Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud"

Transkript

1 Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte av behörighetsansvarig). Uppsägning. Vi vill avsluta företagets behörighet i internetkontoret. Vi vill köpa frilagd premie genom internetkontoret med: Faktura, företag. En faktura för hela företaget. Faktura, kontor. En faktura per kontor. * Obligatorisk uppgift Behörighetsansvarig för internetkontoret Förnamn * Efternamn * Personnummer * Adress till arbetsplatsen Postnummer * Postadress * Telefonnummer till arbetsplatsen * Växelnummer till arbetsplatsen Mejladress * Faktureringsadress för internetkontoret Förnamn * Efternamn * Faktureringsadress Postnummer * Postadress * Genom att underteckna denna blankett bekräftar jag att jag har tagit del av och godkänt de villkor som gäller för internetkontoret. Underskrift av firmatecknare Organisationsnummer * Företag * Ort * Firmateckning * Datum * Namnförtydligande * Blanketten skickas till: Alecta, Internetkontoret, Stockholm eller faxas på nummer:

2 för ombud 1 Bakgrund Alecta ansvarar enligt ITP-planen för att producera specifik och detaljerad information kring de försäkringsförmåner som gäller för det enskilda företaget och individen. 2 Omfattningen av internetkontoret för kundombud Den information som kan erhållas via internettjänsten för kundombud, kan komma att variera från tid till annan. Tjänstens utformning och omfattning framgår av Alecta åtager sig att tillhandahålla information till bolag som godkänts som ombud. Information lämnas till ombudets anställda och personer som har giltig fullmakt registrerad. Genom detta avtal får ombudet möjlighet att hämta uppgifter för de personer som registrerad fullmakt avser och att förse av ombudet utsedd personal med behörighet att inhämta information via Internetkontoret. Avtalet avser även leverans av frilagd premie, via internettjänsten Kundinfo, för de personer som omfattas av alternativ pensionslösning enligt ITP-planen eller motsvarande. Med frilagd premie avses Alectas beräkningsmodell för beräkning av kostnadsneutral premie för alternativ ITP. Lämnade uppgifter avser det hos Alecta registrerade försäkringsläget vid förfrågningstidpunkten. Ombudet åtar sig att genom särskild utsedd person administrera behörigheter när det gäller utnyttjande av internetkontoret för ombudets räkning. Den som tecknar detta avtal förbinder sig att följa de villkor som återfinns i detta avtal och att följa de instruktioner som återfinns på Alectas hemsida. 3 Utnyttjande av tjänsten Internettjänsten nås via uppkoppling på internet, Ombudet ansvarar för införskaffandet av den utrustning som erfordras för att nå tjänsten, som till exempel persondator, programvara, kommunikationsutrustning och internetabonnemang. Ombudet erhåller rätten att använda sig av Internetkontoret genom att underteckna detta avtal. Certifikaten som levereras får inte lämnas ut till eller utnyttjas av andra än den person certifikatet är utställt på. Om det finns krav på förändrad eller spärrad behörighet ska Alecta respektive ombudet informeras om detta. Internetkontoret bygger på etablerad säkerhetsstandard när det gäller säker identifiering av användare och kryptering av information. Alecta har rätt till ersättning för tjänsten frilagd premie enligt vid var tid aktuell prislista. Kundombudet ska utöver angiven ersättning erlägga lagstadgad mervärdeskatt. Fakturering ska ske månadsvis i efterskott med 30 dagars netto.

3 4 Informationsansvar Information som ni som ombud erhåller genom Alectas internetkontor och om internettjänsten i övrigt är endast avsedd att användas för ombudets egna ITP-ändamål och inte för användning i vidare kretsar. 5 Ombudets ansvar Som ombud förbinder ni er att för av dem ni utnämnt som behöriga personer klargöra innebörden av det ansvar dessa har i och med detta avtals ålägganden. Personerna ansvarar för att: - inte avslöja sina personliga koder för någon annan person - inte anteckna koderna eller förvara dem på sådant sätt att annan person får kännedom om dem - ansvara för skada som kan uppkomma genom försummelse från den behöriges sida vid handhavandet av de personliga koderna. Ombudet ska omedelbart anmäla till Alecta vid förlust av koderna eller e-legitimation. Även misstanke om missbruk ska anmälas. Vid misstanke om brott ska anmälan göras till polisen. 6 Användare/behörighet Ombudet ska utse behörig person med ansvar för behörighetstilldelning när det gäller utnyttjande av internetkontorets e-tjänster. Denna person benämns som Behörighetsansvarig. Förteckning över behörigheter ska vara kontinuerligt uppdaterad. 7 Fullmakt/personuppgiftslagen Utfärdade fullmakter som berör detta avtal ska på anmodan av Kundombudsbolagen förevisas i original. Parternas behandling av personuppgifter i samband med användandet av internetkontoret ska ske i enlighet med personuppgiftslagens (1998:204) krav på integritetsskydd. 8 Spärr av tillgång till internettjänst Alecta har rätt att när som helst spärra behörighet om ombudet åsidosätter bestämmelserna i detta avtal och instruktioner eller handlar på sätt som kan orsaka Alecta skada. Spärras behörigheten har ombudet inte tillgång till internetkontoret. Vi har även rätt att spärra e-tjänsten av andra orsaker, såsom underhåll, uppdatering av e- tjänsten etc.

4 9 Säkerhet och sekretess Vardera parten ansvarar för att respektive bolags och datainspektionens regler om sekretess och säkerhet följs. Säkerhetstjänsterna enligt detta avtal omfattar även kryptering av överförd data. 10 Ändring av de allmänna villkoren Alecta har rätt att besluta om ändring av de allmänna villkoren. Detta kan till exempel ske i samband med att förutsättningarna för avtalet ändrats utifrån ny lagstiftning eller att den tekniska utformningen, säkerhetsarrangemanget, tidsregler med mera förändras. Sådan förändring träder i kraft tidigast en månad efter att ombudet tillställts information om innebörden av ändringen samt de nya bestämmelserna. Om en ändring aktualiseras av att ny lagstiftning omedelbart träder i kraft och detta medför att förutsättningarna för internetkontoret förändras, har Alecta rätt att omgående ändra innehållet i de allmänna villkoren. Om det enligt ovanstående förbehåll ändras i avtalet äger ombudet rätt att omedelbart, dock senast inom 30 dagar från avtalsändringen, frånträda avtalet. Ombudets begäran om att frånträda avtalet ska lämnas skriftligen till Alecta. 11 Ansvarsbegränsning Alecta är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbrott, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Alecta själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Formerna för och rättsverkningarna enligt detta avtal ska bedömas enligt svensk rätt. 12 IT-ansvar Alecta ansvarar inte för skada som åsamkats ombudet genom att ombudet inte får tillgång till Internetkontoret enligt de allmänna villkoren. Det kan orsakas av underhåll av datorsystem, driftavbrott eller andra störningar i Internetkontorets datorsystem eller i av annan leverantör tillhandahållen elektronisk förbindelse mellan Internetkontoret och ombudet eller av annat liknande skäl. Alecta är inte heller ansvariga för skada som åsamkats ombudet på grund av felaktigheter i dennes data- och kommunikationsutrustning, programvara eller internetabonnemang.

5 13 Meddelande mm Ett skriftligt meddelande som vi på Alecta har sänt med e-post eller vanligt post, till den adress som ni som kund angett för Internetkontoret, ska anses ha kommit er tillhanda senast på sjunde dagen efter avsändandet. Därför är det av yttersta vikt att ni omedelbart underrättar oss om ändringar av post- respektive e-postadress. 14 Uppsägning av Internetkonotorets e-tjänster Avtalet gäller från det att ni som ombud mottagit Alectas bekräftels , tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av 30 dagar. Alecta samt ombudet har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det skulle komma att stå i strid med lag eller annan författning. Kundombudsbolagen har även rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Internetkontoret uppenbart missbrukas i strid med tjänstens syfte 15 Tvist Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut varvid vardera Parten skall utse en skiljeman. Skiljenämndens ordförande skall utses av Stockholms Handelskammare. Till ordförande skall anlitas person med särskild sakkunskap. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm, på svenska språket och svensk rätt skall vara tillämplig.

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Internet- och telefontjänst för företag

Internet- och telefontjänst för företag Internet- och telefontjänst för företag Allmänna villkor från 2012-09-01 1 Definitioner I dessa Allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument.

Läs mer

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser.

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser. Användarvillkor & Fullmakt för digitalpost (Dgtlpost AB) 1. Vår tjänst Tack för att ni använder vår webbtjänst. Dgtlpost AB tillhandahåller digitalpost webbtjänsten för att samla all post (papper, email,

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag 1 inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För priser, Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

sparkonto för privatpersoner

sparkonto för privatpersoner sparkonto för privatpersoner 1. allmänna villkor 1.1. inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till vår hemsida. Samtliga villkor

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 4-16 december 2013 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer

AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING

AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING Huvuddokument Avtal har denna dag tecknats mellan: (1) Canal Digital : Canal Digital Sverige AB, 115 80 Stockholm; och (2) Företaget : Bolagsnamn: Organisationsnr: Enhet/Verksamhet:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer

E.ON tankkort. Tankkortet. för fordonsgas

E.ON tankkort. Tankkortet. för fordonsgas E.ON tankkort Tankkortet för fordonsgas Billigare än bensin Renare än diesel Grönare än etanol E.ON Fordonsgas består av två produkter, Biogas 50 och Biogas 100. Biogas 50 innebär att biogas svarar för

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER Kreditgivare är Avida Finans AB, nedan kallad Avida. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa.

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Vardagspaketet Få balans i vardagsekonomin Transaktionskonto Bankkort Visa Internetbank Transaktionskonto Med Vardagspaketet får du en bra ränta på ditt Transaktionskonto och kan enkelt sköta dina bankärenden.

Läs mer

Villkor Betalningstjänster 2

Villkor Betalningstjänster 2 Villkor Betalningstjänster Allmänna villkor från 2011-11-14 Innehåll Villkor Betalningstjänster 2 1 Tillämpliga avtal och definitioner med mera 2 2 Leveranssätt med mera 2 3 Information 3 Leverantörsbetalningar

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag SWISH företag Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en fysisk person som lämnar och godkänner en

Läs mer