Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005"

Transkript

1 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box Stockholm Leverantören Postadress och postnummer Organisationsnummer Organisationsnummer xxx Detta avtal har träffats mellan Statens kulturråd (nedan kallad Kulturrådet ) och xxx (nedan kallad leverantören ). 1. Uppdragets omfattning och utförande Kulturrådet uppdrar åt leverantören att producera, genomföra och följa upp prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i förfrågningsunderlaget (Dnr xxx) för upphandlingen av produktion av prisceremonin. Uppdragets olika delmoment skall vara avslutade inom de tidsperioder som framgår av Bilaga1. Uppdraget skall dock i sin helhet vara avslutat senast den [datum]. Leverantören svarar för allt som krävs för att uppdraget skall kunna genomföras i enlighet med detta avtal eller vad som annars måste anses ingå i uppdraget. STATENS KULTURRÅD

2 Leverantören skall utföra uppdraget med den skicklighet och omsorg som kan förväntas av ett välrenommerat företag i branschen, iaktta lag eller annan författning samt i övrigt iaktta etiska normer och god sed. För genomförande av uppdraget kommer leverantören att använda de personer som framgår av leverantörens anbudsoffert. Ovan angivna personer får inte bytas ut mot andra, utan Kulturrådets skriftliga medgivande. Om utbyte av person aktualiseras, skall leverantören till Kulturrådet i god tid skriftligen presentera förslag på ersättare med likvärdig kompetens. Förändring av personal berättigar inte leverantören till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor. 2. Avtalsansvariga och kontaktpersoner Hos leverantören skall för detta avtal finnas en avtalsansvarig person (ange namn). Kulturrådets avtalsansvarige i allt som rör detta avtal är (ange namn) eller den person denne sätter i sitt ställe. Ovan angivna avtalsansvariga personer är behöriga att med bindande verkan företräda respektive part i frågor rörande detta avtal. Vid ändring av avtalsansvarig person skall detta skriftligen meddelas andra parten. Vid genomförandet av uppdraget är Kulturrådets kontaktperson (Anna Cokorilo) och leverantörens kontaktperson är (ange namn). Kontaktpersonen skall inneha erforderlig kompetens samt vara behörig att omedelbart kunna fatta eller inhämta beslut i frågor rörande uppdraget. 3. Underleverantör Leverantören får inte utan att i förhand ha inhämtat skriftligt godkännande från Kulturrådet anlita underleverantör för genomförande av hela eller delar av uppdraget. Kulturrådet äger rätt att som underlag för bedömning av underleverantör, erhålla skriftlig information motsvarande den information som Kulturrådet erhållit om leverantören och dennes personal. Leverantören ansvarar för underleverantörs arbete i samma utsträckning som för eget arbete. 4. Rapportering Leverantören skall skyndsamt på Kulturrådets begäran och i enlighet med dess anvisningar avge detaljerade rapporter över status beträffande uppdraget eller de resultat som framkommit inom ramen för uppdraget och det arbete som leverantören har nedlagt på dess utförande. 2

3 5. Ersättning Ersättning för uppdraget utgår i form av ett fast pris om xxx kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt. Ersättningen omfattar alla kostnader som är förenade med uppdraget exklusive eventuella artistarvoden. Kulturrådet betalar inte några avgifter eller kostnader utöver den avtalade ersättningen om inte särskild skriftlig överenskommelse därom träffats. 6. Ersättning för resekostnader och traktamenten Leverantören har inte utan särskild skriftlig överenskommelse med Kulturrådet rätt till ersättning för traktamente och resekostnader. Om Kulturrådet och leverantören träffat överenskommelse om ersättning för kostnader för tjänsteresor och traktamente, har leverantören rätt till ersättning för verifierade kostnader. För det fall Kulturrådet enligt överenskommelse skall utge ersättning för resor är leverantören skyldig att resa på ett för Kulturrådet ekonomiskt fördelaktigt sätt. Ifall ersättning enligt överenskommelse skall utgå för resor och traktamente är leverantören ansvarig för att erforderlig reseförsäkring har tecknats. 7. Fakturering och betalning Leverantören skall fakturera efter Uppdragets slutförande. Faktura skall vara Kulturrådet tillhanda senast en månad efter det att Uppdraget har slutförts. Av fakturan skall framgå vilket avtal och vilket uppdrag den hänför sig till samt Kulturrådets kontaktperson för Uppdraget. Om Leverantören begär ersättning för kostnader skall varje kostnadspost för sig specificeras i fakturan. På begäran har Kulturrådet rätt att från Leverantören erhålla kopior på verifikationer och annat redovisningsunderlag gällande av Leverantören fakturerade kostnader. Faktura betalas 30 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta beräknas enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas ej för ofullständig eller felaktigt adresserad faktura. Faktura skall sändas till följande adress: Statens Kulturråd, Kansliet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, Box 7843, Stockholm. Leverantören skall bifoga F-skattsedel. 8. Äganderätt och immateriella rättigheter Äganderätten och upphovsrätten till resultatet av och material som framkommer i samband med uppdraget, oavsett medium, tillfaller oinskränkt Kulturrådet. Efter att uppdraget har avslutats skall leverantören till Kulturrådet överlämna det material som tagits fram eller som leverantören erhållit från Kulturrådet i samband uppdraget, om inte annat särskilt överenskommits. 3

4 Kulturrådet har rätt att helt eller delvis nyttja resultatet av eller det material som har framkommit i samband med uppdraget även i annat sammanhang samt att fritt ändra i och förfoga över resultatet av uppdraget och materialet som framkommit i samband därmed. Leverantören får inte i sin fortsatta verksamhet nyttja vare sig resultatet av eller det material som har framkommit i samband med uppdraget utan Kulturrådets skriftliga godkännande i varje enskilt fall. Leverantören svarar för att Kulturrådet fritt och utan begränsningar eller inskränkningar kan nyttja resultatet av och det material som har framkommit i samband med uppdraget. Leverantören har därmed ansvar för att levererat resultat och/eller material inte kränker annans rätt. Leverantören skall gentemot varje av honom anlitad underleverantör eller motsvarande part, göra för denne bindande förbehåll om Kulturrådets rättigheter enligt ovan. Det som har avtalats mellan parterna beträffande rättigheterna enligt ovan, skall äga giltighet även efter det att uppdraget i övrigt har avslutats. 9. Utnyttjande av uppdrag i marknadsföringssyfte Leverantören äger inte rätt att använda Kulturrådets namn i reklam- eller marknadsföringssammanhang utan att ha inhämtat skriftligt medgivande från Kulturrådet i varje enskilt fall. 10. Sekretess Leverantören får inte röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift som leverantören har erhållit från Kulturrådet eller som har framkommit vid genomförandet av uppdraget. Leverantören är i förekommande fall skyldig att informera sig om innebörden av sekretesslagens bestämmelser om handlingssekretess och tystnadsplikt. Leverantören förbinder sig att tillse att leverantörens personal och underleverantörer gör motsvarande åtagande avseende sekretess- och tystnadsplikt. Brott mot denna bestämmelse föreligger även om uppsåt eller oaktsamhet inte kan påvisas. 11. Leverantörens utförande Det är ett villkor enligt detta avtal att leverantören fullgör lagenliga skyldigheter gentemot samhället avseende skatter och avgifter samt i övrigt. Leverantören får under inga villkor under tiden för uppdragets fullgörande utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för leverantören i något som gäller uppdraget. 12. Leverantörens kontraktsbrott Kulturrådet har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om Kulturrådet anser att leverantören inte uppfyller Kulturrådets krav, lämnade direktiv eller i övrigt bryter mot avtalet, såvida inte leverantören inom skälig tid efter skriftligt påpekande 4

5 från Kulturrådet har vidtagit nödvändig rättelse. Om leverantören vid upprepade tillfällen har brutit mot avtalet men vidtagit rättelse efter påpekande, får Kulturrådet vid kontraktsbrott häva avtalet utan föregående skriftligt påpekande. Leverantören är oavsett om oaktsamhet kan styrkas skyldig att ersätta Kulturrådet den skada Kulturrådet kan ha lidit till följd av leverantörens avtalsbrott. Vid hävning enligt denna paragraf skall leverantören på Kulturrådets begäran återbetala den ersättning som leverantören kan ha erhållit för uppdraget oavsett om Kulturrådet kan återbörda av leverantören redan utfört arbete. Leverantören har efter hävning enligt denna bestämmelse inte rätt till någon ersättning för uppdraget. 13. Avbeställning Kulturrådet har rätt att när som helst begränsa eller avbeställa uppdraget. För det fall en begränsning sker skall parterna diskutera en justering av den avtalade ersättningen. Om avbeställning sker har leverantören rätt till ersättning för styrkt arbete och styrkta kostnader som leverantören, fram till Kulturrådets underrättelse om avbeställning, har utfört inom ramen för uppdraget och som Kulturrådet har godkänt. 14. Insolvens Kulturrådet har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om leverantören försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation, är föremål för företagsrekonstruktion eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd. 15. Ändring av avtalet Ändringar och tillägg till detta avtal skall ske skriftligen och skall för att vara gällande undertecknas av båda parter. 16. Befrielsegrunder Part skall vara befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal om utförandet hindras eller oskäligt betungas till följd av händelser utom partens kontroll ( befrielsegrund ).Som befrielsegrund räknas naturkatastrof, krig, krigshandling, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning och därmed jämställda omständigheter. Som befrielsegrund räknas även strejk, blockad, lockout eller annan arbetskonflikt, som inte beror av att leverantören inte följer på marknaden gängse tillämpade regler och principer. Leverantören skall för att med giltig verkan kunna åberopa en befrielsegrund kunna visa att konflikt av nämnt slag inte beror på leverantören. En part är skyldig att omgående skriftligen underrätta den andra parten för det fall en befrielsegrund föreligger. Parten är skyldig att genast utföra sina åligganden enligt avtalet så snart någon befrielsegrund inte längre föreligger. Om part har åberopat befrielsegrund och sådan förelegat i mer än två månader, kan motparten skriftligen begära att avtalet hävs och därmed avvecklas. 5

6 17. Överlåtelse av avtalet Ingendera parten har rätt att överlåta detta avtal, eller rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, eller efterföljande avtal, till annan utan den andra partens skriftliga godkännande. 18. Avtalshandlingars inbördes rangordning Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de i följande ordning: (1) skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal undertecknade av båda parter; (2) detta avtal; (3) förfrågningsunderlaget (Dnr xxx) för upphandlingen av produktion av prisceremonin; (4) anbudet. 19. Tvist m m Tvist angående tillämpning eller tolkning av eller i anledning av och i samband med detta avtal, skall prövas och slutgiltigt avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Talan skall väckas vid Stockholms tingsrätt. Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna tagit var sitt. Stockholm, den xx-xx-xxxx [Ange ort och datum] Kristina Rennerstedt Generaldirektör Statens kulturråd [Namnförtydligande] Befattning Organisation Bilagor: Bilaga 1 Uppdragets omfattning och utförande 6

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm

A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm 1 (10) Avtal FM-132-07-2 Köp av inrikes flygresor Denna dag har följande avtal ( Avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

RAMAVTAL / ENTREPRENÖRER

RAMAVTAL / ENTREPRENÖRER RAMAVTAL / ENTREPRENÖRER Ramavtal mellan Entreprenören och Beställarnas enheter i Forsmark, Ringhals och Barsebäck vilken företräds av parterna nedan: 1. PARTER Beställare Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer