RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING"

Transkript

1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning och utförande Konsultföretaget ska i enlighet med enskilda uppdrag formge tryckta informationsmaterial, som exempelvis broschyrer. Detta innebär framtagning av en kreativ och målgruppsanpassad layout, val och/eller framtagning av bilder/illustrationer med mera. Uppdraget innefattar inte själva tryckningen av trycksakerna. Konsultföretaget ska också i enlighet med enskilda uppdrag producera annonser, tryckta eller i form av banners i t.ex. gif- och jpg-format samt utforma projektspecifika logotyper och enklare grafiska profiler. Konsultföretaget ska även i enlighet med enskilda uppdrag utforma PTS utställningsmaterial (exempelvis montrar, affischer, banners och bildspel). För att fullgöra uppdragen ska Konsultföretaget; följa PTS grafiska profil och/eller rekommendationer. följa Handisams riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning. utföra arbetet så att uppdateringar och förändringar kan ske enkelt, snabbt och kostnadseffektivt. till PTS leverera en slutlig, webbanpassad pdf av allt informationsmaterial som produceras. På begäran ska även pdf:n göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. avsluta utformningen med produktion av tryckfärdigt original och skicka detta till tryckeriet eller motsvarande samt ansvara för kontakten med tryckeriet eller motsvarande under tryckproduktionen. när arbetet kräver det samarbeta med PTS övriga leverantörer. påbörja arbetet med ett uppdrag inom fem arbetsdagar från mottagen beställning. Omfattningen av enskilda uppdrag är svår att uppskatta och PTS förbinder sig inte till någon viss volym eller ett visst antal timmar. PTS kommer att göra avrop vartefter PTS bedömer att behov uppstår. För uppdragen gäller de särskilda villkoren i detta avtal, PTS allmänna avtalsvillkor för konsultuppdrag, förfrågningsunderlaget daterat den 15 december 2010 och Konsultföretagets anbud daterat den i nu nämnd prioriteringsordning. Parterna ska kontinuerligt lämna information till varandra om förändringar som är av betydelse för uppdragens genomförande. 2 Avtalsperiod Ramavtalet ska gälla för en tid av två år räknat från och med att avtal undertecknats av båda parter, dock tidigast den 15 februari Avtalsperioden kan därefter förlängas av PTS med ett år i taget, om PTS senast tre månader före avtalsperiodens utgång skriftligen begär detta. Förlängning kan dock som mest ske för sammanlagt två år. Maximal avtalsperiod kommer således att kunna uppgå till fyra år.

2 3 Konsulter Konsultföretaget förbinder sig att vid genomförande av uppdragen använda för arbetet erforderligt antal personer med för uppgiften adekvat utbildning och kompetens samt att vid behov kunna utföra uppdrag på PTS. För att utföra uppdrag förbinder sig Konsultföretaget att använda nedan angiven/-na konsult/ -er; Konsult för tryckt informationsmaterial: Konsult för logotyper och enklare grafiska profiler: Konsult för material för webbpublicering: Konsult för utställningsmaterial: Konsultföretaget äger rätt att använda annan personal efter PTS godkännande. För godkännande ska konsultens/ -rnas kompetens och erfarenhet uppfylla de krav som ställs på konsulterna i avsnitt i förfrågningsunderlaget. Om PTS under eller efter ett uppdrag finner viss konsult olämplig ska konsultföretaget skyndsamt erbjuda en ersättare som ska godkännas av PTS. Konsultföretaget svarar för anlitade underleverantörer såsom för eget arbete enligt detta avtal. Underleverantör ska därvid uppfylla samma krav som PTS ställt på Konsultföretaget vid upphandlingen av tjänsten. Anlitad underleverantör ska ha redovisats i anbudet eller i efterhand ha godkänts av PTS. 4 Jäv m.m. Vid genomförande av uppdraget ska Konsultföretaget tillvarata och företräda PTS intressen. Konsultföretaget och dennes personal får under avtalsperioden inte utöva verksamhet som kan rubba förtroendet i något som gäller det avtalade uppdraget. PTS vill påpeka att insiderlagen även gäller för konsulter/uppdragstagare. Konsulter/uppdragstagare vid PTS ska redovisa innehav av finansiella instrument på myndighetens begäran. 5 Avrop Avropsförfrågan ska vara skriftlig via e-post, beskriva uppdraget och inkludera tidplan. Konsultföretaget ska, efter mottagande av avropsförfrågan från PTS, omgående, dock senast inom ett arbetsdygn, svara på avropsförfrågan via e-post med förslag på utförande, minst innehållande namn på de personer som kommer att utföra arbetet, ungefär hur många arbetstimmar uppdraget beräknas kräva samt godkännande av den föreslagna tidplanen. Därefter kommer PTS att antingen skicka en beställning via e-post eller meddela återkallelse av avropsförfrågan. Konsultföretaget ska omgående bekräfta beställning via e-post. Arbete som utförs innan skriftlig beställning mottagits kan ej debiteras PTS. 6 Leveranstid Konsulten ska påbörja arbetet inom fem arbetsdagar från det att Konsultföretaget mottagit uppdraget (beställning). Arbetet ska dock påbörjas tidigare om så överenskommits. Slutleverans av enskilt uppdrag ska ske i enlighet med den av parterna fastställda tidplanen. Om tidplanen måste revideras under uppdragets gång ska Konsultföretaget omedelbart meddela PTS detta, skälen till revideringen samt förslag till reviderad tidplan. Konsultföretaget ska vid utformandet av den reviderade tidplanen särskilt beakta PTS behov. PTS ska vid bedömningen av om den reviderade tidplanen ska godkännas särskilt beakta

3 anledningen till revideringen, framför allt skäl som Konsultföretaget ej haft möjlighet att påverka. Ny tidplan ska skriftligen godkännas av PTS via e-post och gäller därefter istället för den ursprungliga tidplanen. Om PTS inte godtar den reviderade tidplanen har PTS rätt att återkalla uppdraget. Konsultföretaget har rätt till ersättning för nedlagda kostnader fram t.o.m. att återkallelsen mottagits. 7 Leverans Uppdraget ska utföras antingen hos Konsultföretaget eller i PTS lokaler. Platsen för arbetet ska överenskommas i samband med avrop. Slutfört uppdrag ska levereras genom att material överlämnas till PTS antingen via e-post, på USB-minne eller CD/DVD, eller på annat sätt, i enlighet med överenskommelse vid avrop. 8 Redovisning av arbete Konsultens arbete ska vid varje enskilt uppdrag redovisas dels genom löpande kontakter med uppdragsgivaren, dels genom skriftlig dokumentation. Redovisningen ska omfatta vilka konsulter som arbetat med uppdraget, hur många timmar som lagts ner samt överlämnande av relevanta dokument. Redovisningen kommer att ligga till grund för godkännande av faktura. 9 Ersättning För konsultuppdrag betalas ersättning per timme och för varje dag redovisad arbetstid med svenska kronor. Mervärdesskatt tillkommer till angiven ersättning. Priserna inkluderar samtliga med uppdraget förenade kostnader. PTS kan dock kompensera vissa omkostnader i samband med avropet om så skriftligen överenskommits innan beställningen. För uppdrag som utförs utanför Stockholm ska skriftlig överenskommelse om fördelning av kostnader för t.ex. resor, logi och traktamente göras i samband med mottagande av uppdraget. 10 Prisjustering Priserna ska vara fasta under avtalsperioden. Vid förlängning av avtalsperioden i enlighet med 2 kan part kalla till prisförhandling Justering av priset kan ske om SCB konsumentprisindex (KPI) har ändrats mer än tre (3) procent. Eventuell justering ska följa nämnda prisindex. Basmånad ska vara december Prisjustering träder i kraft först efter skriftlig överenskommelse mellan parterna. Part som önskar åberopa prisjustering ska, senast 30 dagar innan prisjustering ska träda i kraft, skriftligen via e-post ha meddelat den andra parten om att man önskar åberopa prisjustering. Det justerade priset får tidigast tillämpas från och med följande kalendermånadsskifte efter det att motparten godkänt förändringen. 11 Betalningsvillkor Konsultföretaget ska fakturera PTS för både formgivning och produktion, även om hela eller vissa delar av det enskilda uppdraget har utförs genom underleverantör. Fakturering ska ske månadsvis i efterskott.

4 Betalning ska ske senast trettio (30) dagar efter det PTS mottagit och godkänt fakturan. Faktura ska innehålla hänvisning till uppdrag, specifikation över utfört arbete och övriga yrkade kostnader som fakturan avser. Övertidsersättning utbetalas ej för arbete som skett utanför ordinarie arbetstid om inte så överenskommits. Förskott, fakturerings- eller andra administrativa avgifter accepteras ej. Inledningsvis får Konsultföretaget skicka traditionell pappersfaktura till: Post- och telestyrelsen FE Hackås Konsultföretaget bör så snart som möjligt efter avtalstecknande övergå till att skicka fakturor i elektronisk form (e-faktura). E-faktura ska skickas som Svefaktura, vilket är det standardformat som statliga myndigheter använder. Övriga villkor för fakturering och betalning framgår av 14 och 15 i PTS allmänna avtalsvillkor för konsultuppdrag. 12 Rätten till arbetsresultatet PTS har äganderätten till allt material och alla resultat oavsett medium som är hänförligt till uppdragets utförande. All upphovsrätt, eller annan immateriell rätt hänförlig till resultatet, tillkommer PTS, om inte särskild överenskommelse om annat gjorts i samband med avrop. Konsultföretaget ska dokumentera utfört uppdrag på ett sådant sätt att detta kan användas av PTS eller annan som PTS anlitar som underlag för kommande uppdrag. Konsultföretaget får inte utan skriftligt medgivande av PTS publicera eller på annat sätt nyttja arbetsmaterial eller arbetsresultat. Av PTS tillhandahållet material inklusive utredningsmaterial samt av Konsultföretaget för uppdraget producerat arbetsmaterial, ska överlämnas till PTS senast när uppdraget är slutfört. 13 Säkerhet och sekretess Konsultföretaget får inte röja, lämna ut, återge eller på annat sätt utnyttja handlingar oavsett medium eller annan information som Konsultföretaget fått del av för utförande av uppdraget eller i anslutning därtill. Konsultföretaget förbinder sig att tillse att dess personal gör motsvarande åtagande. På PTS begäran ska den enskilde konsulten underteckna sekretessförbindelse. Konsultföretaget ska, för att upprätthålla sekretessen, förvara samtliga handlingar oavsett medium som berör uppdraget eller som med anledning därav ställts till Konsultföretagets förfogande på så sätt att det inte kan komma obehöriga tillhanda. Sekretess gäller inte sådan information där Konsultföretaget kan visa att den har blivit känd för företaget på annat sätt än via information för utförandet av uppdraget eller i anslutning därtill. Sekretessen gäller inte heller information som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller även efter det att avtalet i övrigt har upphört att gälla. 14 Kontaktpersoner Avrop, beställning och andra kontakter med anledning av uppdraget ska ske genom av PTS utsedd och nedan angiven kontaktperson. Kontaktpersoner är för:

5 PTS: Konsultföretaget: 15 Hävning PTS äger utöver reglerna om hävning i Allmänna avtalsvillkor 12 att häva avtalet, under förutsättning av att skälig tid för rättelse givits, om a) leverans/delleverans är felaktig och detta inte beror på omständigheter orsakade av PTS och felet kan anses utgöra väsentligt avtalsbrott b) PTS har skälig anledning att anta att avtalsbrott som ger rätt till hävning kommer att inträffa beträffande framtida leverans c) leverantören underlåter att fullgöra annat villkor i detta avtal och detta kan anses utgöra väsentligt avtalsbrott. PTS har vidare rätt att säga upp detta avtal till att upphöra trettio (30) dagar från avsändandet av skriftlig uppsägning om d) Konsultföretaget har brutit mot avtalet eller i väsentligt hänseende brustit i sina åtagande och trettio (30) dagar har förflutit. e) Konsultföretaget har åberopat force majeure enligt allmänna avtalsvillkor 23 och sådan omständighet förelegat i mer än tre (3) månader. Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm den...den Post- och telestyrelsen Konsultföretaget

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org. nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxxx org. nr xxxxxx xxxx (nedan kallad Leverantören) har träffats AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Ramavtal - Personalsystem

Ramavtal - Personalsystem 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och, organisationsnummer 556620-5992, nedan kallat Leverantör, med adress Box 174, 751 04 Uppsala, har följande ramavtal slutits efter av ESV

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Bilaga 7 - Mall för avropsavtal

Bilaga 7 - Mall för avropsavtal 1/24 Bilaga 7 - Mall för avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal... 3 2 Definitioner... 3 3 Avropsavtalets omfattning... 3 4 Verktygets standardfunktioner...

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer:

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005 Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering

Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering för Lotteriinspektionen 1 Inledning Lotteriinspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor om spel och

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Verket förbinder sig inte att avropa till ett visst belopp eller antal uppdrag.

Verket förbinder sig inte att avropa till ett visst belopp eller antal uppdrag. 22-2010-9927 Avtal 1 Parter Mellan Migrationsverket (Verket), organisationsnummer 202100-2163, och Skandinavisk språkanalys AB (Sprakab) (Leverantören), organisationsnummer 556355-5951, har följande ramavtal,

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:094 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

RAMAVTAL. för TRYCKERITJÄNSTER. mellan. Statens inköpscentral. och. Arkitektkopia Aktiebolag

RAMAVTAL. för TRYCKERITJÄNSTER. mellan. Statens inköpscentral. och. Arkitektkopia Aktiebolag Ramavtal Tryckeritjänster Diarienr: 96-71-2011 Statens inköpscentral Avtalsnummer: 96-71-2011:010 RAMAVTAL för TRYCKERITJÄNSTER mellan Statens inköpscentral och Arkitektkopia Aktiebolag INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm

A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm 1 (10) Avtal FM-132-07-2 Köp av inrikes flygresor Denna dag har följande avtal ( Avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer