Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner"

Transkript

1 KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat ta fram ett förslag till ramavtal mellan kommuner som sinsemellan säljer och köper äldreboendeplatser enligt SoL. Bakgrunden är de ökade kraven på specialanpassade boenden utifrån t ex. språkgrupp eller funktionshinder som gör att den enskilda kommunen i vissa fall har svårt att erbjuda lämpligt boende. Lagstiftningens bestämmelser om vistelsebegrepp och kommunens yttersta ansvar kan ibland ha haft en hämmande effekt på benägenheten att samverka mellan kommuner för att på bästa sätt lösa dessa specifika boende- och hjälpbehov. Ett ramavtal är avsett att ge en grund för ett civilrättsligt avtal som reglerar betalningen mellan säljande och köpande kommun under den tid den boende utnyttjar den aktuella bostaden. Viktigt att notera är att det föreslagna avtalet inte påverkar Socialtjänstlagen eller Hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser om vistelsebegrepp etc. utan har som syfte just att reglera betalningen mellan köpare och säljare för den person, den bostad och den service avtalet gäller. Ramavtalet ger också kommunerna möjlighet att anpassa avtalet efter de lokala behov som kan finnas. Styrgruppen föreslås besluta föreslå GRs styrelse -rekommendera medlemskommunerna att vid köp/sälj av äldreboendeplatser enlig Socialtjänstlagen använda sig av föreliggande ramavtal. 1

2 Bilaga 2b AVTAL Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). 1. Omfattning (Säljaren) upplåter en plats vid (boende) enligt socialtjänstlagen (SoL). Åtagandet omfattar att ge den boende service, omsorg samt sådana insatser som följer av 18 och 18 a hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I det särskilda boendet ingår tillsyn och omsorg dygnet runt, samtliga måltider, insatser för aktivering samt ansvar för kontakter med anhöriga. Ansvaret för färdtjänst åvilar den kommun där den enskilde är folkbokförd. 2. Utförande Verksamheten skall drivas i överensstämmelse med SoL, HSL samt annan för området aktuell lagstiftning och tillämpliga föreskrifter såsom bl.a. socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Anmälan enligt Lex Maria (SFS 1998:531, 6 kap. 4 ) kommer att hanteras enligt de riktlinjer som finns för säljaren och kopia kommer att tillställas köparen. Lex Sarah (14 kap. 2 SoL) kommer att hanteras enligt de riktlinjer som finns för säljaren och kopia kommer att tillställas köparen. 3. Avtalstid Detta avtal gäller från och med den dag platsen ställs till förfogande för köparen, under förutsättning att säljaren accepterar bokningen. Avtalet gäller så länge xx bebor lägenheten. Den boende eller hans/hennes dödsbo disponerar platsen till den dag lägenheten är tömd och besiktigad, senast en månad efter det att den boende flyttat eller avlidit. Köparen skall betala för platsen fram till den dag lägenheten är tömd och besiktigad. I annat fall gäller en ömsesidig uppsägningstid om en månad. 4. Myndighetsutövning Köparen har ansvar i enlighet med 16 kap. 2 socialtjänstlagen. Köparen överlämnar skriftligt beslut, beslutsunderlag och erforderliga uppgifter för att säljaren skall kunna ge en god och säker vård och omvårdnad. 5. Genomförandeplan Säljaren skall i samråd med den enskilde och/eller dennes anhöriga/god man/förvaltare upprätta en genomförandeplan utifrån den boendes behov av vård,

3 omsorg och service. Genomförandeplanen skall hållas aktuell och revideras vid behov. 6. Förändring av vårdbehov Säljaren skall omgående meddela köparen om den boendes vård- och omsorgsbehov förändras. Det åligger även säljaren att omgående meddela om den boende läggs in på sjukhus, avlider eller av annan anledning flyttar. 7. Akuta behov Säljaren skall utöver vad som angivits ovan tillgodose tillfälliga akuta omsorgs- eller vårdbehov som inte omfattas av biståndsbeslutet. Sådana insatser ingår i den avtalade ersättningen. 8. Samarbete Parterna skall tillsammans med den boende verka för att hans/hennes integritet, valfrihet, trygghet och självbestämmande tillvaratas på ett ut rättssäkerhetssynpunkt betryggande sätt. Den boende skall ges möjlighet att bo kvar i enlighet med säljarens riktlinjer för särskilt boende och leva ett aktivt liv med service, omsorg och sjukvård som anpassas till hans/hennes behov, hälsa och egna möjligheter. 9. Insyn Köparen har rätt till insyn i verksamheten enligt detta avtal. Säljaren skall ge Socialstyrelsen och länsstyrelsen tillgång till de uppgifter som behövs för respektive myndighets tillsynsverksamhet. Köparen skall: - Med beaktande av den boendes integritet ha tillträde till lägenheten och verksamhetslokalerna. - Ha rätt att ta del av samtliga planer och övrigt material som rör utförandet av säljarens uppgifter i förhållande till den enskilde. - ha rätt att ta del av det material hos säljaren som behövs för köparens uppföljning. 10. Information till köparen Säljaren åtar sig att på eget initiativ fortlöpande informera köparen om verksamheten. Säljaren är vidare skyldig att lämna information till köparen på dennes begäran.

4 11. Personal Säljaren svarar för att personalen har adekvat utbildning och erfarenhet för att arbeta med de boende samt att omsorgspersonal finns tillgänglig dygnet runt. Säljaren svarar även för att det finns en personalstyrka som erfordras för att tillgodose den boendes behov. Sjuksköterska skall finnas tillgänglig i verksamheten och skall samverka och utföra de uppdrag enligt det kommunala sjukvårdsansvaret åvilar sjuksköterskan. Säljaren svarar för att det finns verksamhetschef (enligt 29 HSL), medicinskt ansvarig sjuksköterska, samt tillgång till habilitering och rehabilitering för funktionshindrade i enlighet med bestämmelserna i HSL. 12. Kvalitetsuppföljning Säljaren svarar för att det finns fungerande rutiner för intern kvalitetskontroll och utvärdering. Säljaren kvalitetssäkrar verksamheten enligt eget kvalitetssäkringsprogram. 13. Hyreskontrakt Hyreskontrakt tecknas mellan köparen och säljaren. Köparen tecknar andrahandskontrakt med den boende. 14. Utrustning, förbrukningsartiklar m.m. Lägenheten är utrustad med säng och sängbord. Säljaren tillhandahåller och bekostar medicinsk utrustning och övrig utrustning, de arbetsredskap och de hjälpmedel och förbrukningsartiklar, som åtgår för att fullgöra åtagandet. Säljaren skall tillhandahålla förbrukningsartiklar enligt 18 c HSL och övriga förbrukningsartiklar som följer hälso- och sjukvårdsansvaret och förskrivs av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Säljaren svarar även för ej patientbundna läkemedel för akuta livsuppehållande åtgärder, t ex allergiska reaktioner. Säljaren svarar för grundutrustning på boendet. Säljarens personal gör en grundbedömning och tar därefter kontakt med köparen vid förskrivning av personligt förskrivna hjälpmedel. Köparen bekostar personligt förskrivna hjälpmedel. 15. Försäkring Säljaren tecknar patientförsäkring enligt patientskadelagen samt övriga för verksamheten nödvändiga försäkringar. 16. Avgifter Köparen fastställer och fakturerar den boendes avgifter som tillfaller köparen. Säljaren bestämmer hyra för respektive lägenhet. Köparen betalar hela det pris för platsen som framgår av punkten 17 i avtalet samt den hyra som fastställts för lägenheten till säljaren.

5 17. Pris Köparen ersätter säljaren med xx kr per vårddygn. I beloppet ingår Osvvalfritt 18. Prisjustering Prisjustering av det pris som framgår av punkten 17 sker per den 1 januari varje år och baseras på den förändring av kostnaden för platsen som skett. 19. Betalningsvillkor Ersättning erläggs månadsvis i efterskott. Vid dödsfall, avflyttning eller sjukhusvistelse görs avdrag med xx kr per dag för matkostnad på faktura. Faktura skickas efter varje månads slut och betalas mot trettio dagars kredit efter fakturadatum. Inga fakturaavgifter eller expeditionskostnader tas ut. Dröjsmålsränta utgår enligt gällande referensränta plus åtta procent. 20. Överlämnande av handlingar Vid detta avtals upphörande lämnar säljaren kopia på alla handlingar som rör den boendes personliga förhållanden om köparen så önskar. 21. Omförhandling Part äger rätt att under avtalstiden påkalla förhandlingar om förutsättningarna för avtalet väsentligen förändras eller om oförutsedd händelse inträffar som enligt parts uppfattning väsentligen ändrar förutsättningarna för verksamheten enligt detta avtal. 22. Force majeure Om part på grund av force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som part inte råder över förhindras från att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, befrias part i nödvändig omfattning från fullgörelse av dessa skyldigheter. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Motparten skall omedelbart underrättas om omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse föreligger. Det åligger part att medverka till att verkningarna av händelser som avses i denna punkt minimeras. 23. Hävningsrätt Part får häva detta avtal om motparten inte fullgör sina åligganden enligt avtalet och rättelse inte sker efter erinran, under förutsättning att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse.

6 Underlåtenhet av part att vidta rättelse enligt första stycket utgör avtalsbrott av väsentlig betydelse. Vid övervägande om hävning skall skälig hänsyn tas till den boende. 24. Tvist Tvist rörande tillämpning och tolkning av detta avtal avgörs av den tvistlösningsgrupp som säljaren och köparen utsett. 25. Utväxlingsavtal Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar till var och en av parterna. Ort den

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Entreprenadavtal 2011 FY 5

Entreprenadavtal 2011 FY 5 1/7 Entreprenadavtal 2011 FY 5 1. Parter Avtalet gäller mellan Eslövs kommun, organisationsnummer 212000-1173, nedan kallad kommunen, och VoB Syd AB organisationsnummer 556650-4204, nedan kallad entreprenören.

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad 1. Allmän information 1.1 Upphandlingen Helsingborgs stad, genom vård- och omsorgsnämnden, inbjuder härmed till anbudsgivning

Läs mer

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer:

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer: Tandvård Uppsökande munhälsobedömning Division Folktandvård Diarienummer: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALSPARTER 3 1.1 KONTAKTPERSONER 3 2. AVTALSOMFATTNING 3 2.1 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE 3 2.1.1 Specifikation

Läs mer

LOV i Gnosjö kommun. - valfrihetssystem inom hemtjänsten

LOV i Gnosjö kommun. - valfrihetssystem inom hemtjänsten LOV i Gnosjö kommun - valfrihetssystem inom hemtjänsten Postadress Besöksadress Telefon Telefax Organisationsnummer Storgatan 15, 335 80 Gnosjö Järnvägsgatan 49 0370-33 10 00 0370-33 13 80 212000-0506

Läs mer

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (19) Bilaga 2 till förfrågningsunderlag OBS! Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Läs mer

A vevs c! c ^,3 Uppsala. Datum 2014-01-24

A vevs c! c ^,3 Uppsala. Datum 2014-01-24 A vevs c! c ^,3 Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ann Larsén Datum 2014-01-24 Diarienummer BUN-2014-0177 Barn- och ungdomsnämnden Avtal med Föreningen Fyrisgården

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad.

Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad. Datum: 2012-10-12 Förfrågningsunderlag avseende hemvård innehållande serviceinsatser, service- och omsorgsinsatser med delegerade hsl-insatser i ordinärt boende, Båstads kommun enligt Lagen om Valfrihet

Läs mer

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Innehållsförteckning 1. Allmän information 4 1.1. Grunden för valfrihetssystemet... 4 1.2. Verksamhet 4 1.3.

Läs mer

Avtal om externa utförare av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänst. enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal om externa utförare av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänst. enligt lag om valfrihetssystem, LOV Bilaga 3 Avtal om externa utförare av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, staden och utförare, har följande avtal träffats.

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge

Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge 2015-06-02 1 (23) Kommunförvaltningen Åsa Lindberg Kvalitetsansvarig Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge Dnr: On 2015/75

Läs mer

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335 1.0 PARTER Beställare Utförare Tyresö kommun Socialförvaltningen 135 81 Tyresö kommun Organisationsnummer Organisationsnummer 212 000-0092 xxx xxx- xxxx Kontaktperson kontrakt Charlotte Barkman-Hedin Kontaktperson

Läs mer

Allmänna förutsättningar för upphandling av LSS

Allmänna förutsättningar för upphandling av LSS UPPHANDLINGSUNDERLAG LSS 1(20) 2007-11-26 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Allmänna förutsättningar för upphandling av LSS Objekt 1 LSS-gruppbostad Nevisborg LSS-boende Nevisborg Objekt 2 LSS-boende

Läs mer

avseende valfrihetssystem för hemtjänst i ordinärt boende MUST

avseende valfrihetssystem för hemtjänst i ordinärt boende MUST Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemtjänst i ordinärt boende Mark- Ulricehamn- Svenljunga- Tranemo MUST 1 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Vad innebär uppdraget...

Läs mer

Mellan Sigtuna kommun, 212000-0225 och Företagsnamn, Organisationsnummer har tecknats följande

Mellan Sigtuna kommun, 212000-0225 och Företagsnamn, Organisationsnummer har tecknats följande Mellan, 212000-0225 och Företagsnamn, Organisationsnummer har tecknats följande 1 Avtal 1.1 Avtalstid Avtalstiden börjar gälla från och med att parterna undertecknat avtalet. Avtalet löper tillsvidare

Läs mer

Skriftligt godkännande. 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019.

Skriftligt godkännande. 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019. Skriftligt godkännande 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019. 2. Ickevalsalternativ För den kund som inte önskar välja leverantör ska

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01)

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01) Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun (version 2015-01-01) 1 Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Upphandlingsform... 5 1.3 Upphandlande myndighet... 5

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

AVTALSVILLKOR HEMTJÄNST, LEDSAGARSERVICE OCH AVLÖSARSERVICE

AVTALSVILLKOR HEMTJÄNST, LEDSAGARSERVICE OCH AVLÖSARSERVICE 1.0 PARTER Beställare Utförare Socialförvaltningen xxxxxx Tyresö kommun xxxxxx 135 81 Tyresö xxxxxx Org. nummer Org. nummer 212000-0092 xxxxxx Kontaktpersoner Verksamhet Auli Metsänsalo Avdelningschef

Läs mer

Upphandling i Härryda kommun

Upphandling i Härryda kommun Förfrågningsunderlag Upphandling i Härryda kommun gällande VALFRIHET INOM HEMTJÄNST Beslutat 2013-07-01 Härryda kommun 435 80 Mölnlycke Besöksadress: Råda Torg Telefon 031-724 61 00 Fax 031-724 61 75 kommun@harryda.se

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) PERSONLIG OMVÅRDNAD OCH SERVICEINSATSER Reviderad upplaga 2013-04-09 Inbjudan att ansöka

Läs mer

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79 Diarienummer VON 2009:79 Avtal Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Innehållsförteckning 1. Avtal om Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem...

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(31) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2015-06-01 2(31) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN 5 1.2 DEN UPPHANDLANDE

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

AVTAL xxx 1. BAKGRUND

AVTAL xxx 1. BAKGRUND 1 Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland har med Västra Götalandsregionen, Servicenämnden, nedan kallad Leverantören, 232100-0131, träffat följande avtal. AVTAL avseende

Läs mer

KONTRAKTSFÖRSLAG. Reviderat 121129 Vård- och omsorgsnämnden 91 Dnr von12/66.

KONTRAKTSFÖRSLAG. Reviderat 121129 Vård- och omsorgsnämnden 91 Dnr von12/66. KONTRAKTSFÖRSLAG Reviderat 121129 Vård- och omsorgsnämnden 91 Dnr von12/66. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Nyköpings kommun (nedan kallad Kommunen ), och NN (nedan kallad

Läs mer