Samarbetsavtal. mellan AMF och försäkringsförmedlare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "221.082 14 04. Samarbetsavtal. mellan AMF och försäkringsförmedlare."

Transkript

1 Samarbetsavtal mellan AMF och försäkringsförmedlare.

2 Samarbetsavtal mellan AMF och försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlaren... org nr/pnr:... Adress:... härefter benämnd Förmedlaren och AMF Pensionsförsäkring AB, org nr , Stockholm, härefter benämnt AMF, gemensamt benämnda parterna, ingår härmed följande avtal om samarbete. Definitioner Detta avtal reglerar samarbetet mellan AMF och Förmedlaren, som på uppdrag av Kund förmedlar AMFs produkter. Förmedlaren knyts inte till AMF som anknuten försäkringsförmedlare genom detta samarbete. Med Part avses AMF respektive Förmedlaren. Med Kund eller Uppdragsgivare förstås det företag eller den person som ger Förmedlaren uppdraget att förmedla AMFs produkter. Med att förmedla affär avses alla åtgärder som Förmedlaren utför i enlighet med försäkringsförmedlingslagen. AMFs krav på Förmedlaren För att AMF ska ta emot förmedlad affär från Förmedlaren krävs att följande dokument har lämnats i kopia till AMF: Finansinspektionens tillstånd för försäkringsförmedling. Utdrag ur Bolagsregistret. Förmedlarens f-skattsedel. AMF har rätt att med omedelbar verkan frånträda ett ingånget samarbete för förmedling av försäkring om det visar sig att Förmedlaren i sin verksamhet inte uppfyller de krav som kan ställas på god försäkringsförmedlingssed. Förmedlarens åtagande Anmäla förändringar i Förmedlarens verksamhetstillstånd samt förändringar avseende Förmedlarens firma jämte andra uppgifter av betydelse om Förmedlaren. Anmäla vilka fysiska personer som förmedlar försäkring i Förmedlarens namn samt löpande uppdatera dessa uppgifter. Vid frilagd premie ombesörja första inrapporteringen av den frilagda premien till AMF. Förmedlaren ansvarar för att sådan försäkringsförmedlingsverksamhet som utförs på uppdrag i Förmedlarens namn av annan än anställd hos Förmedlaren sker i enlighet med lag, annan författning och föreskrifter. Förmedlaren ansvarar också för att uppdragstagaren har nödvändiga tillstånd och registreringar för sin verksamhet. Att Förmedlarens ansvarsförsäkring omfattar Förmedlarens samtliga anställda och uppdragstagare. Förmedlaren åtar sig att följa AMFs vid var tid gällande regler och anvisningar för tecknande, ändring och administration av försäkring hos AMF, att nödvändiga handlingar är korrekt ifyllda och är undertecknade av rätt person. Förmedlaren åtar sig att skyndsamt tillställa AMF de handlingar som ska skickas AMF. Förmedlaren åtar sig att, utan dröjsmål, meddela AMF om person med behörighet för inläsning av beståndsinformation slutar sin tjänst. AMFs åtagande Att lämna sådan information som krävs för att Förmedlaren på bästa sätt ska kunna utföra sitt uppdrag gentemot sin kund. Sådan information lämnas i den utsträckning som god försäkringssed och myndighets föreskrifter kräver samt inom ramen för gällande fullmakt. Att på AMFs hemsida för försäkringsförmedling (MIS) tillhandahålla information om vid var tid gällande regler och anvisningar för tecknande, ändring och administration av försäkring hos AMF samt service i form av information om produkter och produktkoncept. Att tillhandahålla försäkringsinformation enligt AMFs standard för informationsöverföring. Förvaring Förmedlaren åtar sig att skyndsamt tillställa AMF de handlingar som ska skickas till AMF. Förmedlaren åtar sig också att under den tid dessa handlingar förvaras hos Förmedlaren, förvara handlingarna och annan dokumentation som berör eller härrör ur detta avtal på ett ordnat och betryggande sätt. 1

3 AMF och Förmedlaren ska förvara på ett betryggande sätt och hålla tillgänglig all dokumentation över åtgärder som Kund begär. Detsamma gäller för åtgärder som Part vidtar och för information som Part eller Kund lämnar eller tar emot. Transaktionsloggar ska på samma sätt förvaras på ett betryggande sätt och hållas tillgängliga. Förvaringsåtagandet gäller i tio (10) år efter det att försäkringsav talet har upphört. Förvaringen ska säkerställa att begärda eller vidtagna åtgärder samt lämnad eller mottagen information eller meddelanden kan verifieras på ett för gemene man begripligt sätt. Dokumentationen ska vid behov på ett enkelt och snabbt sätt kunna göras tillgänglig. Kontroll Förmedlaren ska omedelbart underrätta AMF för det fall förmed laren uppdagar brister i sitt utförande av utkontrakterade tjänster enligt detta avtal. AMF har rätt att på egen bekostnad, genom interna och externa revisorer eller annan lämplig person som AMF anvisar, kontrollera att Förmedlaren fullgöra sina åtaganden i enlighet med detta avtal och aktuella regelverk. AMF har rätt att på begäran få ta del av samtliga handlingar och annan dokumentation som avser försäkring hos AMF som Förmedlaren har förmedlat i enlighet med detta samarbete. Förmedlaren är dessutom skyldig att på begäran tillse att Finansinspektionen eller annan myndighet kan utöva effektiv tillsyn över utföran det av de tjänster som Förmedlaren utför för AMFs räkning. Förmedlarens ansvar vid rådgivning AMF tillhandahåller inte rådgivning och tar inte ansvar för rådgivning som Förmedlaren tillhandahåller. Förmedlaren bär själv sitt rådgivaransvar. Fullmakt Förmedlaren företräder sin uppdragsgivare med stöd av fullmakt. Förmedlaren ansvarar för att rätt fullmakt föreligger och att Förmedlarens behörighet tydligt framgår av fullmakten. Fullmakten ska förevisas AMF i fullt läslig kopia, eller på AMFs begäran i original. Förmedlaren är skyldig att omedelbart meddela AMF om behörighet att företräda viss uppdragsgivare inte längre föreligger. Förmedlaren åtar sig att endast utföra åtgärder som faller inom den befogenhet som uppdragsgivaren har lämnat. Fullmakten får verkan gentemot AMF från och med den dag den inkommit till AMF eller den senare dag som anges i fullmakten. Informationsfullmakt ger rätt att begära och få information från AMF på sådant sätt som beskrivs i fullmakten. Skötselfullmakt ger rätt att vidta sådana åtgärder som omfattas av fullmakten. Skötselfullmakt ger inte rätt till information i vidare omfattning än som omfattas av fullmakten. Helt oavsett föreliggande fullmakt, kan fullmaktsgivare/försäkrad alltid begära och få information direkt från AMF. Efterlevnad av regler mot penningtvätt och terroristfinansiering Förmedlaren intygar att man följer gällande regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förmedlaren åtar sig att för AMFs räkning vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom på ett sätt som parterna kommer överens om, dokumentera vidtagna åtgärder samt spara dokumentationen i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förmedlaren ska på begäran av AMF omgående lämna de kundkännedomsuppgifter som AMF begär. Fakturering AMF har rätt att skicka fakturor på det sätt som AMF själv bestämmer och att då så erfordras, även skicka annan information direkt till fullmaktsgivare/försäkrad. Sekretess Parterna förbinder sig att inte utan andra partens godkännande, under samarbetstiden eller därefter, till tredje man utlämna sådana upp gifter om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som av part angivits vara konfiden tiell eller av part bör förstås vara konfidentiell. Vid tveksamhet bör alltid kontrollfråga ställas. Part förbinder sig vidare att iaktta sekretess rörande information om den andra partens kunder och kundernas anställdas person liga eller ekonomiska förhållanden. Om parts kund själv begär att information ska lämnas till tredje man ska denna begäran gälla framför denna sekretessbestämmelse. Handling eller uppgift får alltid lämnas ut om så föranleds av lag, myndighets beslut eller föreskrift. Personuppgifter Personuppgiftsansvar Parterna är var för sig personuppgiftsansvarig för personuppgifter som part behandlar för egen räkning. Personuppgifter avseende förmedlare AMF kommer att registrera och behandla personuppgifter såsom namn, personnummer, adress med flera uppgifter om anställda hos Förmedlaren för att kunna uppfylla sina åtaganden enligt parternas överenskommelse om samarbete. Uppgifterna kommer också att behandlas för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser samt i övrigt för att kunna fullgöra skyldigheter som AMF har enligt lag, myndighets föreskrifter eller god sed. Behandlingen av personuppgifter kommer att ske så länge samarbetet mellan AMF och Förmedlaren pågår. Vissa uppgifter kommer att arkiveras även efter denna tid. I vissa fall kan externa företag anlitas för att fullgöra uppgifter som AMF har enligt lag, avtal, myndighets föreskrift eller god sed. Den som önskar information om vilka personuppgifter som AMF behandlar, eller om en personuppgift behöver rättas, kan vända sig till AMF. 2

4 Personuppgiftsbiträde Samarbetsavtalet innebär att Förmedlaren behandlar personuppgifter som AMF är personuppgiftsansvarig för i den omfattning som regleras enligt detta avtal. Förmedlaren är således i förhållande till AMF personuppgiftsbiträde. De personuppgifter som Förmedlaren erhåller från AMF för behandling får bara behandlas för att Förmedlaren ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sin Uppdragsgivare. Förmedlaren åtar sig att bara behandla personuppgifter i enlighet med detta avtal och AMFs instruktioner. Förmedlaren ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas å AMFs vägnar. eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, omfattande förlust eller förstörelse av egendom eller olyckshändelse av större omfattning. Konflikt på arbetsmarknaden och blockad ska utgöra Befriande omständighet även om Part själv är föremål för, eller vidtar sådan åtgärd. Samarbetets avslutande Samarbetet mellan AMF och Förmedlaren kan avslutas av endera part med omedelbar verkan. Förmedlarens annullationsansvar påverkas inte av att samarbetet avslutas. Ersättning för skada Vardera parten bär ansvar för direkt skada som vållas andra parten till följd av fel eller försummelse som begås av Part, Parts personal eller uppdragstagare vid fullgörande av avtalets åtagande. Part svarar inte för skada vilken hade kunnat undanröjas genom rimliga åtgärder från andra Parten. Part svarar inte för indirekt skada i andra fall än då part vållat skadan uppsåtligen eller av grov vårdslöshet. Handlande utan erforderlig fullmakt ska alltid anses som grovt vårdslöst och ersättas oavsett om skadan anses som direkt eller indirekt. Tvist En tvist hänförlig till försäkringsförmedling avgörs i enlighet med svensk rätt genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska hållas på svenska och äga rum i Stockholm. Överlåtelse av avtalet Förmedlaren äger inte, utan AMFs skriftliga medgivande, överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.. Om AMF blir skyldig att utge skadestånd eller annan ersättning till Uppdragsgivare, försäkringstagare eller annan berättigad enligt försäkringsavtal på grund av fel eller försummelse av Förmedlaren eller anställd hos denne, ska Förmedlaren ersätta AMF för skadan. Ändring Detta Samarbetsavtal för försäkringsförmedling får ändras av AMF. Ändringar av detta samarbetsavtal träder i kraft vid det datum som AMF meddelar. Force Majeure Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständigheter utanför dennes kontroll och som förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörande i rätt tid (befriande omständighet). Sådan befrielse från påföljd gäller endast så länge hindret för fullgörande består. Detta avtal ersätter eventuella tidigare avtal om samarbete mellan AMF och Förmedlaren inom det område avtalet berör. Genom undertecknandet av detta avtal upphör ett sådant eventuellt tidigare avtal i sin helhet att gälla. Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna tagit var sitt. Som befriande omständighet ska anses bland annat krig, krigshandling, införsel- eller utförselförbud, naturkatastrof, inskränkningar i den allmänna samfärdseln eller energiförsörjningen, myndighets åtgärd Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna tagit var sitt....den......den... AMF Pensionsförsäkring Förmedlaren Namn Namn Namnförtydligande Namnförtydligande 3

5 Bilaga till Samarbetsavtal för försäkringsförmedling Annullation aktualiseras när premiebetalning upphör, respektive försäkringen flyttas. finns på AMFs Pro-produkter. gäller även inflyttat kapital till AMF Flexi. För engångsbetald försäkring utlöses annullationsansvaret vid flytt av försäkringens värde. För försäkring med löpande premieinbetalning utlöses annullationsansvaret då premier inte längre kommer in på försäkringen (fribrev) eller då en flytt av försäkringens värde sker. Annullationsåtertag görs normalt genom återkrav av utbetald provision, genom faktura eller genom minskning av framtida provisioner. Aktuella nivåer för annullationsavräkning framgår av nedanstående tabeller. Löpande betald tjänstepension Engångsbetald tjänstepension Inflyttat kapital från annan försäkringsgivare (utbetald nyteckningsersättning år 1 utgör underlag) % 2 66 % 3 50 % 4 33 % 5 0 % (utbetald nyteckningsersättning vid engångspremiens inbetalning utgör underlag) 1 60 % 2 40 % 3 20 % 4 0 % (utbetald flyttersättning vid flyttpremiens inbetalning utgör underlag) 1 60 % 2 40 % 3 20 % 4 0 % Utbetald provisionsersättning år 1 utgör underlaget för beräkning av annullationsansvar. På därefter utbetald ersättning tas inget annullationsansvar. et är definierat på månadsbasis med en linjär avtrappningsfunktion som beräknar värdet som ska gälla mellan de värden som gäller vid början på varje år. För engångsbetald försäkring tillämpas annullationsansvaret även på påfyllnadspremier med hänsyn tagen till den tidpunkt de inkommit. Här tillämpas regeln sist in först ut, dvs den premie som inkom sist är den man först avräknar ett annullationsansvar ifrån i händelse av flytt. et riktas normalt mot den förmedlare som erhållit utbetald provision. Om förmedlaren byter företagsform eller överlåter verksamheten till annan åligger det förmedlaren att se till att annullationsansvaret övertas av den till vilken verksamheten överlåts. För det fall att annullationsansvaret inte överlåts, ska förmedlaren ställa sådan säkerhet för den latenta annullationsskulden hos AMF som AMF begär. Om förmedlaren avvecklar verksamheten åligger det förmedlaren att se till att tillräckliga medel har reserverats för täckande av annullationsansvar kopplat till den avvecklade förmedlingsverksamheten samt att informera AMF om detta. Har rätt säkerhet inte ställts eller tillräckliga medel inte reserverats för annullationsansvaret äger AMF rikta krav i enlighet med annullationsansvaret mot den försäkringsförmedlare som har erhållit provisionen/överlåtit verksamheten. Kvittning AMF har rätt att genom kvittning avräkna varje slag av fordran som AMF har gentemot förmedlaren mot fordran avseende förmedlingsersättning som förmedlaren har gentemot AMF. Ändring Föreliggande regler för försäkringsförmedling får ändras av AMF. Ändringar träder i kraft vid det datum som AMF meddelar. 4

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser.

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser. Användarvillkor & Fullmakt för digitalpost (Dgtlpost AB) 1. Vår tjänst Tack för att ni använder vår webbtjänst. Dgtlpost AB tillhandahåller digitalpost webbtjänsten för att samla all post (papper, email,

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

REGISTRY REGISTRARAVTAL

REGISTRY REGISTRARAVTAL REGISTRY REGISTRARAVTAL Gällande toppdomänen.nu 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG.

Läs mer

1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP

1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP Återförsäljaravtal 1 PARTER 1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG. NR], [ADRESS], nedan

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

ATS Finans AB, 556736-8195, med bifirman AktieTorget ( AktieTorget )

ATS Finans AB, 556736-8195, med bifirman AktieTorget ( AktieTorget ) 1 AVTAL OM DELTAGANDE I HANDEL PÅ AKTIETORGET Gällande från och med den 8 februari 2010 1. Parter ATS Finans AB, 556736-8195, med bifirman AktieTorget ( AktieTorget ) X, AB, orgnr, ( Handelsdeltagaren

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid)

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) Avtalsvillkor avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) 1. Omfattning Smid åtar sig att leverera Tjänsten till av Kunden önskad

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan.

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan. AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Datum: Dnr: Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm www.vinnova.se Fakturaadress

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Internet- och telefontjänst för företag

Internet- och telefontjänst för företag Internet- och telefontjänst för företag Allmänna villkor från 2012-09-01 1 Definitioner I dessa Allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning

ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som von lode advokat ab, (individuellt och gemensamt benämnt von lode, vi, oss och vår ) tillhandahåller

Läs mer

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 1 Nordic Försäkring och kunden Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Org Nr 556418-5014 Anders Personsgatan

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Allmänna villkor om Redovisningstjänster

Allmänna villkor om Redovisningstjänster Allmänna villkor om Redovisningstjänster version 2011:1 februari 2011 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de redovisningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer