Allmänna villkor Hosting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor Hosting"

Transkript

1 Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt

2 1 Allmänt 1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent (nedan kallad Kund) och Leafstudios HB, org. nr , (nedan kallat Leafstudios), med avseende webbhotellstjänster (nedan kallat Tjänsterna). 2 Tjänsterna 1. Innehållet i Tjänsterna specificeras i separat orderbekräftelse/faktura. 2. Leafstudios tillhandahåller kostnadsfri support för Tjänsterna via och information på Leafstudios hemsida. 3 Avtalstid och uppsägning 1. Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdas av Leafstudios. Avtalet löper fram till den siste December i det aktuella året, om inget annat är överenskommet och framgår av orderbekräftelse. 2. Leafstudios tillämpar Distans och hemförsäljningslagen (2005:59), vilket innebär att Kund har rätt att ångra ingånget avtal inom 14 dagar efter mottagen bekräftelse. 3. Leafstudios tillämpar 30 dagars öppet köp, och i detta fall återbetalas samtliga erlagda belopp för Tjänsterna. 4. Leafstudios tillämpar även ångerrätten och öppet köp, enligt 3.2 och 3.3, för näringsidkare som är juridiska personer. 5. Leafstudios tillämpar 30 dagars uppsägningstid. 6. Kund som vill utnyttja ångerrätten eller öppet köp, eller som vill säga upp avtalet under betald period, måste skriftligen meddela Leafstudios om detta, via antingen brev eller , samt uppge sitt kundnummer. Leafstudios bekräftar meddelandet omgående och återbetalar inom 20 dagar. 7. Vid uppsägning och avslut under pågående avtalsperiod återbetalas avtalsavgift för kvarvarande avtalsperiod, men denna rätt bortfaller om mer än 30% av Leafstudios totala kundbas skulle säga upp sina avtal under samma 30 dagarsperiod. 8. Endera parten har rätt att skriftligen via brev eller säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning därom via brev eller med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart är på obestånd.

3 4 Domännamn 1. Leafstudios förmedlar endast domännamnstjänster och/eller DNS tjänster åt Kund, då speciellt avtal ingåtts, vilket specificeras i separat orderbekräftelse/faktura. 2. Leafstudios tillämpar inte öppet köp av domännamnstjänster och/eller DNS tjänster. Se Avgifter 1. Avgifter för Tjänsterna utgår i form av förskottsbetalning mot faktura. Betalning ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum. 2. Inför ny avtalsperiod skickar Leafstudios ut minst en faktura för förnyelse av Tjänsterna. 3. Leafstudios har rätt att stänga av Tjänsterna om Kund underlåter att betala i rätt tid eller inte erlagt full betalning, förutsatt att minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till Kund, antingen via brev eller . Vid avstängning av Tjänsterna har Leafstudios rätt att informera om detta via Kunds hemsida eller . Vid återaktivering av Tjänsterna debiteras Kund en startavgift. 4. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts. 5. Kund ska snarast meddela Leafstudios om faktura anses felaktig. Har Kund inom 5 dagar invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Leafstudios medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som Kund är skyldig att betala. 6. Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att skriftligt meddelande därom tillställts Kund minst 30 dagar i förväg, via brev, eller genom information på Leafstudios hemsidor. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg. 7. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtalspriser. 8. Återbetalning av avgifter för domännamn görs inte. 9. Vid uppsägning från Kund eller av Leafstudios på grund av brott mot villkoren, återbetalas inte inbetald avgift för pågående eller kommande period.

4 6 Överlåtelse av Tjänsterna 1. Kund får överlåta Tjänsterna efter Leafstudios medgivande. En överlåtelse skall genomföras enligt de vid tillfället gällande regler. En överlåtelse träder i kraft från det datum då Leafstudios meddelar Kund att man har medgivit överlåtelsen. Den frånträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter det att en överlåtelse har genomförts. Den tillträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan det att en överlåtelse har genomförts. Den frånträdande parten är skyldig att reglera eventuella innestående skulder gentemot Leafstudios innan den tillträdande parten kan överta Tjänsterna. 2. Leafstudios får överlåta Tjänsterna till annat företag som skäligen kan förväntas iaktta de rättigheter och skyldigheter Leafstudios har gentemot Kund. 7 Leafstudios ansvar 1. Leafstudios har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsterna om det är påkallat av tekniska, underhålls, drifts, eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av behörig registreringsenhet av relevanta toppdomäner eller av sådan registreringsenhet utsedd behörig organisation. 2. Leafstudios utövar ingen kontroll över information som hanteras av Kund inom Tjänsterna. Leafstudios är således inte ansvarig för verksamheten på enskilda hemsidor eller innehållet där, eller direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av agerande från Kund. Leafstudios svarar inte för Kunds eventuella ersättningsskyldighet mot tredje part. Leafstudios ansvarar inte för dataförlust, eller annan skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller obehörig påverkan av Leafstudios servrar. 3. Leafstudios ansvarar endast för skador som Leafstudios, eller av Leafstudios anlitad underleverantör, orsakar genom grov vårdslöshet. Leafstudios skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för Tjänsterna under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning av Kund eller tredje part. 4. Begränsning i 7.3 gäller inte sådan skadeståndsskyldighet som följer av tvingande lag. 5. Kund som drabbas av skada på grund av fel hos Leafstudios, eller i Tjänsterna, måste meddela detta omedelbart. Leafstudios lämnar ingen ersättning för skador som kunde undvikits. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till Leafstudios och inkomma inom skälig tid efter det att Kund märkt eller bort märka grunden för kravet. 6. Leafstudios har system för dubbel lagring av data, för återskapande vid händelse av haveri. Men Leafstudios garanterar inte tillgången till data på Kunds hemsida och ansvarar inte för förlust av data.

5 8 Kunds ansvar 1. Kund ansvarar för att information som hanteras inom Tjänsterna inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt strider mot gällande lagstiftning. 2. När information kan lämnas av utomstående användare på webbsidor som omfattas av Tjänsterna, är Kund ansvarig för att ha uppsikt över informationen för att förhindra spridning enligt vad som krävs av gällande lagstiftning. 3. Kund ansvarar för att pornografiskt innehåll inte förekommer på webbsidor som omfattas av Tjänsterna. Domännamn som omfattas och administreras av Tjänsterna får heller inte peka, vidarebefodras eller liknande till pornografiskt material. 4. Kund förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till Leafstudios system som inte är avsedda för Kund. Kund förbinder sig att inte på något sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid användning av Tjänsterna. Kund förbinder sig även att inte sprida datavirus eller någon annan form av skadlig kod. 5. Leafstudios har rätt att stänga av Tjänsterna och/eller säga upp avtalet med omedelbar verkan samt begära skadestånd om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot lag eller annan myndighetsförfattning, eller om informationen annars uppenbarligen strider mot villkoren i detta avtal. Detsamma gäller om Leafstudios orsakas av driftstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel eller tekniska störningar härförliga till Kund. Leafstudios har rätt att ta del av all information som hanteras i Tjänsterna, för att kunna fullgöra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. 6. Kund som bryter mot detta avtal har inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter, enligt Kund får inte upplåta eller sälja hela eller delar av Tjänsterna till tredje part utan skriftligt tillstånd från Leafstudios. 8. Kund ansvarar för att korrekt kundinformation finns registrerad hos Leafstudios. 9 Force majeure 1. Om part inte kan fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständigheter som häri avses, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. 2. Har avtalets fullgörande förhindrats enligt 10.1 under längre tid än en månad, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

6 10 Övrigt 1. Leafstudios hanterar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). 2. Leafstudios har rätt att ändra dessa allmänna villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av dessa allmänna villkor meddelas Kund via . Vid förändringar av dessa allmänna villkor har Kund alltid rätt att säga upp avtalet, enligt 3.6, som då upphör vid villkorsändringens ikraftträdande.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan:

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan: ALLMÄNNA VILLKOR Mellan Easycash Svenska AB ("Bolaget") och Kunden har träffats överenskommelse om förmedling av köp av valuta som verkställs av valutaväxlare på olika resmål, för växling till lokal valuta.

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn.

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn. AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER One.com (nedan: One.com eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER!

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER! WWW.10E12.NET e.f. Mikael Jörgenstam Slöjdstigen 9, SE-380 44 ALSTERBRO Org.nr. 6704130134 Godkänd för F-skatt Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120 Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer