BILAGA 1 AVTALSUTKAST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 1 AVTALSUTKAST"

Transkript

1 Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer , och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande avtal gällande Projektledare inom RCC slutits. 1.1 Avtalsbilagor Bilaga 1 Förfrågningsunderlag Kompletteras vid avtalsskrivning Bilaga 2 Anbud Kompletteras vid avtalsskrivning Bilaga 3 Allmänna konsultvillkor Kompletteras vid avtalsskrivning 1.2 Parter Företaget: Kompletteras vid avtalsskrivning Uppdragsgivare: RCC Regionalt CancerCentrum, Box Stockholm 1.3 Uppdraget Detta avtal har tillkommit efter en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Uppdraget omfattar uppdrag som Projektledare för ExDIN. Genom avtalet ska Företaget tillhandahålla RCC de konsulttjänster som omfattas av aktuellt förfrågningsunderlag i enlighet med de villkor som följer av avtalet. 1.4 Avtalstid Från och med tidpunkten för avtalets undertecknande fram till Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland Box 6909, Stockholm Besöksadress: Västgötagatan 2, 4 tr. Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningens växel: E-post:

2 Sid 2(7) 1.5 Tjänstens genomförande Leverantören ska genom namngiven konsult alternativt dennes ersättare, utföra sina åtaganden enligt kravprofil och uppdragsbeskrivningen. Namngiven konsult för uppdraget: Kompletteras vid avtalsskrivning 1.6 Kontaktperson Kontaktperson för uppdragstagaren är: Kompletteras vid avtalsskrivning Kontaktperson för uppdragsgivaren är: Christina Kling Hassler Personer namngivna i avtalet får inte ersättas utan köparens skriftliga medgivande. 1.7 Handlingar För detta avtal gäller följande handlingar i nämnd ordning: Detta avtal med bilaga Skriftliga ändringar eller tillägg undertecknat av båda parter RCCs förfrågningsunderlag, daterat Ert anbud daterat xxxx- xx- xx Kompletteras vid avtalsskrivning 1.8 Avtalstid Avtalstiden är xx- xx (kompletteras vid avtalsskrivning) med möjlighet för Köparen till 1+1 års förlängning genom optioner. Eventuellt utlösande av optioner sker skriftligt. Uppsägning ska kunna göras under avtalstiden av båda parterna. Detta ska ske skriftligen minst tre månader i förväg. Att avtalet har upphört att gälla ska inte påverka giltigheten i leveransavtal om ingåtts under avtalets giltighetstid. Det innebär att leverans kan ske vid en senare tidpunkt, under förutsättning RCC skriftligen godkänt detta. 1.9 Avtalets omfattning Avtalet omfattar det definierade uppdraget enligt förfrågningsunderlaget Arbetets förläggning Uppdragstagaren står för sin egen arbetsplats/lokal, utrustning och andra

3 Sid 3(7) relaterade kostnader. Vid behov av kopiering till kund kan detta ske efter överenskommelse med aktuell projektledare. Resor inom Stockholms län ersätts inte, för övriga resor ersätts faktiska kostnader efter överenskommelse Genomförande Leverantören ska följa RCCs rutiner för uppföljning och utvärdering inom ramen för aktuellt uppdrag Underkonsulter Leverantören förbinder sig att, innan han avser att anlita underkonsult eller att låta annan anställd utföra arbete inom ramen för tjänsten, informera och få skriftligt godkännande av RCC. Leverantören svarar för underkonsultens arbete som för sitt eget Ersättning Samtliga omkostnader för uppdragets genomförande, exklusive längre resor och eventuella boendekostnader ingår i ersättningen. Projektledare, pris per timme XXXXX SEK Företaget är bunden till avtalat pris under hela avtalets löptid. Leverantören äger rätt att fakturera faktiskt åtgången tid avrundad till ¼- dels timme. Fakturering sker i efterskott och fakturan skall åtföljas av specificering av upparbetad tid. Företaget ska senast inom två (2) månader efter avtalstidens utgång översända faktura som upptar återstående fordringar. Därefter har Företaget ej rätt till ytterligare ersättning från RCC. Betalningsvillkoren ska vara 30 dagar netto, efter fakturadatum under förutsättning att fakturan är godtagen av RCC Personal för uppdragsutförandet Vid uppdragets start är nedan angiven personal hos leverantören inplanerad för utförande av uppdraget: Projektledare: Kompletteras vid avtalsskrivandet

4 Sid 4(7) 1.15 Tids- och projektplan Tids- och projektplan tas fram tillsammans med RCC. Regelbundna uppföljningar av uppdragets genomförande ska ske efter sammankallande av RCC. Om Förtaget befarar att tidsplanen inte kan hållas ska Företaget genast underrätta RCC. Företaget ska samtidigt underrätta RCC om anledningen till dröjsmålet och om när resultatet kan levereras Sekretess Leverantören förbinder sig att, utan begränsning i tiden, inte delge tredje man information, som Leverantören erhåller eller har erhållit angående RCCs affärs- och drift förhållanden eller sådana förhållanden hos RCCs kunder, leverantörer och andra parter (konfidentiell information). Med konfidentiell information avses varje upplysning (oavsett om upplysningen dokumenteras eller inte), som inte är eller blir allmänt känd på annat sätt än genom brott från Leverantören sida mot innehållet i denna förbindelse. Leverantören förbinder sig att tillse att anställda hos Leverantören, liksom andra uppdragstagare Leverantören anlitar, inte delger tredje man konfidentiell information. Det åligger härvid Leverantören att tillse att anställda och andra uppdragstagare, som kan antas komma i kontakt med konfidentiell information, är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som Leverantören självt enligt denna förbindelse Jäv Uppdragstagaren ska acceptera gällande riktlinjer avseende jäv. Om jävssituation uppstår i samband med uppdrag hos RCCs ska uppdragstagaren rapportera det till RCCs kontaktperson Äganderätt material/metoder RCC äger det material och de metoder som utarbetas och/eller används i samband med olika projekt. Som uppdragstagare har man inte rätt att använda metoder/material i det egna företaget eller duplicera det för eget bruk utan att en överenskommelse om detta har träffats med RCC. Företaget garanterar vidare att RCC genom resultatet inte kränker någon immateriell rättighet som innehas av tredje man med ensamrätt Rättsintrång Företaget svarar för att av henne/honom levererat material eller av

5 Sid 5(7) henne/honom utförd tjänst inte kränker annans rätt (patent, varumärke, mönster, upphovsrätt etc). RCC åtar sig att utan dröjsmål meddela Företaget om framförda krav från tredje part, varefter Företaget på egen bekostnad ska överta tvisten och föra talan för RCC samt i övrigt hålla RCC skadelös. Företaget förbinder sig att hålla RCC skadelös. Denna bestämmelse gäller även efter det att avtalet i övrigt har upphört att gälla Hävning RCC får häva avtalet om leverantören inte fullgör sina åtagande enligt upprättat avtal och om kontraktsbrottet är av väsentlig betydelse. Vid tvist om vad som är av väsentlig betydelse har RCC tolkningsföreträde. Om leverantör försätts i konkurs, likvidation eller eljest är på sådant obestånd att leverantören inte förväntas att fullgöra sina åtaganden upphävs avtalet med omedelbar verkan. Om leverantör inte fullgör sina skyldigheter gentemot samhället enligt gällande skatte- och arbetsrättsliga lagstiftning, äger RCC rätt att med omedelbar verkan häva avtalet utan ersättning till leverantören. Om leverantör inte levererar fullgod kvalitet i enlighet med förfrågningsunderlag och anbud. RCC äger vidare rätt att säga upp avtalet om förändringar av projektfinansieringen sker för ExDIN av väsentlig betydelse Omförhandling Båda parter äger rätt att begära omförhandling om innehållet i avtalet om förhållandena eller grundförutsättningarna för avtalet i väsentlig mån förändras av yttre omständigheter under avtalsperioden Tvist Tvist rörande tillkomst, ändring, tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna, och i andra hand avgöras i svensk allmän domstol Ansvar Leverantören svarar för skada som Leverantören orsakat Köparen genom vårdslöshet eller försummelse från Leverantören sida.

6 Sid 6(7) Vid hävning av avtal på grund av väsentligt avtalsbrott från Leverantören sida är Köparen berättigad till skadestånd, utöver eventuellt vite. Företaget ansvarar för skada som orsakats genom fel eller försummelse av Företaget. Om Företagets utförande av tjänst hos VSP uppvisar brist och/eller fel i förhållande till uppdragsbeskrivningen eller Företagets åtagande i sitt anbud är Företaget skyldig att snarast vidta rättelse. Rättelse ska ske genom att Företaget korrigerar eventuell brist och/eller fel inom fem arbetsdagar från protokollfört uppföljningsmöte mellan leverantör och VSP. Parterna kan komma överens om annan tidpunkt för rättelse beroende på vilken typ av brist och/eller fel som uppstått Meddelandeskyldighet Finner Företaget att någon av angivna händelser kommer att inträffa eller framstår som sannolikt att inträffa ska denne utan uppskov skriftligen meddela VSP om: Ägarbyte Konkurs, betalningsinställelse Omständighet som kan försvåra samarbetet mellan parterna Brist eller fel i uppdrag 1.25 Force Majeure Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som part ej råder över och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställd händelse. För att få befrielse enligt första stycket ovan ska part utan dröjsmål meddela den andra parten härom Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas av någondera part utan motpartens skriftliga medgivande.

7 Sid 7(7) 1.27 Försäkring Uppdragstagaren ska förvara handlingar och datamedia på ett säkert sätt så att de inte kan spridas till tredje person. Leverantören ska under avtalets tid ha en konsultansvarsförsäkring som täcker alla eventuella skadeståndsansvar. RCC svarar inte för någon ersättning för självrisk Leverantörens försäkringar. Leverantören ska om RCC så begär kunna uppvisa sitt försäkringsskydd. Leverantören ansvarar för skador som kan uppkomma p.g.a. leverantörens verksamhet. Vidare förbinder leverantören sig att teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla erforderligt försäkringsskydd som ansluter till leverantörens verksamhet. Leverantören ansvarar för skada på sak och person om skadan orsakats genom eget vållande. Det krävs därför ett försäkringsskydd för sådan skada Lagar Företaget ska följa gällande lagar, regler och förordningar tillämpliga inom uppdragets ram Övriga bestämmelser Ändringar och tillägg av avtalet ska för att bli gällande ske skriftligen och undertecknas av parterna. Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar, varav parterna tagit var sitt. Ort och datum Ort och datum Regionalt Cancercentrum XXXXXX

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal Eget val i hemtjänsten

Avtal Eget val i hemtjänsten Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN 2009.159.730 Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm

A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm 1 (10) Avtal FM-132-07-2 Köp av inrikes flygresor Denna dag har följande avtal ( Avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten 1 Dnr 132 440399-10/21A Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Bring Citymail Sweden AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org. nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxxx org. nr xxxxxx xxxx (nedan kallad Leverantören) har träffats AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer