Upphandling av översättningstjänster. Diarienr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av översättningstjänster. Diarienr 08-3333"

Transkript

1 Upphandling av översättningstjänster Diarienr

2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS Bakgrund och syfte Ekonomisk kapacitet och intyg Registreringsbevis Skattekontroll Sanningsförsäkran Kreditupplysning Teknisk och yrkesmässig kapacitet Beskrivning av företaget Underleverantörer Konsultprofiler CV Arbetsprov Auktorisation Uppdragsbeskrivning Övriga krav Språk Acceptans av villkor Pris, betalning mm Flera avtalsparter Kommersiella villkor i övrigt Sista anbudsdag och anbudets bindningstid Undertecknande, behörig firmatecknare Tilldelning av kontrakt Språkgranskning och översättning av texter vilka kräver juridisk kompetens Språkgranskning och översättning av texter vilka kräver ekonomisk kompetens Språkgranskning och översättning av texter vilka kräver teknisk kompetens Allmänna förutsättningar för anbudet Upphandlingsform Antal och utformning av anbud Checklista Kontaktperson för anbudet Frågor Sekretess hos PTS Inlämnande av anbud Bilagor: 1. Kravspecifikation 2. Avtal 3. Allmänna villkor 4. Checklista 5. Sanningsförsäkran 6. Begäran om upplysning vid offentlig upphandling (SKV 4820) 7. Prisbilaga Post- och telestyrelsen 2

3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Om PTS Post- och telestyrelsen (PTS) är den statliga myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. PTS verkar för att alla i Sverige ska få tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationer. PTS fyra övergripande mål är: konsumenternas intressen i centrum effektiv konkurrens effektivt resursutnyttjande säker kommunikation För att nå målen arbetar PTS bland annat med att följa och bevaka utvecklingen inom aktuella områden, meddela föreskrifter, fördela tillstånd, kontrollera att aktuella lagar efterlevs och informera användare och allmänheten. PTS har ca 250 anställda, varav de flesta arbetar vid huvudkontoret som är beläget i centrala Stockholm. Se vidare 2 Bakgrund och syfte Upphandlingen syftar till att täcka PTS behov av språkgranskning och översättning av texter vilka kräver kompetens inom områdena juridik, ekonomi och teknik, till engelska från svenska och till svenska från engelska, genom tecknande av ramavtal med en eller flera anbudsgivare. 3 Ekonomisk kapacitet och intyg 3.1 Registreringsbevis Till anbudet ska bifogas aktuellt registreringsbevis. För utländska anbudsgivare bifogas liknande registreringsbevis från motsvarande myndighet i anbudsgivarens hemland. 3.2 Skattekontroll Anbudsgivaren ska intyga att denne är fri från skulder för skatter och socialförsäkringsavgifter genom att bifoga skattemyndighetens blankett 4820 Begäran om upplysningar offentlig upphandling ifylld, se bilaga 6 för svenska anbudsgivare. Utländsk anbudsgivare ska uppfylla motsvarande villkor i sitt hemland, vilket ska bestyrkas genom intyg från berörd myndighet i anbudsgivarens hemland. Intyget får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag. Post- och telestyrelsen 3

4 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 3.3 Sanningsförsäkran Anbudsgivaren ska uppfylla kraven i bilaga 5 Sanningsförsäkran och underteckna bilagan eller lämna förklaring till att samtliga krav inte är uppfyllda. 3.4 Kreditupplysning Utdrag från kreditupplysningsföretag (t.ex. från Upplysningscentralen, UC, eller motsvarande i anbudsgivarens hemland), som visar anbudsgivarens finansiella och ekonomiska stabilitet, ska bifogas anbudet. Kreditvärdigheten ska vara minst tre enligt UC skala eller motsvarande, om inte förklaring har lämnats som kan godtas av PTS. Intyget om kreditupplysning får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag. 4 Teknisk och yrkesmässig kapacitet 4.1 Beskrivning av företaget Med anbud ska bifogas en beskrivning av företaget, dess verksamhet, arbetsmetodik, resurser och kapacitet för uppdraget, utvecklingsplaner inklusive en redovisning av kvalitetssäkringsrutiner. 4.2 Underleverantörer Om underleverantör avses anlitas för genomförande av uppdrag ska detta redovisas i anbudet. 4.3 Konsultprofiler CV Anbudsgivaren ska bifoga konsultprofiler som visar på efterfrågad kompetens (se kravspecifikationen, bil. 1) hos de konsulter som avses användas för uppdrag. 4.4 Arbetsprov Arbetsprov (se kravspecifikationen, bil. 1) ska avse översättning från svenska till engelska och innefatta både ursprungstext och resultat. Arbetsprovet ska omfatta minst 500 ord. Arbetsprov kommer att bedömas individuellt av minst två medarbetare på PTS, vilka har omfattande erfarenhet av aktuella dokument. Särskild vikt kommer att läggas vid kontroll av att korrekt terminologi inom området använts. 4.5 Auktorisation Offererade översättare ska vara auktoriserade i enlighet med förordning (1985:615) om auktorisation av tolkar och översättare. Utländsk anbudsgivare ska uppfylla motsvarande krav i sitt hemland. Intyg om detta ska medfölja anbudet. Post- och telestyrelsen 4

5 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 5 Uppdragsbeskrivning Upphandlingen omfattar följande områden: Översättning av text, till engelska från svenska och till svenska från engelska, samt språkgranskning av engelsk text, vilken kräver kompetens inom områdena; A. Juridik B. Ekonomi C. Teknik Anbud kan omfatta ett eller flera områden. Anbudet ska innehålla uppgift om vilket/vilka områden som anbudet omfattar. Enskilda uppdrag ska utföras i enlighet med Kravspecifikationen, bilaga 1, samt i enlighet med Avtal, bil Övriga krav 6.1 Språk Anbud ska avlämnas på svenska. 6.2 Acceptans av villkor Anbudet måste uppfylla de krav som ställs i detta förfrågningsunderlag (inkl. bilagor) för det/de område/n som offereras. Möjligheterna att komplettera eller förtydliga uppgifter i efterhand är starkt begränsade. Det är därför av stor vikt att anbuden innehåller samtliga begärda uppgifter. Anbud där uppgifter utelämnas eller innehållande reservationer avseende ställda krav kan komma att förkastas. 6.3 Pris, betalning mm I anbud ska pris anges separat för varje offererat område. Pris ska anges i svenska kronor som pris per ord. Pris för normal respektive express leveranstid ska anges. Olika priskategorier för olika översättare inom ett område kommer inte att accepteras. Bilaga avseende pris- och leveranstid ska fyllas i och bifogas anbudet, se bil 7. Priset ska inkludera samtliga med uppdraget förenade kostnader. Priset ska vara fast under avtalsperioden, dock med möjlighet till prisjustering i enlighet med 9 i avtalet, bilaga 2. Mervärdesskatt tillkommer till ovan angivna pris. Post- och telestyrelsen 5

6 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 6.4 Flera avtalsparter PTS förbehåller sig rätten att anta mer än en anbudsgivare för samma tjänst. Om mer än en leverantör antas för samma tjänst kommer avrop att ske i enlighet med rangordning (se 2 och 7, Avtal, bil.2) 6.5 Kommersiella villkor i övrigt Bifogat Avtal, bil. 2, ska gälla. 6.6 Sista anbudsdag och anbudets bindningstid Skriftligt anbud ska vara PTS tillhanda senast den 22 augusti 2008 och ska vara bindande t o m 28 februari Undertecknande, behörig firmatecknare Anbudet ska vara undertecknat av behörig firmatecknare. Om behörig firmatecknare inte framgår av registreringsbevis, ska behörighet styrkas med annan erforderlig handling, t.ex. fullmakt. 7 Tilldelning av kontrakt Område A Juridisk kompetens, B Ekonomisk kompetens respektive C Teknisk kompetens kommer att utvärderas var för sig. Endast de anbud/översättare vilka uppfyller samtliga krav för det offererade området kommer att utvärderas. Om anbudsgivare offererar mer än en översättare kommer den översättare som innehar mest kompetens i förhållande till kriterierna nedan att representera anbudsgivaren vid utvärderingen och namnges i avtalet. Om fler än en översättare har motsvarande kompetens namnges även de i anbudet men detta påverkar inte utvärderingen. Uppfyllande av kriterier visas genom CV utom i de fall då godkänt arbetsprov krävs för erhållande av poäng. (Se p för krav avseende godkännande av arbetsprov.) Post- och telestyrelsen 6

7 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 7.1 Språkgranskning och översättning av texter vilka kräver juridisk kompetens Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till samtliga omständigheter kommer att antas. Följande kriterier, med angivna viktningstal, kommer att beaktas vid anbudsutvärderingen. Kriterium Viktningstal Juridisk kompetens 30 % Pris översättning, normal leveranstid 30 % Pris språkgranskning, normal leveranstid 15 % Leveranstid översättning 15 % Pris översättning, express leveranstid 5 % Pris språkgranskning, express leveranstid 5 % Juridisk kompetens 30 poäng 20 p eller mer från juridisk utbildning på högskolenivå ger 4 poäng. Annan utbildning inom eller kännedom om svensk rättsordning ger 6 poäng. Erfarenhet av översättning av juridiska texter inom PTS särområden; telekommunikation, radio, IT respektive post, ger vardera 2 poäng. Maximalt kan 8 poäng erhållas. Godkänt arbetsprov avseende översättning av juridiska texter inom PTS särområden; telekommunikation, radio, IT respektive post, ger vardera 3 poäng. Maximalt kan 12 poäng erhållas Pris översättning, normal leveranstid 30 poäng 30 poäng delas ut till det anbud som har det lägsta priset. Övriga anbud tilldelas poäng utifrån relationen till det anbud som har det lägsta priset d.v.s. 30 poäng dividerat med en faktor som anger relationen mellan det högre aktuella priset och det lägsta priset. (Exempel: Ett pris som är 15 % högre än det lägsta anbudet får 30/1,15= 26,09 poäng.) Pris språkgranskning, normal leveranstid 15 poäng 15 poäng delas ut till det anbud som har det lägsta priset. Övriga anbud tilldelas poäng utifrån relationen till det anbud som har det lägsta priset. Post- och telestyrelsen 7

8 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Leveranstid översättning 15 poäng Totalt kan 15 poäng erhållas för kriteriet leveranstid enligt nedanstående bedömningsgrunder, varav 12 poäng för normal leveranstid och 3 poäng för express leveranstid. 1 dag = 8 arbetstimmar < 500 ord Normal leveranstid: Express leveranstid: Tid Poäng Tid Poäng 4 timmar 2p 2 tim 0,5p 6 timmar 1,5p 4 tim 0,25p 8 timmar 1p 8 tim 0p 12 timmar 0,5p 16 timmar 0p ord Normal leveranstid: Express leveranstid: Tid Poäng Tid Poäng 2 dagar 2p 4 tim 0,5p 2 ½ dagar 1,5p 1 dag 0,25p 3 dagar 1p 2 dagar 0p 3 ½ dagar 0,5p 4 dagar 0p ord Normal leveranstid: Express leveranstid Tid Poäng Tid Poäng 5 dagar 2p 2 dagar 0,5p 5 ½ dagar 1,5p 3 dagar 0,25p 6 dagar 1p 4 dagar 0p 6 ½ dagar 0,5p 7 dagar 0p ord Normal leveranstid: Express leveranstid: Tid Poäng Tid Poäng 7 dagar 4p 3 dagar 1p 8 dagar 3p 4 dagar 0,5p 9 dagar 2p 6 dagar 0p 10 ½ dagar 1p 11 dagar 0p ord Normal leveranstid: Express leveranstid: Tid Poäng Tid Poäng 8 dagar 2p 4 dagar 0,5p 9 dagar 1,5p 6 dagar 0,25p 10 dagar 1p 8 dagar 0p 11 dagar 0,5p 13 dagar 0p Pris översättning, express leveranstid 5 poäng 5 poäng delas ut till det anbud som har det lägsta priset. Övriga anbud tilldelas poäng utifrån relationen till det anbud som har det lägsta priset Pris språkgranskning, express leveranstid 5 poäng 5 poäng delas ut till det anbud som har det lägsta priset. Övriga anbud tilldelas poäng utifrån relationen till det anbud som har det lägsta priset. Post- och telestyrelsen 8

9 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 7.2 Språkgranskning och översättning av texter vilka kräver ekonomisk kompetens Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till samtliga omständigheter kommer att antas. Följande kriterier, med angivna viktningstal, kommer att beaktas vid anbudsutvärderingen. Kriterium Viktningstal Ekonomisk kompetens 30 % Pris översättning, normal leveranstid 30 % Pris språkgranskning, normal leveranstid 15 % Leveranstid översättning 15 % Pris översättning, express leveranstid 5 % Pris språkgranskning, express leveranstid 5 % Ekonomisk kompetens 30 poäng 20 p eller mer ekonomisk utbildning på högskolenivå ger 4 poäng, Annan ekonomisk utbildning och/eller erfarenhet från ekonomisk arbete ger 6 poäng. Erfarenhet av översättning av redovisning samt anslags- och avgiftsfinansiering inom den statliga sektorn ger 8 poäng. Godkänt arbetsprov avseende översättning av ekonomiska analyser, utredningar, rapporter och dylikt inom PTS särområden; telekommunikation, radio, IT respektive post, ger vardera 3 poäng. Maximalt kan 12 poäng erhållas Pris översättning, normal leveranstid 30 poäng 30 poäng delas ut till det anbud som har det lägsta priset. Övriga anbud tilldelas poäng utifrån relationen till det anbud som har det lägsta priset d.v.s. 30 poäng dividerat med en faktor som anger relationen mellan det högre aktuella priset och det lägsta priset. (Exempel: Ett pris som är 15 % högre än det lägsta anbudet får 30/1,15= 26,09 poäng.) Pris språkgranskning, normal leveranstid 15 poäng 15 poäng delas ut till det anbud som har det lägsta priset. Övriga anbud tilldelas poäng utifrån relationen till det anbud som har det lägsta priset. Post- och telestyrelsen 9

10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Leveranstid översättning 15 poäng Totalt kan 15 poäng erhållas för kriteriet leveranstid enligt nedanstående bedömningsgrunder, varav 12 poäng för normal leveranstid och 3 poäng för express leveranstid. 1 dag = 8 arbetstimmar < 500 ord Normal leveranstid: Express leveranstid: Tid Poäng Tid Poäng 4 timmar 2p 2 tim 0,5p 6 timmar 1,5p 4 tim 0,25p 8 timmar 1p 8 tim 0p 12 timmar 0,5p 16 timmar 0p ord Normal leveranstid: Express leveranstid: Tid Poäng Tid Poäng 2 dagar 2p 4 tim 0,5p 2 ½ dagar 1,5p 1 dag 0,25p 3 dagar 1p 2 dagar 0p 3 ½ dagar 0,5p 4 dagar 0p ord Normal leveranstid: Express leveranstid Tid Poäng Tid Poäng 5 dagar 2p 2 dagar 0,5p 5 ½ dagar 1,5p 3 dagar 0,25p 6 dagar 1p 4 dagar 0p 6 ½ dagar 0,5p 7 dagar 0p ord Normal leveranstid: Express leveranstid: Tid Poäng Tid Poäng 7 dagar 4p 3 dagar 1p 8 dagar 3p 4 dagar 0,5p 9 dagar 2p 6 dagar 0p 10 ½ dagar 1p 11 dagar 0p ord Normal leveranstid: Express leveranstid: Tid Poäng Tid Poäng 8 dagar 2p 4 dagar 0,5p 9 dagar 1,5p 6 dagar 0,25p 10 dagar 1p 8 dagar 0p 11 dagar 0,5p 13 dagar 0p Pris översättning, express leveranstid 5 poäng 5 poäng delas ut till det anbud som har det lägsta priset. Övriga anbud tilldelas poäng utifrån relationen till det anbud som har det lägsta priset Pris språkgranskning, express leveranstid 5 poäng 5 poäng delas ut till det anbud som har det lägsta priset. Övriga anbud tilldelas poäng utifrån relationen till det anbud som har det lägsta priset. Post- och telestyrelsen 10

11 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 7.3 Språkgranskning och översättning av texter vilka kräver teknisk kompetens Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till samtliga omständigheter kommer att antas. Följande kriterier, med angivna viktningstal, kommer att beaktas vid anbudsutvärderingen. Kriterium Viktningstal Teknisk kompetens 30 % Pris översättning, normal leveranstid 30 % Leveranstid översättning 15 % Pris språkgranskning, normal leveranstid 15 % Pris översättning, express leveranstid 5 % Pris språkgranskning, express leveranstid 5 % Teknisk kompetens 30 poäng 20 p eller mer teknisk utbildning på högskolenivå ger 4 poäng, Annan teknisk utbildning och/eller erfarenhet från tekniskt arbete ger 6 poäng. Erfarenhet av översättning av texter inom PTS särområden; telekommunikation, IT, post och radio och de fackuttryck som används inom området elektronisk kommunikation ger vardera 2 poäng. Maximalt kan 8 poäng erhållas. Godkänt arbetsprov avseende översättning av tekniska utredningar, beskrivningar, rapporter och dylikt inom PTS särområden; telekommunikation, radio, IT respektive post, ger vardera 3 poäng. Maximalt kan 12 poäng erhållas Pris översättning, normal leveranstid 30 poäng 30 poäng delas ut till det anbud som har det lägsta priset. Övriga anbud tilldelas poäng utifrån relationen till det anbud som har det lägsta priset d.v.s. 30 poäng dividerat med en faktor som anger relationen mellan det högre aktuella priset och det lägsta priset. (Exempel: Ett pris som är 15 % högre än det lägsta anbudet får 30/1,15= 26,09 poäng.) Pris språkgranskning, normal leveranstid 15 poäng 15 poäng delas ut till det anbud som har det lägsta priset. Övriga anbud tilldelas poäng utifrån relationen till det anbud som har det lägsta priset. Post- och telestyrelsen 11

12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Leveranstid översättning 15 poäng Totalt kan 15 poäng erhållas för kriteriet leveranstid enligt nedanstående bedömningsgrunder, varav 12 poäng för normal leveranstid och 3 poäng för express leveranstid. 1 dag = 8 arbetstimmar < 500 ord Normal leveranstid: Express leveranstid: Tid Poäng Tid Poäng 4 timmar 2p 2 tim 0,5p 6 timmar 1,5p 4 tim 0,25p 8 timmar 1p 8 tim 0p 12 timmar 0,5p 16 timmar 0p ord Normal leveranstid: Express leveranstid: Tid Poäng Tid Poäng 2 dagar 2p 4 tim 0,5p 2 ½ dagar 1,5p 1 dag 0,25p 3 dagar 1p 2 dagar 0p 3 ½ dagar 0,5p 4 dagar 0p ord Normal leveranstid: Express leveranstid Tid Poäng Tid Poäng 5 dagar 2p 2 dagar 0,5p 5 ½ dagar 1,5p 3 dagar 0,25p 6 dagar 1p 4 dagar 0p 6 ½ dagar 0,5p 7 dagar 0p ord Normal leveranstid: Express leveranstid: Tid Poäng Tid Poäng 7 dagar 4p 3 dagar 1p 8 dagar 3p 4 dagar 0,5p 9 dagar 2p 6 dagar 0p 10 ½ dagar 1p 11 dagar 0p ord Normal leveranstid: Express leveranstid: Tid Poäng Tid Poäng 8 dagar 2p 4 dagar 0,5p 9 dagar 1,5p 6 dagar 0,25p 10 dagar 1p 8 dagar 0p 11 dagar 0,5p 13 dagar 0p Pris översättning, express leveranstid 5 poäng 5 poäng delas ut till det anbud som har det lägsta priset. Övriga anbud tilldelas poäng utifrån relationen till det anbud som har det lägsta priset Pris språkgranskning, express leveranstid 5 poäng 5 poäng delas ut till det anbud som har det lägsta priset. Övriga anbud tilldelas poäng utifrån relationen till det anbud som har det lägsta priset. Post- och telestyrelsen 12

13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 8 Allmänna förutsättningar för anbudet 8.1 Upphandlingsform Denna upphandling genomförs genom förenklat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Anbud kommer att antas utan föregående förhandling. 8.2 Antal och utformning av anbud Anbud bör upprättas i lika ordningsföljd som anbudsinfordran samt hänvisa till de punkter som anges i detta. Anbud önskas i två exemplar, ett original och en kopia. Handlingar och intyg enligt punkterna 3, 4.4, 4.5, 6.7 och 8.3 kan lämnas i ett exemplar. 8.3 Checklista Checklistan i bil 4 bör fyllas i av leverantören och inkluderas i anbudet. Checklistan används för att underlätta både leverantörens och den upphandlande enhetens kontroll av anbudet. 8.4 Kontaktperson för anbudet Anbudet bör innehålla uppgift om vem hos anbudsgivaren som är kontaktperson för anbudet och kontaktuppgifter till denne. Om leverantören önskar kontakt via e-post ska adress för detta anges. 8.5 Frågor Frågor angående förfrågningsunderlaget och övriga däri ingående handlingar ställs skriftligen eller via e-post till Catharina Öberg, e-post: senast den 18 juni Svar kommer att publiceras så snart som möjligt därefter på PTS hemsida Sekretess hos PTS Fram till att tilldelningsbeslut meddelats råder absolut anbudssekretess (se 6 kap. 2 3 st. sekretesslagen (1980:100)). Därefter råder sekretess enligt 8 kap. 10 samma lag bl.a. hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftsförhållande för enskild, [ ] om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Ni ges härmed tillfälle att ange om ert anbud innehåller uppgifter som ni anser känsliga från sekretessynpunkt samt varför ni kan komma att lida skada om dessa röjs. Observera dock att PTS inte är bunden av era önskemål utan kommer att företa en självständig prövning. Post- och telestyrelsen 13

14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 8.7 Inlämnande av anbud Anbud i anonymt slutet kuvert märkt Anbud Upphandling av Översättningstjänster, dnr insändes till: Registrator Post- och telestyrelsen Box STOCKHOLM Anbud kan även lämnas till PTS reception som har öppet kl varje helgfri vardag, men undantag för vissa vardagar före helgdag. Stockholm den 5 maj 2008 Catharina Öberg Upphandlingsjurist Karin Peedu Upphandlingschef Post- och telestyrelsen 14

15 KRAVSPECIFIKATION Datum Vår referens Sida Dnr: (3) Upphandling av översättningstjänster 1. Uppdrag Enskilda uppdrag kommer att bestå i att språkgranska eller översätta dokument vilka kräver kompetens inom ekonomi, teknik och/eller juridik, till eller från engelska. Det kan t.ex. röra sig om rapporter, beslut, pressmeddelanden, årsredovisningar inkl resultatredovisning, finansieringsdokument, lagtext, föreskrifter, rättsutredningar, förfrågningsunderlag, kravspecifikationer, avtal, vägledningar och instruktioner. Anbud kan omfatta ett eller flera nedanstående områden; Språkgranskning eller översättning, till engelska från svenska och från engelska till svenska, av texter vilka kräver kompetens inom områdena; A. Juridik, B. Ekonomi, C. Teknik. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Birger Jarlsgatan 16 Telefax: Stockholm

16 Sida 2(3) 2. Kompetenskrav Samtliga offererade översättare ska ha minst tre års erfarenhet från yrket. Översättaren ska därutöver ha erfarenhet och kompetens i enlighet med nedan under respektive område. Detta ska visas dels genom beskrivning av relevanta uppdrag i CV, dels genom ett godkänt arbetsprov (se Anbudsinfordran 4.3 och 4.4). För A Juridisk kompetens Översättaren ska ha utfört minst tre uppdrag per år under de senaste tre åren avseende juridisk text till exempel lagtext, föreskrifter, rättsutredningar eller förfrågningsunderlag. För B Ekonomisk kompetens Översättaren ska ha utfört minst tre uppdrag per år under de senaste tre åren avseende ekonomisk text till exempel redovisningsekonomisk text, ekonomiska analyser, utredningar eller rapporter. För C Teknisk kompetens Översättaren ska utfört minst tre uppdrag per år under de senaste tre åren avseende text av teknisk natur till exempel tekniska utredningar, beskrivningar, rapporter, kravspecifikationer, instruktioner eller analyser.

17 Sida 3(3) 3. Normal leveranstid För översättningsuppdrag ska normal leveranstid vara högst; < 500 ord 16 h ord 4 dagar ord 7 dagar ord 11 dagar ord 13 dagar För språkgranskning ska normal leveranstid vara högst; < 500 ord 8 h ord 2 dagar ord 4 dagar ord 6 dagar ord 8 dagar 4. Express leveranstid För översättningsuppdrag ska express leveranstid vara högst; < 500 ord 8 h ord 2 dagar ord 4 dagar ord 6 dagar ord 8 dagar För språkgranskning ska express leveranstid vara högst; < 500 ord 4 h ord 8 h ord 2 dagar ord 3 dagar ord 4 dagar

18 1 Dnr Bilaga 2 Mellan Post- och telestyrelsen org nr (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL FÖR ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER 1 Uppdragets omfattning och utförande Konsultföretaget ska för PTS räkning utföra översättning av text, till engelska från svenska och till svenska från engelska, samt språkgranskning av engelsk text, vilken kräver kompetens inom områdena; A. Juridik B. Ekonomi C. Teknik PTS förbehåller sig rätten att göra avrop vartefter PTS bedömer att behov uppstår. Någon viss volym eller visst antal timmar kan inte garanteras. Uppdragets omfattning och utförande i övrigt ska ske i enlighet med enskilda uppdrag. För uppdraget gäller de särskilda villkoren i detta avtal, villkoren i kravspecifikationen för upphandlingen daterad den 5 maj 2008 samt PTS allmänna avtalsvillkor för konsultuppdrag, i nu nämnd prioriteringsordning. Parterna ska kontinuerligt lämna information till varandra om förändringar som är av betydelse för uppdragets genomförande. 2 Rangordning Avtal har även tecknats med annan leverantör för område A. Juridik. Avrop kommer att ske i enlighet med rangordning. Avtal har även tecknats med annan leverantör för område B. Ekonomi. Avrop kommer att ske i enlighet med rangordning. Avtal har även tecknats med annan leverantör för område C. Teknik. Avrop kommer att ske i enlighet med rangordning. Konsultföretaget är rangordnat som första/ andra leverantör för område A Juridik. Konsultföretaget är rangordnat som första/ andra leverantör för område B Ekonomi. Konsultföretaget är rangordnat som första/ andra leverantör för område C Teknik. 3 Avtalsperiod Avtalet ska gälla för en tid av två år från och med avtalets undertecknande, dock tidigast från och med den 7 december Avtalsperioden förlängs med ett år om PTS senast tre månader före avtalsperiodens utgång skriftligen begär detta, dock kan förlängning som mest ske vid två tillfällen.

19 2 Dnr Bilaga 2 4 Konsultpersonal Konsultpersonal ska ha grundläggande kunskaper om PTS uppdrag, verksamhet, policy och strategi. Kunskaperna kan inhämtas från publicerad information på PTS hemsida. Konsultföretaget förbinder sig att vid genomförande av uppdraget använda för arbetet erforderligt antal personer med för uppgiften adekvat utbildning och kompetens. För att utföra uppdraget förbinder sig Konsultföretaget att använda följande konsulter; NN. Konsultföretaget äger använda annan personal efter PTS godkännande. För godkännande ska personalens kompetens och erfarenhet i möjligaste mån motsvara ovanstående konsulters. Övervägande om att begära godkännande av annan personal bör ske kontinuerligt. Om PTS under eller efter ett uppdrag finner viss konsult olämplig ska konsultföretaget skyndsamt erbjuda en ersättare. Konsultföretaget svarar för anlitade underleverantörer såsom för eget arbete enligt detta avtal. Underleverantör ska därvid uppfylla samma krav som PTS ställt på Konsultföretaget. Anlitad underleverantör ska ha redovisats i anbudet eller i efterhand ha godkänts av PTS. 5 Sekretessavtal Berörd konsultpersonal ska vara beredd att teckna personligt sekretessavtal i de fall enskilt uppdrag innebär hantering av sekretessbelagd information. 6 Jäv m m Konsultföretaget och dennes personal får under avtalsperioden inte utöva verksamhet som kan rubba förtroendet i något som gäller det avtalade uppdraget. Vid genomförande av enskilda uppdrag ska Konsultföretaget tillvarata och företräda PTS intressen. 7 Enskilt uppdrag Leverans av enskilt uppdrag ska ske i enlighet med avropsförfrågan och beställning. Avropsförfrågan ska vara skriftlig samt innehålla uppgift om vilken text som ska översättas eller granskas, hur många ord texten omfattar, önskad leveranstid och uppgift om behov av eventuellt sekretessavtal. Avropsförfrågan sänds via mail till den leverantör som rangordnats först för området. Konsultföretaget ska besvara förfrågan skriftligen inom åtta arbetstimmar via mail. Svaret ska innehålla uppgift om uppdraget accepteras och om vilken översättare som ansvarar för arbetet, inklusive kontaktuppgift. Om konsultföretagets svar inkommer i rätt tid och överensstämmer med avtal och förfrågan kommer beställning att sändas till konsultföretaget via mail och med post. Uppdragstexten ska senast bifogas beställningen. Ersättning utgår inte för arbete som utförts innan beställning mottagits. Om konsultföretagets svar inte överensstämmer med avtal och/ eller med förfrågan sänds förfrågan istället till den leverantör som är rangordnad som andra leverantör etc.

20 3 Dnr Bilaga 2 8 Pris För uppdrag betalas ersättning per ord i ursprungstexten. Samtliga ord räknas, men siffror samt siffergrupper räknas inte som ord. Ersättning betalas enligt följande; (Om leverantören antas för mer än ett område(a-c) kan olika priser komma att tillämpas för de olika områdena. Detta kommer då att visas i senare avtal.) För översättning, normal leveranstid För översättning, express leveranstid För språkgranskning, normal leveranstid För språkgranskning, express leveranstid kronor/ord. kronor/ord. kronor /ord. kronor /ord. Mervärdesskatt tillkommer till ovan angivna pris. Minidebitering per uppdrag accepteras inte. Priset inkluderar samtliga med uppdraget förenade kostnader. 9 Prisjustering Priserna ska vara fasta de två första åren. Om PTS begär förlängning av avtalsperioden i enlighet med 3 kan part i samband med detta begära prisjustering avseende tiden för förlängningen av avtalstiden. Part som önskar åberopa prisjustering ska skriftligen meddela den andra parten om detta inom två veckor från det att begäran om förlängning av avtalstid mottagits. Vid prisjustering ska SCB Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor SNI 2002 J+K användas. Begäran om prisjustering ska innefatta jämförelse mellan index för basmånaden december 2008 och index vid tillfället för begäran. Om differensen vid jämförelsen är 3% eller mer ska priset justeras i motsvarande mån. Prisjusteringen ska gälla från och med följande kalendermånadsskifte, dock tidigast 30 dagar från det att begäran om prisjustering inkommit. 10 Betalningsvillkor Fakturering ska ske månadsvis i efterskott. Faktura ska hänvisa till beställning samt innehålla specifikation över utfört arbete. Betalning ska ske senast 30 dagar efter av PTS mottagen faktura. Delfakturering eller förskott accepteras inte. Fakturerings- eller andra administrativa avgifter accepteras inte. Faktura ska skickas till: Post och Telestyrelsen FE Hackås

21 4 Dnr Bilaga 2 11 Statistik Konsultföretaget ska årligen inkomma med uppgift om samtliga till avtalet hänförliga avslutade och pågående enskilda uppdrag, innefattande uppgift om konsult, uppdrag, kostnad per uppdrag och totalkostnad för dels de senaste tolv månaderna samt dels för hela avtalsperioden. 12 Rätten till arbetsresultatet PTS har äganderätten till allt material och alla resultat - oavsett medium - som är hänförligt till uppdragets utförande. All upphovsrätt, eller annan immateriell rätt hänförlig till resultatet, tillkommer PTS. Konsultföretaget får inte utan skriftligt medgivande av PTS publicera eller på annat sätt nyttja arbetsmaterial eller arbetsresultat. Av PTS tillhandahållet material samt av Konsultföretaget för uppdraget producerat material, ska överlämnas till PTS när enskilt uppdrag slutförts. 13 Förtida upphörande av avtalet PTS äger utöver reglerna om hävning i Allmänna avtalsvillkor 7 och 12 häva avtalet, om a) Konsultföretaget träder i likvidation eller antas vara på obestånd. b) Konsultföretaget inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar företaget. PTS har vidare rätt att säga upp detta avtal till upphörande 30 dagar från avsändandet av skriftlig uppsägning, om c) Konsultföretaget har brutit mot avtalet eller brustit i sina åligganden och rättelse inte skett efter PTS skriftliga meddelande därom och 30 dagar förflutit. d)konsultföretaget har åberopat force majeure enligt Allmänna avtalsvillkor 20 och sådan omständighet förelegat i mer än tre månader. Vid förtida upphörande enligt de i a) till c) angivna grunderna har PTS rätt till ersättning för den skada Konsultföretagets fel, försummelse och brister åsamkar PTS.

22 5 Dnr Bilaga 2 14 Kontaktpersoner Kontakter med anledning av enskilda uppdrag ska ske i enlighet med 7. Övriga kontakter med anledning av detta avtal ska ske genom nedan angiven kontaktperson; Kontaktpersoner är för: PTS: Catharina Öberg Upphandlingsjurist Konsultföretaget: Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm den. Stockholm den Post- och telestyrelsen Konsultföretaget......

23 PTS Dnr bilaga 3 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag Konsult Underkonsult Avtalad specifikation Det avtal som träffats mellan PTS och ett konsultföretag. Det företag som PTS anlitar för att tillhandahålla PTS med konsulter som ska utföra visst av PTS angivet uppdrag och som har arbetsgivareansvar för konsulterna. Den person som ett konsultföretag tillhandahåller PTS för att utföra ett visst uppdrag. En person utanför konsultföretagets egen organisation som konsultföretaget anlitar för att utföra ett visst uppdrag för PTS. Den överenskomna omfattningen av konsultuppdraget enligt PTS beställning samt funktionella och andra krav enligt följande i nedan angiven ordning, - PTS förfrågningsunderlag och den särskilda beskrivning av konsultuppdraget (kravspecifikation) som PTS upprättat, - de krav på konsultuppdraget som parterna särskilt har kommit överens om. Uppdragets omfattning 3 Konsultföretaget ska efter PTS beställning av konsultuppdraget genomföra uppdraget och presentera resultatet i enlighet med avtalad specifikation. Uppdragets genomförande 4 Konsultföretaget förbinder sig att vid uppdragets genomförande använda för ändamålet kompetent personal samt i övrigt utföra uppdraget med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt.

24 PTS Dnr Bilaga 3 2 Personal 5 Konsultföretaget förbinder sig att vid genomförande av uppdraget använda för arbetet erforderligt antal personer med för uppgiften adekvat utbildning och kompetens. För att utföra uppdraget förbinder sig Konsultföretaget att använda personal som är redovisad i anbud. Konsultföretaget äger använda annan personal än vad som redovisats i anbud efter PTS godkännande. För godkännande ska personalens kompetens och erfarenhet i möjligaste mån motsvara den som den i anbud redovisade personalen besitter. Konsultföretaget är även under uppdragets genomförande att anse som konsultens arbetsgivare och PTS övertar inte i någon del arbetsgivareansvar för konsulten om inte annat följer av lag. Underkonsult 6 Önskar konsultföretaget anlita underkonsult får det ske endast efter PTS skriftliga medgivande. I sådant fall ansvarar konsultföretaget för underkonsultens arbete såsom för eget arbete. Antidiskriminering 7 PTS har rätt att häva ingånget avtal med omedelbar verkan om företrädare för entreprenören under avtalstiden blir dömd för olaga diskriminering eller om entreprenören tvingas betala skadestånd enligt följande lagstiftning; Jämställdhetslagen Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning I övrigt se 12 Hävning. Domstolsutslag 8 För det fall att en domstol beslutar att en upphandling där PTS är upphandlande enhet inte får avslutas, skall göras om eller beslutar om anan ändring, är inte PTS skadeståndsskylding mot någon leverantör för skador denne kan åsamkas direkt eller indirekt på grund av domstolsutslaget. Redovisning 9 Konsultföretaget ska redovisa på det sätt som framgår av kravspecifikationen.

25 PTS Dnr Bilaga 3 Försening 10 Om försening av uppdraget beror på PTS eller något förhållande som PTS ansvarar för får konsultföretaget flytta fram dagen för uppdragets genomförande med motsvarande antal arbetsdagar som förseningen varar. 3 Finner part att försening kommer att inträffa eller framstår försening som sannolik, ska detta utan uppskov skriftligen meddelas den andra parten. Därvid ska om möjligt anges orsak till förseningen samt den tidpunkt uppdraget beräknas kunna genomföras. Underlåter konsultföretaget att lämna sådant besked har PTS rätt till skälig ersättning för den skada som hade kunnat undvikas om meddelandet lämnats i tid. Vite 11 Annan försening än som avses i 9 första stycket berättigar PTS till vite. Vite utgår för varje påbörjad vecka som förseningen varar med två procent av den totala kontraktsumman (exklusive mervärdesskatt). PTS har rätt att från fakturerat belopp avräkna upplupet vite. Hävning 12 Om försening som berättigar till vite varar längre än fyra veckor har PTS rätt att häva avtalet. Hävningsrätten omfattar hela eller delar av avtalet. Om konsultföretaget blivit försatt i konkurs, inlett ackord eller inställt sina betalningar och på grund av detta inte kan fullgöra uppdraget och inte heller kan ställa betryggande säkerhet för dess fullgörande har PTS rätt att häva avtalet. PTS har rätt till ersättning för den skada som PTS orsakats genom att avtalet hävs. Arvode 13 Arvode utgår enligt prisuppgift i lämnat anbud. Prisuppgift gäller utan mervärdesskatt och ska anges i svenska kronor. Prisuppgift ska ange fast pris under hela avtalstiden inklusive eventuella förlängningar av avtalet. Fakturering 14 Fakturering ska ske månadsvis i efterskott. Fakturan ska innehålla uppgifter om: - omfattningen och arten av utfört arbete med angivande av tidsåtgång för var och en av de konsulter som arbetat med uppdraget - beskrivning av särskilda kostnader med specifikation av varje enskild kostnadspost - senaste betalningsdag - fakturabelopp samt mervärdesskattebelopp Till fakturan ska fogas de verifikationer som PTS begär. PTS har rätt att själv eller genom revisor ta del av fakturaunderlag för en korrekt bedömning av konsultföretagets fakturering.

26 PTS Dnr Bilaga 3 Betalning 15 Betalning av faktura ska ske senast 30 dagar efter mottagen faktura och PTS godkännande. Vid försenad betalning har konsultföretaget rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). 4 Säkerhet och sekretess 16 Konsultföretaget ska vidta nödvändiga åtgärder för att efterleva av PTS redovisade säkerhetsföreskrifter. Konsultföretaget får inte utan PTS godkännande till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter, vilka rör interna förhållanden hos PTS. Konsultföretaget får inte heller lämna ut handlingar eller återge uppgifter som rör affärshemligheter eller annan konfidentiell information i ärenden som hanteras av PTS. Konsultföretaget ska genom tystnadsförbindelse för personal och underkonsulter eller genom andra åtgärder se till att sekretess iakttas. Sekretess gäller inte för sådan information som konsultföretaget kan visa har blivit känd för företaget på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller även efter det att avtalet i övrigt har upphört att gälla. För PTS gäller bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) och annan lagstiftning som reglerar svenska offentliga myndigheters skyldigheter enligt den svenska offentlighetsprincipen. Rätten till Arbetsresultat 17 PTS har äganderätt till allt material och alla resultat oavsett medium som framkommer vid uppdragets genomförande. All upphovsrätt, patenträtt eller annan immaterialrätt hänförlig till arbetsresultatet tillkommer PTS. PTS har rätt att för eget bruk och på egen bekostnad modifiera, anpassa eller överlåta arbetsresultat från uppdraget. Intrång 18 Konsultföretaget ansvarar för att konsultens arbete inte kränker annans upphovsrätt, patenträtt eller andra liknande rättigheter. Konsultföretaget ansvarar för skadestånd och andra kostnader som PTS åsamkas på grund av anspråk från tredje man med anledning av konsultuppdraget. Detta gäller även efter det att avtalet i övrigt upphört att gälla. Framställs anspråk på grund av intrång i annans rätt ska PTS utan onödigt dröjsmål underrätta Konsultföretaget om anspråket.

27 PTS Dnr Bilaga 3 Ansvar för fel 19 Konsultföretaget är skyldigt att skyndsamt och enligt villkoren nedan på egen bekostnad avhjälpa felaktigt utfört uppdrag som består i att det inte uppfyller avtalad specifikation. I de fall konsultföretaget efter undersökning kan visa att anmält fel inte har sin grund i det utförda uppdraget har företaget rätt till ersättning för utfört arbete enligt 12 ovan. För att få åberopa att uppdraget är felaktigt utfört ska PTS anmäla felet inom skälig tid efter att felet märkts eller borde ha märkts. PTS ska därvid ange och vid behov visa hur felet yttrar sig. Om konsultföretaget inte avhjälper felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver, får PTS skriftligen ge företaget en slutlig och skälig frist för att avhjälpa felet. Är inte felet avhjälpt när fristen löpt ut, har PTS rätt att välja antingen ett avdrag på konsultarvodet som svarar mot felet eller att på konsultföretagets bekostnad anlita annat konsultföretag för att avhjälpa felet. Om felet är av väsentlig betydelse för PTS och konsultföretaget insåg eller borde ha insett detta, har PTS rätt att efter fristens utgång genom skriftligt meddelande till företaget häva avtalet. Om PTS häver avtalet har PTS rätt till skadestånd. Skadeståndsansvar 20 Konsultföretaget ansvarar för samtliga skador som orsakats genom fel eller försummelse av konsultföretaget eller av denne anlitade underkonsulter vid eller i samband med uppdragets genomförande. Försäkring 21 Konsultföretaget är skyldig att inneha giltig ansvarsförsäkring för sin verksamhet vid utförande av uppdrag för PTS under avtalstiden. Överlåtelse 22 Konsultföretaget får inte vare sig överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan PTS skriftliga godkännande. Force majeure 23 Part befrias från sina åtaganden om fullgörandet därav förhindras på grund av omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets tecknande och vars följder han inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Som en sådan omständighet ska anses bland annat krig, krigsliknande tillstånd, eldsvåda och beslut av annan myndighet än PTS. Den part som avser att åberopa force majeure ska omedelbart och skriftligen underrätta motparten därom. Ändring eller tillägg 24 Ändringar eller tillägg till avtalet gäller endast i den mån de överenskommits skriftligen. Behörighet att företräda PTS vad gäller ändringar i och tillägg till avtalet tillkommer endast behörig firmatecknare. Tvist 25 Tvist angående tillämpningen av avtalet ska avgöras av Stockholms tingsrätt enligt vid var tid gällande svensk lag.

28 Dnr Bilaga 4 CHECKLISTA UPPHANDLING AV ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER Denna blankett skall ifyllas av anbudsgivaren. Anbudsgivaren skall intyga att/om villkoren accepteras och att ifrågavarande punkter besvarats i anbudet. Uppfylles eller accepteras villkoren ej riskerar anbudet att ej tas upp till prövning. Punkt 3 t.o.m. 7 hänvisar till texten i anbudsinfordran. 3 Ekonomiska kapacitet och intyg 3.1. " Ja Nej 3.1 " Ja Nej 3.1 " Ja Nej 3.1 Ja Nej 4 Teknisk och yrkesmässig kapacitet Ja Nej 4.1 Ja Nej 4.2 " Ja Nej 4.3 Ja Nej 4.4 Ja Nej 5 Uppdragsbeskrivning Ja Nej 6 Övriga krav 6.1 " Ja Nej 6.2 " Ja Nej 6.3 " Ja Nej 6.4 " Ja Nej 6.5 " Ja Nej 6.6 " Ja Nej 6.7 " Ja Nej 7 Tilldelning av kontrakt Ja Nej 8 Allmänna förutsättningar 8.1 Ja Nej 8.2 Ja Nej 8.3 Ja Nej 8.4 Ja Nej 8.5 Ja Nej 8.6 Ja Nej 8.7 Ja Nej

29 Upphandling av översättningstjänster Dnr Bilaga 5 Sanningsförsäkran Härmed försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren. eller dennes ställföreträdare inte är dömd för sådana brott enligt 10 kap 1 Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling som innefattar deltagande i en kriminell organisation bestickning bedrägeri penningtvätt Vidare försäkras att anbudsgivaren eller dennes ställföreträdare enligt vad som avses i 10 kap 2 LOU inte är i konkurs, i likvidation eller under tvångsförvaltning inte är föremål för ackord eller för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande inte har inställt sina betalningar inte är underkastad näringsförbud (gäller ställföreträdare) inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen (gäller ställföreträdare) inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen (gäller ställföreträdare) Om anbudsgivare eller dennes ställföreträdare inte kan lämna försäkran enligt ovanstående ska en förklaring till detta bifogas. Om försäkring inte kan lämnas kan detta medföra att anbudet förkastas.. Ort och datum. Underskrift av firmatecknare. Namnförtydligande

30 Upphandling av översättningstjänster, Dnr Bilaga 7A Prislista område JURIDIK Offererar anbudsgivaren området skall bilagan fyllas i till fullo. Bilagan kommer att användas som underlag dels för utvärdering av anbudet (se förfrågningsunderlaget p. 6) och dels för ett senare eventuellt avtal. PRIS JURIDIK Översättning från svenska till engelska eller från engelska till svenska, normal leveranstid Översättning från svenska till engelska eller från engelska till svenska, express leveranstid Språkgranskning av engelsk text, normal leveranstid Språkgranskning av engelsk text, express leveranstid LEVERANSTID skall anges i arbetstimmar/dagar ÖVERSÄTTNING Normal leveranstid Express leveranstid < 500 ord ord ord ord ord LEVERANSTID skall anges i arbetstimmar/dagar SPRÅKGRANSKNING Normal leveranstid Express leveranstid < 500 ord ord ord ord ord

31 Upphandling av översättningstjänster, Dnr Bilaga 7B Prislista område EKONOMI Offererar anbudsgivaren området skall bilagan fyllas i till fullo. Bilagan kommer att användas som underlag dels för utvärdering av anbudet (se förfrågningsunderlaget p. 6) och dels för ett senare eventuellt avtal. PRIS EKONOMI Översättning från svenska till engelska eller från engelska till svenska, normal leveranstid Översättning från svenska till engelska eller från engelska till svenska, express leveranstid Språkgranskning av engelsk text, normal leveranstid Språkgranskning av engelsk text, express leveranstid LEVERANSTID skall anges i arbetstimmar/dagar ÖVERSÄTTNING Normal leveranstid Express leveranstid < 500 ord ord ord ord ord LEVERANSTID skall anges i arbetstimmar/dagar SPRÅKGRANSKNING Normal leveranstid Express leveranstid < 500 ord ord ord ord ord

32 Upphandling av översättningstjänster, Dnr Bilaga 7C Prislista område TEKNIK Offererar anbudsgivaren området skall bilagan fyllas i till fullo. Bilagan kommer att användas som underlag dels för utvärdering av anbudet (se förfrågningsunderlaget p. 6) och dels för ett senare eventuellt avtal. PRIS TEKNIK Översättning från svenska till engelska eller från engelska till svenska, normal leveranstid Översättning från svenska till engelska eller från engelska till svenska, express leveranstid Språkgranskning av engelsk text, normal leveranstid Språkgranskning av engelsk text, express leveranstid LEVERANSTID skall anges i arbetstimmar/dagar ÖVERSÄTTNING Normal leveranstid Express leveranstid < 500 ord ord ord ord ord LEVERANSTID skall anges i arbetstimmar/dagar SPRÅKGRANSKNING Normal leveranstid Express leveranstid < 500 ord ord ord ord ord

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Datum 2010-01-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Diarienummer 10-490/9.72

Läs mer

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB,

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB, DIARIENUMMER 08-3333 HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST DATUM Catharina Öberg 5 november 2008 Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Översättningstjänster,

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Upphandling av konsulttjänster inom upphandlingsområdet. Diarienr 08-6754

Upphandling av konsulttjänster inom upphandlingsområdet. Diarienr 08-6754 Upphandling av konsulttjänster inom upphandlingsområdet Diarienr 08-6754 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis...

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006 Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling Dnr 08-1006 2(10) 1 Om PTS... 3 2 PTS behov... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 4 3.1 Skattekontroll... 4 3.2 Sanningsförsäkran... 4 3.3 Registreringsbevis...

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr

Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr Datum 2011-10-04 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652 Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Datum 2011-10-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Upphandling av portofri befordran av blindskrift Diarienummer 11-9515 Författare Charlotte Murray & Elin

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Upphandling av IT-stöd för omvärldsanalys

Upphandling av IT-stöd för omvärldsanalys Rapportnummer Datum 2009-05-14 Upphandling av IT-stöd för omvärldsanalys Upphandling av IT-stöd för omvärldsanalys Rapportnummer Diarienummer 09-5381/72 ISSN Författare Anna-Karin Hellsten Post- och telestyrelsen

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Uppdrags- och utredningskonsulter

Uppdrags- och utredningskonsulter Ramavtal Datum Vår referens Sida 2011-12-23 Dnr: 11-8652 1(17) Ramavtalsutkast Uppdrags- och utredningskonsulter Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 Box 5398 Valhallavägen

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar och analyser inom området bredbandsinfrastruktur.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar och analyser inom området bredbandsinfrastruktur. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar och analyser inom området bredbandsinfrastruktur Datum 2011-12-23 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post- och telestyrelsen

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Upphandling av telefoni till abonnenter utan anslutning till ett fast eller landmobilt nät

Upphandling av telefoni till abonnenter utan anslutning till ett fast eller landmobilt nät Diarienummer 09-1166 Datum 2009-02-18 Upphandling av telefoni till abonnenter utan anslutning till ett fast eller landmobilt nät Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-1166 Författare Charlotte Murray Post-

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 18 januari 2008 DIARIENUMMER 07-8521 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören AB VVS och Kylteknik Nord ska utföra service av kylanläggningar inom området fastighetskyla och fordonskyla till kunden, Fastighets AB Polaris, Skellefteå Airport AB,

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan:

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: 1 Avtalsparter Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: Förvaltningsrätten i Göteborg Org.nr. 202100-2742 Företagsnamn nedan kallad Leverantören Org. nr. Organisationsnummer 2 Omfattning Leverantören

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer