Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet"

Transkript

1 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala företag. Med Beställaren avses i kontraktet angiven upphandlande enhet. Med Konsulten avses a) företag som tillhandahåller sakkunnigt biträde till kommunens förtroendevalda revisorer eller lekmannarevisorer, b) auktoriserad eller godkänd revisor, c) registrerat revisionsbolag som utses till revisor i kommunalt företag. Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att komplettera de regler om revision som finns i särskild lagstiftning. Med hänvisningen till gällande rätt i dessa allmänna bestämmelser avses i första hand reglerna om revision i kommunallagen (1991:900), revisorslag (2001:883), aktiebolagslagen (1975:1385) och stiftelselagen (1994:1220) samt beträffande sekretess sekretesslagen (1980:100). 1. Konsultens åtagande Konsulten skall på ett fackmässigt sätt och med omsorg enligt god revisionssed utföra det uppdrag som framgår av kontraktshandlingarna. Konsulten får inte under uppdragstiden utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för Beställaren eller för Konsulten när det gäller det avtalade uppdraget. 2. Kontraktshandlingarna Uppdragets omfattning bestäms av kontraktshandlingarna. Kontraktshandlingarna kompletterar varandra om inte omständigheterna föranleder annat. 3. Uppdragsbeskrivning Arbetet skall organiseras, utföras och rapporteras enligt gällande rätt och/eller enligt uppdragsbeskrivningen samt på det sätt som parterna löpande kommer överens om.

2 2 4. Utbyte av personal Konsulten får inte byta ut uppdragsledare eller annan i kontraktet namngiven person utan att Beställaren i förväg skriftligt godkänt detta. Konsulten är skyldig att byta ut konsultmedarbetare som enligt Beställarens bedömning inte fullgör uppdrag på ett godtagbart sätt. 5. Anlitande av underkonsult Konsulten äger ej rätt att utan Beställarens skriftliga medgivande anlita underkonsult för att utföra del av eller hela uppdraget, ej heller byta ut i kontraktet definierad underkonsult. Konsulten ansvarar för av underkonsult utfört arbete som för eget arbete. 6. Tidplan/Redovisning Uppdraget skall redovisas enligt vad som framgår av gällande rätt, anges i uppdragsbeskrivningen eller som parterna löpande kommer överens om. Part skall till motparten snarast anmäla varje förhållande som kan föranleda ändringar i tidplanen. 7. Avbeställning Beställaren kan om inte annat framgår av gällande rätt avbeställa ej utförda delar av uppdraget. Sker sådan avbeställning ska Beställaren utge ersättning till Konsulten för utfört arbete och för nedlagda, ersättningsgilla kostnader enligt uppdragsavtalet och rätt till ersättning för utebliven skälig vinst på sådan del av uppdraget som inte skall genomföras till följd av avbeställningen. Denna bestämmelse är inte tillämplig vid hävning enligt punkt Ersättning Ersättning för uppdraget skall av Beställaren erläggas enligt vad som anges i kontraktet. Debiterbar tid avrundas dagligen till hel- eller halvtimme. Mervärdeskatt tillkommer. Ersättningen inkluderar samtliga kostnader som Konsulten haft för att fullgöra uppdraget innefattat resor som är hänförliga till uppdragsbeskrivningen. För andra resor, som föranletts av uppdraget och beordrats av Beställaren - har Konsulten rätt till resekostnadsersättning enligt Beställarens resebestämmelser med avtalad utgångsort som utgångspunkt vid beräkning. Ersättning utöver vad som ovan angivits utgår endast om så skriftligen överenskommits. Ersättning skall kunna styrkas genom tidsskrivning och bokföring.

3 3 9. Betalning och kontroll Betalning erläggs enligt avtalad betalningsplan och mot faktura. Om det inte finns någon betalningsplan har Konsulten rätt till dellikvid för redovisade och av Beställaren godkända kostnader, dock ej oftare än en gång per månad. Av faktura ska framgå art och omfattning i tid av det arbete som utförts under den period som fakturan avser. Härutöver skall i tillämpliga fall anges antal timmar, timarvode och personer eller personalkategorier som arbetat med uppdraget. Beställaren skall äga rätt att genom kontroll förvissa sig om att arbetet som anges i faktura motsvaras av utfört arbete. Slutfaktura ska vara Beställaren tillhanda senast tre månader efter det att uppdraget har slutförts. Betalning skall erläggas av beställaren inom 30 dagar efter det att fakturan inkommit. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. 10. Upphovsrätt och nyttjanderätt Eventuell upphovsrätt till konsultens arbetsresultat skall utan särskild ersättning med den begränsning som gäller beträffande Konsultens ideella rätt enligt upphovsrättslagen tillkomma Beställaren. Konsulten ska gentemot anlitad underkonsult göra motsvarande förbehåll. Konsulten är skyldig att överlämna uppdragets grundakt innehållande uppdragets grunddata samt vad som åberopas i granskningen och dess rapporter. 11. Sekretess I den mån det inte finns särskilda sekretessregler för uppdraget förbinder sig Konsulten att inte röja hos Beställaren sekretessbelagd uppgift. Det får inte ske muntligt eller genom att handling lämnas ut eller ske på annat sätt. Konsulten får inte utnyttja sådana uppgifter och skall med sin personal träffa avtal om samma tystnadsplikt. Konsulten ansvarar för att såväl erhållna som av denne upprättade handlingar förvaras så att de inte kan åtkommas av obehörig. Konsulten skall med underkonsult träffa avtal med motsvarande förbehåll. 12. Ansvar Konsulten svarar för skada som Konsulten orsakat Beställaren genom vårdslöshet eller försummelse från Konsultens sida. Arbete som inte utförs på ett fackmässigt sätt skall om Beställaren så påfordrar snarast rättas av Konsulten utan ersättning. Vid hävning av uppdragsavtal på grund av väsentligt avtalsbrott från Konsultens sida är Beställaren berättigad till skadestånd, utöver eventuellt vite.

4 4 Beställarens krav på ekonomisk ersättning eller åtgärdande av fel eller brister i arbetsresultatet ska skriftligen meddelas Konsulten utan dröjsmål, dock senast inom tolv månader efter uppdragsavtalets upphörande. Konsultens ansvar gäller under förutsättning att inte beställaren, eller någon Beställaren anlitar gör ändringar i uppdragets resultat utan godkännande av Konsulten. Konsulten skall under ansvarstiden hålla en ansvarsförsäkring till betryggande belopp eller ställa säkerhet enligt gällande rätt. Konsulten skall på begäran till Beställaren överlämna försäkringsbrev eller annat bevis om att försäkring eller säkerhet finns. 13. Force Majeure Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som part ej råder över och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet skall anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställd händelse. För att få befrielse enligt första stycket ovan ska part utan dröjsmål meddela den andra parten härom. 14. Hävning Beställaren kan häva avtalet med omedelbar verkan om Konsulten i väsentlig mening underlåter att uppfylla avtalsvillkoren och om rättelse inte sker utan dröjsmål efter Beställarens skriftliga påpekande. Konsulten äger härvid rätt till ersättning för utfört arbete endast om resultatet av arbetet har däremot svarande värde. Konsulten kan häva uppdragsavtalet med omedelbar verkan om Beställaren i väsentlig mening underlåter att uppfylla avtalsvillkoren och om rättelse inte sker utan dröjsmål efter Konsultens skriftliga påpekande. Konsulten äger härvid rätt till ersättning för utfört arbete, ersättningsgilla kostnader och eventuellt styrkt nödvändig avvecklingskostnad. Beställaren kan säga upp hela eller delar av avtalet vid dröjsmål orsakat av Konsulten eller dennes underkonsult om dröjsmålet överstiger en månad. Konsulten har rätt till ersättning för utfört arbete endast om resultatet av arbetet har däremot svarande värde. Beställaren kan säga upp uppdragsavtalet med omedelbar verkan på grund av att Konsulten försatts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar eller eljest kommit på obestånd. Endera parten kan säga upp uppdragsavtalet om motpartens fullgörande av viss förpliktelse har försenats med mer än 2 månader på grund av force majeure enligt punkt 13.

5 5 Hävning/uppsägning medför inte att parts rätt att göra gällande annan rätt enligt avtalet bortfaller. 15. Ändringar och tillägg till avtalet Ändringar i och tillägg till uppdragsavtalet skall för att vara gällande göras i form av skriftliga tilläggsavtal till uppdragsavtalet. Tilläggsavtal ska vara behörigen undertecknat av Beställaren och Konsulten. 16. Överlåtelse Rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet får inte överlåtas till annan utan motpartens godkännande. 17. Tvist Tvist skall avgöras vid allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer:

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer: Tandvård Uppsökande munhälsobedömning Division Folktandvård Diarienummer: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALSPARTER 3 1.1 KONTAKTPERSONER 3 2. AVTALSOMFATTNING 3 2.1 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE 3 2.1.1 Specifikation

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

Allmänna villkor om Redovisningstjänster

Allmänna villkor om Redovisningstjänster Allmänna villkor om Redovisningstjänster version 2011:1 februari 2011 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de redovisningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Argentum och Kunden har tecknat följande avtal avseende SafetyDataCenter.net och därtill hörande tjänster

Argentum och Kunden har tecknat följande avtal avseende SafetyDataCenter.net och därtill hörande tjänster Avtalsnr: Datum: Argentum och Kunden har tecknat följande avtal avseende SafetyDataCenter.net och därtill hörande tjänster Argentum Argentum Environment AB Nordlandergatan 15 931 33 SKELLEFTEÅ Organisationsnummer:

Läs mer

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. AA VVS 09 AA VVS 09 är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Textil, Second Hand Licensvillkor 2012-04-01 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ("Revisionsbyrån")

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer