Kommersiella villkor/ramavtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommersiella villkor/ramavtal"

Transkript

1 Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box Stockholm Tel Org. nr Dnr: och (nedan benämnd Leverantören) har följande upphandlingskontrakt, nedan benämnt avtal, slutits. 1 Syfte och omfattning Leverantören förbinder sig att leverera produktionsbyråtjänster på de villkor som anges i krav- och svarsformuläret (definition av underlaget finns i detta avtal under rubriken Avtalshandlingar). 2 Avtalsperiod Ramavtalet träder i kraft efter avtalets tecknande, dock tidigast , och löper fram till Därefter kan ramavtalet förlängas med ett år i taget, eller maximalt med två år fram till Maximal avtalstid är fyra (4) år. Tillväxtverket har ensidig rätt att begära förlängning av ramavtalet. Begäran om förlängning ska ske skriftligen senast tre (3) månader innan ramavtalsperiodens slut. Avtalsförlängningen ska godkännas av båda parter för att vara giltig. I annat fall löper ramavtalet ut utan uppsägning. 3 Avropsförfarande Avrop sker genom en kombination av rangordning och förnyad konkurrensutsättning. Avrop som görs ska vara slutförda senast sex månader efter avtalsperiodens slut om inte särskilda skäl föreligger. Rangordning Som regel sker avrop enligt rangordning, med samtliga villkor fastställda. 1 (11)

2 Om leverantör ett (1) inte kan åta sig ett uppdrag med leverans inom den tid som Tillväxtverket efterfrågar, går förfrågan vidare till nästa leverantör i rangordningen och så vidare. Förnyad konkurrensutsättning Förnyad konkurrensutsättning innebär att Tillväxtverket kommer att ställa avropsförfrågan till samtliga kontrakterade leverantörer vid avrop. Detta tillämpas när Tillväxtverket har behov av flera leverantörers förslag på ett uppdrags genomförande och när vi vill teckna leveransavtal inom ett avgränsat område. Det slutliga valet av leverantör för det enskilda uppdraget grundas på de utvärderingskriterier som gäller för den aktuella förfrågan. Kriterierna kan exempelvis omfatta tidigare erfarenhet av liknande uppdrag, förslag på genomförande eller visualisering av koncept. Vid en förnyad konkurrensutsättning ska skälig tid ges för svar. Exempel på planerad förnyad konkurrensutsättning Grafisk profil: Inom uppdraget förvaltning av Tillväxtverkets grafiska profil kommer en förnyad konkurrensutsättning att göras bland leverantörerna, för att sluta leveransavtal med en leverantör för förvaltningen av Tillväxtverkets grafiska profil. Produktion av rapporter: För rapportproduktion kommer en förnyad konkurrensutsättning att göras bland leverantörerna, för att sluta leveransavtal med en leverantör. 3.1 Undantag från tillämpning av ramavtalet Tillväxtverket förbehåller sig rätten att avsluta uppdrag som avropas från annan leverantör innan detta avtal träder i kraft. Tillväxtverket förbehåller sig rätten att upphandla utanför ramavtalet i följande fall: Om uppdragets värde beräknas överstiga kronor. Om en del av uppdraget kräver en specifik kompetens som vi bedömer att ramavtalsleverantörer inte har. Om ett skribentuppdrag kräver kunskap inom ett specifikt område. Om vi har behov av att köpa in korta texter med mycket kort varsel. Om uppdraget gäller justeringar i ett material som tagits fram av en annan leverantör. Om upphandling sker i samråd med annan part. 4 Uppdragets utförande Leverantören ska utföra alla delar av avtalat åtagande i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och med den skicklighet, snabbhet och omsorg som Tillväxtverket har anledning att förvänta av ett välrenommerat företag i branschen. Leverantören förbinder sig att omedelbart rätta till samtliga fel och brister i utfört uppdrag. 2 (11)

3 Leverantören är arbetsgivare och har det fulla arbetsgivaransvaret. 5 Samarbete Om Tillväxtverket anser att samarbete inte fungerar bra, eller att arbetsresultatet inte är tillfredställande, ska Tillväxtverket först framföra detta muntligen till leverantören. Vidtas ingen rättelse lämnas skriftligt påpekande med krav på omedelbar rättelse/åtgärd. Om missnöje därefter uppstår igen har Tillväxtverkets rätt att häva enskilda avropsavtal, eller hela ramavtalet. I dessa fall utgår ersättning för styrkt utfört arbete, nedlagda kostnader och styrkt nödvändig avvecklingskostnad. Ersättning för utebliven vinst medges inte. Om missnöjet gäller en underleverantör kan leverantören och Tillväxtverket enas om att denna ska bytas ut. Om hela ramavtalet sägs upp kan inga nya avrop göras, men Tillväxtverket kan välja att slutföra hela eller delar av tidigare beställningar, enligt villkor i ramavtalet. 6 Partsoberoende Leverantören representerar Tillväxtverket och ska vid genomförandet av avtalat åtagande tillvarata och företräda Tillväxtverkets intressen. Leverantören eller leverantörens personal får under avtalstiden inte utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för leverantören i något som gäller avtalade åtaganden. Leverantören ska omedelbart underrätta Tillväxtverket om det finns anledning att anta att förhållande som står i strid med denna bestämmelse föreligger eller kommer att föreligga. I kraven på partsoberoende ingår att leverantören inte ska utföra uppdrag för tredje part som bedriver verksamhet vars ändamål och syfte är motstridigt gentemot den verksamhet som detta avtal omfattar eller på annat sätt kan motverka Tillväxtverkets arbete. 7 Kontaktpersoner för uppdraget Tillväxtverket: Cecilia Werner ttfn e-postadress Leverantören: e-postadress tfn mobil 8 Pris Priser anges exklusive mervärdesskatt. Angivna priser får inte överstigas under pågående avtalsperiod. 3 (11)

4 Redovisning av timpriser Pris 1: Projektledare. Pris under 600 kr/tim kommer inte att ge extrapoäng. Priser (SEK) exkl. moms kronor/timme Pris 2: Skribent med generell kompetens. Pris under 600 kr/tim kommer inte att ge extrapoäng. Pris 3: Skribent med kunskap om Tillväxtverkets politikområden. Pris under 700 kr/tim kommer inte att ge extrapoäng. Pris 4: Grafisk form och layout: relativt enkla och standardiserade formgivningsuppdrag. Pris under 550 kr/tim kommer inte att ge extrapoäng. Pris 5: Grafisk form och layout: med krav på hög kvalitet och förstärkning av budskap. Pris under 800 kr/tim kommer inte att ge extrapoäng. kronor/timme kronor/timme kronor/timme) kronor/timme Offertförfrågan på standardprodukter enligt mall Pris 6: Pris för formgivning och layout av en inbjudan i Tillväxtverkets mall. Se förutsättningar i bilaga 1. Pris under 1200 kr kommer inte att ge extrapoäng. Pris 7: Totalpris för formgivning och layout av ett faktablad enligt Tillväxtverkets mall. Se förutsättningar i bilaga 2. Pris under 1800 kr kommer inte att ge extrapoäng. Pris 8: Formgivning och layout av ett diagram. Se förutsättningar i bilaga 3. Pris under 200 kr kommer inte att ge extrapoäng. Pris exkl. moms totalpris totalpris pris per diagram 8.1 Prisjustering Två år efter avtalstecknande kan om part så begär avtalade priser justeras. Som underlag för prisförändring ska SCB:s Labour Cost Index (LCI) för tjänstemän, preliminärt index, privat sektor efter näringsgren SNI 2007, J Informations- och kommunikationsverksamhet användas. Som bas-månad gäller januari Beräkningsgrund för prisändringens storlek ska vara högst 80 procent av det avtalade priset. Prisändring kan endast ske om ändring av index enligt ovan uppgår till mer än +/- 2 procent. Begäran om prisjustering ska skriftligen anmälas minst en månad före ikraftträdandet. Motparten ska inom två veckor skriftligen bekräfta dess överenskommelse med avtalade prisjusteringsvillkor. Prisändring får tidigast tillämpas för arbete som utförs från och med närmast följande kalendermånadsskifte. Av parterna godkänd prisförändring ska gälla återstående avtalstid. 4 (11)

5 9 Ersättningens omfattning Den överenskomna ersättningen ska inkludera samtliga de kostnader som leverantören har haft för uppdragets utförande. Ersättningen ska även inkludera lagstadgade sociala avgifter, vilka ska erläggas av leverantören själv. Resor och/eller restid i närområde ersätts inte. Leverantören har rätt till ersättning för verifierade reskostnader när Tillväxtverket skriftligen beordrat resan. Resor görs i första hand till närmaste Tillväxtverkskontor i Arjeplog, Luleå, Östersund, Gävle, Örebro, Stockholm, Göteborg, Jönköping och Malmö. Restiden ersätts med halva timkostnaden, enligt avsnitt 7.1 i Krav och svarsformuläret. Leverantören är skyldig att resa på ett för Tillväxtverket fördelaktigt sätt. 10 Kontroll Tillväxtverket har rätt att kontrollera att arbete som anges i faktura motsvaras av utfört arbete. 11 Betalning Tillväxtverket betalar endast mot faktura dock inte oftare än en gång varje månad. Av denna ska framgå arten och omfattningen av det arbete, som har utförts under den period som fakturan avser, samt om fakturan avser del- eller slutlikvid. Villkor som anges i faktura men som inte omfattas av avtalade villkor är inte bindande för Tillväxtverket. Godkänd faktura betalas inom 30 dagar efter det att fakturan har kommit in till Tillväxtverket. Fakturerings- och expeditionsavgifter ersätts inte. Vid försenad betalning äger Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. Faktura utställs på Tillväxtverket och sänds till fakturaadressen: Tillväxtverket, FE66, Strömsund. Referens måste anges på fakturor med tre siffror (kostnadsställenummer) följt av namn på Tillväxtverkets kontaktperson samt ramavtalets och avropets diarienummer. Tillväxtverket tar gärna emot elektroniska fakturor (SVEFAKTUROR). Se mer information på 12 Skatter och avgifter Vid fakturering tillkommer lagstadgad mervärdeskatt på angivna priser. 5 (11)

6 Leverantören förbinder sig att under hela avtalstiden fullgöra sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatter. Leverantören garanterar att dess underleverantörer uppfyller motsvarande krav. 13 Personal Leverantören förbinder sig att vid genomförandet av åtagandet använda för uppdraget erforderligt antal personer med för uppgiften adekvat kompetens. Under förutsättning att uppställda krav uppfylls har leverantören möjlighet att tillföra ny personal i det fall detta krävs för att fullfölja avtalat åtagande. Avtalad personal får bytas ut om detta orsakats av tvingande omständighet som leverantören inte råder över. Om sådan omständighet uppstår ska leverantören omedelbart underrätta Tillväxtverket med förslag till åtgärder så att Tillväxtverkets olägenheter minimeras. Utbyte av personal får endast ske efter skriftligt medgivande av Tillväxtverket. Förändring av personal berättigar inte leverantören till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor. Vid missnöje av leverantörens personal som är utsedd till att arbeta med uppdragen ska Tillväxtverket omedelbart underrätta leverantören om detta förhållande. Tillväxtverket äger rätt att få sådan person utbytt till annan person med likvärdig kompetens. 14 Underleverantör För att genomföra avtalat åtagande äger leverantören rätt att som underleverantör använda Namn Namn Namn Namn org. nr. org. nr. org. nr. org. nr. Leverantören får byta ut underleverantör, som arbetar med uppdraget, mot annan efter skriftligt medgivande av Tillväxtverket. Leverantören ansvarar mot Tillväxtverket för underleverantörs arbete som för eget arbete. I detta avtal fastställda villkor ska av leverantören vara fastställd genom bindande förbehåll även i förhållande till eventuella av leverantören anlitade underleverantörer. All fakturering och alla formella kontakter med Tillväxtverket avseende uppdragen ska ske mellan avtalsleverantören och Tillväxtverket. 6 (11)

7 15 Rättigheter Tillväxtverket har fri och exklusiv nyttjanderätt till beställt uppdragsresultat i bearbetat och obearbetat skick, utan extra kostnad. Detsamma gäller original och arbetsmaterial som ligger till grund för uppdragsresultat, inklusive alla relevanta datafiler och elektroniska konfigurationer. Tillväxtverket äger rätt att överlämna original och arbetsmaterial till annan leverantör för bearbetning och produktion. Allt ovanstående gäller även efter det att ramavtalet upphört att gälla. Leverantören ska gentemot sin medarbetare/underleverantörer göra för denna bindande förbehåll om Tillväxtverkets rättigheter enligt föregående skrivningar i denna paragraf. Vad som sägs ovan gäller inte då upphovsrätten tillhör tredje part. Leverantören ska spara uppdragsresultatet på ett sådant sätt att det snabbt kan lämnas över till Tillväxtverket. Detta ska göras utan extra ersättning. Arbetsmaterial som leverantören har fått av Tillväxtverket får inte utan skriftligt medgivande publiceras eller användas på annat sätt. Materialet skall återlämnas till Tillväxtverket senast i samband med att ett uppdrag avslutas. Leverantören är medveten om att Tillväxtverket omfattas av reglerna om allmänna handlingars offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Detta innebär bland annat att allmänheten som regel har rätt att ta del av till Tillväxtverkets inkomna handlingar. 16 Rättsintrång Leverantören ansvarar för att av leverantören levererat material inte kränker annans rätt (patent, varumärke, mönster, upphovsrätt, etc.). Leverantören ansvarar för skadestånd och andra kostnader som Tillväxtverket åsamkas på grund av anspråk från tredje part. Framställs anspråk gentemot Tillväxtverket ska Tillväxtverket utan onödigt dröjsmål underrätta leverantören om anspråket. Denna bestämmelse gäller även efter det att avtalet upphört att gälla. 17 Force majeure Om Part på grund av myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad eller annan omständighet som han inte kan råda över är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal ska han, i nödvändig omfattning, vara befriad från desamma. 7 (11)

8 Föreligger ovan nämnda omständigheter har Tillväxtverket rätt att så länge de består, själv utföra leverantörens åtaganden. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Parterna ska omgående informera varandra om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta fullgörandet av avtalad prestation. Oavsett vad som ovan anges som skäl för befrielse från avtalade förpliktelser äger parten rätt att häva avtalet om detta medfört försening av avtalad prestation med mera än tre månader. 18 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal ska för sin giltighet skriftligen vara godkända och undertecknade av båda parter. 19 Krav på försäkring Leverantören ska teckna och under avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring samt andra erforderliga försäkringar som håller Tillväxtverket skadelös vid skada. Leverantören ska styrka att ansvarsförsäkring är tecknad genom att vid anmodan, tillställa Tillväxtverket kopia på försäkringsbrev. Leverantören svarar i förhållande till Tillväxtverket för skadestånd, som leverantören på grund av vållande är ansvarig för och som kan komma att förpliktigas utges till tredje man. 20 Information Båda parter är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om förändringar som är av betydelse för avtalets genomförande. Leverantören äger inte rätt att med hänvisning till detta avtal marknadsföra andra tjänster än de som av Tillväxtverket godkänts att ingå i avtalet utan Tillväxtverkets skriftliga medgivande. 21 Sekretess m.m. Leverantören får inte röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift. Bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar återfinns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Att lagen inte gäller enbart för statligt anställda framgår av dess 2 kap. 1, enligt vilken sekretessen gäller för den person som i egenskap av uppdragstagare eller på annan liknande grund för det allmännas räkning deltar eller har deltagit i myndighetens verksamhet och därvid har fått kännedom om sekretessbelagd uppgift. 8 (11)

9 Genom denna regel omfattas inte endast leverantören själv av sekretessen utan även person som leverantören ställer till myndighetens förfogande för uppdragets fullgörande och som deltar i myndighetens verksamhet på samma sätt som om myndigheten hade ingått i uppdragsavtal med vederbörande person. Sekretessen gäller även efter det att uppdraget ifråga upphört. Den som röjer eller utnyttjar sekretessbelagda uppgifter straffas enligt 20 kap. 3 brottsbalken. Leverantören förbinder sig att göra de medarbetare som sysselsätts med uppdraget uppmärksamma på gällande bestämmelser om sekretess. Leverantören ansvarar för att all berörd personal informeras om tystnadsplikten. 22 Överlåtelse av avtal En part har inte rätt att utan den andra partens skriftliga medgivande överlåta avtalet på någon annan. 23 Ansvar Leverantören ansvarar för direkt skada som orsakats genom fel eller försummelse av leverantören, leverantörens anställda, eventuella underleverantörer eller i övrigt av leverantören anlitade personer. Detta gäller även om skadan drabbat tredje man. 24 Tillämplig lag Tillväxtverkets och leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal bestäms i sin helhet av svensk rätt. Leverantören ska vid utförande av åtagandet följa alla tillämpliga lagar, författningar samt normer och föreskrifter som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk som från tid till annan är eller blir tillämpliga på åtagandet eller som på annat sätt berör leverantören vid utförandet av åtagandet. Leverantören ansvarar för att lämnade förslag till genomförande av uppdraget inte strider mot gällande lagregler, arbetsmiljöregler, etiska regler eller branschpraxis. Det är leverantörens skyldighet att svara för att personer, som med namn och bild förekommer i respektive tjänst givit tillstånd enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam. 25 Uppsägning av avtalet eller begränsning av uppdraget Tillväxtverket kan säga upp enskilda avtal eller hela ramavtalet, eller begränsa uppdragets omfattning, före utgången av den avtalade tiden om motparten inte fullgör sina åtaganden och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. 9 (11)

10 Besked om sådan åtgärd ska lämnas skriftligen och så fort som möjligt, så att leverantören eller annan uppdragstagare orsakas minsta möjliga olägenhet. I dessa fall utgår ersättning för styrkt utfört arbete, nedlagda kostnader och styrkt nödvändig avvecklingskostnad. Ersättning för utebliven vinst medges inte. Tillväxtverket har rätt att säga upp ramavtalet med omedelbart upphörande, utan ersättningsskyldighet för annat än styrkt utfört arbete och nedlagda kostnader, i nedanstående fall. Om leverantören eller underleverantör: Kommer i dröjsmål med betalning av skatter eller avgifter till staten. Åsidosätter lagar, särskilt diskrimineringslagen (2008:567) eller bestämmelser om miljöskydd i miljölagstiftningen, förordningar eller myndighetens föreskrifter. Åsidosätter villkor i avtalet vars uppfyllande är av väsentlig betydelse för Tillväxtverket. Ej längre uppfyller förutsättningarna under vilka avtalet erhållits. Skuld till staten avseende skatter eller avgifter får dras av vid betalning av faktura. Tillväxtverket har även rätt att säga upp enskilda avtal eller hela ramavtalet på grund av politiska beslut som förändrar förutsättningarna för uppdraget och/eller Tillväxtverket. Parterna ska då komma överens om avveckling och Tillväxtverket ersätter kostnader som är hänförliga till avvecklingen, medan ersättning för utebliven vinst inte medges. 26 Tvist Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska prövas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 27 Avtalets ikraftträdande Detta avtal ska anses som slutet vid den tidpunkt som inträffar när behöriga företrädare för båda parter undertecknat detta avtal i två likalydande originalavtal. 28 Avtalshandlingar Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annan slutsats, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar till detta avtal. 2. Detta avtal. 3. Tillväxtverkets Krav- och svarsformulär 4. Leverantörens anbud. 5. Tillhörande bilagor. 10 (11)

11 Detta avtal har upprättats i två likalydande originalexemplar, varav vardera parten tagit var sitt. Stockholm... (Ort, datum) Tillväxtverket... (Leverantörens namn) Namnförtydligande Namnförtydligande 11 (11)

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården Upphandlingsenheten, Kristina Wikman Datum 2004-02-23 1 AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården AVTALSOMFATTNING AVTALSFORM AVTALSPARTER Leverantören åtar sig för Landstinget

Läs mer

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695.

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695. Avtal avseende uppdrag för Diarienummer POSTEN FRIMÄRKEN Parter Posten Meddelande AB nedan kallad Posten Organisationsnr 556711-5695 nedan kallad Uppdragstagaren Organisationsnr Enhet Posten Frimärken

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV, och, org. nr 556337-2191, nedan kallad Leverantör, har följande ramavtal slutits efter av ESV genomförd upphandling med diarienummer 7.1-362/2013.

Läs mer

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 )

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 ) 1 ( 9 ) Mellan Stockholms Stad genom Östermalms stadsdelsnämnd, nedan kallad Beställaren och XXXXXXXXXXXXXXXX, nedan kallad Leverantören har följande avtal träffats AVTAL Avtalsinnehåll Parternas åtaganden

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 2: Avropsförfrågan, anbud samt avropsavtal vid förnyad konkurrensutsättning Avropande myndighet använder

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-05-07 14LS693 1(12) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

1 Kommersiella villkor 2

1 Kommersiella villkor 2 1 Kommersiella villkor 2 2.1 Omfattning Utföraren förbinder sig, att i enlighet med angivna krav i förfrågningsunderlaget daterat 20xxxx-xx tillhandahålla, det av Utföraren i anbud daterat 20xx-xx-xx beskrivna

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia 1 Parter Laponiatjuottjudus Box 14 962 21 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk Org. nr. 8024626965 Nedan Beställaren och Leverantör Namn och adress Nedan Leverantören

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av personbilsdäck, fälgar och däckstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av personbilsdäck, fälgar och däckstjänster Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Åströms Sanda AB (556455-2528), Sanda, Böestavs 112, Företag organisationsnummer adress nr 620 20 KLINTEHAMN,

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde.

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde. 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna bestämmelser ( Bestämmelserna ) är utarbetade av Sveriges Managementkonsulter SMK AB, org. nr. 5561093617( SMK ). Användning av dessa allmänna bestämmelser får ske endast

Läs mer

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna.

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna. KÖPEAVTAL FÖR LÄROMEDEL LÄSÅRET 2016-2017 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Köpare ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat land: )]

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar 1/11 Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar nehållsförteckning AVTALSPARTER Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar Län Strömgatan 13 391 26 KALMAR Org nr: 232100-0073 Hemsida: www.ltkalmar.se

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

3. Avtal medicinsk fotvård

3. Avtal medicinsk fotvård Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Medicinsk fotvård - LOV DU-UPP15-0194 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Ramavtal avseende resebyråtjänster

Ramavtal avseende resebyråtjänster KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 4 - AVTALSUTKAST 2011-10-11 Dnr 565/2011 1 (11) Ramavtal avseende resebyråtjänster 1. Parter Mellan Konkurrensverket och [Leverantören] organisationsnummer xxx-xxx och

Läs mer

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. Bilaga 2 1 (9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen PVS-951-658/13 Gunnel Fransson Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

RAMAVTAL Vårdsängar 2012 AVTAL 1 (7) RAMAVTAL Vårdsängar 2012 1. Parter Beställare: 641 80 Katrineholm 643 80 Vingåker Leverantör: Invacare AB Box 66 163 91 Spång Tfn 08-761 70 90 Org nr: 556050-1313 Kontaktperson avtal: Per Sandahl

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun AVTAL Sida: 1 (8) Datum: 2010-09-12 Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun 1. Parter Mellan nedanstående parter, kommunen

Läs mer

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning Handling 01, UK Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG Avseende Mellan beställaren och konsulten är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning person adress Org.nr: 202100-4003 Tfn:?

Läs mer

Samverkansavtal för samlingslokalen Alviks Medborgarhus försöksperioden 110301-121231 2011.03.01-2013.03.31

Samverkansavtal för samlingslokalen Alviks Medborgarhus försöksperioden 110301-121231 2011.03.01-2013.03.31 FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR Mellan Stockholms Stad genom dess kulturnämnd, org nr 212000-0142 nedan kallad förvaltningen och föreningen Alviks Kulturhus, org nr 802455-1395 nedan kallad föreningen har ingåtts

Läs mer

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten AVTAL Bilaga 5 SN-2014/259 Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten ALLMÄNNA KONTRAKTSVILLKOR 1.1 Parter och kontaktpersoner Beställare Knivsta kommun, socialnämnden

Läs mer

Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler.

Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler. Bilaga : 001 Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler. nehållsförteckning AVTALSPARTER Köpare Landstinget i Kalmar Län Länssjukhuset

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Elanders AB (publ), Designvägen 2, 435 33 MÖLNLYCKE nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

FAKTURERING, VOLYM, BETALNINGSVILLKOR, DRÖJSMÅLSRÄNTA

FAKTURERING, VOLYM, BETALNINGSVILLKOR, DRÖJSMÅLSRÄNTA AVTAL Upphandling 119-05 Elenergi (El 2005-02) På de villkor som anges i nedanstående punkter i detta avtal, förbinder sig leverantören att leverera och kunden att ta emot avtalad elleverans. Handlingarnas

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Mellan nedan angivna parter har följande överenskommelse upprättats. Värmdö Kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Organisationsnummer 212000-0035

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Anders Olausson

MA-Skåne Inköpare Anders Olausson MA-Skåne Inköpare Anders Olausson Datum 046-15 35 73 2005-12-20 1 (6) anders.olausson@skane.se Diarienr MA/050080 RAMAVTAL Avtalsnr: MA/050080, Finansiell Leasingtjänst till Region Skånes fordon Leverantör:

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER 14LTK864 Landstingets kansli Utvecklingavdelningen, Ingrid Löndahl SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER Beställare Vårdgivare Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9 351 88 Växjö Kontaktperson

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra 2010 Sidan 1 av 6 Kap 2. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Mellan 1. TioHundranämnden

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Sida 1 (9) Bilaga 2 Utkast RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter Ramavtalets Huvudtext Mellan & Celab Communications AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. AVTAL Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. Parter Mellan Julia Hultgren Företagskläder AB, Box 1273, 621 23 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET Skåne läns landsting, org nr 232100-0255, 291 89 Kristianstad ( Region Skåne ) och Hälsomedicinskt Centrum, företag under bildande vilket kommer att ägas gemensamt av Peter Bosson 561121-3975 samt Anders

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD AVTALSMALL Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 202100-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar AVTAL Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar Parter Mellan Athena Nordic AB, Box 470, 791 16 FALUN nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas AVTAL Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas Parter Mellan AGA Gas AB (Linde Gas Therapeutics), Box 8883, 402 72 GÖTEBORG, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 84 VISBY,

Läs mer

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsparter: Uppdragsgivare: Landstinget Blekinge Postadress: Wämö Center Postort: 371 81 KARLSKRONA E-post: Organisationsnummer: 232100-0081 Kontaktperson:

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Mall för Ramavtal Upphandling: DU-UPP14-007 Dyslexiutredningar vuxna och skolbarnsutredningar

Mall för Ramavtal Upphandling: DU-UPP14-007 Dyslexiutredningar vuxna och skolbarnsutredningar Mall för Upphandling: DU-UPP14-007 Dyslexiutredningar vuxna och skolbarnsutredningar 1 AVTALET 1.1 Avtalsparter Köpare Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Organisationsnummer: 232100-0032 Telefon: 0155-24

Läs mer

6. Kommersiella villkor

6. Kommersiella villkor Förfrågningsunderlag 2011-03-03 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Eddie Salgado Upphandling Upphandling av PC & Tjänster U-10-52 Sista anbudsdag: 2011-04-12 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer