Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa"

Transkript

1 Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE RAMAVTALETS OMFATTNING AVROPSAVTAL RAMAVTALSPERIOD FÖRETAGETS ÅTAGANDE AVTALSHANDLINGAR BERÄTTIGADE AVROPARE KONTAKTPERSONER ANLITANDE AV UNDERLEVERANTÖR PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR PRISER PRISJUSTERING FAKTURERING BETALNINGSVILLKOR ERSÄTTNING TILL ESV KONTROLL AV REDOVISNING SEKRETESS SÄKERHETSSKYDDSAVTAL INFORMATION MARKNADSFÖRING FORCE MAJEURE ÖVERLÅTELSE AV RAMAVTAL ÄNDRINGAR AV RAMAVTAL PARTSOBEROENDE FÖRTIDA UPPHÖRANDE TVIST AVTALETS IKRAFTTRÄDANDE RAMAVTALSBILAGOR (10)

2 Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV) och Agresso AB (nedan kallad Agresso), org. nr , med adress Box 705, Solna, har följande avtal slutits. 1. Ramavtalets syfte ESV är expertmyndighet för den samlade ekonomistyrningen i staten. I ESV:s uppdrag ingår bland annat att förse statliga myndigheter med administrativa system. Målet är ett efterfrågestyrt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt stöd till regeringskansliet och statliga myndigheter. ESV avrapporterade i juni 2007 en förstudie om ramavtal och administrativ effektivisering. I förstudien konstateras behov av att teckna statliga ramavtal för tjänster knutna till AGRESSO-systemet. Idag använder cirka 90 % av de statliga myndigheterna AGRESSO-systemet som ekonomisystem och ungefär en femtedel använder löne- och PA-modulerna i systemet. ESV konstaterar också att myndigheterna förväntas använda AGRESSO-systemet även framöver. Myndigheterna kommer därför efterfråga tjänster i stor omfattning kring systemet även framöver. Statliga ramavtal för AGRESSO-anknutna tjänster kan säkerställa goda villkor för myndigheter samt att ett kompetent och professionellt stöd erbjuds som svarar mot myndigheternas behov även framöver. Med anledning av ovanstående har ESV genomfört en öppen upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), kapitel Ramavtalets omfattning Ramavtalet omfattar följande kompetensområde: Applikationskonsult och teknikkonsult inklusive lön/pa Närmare beskrivning av konsulttjänsterna framgår av Ramavtalsbilaga 1-Konsulttjänster. Ramavtalet omfattar enbart konsulttjänster knutna till AGRESSO-systemet, således inte generella IT-konsulttjänster eller konsulttjänster inom området management såvida de inte är relaterade till användningen av AGRESSO-systemet. Ramavtalet omfattar inte heller driftservicetjänster, dvs. drift och systemförvaltning i regi hos extern part. De tjänster som tillhandahålls av Agresso med stöd av detta Ramavtal skall uppfylla de i Ramavtalet ställda kraven under Ramavtalets hela giltighetstid. Avropare har under hela ramavtalsperioden rätt att avropa hela eller delar av de tjänster som omfattas av Ramavtalsbilaga 1 - Konsulttjänster, och i enlighet med villkoren i detta Ramavtal. Agresso äger inte rätt att med hänvisning till detta Ramavtal marknadsföra eller sälja andra tjänster än de som godkänts att ingå i Ramavtalet 2 (10)

3 3. Avropsavtal Konsulttjänster enligt detta Ramavtal avropas från Agresso. Vid tecknande av avropsavtal skall Ramavtalsbilaga 3 Mall för avropsavtal användas. 4. Ramavtalsperiod Detta Ramavtal skall gälla två år till och med den 30 april 2010 med möjlighet till förlängning två gånger med ett år i taget. Förlängning enligt föregående stycke skall meddelas skriftligen av ESV senast 3 månader före utgången av avtalsperioden. Om så görs förlängs avtalet på i övrigt oförändrade villkor, se dock avsnitt Ramavtalets bestämmelser skall alltid vara tillämpliga på ingångna Avropsavtal så länge Avropsavtalen är giltiga. 5. Företagets åtagande Agresso förbinder sig att vid avrop tillhandahålla de konsulttjänster knutna till affärssystemet AGRESSO som innefattas av Ramavtalet inklusive bilagor och enligt de villkor som Ramavtalet anger. Agresso skall utföra alla delar av åtagandet i enlighet med bestämmelserna i detta Ramavtal och med den skicklighet, snabbhet och omsorg som ESV har anledning att förvänta av ett välrenommerat företag. Konsult/rådgivare får inte från annan än avropande myndighet motta eller inhämta direktiv för tjänstens genomförande. Att Konsult uppträder enligt nu nämnda punkter är Agressos ansvar. 6. Avtalshandlingar I de fall Ramavtalet och/eller Avropsavtal skulle innehålla villkor som är motstridiga gäller följande rangordning. 1. Av Avropsavtalsparterna överenskomna tillägg till eller justeringar av Avropsavtalet eller dess bilagor 2. Avropsavtal slutet mellan avropande myndighet och Agresso 3. Avropsavtalets bilagor i nummerordning 4. Av parterna inom ramen för Ramavtalet överenskomna tillägg till eller justeringar av Ramavtalet eller dess bilagor 5. Ramavtalet 6. Ramavtalets bilagor i nummerordning Avropande myndighet och Agresso kan dock i enlighet med LOU inte väsentligen ändra villkoren i Avropsavtal eller Ramavtal med bilagor. 3 (10)

4 7. Berättigade avropare De som äger rätt att använda sig av detta Ramavtal räknas upp i Ramavtalsbilaga 2 - Avropsberättigade myndigheter. 8. Kontaktpersoner Kontaktuppgifter till kontaktsparterna för fördjupad information: Ramavtalsansvarig ESV Susanne Neretnieks Tfn Mobil E-post - Agressos kontaktperson Mariette Larsson Tfn Mobil E-post - 9. Anlitande av underleverantör För att genomföra avtalat åtagande äger Agresso rätt att som underleverantör använda nedanstående företag. Logica Sverige AB Augustendalsvägen NACKA Org.nr Agresso ansvarar för underleverantörens arbete såsom för eget arbete. I detta Ramavtal fastställda villkor skall äga giltighet även för av Agresso anlitad underleverantör. För det fall anlitande av annan än ovan angivna underleverantör skulle aktualiseras skall skriftligt godkännande inhämtas från ESV Priser 10. Priser och betalningsvillkor Priserna anges per timme. Avtalade priser framgår av Ramavtalsbilaga 4 - Priser. Vid avrop skall takpris för uppdraget kunna lämnas. Timpris anges för aktuella kompetensnivåer. Lagstadgad mervärdeskatt och eventuella andra lagstadgade pålagor tillkommer på angivna priser. 4 (10)

5 Priser angivna ovan inkluderar Agressos samtliga kostnader inklusive eventuella resekostnader inom 10 mils radie från konsultens placering (kontor). Övriga resor ersätts efter separat överenskommelse med avropande myndighet. I de fall restid ersätts, ersätts den med högst 50 % av avtalat pris per timme. Resa skall göras på, för Avropande myndighet, mest kostnadseffektiva sätt. Det pris som avtalas i varje uppdrag skall inkludera Agressos samtliga kostnader förutom eventuella kostnader för resor enligt ovan. Agresso får inte lägga över egna kostnader som är förenade med uppdraget på avropande myndighet utan särskild skriftlig överenskommelse. Debitering skall baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter och reell tidsåtgång utgör grund för debitering. Redovisad tid skall överensstämma med tidpunkterna för arbetets påbörjande och avslutande på överenskommen uppdragsplats. I det fall arbete utförs under del av timme avrundas åtgången tid till närmaste ¼-dels timme Prisjustering Avtalade priser är fasta under de två första avtalsåren. ESV och Agresso har därefter möjlighet att justera avtalade priser enligt följande. Som underlag för prisjustering skall SCB:s tjänsteprisindex, databehandlingstjänster, användas. Som baskvartal gäller kvartal 1, Vid beräkning av prisjustering skall alltid preliminära index användas. Prisjustering får ske med ett procenttal motsvarande högst 80 procent av tjänsteprisindexets förändring för den aktuella perioden. Begäran om önskad prisjustering skall skriftligen anmälas. Motparten skall inom en månad skriftligen lämna svar på begäran. Prisjustering skall tillämpas tidigast två månader efter det att avropande myndigheter erhållit skriftligt meddelande om den fastlagda prisjusteringen. Av parterna överenskommen prisjustering skall gälla fast under minst ett år innan en ny prisjustering kan göras Fakturering Faktura skall tillställas avropande myndighet. Fakturering skall ske inom 30 dagar efter varje fullgjort och av den avropande myndigheten godkänt avropat uppdrag. Vid uppdrag som är längre än tre månader får fakturering ske månadsvis i efterskott. Fakturan skall ange vilket Avropsavtal som avses samt arten och omfattningen av det arbete som utförts. Agresso skall till fakturan bifoga tidredovisningsrapport där för var och en av de personer som har arbetat med uppdraget antalet arbetstimmar specificeras med uppgift om utförd arbetsuppgift. Fakturering ska göras elektroniskt senast från och med den 1 juli Vid detta datum skall alla statliga myndigheter hantera sina inkommande och utgående fakturor elektroniskt. E-faktura ska skickas som Svefaktura om myndigheten så önskar. Svefaktura är standardformatet som statliga myndigheter använder. Ekonomistyrningsverket har upphandlat en infrastruktur som ger Agresso olika 5 (10)

6 möjligheter att sända en elektronisk faktura i Svefakturaformat, vilket beskrivs via Utlägg för Avropande myndighets räkning i samband med uppdraget ersätts såsom resekostnader enligt punkt 10.1, stycke 4. Detta faktureras avropande myndighet, men ingår inte i underlaget för den administrativa avgiften enligt 1111, Ersättning till ESV. Agresso skall senast inom sex månader från det att Avropsavtalet upphört till Avropare översända faktura som upptar återstående fordringar. Krav som framställs senare medför inte rätt till ersättning Betalningsvillkor Betalning sker 30 dagar efter erhållen korrekt faktura. Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller motsvarande skall inte debiteras. Vid försenad betalning äger Agresso rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. Villkor som anges i faktura men som inte omfattas av avtalade villkor enligt detta Ramavtal eller Avropsavtal är inte bindande. 11. Ersättning till ESV Avgiftsförordningen (SFS 1992:191) medger möjlighet för ESV att erhålla ersättning för de kostnader som genomförandet av upphandlingen och förvaltningen av Ramavtalet innebär (administrationsavgift). ESV har beslutat att ersättningen för dessa kostnader skall motsvara 3 (tre) procent av Ramavtalets totalomsättning, exklusive mervärdesskatt och vidarefakturerade utlägg såsom resor, logi och traktamenten. Administrationsavgiften skall utbetalas till ESV så länge Avropsavtal är gällande, det vill säga även efter den tidpunkt Ramavtalet, oavsett orsak, har upphört att gälla. Omfattningen av Leverantörens, inklusive av denne anlitade Underleverantörers, fakturering avseende konsulttjänster som innefattas i Ramavtalsbilaga 4, Prisbilaga samt all eventuell övrig fakturering till följd av tjänster som Avroparen anskaffar med stöd av Ramavtalet, skall av Leverantören redovisas kalenderkvartalsvis enligt följande. Redovisningsperiod: 1. 1 januari 31 mars 25 april 2. 1 april 30 juni 25 juli 3. 1 juli 30 september 25 oktober 4. 1 oktober 31 december 25 januari Redovisning överlämnad till ESV senast: Redovisningen skall innehålla följande information. Belopp redovisas exklusive mervärdesskatt: Fakturerat belopp per kund och Ramavtal specificerat för olika typer av tjänster. Redovisningen skall vara exklusive eventuella vidarefakturerade utlägg. Fakturerat totalbelopp för samtliga kunder. Redovisningen skall vara exklusive 6 (10)

7 eventuella vidarefakturerade utlägg. Eventuella vidarefakturerade utlägg Efter det att ESV kontrollerat och godkänt erhållen redovisning översändes faktura på administrationsavgiften till Agresso. För fakturan gäller betalningsvillkor motsvarande de som gäller för Ramavtalet Kontroll av redovisning ESV skall äga rätt att genom en av ESV utsedd auktoriserad revisor kontrollera den av Agresso lämnade redovisningen. Agresso förbinder sig att tillhandahålla samtliga handlingar som behövs för att av ESV utsedd revisor skall kunna göra en fullgod kontroll av redovisningen. Sådana handlingar utgörs bland annat av Avropsavtal, fakturor, räkenskapsmaterial och övrigt underlag som är relevant för kontroll av Agressos uppgifter. Undantag gäller för sådan eventuell information där Agresso kan visa att utlämnande av informationen står i strid med lag eller börsregler som är tillämpliga för Agresso. ESV skall svara för kostnaden för sådan revision förutsatt att Agresso fullgjort sina åtaganden avseende redovisning i enlighet med detta Ramavtal. I annat fall skall Agresso svara för kostnaden för revisionen inklusive sådana interna kostnader som ESV drabbats av på grund av revisionen. Eventuella brister och/eller felaktigheter i redovisningen som upptäcks vid revision skall snarast korrigeras och alla tillkommande belopp skall omedelbart utges till ESV. 12. Sekretess Person anlitad av Agresso får inte röja eller olovandes utnyttja sekretessbelagd uppgift. Bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar finns i sekretesslagen (1980:100). Sekretessen gäller även efter det att uppdraget ifråga har upphört. Den som röjer eller utnyttjar sekretessbelagda uppgifter kan straffas enligt 20 kap. 3 brottsbalken. Agresso förbinder sig att göra de medarbetare som arbetar med uppdraget samt annan som kan få del av information om det uppmärksamma på gällande bestämmelser om sekretess. 13. Säkerhetsskyddsavtal Det kan förekomma att statliga myndigheter som avropar på detta Ramavtal kräver att säkerhetsprövning med registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (SFS 1996:627) utförs. Ramavtalsleverantör skall därför vid behov teckna säkerhetsskyddsavtal med avropande myndighet. 7 (10)

8 Vid utförande av sådana uppdrag måste Ramavtalsleverantören och berörd personal acceptera att en säkerhetsprövning med registerkontroll görs av de personer som kan komma i fråga för uppdraget. 14. Information Båda parter är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om förändringar som är av betydelse för Ramavtalets genomförande. 15. Marknadsföring Agresso äger inte rätt att använda kunds namn i reklam- och marknadsföringssammanhang utan att ha inhämtat skriftligt medgivande från ESV alternativt den avropande myndigheten. 16. Force majeure Part befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför dennes kontroll och som denne skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets tecknande och vars följder denne inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Såsom sådan omständighet skall anses krig, krigsliknande tillstånd, arbetskonflikt, eldsvåda och beslut av regeringen eller myndighet. Den part som avser åberopa ovan beskriven omständighet skall omedelbart och skriftligen underrätta motparten samt så snart förutsättningarna så medger återuppta arbetet i avtalad omfattning. Varar force majeure under mer än 3 månader, har envar Part rätt att häva Avtalet. Om Agresso av ovan nämnda skäl inte kan utföra sitt åtagande äger ESV rätt att anlita annan leverantör för utförande av uppdraget. 17. Överlåtelse av Ramavtal Agresso får inte vare sig helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan ESV:s skriftliga godkännande. 18. Ändringar av Ramavtal Ändringar och tillägg till detta Ramavtal skall för sin giltighet skriftligen vara godkända av båda parter. 8 (10)

9 19. Partsoberoende Agresso eller Agressos personal eller av Agresso anlitad underleverantör får under avtalstiden inte utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för Agresso i något som gäller avtalade uppdrag eller Ramavtalet. 20. Förtida upphörande ESV äger rätt att när som helst under avtalstiden säga upp detta Ramavtal till omedelbart upphörande i det fall Agresso, dess styrelseledamöter eller annan företrädare för Agresso är föremål för åtgärder eller omfattas av förhållanden som anges i 10 kapitlet, LOU. Samma rätt tillkommer avropande myndighet avseende avropad tjänst, om sådant förhållande föreligger. ESV äger likaledes rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet, om situation som sägs under punkt 1919, Partsoberoende, inträffar eller det visar sig att Agresso lämnat felaktiga uppgifter i anbudet. ESV äger även rätt att säga upp avtalet om Agresso trots påpekanden, inte fullgör sina åtaganden enligt punkt 5, Företagets åtagande och punkt 12, Sekretess. 21. Tvist Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta Ramavtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall prövas av svensk allmän domstol. Svensk rätt skall tillämpas på detta Ramavtal. 22. Avtalets ikraftträdande Detta Ramavtal skall anses som slutet vid den tidpunkt som inträffar när ESV och Agresso undertecknat två likalydande originalavtal. Båda parter är eniga om avtalstexten och är klara över dess innebörd. 23. Ramavtalsbilagor Ramavtalsbilaga 1: Ramavtalsbilaga 2: Ramavtalsbilaga 3: Ramavtalsbilaga 4: Ramavtalsbilaga 5: Konsulttjänster Avropsberättigade myndigheter Mall Avropsavtal Priser Instruktion för avrop 9 (10)

10 Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav vardera parten tagit var sitt. Stockholm Ekonomistyrningsverket Agresso AB Undertecknare..... Undertecknare 10 (10)

Ramavtal - Personalsystem

Ramavtal - Personalsystem 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och, organisationsnummer 556620-5992, nedan kallat Leverantör, med adress Box 174, 751 04 Uppsala, har följande ramavtal slutits efter av ESV

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten 1 Dnr 132 440399-10/21A Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Bring Citymail Sweden AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Ramavtal. Ekonomisystem

Ramavtal. Ekonomisystem Ramavtal Ekonomisystem 1 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och UNIT4 Agresso AB, organisationsnummer 556185-0172 nedan kallat Agresso, med adress Box 705, 169 27 Solna, har följande

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:094 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (18) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Ramavtal mellan vid Kammarkollegiet och [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (18) Innehållsförteckning 1 Definitioner 2 2 Bakgrund 6

Läs mer

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer:

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005 Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan.

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan. AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Datum: Dnr: Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm www.vinnova.se Fakturaadress

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller fram till och med två (2) år från avtalets tecknande.

Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller fram till och med två (2) år från avtalets tecknande. Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Maria Edbom 2014-08-29 E-post maria.edbom@polisen.se Saknr och diarienummer 1 PARTER Mellan Polismyndigheten i län ( Polisen ) och företaget med

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-110-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-110-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m. 75 pers) dagkonferens plus Små konferenser och möten (t.o.m. 75 pers) dagkonferens plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-110-2014:005

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Allmänna villkor-konsulttjänster

Allmänna villkor-konsulttjänster Bilaga 12 till anbudsinbjudan Allmänna villkor konsulttjänster 1 (6) Allmänna villkor konsulttjänster 1 OMFATTNING Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av avtalade tjänster där Leverantören ställer

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer