omsorg) innan verksamheten upphör. Anordnaren ska även skriftligen informera föräldrarna minst sex månader (tre månader för pedagogisk omsorg) i förväg. 10 Placeringsadministration Den enskilda verksamheten administrerar placeringar och föräldraavgifter. Förändringar av placeringsunderlag ska rapportreas så snart förändringen är känd av huvudmannen. När barnen avslutar sin plats ska sista datum för vistelse rapporteras till tillsynsansvarig. Utökad tid för barn samt vistelsetid för barn under föräldrars studier under föräldraledigheten bestäms av verksamheterna. Vad som styrker verksamhetens beslut till utökning av tid ska redovisas till förvaltningens tillsynsansvarig. Besluten måste vara tidsbegränsat och inkomma innan barnets vistelsetid ökar. Avgifter enligt maxtaxan se under punkt 13, ekonomiska villkor Pedagogisk omsorg För barn i pedagogisk omsorg ska barnets planerade vistelsetid inrapporteras på anvisad schemablankett. Ändras omfattningen/vistelsetiden ska ny blankett skickas in till. Förändring av barngruppens, storlek och barnens vistelsetid ska meddelas förvaltningens tillsynsansvarig. 10(13)

11 11 Försäkringar och olycksfall Alla barn är försäkrade dygnet runt och året om inom Sundsvalls kommun. Anordnaren ska ha rutiner för att förebygga risker för olyckor i barnens fysiska miljö och är skyldig att följa upp och registrera olycksfall och tillbud. 12 Den enskilda verksamheten ansvarar själv för försäkringsskydd i fråga om lokaler och egendom samt för personal. 12 Barn i behov av särskilt stöd Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver enligt skollagen. 13 Denna omsorg ska ges inom ramen för de bidrag som man får från kommunen. För ett barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska kommunen, utöver grundbeloppet, betala ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Det ska avse extraordinära stödåtgärder, som inte har koppling till den vanliga undervisningen och omsorgen som ingår i grundbeloppet. Förutsättningar för tilläggsbelopp är att tilläggsbeloppet ska vara direkt kopplat till ett enskilt barn och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar samt endast avse ersättning för extraordinära stödåtgärder, som inte är kopplade till undervisningen eller omsorgen. Beslutet om tilläggsbelopp fattas av barn- och utbildningsnämnden och skickas ut till berörd fristående enhet. Med beslutet kommer en överklagadehänvisning då beslut om tilläggsbelopp är överklagningsbara genom förvaltningsbesvär. Det är samma tillvägagångssätt för överklagande som går att läsa i 5.1. Fördjupad information om förutsättningar och tillvägagångssätt för ansökan går att läsa på Sundsvalls kommuns hemsida, under fliken Utbildning och förskola och därefter Tilläggsbelopp för barn eller elev i behov av extraordinära stödinsatser AFS 2001: kap 9, 14 kap 6 och 25 kap 2 skollagen (13)

12 13 Ekonomiska villkor 13.1 Bidrag Kommunen är skyldig att lämna bidrag till godkänd enskild verksamhet på de grunder om mottagande av barn som regleras i skollagen. 15 Kommunens budgeterade kostnad för barn i motsvarande kommunal verksamhet ligger till grund för storleken på bidraget till den enskilda verksamheten. Bidragets storlek fastställs normalt senast den 31 december varje år av barn- och utbildningsnämnden. Avstämning av barnantal görs varje månad. Utbetalningen av skolpeng sker den 21:e varje månad eller närmast följande vardag. Om ett barn deltar i två enskilda verksamheter ska kommunen lämna bidrag till båda verksamheterna. Vid placering i pedagogisk omsorg och förskola delas skolpengen procentuellt utifrån barnets vistelsetid. Barnet kan delta högst i tre olika verksamheter, två enskilda och en kommunal. Kommunen betalar ut en skolpeng per barn. Pedagogisk omsorg som styrs av personal med egna barn i verksamheten har också rätt till skolpeng. Dock måste verksamheten bestå av minst lika många externa barn som egna barn för att rätt till bidrag ska gälla. 16 I bidraget till pedagogisk omsorg ska alla kostnader ingå som är förknippade med verksamheten. Verksamheten får en skattefri omkostnadsersättning per inskrivet barn och dag. Bidragets storlek beror på barnens vistelsetid. Den enskilda verksamheten kan ta emot barn som inte är berättigad till skolpeng, t.ex. barn som bor i andra kommuner. De enskilda verksamheterna får då göra en överenskommelse med barnets hemkommun. Barn som är berättigade till skolpeng går före barn från andra kommuner Maxtaxa Den enskilda verksamheten har rätt att debitera barnomsorgsavgift för varje inskrivet barn. Avgifterna får inte vara högre än gällande bestämmelser enligt maxtaxan (Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet) 15 8 kap. 21, 24, 14 kap. 15, 25 kap 11, 14 skollagen kap 11 skollagen 12(13)

13 Maxtaxan innebär: Högsta avgift i förskola/pedagogisk omsorg Barn 1: 3 % av inkomsten dock högst kr per månad. Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 858 kr per månad. Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 429 kr per månad. Barn 4: ingen avgift. Högsta avgift i fritidshem/pedagogisk omsorg Barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 858 kr per månad. Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 429 kr per månad. Barn 3: 1 % dock högst 429 kr per månad. Barn 4: ingen avgift. 14 Kontaktuppgifter 14.1 Tillsynsansvarig Eva Andersson Vetenskaplig ledare Centrum för kunskapsbildning Placeringsadministration Christina Wiklund Systemförvaltare Barn- och utbildningsförvaltningen , Ekonomi Helen Lundkvist Controller Barn- och utbildningsförvaltningen , Monica Visén Ekonom Barn- och utbildningsförvaltningen (13)

Riktlinjer för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun 2013-2014 Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun 2013-2014 Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun 2013-2014 Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2009-10-28 105 Reviderad 2013-11-20 Revideras september 2014

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Regler

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet

Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet Inom förskoleverksamheten gäller fri etableringsrätt under förutsättning att vissa krav uppfylls. Den som vill erbjuda fristående förskoleverksamhet

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-09 Birgitta Öhrström DNR 160/2011-617 Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman Inledning Enskilda får enligt

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN STABEN Karlstad 2013-03-04 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 1. Godkännande Pedagogisk omsorg är en verksamhet som erbjuds i stället

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE OCH RÄTT TILL BIDRAG FÖR ENSKILDA FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE OCH RÄTT TILL BIDRAG FÖR ENSKILDA FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE OCH RÄTT TILL BIDRAG FÖR ENSKILDA FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2009-11-30 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag

Läs mer

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Tillsyn av fristående verksamhet sid 3 2. Sanktioner och ansvar sid 5 3. Sanktionstrappan sid 5 4. Vad granskas vid tillsynen? sid 7 5. Hur sker granskning

Läs mer

Villkor för att bedriva fristående förskola i Enköpings kommun

Villkor för att bedriva fristående förskola i Enköpings kommun Skolförvaltningen Göran Hedström Mobiltfn 0701-625162 e-post goran.hedstrom@enkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 19 NOVEMBER 2013 3 DECEMBER 2013 14 JANUARI 2014 1 (5) Villkor för att bedriva fristående förskola

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för förskola fritidshem - pedagogisk omsorg med enskild huvudman Antagen av: Kommunstyrelsen 2013-05-08; Ks 134 Innehåll A. Inledning...3 B. Godkännande

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1! " # $ 3 % $ & 4 ' & $ % #(# & $ )#*)#(( & $ + & $$ + #, $& -, $,., & /, " #+# 0,1(&2 0 / ) 3

Läs mer

Riktlinjer gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun

Riktlinjer gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun Riktlinjer gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun Beslutad av kommunstyrelsen 2015-09-28 152 Reviderad - beslut av kommunstyrelsen 2016-03-07 30 Dnr 2015/1075 Direktivet gäller från 1 januari

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg BARN- OCH UTBILDNING Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Läs mer

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild barnomsorg Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Handläggare: Anders Widestrand Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för

Läs mer

Villkor fo r utfo rare att bedriva fo rskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Ga ller fra n och med 1 april 2016

Villkor fo r utfo rare att bedriva fo rskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Ga ller fra n och med 1 april 2016 1 Villkor fo r utfo rare att bedriva fo rskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Ga ller fra n och med 1 april 2016 Allmänna villkor Samtliga förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem Kommunala förskolor

Läs mer

Riktlinjer fö r pedagögisk ömsörg i Nörrta lje kömmun

Riktlinjer fö r pedagögisk ömsörg i Nörrta lje kömmun Riktlinjer fö r pedagögisk ömsörg i Nörrta lje kömmun (Antagna i barn-och skolnämnden den 20121217) P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P L U S G I R O Box 803, 761 28

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FRILIGGANDE FRITIDSHEM

RIKTLINJER FÖR FRILIGGANDE FRITIDSHEM 2012-10-01 STENUNGSUNDS KOMMUN STENUNGSUNDS KOMMUN RIKTLINJER FÖR FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till en fristående skola) Typ av dokument Riktlinjer Dokumentägare Avdelningschef för förskola Beslut

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och bidrag

Riktlinjer för godkännande och bidrag Riktlinjer för godkännande och bidrag Enskild pedagogisk omsorg familjedaghem, flerfamiljssystem och liknande verksamheter Riktlinjerna gäller från och med 2013-11-26 Antagen av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen.

ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen. Malmö stad Förskoleförvaltningen ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen. Ange namn på verksamheten Ange planerat startdatum Ange totalt antal platser Ange antal platser/dagbarnvårdare

Läs mer

Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun

Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun Riktlinjer Fastställt av Skoldirektör, delegation 2015:42 Datum för fastställande 2017-03-24 Giltighetstid Tills vidare + översyn

Läs mer

REGELVERK FRISTÅENDE FRITIDSVERKSAMHET 2015-03-10

REGELVERK FRISTÅENDE FRITIDSVERKSAMHET 2015-03-10 REGELVERK FRISTÅENDE FRITIDSVERKSAMHET 2015-03-10 Villkor och rätt till bidrag för Fristående fritidsverksamhet Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Reviderade efter ny skollag 2012-09-26

Läs mer

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Annan pedagogisk verksamhet Bestämmelser om pedagogisk verksamhet har ett eget kapitel i skollagen Det ställs övergripande krav och kvalitetskrav på verksamheten

Läs mer

Regler för godkännande av enskild anordnare att starta och driva förskola och pedagogisk omsorg i Upplands Väsby kommun

Regler för godkännande av enskild anordnare att starta och driva förskola och pedagogisk omsorg i Upplands Väsby kommun Regler för godkännande av enskild anordnare att starta och driva förskola och pedagogisk omsorg i Upplands Väsby kommun Innehållsförteckning 1. Inledning.....sid. 2 1.1. Ansökan och godkännande 1.2. Handläggning

Läs mer

Riktlinjer fristående förskola i Landskrona stad

Riktlinjer fristående förskola i Landskrona stad Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2011-11-14 Handläggare Yvonne Nilsson Er Referens Vår Referens Riktlinjer fristående förskola i Landskrona stad Innehåll: 1. Godkännande och rätt till bidrag för fristående

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Förskola, fritidshem och pedagogisk Vårt utbud Förskola Förskolan vänder sig till barn från ett till fem år. Utbildning i förskolan

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2012-05-28 Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Barn- och utbildningsnämnden Godkännande Från och med 2009-07-01

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem. 1. Godkännande

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem. 1. Godkännande 2016-10-20 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Förskola-grundskola. Information om förskola, familjedaghem och fritidshem i Avesta kommun 2011-08-01

Förskola-grundskola. Information om förskola, familjedaghem och fritidshem i Avesta kommun 2011-08-01 Förskola-grundskola Information om förskola, familjedaghem och fritidshem i Avesta kommun 2011-08-01 1 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg I förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ingår: - Förskola

Läs mer

REGELVERK FRISTÅENDE FÖRSKOLA 2015-03-10

REGELVERK FRISTÅENDE FÖRSKOLA 2015-03-10 REGELVERK FRISTÅENDE FÖRSKOLA 2015-03-10 Villkor och rätt till bidrag för Fristående förskola Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Reviderade efter ny skollag 2012-09-26 85 Reviderade

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2016-10-20 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Riktlinjerna fastställdes av utbildningsnämnden 2015-09-01 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG I MÖNSTERÅS KOMMUN

INFORMATION OM FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG I MÖNSTERÅS KOMMUN INFORMATION OM FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG I MÖNSTERÅS KOMMUN Gäller från och med 2011-07-01 Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22, 91 www.monsteras.se 1 VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun Gäller från och med? 2012

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun Gäller från och med? 2012 Tyresö kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (24) Ändringar i avsnitt 9 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun Gäller från och med?

Läs mer

Regelverk vid ansökan om godkännande av fristående förskola

Regelverk vid ansökan om godkännande av fristående förskola 1 (6) Ansökan om bidrag Regelverk vid ansökan om godkännande av fristående förskola Ställs till Barn och utbildningsförvaltningen, 451 81 Uddevalla. Ansökan kan ske när som helst under året. Ansökan ska

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Riktlinjerna fastställdes av utbildningsnämnden 2015-09-01 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter

Läs mer

Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Gäller från och med 1 januari 2016 Tillämpningsområde Taxan gäller barn med plats i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp till 16 år i Västerbottens län

Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp till 16 år i Västerbottens län Dnr: 12RV425-1 Överenskommelse på skolchefskonferensen den 22 november 2012 om reviderade riktlinjer att gälla fr.o.m 2013-01-01 Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp

Läs mer

Välkommen till Söderköpings förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer, köregler och avgifter

Välkommen till Söderköpings förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer, köregler och avgifter 2016-04-29 Välkommen till Söderköpings förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer, köregler och avgifter Vem kan fa fö rsköla, fritidshem öch pedagögisk ömsörg? 1. Förskola, fritidshem och

Läs mer

Kvalitetskrav för barnomsorg i Munkedals kommun

Kvalitetskrav för barnomsorg i Munkedals kommun Kvalitetskrav för barnomsorg i Munkedals kommun Verksamhet De regler och riktlinjer som Munkedals kommun tagit för kommunens förskoleverksamhet skall även gälla enskilda verksamheter. Verksamheten måste

Läs mer

Inskrivnings- och avgiftsregler

Inskrivnings- och avgiftsregler Inskrivnings- och avgiftsregler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg på Gotland Inskrivnings- och avgiftsreglerna är beslutade av barn- och utbildningsnämnden i Region Gotland 2009-12-09.

Läs mer

Reviderad 20160107. Riktlinjer för fritidshemsverksamhet i Bjuvs kommun

Reviderad 20160107. Riktlinjer för fritidshemsverksamhet i Bjuvs kommun Reviderad 20160107 Riktlinjer för fritidshemsverksamhet i Bjuvs kommun Bakgrund Regeringen har fastställt en ny skollag och en samlad läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen. Den nya

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva april 2008 11:2 KÖ- OCH PLACERINGSREGLER INOM FÖRSKOLA OCH SKOLBARNOMSORG Regler för kommunal förskoleverksamhet 1. Vem reglerna gäller Verksamheten riktar

Läs mer

Allmän förskola Alla barn i åldern 3 5 år erbjuds plats i allmän förskola, 525 timmar per år från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Allmän förskola Alla barn i åldern 3 5 år erbjuds plats i allmän förskola, 525 timmar per år från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. 1 (5) 2014-01-29 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (5) Förskola Syftet med förskolan är

Läs mer

Förskola är en egen skolform som erbjuds barn i ålder 1-5 år och ska följa Förskolans läroplan.

Förskola är en egen skolform som erbjuds barn i ålder 1-5 år och ska följa Förskolans läroplan. Förskola och fritidshem/pedagogisk omsorg i Knivsta kommun Verksamheten bedrivs i kommunal och enskild regi och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta och stadigvarande vistas i kommunen.

Läs mer

Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET

Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET PAULINE ST DENIS/FANCY Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer

Läs mer

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem.

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem. 1 (6) 2013-01-22 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (6) Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg

Läs mer

Tillämpningsregler. förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning

Tillämpningsregler. förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning Tillämpningsregler för förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning Sida 2 av Regler för placering i förskola och pedagogisk omsorg Dessa tillämpningsregler används för vägledning i att

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH TAXEBESTÄMMELSER. För förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Nacka

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH TAXEBESTÄMMELSER. För förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Nacka ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH TAXEBESTÄMMELSER För förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Nacka Lagar och regler Förskolan och fritidshemmet styrs av både nationella och kommunala styrdokument. Riksdag

Läs mer

www.eda.se Information om barn- och skolbarnsomsorg

www.eda.se Information om barn- och skolbarnsomsorg www.eda.se Information om barn- och skolbarnsomsorg 2006-08-21 reviderad 2014-12-09 Innehållsförteckning Allmänt...3 Vilka barn kan få barnomsorg eller skolbarnsomsorg?...3 Placering i två kommuner...3

Läs mer

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun Välkommen till Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun Regler och avgifter från och med den 1 februari 2014 Information om riktlinjer, regler och avgifter gällande förskola,

Läs mer

Regler för skolskjuts Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Regler för skolskjuts Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola REGLER 1(16) 2015-04-01 BOU 2015/134 nr 2015.1496 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Björn Tideman, Handläggare 0171-526 32 bjorn.tideman@bildning.habo.se Dokumentansvarig:

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg

Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg REGLER Sida 2 av 6 Regler för placering i förskola och pedagogisk omsorg Barn erbjuds förskoleplats från och med ett års ålder i den omfattning

Läs mer

Godkännande och anvisningar för rätt till kommunalt bidrag gällande. Enskild pedagogisk omsorg

Godkännande och anvisningar för rätt till kommunalt bidrag gällande. Enskild pedagogisk omsorg Dnr 2009 289 718 2009-07-01 Godkännande och anvisningar för rätt till kommunalt bidrag gällande Enskild förskola Enskild skolbarnsomsorg Enskild pedagogisk omsorg Godkännande sid 2 Anvisningar för enskild

Läs mer

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Botkyrka kommun Revisionsrapport Juni 2011 Johan Karlander Martin Andersson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av de

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Tillämpas fr. o m 2016-05-18 Fristående förskola Förutsättningar för godkännande Ansökan Beslut

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildingsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor och fritidshem

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor och fritidshem BARN- OCH UTBILDNING Rev. 201202 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap 5 skollagen ska den som vill driva en förskola eller

Läs mer

Barnomsorg och skolbarnsomsorg i Nordmalings kommun

Barnomsorg och skolbarnsomsorg i Nordmalings kommun Barnomsorg och skolbarnsomsorg i Nordmalings kommun Avgifter, regler och rutiner samt information om Familjedaghem Förskolor och Fritidshem Reviderad av Kommunfullmäktige 2010-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Regler för peng och avgift inom förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem och flerfamiljsystem), förskoleklass och skolbarnsomsorgsverksamhet

Regler för peng och avgift inom förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem och flerfamiljsystem), förskoleklass och skolbarnsomsorgsverksamhet 1 BUN 2001/0061 Regler för peng och avgift inom förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem och flerfamiljsystem), förskoleklass och skolbarnsomsorgsverksamhet Dessa föreskrifter gäller såväl för kommunal

Läs mer

Riktlinjer. Fristående förskola och pedagogisk omsorg i Huddinge kommun

Riktlinjer. Fristående förskola och pedagogisk omsorg i Huddinge kommun Riktlinjer Fristående förskola och pedagogisk omsorg i Huddinge kommun HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 britt-marie.frunck-dannelov@huddinge.se 160404 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Föreliggande dokument är antaget av utbildningsnämnden 2019-06-13, 64 (dokumentet träder i kraft 2019-07-01 och ersätter motsvarande dokument antaget 2016-05-18, 24, ärende UN/2016:191) Dokumentet ska

Läs mer

Utredning av barnomsorg på obekväm arbetstid samt förslag till lösning i Upplands Väsby kommun

Utredning av barnomsorg på obekväm arbetstid samt förslag till lösning i Upplands Väsby kommun Utbildningsavdelningen 2014-05-21 Haina Berndtsson 08-590 971 47 Dnr UBN/2014:26 Haina.Berndtsson@upplandsvasby.se Utbildningsnämnden Utredning av omsorg på obekväm arbetstid samt förslag till lösning

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Östra Grevie montessoriförskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Östra Grevie montessoriförskola 2014-01-24 1 (9) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Östra Grevie montessoriförskola Huvudman: Östra Grevie Montessoriförskola AB 2014-01-24 2 (9) Beslut i utbildningsnämnden 2014-02-24, Un 22 Vellinge

Läs mer

Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-24 64

Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-24 64 Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-24 64 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Definitioner Kommunens regler för förskola

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Regler för kommunala fritidshem

Regler för kommunala fritidshem Regler för kommunala fritidshem Säters kommun 2015-05-21 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Regler för kommunala fritidshem 3 Rätt till plats i fritidshem...3 Plats i fritidshem erbjuds:...3 Ansökan

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Dnr: 2012-216 Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2012-12-01 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE FRISTÅENDE FÖRSKOLA

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan och fritidshemmet

Verksamhetsplan för förskolan och fritidshemmet Verksamhetsplan för förskolan och fritidshemmet KOSTER FÖRSKOLA/FRITIDSHEM VÅREN 2015 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Reviderade Riktlinjer

Reviderade Riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-08 25 (Reviderade riktlinjer med anledning av ny skollag, 2010:800) Reviderade Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola fritidshem

Läs mer

KÖ- OCH AVGIFTSREGLER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK OMSORG I ESKILSTUNA KOMMUN

KÖ- OCH AVGIFTSREGLER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK OMSORG I ESKILSTUNA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 2011:662 Barnomsorgsenheten Monica Winbladh, 016-710 54 57 KÖ- OCH AVGIFTSREGLER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET, FRITIDSHEM OCH ANNAN

Läs mer

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare Styrdokument, regler 2015-02-17 Dnr UBN/2016:42 Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare Nivå: Utbildningsnämnden

Läs mer

Regler och avgifter för skolbarnomsorg

Regler och avgifter för skolbarnomsorg Regler och avgifter för skolbarnomsorg Hällefors och Grythyttans fritidshem Rektor Skolbarnomsorg i Hällefors kommun Klockarhagsskolan och Grythyttans skola Linda Igelström Telefon 0591-641 52 E-post linda.igelstrom@hellefors.se

Läs mer

Reviderad 2013-11-11. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2013-11-11. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2013-11-11 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 3 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem

Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem JOKKMOKKS KOMMUN Barn och utbildningsnämnden www.jokkmokk.se/barn och utbildning Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem Gäller fr.o.m. 2014-09-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Antagna 151117 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-08, Ks 133 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17 2 3Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående fritidshem

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående fritidshem BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Staben Karlstad 2013-03-04 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående fritidshem 1. Godkännande Enligt skollagen 2 kap 5 ska den som vill driva ett fritidshem

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen Beslut Eksjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden

ÅMÅLS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden 2015-05-01 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg fr o m 1 maj 2015 Sidan 1 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg BAKGRUND... 3 DEFINITIONER... 3 BESLUT OM GODKÄNNANDE

Läs mer

Regler för placering, peng och avgift 2015

Regler för placering, peng och avgift 2015 1(20) Regler för placering, peng och avgift 2015 1. Gemensamma regler för vårdnadshavare och huvudman... 2 1.1 Förskola och pedagogisk omsorg... 2 Föräldraledig för vård av annat barn... 3 Omsorg vid föräldraledighet

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2010-03-15 STENUNGSUNDS KOMMUN Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Typ av dokument Riktlinjer Beslutat av kommunfullmäktige Beslutsdatum

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen i Linköpings kommun

Välkommen till barnomsorgen i Linköpings kommun Välkommen till barnomsorgen i Linköpings kommun Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-12 år. Version januari 2016 Ur Skollagen

Läs mer

VÄLKOMMEN. Till Förskole- & fritidshemsverksamheten i Götene kommun

VÄLKOMMEN. Till Förskole- & fritidshemsverksamheten i Götene kommun VÄLKOMMEN Till Förskole- & fritidshemsverksamheten i Götene kommun 1 Antagna av fullmäktige 24 november 2008. 2 Välkommen till Förskole- och Fritidshemsverksamheten i Götene kommun! I detta dokument informerar

Läs mer

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning 1/8 Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Norrköpings kommuns riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg Huvudman Namn Telefonnummer

Läs mer