ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS"

Transkript

1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag Konsult Underkonsult Avtalad specifikation Det avtal som träffats mellan PTS och ett konsultföretag. Det företag som PTS anlitar för att tillhandahålla PTS med konsulter som ska utföra visst av PTS angivet uppdrag och som har arbetsgivareansvar för konsulterna. Den person som ett konsultföretag tillhandahåller PTS för att utföra ett visst uppdrag. En person utanför konsultföretagets egen organisation som konsultföretaget anlitar för att utföra ett visst uppdrag för PTS. Den överenskomna omfattningen av konsultuppdraget enligt PTS beställning samt funktionella och andra krav enligt följande i nedan angiven ordning, - PTS förfrågningsunderlag och den särskilda beskrivning av konsultuppdraget (kravspecifikation) som PTS upprättat, - de krav på konsultuppdraget som parterna särskilt har kommit överens om. Uppdragets omfattning 3 Konsultföretaget ska efter PTS beställning av konsultuppdraget genomföra uppdraget och presentera resultatet i enlighet med avtalad specifikation. Uppdragets genomförande 4 Konsultföretaget förbinder sig att vid uppdragets genomförande använda för ändamålet kompetent personal samt i övrigt utföra uppdraget med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt. Personal 5 Konsultföretaget förbinder sig att vid genomförande av uppdraget använda för arbetet erforderligt antal personer med för uppgiften adekvat utbildning och kompetens. För att utföra uppdraget förbinder sig Konsultföretaget att använda personal som är redovisad i anbud.

2 2 Konsultföretaget äger använda annan personal än vad som redovisats i anbud efter PTS godkännande. För godkännande ska personalens kompetens och erfarenhet i möjligaste mån motsvara den som den i anbud redovisade personalen besitter. Konsultföretaget är även under uppdragets genomförande att anse som konsultens arbetsgivare och PTS övertar inte i någon del arbetsgivareansvar för konsulten om inte annat följer av lag. Underkonsult 6 Önskar konsultföretaget anlita underkonsult får det ske endast efter PTS skriftliga medgivande. I sådant fall ansvarar konsultföretaget för underkonsultens arbete såsom för eget arbete. Antidiskriminering 7 PTS har rätt att häva ingånget avtal med omedelbar verkan om företrädare för entreprenören under avtalstiden blir dömd för olaga diskriminering eller om entreprenören tvingas betala skadestånd enligt följande lagstiftning; Jämställdhetslagen Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning I övrigt se 12 Hävning. Domstolsutslag 8 För det fall att en domstol beslutar att en upphandling där PTS är upphandlande enhet inte får avslutas, skall göras om eller beslutar om annan ändring, är inte PTS skadeståndsskylding mot någon leverantör för skador denne kan åsamkas direkt eller indirekt på grund av domstolsutslaget. Redovisning 9 Konsultföretaget ska redovisa på det sätt som framgår av kravspecifikationen. Försening 10 Om försening av uppdraget beror på PTS eller något förhållande som PTS ansvarar för får konsultföretaget flytta fram dagen för uppdragets genomförande med motsvarande antal arbetsdagar som förseningen varar. Finner part att försening kommer att inträffa eller framstår försening som sannolik, ska detta utan uppskov skriftligen meddelas den andra parten. Därvid ska om möjligt anges orsak till förseningen samt den tidpunkt uppdraget beräknas kunna genomföras. Underlåter konsultföretaget att lämna sådant besked har PTS rätt till skälig ersättning för den skada som hade kunnat undvikas om meddelandet lämnats i tid. Vite 11 Annan försening än som avses i 10 första stycket berättigar PTS till vite. Vite utgår för varje påbörjad vecka som förseningen varar med två procent av den totala kontraktsumman (exklusive mervärdesskatt). PTS har rätt att från fakturerat belopp avräkna upplupet vite.

3 Hävning 12 Om försening som berättigar till vite varar längre än fyra veckor har PTS rätt att häva avtalet. Hävningsrätten omfattar hela eller delar av avtalet. Om konsultföretaget blivit försatt i konkurs, inlett ackord eller inställt sina betalningar och på grund av detta inte kan fullgöra uppdraget och inte heller kan ställa betryggande säkerhet för dess fullgörande har PTS rätt att häva avtalet. PTS har rätt till ersättning för den skada som PTS orsakats genom att avtalet hävs. Arvode 13 Arvode utgår enligt prisuppgift i lämnat anbud. Prisuppgift gäller utan mervärdesskatt och ska anges i svenska kronor. Prisuppgift ska ange fast pris under hela avtalstiden inklusive eventuella förlängningar av avtalet. Fakturering 14 Fakturering ska ske månadsvis i efterskott. Fakturan ska innehålla uppgifter om: - omfattningen och arten av utfört arbete med angivande av tidsåtgång för var och en av de konsulter som arbetat med uppdraget - beskrivning av särskilda kostnader med specifikation av varje enskild kostnadspost - senaste betalningsdag - fakturabelopp samt mervärdesskattebelopp Till fakturan ska fogas de verifikationer som PTS begär. PTS har rätt att själv eller genom revisor ta del av fakturaunderlag för en korrekt bedömning av konsultföretagets fakturering. Betalning 15 Betalning av faktura ska ske senast 30 dagar efter mottagen faktura och PTS godkännande. Vid försenad betalning har konsultföretaget rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). 3 Säkerhet och sekretess 16 Konsultföretaget ska vidta nödvändiga åtgärder för att efterleva av PTS redovisade säkerhetsföreskrifter. Konsultföretaget får inte utan PTS godkännande till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter, vilka rör interna förhållanden hos PTS. Konsultföretaget får inte heller lämna ut handlingar eller återge uppgifter som rör affärshemligheter eller annan konfidentiell information i ärenden som hanteras av PTS. Konsultföretaget ska genom tystnadsförbindelse för personal och underkonsulter eller genom andra åtgärder se till att sekretess iakttas. Sekretess gäller inte för sådan information som konsultföretaget kan visa har blivit känd för företaget på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller även efter det att avtalet i övrigt har upphört att gälla.

4 4 För PTS gäller bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) och annan lagstiftning som reglerar svenska offentliga myndigheters skyldigheter enligt den svenska offentlighetsprincipen. Rätten till Arbetsresultat 17 PTS har äganderätt till allt material och alla resultat oavsett medium som framkommer vid uppdragets genomförande. All upphovsrätt, patenträtt eller annan immaterialrätt hänförlig till arbetsresultatet tillkommer PTS. PTS har rätt att för eget bruk och på egen bekostnad modifiera, anpassa eller överlåta arbetsresultat från uppdraget. Intrång 18 Konsultföretaget ansvarar för att konsultens arbete inte kränker annans upphovsrätt, patenträtt eller andra liknande rättigheter. Konsultföretaget ansvarar för skadestånd och andra kostnader som PTS åsamkas på grund av anspråk från tredje man med anledning av konsultuppdraget. Detta gäller även efter det att avtalet i övrigt upphört att gälla. Framställs anspråk på grund av intrång i annans rätt ska PTS utan onödigt dröjsmål underrätta Konsultföretaget om anspråket. Ansvar för fel 19 Konsultföretaget är skyldigt att skyndsamt och enligt villkoren nedan på egen bekostnad avhjälpa felaktigt utfört uppdrag som består i att det inte uppfyller avtalad specifikation. I de fall konsultföretaget efter undersökning kan visa att anmält fel inte har sin grund i det utförda uppdraget har företaget rätt till ersättning för utfört arbete enligt 12 ovan. För att få åberopa att uppdraget är felaktigt utfört ska PTS anmäla felet inom skälig tid efter att felet märkts eller borde ha märkts. PTS ska därvid ange och vid behov visa hur felet yttrar sig. Om konsultföretaget inte avhjälper felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver, får PTS skriftligen ge företaget en slutlig och skälig frist för att avhjälpa felet. Är inte felet avhjälpt när fristen löpt ut, har PTS rätt att välja antingen ett avdrag på konsultarvodet som svarar mot felet eller att på konsultföretagets bekostnad anlita annat konsultföretag för att avhjälpa felet. Om felet är av väsentlig betydelse för PTS och konsultföretaget insåg eller borde ha insett detta, har PTS rätt att efter fristens utgång genom skriftligt meddelande till företaget häva avtalet. Om PTS häver avtalet har PTS rätt till skadestånd. Skadeståndsansvar 20 Konsultföretaget ansvarar för samtliga skador som orsakats genom fel eller försummelse av konsultföretaget eller av denne anlitade underkonsulter vid eller i samband med uppdragets genomförande. Försäkring 21 Konsultföretaget är skyldig att inneha giltig ansvarsförsäkring för sin verksamhet vid utförande av uppdrag för PTS under avtalstiden.

5 5 Överlåtelse 22 Konsultföretaget får inte vare sig överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan PTS skriftliga godkännande. Force majeure 23 Part befrias från sina åtaganden om fullgörandet därav förhindras på grund av omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets tecknande och vars följder han inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Som en sådan omständighet ska anses bland annat krig, krigsliknande tillstånd, eldsvåda och beslut av annan myndighet än PTS. Den part som avser att åberopa force majeure ska omedelbart och skriftligen underrätta motparten därom. Ändring eller tillägg 24 Ändringar eller tillägg till avtalet gäller endast i den mån de överenskommits skriftligen. Behörighet att företräda PTS vad gäller ändringar i och tillägg till avtalet tillkommer endast behörig firmatecknare. Tvist 25 Tvist angående tillämpningen av avtalet ska avgöras av Stockholms tingsrätt enligt vid var tid gällande svensk lag.

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org. nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxxx org. nr xxxxxx xxxx (nedan kallad Leverantören) har träffats AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Diarienr: ÅLR2015/7690 Datum: 26.06.2015 1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Ålands landskapsregering, nedan förkortat landskapsregeringen, inbjuder leverantörer att lämna anbud på ramavtal för

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer