Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01"

Transkript

1 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser utgör bilaga till av parterna träffat avtal. Avtalet med bilagor benämns nedan avtalet. Om det i avtalet förekommer motstridiga uppgifter har det av parterna träffade avtalet och upprättade bilagorna företräde framför de allmänna bestämmelserna. 1. Allmänt 1.1 Definitioner Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan: Avtalad dag för Godkännande Den dag då Systemet enligt gällande tidsplan skall uppfylla Specifikationen vilket skall kontrolleras enligt punkt 7. Faktisk Godkännandedag Den dag Systemet har godkänts enligt punkt 7.3. Projektplan Plan inklusive bl.a. tidsplan över hur Uppdraget skall genomföras. Produkt/er De maskin- och standardprogramprodukter som IT-Integration skall leverera enligt avtalet. Specifikation/en En detaljerad skriftlig beskrivning över kraven på det system som IT-Integration skall åstadkomma och/eller leverera. Detta skall kontrolleras under acceptanskontrollperioden enligt punkt 7. Systemet Det resultat som IT-Integration skall åstadkomma och/eller leverera för att uppfylla Specifikationen. Tredjepartsprodukt/en Maskin- eller programprodukt och verktyg a) som särskilt angivits i bilaga till avtalet att vara tredjepartsprodukt/er eller b) som ej levererats av IT-Integration enligt avtalet. Uppdraget Samtliga tjänster som skall utföras och eventuell leverans av Produkter som skall ske enligt Uppdragsbeskrivningen och Specifikationen. Uppdragsbeskrivningen En beskrivning enligt bilaga över det resultat som leverantören skall åstadkomma, de övriga tjänster som skall utföras samt de Produkter som i förekommande fall skall levereras. 1.2 Om Uppdragsbeskrivningen består av olika handlingar och i handlingarna förekommer motstridiga uppgifter har senare upprättad handling företräde. Om det i Uppdragsbeskrivningen och Specifikationen förekommer motstridiga uppgifter har Specifikationen företräde. 2. Uppdragets omfattning 2.1 IT-Integration skall, baserat på Uppdragsbeskrivningen utarbeta Specifikationen och Projektplanen, såvida dessa inte redan bilagts avtalet. Specifikationen och Projektplanen skall godkännas av kunden enligt punkt Ändring av Uppdragsbeskrivningen, Specifikationen och Projektplanen skall ske enligt punkt 3 nedan. 2.3 IT-Integration skall underställa kunden Specifikationen och Projektplanen för godkännande. Kunden skall godkänna Specifikationen och Projektplanen inom 15 dagar, om ej annan tid överenskommits, efter det att han fått del av dessa. 2.4 Har inte Specifikationen och Projektplanen godkänts enligt ovan och kan inte parterna därefter komma överens om en godkänd Specifikation samt Projektplan får respektive part skriftligen uppsäga Uppdraget till omedelbart upphörande. Om fast pris har överenskommits för arbetet med Specifikationen samt Projektplanen, skall kunden vid upphörandet betala detta. Om sådan överenskommelse inte träffats, har IT-Integration rätt till ersättning enligt löpande räkning för utfört arbete. Har IT-Integration inte utfört arbetet på ett fackmannamässigt sätt, skall IT-Integration återbetala erhållna betalningar. Därutöver har kunden inte rätt till ersättning. Kunden har rätt att nyttja resultatet som om Uppdraget fullföljts under förutsättning att han fullgjort sina betalningsskyldigheter. 3. Ändring av Uppdraget 3.1 Om kunden önskar ändra Uppdragsbeskrivningen, Specifikationen eller Projektplanen skall kunden framställa sina önskemål till IT-Integration. IT-Integration får inte motsätta sig kundens önskemål om ändring, om inte IT-Integration kan visa sakliga skäl för en sådan vägran. IT-Integration kan dock ha rätt att säga upp avtalet till upphörande enligt punkt

2 3.2 IT-Integration skall inom rimlig tid från mottagande av begäran om ändring ge skriftligt besked om ändringen är accepterad samt vilka villkor avseende ändringar i ersättning och/eller tidsplaner såsom justering av Avtalad dag för Godkännande m.m. som gäller för ändringen. Överenskommelse om ändringen tillsammans med överenskomna ekonomiska förändringar och andra villkor till följd av ändringen skall vara undertecknad av båda parter. 3.3 Har någon överenskommelse ej träffats enligt punkt 3.2 men IT-Integration skriftligen bekräftat till kunden att han genomför kundens önskemål om ändring, skall ändringen utföras på löpande räkning och IT-Integration ha rätt till skälig tidsförlängning. 4. Uppdragets genomförande 4.1 Parterna skall samarbeta och samråda vid Uppdragets genomförande. Parterna skall utse varsin kontaktperson som har ansvar för samarbetet avseende avtalet. Motparten skall underrättas om valet av kontaktperson. Kontaktpersonernas behörighet att företräda sin part skall framgå av avtalet. Bestämmelser om sammansättningen av och uppgifter om andra kontaktytor och samarbetsorgan skall anges i avtalet. 4.2 IT-Integration skall utföra vad som erfordras för att uppfylla Specifikationen samt i övrigt vad som framgår av Uppdragsbeskrivningen. IT-Integration skall utföra Uppdraget enligt överenskommen Projektplan med de tidsförlängningar som kan följa av punkterna 3 respektive 9.2. IT-Integration skall utföra sina åtaganden med för ändamålet lämpliga, kvalificerade och kompetenta medarbetare och på ett fackmannamässigt sätt. IT-Integration får anlita underkonsult för utförande av tjänster inom ramen för Uppdraget. IT-Integration ansvarar för underkonsults arbete som för sitt eget. 4.3 Kunden skall utföra i avtalet angivna åtaganden med för ändamålet lämpliga, kvalificerade och kompetenta medarbetare samt tillräckliga resurser. Kunden skall lämna korrekta uppgifter för Uppdragets genomförande. Kunden skall vidare granska mottagna handlingar och meddela beslut samt i övrigt genomföra överenskomna åtgärder så att IT-Integration har möjlighet att följa överenskommen tidsplan. 4.4 Part skall utan dröjsmål meddela motparten sedan han fått kännedom om förhållande som kan medföra ändring av tidsplanen för Uppdragets genomförande. 5. Risken och leveransvillkor för Produkter 5.1 Risken för Produkter, dokumentation och annat material som levereras av IT-Integration enligt avtalet övergår på kunden vid avlämnandet. 5.2 Leveransvillkor är, om annat inte överenskommits, fritt kundens lokaler i Sverige. 6. Ägarförbehåll 6.1 Produkter som är maskinprodukter förblir IT-Integrations egendom till dess de till fullo betalts. 7. Acceptanskontroll, Godkännande 7.1 Kunden skall kontrollera att Systemet uppfyller Specifikationen under en acceptanskontrollperiod omfattande, om annat inte framgår av tidsplanen, 30 dagar före Avtalad dag för Godkännande. Över acceptanskontrollen skall protokoll föras. Kunden har rätt att skjuta på tidsplanen för acceptanskontrollperioden enligt reglerna om ändring av Uppdraget i punkt 3 och med beaktande av punkt 10. Kunden skall godkänna Systemet då Specifikationen är uppfylld och Systemet ej avviker från vad som kan anses följa av att Uppdraget utförts fackmannamässigt. 7.2 IT-Integration ansvarar inte för fel i Tredjepartsprodukt eller försening som förorsakats av Tredjepartsprodukt. 7.3 Faktisk Godkännandedag är den dag a) Systemet godkänts av kunden, eller b) acceptanskontrollperioden upphört utan att kunden gjort befogad anmärkning eller c) acceptanskontrollperioden upphört och Specifikationen ej har uppfyllts till följd av omständighet som IT-Integration ej ansvarar för enligt punkt 7.2 eller d) Systemet uppfyller Specifikationen efter det att IT- Integration har avhjälpt av kunden i protokoll över acceptanskontrollen gjorda befogade anmärkningar, eller e) kunden, efter att acceptanskontrollperioden upphört, utan att Faktisk Godkännandedag har inträtt enligt ovan, använder Systemet utan IT- Integrations skriftliga medgivande i sin verksamhet. 2

3 7.4 Avvikelser från Specifikationen, som inte i något väsentligt avseende påverkar Systemets avsedda användning skall inte påverka fastställande av Faktisk Godkännandedag. IT-Integration ansvar efter Faktisk Godkännandedag för avvikelser från Specifikation behandlas i punkt Delgodkännande 8.1 Om enligt Projektplanen acceptanskontroll skall ske av del av Systemet, skall bestämmelserna om acceptanskontroll och godkännande i punkt 7, IT-Integrations försening i punkt 9 respektive ansvar för fel i punkt 11 gälla för varje del. Delgodkännande skall fastställas om sådan del av Systemet står i överensstämmelse med aktuell del av Specifikationen. 9. IT-Integrations försening 9.1 Om annat ej överenskommits, inträffar IT-Integrations försening om Faktisk Godkännandedag inträder efter Avtalad dag för Godkännande med den tidsförlängning som kan följa av punkt IT-Integration har rätt till skälig tidsförlängning om han försenas beroende på omständighet som kunden svarar för eller så-dana omständigheter som anges i punkt 19 (force majeure) eller följer av punkt Vid IT-Integrations försening enligt punkt 9.1 utgår vite med i avtalet angivet belopp per förseningsvecka. I avsaknad av sådan överenskommelse utgår vite för varje hel förseningsvecka med 0,5% av beräknad ersättning för den del av Uppdraget som är föremål för acceptanskontrollen (nedan vitesunderlaget) dock med ett sammanlagt högsta vite på 10% av vitesunderlaget. Har Faktisk Godkännandedag inträtt enligt punkt 7.3 e) eller följer av punkt 8 Delgodkännande för del av Systemet minskas vitesunderlaget med ett belopp motsvarande beräknad ersättning för den del av Systemet för vilken Faktisk Godkännandedag inträtt. Utöver vad som stadgas i denna punkt och punkt 18 har kunden ingen rätt till annan påföljd på grund av förseningen, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. 9.4 Kunden skall, för att inte förlora sin rätt till talan, skriftligen framställa anspråk på ersättning till följd av att försening skett senast tre månader efter det att Faktisk Godkännandedag inträtt. 10. Kundens försening 10.1 Om IT-Integration på grund av omständighet, som beror på kunden eller något förhållande på kundens sida ej kan utnyttja avdelade resurser, har IT-Integration efter att ha meddelat kundens kontaktperson därom rätt att debitera ersättning för den avdelade tiden som ej kan utnyttjas. Detta gäller i den ut-sträckning IT-Integration inte kan belägga avdelade resurser med annat arbete IT-Integration skall, för att inte förlora sin rätt till talan, skriftligen framställa anspråk på ersättning till följd av att IT- Integration ej kan utnyttja avdelade resurser senast tre månader efter det att försening inträtt. 11. Ansvar för fel 11.1 IT-Integration skall med den skyndsamhet omständigheterna kräver avhjälpa sådana fel i Systemet, som dokumenterats vid acceptanskontrollen eller sådana fel som inte bort upptäckas under acceptanskontrollperioden vilka påtalats inom tolv månader efter Faktisk Godkännandedag. Om IT-Integration erhållit ersättning för felaktigt utfört arbete skall felet avhjälpas kostnadsfritt. Med fel menas att Systemet inte uppfyller Specifikationen eller att Systemet avviker från vad som följer av att Uppdraget skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. IT-Integration ansvarar inte för fel som är utan betydelse för den avsedda användningen och som inte innebär olägenhet för kunden För Produkter som skall levereras enligt avtalet och som är Tredjepartsprodukt gäller Tredjepartsproduktleverantörens felansvarsbestämmelser. IT-Integration ansvarar enbart för att framställa kundens krav mot leverantören av Tredjepartsprodukten. IT-Integration skall, om så erfordras, på kundens begäran överlåta sina rättigheter mot Tredjepartsproduktleverantören avseende fel i Tredjepartsprodukten till kunden IT-Integrations ansvar för fel enligt punkten 11.1 omfattar inte a) fel i Tredjepartsprodukt b) fel förorsakade av kunden företagna ändringar eller ingrepp i Produkt eller i Systemet, c) fel förorsakade genom kundens användning av Produkt eller Systemet med annan än av IT-Integration föreskriven utrustning, tillbehör eller systemprogramvara på ett sätt som påverkar 3

4 Produktens eller Systemets funktion. d) fel som beror på att kunden inte lämnat korrekta uppgifter eller urval av testdata eller lämnat felaktiga eller bristfälliga systemförutsättningar Avhjälpande av fel enligt punkten 11.1 sker genom rättelse eller vad avser Produkt, som är programprodukt, genom anvisning om kringgående av felet. Kunden skall för att få åberopa fel som IT-Integration ansvarar för enligt punkt 11.1 anmäla det till IT-Integration inom skälig tid efter det att han märkt felet. Kunden skall ange och vid behov visa hur felet yttrar sig. Vid avhjälpande hos kunden skall berörda delar ställas till IT-Integrations förfogande under därför erforderlig tid. Avhjälpande skall förläggas till IT-Integrations ordinarie arbetstid. På IT-Integrations begäran skall representant från kunden närvara vid IT-Integrations arbete För Produkt som IT-Integration skall leverera enligt avtalet och som ej är Tredjepartsprodukt gäller utöver vad som kan följa av punkt 11.1 att IT-Integration skall med den skyndsamhet som omständigheterna kräver avhjälpa fel i levererad Produkt, som påtalats, inom tolv månader från Faktisk Godkännandedag. Har Produkt börjat användas av kunden i sin verksamhet, annat än i samband med acceptanskontrollperioden skall dock felet ha påtalats inom tolv månader från det IT- Integration meddelat att Produkt är installerad. Hänvisar avtalet till särskilda licensbestämmelser för programprodukter gäller om fel vad som anges i dessa. Med fel menas avvikelser från vid tidpunkten för avtalets träffande av IT-Integration eller för dennes räkning utgivna eller i marknadsföringen använda produktbeskrivningar samt allmänt tillämpade normer för motsvarande produkter. IT-Integrations ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för Produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden. Punkterna 11.3 respektive 11.4 gäller även vid IT-Integrations ansvar för fel i Produkt. Avhjälpande av fel i Produkt skall ske hos kunden såvida inte IT-Integration finner det mera lämpligt att Produkt sänds till IT-Integration eller av denna anvisat serviceställe i Sverige för avhjälpande. I sådant fall skall IT-Integration ombesörja och bekosta transporten. Har kunden flyttat Produkt från ursprunglig installationsadress står kunden för därav föranledd merkostnad. Väljer kunden att anlita transportör står kunden dock risken och kostnaden för transporten Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som IT-Integration ansvarar för skall kunden ersätta IT- Integration enligt IT-Integrations vid varje tid gällande prislista för utförd tjänst Om IT-Integration inte avhjälpt felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver, får kunden skriftligen ge honom en slutlig och skälig frist för avhjälpande. Är felet inte avhjälpt när fristen gått ut, har kunden rätt till sådant avdrag på arvodet för utfört arbete eller i förekommande fall på erlagd ersättning för Produkt som svarar mot felet och, om IT- Integration varit försumlig rätt till skadestånd med den begränsning som följer av punkt IT-Integrations ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda, såvida inte grov vårdslöshet föreligger, och kunden kan inte rikta andra anspråk mot IT-Integration med anledning av fel. 12. Skadeståndsansvar 12.1 IT-Integration ansvarar med nedan angivna begränsningar för skada som uppstår på grund av IT-Integrations försumlighet vid fullgörande av Uppdraget. IT-Integrations ansvar för försening eller därav föranledd uppsägning av avtalet är begränsat till vad som sägs under punkt 9 samt vad avser fel i Systemet/Produkt av vad som sägs under punkt Parts skadeståndsansvar skall, utom i fall som avses i punkt 14 och såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till ett i avtalet angivet belopp. Har ett maximalt sådant belopp ej angivits i avtalet är skadeståndsskyldigheten begränsad till 20 % av ersättningen för Uppdraget, och vid löpande räkning 20 % av beräknad ersättning för Uppdraget. Part ansvarar dock inte, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust inklusive andra partens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information Part skall framställa skadeståndsersättningsanspråk för att inte förlora sin rätt till talan senast tre (3) månader efter det att parten märkt grunden för kravet, dock senast tolv (12) månader från Faktisk Godkännandedag. 13. Rättigheter, Licensvillkor 13.1 Kunden erhåller en icke exklusiv i tiden obegränsad rätt att för avtalat ändamål nyttja och vid detta egna nyttjande modifiera och mångfaldiga resultatet av det av IT-Integration utförda arbetet inom ramen för Uppdraget För Tredjepartsprodukt som är programprodukter och levereras enligt avtalet gäller IT-Integrations för Tredjepartsprodukten licensvillkor för nyttjande. För Produkter som är programprodukter och som levereras enligt avtalet 4

5 och inte är Tredjepartsprodukt gäller de särskilda licensbestämmelser som hänvisas till i avtalet. Hänvisas inte till några sådana licensbestämmelser gäller för sådan Produkt vad som framgår av punkt Intrång i immateriell rätt 14.1 IT-Integration ansvarar för att IT-Integrations arbete inte gör intrång i annans rätt. IT-Integration åtar sig att på egen bekostnad försvara kunden om krav riktas eller talan förs mot denne om intrång på grund av användningen i Sverige och andra överenskomna länder av resultatet av IT-Integrations arbete. IT-Integration åtar sig vidare att ersätta kunden för de kostnader och skadestånd som denne genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge. IT-Integrations åtagande gäller endast under förutsättning, dels att IT-Integration inom skälig tid skriftligen underrättas av kunden om framförda anspråk eller väckt talan, dels att IT-Integration ensam får bestämma över försvaret mot sådan talan och föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning För Tredjepartsprodukt som skall levereras enligt avtalet gäller leverantörens för Tredjepartsprodukten licensvillkor avseende intrång. IT-Integration ansvarar enbart för att framställa krav mot leverantören av Tredjepartsprodukten. IT- Integration skall, om så erfordras, på kundens begäran överlåta sina rättigheter mot produktleverantören avseende intrång till kunden För Produkter som är programprodukter och som levereras enligt avtalet och inte är Tredjepartsprodukt gäller de särskilda licensbestämmelser som hänvisas till i avtalet. Hänvisas inte till några sådana licensbestämmelser gäller för sådan Produkt vad som framgår av punkt Sekretess 15.1 Vardera parten förbinder sig att inte utan den andra partens medgivande till tredje man under Uppdragets genomförande eller under en tid av tre år därefter utlämna sådana uppgifter om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet skall alltid betraktas information som parten angivit vara konfidentiell. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom Uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller ej heller när part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter Part skall genom tystnadsförbindelse med personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess enligt ovan iakttas. Part ansvarar för att även anlitad underleverantör samt dess anställda som berörs av Uppdraget undertecknar en sekretessförbindelse av motsvarande innehåll till förmån för andra parten. 16. Ersättningsform 16.1 Arvode Utförs Uppdraget eller del av Uppdraget till fast arvode skall sådant arvode erläggas oavsett IT-Integrations tidsåtgång för den aktuella delen av Uppdragets utförande. IT-Integration har rätt till ersättning för restid enligt vad som särskilt överenskommits. Har överenskommelse om fast arvode ej träffats skall kunden betala ersättning enligt löpande räkning med det timarvode, övertidsersättning m.m. som framgår av avtalet. Har någon sådan överenskommelse ej träffats, sker debitering enligt IT-Integrations vid varje tidpunkt gällande prislista. Om ej annat framgår av avtalet, äger IT-Integration rätt att en gång per år ändra avtalade timarvoden i överensstämmelse med förändringen enligt SCBs IT-Konsultindex. Ersättning för fast arvode får justeras i enlighet med de principer som angivits i avtalet. Arvodena är exklusive moms och andra efter avtalets träffande fastställda tillkommande skatter på tjänsterna Övertid vid löpande räkning Om annat ej framgår av avtalet, har IT-Integration rätt till ersättning för övertid och restid enligt nedan. För restid utanför IT- Integrations ordinarie arbetstid debiteras hälften av avtalat timarvode enligt 16.1 per timme. För överenskommet arbete som skall utföras utanför ordinarie arbetstid men efter kl och före kl , helgfria mån-dagar fredagar debiteras avtalat timarvode enligt punkt 16.1 multiplicerat med faktorn 1,5 per timme. För överenskommet övertidsarbete på annan tid debiteras avtalat timarvode enligt punkt 16.1 multiplicerat med faktorn 2,0 per timme Priser, avgifter för Produkter För Produkter skall ersättning betalas enligt avtalet. Priser/avgifter är exklusive moms och andra efter avtalets träffande fastställda tillkommande skatter. 5

6 16.4 Utlägg IT-Integration har rätt till ersättning för utlägg enligt vad som särskilt överenskommits Annan ersättning Om IT-Integration förorsakats merarbete eller merkostnader på grund av omständighet som kunden ansvarar för, skall kunden ersätta IT-Integration för sådant merarbete enligt avtalat timarvode eller i avsaknad därav IT-Integrations vid tillfället gällande prislista och för övriga faktiska merkostnader. 17. Betalning 17.1 Pris/avgift för Produkter skall erläggas enligt avtalet Utförs Uppdraget eller del av Uppdraget till fast pris skall IT-Integrations ersättning för arvode erläggas enligt avtalad betalningsplan. Finns ej betalningsplan har IT-Integration rätt att få betalt en gång per månad med belopp utgörande 80% för den del av ersättningen som svarar mot utfört och redovisat arbete. Återstoden faktureras omgående efter Faktisk Godkännandedag. Utförs Uppdraget enligt löpande räkning har IT-Integration rätt att få betalt en gång per månad för utfört och redovisat arbete samt för havda kostnader Betalning sker mot faktura. Av fakturan skall framgå arten och omfattningen av det arbete som utförs under den tidsperiod som fakturan avser, under perioden havda kostnader samt annan ersättning som särskilt överenskommits samt anges antalet arbetstimmar jämte timersättning för var och en av de personer eller personalkategorier som sysselsatts med Uppdraget. Betalning skall erläggas senast 10 dagar efter fakturans utställningsdatum. IT-Integration skall inom sex månader efter det att Uppdraget avslutats till kunden översända faktura upptagande samtliga återstående fordringar avseende Uppdraget. Har IT-Integration inte gjort detta förlorar han sin rätt till ersättning för utfört arbete, utan vad avser sin rätt att kvittningsvis göra gällande fordran Är kunden i dröjsmål med betalning och IT-Integration skriftligen anmodat kunden att betala förfallet belopp, får leverantören 30 dagar efter skriftlig anmodan därom till kunden med hänvisning till denna punkt med rätt till tidsförlängning enligt punkt 9.2 och ersättning enligt punkt 10 avbryta fortsatt arbete till dess kunden erlagt eventuella utestående fordringar Betalning skall ske, om annat ej överenskommits, i svenska kronor. 18. Avbeställning och förtida upphörande 18.1 Kunden äger utan angivande av skäl säga upp avtalet till upphörande såvitt avser icke genomförda delar, varvid ersättning skall utgå för Produkter som skall levereras enligt Uppdraget, för utfört arbete, styrkt nödvändig kostnad. Om avbeställningen sker av annan anledning än de omständigheter som anges i punkt 19 skall kunden dessutom utge ersättning för förlust som åsamkas IT-Integration på grund av avbeställningen, inklusive utebliven handelsvinst Uppdraget kan även upphöra till följd av bestämmelserna i punkt IT-Integration äger rätt att säga upp avtalet till upphörande om Uppdraget väsentligen ändrats eller utökats eller på grund av att kunden väsentligen försenat Uppdraget. IT-Integration skall därvid ha rätt till ersättning enligt avtalet för Produkter som skall levereras inom Uppdraget, för utfört arbete och styrkt nödvändig kostnad. Om uppsägningen skett på grund av att kunden väsentligen försenat Uppdraget och detta ej beror på omständigheter som anges i punkt 19, eller om IT-Integration sagt upp avtalet med stöd av punkt 18.4, skall kunden även utge ersättning för förlust som åsamkas IT-Integration till följd av att IT-Integration lämnar uppdraget inklusive utebliven handelsvinst Avtalet kan också sägas upp till upphörande enligt följande: a) Vardera parten äger säga upp avtalet till upphörande om andra parten väsentligt bryter mot sina åtaganden enligt detta avtal och inte inom 30 dagar efter skriftlig anmodan, ställd till motparten med hänvisning till denna punkt, har vidtagit rättelse eller part visar att han vidtagit åtgärder som kommer att undanröja avtalsbrottet. b) Vardera parten äger säga upp avtalet till upphörande om andra parten försatts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller eljest är på obestånd. c) Kunden får säga upp avtalet till upphörande vid leverantörens försening enligt punkt 9.1, om förseningen pågått mer än 15 veckor och kunden därefter har givit IT-Integration skriftligen med hänvisning till denna punkt en slutlig och skälig frist om när Faktisk Godkännandedag skall ha inträtt och leverantören även efter fristens utgång är försenad enligt punkt Vid kundens uppsägning med stöd av punkt 18.4 har kunden rätt att återfå erlagda betalningar för IT-Integrations arbete med Uppdraget i den utsträckning som resultatet av Uppdraget inte har däremot svarande värde. Har kunden enbart ringa nytta av Produkter som levererats enligt avtalet får kunden återlämna dessa i samband med avtalets upphörande mot att återfå erlagda betalningar för sådana Produkter. I annat fall skall kunden behålla sådana Produkter. Vid uppsägning på grund av försening har kunden även rätt till avtalat vite. 6

7 18.6 Uppsägning skall ske skriftligen för att vara gällande. Uppsägning enligt punkt 18.3 skall ske med 30 dagars uppsägningstid Då avtalet upphört enligt punkterna 18.1, 18.2, 18.3 eller IT-Integration sagt upp det med stöd av punkt 18.4, är IT- Integration skyldig att senast då betalning erläggs redovisa och överlämna resultatet av utfört arbete. Upphör avtalet på grund av kundens uppsägning med stöd av punkt 18.4, föreligger denna skyldighet omedelbart efter avtalets upphörande. Kunden har rätt att nyttja resultatet som om Uppdraget fullföljts under förutsättning att han fullgjort sina betalningsskyldigheter. 19. Force majeure 19.1 Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part ej kunnat råda över såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder. Om avtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras för längre tid än tre månader på grund av viss ovan angiven omständighet, äger part skriftligen uppsäga avtalet. Vid kundens uppsägning gäller då punkt 18.1 och vid IT-Integrations uppsägning punkt Meddelanden 20.1 Uppsägning eller andra meddelanden skall ske genom bud, rekommenderat brev, telefax eller elektroniskt meddelande till parternas kontaktperson till av parterna angivna nummer/adresser. Meddelandet skall anses ha kommit andra parten tillhanda a) om avlämnat med bud; vid avlämnandet, b) om avsänt med rekommenderat brev; 5 dagar efter avsändandet för postbefordran, c) om avsänt med telefax; då faxet kommit till mottagarens fax under förutsättning att avsändande part även sänt telefaxet per brev samma dag, d) om avsänt som elektroniskt meddelande; vid mottagande då det elektroniska meddelandet kommit till mottagarens elektroniska adress under förutsättning att avsändande part även sänt meddelandet per brev samma dag. 21. Överlåtelse 21.1 Avtalet får inte överlåtas utan andra partens godkännande IT-Integration får dock utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt detta avtal. 22. Tvist 22.1 Tvister angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligt avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, skall tvisten dock slutligt avgöras av allmän domstol. 7

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL

REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL Följande avtal har ingåtts om produktion av reklamfilm samt rättighetsöverlåtelse av reklamfilmen ( Avtalet ) mellan: Annonsören : org. nr och Produktionsbolaget : org. nr 1.

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

IT-Infrastrukturtjänster version 2014

IT-Infrastrukturtjänster version 2014 Allmänna bestämmelser IT-Infrastrukturtjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 1 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören löpande utför infrastrukturtjänster,

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

AVTAL nr 2011/43-01:01

AVTAL nr 2011/43-01:01 Mellan Sveriges Television AB, org nr 556033-4285, 105 10 Stockholm (nedan kallat SVT ) och [ ], org nr [ ], [ ] (nedan kallad Uppdragstagaren ) har träffats följande AVTAL nr 2011/43-01:01 1. Bakgrund

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

TILLÄGG TILL IT-UNDERHÅLL

TILLÄGG TILL IT-UNDERHÅLL 1 (9) TILLÄGG TILL IT-UNDERHÅLL Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser IT-Underhåll. Vid motstridigheter har bestämmelserna enligt detta tillägg företräde framför andra

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

LJUSREKLAMFÖRBUNDET. Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g

LJUSREKLAMFÖRBUNDET. Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g LJUSREKLAMFÖRBUNDET Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g 1. Inledning och tillämplighet 1.1 Ljusreklamförbundet är en branschorganisation för företag som marknadsför, konstruerar,

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01 Bilaga B3a ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01 1 AVTALSDOKUMENTATION Avtalet mellan SMHI och Konsulten avseende det enskilda konsultuppdraget består av Leveransavtal med bilagor. Leveransavtal

Läs mer

Allmänna villkor-konsulttjänster

Allmänna villkor-konsulttjänster Bilaga 12 till anbudsinbjudan Allmänna villkor konsulttjänster 1 (6) Allmänna villkor konsulttjänster 1 OMFATTNING Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av avtalade tjänster där Leverantören ställer

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Allmänna Villkor förvaltning och utveckling

Allmänna Villkor förvaltning och utveckling Arrive Inter Media Allmänna Villkor förvaltning och utveckling 1. ALLMÄNT OCH DEFINITIONER 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan den som har åtagit sig att förvalta

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Produktinformation 2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Produktinformation 2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. LimGrossen i Norrköping AB - NL 01 för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom Sverige. Utgivna 2001 av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

1/5. Alternativt skall Leverantören vid detta Avtals undertecknande uppvisa en plan för implementering av ovan nämnda standarder.

1/5. Alternativt skall Leverantören vid detta Avtals undertecknande uppvisa en plan för implementering av ovan nämnda standarder. 1/5 Allmänna Villkor SwCG 2016 1. Definitioner Avtal: Detta dokument. Kontrakt: Avtal eller annan handling t.ex Partneravtal eller Alliansavtal, som har undertecknats av både SwCG och Leverantören och

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling Sid 1 (5) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Konsulttjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (5) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilda åtaganden 2 3

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Licensavtal. Ovan angivna ansvarsbegränsningar omfattar såväl Hogia som återförsäljare knutna till Hogia genom avtal.

Licensavtal. Ovan angivna ansvarsbegränsningar omfattar såväl Hogia som återförsäljare knutna till Hogia genom avtal. Licensavtal Avtal allmänna villkor Detta avtal gäller mellan Hogia Business Systems (Hogia) och Er som licenstagare rörande nyttjanderätten av levererad programvara som Ni härigenom avser att installera.

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni.

ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni. 1 (11) ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni. Dessa allmänna villkor gäller vid tillhandahållande av Kommunikation som tjänst, Fasta och mobila

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

Bilaga 3. Allmänna villkor. konsultuppdrag

Bilaga 3. Allmänna villkor. konsultuppdrag 1 (19) Bilaga 3 Allmänna villkor konsultuppdrag Innehåll 2 (19) Allmänna villkor konsultuppdrag... 3 1 Konsult Uppdragets genomförande... 3 2 Avtalad specifikation och tidplan... 5 3 Godkännande av resultat/leverans...

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream 1 (6) Innehåll 1. Avtalets omfattning... 1 2. Beställning och leverans... 1 3. Network Sales tillhandahållande av Produkten... 1 4. Kundens användning av Produkten... 2 5. Priser och avgifter och betalningsvillkor...

Läs mer

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning.

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning. Stockholm 2012-10-01 Borné Consulting AB, Allmänna villkor Tillämplighet Borné Consulting AB:s Allmänna villkor kan komma att ändras utan att kunder som tidigare erhållit en skriftlig kopia av dessa först

Läs mer