AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL"

Transkript

1 AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, , Kraftvägen 2, Nybro, ( Advitum ), och organisationen som godkänner villkoren, ( Kunden ). Genom att klicka på Jag godkänner, eller genom att använda tjänsterna, undertecknar du avtalet och godkänner det som användare. Om du godkänner Avtalet för användning av tjänsterna för en organisations räkning, godkänner du detta Avtal på uppdrag av den organisationen. Du måste ha behörighet att binda organisationen till dessa villkor, annars får du inte registrera dig för tjänsterna. Genom detta Avtal ger Kunden Advitum rätt att ta del av, behandla, lagra och bearbeta all information som laddas upp till Advitums dokumentportal, ( Registreringsdata ). Parterna till detta Avtal kallas nedan individuellt för Part och gemensamt för Parter. 1. Säkerhet och kommunikationsvägar 1.1 Den data eller annan information som Kunden eller annan på uppdrag av Kunden eller användare ställer till Advitums förfogande samt resultatet av Advitums behandling av data, ( Kundens Data ) lagras i Advitums dokumentportal enligt branschens standard för säker lagring/inloggning. Åtkomst till Kundens Data skyddas följaktligen med så kallad multifaktorauthenticiering. Eventuella lösenord lagras med för varje tid gällande standard för kryptering och övrigt skydd. 1.2 Kunden är ansvarig för att den/de användaridentitet(er) och det/de lösenord Kunden erhåller för Advitums dokumentportal förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Kunden ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Kundens användaridentitet och lösenord till Advitums dokumentportal till dess att Kunden har begärt och Advitum har spärrat viss användaridentitets åtkomst till Advitums dokumentportal. Advitum äger rätt att själv eller genom anlitande av extern konsult hos Kunden kontrollera användningen av Advitums dokumentportal och Kundens användande av användaridentiteter och lösenord i enlighet med detta Avtal. 1.3 Som utgångspunkt kommer Advitum enbart att lagra Kundens Data i Advitums dokumentportal. Kunden har dock möjlighet att meddela Advitum att Kundens Data ska avsändas till Kunden även per e-post, varvid bestämmelserna i detta Avtal ska äga motsvarande tillämplighet. 1.4 Advitum ska tillse att endast relevant personal hos Advitum har tillgång till Kundens Data.

2 2 (5) 2. Kundens åtaganden 2.1 Kunden förbinder sig att endast använda Advitums dokumentportal i enlighet med detta Avtal och Advitums vid var tid gällande instruktioner. 2.2 Kunden ska vid utnyttjande av Advitums dokumentportal följa Advitums vid var tid gällande föreskrifter om datasäkerhet. 2.3 Kunden äger inte rätt att använda Advitums dokumentportal på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Advitums dokumentportal eller använda Advitums dokumentportal på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information. 2.4 Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter, säkerhetsmetoder och annan information som Advitum tillhandahåller för tillgång till Advitums dokumentportal, hanteras med sekretess i enlighet med avsnitt 5. Kunden ska omedelbart meddela Advitum för det fall obehörig fått kunskap om information enligt denna punkt. 2.5 Kunden är ansvarig för att ange vilka som är behöriga att använda Advitums dokumentportal. Kunden ska omedelbart meddela Advitum om en sådan person inte längre är behörig att ha tillgång till Tjänsten. Kunden ansvarar för angivna personers nyttjande av Tjänsten. 2.6 Kunden ansvarar själv för säkerhetskopiering av Kundens Data. 2.7 Kunden ansvarar själv för att bära samtliga kostnader för tillgång till sådan utrustning som krävs för att få åtkomst till och kunna nyttja Advitums dokumentportal. 2.8 Kunden ansvarar för, och ska hålla Advitum skadeslös för, att Kundens Data inte gör intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt står i strid med gällande lagstiftning. 3. Ändring av tjänsten 3.1 Advitum får utan föregående underrättelse till Kunden företa ändringar i Advitums dokumentportal eller hur Advitums dokumentportal tillhandahålls, som uppenbart inte kan innebära mer än ringa olägenhet för Kunden. 3.2 Advitum får även genomföra andra ändringar i Advitums dokumentportal eller hur Advitums dokumentportal tillhandahålls tre månader efter det att Kunden underrättats om detta. Kunden får senast vid ändringens ikraftträdande säga upp Avtalet till upphörande vid dagen för ändringens ikraftträdande eller till den senare dag som anges i uppsägningen, dock senast tre månader från ändringens ikraftträdande. Advitum får dock inte vidta sådana ändringar avseende krav för Advitums dokumentportal som Parterna särskilt angett att de inte får ändras. 3.3 Advitum får, även om det skulle medföra olägenhet för Kunden, införa uppdateringar i Advitums dokumentportal av säkerhetsmässiga skäl. 3.4 Advitum har rätt att omgående förhindra fortsatt spridning av information i Advitums dokumentportal om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot gällande lagstiftning.

3 3 (5) 3.5 Advitum har rätt att förhindra fortsatt användning av Advitums dokumentportal för personer som lämnat information i strid med gällande lagstiftning. Kunden ska underrättas om Advitums utnyttjande av denna rätt. 4. Personuppgifter 4.1 Advitum samlar in och behandlar personuppgifter om Kunden eller Kundens kontaktuppgifter som anges i registreringsformuläret i syfte att tillhandahålla Advitums dokumentportal. 4.2 Om personuppgifter behandlas inom ramen for Advitums dokumentportal är Kunden personuppgiftsansvarig och Advitum personuppgiftsbiträde. Kunden är ansvarig i egenskap av personuppgiftsansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. 4.3 Advitum förbinder sig att bara behandla personuppgifter i enlighet med Avtalet och Kundens skriftliga instruktioner. Advitum ska ha rätt till ersättning för att följa Kundens skriftliga instruktioner om den begärda åtgärden inte framgår av Avtalet i övrigt. Advitum ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits för att skydda personuppgifterna. 4.4 Advitum skall vara berett att följa av myndighet enligt lag fattade beslut om åtgärder för att uppfylla lagens säkerhetskrav för Kundens personuppgifter. Om Advitum orsakas extra kostnader för att uppfylla ändrade säkerhetskrav ska Kunden ersätta Advitum för sådana kostnader. Advitum ska omgående underrätta Kunden vid upptäckt av fullbordade fall av eller försök till obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring av Kundens personuppgifter. 4.5 Advitum ska tillåta de inspektioner som myndighet enligt lag kan kräva för personuppgifters behandling. Advitums kostnader i samband med genomförande av sådan granskning får debiteras Kunden. 4.6 För det fall Advitum skulle bli utsatt för dataintrång eller på något annat sätt tappa kontroll över personuppgifter som lagrats i Advitums dokumentportal är Advitum skyldigt att informera både de personer som uppgifterna gäller och Datainspektionen, om incidenten är allvarlig. En incident ska anses allvarlig om uppgifterna som läckt ut kan leda till att personer utsätts för diskriminering, id-stölder, bedrägeri eller finansiella förluster. 4.7 Vid Avtalets upphörande gäller för personuppgifter vad som anges i avsnitt Sekretess 5.1 Vardera Parten förbinder sig att inte utan motpartens medgivande till tredje man under avtalstiden eller därefter lämna ut sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller uppgift som enligt lag omfattas av sekretessskyldighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas Parts prisinformation samt sådan annan information som Part angivit vara konfidentiell, såvida annat inte följer av lag. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som Part kan visa blivit känd för Parten på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när Part

4 4 (5) är skyldig enligt lag, domstols-/myndighetsbeslut eller enligt bindande börsregler, att lämna ut uppgifter. Är Part på detta sätt skyldig att lämna ut uppgifter ska, innan sådant utlämnande sker, motparten informeras om detta. 5.2 Part ska genom sekretessförbindelse eller andra lämpliga åtgärder med personal eller eventuell underleverantör tillse att sekretessen enligt ovan iakttas. 5.3 Genom godkännande av detta Avtal lämnar Kunden sitt samtycke till att Advitum får avslöja Registreringsdata för det fall Advitum är skyldigt att göra det enligt lag. 6. Friskrivning och skadeslöshet 6.1 Advitum ansvarar inte för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Kunden eller tredje man på grund av Advitums dokumentportal eller Kundens användning av Advitums dokumentportal. Advitum ansvarar heller inte för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av Advitums dokumentportal. 6.2 Om anspråk riktas mot Advitum eller talan förs mot Advitum på grund av Kundens användning av Advitums dokumentportal, åtar sig Kunden att hålla Advitum skadeslöst för all skada som Advitum åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men ej begränsat till kostnader på grund av förlikning eller dom). Kundens åtagande enligt denna punkt förutsätter: 7. Force majeure i) att Kunden inom skälig tid från att anspråk framförts skriftligen underrättas av Advitum om framförda anspråk eller att talan har väckts mot Advitum samt ii) att Kunden har fått möjlighet att godkänna eventuell förlikning eller liknande åtagande. Om Part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet av omständighet som Part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. 8. Avtalsperiod Avtalet gäller under den period som Advitums dokumentportal används. 9. Uppsägning av avtalet 9.1 Vardera Parten har rätt att säga upp detta Avtal till upphörande med en uppsägningstid om 30 dagar. 9.2 Vardera Parten har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:

5 5 (5) a) om motparten väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet och inte inom sju (7) dagar efter skriftlig anmodan, ställd till motparten med hänvisning till denna punkt, vidtagit rättelse, eller b) om motparten har försatts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, är föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd. 9.3 Uppsägning ska ske skriftligen för att vara gällande. 10. Avveckling av Advitums dokumentportal 10.1 Vid Avtalets upphörande ska kopia av Kundens Data på Kundens begäran, som ska framställas senast inom 60 dagar från Avtalets upphörande, skyndsamt återlämnas till Kunden eller till den Kunden anvisar och de delar som finns elektroniskt ska, om Kunden så önskar och i skälig omfattning, överlämnas i elektroniskt skick enligt Kundens instruktioner. Efter utgången av en sådan sextiodagarsperiod och såvida inte annat krävs enlig lag, får Advitum utplåna eller på annat sätt göra Kunden Data som finns hos Advitum, oåtkomlig för Kunden Advitum ska efter överföring av Kundens Data eller om någon överföring inte begärts av Kunden efter utgången av i föregående stycke angiven sextiodagarsperiod, radera eller anonymisera Kundens Data inom skälig tid dock senast inom 12 månader efter Avtalets upphörande. Advitum får inte efter Avtalets upphörande behandla personuppgifter i Kundens Data för andra syften än att radera eller anonymisera Kundens Data. 11. Meddelanden 11.1 Uppsägning och andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev eller elektroniskt meddelande på av Parterna angivna adresser. Meddelandet ska anses ha kommit motparten till handa: 12. Överlåtelse a) om avlämnat med bud: vid avlämnandet, b) om avsänt med rekommenderat brev; 5 dagar efter avsändandet för postbefordran eller c) om avsänt som e-postmeddelande; vid erhållande av elektroniskt mottagningsbevis. Avtalet får inte överlåtas utan motpartens godkännande. 13. Tillämplig lag och tvistlösning 13.1 Svensk lag utan tillämpning av dess lagvalsregler ska gälla för Avtalet Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

Avtalet avser leverans av molntjänsten Keysourcingtool, som är en digital marknadsplats för aktörer inom konsultinköp.

Avtalet avser leverans av molntjänsten Keysourcingtool, som är en digital marknadsplats för aktörer inom konsultinköp. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Keysourcingtool FÖR LEVERANTÖR AV konsulter Avtalet avser leverans av molntjänsten Keysourcingtool, som är en digital marknadsplats för aktörer inom konsultinköp. 1. DEFINITIONER

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Avtalet: Beställningen med bilagor och dessa allmänna avtalsvillkor, innefattande framtida ändringar och tillägg i någon eller några av dessa

Avtalet: Beställningen med bilagor och dessa allmänna avtalsvillkor, innefattande framtida ändringar och tillägg i någon eller några av dessa 3 1. AVTALET 2018-08-13 1.1. Genom undertecknande av separat beställning eller Kundens val på Entreprenadrådets hemsida, ingås avtal mellan Kunden och Entreprenadrådet enligt kundens val ( Beställningen

Läs mer

IT-Infrastrukturtjänster version 2014

IT-Infrastrukturtjänster version 2014 Allmänna bestämmelser IT-Infrastrukturtjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 1 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören löpande utför infrastrukturtjänster,

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL EDUROAM För Tjänsteleverantör

ANSLUTNINGSAVTAL EDUROAM För Tjänsteleverantör 1 av 5 ANSLUTNINGSAVTAL EDUROAM För Tjänsteleverantör Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 92073 120 07 Stockholm Org nr 802405-0190 (i det följande kallad IIS ) (i det följande kallad Tjänsteleverantör

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemskap i Sambi

Anslutningsavtal för medlemskap i Sambi Anslutningsavtal för medlemskap i Sambi Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur [ ] Box 92073 [ ] 120 07 Stockholm [ ] Org nr 802405-0190 [. ] (i det följande Federationsoperatör ) (i det följande

Läs mer

Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med Molntjänster

Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med Molntjänster Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med Molntjänster Utgivet av IT&Telekomföretagen 2017 Dessa särskilda bestämmelser är avsedda att tillämpas tillsammans med IT&Telekomföretagens

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION För Tjänsteleverantör

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION För Tjänsteleverantör 1 av 5 AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION För Tjänsteleverantör Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur [ ] Box 92073 [ ] 120 07 Stockholm [ ] Org nr 802405-0190 [ ] (i det följande kallad IIS

Läs mer

Bilaga 1: Personuppgiftsbiträdesavtal 1/10

Bilaga 1: Personuppgiftsbiträdesavtal 1/10 Bilaga 1: Personuppgiftsbiträdesavtal 1/10 2/10 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Lagval och definitioner... 3 3 Behandling av personuppgifter... 3 4 Underbiträden... 4 5 Begränsningar i

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL EDUROAM För Huvudman

ANSLUTNINGSAVTAL EDUROAM För Huvudman 1 av 5 ANSLUTNINGSAVTAL EDUROAM För Huvudman Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 92073 120 07 Stockholm Org nr 802405-0190 (i det följande kallad IIS ) (i det följande kallad Huvudman )

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Bil 7

MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Bil 7 MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Bil 7 Detta avtal har dagen för undertecknanden ingåtts mellan parterna; 1) XXX ( XXX ), org. nr 123456-7890, (Personuppgiftsansvarig) och 2) [ ],

Läs mer

Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med andra tjänster än Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster (övriga tjänster)

Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med andra tjänster än Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster (övriga tjänster) Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med andra tjänster än Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster (övriga tjänster) Utgivet av IT&Telekomföretagen 2017 Dessa särskilda

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1. BAKGRUND 1.1 Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtalet ) reglerar Personuppgiftsbiträdets (enligt definition nedan) behandling av personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges

Läs mer

C. Mot bakgrund av ovanstående har Parterna ingått detta Avtal.

C. Mot bakgrund av ovanstående har Parterna ingått detta Avtal. BILAGA 1 - PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Avtalet ) har träffats mellan [Avtalspart 1], org.nr [nummer], med adress [adress], ( Personuppgiftsbiträde ) och [Avtalspart

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Tillitsgranskningsavtal

Tillitsgranskningsavtal Tillitsgranskningsavtal Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 92073 120 07 Stockholm Org nr 802405-0190 (i det följande Tillitsgranskningstjänsten ) (i det följande Sökanden ) 1 Inledning

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal Personuppgiftsbiträdesavtal 1. Parter 1. Du ( Kunden ) som användare av tjänsten, nedan benämnd Personuppgiftsansvarige ; och 2. Rule Communication Nordic AB, org. Nr 556740-1293, med adress Kammakargatan

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal 1 Personuppgiftsbiträdesavtal Parter Klubb Organisationsnummer Adress Postadress Nedan: ansvarig Bolag Organisationsnummer Adress Postadress Nedan: biträdet Kontaktperson: Telefonnummer: Mejladress: Kontaktperson:

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal Zynatic Medlemsregister

Personuppgiftsbiträdesavtal Zynatic Medlemsregister PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Sida 1(5) Personuppgiftsbiträdesavtal Zynatic Medlemsregister 1 PARTER Den som beställer och använder Zynatic Medlemsregister, och därmed bekräftar att de accepterar våra Allmänna

Läs mer

Sambiombudsavtal. 1 Inledning

Sambiombudsavtal. 1 Inledning Sambiombudsavtal Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur [ ] Box 92073 [ ] 120 07 Stockholm [ ] Org nr 802405-0190 [ ] (i det följande Federationsoperatör ) (i det följande Sambiombud ) 1 Inledning

Läs mer

Tillitsgranskningsavtal

Tillitsgranskningsavtal Tillitsgranskningsavtal Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 92073 120 07 Stockholm Org nr 802405-0190 (i det följande IIS ) (i det följande Sökanden ) 1 Inledning Sambi (Samverkan för behörighet

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal Personuppgiftsbiträdesavtal Uthyrare AB med org.nr XXXXXX-XXXX, Adress, 123 45 X-stad, och motpartens namn, org.nr. XXXXXX-XXXX, Adress, 123 45 X-stad har denna dag träffat följande [Titel/dokumentnamn]

Läs mer

ASP Kundens skyldigheter 4.1. Kunden åtar sig att: (i) ha tillgång till sådan programvara och utrustning vilken skriftligen har.

ASP Kundens skyldigheter 4.1. Kunden åtar sig att: (i) ha tillgång till sådan programvara och utrustning vilken skriftligen har. ASP 06 Allmänna Villkor ASP 06 för tillhandahållande av ASP-tjänster framtagna av Föreningen Svensk Programvaruindustri (SPI) 1. Definitioner 1.1. Allmänna Villkor avser dessa allmänna villkor ASP 06 för

Läs mer

AVTAL - SAMTRAFIK. Telia Network Sales AB och Operatören benämns i det följande även Part eller Parter.

AVTAL - SAMTRAFIK. Telia Network Sales AB och Operatören benämns i det följande även Part eller Parter. AVTAL - SAMTRAFIK Telia Network Sales AB och Operatören benämns i det följande även Part eller Parter. 1 Allmänt Samtrafik tillhandahålls i enlighet med bestämmelser härom i lagen om elektronisk kommunikation

Läs mer

Allmänna bestämmelser Drift, Underhåll & service

Allmänna bestämmelser Drift, Underhåll & service Allmänna bestämmelser Drift, Underhåll & service 1. Definitioner Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall följande begrepp anses ha den innebörd som anges nedan:

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Bilaga 1a Personuppgiftsbiträdesavtal

Bilaga 1a Personuppgiftsbiträdesavtal Bilaga 1a Personuppgiftsbiträdesavtal stockholm.se Stadsledningskontoret Avdelningen för digital utveckling Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Parter

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal Personuppgiftsbiträdesavtal Detta Personuppgiftsbiträdesavtal ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) mellan: 1. Yelles AB / Inleed, org.nr. 556931-6788 ( Inleed ); och 2. Kunder som använder våra tjänster (

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL DEFINITIONER Begrepp och definitioner i detta Avtal ska ha motsvarande betydelse som i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (nedan kallad dataskyddsförordningen)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE AV TYRA. 1. Allmänt

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE AV TYRA. 1. Allmänt ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE AV TYRA 1. Allmänt Bayou AB ( Bayou ) tillhandahåller tjänsten Tyra ( Tyra ). Tyra är ett verktyg avsedd för förskola och föräldrar till barn i förskola ( Skolan ). Genom

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemskap i Sambi

Anslutningsavtal för medlemskap i Sambi Anslutningsavtal för medlemskap i Sambi Användarorganisation ansluten via Sambiombud Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur [ ] Box 92073 [ ] 120 07 Stockholm [ ] Org nr 802405-0190 [ ] (i det

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Hantering av personuppgifter i Skyddat Webbaserat informationssystem (WIS)

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Hantering av personuppgifter i Skyddat Webbaserat informationssystem (WIS) 1 (6) Hantering av personuppgifter i Skyddat Webbaserat informationssystem (WIS) Detta personuppgiftsbiträdesavtal reglerar Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Allmänna Villkor - Allmän Del

Allmänna Villkor - Allmän Del Kunden ska omedelbart skriftligen underrätta SOS Alarm om ändring i förhållanden som kan vara av betydelse för rätta fullgörandet av Avtalet eller för beräkning av ersättningen, varvid SOS Alarm äger rätt

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Detta personuppgiftsbiträdesavtal, nedan Avtalet, har träffats mellan 1. Underentreprenör, nedan Personuppgiftsansvarig och 2. Bellmans åkeri & entreprenad AB, 556402-9006,

Läs mer

Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde Personuppgiftsbiträdesavtal 1 PARTER Symbolbruket AB www.symbolbruket.se Detta Personuppgiftsbiträdesavtal gäller mellan Symbolbruket AB, org.nr. 559025-7316, Östra Harg Torpängen, 585 91 Linköping, info@symbolbruket.se

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Allmänt Detta Personuppgiftsbiträdesavtal utgör en integrerad del av avtalet om Directory ( Avtalet ) mellan Leverantören och Kunden. Leverantören kommer

Läs mer

.SE DIREKT VILLKOR FÖR DOMÄNNAMNSADMINISTRATION GÄLLANDE FROM 13 SEPTEMBER 2011

.SE DIREKT VILLKOR FÖR DOMÄNNAMNSADMINISTRATION GÄLLANDE FROM 13 SEPTEMBER 2011 .SE DIREKT VILLKOR FÖR DOMÄNNAMNSADMINISTRATION GÄLLANDE FROM 13 SEPTEMBER 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, (.SE) är en oberoende allmännyttig

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Social Hållbarhet

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Social Hållbarhet Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Dessa Allmänna villkor gäller i sin helhet vid bedömning. För leverantörer som enbart avser att beskriva sitt arbete med i Självskattningsenkäten

Läs mer

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Antagna av Lantmäteriet februari 2017. Dnr 106-2017/687 1. BAKGRUND 1.1 Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal Personuppgiftsbiträdesavtal 1. Parter Personuppgiftsansvarig (PA) Namn: Organisationsnummer: Adressuppgifter: Telefonnummer: E-post: Personuppgiftsbiträde (PB) Namn: Digerati Sverige AB Organisationsnummer:

Läs mer

AVTAL MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH

AVTAL MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH Personuppgiftsavtal AVTAL MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Detta avtal har dagen för undertecknanden ingåtts mellan parterna; 1) (Personuppgiftsansvarig) Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 4 SDC Allmänna Bestämmelser

Bilaga 4 SDC Allmänna Bestämmelser Bilaga 4 SDC Allmänna Bestämmelser (Version 1.2 2018.05.25) Dessa allmänna bestämmelser tillämpas vid SDC:s tillhandahållande av tjänster över ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät och kringliggande

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL PARTER Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtal ) har ingåtts mellan: Kunden ( Personuppgiftsansvarig ), och Det bolag inom Hogia-koncernen som ingått Tjänsteavtalet,

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde Anm: Anbudsgivare ska inte underteckna och återsända denna mall tillsammans med anbudet. Personuppgiftsbiträdesavtal Detta avtal ingås mellan XXX med org.nr. xxxxxxxxx (nedan benämnt Lärosätet) och YYY

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDLARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDLARE Senast uppdaterad 5 September, 2018 1 Inledning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDLARE Välkommen till My Mall och försäljning via vår marknadsplats på mymall.se. Vårt samarbete är viktigt och innebär såväl juridiska

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga till Avtal om Swelön

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga till Avtal om Swelön PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga till Avtal om Swelön Detta personuppgiftsbiträdesavtal utgör en bilaga till Avtalet om Swelön som Parterna har ingått ( Avtalet om Swelön ). Personuppgiftsbiträdesavtalet

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Bilaga b, (Användaravtal Nyps) Personuppgiftsbiträdesavtal

Bilaga b, (Användaravtal Nyps) Personuppgiftsbiträdesavtal Datum 2017-12-12 Upprättad av Magnus Lövgren Version 1.0 Diarienr/Projektnr Ä 2017-1470 Godkänd av Bilaga b, (Användaravtal Nyps) Personuppgiftsbiträdesavtal I detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtalet

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL TOB, Telia Sverige T3508-18, Rev 1.1 Innehåll 1 Parter... 2 2 Bakgrund... 2 3 Definitioner... 2 4 PuA:s åtaganden... 3 5 PuB:s åtaganden... 3 6 Underbiträden... 5 7 Ytterligare

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Ramavtalsbilaga 11. Allmänna villkor. Konsulttjänster inklusive Införandeprojekt

Ramavtalsbilaga 11. Allmänna villkor. Konsulttjänster inklusive Införandeprojekt 1 Ramavtalsbilaga 11 Allmänna villkor Konsulttjänster inklusive Införandeprojekt 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UPPDRAGET OCH DESS UTFÖRANDE... 3 2. AVROPANDE MYNDIGHETS ÅTAGANDEN... 3 3. ÄNDRINGAR AV UPPDRAGET...

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL/Underbiträdesavtal Detta personuppgiftsbiträdesavtal och dess bilagor ( Biträdesavtalet ), har ingåtts mellan (1) Namn, org. nr., med adress,

Läs mer

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR LEDARSKAPSPORTALEN

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR LEDARSKAPSPORTALEN ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR LEDARSKAPSPORTALEN http://ledarskap.mindset.se 1. BAKGRUND 1.1 Ledarskapsportalen är ett internetbaserat utbildningsverktyg som tillhandahålls på webbplatsen http://ledarskap.mindset.se

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal

Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal Diarienummer: 2016-066 1. Personuppgiftsavtalsparter Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsbiträde Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen 141 85 Huddinge

Läs mer

Allmänna villkor för Kund

Allmänna villkor för Kund Allmänna villkor för Kund 2 Allmänna villkor för Kund 2.1 Omfattning 2.1.1 HYRENARBETSGIVARE.se är en del av Rent A Paycheck Sverige AB 2.1.2 Dessa bestämmelser reglerar avtalsförhållandet mellan HYRENARBETSGIVARE.se

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR WEBBHOSTING. Avtalet uppdaterades senast

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR WEBBHOSTING. Avtalet uppdaterades senast ALLMÄNNA VILLKOR FÖR WEBBHOSTING Avtalet uppdaterades senast 2019-01-11! 1 of 5! 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor ( Avtalet ) reglerar förhållandet mellan Kunden och K-mit AB org. nr 556981-1432, Surbrunnsgatan

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. INLEDNING 1.1 Dessa Allmänna bestämmelser utgör avtalsvillkor i de abonnemangsavtal om tjänster hänförliga till domännamn registrerade under toppdomänen.se, som ni ingått med Nictrade

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

ITB Media AB Allmänna villkor

ITB Media AB Allmänna villkor ITB Media AB Allmänna villkor 1. Allmänt Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal ("Användaravtalet") mellan IT Bolaget Media i Skåne AB, org. nr. 556084-7674 ("ITB Media") å ena sidan, och användare

Läs mer

Samarbetsavtal behandling av personuppgifter 1. Bakgrund och syfte 2. Samarbetsavtalets giltighetstid

Samarbetsavtal behandling av personuppgifter 1. Bakgrund och syfte 2. Samarbetsavtalets giltighetstid Samarbetsavtal behandling av personuppgifter Följande parter: 1) Svenska Båtunionen (802002-3431), nedan kallad SBU, 2) till SBU anslutna Båtförbund, nedan kallade Båtförbunden och 3) till dessa anslutna

Läs mer

(d) Utbildningsföretagens allmänna leveransvillkor

(d) Utbildningsföretagens allmänna leveransvillkor (d) Utbildningsföretagens allmänna leveransvillkor 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna leveransvillkor gäller utbildningstjänster, som utbildningsföretag (nedan kallad Leverantör ) utför åt kundföretag (nedan

Läs mer

M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E

M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E 2013-08-28 0 (5) AVTAL M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E För personuppgifter som är relaterade till Höganäs kommun FÖRVALTNING 1 (5)

Läs mer

Huvudavtal NetBusiness

Huvudavtal NetBusiness AVTAL om NetBusiness Gäller från 2018-05-25 Detta avtal har ingåtts mellan följande parter Skanova AB (nedan kallad Skanova ) Org.nr 556446-3734 Box 3010 169 03 Solna (nedan kallad Operatören ) Org.nr:

Läs mer

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal[ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande [**], reg. no. [**],med addressen [**] (i det följande Leverantören samt

Läs mer

- ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ORDERFÖRMEDLING

- ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ORDERFÖRMEDLING - ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ORDERFÖRMEDLING 1. UPPDRAGET Vator Securities AB:s ( Vator ) Kunder lämnar Vator order avseende köp eller försäljning av finansiella instrument inom ramen för Vators produktutbud.

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal Enligt artikel 28.3, Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (i avtalet benämnt dataskyddsförordningen)

Personuppgiftsbiträdesavtal Enligt artikel 28.3, Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (i avtalet benämnt dataskyddsförordningen) Personuppgiftsbiträdesavtal Enligt artikel 28.3, Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (i avtalet benämnt dataskyddsförordningen) Parter: Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsbiträde Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY PIRELLIS HEMSIDA (UTAN KÖP AV PRODUKTER/TJÄNSTER) Denna Integritetspolicy uppdaterades senast den 29 oktober 2018.

INTEGRITETSPOLICY PIRELLIS HEMSIDA (UTAN KÖP AV PRODUKTER/TJÄNSTER) Denna Integritetspolicy uppdaterades senast den 29 oktober 2018. INTEGRITETSPOLICY PIRELLIS HEMSIDA (UTAN KÖP AV PRODUKTER/TJÄNSTER) 1. BAKGRUND Denna Integritetspolicy uppdaterades senast den 29 oktober 2018. 1.1 Skyddet av dina Personuppgifter är av största vikt för

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Allmänna villkor Version: Allmänna Villkor

Allmänna villkor Version: Allmänna Villkor Allmänna villkor Version: Allmänna Villkor 2018-05-25 Allmänna villkor Detta allmänna villkor reglerar tjänster inom abonnemanget levererat till Kund av, org. nr 556715-1641, nedan kallad Midpoint. Följande

Läs mer

Användarvillkor Mitt KemRisk

Användarvillkor Mitt KemRisk Användarvillkor Mitt KemRisk 1. Allmänt om Tjänsten 1.1 KemRisk Sweden AB, org. nr 556624-2854, Platensgatan 8, 582 20 Linköping ( KemRisk ) erbjuder befintliga och tillkommande kunder ( Kunden ) tillgång

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt

Läs mer

KONCERNSEKRETESSAVTAL

KONCERNSEKRETESSAVTAL KONCERNSEKRETESSAVTAL Mellan Adven Sweden AB, (556726-7512r), med Dotterbolag (Adven Swedenkoncernen) och 113 46 Stockholm (Nedan kallad Adven) Org.nr: (nedan kallad Företaget) har denna dag träffats följande

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer