Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr)."

Transkript

1 November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). 1. Omfattning (Säljaren) upplåter en plats vid (boende) enligt socialtjänstlagen (SoL). Åtagandet omfattar att ge den boende service, omsorg samt sådana insatser som följer av 18 och 18 a hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I det särskilda boendet ingår tillsyn och omsorg dygnet runt, samtliga måltider, insatser för aktivering samt ansvar för kontakter med anhöriga. Ansvaret för färdtjänst åvilar den kommun där den enskilde är folkbokförd. 2. Utförande Verksamheten skall drivas i överensstämmelse med SoL, HSL samt annan för området aktuell lagstiftning och tillämpliga föreskrifter såsom bl.a. socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Anmälan enligt Lex Maria (SFS 2010:659 ) tidigare: Lex Maria (SFS 1998:531, 6 kp. 4 ) kommer att hanteras enligt de riktlinjer som finns för säljaren och kopia kommer att tillställas köparen. Lex Sarah (14 kap. 2-7 SoL) tidigare: Lex Sarah (14 kap. 2 SoL) kommer att hanteras enligt de riktlinjer som finns för säljaren och kopia kommer att tillställas köparen. 3. Avtalstid Detta avtal gäller från och med den dag platsen ställs till förfogande för köparen, under förutsättning att säljaren accepterar bokningen. Avtalet gäller så länge xx bebor lägenheten. Den boende eller hans/hennes dödsbo disponerar platsen till den dag lägenheten är tömd och besiktigad, senast en månad efter det att den boende flyttat eller avlidit. Köparen skall betala för platsen fram till den dag lägenheten är tömd och besiktigad. I annat fall gäller en ömsesidig uppsägningstid om en månad. 4. Myndighetsutövning Köparen har ansvar i enlighet med 2 a kap 4 socialtjänstlagen tidigare: 16 kap. 2 socialtjänstlagen. Köparen överlämnar skriftligt beslut, beslutsunderlag och erforderliga uppgifter för att säljaren skall kunna ge en god och säker vård och omvårdnad.

2 5. Genomförandeplan Säljaren skall i samråd med den enskilde och/eller dennes anhöriga/god man/förvaltare upprätta en genomförandeplan utifrån den boendes behov av vård, omsorg och service. Genomförandeplanen skall hållas aktuell och revideras vid behov. 6. Förändring av vårdbehov Säljaren skall omgående meddela köparen om den boendes vård- och omsorgsbehov förändras. Det åligger även säljaren att omgående meddela om den boende läggs in på sjukhus, avlider eller av annan anledning flyttar. 7. Akuta behov Säljaren skall utöver vad som angivits ovan tillgodose tillfälliga akuta omsorgs- eller vårdbehov som inte omfattas av biståndsbeslutet. Sådana insatser ingår i den avtalade ersättningen. 8. Samarbete Parterna skall tillsammans med den boende verka för att hans/hennes integritet, valfrihet, trygghet och självbestämmande tillvaratas på ett ut rättssäkerhetssynpunkt betryggande sätt. Den boende skall ges möjlighet att bo kvar i enlighet med säljarens riktlinjer för särskilt boende och leva ett aktivt liv med service, omsorg och sjukvård som anpassas till hans/hennes behov, hälsa och egna möjligheter. 9. Insyn Köparen har rätt till insyn i verksamheten enligt detta avtal. Säljaren skall ge Socialstyrelsen tidigare: Socialstyrelsen och länsstyrelsen tillgång till de uppgifter som behövs för respektive myndighets tillsynsverksamhet. Köparen skall: - Med beaktande av den boendes integritet ha tillträde till lägenheten och verksamhetslokalerna. - Ha rätt att ta del av samtliga planer och övrigt material som rör utförandet av säljarens uppgifter i förhållande till den enskilde. - ha rätt att ta del av det material hos säljaren som behövs för köparens uppföljning. 10. Information till köparen Säljaren åtar sig att på eget initiativ fortlöpande informera köparen om verksamheten. Säljaren är vidare skyldig att lämna information till köparen på dennes begäran.

3 11. Personal Säljaren svarar för att personalen har adekvat utbildning och erfarenhet för att arbeta med de boende samt att omsorgspersonal finns tillgänglig dygnet runt. Säljaren svarar även för att det finns en personalstyrka som erfordras för att tillgodose den boendes behov. Sjuksköterska skall finnas tillgänglig i verksamheten och skall samverka och utföra de uppdrag enligt det kommunala sjukvårdsansvaret åvilar sjuksköterskan. Säljaren svarar för att det finns verksamhetschef (enligt 29 HSL), medicinskt ansvarig sjuksköterska, samt tillgång till habilitering och rehabilitering för funktionshindrade i enlighet med bestämmelserna i HSL. 12. Kvalitetsuppföljning Säljaren svarar för att det finns fungerande rutiner för intern kvalitetskontroll och utvärdering. Säljaren kvalitetssäkrar verksamheten enligt eget kvalitetssäkringsprogram. 13. Hyreskontrakt Hyreskontrakt tecknas mellan köparen och säljaren. Köparen tecknar andrahandskontrakt med den boende. 14. Utrustning, förbrukningsartiklar m.m. Lägenheten är utrustad med säng och sängbord. Säljaren tillhandahåller och bekostar medicinsk utrustning och övrig utrustning, de arbetsredskap och de hjälpmedel och förbrukningsartiklar, som åtgår för att fullgöra åtagandet. Säljaren skall tillhandahålla förbrukningsartiklar enligt 18 c HSL och övriga förbrukningsartiklar som följer hälso- och sjukvårdsansvaret och förskrivs av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Säljaren svarar även för ej patientbundna läkemedel för akuta livsuppehållande åtgärder, t ex allergiska reaktioner. Säljaren svarar för grundutrustning på boendet. Säljarens personal gör en grundbedömning och tar därefter kontakt med köparen vid förskrivning av personligt förskrivna hjälpmedel. Köparen bekostar personligt förskrivna hjälpmedel. 15. Försäkring Säljaren tecknar patientförsäkring enligt patientskadelagen samt övriga för verksamheten nödvändiga försäkringar. 16. Avgifter Köparen fastställer och fakturerar den boendes avgifter som tillfaller köparen. Säljaren bestämmer hyra för respektive lägenhet. Köparen betalar hela det pris för platsen som framgår av punkten 17 i avtalet samt den hyra som fastställts för lägenheten till säljaren. 17. Pris

4 Köparen ersätter säljaren med xx kr per vårddygn. I beloppet ingår Osvvalfritt 18. Prisjustering Prisjustering av det pris som framgår av punkten 17 sker per den 1 januari varje år och baseras på den förändring av kostnaden för platsen som skett. 19. Betalningsvillkor Ersättning erläggs månadsvis i efterskott. Vid dödsfall, avflyttning eller sjukhusvistelse görs avdrag med xx kr per dag för matkostnad på faktura. Faktura skickas efter varje månads slut och betalas mot trettio dagars kredit efter fakturadatum. Inga fakturaavgifter eller expeditionskostnader tas ut. Dröjsmålsränta utgår enligt gällande referensränta plus åtta procent. 20. Överlämnande av handlingar Vid detta avtals upphörande lämnar säljaren kopia på alla handlingar som rör den boendes personliga förhållanden om köparen så önskar. 21. Omförhandling Part äger rätt att under avtalstiden påkalla förhandlingar om förutsättningarna för avtalet väsentligen förändras eller om oförutsedd händelse inträffar som enligt parts uppfattning väsentligen ändrar förutsättningarna för verksamheten enligt detta avtal. 22. Force majeure Om part på grund av force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som part inte råder över förhindras från att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, befrias part i nödvändig omfattning från fullgörelse av dessa skyldigheter. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Motparten skall omedelbart underrättas om omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse föreligger. Det åligger part att medverka till att verkningarna av händelser som avses i denna punkt minimeras. 23. Hävningsrätt Part får häva detta avtal om motparten inte fullgör sina åligganden enligt avtalet och rättelse inte sker efter erinran, under förutsättning att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. Underlåtenhet av part att vidta rättelse enligt första stycket utgör avtalsbrott av

5 väsentlig betydelse. Vid övervägande om hävning skall skälig hänsyn tas till den boende. 24. Tvist Tvist rörande tillämpning och tolkning av detta avtal avgörs av den tvistlösningsgrupp som säljaren och köparen utsett. 25. Utväxlingsavtal Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar till var och en av parterna. Ort den

6

7

8

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer:

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer: Tandvård Uppsökande munhälsobedömning Division Folktandvård Diarienummer: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALSPARTER 3 1.1 KONTAKTPERSONER 3 2. AVTALSOMFATTNING 3 2.1 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE 3 2.1.1 Specifikation

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11

Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11 1 Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE LSS, Gruppbostad och Servicebostad INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 3 maj 2011 (

Läs mer

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen.

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen. OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Yvonne Flambe 2015-03-13 OSN-2015-0199 Omsorgsnämnden Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer