Tillämpningsregler. förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpningsregler. förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning"

Transkript

1 Tillämpningsregler för förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning

2 Sida 2 av Regler för placering i förskola och pedagogisk omsorg Dessa tillämpningsregler används för vägledning i att göra bedömning och handlägga frågor inom förskole- och fritidsverksamhet. Placering Barn erbjuds förskoleplats från och med ett års ålder i den omfattning det behöver med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Barn erbjuds också förskoleplats om det av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling i form av förskola eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Förskolan är den första skolformen som vänder sig till barn från ett års ålder och tills barnet börjar i förskoleklass. Barn kan börja i förskolan vid olika åldrar och delta under olika lång tid. Barn som bor i Håbo kommun är berättigade plats till förskoleverksamheten från ett års ålder om vårdnadshavaren arbetar studerar är arbetssökande är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen Barn till arbetssökande eller föräldralediga har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar per vecka eller timmar per vecka. Förskolechefen kan även vid särskilda skäl fatta beslut om mer tid om barnet bedöms ha eget behov av förskolans verksamhet. Från och med hösten det året som barnet fyller 3 år erbjuds allmän förskola under minst 525 timmar om året, detta innebär 15 timmar per vecka under grundskolans läsår. Barn som går i allmän förskola är lediga under skolans lov. Timmarna förläggs 3 timmar per dag. Den allmänna förskolan är avgiftsfri. För 3-5-åringar som redan är inskrivna i förskola reduceras avgiften från och med augusti det år barnet fyller tre år. Vårdnadshavare kan inte erbjudas plats om någon barnomsorgsskuld finns till Håbo kommun. För vårdnadshavare som arbetar som timanställd gäller att de dagar man inte arbetar har barnet rätt till allmän förskola om barnet är 3 år, dvs. 3 timmar per dag. Vid yngre barn görs en individuell bedömning av förskolechefen. För vårdnadshavare som arbetar skift och är ledig under en veckodag gäller att de dagar behov av sovtid finns efter arbetspass, har barnet rätt att gå sin normala vistelsetid. Vid helt ledig dag från arbetet gäller att barnet har rätt till allmän förskola om barnet är 3 år, dvs. 3 timmar per dag. För 1-2 åringar erbjuds ingen omsorg dessa dagar.

3 Sida 3 av Om vårdnadshavare blir sjukskriven från sitt arbete har barnet rätt att gå på förskolan sin normala vistelsetid. Vistelsetiden kan också bestämmas i samråd med förskolechefen. För vårdnadshavare som är sjukskriven men saknar arbete erbjuds från 3 års ålder allmän förskola. Före 3 år görs en individuell prövning utifrån om barnet av fysiska, psykiska och andra skäl behöver stöd i sin utveckling i form av förskola eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. För vårdnadshavare som är sjukskriven men saknar arbete erbjuds från 3 års ålder allmän förskola. Före 3 år görs en individuell prövning utifrån om barnet av fysiska, psykiska och andra skäl behöver stöd i sin utveckling i form av förskola eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. För vårdnadshavare som är sjukskriven men inte har ett arbete erbjuds från 3 års ålder allmän förskola. Före 3 år görs en individuell prövning utifrån om barnet av fysiska, psykiska och andra skäl behöver stöd i sin utveckling i form av förskola eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Är ena vårdnadshavaren pensionär erbjuds barnet från 3 års ålder allmän förskola. Före 3 år görs en individuell prövning utifrån om barnet av fysiska, psykiska och andra skäl behöver stöd i sin utveckling i form av förskola eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Om vårdnadshavares sambo blir arbetslös har barnet rätt att vistas på förskolan sin normala vistelsetid. Skolverket har konstaterat att en kommun inte får lägga en styvförälders arbetslöshet till grund för att minska ett barns rätt till förskola eller fritidshem. I en dom från Regeringsrätten (mål nr juni 1998) konstateras att styvföräldrar inte kan anses ingå i föräldrabegreppet. Skolverket har i ett beslut den 5 september 2012 bekräftat detta. När det gäller att avgöra behoven av barnomsorg utifrån om barnets vårdnadshavare arbetar eller studerar är det bara de biologiska föräldrarnas och eventuella adoptivföräldrars förhållanden som får spela in. Ansökan om plats Möjlighet att placera barnet i två verksamheter Barnet kan endast vara placerat på en förskola/pedagogisk omsorg. Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare kan inte ansöka om två olika placeringar. Det gäller både inom och utanför kommunen. Placering i förskola eller pedagogisk omsorg kan kombineras med placering i natt- och helgverksamhet. Det innebär att vårdnadshavare inte kan placera sitt barn halva tiden i en förskola och halva tiden i annan förskola. 1 Detta utifrån ett barns behov av trygghet och kontinuitet kan åsidosättas vid ett sådant förfarande. Delning av barnpeng mellan kommuner görs därför inte. 1 8 kap 13 Skollagen med kommentarer

4 Sida 4 av Regler vid kö Utgångspunkten är att vårdnadshavarnas förstahandsval ska tillgodoses så långt det är möjligt. När detta inte är möjligt sker en placering så nära hemmet som möjligt eller där plats finns. Barnet ska vara minst 6 månader innan man ställer barnet i kö. Förtur till plats gäller enligt följande 1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling. 2. Vårdnadshavare vars barn har finska som modersmål och som begär placering i förskola där verksamheten bedrivs delvis på finska med finsktalande personal. 3. Syskon till redan inskrivet barn på samma förskola. 4. Barn som står i omplaceringskö till önskad förskola. Placering från omplaceringskön sker en gång per år i augusti. 5. Ansökningsdatum gäller som ködatum. Som syskon räknas barn som helt eller genom växelvis boende ingår i samma hushåll. Med växelvis boende menas att barnet har ett varaktigt och regelbundet boende hos båda vårdnadshavarna (inte enbart helgboende). Barnet kan endast vara placerat på en förskola/pedagogisk omsorg. Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare kan inte ansöka om två olika placeringar. Det gäller både inom och utanför kommunen. Placering i förskola eller pedagogisk omsorg kan kombineras med placering i natt- och helgverksamhet. Ansökan om plats i natt- och helgverksamhet Ansökan om plats i natt- och helgverksamhet sker på samma sätt som till ordinarie förskola. Arbetsgivarintyg och arbetsschema ska skickas in till kommunen i separat brev. Samma köregler gäller för denna verksamhet. Platsgaranti inom 4 månader gäller inte för omsorg på obekväm arbetstid. Garantitid Håbo kommun har, enligt skollagen, en skyldighet att erbjuda en plats inom fyra månader (garantitiden) från det att ansökan inkommer till kommunen. Kommunen strävar efter att så långt det är möjligt att tillgodose vårdnadshavarnas önskemål. Om många har samma önskemål så kan det förekomma att plats erbjuds som inte överensstämmer med vårdnadshavarnas förstahandsval. Platserbjudande Vårdnadshavare får besked via e-tjänsten om platserbjudande från förskolan.

5 Sida 5 av I Håbo kommun räcker det med att en vårdnadshavare svarar på erbjudandet om båda vårdnadshavare bor på samma folkbokföringsadress. Bor vårdnadshavare på olika folkbokföringsadresser krävs bådas underskrifter (e-leg). JO har uttalat att man i allmänhet måste kunna utgå från att det sker ett samråd mellan föräldrarna att de i realiteten är ense om vilken förskola ska väljas (JO ) och att det inte kan ställas något generellt krav på att en kommun i varje enskilt ärende måste undersöka om barnets båda vårdnadshavare står bakom en framställning om plats i en ny förskola (JO ). I Håbo kommun utgår vi från att när vårdnadshavarna är folkbokförda på samma adress är de eniga om förskoleplats och därför räcker det med en vårdnadshavare underskrift (e-leg). Bor vårdnadshavare på olika folkbokföringsadresser krävs bådas underskrifter (e-leg). Det är inte tillfredsställande att ett barn inte får förskoleplats på grund av föräldrarnas oenighet. Om vårdnadshavarna inte kommer överens måste kommunen utreda ärendet och dokumentera noggrant. Det är eftersträvansvärt att vårdnadshavare med gemensam vårdnad tillsammans utövar beslutanderätten över sina barn. Vid oenighet är det angeläget att situationen för barnen kan lösas på bästa tänkbara sätt. I fall där tvist om barnet föreligger och frågor om t.ex. barnets vårdnad, boende och umgänge är under utredning är det dock av största vikt att barnets rättigheter tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Vid oenighet utgår kommunen i första hand från barnets folkbokföringsadress och placerar barnet på en förskola så nära hemmet som möjligt. Om barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavare i kommunen utgår kommunen från vårdnadshavare behov av omsorg under sin boendetid och placerar barnet på en förskola nära folkbokföringsadressen som möjligt. När barnet bor växelvis hos sina föräldrar är det nödvändigt att den förälder som vid aktuell tid har barnet boende hos sig som kan besluta i frågor om den dagliga omsorgen. JO har i flera avgöranden utgått från att placering i förskola normalt är att anse som en del av den dagliga omsorgen och något som den vårdnadshavare som barnet bor hos kan besluta om. Med växelvis boende menas att barnet har ett varaktigt och regelbundet boende hos båda vårdnadshavarna (inte enbart helgboende). Om erbjudandet inte besvaras avregistreras ansökan efter tio dagar. En förlängning av erbjudandet kan ske av förskolechef. Besvaras inte erbjudandet på grund av oenighet ska detta utredas, se ovan. Svarsalternativ vid platserbjudande Accepterar. Innebär att vårdnadshavare tackar jag till den erbjudna platsen och inte längre står kvar i kön. Accepterar, behåller köplats. Innebär att vårdnadshavare tackar ja till den erbjudna platsen men står kvar i kön för byte till resterande alternativ (gäller om

6 Sida 6 av flera val gjorts). Om erbjudandet inte motsvarar förstahandsönskemålet behålls det ursprungliga ködatumet. Garantitiden upphör. Avstår. Innebär att vårdnadshavare tackar nej till den erbjudna platsen men vill stå kvar i kön. Om erbjudandet inte motsvarar förstahandsönskemålet behålls det ursprungliga ködatumet och man står kvar i kön till sitt förstahandsval. Övriga valda alternativ tas bort. Garantitiden upphör. Man kan endast tacka nej en gång. Öppettider Förskolan ska vara öppen inom ramtiden 06:00-18:30 och erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete enligt arbetsschema och restid, studier eller barnets eget behov. Verksamheten håller stängt för planering två dagar på hösten och två dagar på våren. Behov av omsorg dessa dagar ska anmälas i god tid så att omsorgsbehovet den dagen kan tillgodoses. Placering den dagen kan ske på annan förskola/pedagogisk omsorg. Under sommaren då många barn är lediga slår förskolorna ihop sina verksamheter till en eller flera förskolor. Sommarverksamheten ser olika ut från år till år. Information går ut till samtliga vårdnadshavare via förskolorna/pedagogisk verksamhet under våren. Det är viktigt att kommunen tidigt får veta hur många barn som har behov av omsorg under sommaren för att planera verksamheten. Schema Barnet har rätt att vara på förskolan/pedagogisk omsorg under den tid vårdnadshavaren arbetar eller studerar inklusive restid. Vårdnadshavaren ska skriva i ett schema för tiden då barnet vistas på förskolan eller i pedagogisk omsorg. Om vårdnadshavarna vill göra en schemaändring ska det först godkännas av förskolan. Detta för att förskolan ska få möjlighet att ta ställning till när ändringen kan genomföras samt för att planera verksamheten utifrån vårdnadshavarnas behov. Schemaändring ska anmälas senast den sista dagen i månaden före den månad då ändring önskas, dock minst två veckor innan ändringen ska gälla. Är barnets vårdnadshavare arbetslös eller föräldraledig är det förskolechefen som avgör hur timmarna ska förläggas. De ska förläggas med hänsyn till förskolans verksamhet. Vårdnadshavarens önskemål ska uppfyllas i möjligaste utsträckning. Uppsägning av plats Uppsägning av plats ska ske via e-tjänsten. Finns fler än en vårdnadshavare ska båda vårdnadshavarana vara överens. Uppsägningstiden är 60 dagar och räknas från den dag den registreras i e-tjänsten. Avgift betalas under uppsägningstiden, även om platsen inte utnyttjas. Om barnet placeras på nytt inom 90 dagar efter uppsägningstidens slut tas avgift ut retroaktivt för den mellanliggande tiden.

7 Sida 7 av Hämta och lämna Barn i förskoleverksamhet ska hämtas och lämnas av vårdnadshavare eller den person som vårdnadshavaren meddelat verksamheten. Vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Det innebär att det är vårdnadshavare som bestämmer till exempel i frågor som vem som hämtar barnet från förskolan. Kommunen kan inte sätta sig över vårdnadshavare beslut men måste agera om situationen är allvarlig. Kommunen måste naturligtvis agera om personal känner tvivel vad gäller den person som ska hämta barnet. Det bör i första hand ske genom en diskussion med vårdnadshavare. Om situationen är allvarlig kan det bli aktuellt med till exempel en anmälan till socialtjänsten eller att tillkalla polis. Olycksfallsförsäkring Barnen är olycksfallsförsäkrade i Håbo kommun. Villkoren finns att läsa på kommunens hemsida. Tystnadsplikt Personalen i samtliga verksamheter har tystnadsplikt. Modersmålsstöd Modersmålsstödet ska utgöra en integrerad del i den dagliga verksamheten. Modersmålsstöd erbjuds inte i form av undervisning. För modersmålsstöd i förskola, behövs ingen ansökan göras. Vårdnadshavaren kontaktar verksamheten om barnet är i behov av modersmålsstöd. Hantering av barns frånvaro i förskola och pedagogisk omsorg Platser som tilldelats barn ska utnyttjas i största möjliga mån, vilket bör ses som en vägledande princip. Med detta avses att platser som innehas av ett barn som inte använder platsen, bör tilldelas annat barn i kön. Frånvaro under inskolning Efter att vårdnadshavare tagit emot erbjudande om plats i förskola ska vårdnadshavare tacka Ja eller Nej till erbjuden plats. För att undvika outnyttjade platser på förskolorna eller i den pedagogiska omsorgen ska inskolning ske inom två veckor efter det placeringsdatum som anges i placeringserbjudandet. Exakt datum för inskolning sker efter överenskommelse med förskolechefen/ansvarig. Föräldrar ska vid sjukdom eller vid andra särskilda omständigheter meddela personalen på förskolan och i den pedagogiska omsorgen om frånvaro. Ett nytt datum för inskolning ska bokas. Om inget giltigt skäl finns för frånvaro under tid för inskolning, förlorar vårdnadshavare platsen på förskolan. Om behov av plats i förskola kvarstår är vårdnadshavare välkomna med en ny ansökan om plats i förskola och kommer att tilldelas en ny plats i kön. Frånvaro upp till tre månader Föräldrar ska två veckor i förtid meddela all längre frånvaro till personalen

8 Sida 8 av på förskolan och i den pedagogiska omsorgen. Vid anmäld frånvaro som sträcker sig upp till tre månader görs en individuell bedömning om platsen får behållas. Skäl såsom resor eller om familjen ska vistas på annan ort av annan anledning anses som giltiga. Frånvaro längre än tre månader Om frånvaron är längre än tre månader kan Håbo kommun inte garantera att barnet har kvar sin plats på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen. Om det finns barn som är i behov av omsorg kommer platsen att sägas upp och tilldelas annat barn. Att platsen blivit uppsagd meddelas familjen skriftligen per post. När de frånvarande barnen sedan åter är i behov av omsorg ska ansökan om placering i förskola/pedagogisk omsorg göras och barnen erbjuds plats efter de köordningsprinciper som Håbo kommun tillämpar vid placering av barn i förskola/pedagogisk omsorg. Med detta menas att plats kan erbjudas på en annan förskola än den ursprungliga samt att kommunen är skyldig att erbjuda plats inom fyra månader efter att ansökan inkommit till kommunen. Oanmäld frånvaro Vid barns oanmälda frånvaro får platsen behållas i två månader. Därefter avslutas placeringen med omedelbar verkan. Föräldraavgift under frånvaro Avgiften betalas till Håbo kommun från och med första inskolningsdagen och sedan 12 månader per år oavsett om barnet befinner sig i verksamheten eller inte. Avgiften ska följaktligen betalas även under sommarmånaderna samt under andra perioder då barnet exempelvis är ledigt, sjukt eller av annat skäl är frånvarande. Placering enligt avgiftsfri allmän förskola är inte möjligt under barns frånvaro på grund av semester eller annan frånvaro, då barnet utifrån samma resonemang som beskrivs ovan ska använda den tilldelade platsen. Där av är det inte tillåtet att skriva in barnen på avgiftsfri allmän förskola under frånvaron för att på så vis undkomma föräldraavgiften. Regler för placering i fritidshem Vad är fritidshem Fritidshem erbjuds om vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Övergång från förskola till fritidshem När barnet ska gå över från förskola till förskoleklass och behov finns av fritidshemsplats görs en ansökan om plats i fritidshem via e-tjänsten.

9 Sida 9 av Ansökan görs efter bekräftelse från skolan om plats i förskoleklass. Platserbjudande kommer via e-tjänsten och ska godkännas av en vårdnadshavare. Om barnet har en placering i förskolan så avslutas den automatiskt den 31 juli. Fritidshemsavgift tas ut från och med 1 augusti. Ansökan om plats Ansökan om plats och startdatum i fritidshem ska göras via e-tjänsten på Håbo kommuns hemsida Placeringsmeddelande kommer via e-tjänsten och ska godkännas av en av vårdnadshavare. När barnet bor växelvis hos sina föräldrar är det nödvändigt att den förälder som vid aktuell tid har barnet boende hos sig som kan besluta i frågor om den dagliga omsorgen. JO har i flera avgöranden utgått från att placering i omsorg normalt är att anse som en del av den dagliga omsorgen och något som den vårdnadshavare som barnet bor hos kan besluta om. Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare kan inte ansöka om två olika placeringar utan barnet är placerat på ett fritidshem oavsett vem av vårdnadshavarna de bor hos. Med växelvis boende menas barn har ett varaktigt och regelbundet boende hos båda vårdnadshavarna (inte enbart helgboende). Ansökan om plats i natt- och helgverksamhet Ansökan om plats i natt- och helgverksamhet sker på samma sätt som till ordinarie förskola eller pedagogisk omsorg. Arbetsgivarintyg och arbetsschema ska skickas in till kommunen i separat brev. Samma köregler gäller för denna verksamhet. Uppsägning Uppsägning ska göras i e-tjänsten minst 60 dagar före det datum då barnet ska sluta. Avgiften debiteras även under uppsägningstiden. Det är en kortare uppsägningstid vid arbetslöshet och föräldraledighet. Om barnet placeras på nytt inom 90 dagar efter uppsägningstidens slut tas avgift ut retroaktivt för den mellanliggande tiden. E-tjänst På kommunens hemsida finns e-tjänst för ansökan till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. I e-tjänsten finns också möjlighet att ange och ändra inkomstuppgift, vistelsetid samt registrera önskemål om byte. Fristående skola Om eleven går i en fristående skola som inte erbjuder fritidshem, ska eleven erbjudas fritidshem av hemkommunen.

10 Sida 10 av Ej rätt till fritids Barn till föräldraledig och arbetssökande har generellt inte rätt att ha sitt barn placerat i fritidshem i Håbo kommun. Arbetssökande och föräldralediga kan dock ha rätt till fritidshem om kommunen bedömer att barnet har ett behov av att vara på fritidshem på grund av familjesituationen eller om barnet har behov av särskilt stöd. Separat ansökan ska då inlämnas. Utökad tid Den utökade tiden börjar gälla från och med två veckor från beslutet. Maxtaxa och vistelsetid Maxtaxa är hur stor avgift som ska tas ut för platsen som abonneras på. Maxtaxan avser inte hur mycket tid i förskolan som man beviljas. Detta sker i dialog med förskolan om barnets behov. Dvs. har vårdnadshavaren omsorg mer än på 25 timmar i veckan samt arbetar eller studerar tas maxtaxa ut. Barn från Håbo kommun som önskar plats i annan kommun Vårdnadshavare som önskar barnomsorgsplats i en annan kommun ansöker om plats i den aktuella kommunen. Barn från annan kommun som önskar plats i Håbo kommun Vårdnadshavare som är folkbokförd i annan kommun kan ansöka om barnomsorgsplats i Håbo kommun. Detta görs via e-tjänsten på kommunens hemsida. De fristående verksamheterna ska följa de kommunala reglerna för förskola/fritidshem men ansvarar själva för placeringar, föräldraavgifter och har egna kösystem. Vårdnadshavare som önskar placera sina barn i en fristående verksamhet kontaktar denna på egen hand. Kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida. Regler för avgifter och betalning för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Håbo kommun använder ett system med maxtaxa. Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften blir för ett barn. Högsta avgiften är för närvarande 1287 kronor per månad för ett barn som går i förskolan eller pedagogisk omsorg och 858 kronor för ett barn som går på fritidshem. Det yngsta placerade barnet i ett hushåll räknas som det första barnet och för det barnet betalar man full avgift. Vid beräkning av avgift räknas barn som syskon om

11 Sida 11 av det helt eller genom växelvis boende ingår i samma hushåll. Detta gäller även mellan förskola och fritidshem. Högsta avgiftsgrundande inkomsten innan skatt är kr per hushåll och månad. Det är hushållets samlade inkomst före skatt som ligger till grund för avgiften. För gifta och sammanboende ligger bådas inkomst till grund för avgiften, även om de inte har gemensamma barn. Om barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna beräknas avgiften utifrån respektive hushåll. Avgiften beror också på planerad närvarotid och verksamhetsform. Det finns dock ett maxbelopp för varje placerat barn. Om ni har flera barn i verksamheterna ges syskonrabatt. Avgift betalas från första inskolningsdagen och under årets samtliga 12 månader. Vid placering under del av månad i samband med inskolning och uppsägning beräknas avgiften med 1/30 av månadsavgiften. Avgiften faktureras månadsvis. Från och med hösten det året som barnet fyller 3 år erbjuds allmän förskola under minst 525 timmar om året, detta innebär 15 timmar per vecka under grundskolans läsår. Barn som endast går i allmän förskola är lediga under skolans lov. Timmarna förläggs 3 timmar per dag. Den allmänna förskolan är avgiftsfri. För 3-5-åringar som redan är inskrivna i förskola reduceras avgiften med 30 % från och med augusti det år barnet fyller tre år. Barn till föräldralediga och arbetssökande som inte omfattas av allmän förskola har rätt till plats 15 timmar per vecka eller timmar per vecka mot avgift enligt taxa. Förskolechefen avgör hur de 15 timmarna ska förläggas per vecka. Sjukdom och ledighet berättigar inte till avdrag på avgiften eftersom man abonnerar på platsen. Rättighet till avgiftsreducering vid barns sjukdom (med läkarintyg) kan

12 Sida 12 av finnas. Första månaden sker ingen reducering av avgiften. Efter 2 månaders sjukfrånvaro sker reducering med 50 procent. Vid längre tids sjukdom tas, efter diskussion med förskolechef, beslut om eventuell åtgärd. Ansökan om avgiftsreducering görs till kommunen. Barn i behov av särskilt stöd ska ha avgiftsreducering. Gäller enbart förskola. Om omsorg inte kan erbjudas på grund av oförutsedda händelser görs avdrag med 1/30 av den fastställda månadsavgiften. T.ex. översvämning eller strejk. Vårdnadshavare som kombinerar föräldraledighet med arbete eller studier betalar maxtaxa.

13 Sida 13 av Inkomstuppgift Vårdnadshavare är skyldig att lämna uppgift om sin och eventuell maka/make/sambos aktuella inkomst. Uppgift om inkomst är offentlig handling och kan kontrolleras hos Skattemyndigheten. För familjehemsplacerade barn räknas familjehemsföräldrarnas inkomster inklusive familjehemsarvodet som avgiftsgrundande inkomst. Då avgiften beräknas utifrån hushållets aktuella inkomst innan skatt är det viktigt att rätt inkomst är registrerad. Inkomstuppgift ska registreras i e-tjänsten inom dagar såväl vid nyanmälan som vid förändring. Inkomständring förändrar avgiften från nästkommande månad. Om inte inkomstuppgift lämnas sätts avgiften efter den högsta avgiftsgrundande inkomsten. Det är vårdnadshavarens ansvar att rätt inkomstuppgifter är registrerade. För ensam platsinnehavare gäller; om barnet endast bor hos en vårdnadshavare och någon ny sambo inte finns folkbokförd på samma adress om endast en vårdnadshavare nyttjar plats i barnomsorg. Avgiftsgrundande inkomst Den avgiftsgrundande inkomsten är familjens/hushållets sammanlagda, beskattningsbara inkomst per månad. (Barnbidrag, studiebidrag och liknade bidrag utgör inte en del av den avgiftsgrundande inkomsten.) Till avgiftsgrundande inkomst räknas: Lön före skatt Sjukpenning Sjuk- och aktivitetsersättning Livränta Föräldrapenning och särskild föräldrapenning, graviditetspenning Arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning Alfakassa Pension (inte barnpension) Utbildningsbidrag eller motsvarande (den skattepliktiga delen) Vårdbidrag (den skattepliktiga delen)

14 Sida av Familjehemsersättningens skattepliktiga del, det vill säga arvode (ej omkostnadsersättning) Delad räkning Om vårdnadshavarna separerar kan delad räkning användas. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Detta innebär två avgifter (delad faktura) som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats. Inkomsterna viktas mot varandra vilket innebär att den som tjänar mer får betala en större del av avgiften.

15 BOU NR Dokumentansvarig: Administrativa chefen Telefon: E-post: Webb:

Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg

Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg REGLER Sida 2 av 6 Regler för placering i förskola och pedagogisk omsorg Barn erbjuds förskoleplats från och med ett års ålder i den omfattning

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem

Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem JOKKMOKKS KOMMUN Barn och utbildningsnämnden www.jokkmokk.se/barn och utbildning Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem Gäller fr.o.m. 2014-09-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Författning 4.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 69/15. Information om förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun

Författning 4.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 69/15. Information om förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun Författning 4.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 69/15 Information om förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun Principer för att få och nyttja plats inom förskoleverksamheten Staffanstorps kommun ska,

Läs mer

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Antagna 160209 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-08, Ks 133 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-09 2 3Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad 2015-07-01 Reviderad 2016-01-01

Läs mer

Gäller från 2016-01-26 RIKTLINJER - KÖREGLER - AVGIFTER

Gäller från 2016-01-26 RIKTLINJER - KÖREGLER - AVGIFTER Gäller från 2016-01-26 RIKTLINJER - KÖREGLER - AVGIFTER Innehållsförteckning Riktlinjer Vem kan få plats i förskoleverksamhet och fritidshem? 2 Olika former av verksamhet 2 Öppettider 2-3 Köregler Ansökan

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.

Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. Styrdokument Utbildningsförvaltningen Dokumenttyp: Rutin/Regel/Instruktion Handläggare: Johanna Helsing, Lisbeth Brink Fastställare: Förvaltningschef utbildningsförvaltningen Dokumentnummer [STYR00475]

Läs mer

Välkommen till Söderköpings förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer, köregler och avgifter

Välkommen till Söderköpings förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer, köregler och avgifter 2016-04-29 Välkommen till Söderköpings förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer, köregler och avgifter Vem kan fa fö rsköla, fritidshem öch pedagögisk ömsörg? 1. Förskola, fritidshem och

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Förskola, fritidshem och pedagogisk Vårt utbud Förskola Förskolan vänder sig till barn från ett till fem år. Utbildning i förskolan

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.

Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. Styrdokument Utbildningsförvaltningen Dokumenttyp: Rutin/Regel/Instruktion Handläggare: Johanna Helsing, Lisbeth Brink Fastställare: Förvaltningschef utbildningsförvaltningen Dokumentnummer [STYR00475]

Läs mer

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Antagna 151117 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-08, Ks 133 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17 2 3Innehållsförteckning

Läs mer

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare Styrdokument, regler 2015-02-17 Dnr UBN/2016:42 Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare Nivå: Utbildningsnämnden

Läs mer

Svedala Kommuns 7:3 Författningssamling 2(12)

Svedala Kommuns 7:3 Författningssamling 2(12) Författningssamling 1(12) Regler för förskola, familjedaghem och fritidshem antagna av kommunfullmäktige 2004-06-09, 72 Gäller från med ändring 2005-01-12, 4, 2005-09-14, 97 2004-09-01 Barnet i centrum

Läs mer

Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Taxor och avgifter I LUDVIKA KOMMUN

Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Taxor och avgifter I LUDVIKA KOMMUN 1 (16) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-02-10 Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Taxor och avgifter I LUDVIKA KOMMUN Antagen SUN 2016-03-10 25 2 (16) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun Välkommen till Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun Regler och avgifter från och med den 1 februari 2014 Information om riktlinjer, regler och avgifter gällande förskola,

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG I MÖNSTERÅS KOMMUN

INFORMATION OM FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG I MÖNSTERÅS KOMMUN INFORMATION OM FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG I MÖNSTERÅS KOMMUN Gäller från och med 2011-07-01 Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22, 91 www.monsteras.se 1 VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NYBRO KOMMUNS FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET. Tillämpningsföreskrifter

VÄLKOMMEN TILL NYBRO KOMMUNS FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET. Tillämpningsföreskrifter VÄLKOMMEN TILL NYBRO KOMMUNS FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET Tillämpningsföreskrifter Februari 2016 Allmänt Förskole- och fritidshemsverksamhet anordnas för barn 1-12 år som är bosatta i och/eller

Läs mer

Välkommen till vår förskole- och fritidsverksamhet

Välkommen till vår förskole- och fritidsverksamhet Välkommen till vår förskole- och fritidsverksamhet Beslutad av barn- och utbildningsnämnden 2011-10-19 Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kramfors kommun

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kramfors kommun STYRDOKUMENT Dnr BKU 2015/99 Sida Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kramfors kommun Förskolor för barn i åldern 1-5 år I Kramfors finns förskolor för barn i åldern 1-5 år. Vid

Läs mer

Senast uppdaterad: 2016-06-08. Tillämpningsregler. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Senast uppdaterad: 2016-06-08. Tillämpningsregler. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Senast uppdaterad: 2016-06-08 Tillämpningsregler Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Innehåll Verksamhetsformer... 3 Förskoleverksamhet... 3 Allmän förskola... 3 Fritidshem... 3 Omsorg på obekväm

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH TAXEBESTÄMMELSER. För förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Nacka

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH TAXEBESTÄMMELSER. För förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Nacka ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH TAXEBESTÄMMELSER För förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Nacka Lagar och regler Förskolan och fritidshemmet styrs av både nationella och kommunala styrdokument. Riksdag

Läs mer

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun VEM KAN ERBJUDAS FÖRSKOLA, ALLMÄN FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEMSPLATS? Barn till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande,

Läs mer

REGLER OCH TAXOR FÖR BARNOMSORGEN I LAXÅ KOMMUN

REGLER OCH TAXOR FÖR BARNOMSORGEN I LAXÅ KOMMUN HANDLÄGGARE: Gundega Hallinder Tel. 0584-473 180 gundega.hallinder@laxa.se Madeleine Larsson Tel. 0584-473 147 Mob. 070-516 33 04 madeleine.larsson@laxa.se E-POSTLISTA forskola.lindasen@laxa.se forskola.jordgubben@laxa.se

Läs mer

Barnomsorgstaxa Förskolan Blå Draken

Barnomsorgstaxa Förskolan Blå Draken Barnomsorgstaxa Förskolan Blå Draken 2014 Maxtaxa Vi följer maxtaxeförordningen på förskolan. (Förordning 2001:160). Taxan omfattar barn placerade i förskola. Högsta avgift i förskola Barn 1: 3 % av inkomsten

Läs mer

Förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun

Förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 263/02, 171/03 Komplettering av kommunfullmäktige 152/07 Redaktionella ändringar av barn och utbildning, 2010-11-29 Förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun

Läs mer

Regler för att erhålla och nyttja plats inom. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Regler för att erhålla och nyttja plats inom. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Regler för att erhålla och nyttja plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i KINDA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-10-26, 87 Gäller fr o m 2015-11-01 Reviderad

Läs mer

Förskoleregler Gäller från och med 2016-01-01

Förskoleregler Gäller från och med 2016-01-01 Förskoleregler Gäller från och med 2016-01-01 Vem har rätt att erhålla plats? Hemkommunen svarar för att barn som är bosatta i Sverige, vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar, erbjuds plats

Läs mer

Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem i Haninge kommun

Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem i Haninge kommun 1 2007-12-03 Rev. 2009-04-29 (Grund- och förskolenämnden) Rev. 2010-02-04 (Kanslichef) Rev. 2010-03-30 (Grund- och förskolenämnden, 19) Rev. 2011-10-26 (Grund- och förskolenämnden, 110) Rev. 2012-03-28

Läs mer

Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Beslutade av nämnden för Förskola & Grundskola 2015-04-23 Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Definition Förskolan

Läs mer

Kommunal barnomsorg. Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010

Kommunal barnomsorg. Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsnämndens handling 20-2009 Kommunal barnomsorg Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010 Med denna broschyr vänder vi oss till föräldrar. Den medföljer också

Läs mer

Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Gäller från och med 1 januari 2016 Tillämpningsområde Taxan gäller barn med plats i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2015-07-01 Avgiften grundar sig på hushållets

Läs mer

Förskola-grundskola. Information om förskola, familjedaghem och fritidshem i Avesta kommun 2011-08-01

Förskola-grundskola. Information om förskola, familjedaghem och fritidshem i Avesta kommun 2011-08-01 Förskola-grundskola Information om förskola, familjedaghem och fritidshem i Avesta kommun 2011-08-01 1 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg I förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ingår: - Förskola

Läs mer

Bråbygdens föräldrakooperativ Regelverk

Bråbygdens föräldrakooperativ Regelverk Regelverk Uppdaterat 2016-01-01 Regelverk Bråbygdens föräldrakooperativ Regelverket reglerar verksamheten. Föräldraföreningens styrelse kan ändra regelverket efter behov. Vid behov av snabba beslut kan

Läs mer

Reviderad 2013-11-11. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2013-11-11. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2013-11-11 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 3 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

VÅRA REGLER INOM FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM. Gäller från 1 oktober 2012, revideras årligen.

VÅRA REGLER INOM FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM. Gäller från 1 oktober 2012, revideras årligen. VÅRA REGLER INOM FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Gäller från 1 oktober 2012, revideras årligen. 1 Innehåll: 1 Syfte med förskola och fritidshem sid3 2 Placering av barn/elever på förskola och fritids 3 Alla barns

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-05-21 Hylte kommun Odengatan 1 Tfn 0345-180 00 vx kommunen@hylte.se Postgiro 10 53 60-2 Barn- och ungdomsk. 314 80 Hyltebruk

Läs mer

www.eda.se Information om barn- och skolbarnsomsorg

www.eda.se Information om barn- och skolbarnsomsorg www.eda.se Information om barn- och skolbarnsomsorg 2006-08-21 reviderad 2014-12-09 Innehållsförteckning Allmänt...3 Vilka barn kan få barnomsorg eller skolbarnsomsorg?...3 Placering i två kommuner...3

Läs mer

Tillämpningsregler. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Tillämpningsregler. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpningsregler Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Innehåll Verksamhetsformer... 3 Förskoleverksamhet... 3 Allmän förskola... 3 Fritidshem... 3 Omsorg på obekväm tid... 3 Förskola... 4 Allmän

Läs mer

Regler för avgifter & betalning

Regler för avgifter & betalning Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Foto: Lovisa Lindblom Regler för avgifter & betalning Enköpings kommun REGLER 2013-04-22 SKN2012/338 Reviderad av skolnämnden 2013-05-16 Fastställd av skolnämnden

Läs mer

RIKTLINJER Beslut BoU 7/15 Barnomsorg och skolbarnomsorg i Vännäs Kommun

RIKTLINJER Beslut BoU 7/15 Barnomsorg och skolbarnomsorg i Vännäs Kommun Barnomsorg och skolbarnomsorg i Vännäs Kommun Avgifter, regler och rutiner samt information om pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem 1 ALLMÄNT OM PEDAGOGISK OMSORG, FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Vår målsättning

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2015/350 Fastställd: 2015-12-14 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxa för barnomsorg

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2015/350 Fastställd: 2015-12-14 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxa för barnomsorg Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2015/350 Fastställd: 2015-12-14 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för barnomsorg 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Anvisningar för taxa och barnomsorg...

Läs mer

INNEHÅLL. Verksamhetsformer... 2. Registrering i aktuell kö... 3. Placering... 3. Planeringsdagar... 4. Avgifter och regler... 4. Taxa...

INNEHÅLL. Verksamhetsformer... 2. Registrering i aktuell kö... 3. Placering... 3. Planeringsdagar... 4. Avgifter och regler... 4. Taxa... INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 2 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)... 2 Registrering i aktuell kö... 3 Placering...

Läs mer

KÖ- OCH AVGIFTSREGLER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK OMSORG I ESKILSTUNA KOMMUN

KÖ- OCH AVGIFTSREGLER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK OMSORG I ESKILSTUNA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 2011:662 Barnomsorgsenheten Monica Winbladh, 016-710 54 57 KÖ- OCH AVGIFTSREGLER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET, FRITIDSHEM OCH ANNAN

Läs mer

Regler och Taxa för barnomsorgen

Regler och Taxa för barnomsorgen Regler och Taxa för barnomsorgen i MÖNSTERÅS KOMMUN Gäller från och med 2016-01-01 Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden, 127, 2015-12-09 www.monsteras.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid RÄTT TILL PLATS

Läs mer

Inskrivnings- och avgiftsregler

Inskrivnings- och avgiftsregler Inskrivnings- och avgiftsregler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg på Gotland Inskrivnings- och avgiftsreglerna är beslutade av barn- och utbildningsnämnden i Region Gotland 2009-12-09.

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorgen i Hylte kommun fritidshem

Riktlinjer för barnomsorgen i Hylte kommun fritidshem Riktlinjer för barnomsorgen i Hylte kommun fritidshem Riktlinjer och köregler fastställs av barn- och ungdomsnämnden 2015-12-09. Innehållsförteckning 1. Vad är barnomsorg/fritidshem... sid 3 2. Rätt till

Läs mer

Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun

Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Riktlinjer och taxor Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens barn- och skolbarnomsorg samt allmän förskola För

Läs mer

Regler för barnomsorg i Trosa kommun

Regler för barnomsorg i Trosa kommun Regler för barnomsorg i Trosa kommun Gäller fr.o.m. 1 februari 2016 Antagen av: Humanistiska nämnden 2016-01-26, 6 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Skolkontoret Maria Kjellén Handläggare

Läs mer

Riktlinjer och avgifter inom förskola och fritidshem

Riktlinjer och avgifter inom förskola och fritidshem Bildningsförvaltningen Dokumentägare: Stab Fastställd 2003-12-15 Reviderad: 2015-12-01 Riktlinjer och avgifter inom förskola och fritidshem Barn och utbildningsnämnden samt kommunfullmäktige har antagit

Läs mer

Tillämpningsregler. Förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem. Gäller fr.o.m. 2016-04-12. Antagen av bildningsnämnden 2016-04-12 41

Tillämpningsregler. Förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem. Gäller fr.o.m. 2016-04-12. Antagen av bildningsnämnden 2016-04-12 41 Förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller fr.o.m. 2016-04-12 Antagen av bildningsnämnden 2016-04-12 41 Innehållsförteckning VEM HAR RÄTT TILL FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK OMSORG?. 1 KÖTID,

Läs mer

REGLER OCH TAXOR FÖR BARNOMSORGEN I LAXÅ KOMMUN

REGLER OCH TAXOR FÖR BARNOMSORGEN I LAXÅ KOMMUN 12-08-23 REGLER OCH TAXOR FÖR BARNOMSORGEN I LAXÅ KOMMUN 1 UPPTAGNINGSOMRÅDEN I LAXÅ KOMMUN Saltängens förskola: Väster om Röforsvägen, von Boijområdet, Porla med omnejd, Backgården med omnejd, Tallåsen

Läs mer

Välkommen. förskola,fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i. Alingsås kommun. Dnr: 2013.259 BUN 660

Välkommen. förskola,fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i. Alingsås kommun. Dnr: 2013.259 BUN 660 Välkommen förskola,fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Antagna av Barn- och ungdomsnämnden 2013-11-12 104 Dnr: 2013.259 BUN 660 VERKSAMHET Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

GÄLLIVARE KOMMUNS Sid 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING

GÄLLIVARE KOMMUNS Sid 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING GÄLLIVARE KOMMUNS Sid 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING TAXOR OCH AVGIFTER KOM 2008.148 041 Barnomsorgstaxa och tillämpningsanvisningar Fastställd av kommunfullmäktige Gäller fr o m 1991-01-28, 7 1991-03-01 Reviderad

Läs mer

TAXOR OCH TILLÄMPNINGS- FÖRESKRIFTER för förskoleverksamhet, pedagisk omsorg och skolbarnsomsorg i Lomma kommun - 1 - Gäller från 2011-01-01

TAXOR OCH TILLÄMPNINGS- FÖRESKRIFTER för förskoleverksamhet, pedagisk omsorg och skolbarnsomsorg i Lomma kommun - 1 - Gäller från 2011-01-01 TAXOR OCH TILLÄMPNINGS- FÖRESKRIFTER för förskoleverksamhet, pedagisk omsorg och skolbarnsomsorg i Lomma kommun - 1 - Gäller från 2011-01-01 TAXOR OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER för förskoleverksamhet, pedagisk

Läs mer

Information om Barnomsorg i Stenungsunds kommun. Reviderad 2013-11-21

Information om Barnomsorg i Stenungsunds kommun. Reviderad 2013-11-21 Information om Barnomsorg i Stenungsunds kommun Reviderad 2013-11-21 Barnomsorg i Stenungsunds kommun Vad är barnomsorg? Med barnomsorg avses förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och skolbarnsomsorg

Läs mer

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2014-04-01 Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda

Läs mer

Fritidshem - regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

Fritidshem - regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2013-08-09 Fritidshem - regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd Kommunfullmäktige 2005-11-25 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad

Läs mer

Revidering av regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Revidering av regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-30 Diarienummer FG/2015:16 Revidering av regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar anta den reviderade

Läs mer

Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun

Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet www.stromstad.se Informationen uppdateras regelbundet på Strömstads kommuns hemsida www.stromstad.se

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen i Linköpings kommun

Välkommen till barnomsorgen i Linköpings kommun Välkommen till barnomsorgen i Linköpings kommun Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-12 år. Version januari 2016 Ur Skollagen

Läs mer

Välkommen till förskola, familjedaghem och fritidshem i Lycksele kommun!

Välkommen till förskola, familjedaghem och fritidshem i Lycksele kommun! Välkommen till förskola, familjedaghem och fritidshem i Lycksele kommun! Våra verksamheter ska vara ett stöd för Dig som förälder och bidra till Ditt barns fostran, utveckling och lärande. De ska också

Läs mer

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem.

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem. 1 (6) 2013-01-22 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (6) Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg

Läs mer

Förskola är en egen skolform som erbjuds barn i ålder 1-5 år och ska följa Förskolans läroplan.

Förskola är en egen skolform som erbjuds barn i ålder 1-5 år och ska följa Förskolans läroplan. Förskola och fritidshem/pedagogisk omsorg i Knivsta kommun Verksamheten bedrivs i kommunal och enskild regi och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta och stadigvarande vistas i kommunen.

Läs mer

Regler för placering, peng och avgift 2015

Regler för placering, peng och avgift 2015 1(20) Regler för placering, peng och avgift 2015 1. Gemensamma regler för vårdnadshavare och huvudman... 2 1.1 Förskola och pedagogisk omsorg... 2 Föräldraledig för vård av annat barn... 3 Omsorg vid föräldraledighet

Läs mer

PLATS FÖR ALLA. Regler och taxor. för barnomsorg i Svalövs kommun

PLATS FÖR ALLA. Regler och taxor. för barnomsorg i Svalövs kommun PLATS FÖR ALLA Regler och taxor för barnomsorg i Svalövs kommun Innehåll Mål och styrning... 3 Sekretess... 3 Förskola 1-5 år... 3 Allmän förskola... 4 Pedagogisk omsorg... 4 Fritidshem... 4 Lovverksamhet...

Läs mer

Förskola Pedagogisk omsorg. Foto: Patricia Hagelin. Regler för placering. Enköpings kommun

Förskola Pedagogisk omsorg. Foto: Patricia Hagelin. Regler för placering. Enköpings kommun Förskola Pedagogisk omsorg Foto: Patricia Hagelin Regler för placering Enköpings kommun REGLER 2012-11-22 SKN2012/338 Fastställd av skolnämnden 2012-11-22 Aktuell tillämpning av maxtaxa fastställd av

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildingsnämnden

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-24 64

Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-24 64 Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-24 64 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Definitioner Kommunens regler för förskola

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

förskola och fritidshemsverksamhet

förskola och fritidshemsverksamhet Tillämpningsföreskrifter för Foto Stephan Berglund förskola och fritidshemsverksamhet TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-10 Reviderad

Läs mer

Förskolan regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

Förskolan regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-19 Förskolan regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad

Läs mer

Regler och avgifter. för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Hjo kommun

Regler och avgifter. för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Hjo kommun Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Hjo kommun Förskola Hjo kommun erbjuder förskola eller pedagogisk verksamhet för barn som fyllt ett år vars vårdnadshavare arbetar,

Läs mer

Barnomsorg och skolbarnsomsorg i Nordmalings kommun

Barnomsorg och skolbarnsomsorg i Nordmalings kommun Barnomsorg och skolbarnsomsorg i Nordmalings kommun Avgifter, regler och rutiner samt information om Familjedaghem Förskolor och Fritidshem Reviderad av Kommunfullmäktige 2010-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

VÄLKOMMEN. Till Förskole- & fritidshemsverksamheten i Götene kommun

VÄLKOMMEN. Till Förskole- & fritidshemsverksamheten i Götene kommun VÄLKOMMEN Till Förskole- & fritidshemsverksamheten i Götene kommun 1 Antagna av fullmäktige 24 november 2008. 2 Välkommen till Förskole- och Fritidshemsverksamheten i Götene kommun! I detta dokument informerar

Läs mer

INFORMATION OM. Regler och avgifter. för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg GÄLLER FRÅN 2006-01-01

INFORMATION OM. Regler och avgifter. för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg GÄLLER FRÅN 2006-01-01 INFORMATION OM Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg GÄLLER FRÅN 2006-01-01 Denna broschyr innehåller information om regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inom ramen

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Antaget i barn- och utbildningsnämnden 2015-06-10 Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning

Läs mer

Revidering av Huddinge kommuns författningssamling HKF 6210, taxebestämmelser för förskolan, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Revidering av Huddinge kommuns författningssamling HKF 6210, taxebestämmelser för förskolan, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-05 GSN-2015/436.184 1 (3) HANDLÄGGARE Vellner, Jennie Jennie.Vellner@huddinge.se Grundskolenämnden Revidering av Huddinge

Läs mer

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem Regler och information förskola pedagogisk omsorg fritidshem Handläggare: Britt-Marie Rastman Datum: 2011-06-07 Reviderad 2014-03-31 Ytterligare formalia BoU-nämnden 2011-06-09 37 BoU-nämnden 2014-04-16

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen!

Välkommen till barnomsorgen! BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2015-07-01 Välkommen till barnomsorgen! HÄR HITTAR DU INFORMATION OM REGLER OCH AVGIFTER KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR. tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidsverksamheten i Eksjö kommun. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-17, xxx

RIKTLINJER FÖR. tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidsverksamheten i Eksjö kommun. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-17, xxx RIKTLINJER FÖR tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidsverksamheten i Eksjö kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-17, xxx 2 / 9 Innehållsförteckning Ansökan... 4 Dygnet-runt-öppen

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad 2015-07-01 TAXA Avgiften

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2003-11-27, 240 Gäller from 2010-07-01 Senast reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2010-06-09, 132 Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler

Läs mer

Villkor och regler för fritidshem

Villkor och regler för fritidshem Villkor och regler för fritidshem Reviderad 2016-03-22 Fritidshem Fritidshem är till för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13, vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller

Läs mer

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun Gäller från och med? 2012

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun Gäller från och med? 2012 Tyresö kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (24) Ändringar i avsnitt 9 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun Gäller från och med?

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare Ansökan och turordning till förskola, familjedaghem och fritidshem När kan jag göra en ansökan till förskola eller familjedaghem för mitt barn? Du kan

Läs mer

TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET

TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14, 296 att gälla fr.o.m. 2016-01-01 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun Innehåll Allmän förskola. 1 Inskolning.. 4 Ansökan.. 2 Kontraktsplats 5 Arbetslös. 2 Kö. 5 Avgift. 2 Schema/vistelsetid 5 Avgiftsreducering.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 1 RIKTLINJER 2004-11-25 fastställda av Dnr: 158/2004 barn- och utbildningsnämnden Reviderad 20131007 RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG ANMÄLAN

Läs mer

Allmän förskola Alla barn i åldern 3 5 år erbjuds plats i allmän förskola, 525 timmar per år från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Allmän förskola Alla barn i åldern 3 5 år erbjuds plats i allmän förskola, 525 timmar per år från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. 1 (5) 2014-01-29 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (5) Förskola Syftet med förskolan är

Läs mer

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.12) Senast reviderad av kommunfullmäktige,

Läs mer

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Information om BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Gäller fr.o. m. 2013-03-01 2 (7) BARNOMSORG Omsorgsbehovet för barn mellan 1-5 år tillgodoses genom förskola och pedagogisk omsorg. Skolbarnsomsorg

Läs mer

SKOLA. TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. Taxor från och med 1 januari 2016

SKOLA. TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. Taxor från och med 1 januari 2016 TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg Taxor från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige (KF 45/2010) Reviderad: (KF 210/2010) Reviderad: (KF 257/2012)

Läs mer

Villkor för att bedriva fristående förskola i Enköpings kommun

Villkor för att bedriva fristående förskola i Enköpings kommun Skolförvaltningen Göran Hedström Mobiltfn 0701-625162 e-post goran.hedstrom@enkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 19 NOVEMBER 2013 3 DECEMBER 2013 14 JANUARI 2014 1 (5) Villkor för att bedriva fristående förskola

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva april 2008 11:2 KÖ- OCH PLACERINGSREGLER INOM FÖRSKOLA OCH SKOLBARNOMSORG Regler för kommunal förskoleverksamhet 1. Vem reglerna gäller Verksamheten riktar

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer