Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:"

Transkript

1 Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: 1. Vård för barn, ungdom och missbrukare Vård i HVB för familjer, barn, ungdomar, vuxna med missbruk, konsulentstödd familjehemsvård, strukturerad öppenvård för familjer, barn, ungdomar och vuxna, behandlingsinriktade arbets- och boendekollektiv. 2. Vård och omsorg för äldre, psykiskt funktionshindrade och funktionshindrade enligt LSS. Äldreomsorg vård för personer med demenssjukdom, med demenssjukdom och utagerande beteende, personer i rehabiliteringsvård, avlastning/växelvård och eller annan korttidsvård Psykiskt funktionshindrade - vård för personer med psykossjukdom, neuropsykiatrisk problematik, depressioner, dubbeldiagnoser samt psykisk störning. LSS insatser i form av bostad med särskild service för barn och ungdomar för personkrets 1 p 1, daglig verksamhet för personkrets 1 1,2 samt bostad med särskild service för vuxna, korttidstillsyn och korttidsvistelse för personer tillhörande 1 1,2,3 3. Handledningsresurser för psykosocial verksamhet för kommunens egen personal. Parternas huvudsakliga ansvarsområden SKI ansvarar för ledning och genomförande av upphandling av ramavtal i samverkan med medverkande kommuner i Skåne och Halland, kommersiell vård av ramavtalen och sammanhållning av den kommunsamverkan som krävs för genomförande av upphandlingen. KFSK svarar för att teckna avtal med kommunerna för kommunernas medverkan i upphandlingen. KFSK tillhandahåller tre personer med kompetens som socionom eller annan likvärdig utbildning och med erfarenhet inom området och av kommunal socialtjänst. Dessa tre personer skall var och en på halvtid av en ordinarie heltidstjänst bistå i upphandlingen och i uppföljning och kontroll av att avtalsvillkor i slutna avtal uppfylls. De mer detaljerade arbetsuppgifterna för SKI och KFSK framgår nedan. Syftet med avtalet Syftet är att SKI ansvarar för genomförandet av en upphandling som inkluderar kommersiell vård av de avtal som upprättas och övertar den kommersiella vården av befintliga avtal. Avtalsvårdsuppgiften avser de arbetsuppgifter som fram till och med 15 maj 2011 utförts av Upphandlingschefen i Ystads kommun på uppdrag av KFSK.

2 Avtalstid Detta avtal gäller från och innefattar förvaltning av befintliga avtal samt genomförande av ny upphandling med avtalsstart 1 september 2012 samt förvaltning av de avtal som kommer att tecknas. Avtalet upphör att gälla om KFSK inte önskar förlänga detta avtal eller delar därav. Parterna skall i sådant fall förhandla om villkoren för en sådan förlängning av avtalet. Uppdragets omfattning Upphandlingsuppdraget SKI skall: leda och samordna kommunsamverkan i upphandlingen inhämta upphandlings- och rättegångsfullmakt från berörda kommuner vara sammankallande för arbetsgrupp leda arbetsgruppens arbete ansvara för tillvaratagande av synpunkter och idéer från berörda kommuner för en samordnad ramavtalsupphandling som ombud för berörda kommuner ansvara för upphandling av ramavtal ansvara för utvärdering av anbud, ansvara för att ta fram underlag för tilldelningsbeslut som fattas av berörda kommuner, ansvara för att på uppdrag av berörda kommuner sluta ramavtal till följd av upphandlingen, Under avtalstiden SKI skall: som ombud för berörda kommuner ansvara för kommersiell avtalsvård av befintliga och nya ramavtal som sluts till följd av upphandling, vid behov informera och finnas tillgänglig för kommunerna i frågor som rör upphandling och avtal, genomföra förhandlingar avseende tolkningar av ramavtal vid väsentliga förändringar av verksamheten, ansvara för prisregleringar, ansvara för att uppdatera och lägga in den information som SKI ansvarar för i databasen, om behov uppstår besöka vårdgivare för klarlägganden då problem uppstår vid tolkning av ramavtal,

3 hålla sig uppdaterad om upphandlingslagar och regelsystem rörande vård- och behandling, ansvara för förhandlingar av ramavtal vid väsentliga förändringar av verksamheten, bistå kommunerna med tolkning av ramavtal, vara kontaktperson för vårdgivare i förhållande till ramavtalen vad gäller avtalsinnehåll, i förekommande fall ansvara för ledning och förberedelser inför nästa upphandling. KFSK skall: tillhandahålla kontaktuppgifter avseende berörda kommuner, ansvara för att styrgrupp och arbetsgrupp finns etablerad, samt vara sammankallande, teckna avtal avseende kommunernas medverkan i upphandlingen, tillhandahålla tre personer med kompetens som socionom eller annan likvärdig utbildning och med erfarenhet av institutionsvård och kommunal socialtjänst. Dessa tre personer skall var och en på halvtid av en ordinarie heltidstjänst bistå i upphandlingen vad gäller krav på vårdens innehåll och utförande mm och i uppföljning och kontroll av att avtalsvillkor i slutna avtal uppfylls utifrån vad som kan anses vara god vård i detta sammanhang. ta del av och i samråd med SKI informera om förändringar av tillstånd på ramavtalsinstitutionerna, initiera uppföljningar och utvärderingar i förhållande till såväl kommuner som vårdgivare avseende kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning av upphandlade resurser, tillse att alla kontaktpersoner får del av viktig information kring vårdfrågor som uppstår efter avtalsuppföljning under avtalstiden, finnas tillgänglig för frågor/synpunkter om ramavtal, avropsavtal och databas, finnas tillgänglig för diskussioner kring upphandlingsarbetet, ansvara för att följa upp förändringar av vårdgivarnas verksamhet som kan påverka utförande av ramavtalets villkor, i erforderlig utsträckning underhålla en databas med adekvat innehåll som ska göras tillgänglig för samarbetskommunerna och att hålla denna aktuell, en gång per år skriva en verksamhetsberättelse.

4 Överprövning och dess konsekvenser SKI kan, om berörda kommuner så önskar, företräda kommuner vid överprövning. Om ny upphandling skulle behöva utföras till följd av en dom från förvaltningsdomstol kan särskild överenskommelse träffas med berörda kommuner som önskar att SKI genomför sådan ny upphandling. Om det vid överprövning framkommer fakta avseende väsentliga brister i förfrågningsunderlag eller handläggning av upphandlingsprocessen och dessa brister direkt kan hänföras till vårdslöshet i SKI:s hantering skall kostnad för en sådan ny upphandling bäras av SKI. Ekonomiska villkor Samtliga medverkande kommuner betalar sin kostnad till KFSK som i sin tur ersätter SKI för arbete enligt nedan. Ersättning för SKI:s projektledning och genomförande av upphandling totalt SEK (16 månader med en månadsersättning om SEK). Ersättning för kommersiell avtalsvård av befintliga och nya ramavtal totalt SEK per år ( SEK per månad). Ersättning från antagna leverantörer där 0,1 procent av den totala avtalsomsättningen upp till en summa av maximalt SEK betalas till SKI direkt från antagna leverantörer i enlighet med SKI normala villkor för provisionsbaserad ersättning. När SKI erhållit SEK betalar leverantörer 0,04 % av omsättningen till SKI under resterande avtalstid. Detta meddelas i förfrågningsunderlag som en anbudsförutsättning. En startersättning för upphandlingsarbetet om SEK (del av totalt SEK) betalas av KFSK till SKI vid avtalsstart. Från och med betalar KFSK SKI för upphandlingsarbetet med SEK/ månad för resterande avtalsperiod dvs 11 månader. Ersättning för löpande kommersiell avtalsvård av befintliga och nya avtal samt upphandlingsarbetet betalas kvartalsvis i efterskott från och med mot faktura. Överlåtande/förtida uppsägning av avtal Avtalet kan sägas upp i förtid med 6 månaders skriftligt varsel. Avtalet kan överlåtas på annan part om båda parter accepterar detta. Tvist Om överenskommelse avseende tolkning av avtalet ej kan ske på annat sätt ska tvist avgöras av allmän domstol. Force Majeure Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.

5 Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Övriga villkor Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i avtalet. Ändring eller tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattad och undertecknad av parterna. Detta avtal förutsätter för sin giltighet att minst 75 % av kommunerna som deltagit i nu pågående avtalsperiod kommer att delta i den upphandling som nu skall påbörjas inför Om så ej blir fallet skall parterna uppta förhandlingar om villkoren i de delar som avser den kommande upphandlingen. Beträffande förvaltningen av nu gällande avtal gäller dock vad som överenskommits genom detta avtal. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna erhållit vardera ett. SKL Kommentus Inköpscentral AB KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE Stockholm Lund Thomas Idermark Stig Ålund

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335 1.0 PARTER Beställare Utförare Tyresö kommun Socialförvaltningen 135 81 Tyresö kommun Organisationsnummer Organisationsnummer 212 000-0092 xxx xxx- xxxx Kontaktperson kontrakt Charlotte Barkman-Hedin Kontaktperson

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad 1. Allmän information 1.1 Upphandlingen Helsingborgs stad, genom vård- och omsorgsnämnden, inbjuder härmed till anbudsgivning

Läs mer

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser DiarieNr: INK-10-002 Namn på upphandlingen: Livsmedel Mellan Dalslandskommunernas Kommunalförbund, 222000-0877, nedan "Beställaren", och #leverantörens namn#, nedan "Leverantören", har träffats följande

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Avtal Eget val i hemtjänsten

Avtal Eget val i hemtjänsten Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN 2009.159.730 Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79 Diarienummer VON 2009:79 Avtal Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Innehållsförteckning 1. Avtal om Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem...

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

AVTALSVILLKOR/FÖRSLAG TILL AVTAL

AVTALSVILLKOR/FÖRSLAG TILL AVTAL AVTALSVILLKOR/FÖRSLAG TILL AVTAL Avtal har upprättats mellan Lidingö stad, org. nr 212000-0191, nedan kallad Staden och NN, org nr, nedan kallad Utföraren. Parter Staden Utföraren Lidingö stad NN Kontaktpersoner

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal - Personalsystem

Ramavtal - Personalsystem 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och, organisationsnummer 556620-5992, nedan kallat Leverantör, med adress Box 174, 751 04 Uppsala, har följande ramavtal slutits efter av ESV

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad.

Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad. Datum: 2012-10-12 Förfrågningsunderlag avseende hemvård innehållande serviceinsatser, service- och omsorgsinsatser med delegerade hsl-insatser i ordinärt boende, Båstads kommun enligt Lagen om Valfrihet

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

A vevs c! c ^,3 Uppsala. Datum 2014-01-24

A vevs c! c ^,3 Uppsala. Datum 2014-01-24 A vevs c! c ^,3 Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ann Larsén Datum 2014-01-24 Diarienummer BUN-2014-0177 Barn- och ungdomsnämnden Avtal med Föreningen Fyrisgården

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Avtalsvillkor Daglig verksamhet LSS Dnr: 2013-KS0015

Avtalsvillkor Daglig verksamhet LSS Dnr: 2013-KS0015 1.0 PARTER Beställare Utförare Socialförvaltningen xxxxxx Tyresö kommun xxxxxx 135 81 Tyresö xxxxxx Org. nummer Org. nummer 212000-0092 xxxxxx Kontaktpersoner Verksamhet Stig Jönsson Socialförvaltningen

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer