REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL"

Transkript

1 REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL Följande avtal har ingåtts om produktion av reklamfilm samt rättighetsöverlåtelse av reklamfilmen ( Avtalet ) mellan: Annonsören : org. nr och Produktionsbolaget : org. nr 1. Avtalets omfattning Avtalet reglerar formerna för Annonsörens beställning och Produktionsbolagets produktion av reklamfilm ( Uppdraget ) samt Produktionsbolagets överlåtelse av rättigheterna till den producerade reklamfilmen. 2. Uppdragsbeskrivning och Storyboard Produktionsbolaget ska utifrån Annonsörens önskemål skapa och presentera för Annonsören en uppdragsbeskrivning/brief för reklamfilmen ( Uppdragsbeskrivning ), inklusive tidplan och leveransdatum samt estimerad produktionskostnad inkluderat Produktionsbolagets arvode för Uppdraget. Uppdragsbeskrivningen ska biläggas Avtalet, Bilaga 1. Baserat på uppdragsbeskrivningen ska Produktionsbolaget under Avtalet initialt utarbeta en synopsis/storyboard ( Storyboard ) som parterna avser att bilägga Avtalet, Bilaga 2. Produktionsbolaget ska tillställa Annonsören Storyboard för godkännande. Annonsören ska godkänna Storyboard inom 10 arbetsdagar från mottagandet, om inte annan frist överenskommits. Har inte Annonsören godkänt Storyboard enligt ovan och parterna inom 14 dagar inte kan komma överens om ett Storyboard får respektive part skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Om fast pris har överenskommits för arbetet med Storyboard, ska Annonsören vid upphörandet betala detta arvode. Om sådan överenskommelse inte träffats, har Produktionsbolaget rätt till ersättning enligt löpande räkning för utfört arbete. Har Produktionsbolaget inte utfört arbetet på ett fackmannamässigt sätt, ska Produktionsbolaget inte erhålla överenskommet arvode, alternativt återbetala erhållen ersättning. Därutöver ska Annonsören inte ha rätt till ytterligare kompensation. Annonsören har rätt att nyttja resultatet av Produktionsbolagets arbete enligt bestämmelsen i punkt 9 under förutsättning att Annonsören har fullgjort sina betalningsskyldigheter. Sveriges Annonsörer - Reklamfilmsproduktionsavtalet

2 3. Genomförande av uppdraget Parterna ska samarbeta och samråda vid Uppdragets genomförande. Parterna ska utse varsin kontaktperson som har ansvar för samarbetet under Avtalet. Motparten ska underrättas om valet av kontaktperson. Produktionsbolaget ska utföra Uppdraget i enlighet med Uppdragsbeskrivning och godkänt Storyboard. Produktionsbolaget åtar sig: att precisera behovet av tid, underlag och annat material för att kunna fullgöra Uppdraget; att ansvara för att allt material är av sådan kvalité och sådant utförande att bästa möjliga slutresultat uppnås; att ställa en för Uppdraget kvalificerad kontaktperson/projektledare till Annonsörens förfogande; att utföra sina åtaganden i enlighet med tidplan; att om underleverantör anlitas, ansvara fullt ut för underleverantörens arbete. Annonsören åtar sig: att precisera Uppdraget för Produktionsbolaget; att förse Produktionsbolaget med uppgifter och material så att Uppdraget kan utföras i enlighet med Annonsörens önskemål; att utföra sina åtaganden i enlighet med tidplan. 4. Försening Produktionsbolaget är försenat om leverans av reklamfilmen sker efter den i tidplan angivna dagen för leverans av reklamfilmen, Bilaga 1. Produktionsbolaget har dock rätt till skälig tidsförlängning om denne försenas beroende på omständighet som Annonsören svarar för eller sådana omständigheter som anges i punkt 16 (Force majeure) nedan. Vid Produktionsbolagets försening utgår vite för varje påbörjad förseningsvecka med 0,5 procent av arvodet för Uppdraget, dock med ett sammanlagt högsta vite på 10 procent av arvodet. Därutöver har Annonsören rätt till skadestånd med den begränsning som följer av punkten Exklusivitet Annonsören förbinder sig att inte under avtalstiden anlita annat produktionsbolag för det uppdrag som omfattas av detta Avtal. Produktionsbolaget förbinder sig att inte under avtalstiden arbeta med för Annonsören konkurrerande produkter/tjänster utan Annonsörens skriftliga godkännande. Sveriges Annonsörer - Reklamfilmsproduktionsavtalet

3 6. Sekretess Produktionsbolaget ska behandla alla upplysningar om Annonsörens verksamhet strängt konfidentiellt såväl under som efter Avtalets upphörande. Motsvarande gäller för Annonsören avseende kunskap om såväl Produktionsbolaget, som verksamhet rörande andra annonsörer som Produktionsbolaget samarbetar med och som Annonsören eventuellt kan få del av under Avtalet. 7. Rättighetsklarering Produktionsbolaget ska från samtliga berörda rättighetshavare klarera och ekonomiskt inhämta rätten för Annonsören att använda reklamfilmen i enlighet med Avtalet. Om Annonsören har avtalat med rättighetshavare ansvarar dock Annonsören för rättighetsklareringen på motsvarande sätt. Sådant undantag i Produktionsbolagets ansvar ska anges i Bilaga 1 för att vara gällande mellan parterna. Produktionsbolaget ansvarar för att i reklamfilmen inkluderad rekvisita/produkter och/eller motsvarande innehåll inte gör intrång i tredje mans rättigheter såsom varumärkes- och upphovsrätt eller annan immateriell rätt eller annan rättighet tillkommande tredje man. Produktionsbolagets ansvar gäller oavsett om rekvisitan/produkterna anges i Storyboard eller ej. 8. Ansvar för reklamfilmens innehåll Produktionsbolaget ansvarar för, och ska tillse att, reklamfilmens innehåll och budskap inte strider mot gällande lagregler, etiska regler eller branschpraxis i det territorium som anges i Bilaga 1. Annonsören ska ha motsvarande ansvar för lämnade uppgifter och utfästelser samt annat tillhandahållet material. För territorium som inte anges i Bilaga 1 ansvarar Annonsören för reklamfilmens innehåll och budskap. 9. Överlåtelse av upphovsrätten till reklamfilmen Produktionsbolaget överlåter till Annonsören upphovsrätten till reklamfilmen och till övrigt inspelat material. Genom överlåtelsen av upphovsrätten har Annonsören en exklusiv rätt att framställa exemplar av reklamfilmen samt i alla medier, utan territoriell begränsning, för evig tid offentligt visa, offentligt framföra, sprida och överföra reklamfilmen till allmänheten. Genom överlåtelsen har Annonsören även rätt att bearbeta, upplåta och överlåta upphovsrätten vidare till annan. Bearbetning ska ske med beaktande av upphovsmännens ideella rätt. Om reklamfilmen innehåller musik åligger det Produktionsbolaget att inhämta erforderliga rättigheter från berörda rättighetshavare för sammanläggning av musiken med reklamfilmen. Annonsören ansvarar emellertid för att inhämta eventuella tillstånd från berörda rättighetshavare för att kunna offentligt visa, framföra offentligt, sprida och överföra reklamfilmen till allmänheten. Det åligger Produktionsbolaget att identifiera och informera Annonsören om vilka musikrättigheter som ingår i reklamfilmen senast vid leverans av reklamfilmen. Sveriges Annonsörer - Reklamfilmsproduktionsavtalet

4 10. Överlåtelse av äganderätten till reklamfilmen Produktionsbolaget överlåter till Annonsören äganderätten till reklamfilmen, inklusive master, samt till annat inspelat material under Uppdraget. 11. Annonsörens godkännande av reklamfilmen samt reklamation I enlighet med överenskommen tidplan ska Annonsören godkänna reklamfilmen som Produktionsbolaget levererar. Om Annonsören vid produktionsbolagets leverans av reklamfilmen har invändningar mot reklamfilmen ska Annonsören till Produktionsbolaget reklamera fel och/eller brist inom skälig tid från leveransdatum. Med fel och brist menas att reklamfilmen inte överensstämmer med uppdragsbeskrivningen och/eller Storyboard eller avviker från vad som följer av att Uppdraget ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Det åligger Produktionsbolaget att utan dröjsmål vidta erforderliga åtgärder för att rätta till de fel och brister som reklamationen avser. Om Produktionsbolaget erhållit ersättning för felaktigt utfört arbete ska felet eller bristen avhjälpas kostnadsfritt. Om Produktionsbolaget inte har avhjälpt felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver, får Annonsören skriftligen ge Produktionsbolaget en slutlig och skälig frist för avhjälpande. Är felet inte avhjälpt när fristen gått ut, har Annonsören rätt till avdrag på avtalat arvode, och om Produktionsbolaget varit försumlig och felet är väsentligt rätt till skadestånd med den begränsning som följer av punkt Ansvar Produktionsbolaget ska ersätta Annonsören för den skada som Annonsören drabbas av genom att reklamfilmen innehåller fel, brist eller är försenat till följd av dröjsmål från Produktionsbolagets sida eller av Produktionsbolaget anlitad underleverantör. Produktionsbolaget är inte skyldigt att ersätta Annonsören för indirekt förlust, till exempel produktionsbortfall eller utebliven vinst som uppkommer på grund av försening, eller fel eller brist i reklamfilmen. Denna begränsning gäller dock inte om Produktionsbolaget har agerat grovt oaktsamt eller uppsåtligt och därigenom orsakar Annonsören skada eller förlust. 13. Intrång i immaterialrätt Produktionsbolaget ansvarar dels för att reklamfilmen inte gör intrång i annans upphovsrätt eller annan immaterialrätt, dels inte nyttjar annans namn eller bild i strid mot lag (1978:800) om namn och bild i reklam. Produktionsbolaget åtar sig att på egen bekostnad försvara Annonsören om krav riktas eller talan förs mot denne på grund av användningen av Reklamfilmen, oaktat om grunden för sådant krav är lag eller avtal med tredje man. Produktionsbolaget åtar sig vidare att ersätta Annonsören för dennes kostnader samt den ersättning/det skadestånd som Annonsören genom förlikning eller dom kan bli skyldigt att utge enligt denna punkt 13. Produktionsbolagets åtagande gäller endast under Sveriges Annonsörer - Reklamfilmsproduktionsavtalet

5 förutsättning, att Produktionsbolaget inom skälig tid skriftligen underrättas av Annonsören om framförda anspråk eller väckt talan, och att Produktionsbolaget ensamt får bestämma över försvaret mot sådan talan och föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning. 14. Arvode och betalningsvillkor Uppdragets budget och Produktionsbolagets arvode för Uppdraget anges i Bilaga 1. Annonsören ska utbetala ersättningen till Produktionsbolaget i delar och vid datum, alternativt händelser, som framgår av nämnda bilaga. 15. Försäkringar Produktionsbolaget ska upprätthålla försäkring för Uppdragets genomförande som täcker alla de förluster, för vilka ersättning kan komma att utkrävas enligt Avtalet. Produktionsbolaget ska på begäran av Annonsören kunna uppvisa dokumentation som styrker Produktionsbolagets försäkringsskydd. 16. Force majeure Följande omständigheter ska anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan Avtalet slutits och hindrar dess fullgörande: krig, politiska beslut/omvälvningar, råvarubrist, arbetsmarknadskonflikter, även sådana konflikter i vilka Produktionsbolaget respektive Annonsören är inblandade. 17. Tillägg och ändringar Eventuella ändringar eller tillägg till detta Avtal ska göras skriftligen och godkännas av båda parter för att äga tillämpning. Praktiska frågor som rör produktionen så som ändring av inspelningsplats, dag för inspelning kan överenskommas och bekräftas via e-post av parternas respektive kontaktperson. Ändring av tidplan och budget/arvode ska dock alltid göras skriftligen och godkännas av båda parter för att äga tillämpning. 18. Tvister Uppstår tvist med anledning av Avtalet ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom förhandlingar. För det fall parterna inte kan enas ska tvisten lösas av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Ort och datum För Produktionsbolaget För Annonsören Sveriges Annonsörer - Reklamfilmsproduktionsavtalet

6 BILAGA 1 1. Uppdragsbeskrivning/brief Produktionsbolaget ska för Annonsörens räkning producera reklamfilmer. stycken reklamfilm/ Beskrivning av reklamfilmen: Reklamfilmens titel: Reklamfilmens längd: Klippversioner: Språkversioner: Inspelningsformat: Territorium: Regissör: Producent: Produktionsbolagets kontaktperson: Annonsörens kontaktperson: 2. Tidplan Storyboard ska levereras till Annonsören den Reklamfilmen ska levereras till Annonsören den Sveriges Annonsörer - Reklamfilmsproduktionsavtalet

7 3. Arvode och produktionskostnad 1) Arvode för Uppdraget uppgår till SEK, varav SEK, utgör arvode för framtagande av Storyboard. Arvodet är angivet exklusive moms. 2) Estimerad produktionskostnad (specifikation, inklusive utlägg). Oaktat estimerad produktionskostnad ska Annonsören erlägga den verkliga produktionskostnaden med undantag av vad som följer nedan. Om den verkliga produktionskostnaden överstiger estimerad med mer än tio (10) procent ska kostnaden på förhand godkännas av Annonsören för att kunna göras gällande av Produktionsbolaget. Om sådant godkännande inte är inhämtat, ska Annonsören erlägga estimerad produktionskostnad, eller den verkliga produktionskostnaden om den är lägre än estimerad. Om den verkliga produktionskostnaden överstiger estimerad med maximalt tio (10) procent åtar sig Produktionsbolaget informera Annonsören om sådan förändring. 4. Betalningsvillkor Den totala ersättningen till Produktionsbolaget under Avtalet ska utbetalas enligt följande: 5. Övrigt 1) Undantag i Produktionsbolagets ansvar för klarering av rättigheter enligt Avtalets punkt 7 2) 3) Sveriges Annonsörer - Reklamfilmsproduktionsavtalet

8 KOMMENTARER TILL REKLAMFILSMPRODUKTIONSAVTALET Allmänt om avtalet och dess syfte Avtalet är ett samarbetsavtal mellan annonsör och produktionsbolag. Avtalet reglerar formerna för när en annonsör ger i uppdrag åt ett produktionsbolag att producera och leverera reklamfilm/-er samt överlåtelse av upphovsrätten till reklamfilmen/-erna till annonsören. Systematiken i avtalet bygger på att en annonsör anlitar ett produktionsbolag som besitter den särskilda kompetens som krävs för produktion och leverans av reklamfilm. Utmärkande drag för avtalet är att det sker en uppdelning mellan parterna där varje part gör specifika åtaganden sett till den specifika kompetens som besitts av varje part. Nedan ges några specifika kommentarer till vissa av de punkter i avtalet som kräver förtydligande kommentarer. Om uppdragsbeskrivning och storyboard i punkt 2 I punkten 2 stycke 3 anges att annonsören ska godkänna storyboard och som också ska biläggas avtalet och bli avtalsinnehåll. Om det emellertid visar sig att parterna inte kan enas om storyboard har respektive part möjlighet säga upp avtalet. Produktionsbolaget har då rätt till ersättning för det arbete som utförts med att ta fram storyboarden. Om parterna väljer att gå vidare med samarbetet utifrån den utarbetade storyboarden ingår ersättning för storyboard i den ersättning som Annonsören betalar och som avtalats om i avtalet genom bilaga 1. Om försening i punkt 4 Vad det gäller försening som regleras i punkt 4 är det en viktig del att annonsören kan hålla sina åtaganden gentemot tv-kanal eller annan aktör. Av den anledningen har det i punkt 4 stycke 2 förts in ett vite som utgår ifall produktionsbolaget är försenad med leverans i enlighet med sina åtaganden. Om rättighetsklarering i punkt 7 I punkt 7 regleras rättighetsklarering till allt material som ingår i reklamfilmen. Produktionsbolaget har det fulla ansvaret för sådan klarering såvida inte parterna enats om ett undantag som då ska anges i bilaga 1 till avtalet för att det ska vara gällande. Sveriges Annonsörer - Reklamfilmsproduktionsavtalet

9 Om ansvar för reklamfilmens innehåll i punkt 8 I punkt 8 anges att produktionsbolaget åtar sig ett ansvar avseende reklamfilmens innehåll, det vill säga att exempelvis åtgärder eller liknande överensstämmer med lagregler, etiska regler eller branschpraxis. Här ska parterna i bilaga 1 enas om för vilket territorium detta ansvar gäller. Om annonsören lämnat uppgifter eller utfästelser svarar annonsören för detta på motsvarande sätt. För ett sådant territorium som inte anges i bilaga 1 ansvarar annonsören för innehållet. Om överlåtelse av upphovsrätten i punkt 9 I punkt 9 stadgas att produktionsbolaget överlåter upphovsrätten till annonsören och annonsören förvärvar därigenom den exklusiva rätten att i alla medier och för all framtid, utan territoriell begränsning förfoga över reklamfilmen. Vad det gäller musikrättigheter har produktionsbolaget ansvar för sammanläggning av musiken med reklamfilmen. Att observera är dock att annonsören har att klarera musikrättigheter för visning, framförande och överföring till allmänheten. Produktionsbolaget ska emellertid identifiera och informera annonsören om de musikrättigheter som ingår i reklamfilmen. Det ska ske senast vid leverans av reklamfilmen. Om intrång i immaterialrätt i punkt 13 I punkt 13 anges att produktionsbolaget ansvarar för att reklamfilmen inte gör intrång i upphovsrätt eller annan immaterialrätt. Värt att understryka är även att produktionsbolaget även åtar sig ansvaret för om avbildade personer ingår i reklamfilmen och att om så krävs att samtycken är inhämtade från avbildade personer. Kommentarer om bilaga 1 till avtalet Bilaga 1 är menat att fyllas i och bli avtalsinnehåll och det är därför av vikt att den görs komplett vid avtalets ingående. I stycke 3 om arvode och produktionskostnad ges en viss flexibilitet för produktionsbolaget att skapa visst utrymme om den estimerade produktionskostnaden överstigs men om den överenskomna produktionskostnaden överstiger 10 procent av kostnaden måste annonsören alltid godkänna detta. Anledningen till ett upplägg enligt denna modell är för att skapa flexibilitet för produktionsbolaget vid mindre kostnadsändring men tydliggöra nödvändigheten av annonsörens godkännande vid större ändringar. I punkt 4 anges betalningsvillkor och här är det upp till parterna vilken modell som ska väljas. Här kan man tänka sig till exempel procentuella fördelningar för leverans eller annan modell som passar för uppdraget. Det viktiga är att parterna på förhand diskuterar betalningsvillkoren. I punkt 5 Övrigt anges möjlighet till undantag, exempelvis om det gäller några undantag för klarering av rättigheter i avtalets punkt 7. Här måste ett överenskommet undantag anges för att det ska vara avtalsinnehåll. Sveriges Annonsörer - Reklamfilmsproduktionsavtalet

PRODUKTIONSAVTAL FÖR REKLAMFILM

PRODUKTIONSAVTAL FÖR REKLAMFILM PRODUKTIONSAVTAL FÖR REKLAMFILM Mellan:..., org. nr (Produktionsbolaget) och..., org. nr (Annonsören) har träffats följande avtal om produktion av och rättighetsöverlåtelse eller rättighetsupplåtelse till

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR SAMARBETE mellan reklamköpare och reklamproducent

REKOMMENDATIONER FÖR SAMARBETE mellan reklamköpare och reklamproducent REKOMMENDATIONER FÖR SAMARBETE mellan reklamköpare och reklamproducent ALLMÄNNA VILLKOR De allmänna villkoren är endast riktlinjer, och är utbytbara (dispositiva), dvs. de gäller om inte Byrån och Kunden

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

REKOMMENDATIONER & AVTALSMALL FÖR SAMARBETE MELLAN ANNONSÖR (REKLAMKÖPARE) OCH REKLAMPRODUCENT

REKOMMENDATIONER & AVTALSMALL FÖR SAMARBETE MELLAN ANNONSÖR (REKLAMKÖPARE) OCH REKLAMPRODUCENT REKOMMENDATIONER & AVTALSMALL FÖR SAMARBETE MELLAN ANNONSÖR (REKLAMKÖPARE) OCH REKLAMPRODUCENT Framtagen av Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer (fd. Sveriges Reklamförbund). Denna rekommendation/mall

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Projects By Vase AB Kvickrotsgränd 118, Hässelby projectsbyvase.se

Projects By Vase AB Kvickrotsgränd 118, Hässelby projectsbyvase.se Projects By Vase AB Kvickrotsgränd 118, 165 76 Hässelby mailbox@projectsbyvase.se projectsbyvase.se Sid 1/4 Standardvillkor för samarbete Generella villkor Följande generella villkor gäller för de leveranser

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

LJUSREKLAMFÖRBUNDET. Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g

LJUSREKLAMFÖRBUNDET. Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g LJUSREKLAMFÖRBUNDET Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g 1. Inledning och tillämplighet 1.1 Ljusreklamförbundet är en branschorganisation för företag som marknadsför, konstruerar,

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

rätt att dramatisera utgivet litterärt verk

rätt att dramatisera utgivet litterärt verk RAMAVTAL mellan Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Författarförbund avseende nyttjande av Sveriges Författarförbunds medlemmars verk mm i television om rätt att dramatisera utgivet litterärt verk

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

KOMMENTARER TILL REKOMMENDATIONER & AVTALSMALL FÖR SAMARBETE MELLAN REKLAMKÖPARE OCH REKLAMPRODUCENT

KOMMENTARER TILL REKOMMENDATIONER & AVTALSMALL FÖR SAMARBETE MELLAN REKLAMKÖPARE OCH REKLAMPRODUCENT KOMMENTARER TILL REKOMMENDATIONER & AVTALSMALL FÖR SAMARBETE MELLAN REKLAMKÖPARE OCH REKLAMPRODUCENT Kommentaren är framtagen av Sveriges Kommunikationsbyråer för förbundets medlemmar. Denna rekommendation/mall

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

1/5. Alternativt skall Leverantören vid detta Avtals undertecknande uppvisa en plan för implementering av ovan nämnda standarder.

1/5. Alternativt skall Leverantören vid detta Avtals undertecknande uppvisa en plan för implementering av ovan nämnda standarder. 1/5 Allmänna Villkor SwCG 2016 1. Definitioner Avtal: Detta dokument. Kontrakt: Avtal eller annan handling t.ex Partneravtal eller Alliansavtal, som har undertecknats av både SwCG och Leverantören och

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

SAMARBETSAVTAL FÖR TRAFIKEN.NU STOCKHOLM MELLAN AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK. och VÄGVERKET och STOCKHOLMS STAD

SAMARBETSAVTAL FÖR TRAFIKEN.NU STOCKHOLM MELLAN AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK. och VÄGVERKET och STOCKHOLMS STAD SAMARBETSAVTAL FÖR TRAFIKEN.NU STOCKHOLM MELLAN AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK och VÄGVERKET och STOCKHOLMS STAD Datum 2008-11-26 Innehållsförteckning Innehåll Sida I ALLMÄNT... 1 1 Bakgrund... 1 2 Bilagor...

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Standardvillkor för samarbete

Standardvillkor för samarbete Standardvillkor för samarbete Generella villkor Följande generella villkor gäller för de leveranser Stng Reklambyrå AB, organisationsnummer 559013-7542, (nedan Stng Reklambyrå AB, utför till kund (nedan

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling Sid 1 (5) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Konsulttjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (5) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilda åtaganden 2 3

Läs mer

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören.

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören. 1(5) Allmänna villkor Anido provkonto 1 Inledning 1.1 Dessa Allmänna villkor beskriver rättigheter och skyldigheter avseende nyttjande av Anido projektstyrning efter registrering av provkonto på https://system.anido.se/signup.

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

(7) FÖRSLAG version 1.4. Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr , (licenstagaren) har denna dag träffats följande

(7) FÖRSLAG version 1.4. Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr , (licenstagaren) har denna dag träffats följande 2011-11-25 2 (7) Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr 000000 0000, (licenstagaren) har denna dag träffats följande Förutsättningar GEODATAAVTAL Avtalsbeteckning xxxxx/xxxx Kommunen har det

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal ingångna mellan Annonsör och TV4 AB, org. nr. 556242-7152 (nedan

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT)

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören )

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde.

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde. 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna bestämmelser ( Bestämmelserna ) är utarbetade av Sveriges Managementkonsulter SMK AB, org. nr. 5561093617( SMK ). Användning av dessa allmänna bestämmelser får ske endast

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige

Läs mer

AVTAL nr 2011/43-01:01

AVTAL nr 2011/43-01:01 Mellan Sveriges Television AB, org nr 556033-4285, 105 10 Stockholm (nedan kallat SVT ) och [ ], org nr [ ], [ ] (nedan kallad Uppdragstagaren ) har träffats följande AVTAL nr 2011/43-01:01 1. Bakgrund

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster

Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster 23.3-5559-17 Sid 2 (7) Innehåll 1 Tillämplighet...3 2 Särskilt om kontraktshandlingar...3 3 Leverans och särskilda åtaganden...4 4

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream 1 (6) Innehåll 1. Avtalets omfattning... 1 2. Beställning och leverans... 1 3. Network Sales tillhandahållande av Produkten... 1 4. Kundens användning av Produkten... 2 5. Priser och avgifter och betalningsvillkor...

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse!

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Erbjud dina gäster förstklassig underhållning visa SVTs sändningar från Sommar-OS i London! För att få visa SVTs OS-sändningar i offentliga miljöer

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Däckverkstadens Reparationsvillkor

Däckverkstadens Reparationsvillkor Däckverkstadens Reparationsvillkor Avtal mellan Däckspecialisternas Riksförbund och Konsumentverket gällande från och med 1 januari 1998 med ändringar den 1 januari 2003 2. Däckverkstadens reparationsvillkor

Läs mer

Checklista för granskning/författande av avtal för köp av vara eller tjänst

Checklista för granskning/författande av avtal för köp av vara eller tjänst Checklista för granskning/författande av avtal för köp av vara eller tjänst Inför avtalsförhandlingen Eventuella tidigare avtal har beaktats avseende den nu aktuella transaktionen. Vid större och strategiska

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer