AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande"

Transkript

1 AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

2 Innehåll 1 Avtalets omfattning Avtalsperiod Avtalshandlingar Kontaktpersoner Engagerade säljare Utbyte av säljare Uppdrag Förändring av uppdrag Ersättning Betalningsvillkor Förtida upphörande Force majeure Överlämnande av material och immateriella rättigheter Begränsning av marknadsföringsrätt Övriga skyldigheter Överlåtelse Ändringar och tillägg Tvist Sekretess

3 Mellan Almi Företagspartner AB (org.nr ) nedan kallad Beställaren och [Leverantören] [orgnummer] nedan kallad Leverantören, tillsammans kallade Parterna har avtal tecknats om rubricerade tjänster. 1 Avtalets omfattning För att stärka Almi Skånes varumärke i Skåne vill Almi Skåne arbeta strukturerat med besöksoch nykundsbearbetning genom införsäljning av Almis erbjudanden till definierade företag, primärt inom Finansiering. Årligen beviljas ca 300 lån. Bearbetningen ska syfta till att skapa medvetenhet om Almi Skånes varumärke och generera försäljningsresultat genom inbokade besök. Målsättningen är att antalet presentationer av Almi för potentiella kunder ska uppgå till 1000 stycken samt att antalet besök ska uppgå till 150 stycken per år. 2 Avtalsperiod Avtalet gäller från om med den [ ] 2013 till och med den [ ] Beställaren äger rätt att förlänga avtalet med ett år i taget dock längst till och med den [ ] Avtalshandlingar 1. Detta avtal 2. Förfrågningsunderlag av den [ ] 3. Leverantörens Anbud av den [ ] 4 Kontaktpersoner För Beställaren: [ ] 5 Engagerade säljare Leverantören kommer att engagera säljare enligt nedan: [N.N], [epost], [telefon] [N.N], [epost], [telefon] 5.1 Utbyte av säljare Om Beställaren på goda grunder finner säljare olämplig eller om säljaren inte längre är anställd i verksamheten skal Leverantören erbjuda annan med likvärdig kompetens och erfarenhet. Förändring av personal berättigar inte till ersättning för Leverantörens eventuella merkostnader i samband med detta. Leverantören förbinder sig att skola in ersättare på lämpligt sätt och så att olägenheter gentemot Beställaren undviks. Vidare skall utbyte av säljare ske i samråd med Beställaren och endast med dennes uttryckliga medgivande. 6 Uppdrag Uppdraget skall utföras i enlighet med vad som angivits i förfrågningsunderlaget. 3

4 Leverantören ansvarar för att uppdraget genomförs på ett fackmannamässigt sätt och enligt god sedvänja i branschen. Leverantören får inte anlita underleverantör eller underkonsult utan Beställaren uttryckliga medgivande, såvida det inte är fråga om arbetsuppgifter av rutinmässig art eller av mindre betydelse. Leverantören ansvarar för underleverantör eller underkonsult såsom för eget arbete. 7 Förändring av uppdrag Beställaren har rätt att begära justering av uppdraget i den mån detta inte innebär väsentlig förändring. Överenskommelse om detta skall ske skriftligen. 8 Ersättning Ersättning utgår för bokade kundbesök med [ ] SEK För den händelse konsulttjänster, utöver fast pris per kundbesök ovan, kan komma att avropas skall detta ske såsom timersättning, vilken utgår med [ ] SEK/timme. Samtliga priser är exklusive moms. Priserna är oförändrade första året och får därefter årligen justeras i enlighet med SCBs SNI 2007 AKI med augusti 2013 som basmånad. Nya priser gäller därefter för 12 månader. Begäran om prisjustering skall skriftligen anmälas av Leverantören senast en (1) månad före ikraftträdandet. Prisändring tillämpas tidigast vid närmast påföljande månadsskifte efter godkänd justering. Förändring som enligt beräkningen understiger två (2) procent föranleder ingen justering. Prisjustering skall skriftligen överenskommas mellan parterna. 9 Betalningsvillkor Fakturering sker månadsvis i efterskott med 30 dagars betalningsvillkor. Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller liknande accepteras inte. 10 Förtida upphörande Kunden äger utan angivande av skäl rätt att säga upp avtalet till upphörande såvitt avser icke genomförda delar, varvid ersättning skall utgå för tjänster som skall levereras enligt uppdraget, för utfört arbete, styrkt nödvändig kostnad. Leverantören äger rätt att säga upp avtalet till upphörande om uppdraget väsentligen ändrats eller utökats eller på grund av att kunden väsentligt försenat uppdraget. Leverantören skall därvid ha rätt till ersättning för tjänster som skall levereras enligt uppdraget, för utfört arbete och styrkt nödvändig kostnad. Vardera part äger också rätt att säga upp avtalet till upphörande om andra parten väsentligt bryter mot sina åtaganden enligt detta avtal och inte inom 30 dagar efter skriftlig anmodan, ställd till 4

5 motparten med hänvisning till denna punkt, har vidtagit rättelse eller part visar att han vidtagit åtgärder som kommer att undanröja avtalsbrottet. 11 Force majeure Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part ej kunnat råda över såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen. 12 Överlämnande av material och immateriella rättigheter Efter varje uppdrag skall Leverantören redovisa och överlämna det material och den dokumentation som Leverantören framställt för fullgörande av uppdraget, på anmodan av Beställaren. Leverantören skall även återlämna material som ägs av Beställaren och som erhållits med anledning av uppdraget. Leverantören överlåter all upphovsrätt och immateriell rätt till Beställaren för material som levererats med anledning av avtalet. Beställaren får därigenom exklusiv rätt att utan begränsning i tid fritt förfoga över, mångfaldiga, ändra i, vidareutveckla eller nyttja dessa rättigheter. 13 Begränsning av marknadsföringsrätt Hänvisning till Beställaren i reklam eller marknadsföring får inte göras av Leverantören eller av denna anlitad underleverantör utan Beställarens skriftliga godkännande. 14 Övriga skyldigheter Leverantören får i övrigt under avtalsperioden inte åta sig uppdrag eller i övrigt verka i sådana sammanhang som är ägnade att rubba förtroendet för Beställarens verksamhet. 15 Överlåtelse Avtalet får inte, helt eller delvis, överlåtas utan andra partens skriftliga godkännande. 16 Ändringar och tillägg Ändringar eller tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen samt behörigt undertecknade av båda parter. 17 Tvist Skulle tvist uppstå i anledning av avtalet förbinder sig Parterna i första hand att söka lösa tvisten genom förhandlingar. Om Parterna inte kan lösa tvisten genom förhandling, eller om Part skulle riskera rättsförlust genom att avvakta med att inleda rättsligt förfarande, skall tvist i anledning av avtalet slutligt avgöras vid svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. 18 Sekretess I den mån det inte finns särskilda sekretessregler för uppdraget förbinder sig Leverantören att inte röja hos Köparen sekretessbelagd uppgift. Det får inte ske muntligt eller genom att handling 5

6 lämnas ut eller ske på annat sätt. Leverantören får inte utnyttja sådana uppgifter och skall med sin personal träffa avtal om samma tystnadsplikt. Leverantören ansvarar för att såväl erhållna som av denne upprättade handlingar förvaras så att de inte kan åtkommas av obehörig. Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav Parterna har tagit var sitt. Malmö den [ ] 2013 ALMI FÖRETAGSPARTNER SKÅNE AB [ ] 6

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Ramavtal - Personalsystem

Ramavtal - Personalsystem 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och, organisationsnummer 556620-5992, nedan kallat Leverantör, med adress Box 174, 751 04 Uppsala, har följande ramavtal slutits efter av ESV

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm

A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm 1 (10) Avtal FM-132-07-2 Köp av inrikes flygresor Denna dag har följande avtal ( Avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

2015-03-09. Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen. Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

2015-03-09. Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen. Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen 2015-03-09 Upphandlande organisation Region Östergötland Örjan Lehnberg Extern remiss Sänkaläsare med tillbehör UC-2013-213 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

AVTALSVILLKOR/FÖRSLAG TILL AVTAL

AVTALSVILLKOR/FÖRSLAG TILL AVTAL AVTALSVILLKOR/FÖRSLAG TILL AVTAL Avtal har upprättats mellan Lidingö stad, org. nr 212000-0191, nedan kallad Staden och NN, org nr, nedan kallad Utföraren. Parter Staden Utföraren Lidingö stad NN Kontaktpersoner

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:094 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

4. Kommersiella villkor

4. Kommersiella villkor Förfrågningsunderlag 2012-08-14 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Per Staaf Upphandling Tandtekniska tjänster UC-2012-29 Sista anbudsdag: 2012-09-24 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan.

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan. AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Datum: Dnr: Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm www.vinnova.se Fakturaadress

Läs mer