Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX"

Transkript

1 Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX

2 Innehållsförteckning 1 Parter Kontaktpersoner Avtalets omfattning Avtalets giltighet Avtalstid optioner Avtalshandlingar Underleverantör Leverantörens åtaganden SMHIs åtaganden Avrop Utbyte av konsulter Uppdraget Immateriella rättigheter m.m Godkännande av uppdrag Tillgänglighet Leveransadress Leveransvillkor Betalning/Fakturering Faktureringsadress Pris Prisjustering Uppsägning Hävning Konsekvenser av avtalets upphörande Leveransförsening och Vite Skadestånd Sekretess Befrielsegrunder (Force majeure) Tvist... 7 Bilagor... 7

3 Avtal 1 Parter Mellan Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, organisationsnummer , nedan kallad SMHI och XXX, organisationsnummer XXX, nedan kallad Leverantören, har följande avropsavtal slutits gällande framtagning och leverans av årsredovisning. 2 Kontaktpersoner Parterna ska utse varsin kontaktperson för leveransen enligt detta avropsavtal. Dessa är parternas företrädare inom avtalets ram. Informationsutbytet rörande frågor inom detta avtal sker i första hand mellan respektive kontaktperson. Informationsutbytet må i övrigt ske mellan andra personer efter anvisning av respektive kontaktperson. Parter: XXX (Leverantör) SMHI (Beställare) Namn: XXX Eva Lena Jonsson E-post: Telefon: +XXXX Avtalets omfattning Avtalet syftar till att tillgodose SMHIs behov enligt anbudsförfrågan 2012/1502/2.3, uppdragsbeskrivning Avtalets giltighet Avtalets giltighet träder i kraft då båda parter signerat avtalet under förutsättning ingen begäran om överprövning inkommit till Länsrätten i Linköping innan avtalsspärren gått ut och domstolen med anledning därav fattat beslut att upphandlingen inte får slutföras. 5 Avtalstid optioner För det fall ingen begäran om överklagande inkommer är avtalstiden ett (1) år räknat från XXX. Avtalstiden kommer att vara på ett (1) år med option på ett (1) plus ett (1) år, total avtalstid är på maximalt tre (3) år efter detta upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning. Avtalet förlängs automatisk då förfrågan till leverantör ges. Avtalets giltighet kan som längst vara giltigt till och med XXX. 6 Avtalshandlingar För avtalet gäller följande handlingar som kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller de i ordning mellan varandra enligt följande: 1. Detta avtal jämte tillhörande bilagor samt tillägg 2. SMHIs anbudsförfrågan jämte tillhörande bilagor publicerad XXX 3. Leverantören lämnade anbud, daterat XXX 7 Underleverantör Leverantören äger inte rätt att anlita underleverantör inklusive externa konsulter utan skriftligt medgivande från SMHI, såvida inte underleverantör 2(7)

4 endast anlitas för åtgärder av rutinmässig art eller av mindre betydelse för avtalet. Leverantören svarar för underleverantörens arbete såsom för eget arbete. Leverantören förbinder sig att vid genomförande av uppdraget använda, för arbetet erforderligt antal personer för att kunna lösa uppgiften samt adekvat utbildning och kompetens. För att utföra avtalets åtagande skall leverantören 8 Leverantörens åtaganden Leverantören åtar sig att: utföra tjänsterna, i enlighet med villkoren i detta avtal, kraven uppställda i förfrågningsunderlaget samt enligt redovisat förfarande i leverantörens anbud utföra tjänsterna professionellt, med omsorg/fackmannamässigt. Leverantören är därvid skyldig att följa gällande lagar och förordningar samt i övrigt agera i enlighet med för branschen gällande god sed och etiska normer inneha alla tillstånd som erfordras för fullgörande av sina åtaganden enligt avtalet att inneha ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador som Leverantören kan komma att förorsaka. Försäkringen ska gälla för hela avtalsperioden. en gång per år genomföra uppföljning av avtal. 9 SMHIs åtaganden SMHI åtar sig att erlägga betalning i enlighet med villkoren i avtalet och till i avtalet överenskomna priser för utförda och av SMHI godkända tjänster vid uppdrag som är beroende av information från nyckelpersoner hos SMHI tillse att dessa personer finns tillgängliga i erforderlig omfattning för uppdragets utförande leverantörenspersonal har tillgång till de uppgifter som erfordras för att tjänsterna ska kunna utföras. en gång per år genomföra uppföljning av avtal. 10 Avrop Avrop från avtalet ska ske skriftligen (genom en skriven brief) till Leverantörens angivna kontaktperson., om inte annat skriftligen överenskoms. Avrop ska bekräftas av Leverantören och parterna ska gemensamt komma överens om tid för uppstart enligt angiven aktivitetsplan. 11 Utbyte av konsulter Om SMHI finner viss erbjuden konsult olämplig och detta inte är obefogat, eller om erbjuden konsult inte längre är anställd i verksamheten ska leverantören skyndsamt erbjuda en ersättare med motsvarande kompetens. Förändring av personal berättigar inte till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor. 3(7)

5 Leverantören får endast ersätta kontrakterade konsulter med personer som innehar motsvarande kompetens och erfarenheter, samt efter SMHIs godkännande 12 Uppdraget Uppdraget ska genomföras i enlighet med vad som skriftligen överenskommits mellan parterna. Allt arbete ska genomföras i samråd och i nära samarbete med SMHI. Leverantören ska utan dröjsmål informera SMHI om några uppgifter saknas för att på bästa sätt kunna utföra uppgiften. Leverantören ska tillämpa sådana administrativa rutiner att det är möjligt att kontrollera att ställda krav uppfylls och att föreskriven kravnivå upprätthålls. Leverantören ska kontrollera att avtalat uppdrag utförs i enlighet med uppställda krav och förutsättningar samt svara för att kvalitetsarbetet bedrivs på ett sådant sätt att avvikelser från avtalade villkor förebyggs. Leverantören får i övrigt under avtalsperioden inte åta sig uppdrag eller i övrigt verka i sådana sammanhang som kan rubba förtroendet för SMHIs verksamhet. 13 Immateriella rättigheter m.m SMHI ska erhålla en oinskränkt äganderätt med fulla immateriella rättigheter inklusive nyttjanderätt till resultatet. Överlåtelsen innefattar rätt för SMHI att använda, kopiera, ändra och modifiera i resultatet samt att fritt vidareöverlåtande rättigheter till resultatet. Leverantören har inte utan SMHIs medgivande rätt att utnyttja resultatet i sin fortsatta verksamhet. Hänvisning till SMHI i reklam eller marknadsföring får inte göras av Leverantören eller av denne anlitad underleverantör utan SMHIs skriftliga godkännande. 14 Godkännande av uppdrag Godkännande av uppdraget sker först då SMHI skriftligen, via meddelande till leverantören, godkänt.uppdraget. Först då kan faktura ställas till SMHI. SMHIs granskning och godkännande av Leverantörens förslag, åtgärder eller handlingar befriar inte Leverantören från ansvar för fel i handlingar eller i utfört uppdrag. 15 Tillgänglighet Konsult ska i första hand utföra arbetet på distans, på eget kontor. Konsult ska dock kunna finnas på plats på SMHIs kontor i Norrköping alternativt annan anvisad plats enligt överenskommelse. 4(7)

6 16 Leveransadress Leverans skall ske enligt följande: SMHI Folkborgsvägen 1 Hus 14/Expedition Norrköping 17 Leveransvillkor Leverans skall göra sig gällande enligt DDP (Delivered Duty Paid) SMHI, Norrköping, Incoterms 2010, leverantören ansvarar från det att godset står på Leverantören godskaj tills dess att varorna är i SMHIs lokaler. 18 Betalning/Fakturering Leverantören äger rätt att fakturera SMHI månadsvis i efterskott för utförda tjänster. Betalning erläggs 30 dagar efter mottagen korrekt faktura och godkänd utförd tjänst/leveransgodkännande. Expeditions- och faktureringsavgifter eller liknande får ej tas ut. Av fakturan skall framgå: - vilket avtal/beställning den hänför sig till - uppdragstagarens organisations- och momsregistreringsnummer eller motsvarande - bolagets säte - moms tillkommer vid fakturering - information om att F-skatt eller motsvarande innehas - uppdragstagarens postgironummer eller betaladress - resursnummer på fakturan skall anges Faktura som inte innehåller ovanstående uppgifter, är inte giltig som faktura och får återsändas. SMHI har elektronisk fakturahantering, och ser helst att e-faktura används. Vid försenad betalning äger Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. 19 Faktureringsadress SMHI Faktura Norrköping Resursnummer: XX 20 Pris Priserna är i SEK, exkl. mervärdesskatt och inkluderar samtliga med uppdraget förenade kostnader samt omkostnader, t ex för resor, logi, traktamente för uppdrag som utförs inom Norrköpingskommun. Resekostnader ersättes med verkliga kostnader för resor till och från SMHI i Norrköping. Ersättningen utgår inte för de första 50 km (av varje enkel resa) och inte för mer än 200 km (enkel resa) från /till stationeringsorten. Kostnader för resor där utöver skall vara inräknade i priset. Restid ersätts inte. 5(7)

7 Ersättning för arbete som skett utanför ordinarie arbetstid ersätts endast om detta överkommits skriftligen i förväg. Offert bifogas detta avtal, bilaga XX 21 Prisjustering Angivna priser ska vara fasta i tre (3) år under hela avtalsperioden om förutsättningarna är oförändrade. Om uppdragsinnehållet förändras äger parterna rätt att omförhandla priset inför varje förlängning. 22 Uppsägning Anser part att motparten inte tillfredsställande fullgör sina åligganden enligt avtalet ska detta meddelas skriftligen. Av meddelandet ska framgå på vilket/vilka sätt part anser att motparten inte fullgjort sina åligganden. Motparten ska snarast vidta rättelse. Har rättelse inte vidtagits inom 30 dagar från det att meddelandet mottogs äger den part som sänt meddelandet rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Uppsägning ska ske genom skriftligt meddelande för att vara giltig. 23 Hävning Parten har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om motparten i väsentligt hänseende brister i sina åligganden och underlåter att vidta rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom. SMHI äger rätt att, helt eller delvis, häva avtalet med omedelbar verkan om: Leverantör vid upprepade tillfällen gör sig skyldig till sådana förseelser som avses i 11, 12, 13, 22 som sammantaget är av väsentlig betydelse för SMHI; eller om Leverantör i övrigt underlåter att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet som är av väsentlig betydelse för SMHI, eller om Leverantör bryter mot kapitel 10:3 i LOU (2007:1091) Hävning ska ske genom skriftligt meddelande för att vara giltig, 24 Konsekvenser av avtalets upphörande Avvecklingen av åtaganden enligt detta avtal ska ske utan dröjsmål och leverantören ska vidta alla erforderliga åtgärder för att SMHI hålls skadeslöst. Om Leverantören inte medverkar i enlighet med det som sägs i ovanstående stycke äger SMHIrätt att på Leverantörens bekostnad anlita tredje part för genomförandet, om så anses nödvändigt. 25 Leveransförsening och Vite Vite skall utgå för varje påbörjad sju (7) dagarsperiod som försening varar med, tio (10) procent av totala kontraktsumman som följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock skall vitet i sin helhet inte överstiga totalaordervärdet. 26 Skadestånd Från skadeståndet skall avräknas upplupet vite avseende tiden fram till hävning. Skadeståndet omfattar ersättning för samtliga indirekta förluster som ligger leverantör till last. Maximala skadeståndet är tjugo (20) procent av den totala kontraktsumman. 6(7)

8 27 Sekretess Bestämmelser om sekretess och förbud att röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift i det allmännas verksamhet regleras genom Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400). Leverantören äger ej rätten att röja information beträffande avtalsområde, privat sekretess skall råda. 28 Befrielsegrunder (Force majeure) Part befrias från sina åligganden enligt detta avtal om parten visar att fullgörandet därav förhindras på grund av omständigheter utanför partens kontroll som parten skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets tecknande och vars följder parten inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Som sådana omständigheter ska anses krig eller krigsliknande tillstånd, strejk (såväl avtalsenlig som avtalsstridig), lockout, blockad, eldsvåda, beslut från regering eller myndighet. Den part som avser åberopa ovan beskriven omständighet ska omedelbart och skriftligen underrätta motparten därom. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta uppdraget i avtalad omfattning. 29 Tvist Tvister under avtalstiden ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna och i andra hand avgöras av svensk (allmän) domstol med tillämpning av svensk rätt. Första instans ska vara Norrköpings Tingsrätt. Bilagor 7(7)

9 Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna erhållit var sitt. XXX Norrköping den SMHI Norrköping den Signatur Signatur Namnförtydligande Namnförtydligande 8(7)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Innehållsförteckning Anbudsförfrågan... 3 1 Allmän information... 3 1.1 Om SMHI... 3 1.2 Om denna upphandling... 3 1.3 Dokumentation... 4 2 Administrativa

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

AVTALSVILLKOR HEMTJÄNST, LEDSAGARSERVICE OCH AVLÖSARSERVICE

AVTALSVILLKOR HEMTJÄNST, LEDSAGARSERVICE OCH AVLÖSARSERVICE 1.0 PARTER Beställare Utförare Socialförvaltningen xxxxxx Tyresö kommun xxxxxx 135 81 Tyresö xxxxxx Org. nummer Org. nummer 212000-0092 xxxxxx Kontaktpersoner Verksamhet Auli Metsänsalo Avdelningschef

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org. nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxxx org. nr xxxxxx xxxx (nedan kallad Leverantören) har träffats AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

Ramavtal. Ekonomisystem

Ramavtal. Ekonomisystem Ramavtal Ekonomisystem 1 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och UNIT4 Agresso AB, organisationsnummer 556185-0172 nedan kallat Agresso, med adress Box 705, 169 27 Solna, har följande

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING. Tryckning och distribution. Parter. Holmbergs AB och Malmö högskola.

Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING. Tryckning och distribution. Parter. Holmbergs AB och Malmö högskola. Malmö högskola 1(6) Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING Tryckning och distribution Parter Holmbergs AB och Malmö högskola Kontaktpersoner Holmbergs AB Operativa frågor Fredrik Borg Stationär

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer