Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och."

Transkript

1 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens offert underlag för det slutliga avtalet mellan KB och Leverantören. I det fall anbudsgivarens anbud antas kommer ett originalavtal att tas fram. Originalavtalet kommer att ha samma utförande och innehåll som detta med är då kompletterat med de uppgifter om företagsnamn, kontaktpersoner, prisvillkor mm. som saknas i denna version.

2 2(6) Parter Kungl. biblioteket (härefter benämnt KB ), organisationsnummer , Box 5039, Stockholm, Och (härefter benämnd Leverantören ), organisationsnummer.adress.. KB och Leverantören benämns härefter gemensamt Parterna. Mellan Parterna har avtal slutits på de villkor som framgår nedan i detta avtal jämte bilagor. 1. Omfattning En systemutvecklare för gränssnittsutveckling i Javascript och Angular JS. Dessutom ingår vana av att designa rika webbapplikationer, stora kunskaper om CCS/HTML och interaktionsdesign och erfarenheter av webbutveckling och moderna webbstandarder. KB eftersträvar en modern och sömlös design där interaktion och layout stödjer användarens arbetsprocess. Arbetet ska ske tillsammans med utvecklare på Avdelningen för informationssystem. 2. Avtalshandlingar Följande dokument ingår i detta avtal. Om det finns motstridande avtalsvillkor i avtalen ska avtalen gälla i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar till detta avtal. 2. Detta avtal 3. Leverantörens offert 4. Förfrågningsunderlag med bilagor 3. Avtalstid Avtalet börjar gälla efter att båda Parter undertecknat avtalet. Uppdraget ska genomföras under 2015 i olika perioder efter överenskommelse. Omfattningen av uppdraget uppskattas under 2015 till ca 800 timmar. KB äger rätt att utöka/förlänga uppdraget med ca 200 timmar under 2015/2016, d v s maximalt antal timmar inklusive avtalsförlängning är 1000 timmar. 4. Kontaktpersoner Kontaktpersoner angående detta avtal ska vara: För Beställaren (KB): Namn: Telefon: E-post:

3 3(6) För Leverantören Namn: Telefon: E-post: 5. Språk All kommunikation och dokumentation ska vara på svenska, om inte annat överenskommits. 6. Genomförande Arbetet utförs iteraktivt tillsammans med interaktionsdesigners och utvecklare i KB:s lokaler i Humlegården, Stockholm. 7. Anvisad konsult Leverantören har inte rätt att ersätta den till KB anvisade konsulten med andra konsulter om inte Kungliga biblioteket i förväg godkänt detta. 8. Underleverantör Leverantören får inte anlita underleverantör utan skriftligt godkännande från KB. Leverantören äger rätt att byta ut eventuell underleverantör under förutsättning att KB skriftligen godkänt detta. KB skall som underlag för sådant ställningstagande erhålla information motsvarande den som erhållits om Företaget och dess personal. Leverantören ansvarar för underleverantörers arbete lika som för eget arbete. I detta avtal fastställda villkor skall av Leverantören vara fastställda genom bindande förbehåll även i förhållande till eventuella av Leverantören anlitade underleverantörer. 9. Rätt till resultat KB erhåller genom detta avtal äganderätten till det som utgör resultat av uppdragets utförande. All upphovsrätt liksom eventuell patenträtt eller annan immateriell rätt hänförlig till detta resultat utgör KB:s egendom. Leverantören äger inte rätt att utan KB:s tillstånd utnyttja resultatet i sin fortsatta verksamhet. Med resultat avses KB-specifik information i form av dokument, rapport och KB-konfidentiell information. 10. Uppsägning Part skall äga rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om motparten inte uppfyller avtalsenliga åtaganden och åsidosättandet inte är av ringa betydelse.

4 Leverantören är skyldig att betala upplupna kostnader som uppstått för KB vid eventuellt anlitande av annan leverantör. 4(6) Vid uppsägning skall på KBs begäran dittills utförda konsulttjänstearbeten, oavsett skäl för uppsägning samt vilken part som sagt upp avtalet, omedelbart redovisas för och överlämnas till KB, varvid rättigheterna övergått till KB i enlighet med 10. Leverantaören har rätt till ersättning för nedlagt arbete fram till tidpunkten för uppsägningen. Har Leverantaören sagt upp avtalet med hänvisning till bristande betalning övergår rättigheterna först när KB erlagt full betalning. 11. Force majeure Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet (befriande omständighet) som parten råder över och som förhindrar, eller avsevärt försvårar, fullgörandet i rätt tid därav. Såsom befriande omständighet skall anses myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning och därmed jämställda omständigheter. 12. Leverantörens insolvens KB har rätt att häva avtalet om Uppdragstagaren försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd. Oavsett om avtalet hävs eller inte, skall part gottgöras skada, som uppkommit till följd av den andra partens obestånd. 13. Avveckling av uppdraget Uppdragstagaren skall tillse att aktiviteter i samband med avveckling av Uppdraget utförs på ett fackmannamässigt sätt och att en detaljerad plan upprättas inför uppdragets avveckling om KB begär det. Avvecklingen skall ske på ett sätt som underlättar överlämnande av pågående eller avslutade konsulttjänster till KB eller tredje part utan onödig kostnad eller störning för KB. Uppdragstagaren skall under överlämnandefasen bidra med sin kompetens kring KBs uppdrag så att överlämningen blir så bra som möjligt samt överföra sin kompetens kring konsulttjänsteen till KB eller tredje part. 14. Ersättning Ersättning baseras på timpris..sek/tim exklusive mervärdeskatt och inkluderar samtliga kostnader för åtagandet. Debitering sker med hela timmar.

5 5(6) Timpriset är fast under hela avtalsperioden Utlägg Konsulten står själv för eventuella utlägg i samband med uppdraget. KB:s avdelning för informationssystem tillhandahåller arbetsplats och teknisk miljö under de perioder konsulten anlitas. 16. Fakturering och Betalning Faktura i original sänds till KB. Beställarens namn, adress samt uppdrag skall alltid anges på fakturan. Fakturaadress är: Kungl.biblioteket FE Hackås Leverantörens F-skattebevisnummer skall alltid anges på fakturan. Fakturerings- och expeditionsavgifter får inte debiteras. Fakturan skall specificera arten och omfattningen av det arbete som utförts. Betalning erläggs senast 30 kalenderdagar efter fakturans ankomstdag till KB. Fakturering sker månadsvis. Dröjsmålsränta får endast påföras i enlighet med räntelagen, dvs. först från och med den 30:e dagen från fakturans ankomstdag till KB. Mer detaljerade faktureringsrutiner skall överenskommas särskilt mellan parterna. 17. Mervärdesskatt Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 18. Försäkring Giltig försäkring ska finnas vid Avtalets ikraftträdande och finnas under Avtalets hela giltighetstid. Leverantören ska vid anmodan kunna visa upp giltigt försäkringsbevis. Det åligger Leverantören att på egen bekostnad teckna och vidmakthålla sedvanlig försäkring för sin verksamhet och de konsulttjänster som erbjuds. Försäkringen ska ha betryggande ansvarsbelopp med hänsyn till verksamhetens och tjänsternas art och omfattning. 19. Sekretess Leverantören skall följa de säkerhetsföreskrifter som Kunden redovisar från tid till annan samt tillse att Leverantören och/eller anlitad underleverantör iakttar dessa föreskrifter. Om säkerhetsföreskrifterna förändras efter avtalets ingående har Konsulten rätt till ersättning om Kunden kan påvisa att förändringarna inneburit betydande kostnadsökningar. Leverantören får inte till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter

6 6(6) om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller som i övrigt rör motpartens interna förhållanden, i annan utsträckning än som erfordras för avtalets genomförande. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som Leverantören kan visa har blivit känd för Leverantören på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter. I de fall Leverantören eller underkonsulten ges tillgång till, enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), skyddad information skall tillämpliga bestämmelser i nämnda lag beaktas. Leverantören skall informera konsult och anlitad underleverantör om gällande sekretess. Om Kunden önskar skall särskild sekretessförbindelse undertecknas av konsult och anlitad underleverantör innan arbetet påbörjas. Sekretess enligt avsnitt 19 gäller även när Leveransavtalet i övrigt upphört att gälla. 20. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal skall för sin giltighet vara skriftligen godkända av båda parter. 21. Överlåtelse av Avtalet Leverantören får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt Avtalet. Avtalet får inte överlåtas utan andra partens skriftliga godkännande. 22. Övriga villkor Om Leverantören inte kan uppfylla KB:s krav enligt avtalet, har KB rätt att utföra i avtalet beskrivna arbetsuppgifter med egen personal. KB skall även ha möjlighet att anlita annan part i det fall så erfordras och på Leverantörens bekostnad. 23. Tvist Eventuell tvist i anledning av detta avtal skall i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om parterna inte kan enas ska parternas rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal bestäms i sin helhet av svensk rätt och avgöras i svensk allmän domstol. 24. Underskrifter Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka Parterna tagit var sitt. Stockholm den.. Kungl.biblioteket (Ort och datum. (Leverantören)

7 7(6).. Namnförtydligande.. Namnförtydligande Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Förfrågningsunderlag med bilagor Leverantörens offert

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2013-07-17 137-KB 655-2013 Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Kungliga biblioteket (KB) inbjuder till anbudsgivning för kamerautrustning

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan.

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan. AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Datum: Dnr: Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm www.vinnova.se Fakturaadress

Läs mer

Ramavtal - Personalsystem

Ramavtal - Personalsystem 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och, organisationsnummer 556620-5992, nedan kallat Leverantör, med adress Box 174, 751 04 Uppsala, har följande ramavtal slutits efter av ESV

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag i Jobbkompaniet Ung Bemanning i Sverige AB

Allmänna villkor för konsultuppdrag i Jobbkompaniet Ung Bemanning i Sverige AB Allmänna villkor för konsultuppdrag i Jobbkompaniet Ung Bemanning i Sverige AB 1. Inledning Dessa Allmänna bestämmelser utgör bilaga till av Beställaren och Jobbkompaniet Ung Bemanning träffat Trygghyravtal

Läs mer