Urval till ortodontibehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urval till ortodontibehandling"

Transkript

1 Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: E-post: Datum Diarienr (8) Urval till ortodontibehandling Avtalsområde F (Lund, Staffanstorp, Sjöbo) Uppdragsavtal diarienummer Koncerninköp inköp och upphandling i Region Skåne Postadress: Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Fax: Internet: Organisationsnummer:

2 2 (8) Innehållsförteckning 1 Omfattning Organisation Avtalstid Ansvar Ekonomi Sekretess Marknadsföring, reklam, PR Omförhandling vid väsentligt ändrade förutsättningar Befrielsegrunder (force majeure) Nyttjande- och äganderätt Hävning Tillämplig lag Tvist Överlåtelse av avtal Särskilda bestämmelser... 8

3 3 (8) Mellan Region Skåne Organisationsnummer: (Beställaren) och Swanholm Ortodonti AB Fjelie Laxmansvägen BJÄRRED Org.nr: Tel: (Leverantören) nedan tillsammans Parterna tecknas härmed följande uppdragsavtal (Avtalet). Alla priser i Avtalet anges exklusive moms. 1 Omfattning 1.1 Allmänt Leverantören åtar sig att genomföra rubricerat uppdrag (Uppdraget) med den skicklighet och den omsorg som Beställaren kan förvänta sig av ett välrenommerat företag i branschen. Uppdraget ska utföras fackmässigt och i enlighet med följande Avtalshandlingar: 1. Detta Uppdragsavtal 1.1 Sammanställning över förtydliganden under anbudstiden, KFU 1 och KFU 2 2. Kravspecifikation Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Vid eventuellt motstridiga uppgifter i avtalshandlingarna skall dessa gälla i ovan angivna ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. I övrigt ingår och gäller de handlingar som omnämns i respektive avtalshandling utan att vara därtill fogade. 1.2 Avtalsområde Avtalet omfattar avtalsområde C (Lund, Staffanstorp, Sjöbo). 1.3 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal skall ske skriftligen och undertecknas av båda parter för att vara gällande.

4 4 (8) 2 Organisation 2.1 Beställarens organisation Beställarens ombud är: e-post Beställarens kontaktperson är: Pia Bagewitz 2.2 Leverantörens organisation Leverantörens ombud är: Leverantörens kontaktperson är: Ingemar Swanholm Ingemar Swanholm Leverantörens ansvarige tandläkare är: Ingemar Swanholm Leverantörens tandläkare är: Underleverantör är: Underleverantörens tandläkare är. Ingemar Swanholm Specialisttandläkaren Rebecca Midlöv AB Rebecca Midlöv 2.3 Underleverantörer Leverantören svarar ensam gentemot Beställaren och mot tredje man för underleverantörers åtagande såsom för eget åtagande. Leverantören äger rätt att efter Beställarens skriftliga godkännande anlita underleverantörer för genomförande av Uppdraget. Beställarens godkännande av underleverantör befriar inte Leverantören från ansvar. Leverantören ska innan underleverantör antas kontrollera att krav enligt LOU kap är uppfyllda för underleverantör. Sådan kontroll ska dokumenteras skriftligen och tillställas Beställaren utan dröjsmål. 2.4 Språk Svenska språket är avtalsspråk och all kommunikation ska ske på svenska språket. 2.5 F-skatt Leverantören ska under avtalstiden inneha svensk F-skattsedel. Leverantören ska utan dröjsmål meddela Beställaren om F-skattsedel återkallas. 2.6 Lagar och förordningar Leverantörens verksamhet ska vara i överensstämmelse med vid varje tidpunkt gällande lagstiftning och myndighetsföreskrift.

5 5 (8) 2.7 Policyer och riktlinjer Leverantören ska vid utförandet av Uppdraget följa Beställarens policyer och regler. Leverantören ska fortlöpande följa SBU:s (Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik) utredningsarbete och ta del av SBU:s slutsatser. Leverantören ska även beakta Socialstyrelsens State of the artdokument och följa aktuella nationella standards. 2.8 Tillstånd, licenser och anmälningar mm Leverantören ska inneha de tillstånd och licenser m m som eventuellt krävs för den verksamhet han bedriver. Leverantören ska ombesörja och bekosta erforderliga anmälningar, registreringar och dylikt. Kopior ska tillställas Beställaren utan dröjmål på begäran. 3 Avtalstid Avtalstiden påbörjas vid den tidpunkt då detta avtal vinner laga kraft (dock tidigast ) och löper i tre år. Beställaren har ensidig att förlänga avtalet upptill 12 månader. Förlängning av avtalet skall ske skriftligen av Beställaren senast tre månader före avtalstidens utgång för att vara giltig. Uteblir sådan skriftlig förlängning upphör avtalet att gälla vid avtalstidens slut utan föregående uppsägning. Utöver vad som ovan angivits har Beställaren rätt att förlänga detta avtal för de fall då ny upphandling genomförs och där nytt avtal ej kan tecknas på grund av rättslig prövning. Detta avtal skall då gälla fram tills dess att nytt avtal kan tecknas, dock som längst i fyra (4) månader. 4 Ansvar 4.1 Allmänt Leverantören ansvarar för samtliga skador som han, eller annan för vilken han ansvarar, orsakar genom fel, bristande fackmässighet eller försummelse. Om Beställaren gentemot tredje man görs ansvarig för inträffad skada, skall Leverantören hålla Beställaren skadeslös. Leverantörens ansvar för skada begränsas till 10 MSEK per skadetillfälle och 20 MSEK per år. 4.2 Försäkringar Leverantören ansvarar för att hålla sin egendom och sin verksamhet försäkrad på ett erforderligt sätt. Leverantören förbinder sig att teckna och under hela avtalstiden vidmakthålla erforderlig ansvarsförsäkring som täcker Leverantörens ansvar enligt detta avtal. Bevis om att ovan nämnda försäkringar har tecknats skall överlämnas till Beställaren senast vid uppdragets påbörjande. Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till Beställaren senast en vecka före det att försäkringen går ut. Om Leverantören brister i någon av ovanstående förutsättningar, har Beställaren rätt att antingen teckna sådan försäkring på Leverantörens bekostnad eller att häva avtalet.

6 6 (8) 5 Ekonomi 5.1 Ersättning för Uppdraget Ersättning för Uppdraget utgår med ett fast pris om SEK/år. I priset ingår samtliga kostnader för Leverantörens åtagande enligt avtalshandlingarna. Priset ska gälla oaktat om antalet barn 7-16 år ökar eller minskar inom avtalsområdet under avtalstiden. 5.2 Prisjustering Ersättning för Uppdraget ska vara fast i ett år. Därefter ska priset justeras per 1:e mars, med start 2013, enligt följande: 70 procent av priset justeras med hänsyn till förändringar i SCB:s index SNI 2007 kolumn N (arbetskostnadsindex arbetare, preliminära uppgifter). 15 procent av priset justeras med hänsyn till förändringar i SCB:s index KPI, 1980 =100. (totalindex med 1980 som basår, konsumentindex). 15 procent av priset är fast. De bastal till vilket priset är anpassat är respektive indextal anbudsmånaden. 5.3 Fakturering Fakturering får ske högst en gång per månad i efterskott och fakturabeloppets storlek ska vara 1/12 av det fasta avtalade priset enligt kapitel 5.1 ovan. Följande information ska finnas på faktura: Fakturaadress på mottagaren, vilket meddelas av Beställaren Leverantörens referens i form av 6 siffrigt RS-id nummer Namn och adress på fakturautställaren Fakturabelopp i SEK Gällande avtalsnummer (diarie nr ) Innehar F-skattebevis. VAT nummer. Momsbelopp Fakturadatum Fakturanummer Bankgiro/Plusgiro Inga faktureringskostnader eller expeditionsavgifter får förekomma. 5.4 Betalning Betalning sker mot faktura 30 dagar netto från fakturans ankomstdatum. Betalning sker i svenska kronor (SEK). 5.5 Dröjsmålsränta Eventuell dröjsmålsränta får debiteras tidigast 30 dagar efter fakturans ankomstdag och godkänt arbete. I övrigt gäller Räntelagen.

7 7 (8) 5.6 Preskriptionstid För Leverantörens fordringar gäller en preskriptionstid om fyra månader räknat från avtalsperiodens utgång. 6 Sekretess Parterna förbinder sig att iakttaga sekretess rörande alla uppgifter om varandras verksamhet, som på grund av detta avtal erhålls kännedom om. Leverantören och dennes arbetstagare såväl som eventuella underleverantörers arbetstagare omfattas vid utförandet av detta uppdrag av den sekretess och tystnadsplikt som framgår av som framgår av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och de får således inte röja eller utnyttja sekretessbelagda uppgifter som de fått kännedom om. Leverantören samt eventuella underleverantörer skall utbilda och skriftligen erinra sin personal om denna tystnadsplikt. Ansvar för att detta ligger på Leverantören. 7 Marknadsföring, reklam, PR Leverantören har inte rätt att använda Beställarens material, produkter eller logotyp utan Beställarens skriftliga medgivande. Leverantören får inte marknadsföra sina tjänster vid utförande av Uppdraget. 8 Omförhandling vid väsentligt ändrade förutsättningar Beställarens har rätt till omförhandling av avtalet om sådana förhållanden inträffar som väsentligt påverkar eller förändrar förutsättningarna för detta avtal, häri inbegripet men icke begränsat till - politiska beslut. Meddelande om tid och plats för sådan omförhandling skall vara motparten tillhanda senast fyra (4) veckor innan förhandling. 9 Befrielsegrunder (force majeure) Parterna är befriade från åtagande om parts respektive åtagande förhindras av force majeure. Som force majeure räknas krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal. Arbetskonflikt som har sin grund i brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. 10 Nyttjande- och äganderätt Beställaren har rätt till full och oinskränkt nyttjanderätt vad avser uppdragsresultatet och har äganderätten till samtliga originalhandlingar som upprättats till följd av Uppdraget. 11 Hävning Beställaren äger rätt att med omedelbar verkan häva ingånget avtal om: Leverantör underlåter att utföra sina åtagande och om rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran, Leverantören begärs eller försätts i konkurs, ansöker om ackord eller träffar ackorduppgörelse, är på obestånd eller kan antas vara på obestånd, Leverantören bryter mot gällande lagstiftning och detta kan antas inverka på utförandet av Uppdraget eller antas inverka menligt på Region Skånes anseende hos allmänheten och rättelse inte vidtas utan dröjsmål efter skriftlig erinran,

8 8 (8) Leverantören eller dennes bedömningstandläkare bryter mot gällande lagstiftning eller bedriver rättslig process gentemot Region Skåne, och detta kan antas inverka på utförandet av Uppdraget eller antas inverka menligt på Region Skånes anseende hos allmänheten och rättelse inte vidtas utan dröjsmål efter skriftlig erinran, Leverantören inte fullgör sina åligganden avseende svenska skatter och avgifter. Hävande av avtal skall ske skriftligt. Vid hävning har Beställaren rätt till ersättning för den skada han lidit. 12 Tillämplig lag Beställarens och Leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal bestäms i sin helhet av svensk rätt. 13 Tvist Eventuella tvister som ej kan lösas av parterna gemensamt angående tillämpning eller tolkning av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall prövas i svensk allmän domstol med Kristianstad Tingsrätt som första instans. 14 Överlåtelse av avtal Rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet får inte av någondera parten överlåtas eller upplåtas på annan utan motpartens skriftliga medgivande. 15 Särskilda bestämmelser Av detta avtal har två (2) likalydande exemplar upprättats och undertecknats. Parterna har erhållit ett exemplar vardera. För att bindande avtal ska föreligga gäller att båda parter undertecknat avtalet och att Beställaren i förekommande fall erhållit och godkänt bevis avseende solidariskt ansvar mellan grupp av leverantörer. Malmö Ort och datum Ort och datum Region Skåne Swanholm ortodonti AB Underskrift Underskrift Liliana Lindström Ordförande Namnförtydligande

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av...

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av... sid. 1 (5) BILAGA 3 PRELIMINÄ RT AVTAL Drift av... 1 Parter Avtal avseende driften av.. äldreoende för Alingsås kommun. Beställare är vårdoch äldreomsorgen i Alingsås kommun (org. nr. 212000-1553) och

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal Eget val i hemtjänsten

Avtal Eget val i hemtjänsten Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN 2009.159.730 Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer:

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer: Tandvård Uppsökande munhälsobedömning Division Folktandvård Diarienummer: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALSPARTER 3 1.1 KONTAKTPERSONER 3 2. AVTALSOMFATTNING 3 2.1 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE 3 2.1.1 Specifikation

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

AVTALSVILLKOR HEMTJÄNST, LEDSAGARSERVICE OCH AVLÖSARSERVICE

AVTALSVILLKOR HEMTJÄNST, LEDSAGARSERVICE OCH AVLÖSARSERVICE 1.0 PARTER Beställare Utförare Socialförvaltningen xxxxxx Tyresö kommun xxxxxx 135 81 Tyresö xxxxxx Org. nummer Org. nummer 212000-0092 xxxxxx Kontaktpersoner Verksamhet Auli Metsänsalo Avdelningschef

Läs mer

Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss

Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss AVTALSPARTER: VÅRDGIVARE BESTÄLLARE Landstinget Västmanland 721 89 VÄSTERÅS Bankgironr: Bankgironr: 5261-0920 Plusgironr: Plusgironr: Organisationsnr: Organisationsnr:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD DIARIENR: UE/120024 AVTALSNR: 36/12 Avtal Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12 1 AVTALSPARTER LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD Organisationsnr 232100-0156 Hemsida www.liv.se LEVERANTÖR OneMed

Läs mer