AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL LÅN AV ELEVDATOR"

Transkript

1 Trelleborg2000, v 1.0, AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator av skolan. Användningen av datorn i skolan syftar till en ökad måluppfyllelse genom att underlätta och motivera samt tillgodose dagens krav på en modern utbildning. Du får även använda datorn utanför skolans lokaler och på din fritid. Dator inkl. tillbehör och program tillhör Trelleborgs kommun och är att betrakta som ett av dina läromedel samt ett viktigt redskap för dina studier. Det är viktigt att du tillsammans med vårdnadshavare läser igenom avtalet och bilagda regler samt skriver under att ni tillsammans tagit del av avtalet och reglerna samt godkänt detsamma. Detta är en förutsättning för att du ska få tillgång till en bärbar dator och därigenom få det lättare att följa undervisningen. Avtalet utgörs av AVTAL LÅN AV ELEVDATOR jämte bilaga REGLER FÖR LÅN AV BÄRBAR DATOR. Elev Elevens namn Personnummer Program / Klass Underskrift av elev Jag har tagit del av och förstått innehållet i samt godkänner avtalet, AVTAL LÅN AV ELEVDATOR jämte bilaga REGLER FÖR LÅN AV BÄRBAR DATOR. Jag förstår att det är jag, som elev, som förbinder mig att ansvara för hanteringen av datorn i enlighet med vad som anges i avtalet samt tillhörande bilaga. Jag bekräftar att jag denna dag tagit emot en bärbar skoldator. Elevens namnunderskrift Elevens namnförtydligande Vi hoppas att du ska få en god användning av din bärbara dator och att den kommer vara till en pedagogisk hjälp under din studietid på skolan!

2 Underskrift av vårdnadshavare (om elev är omyndig) Jag/vi har tagit del av och förstått innehållet i samt godkänner att min/vår son/dotter (eleven) ingår detta avtal, AVTAL LÅN AV ELEVDATOR jämte bilaga REGLER FÖR LÅN AV BÄRBAR DATOR. Jag/vi är införstådda med att min/vår son/dotter i och med detta avtal är ansvarig för hanteringen av datorn. Jag/vi är vidare införstådda med och godkänner enligt detta avtal min/vår ersättningsskyldighet vid oaktsamhet. Jag/vi bekräftar att vår son/dotter får ta emot en bärbar skoldator. Vårdnadshavares namnunderskrift Vårdnadshavare namnförtydligande Vårdnadshavares namnunderskrift Vårdnadshavare namnförtydligande Utrustning Nedan specificeras den utrustning som elev får låna i enlighet med detta avtal. Bärbar dator MacBook Air 11,6 Strömkabel för laddning Orginalkartong Fodral Utrustningens serienummer och stöldskyddsnummer kopplas till elev genom separat förteckning på skolan. Kvittens vid återlämning Återlämning av ovanstående utrustning ska kvitteras av både elev och ansvarig mottagare på skolan. Utrustningen ska i sin helhet återlämnas när avtalet upphör. Elevens underskrift Ansvarig mottagares underskrift Eventuella anmärkningar vid återlämnandet

3 Trelleborg2000, v 1.0, REGLER FÖR LÅN AV BÄRBAR DATOR Allmänt Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun lånar ut en bärbar dator till dig. Datorn är avsedd för skolarbete. Som användare representerar du din skola och Trelleborgs kommun. Det är ditt ansvar som elev att ha kännedom om och tillämpa gällande regler. Dessa regler gäller även när du som elev tillfälligt har en lånedator medan din ordinarie elevdator är på service/reparation. Du har en skyldighet att använda datorn och IT-miljön på ett ansvarsfullt sätt. Samhällets lagar gäller även i skolan. Utrustningen Dator med tillbehör såsom orginalkartong, laddkabel, skyddsfodral och medföljande programvaror kallas nedan för utrustningen. Leverans Utrustningen kvitteras ut då överenskommelsen är underskriven av respektive elev och för den elev som är omyndig även av vårdnadshavare. Vård och användning Då du tagit emot utrustningen bär du ansvaret för att utrustningen inte skadas, förstörs, försämras eller förloras. Du åtar dig också att under lånetiden väl vårda utrustningen, endast använda den på föreskrivet sätt och förvara den säkert, i enlighet med punkterna nedan. Datorn är ett utbildningsverktyg som är avsedd för skolarbete. Datorn ska alltid finnas med i skolan och det är viktigt att den är funktionsduglig på lektionerna. Du ska alltid följa lärarens instruktioner om hur och till vad utrustningen får användas. Datorn ska hanteras och förvaras med varsamhet. Utrustningen ska betraktas som stöldbegärlig, dvs. försäkringsbolagens krav om aktsamhet ska iakttas. Det är absolut förbjudet att lämna datorn utan direkt tillsyn om den inte är inlåst. Utrustningen får under dagtid förvaras i skolans elevskåp under kortare tid, t ex under lunch endast under förutsättning att skåpet är försett med lås.. Utrustningen skall alltid tas med hem efter skolans slut. Du skall följa skolans regler för datoranvändare och svensk lagstiftning. Du ansvarar för att utrustningen inte används på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning t.ex. genom nerladdning av upphovsrättsskyddat material.

4 Programinstallationer Du har behörighet att göra programinstallationer i datorn och har då skyldighet och ansvar att försäkra dig om att giltig licens finns. Vid leverans är datorn konfigurerad med ett antal programvaror som kommer att användas under din utbildning. Du som elev ansvarar för att dessa programvaror finns tillgängliga och fungerar på din dator. Datorn innehåller också ett antivirusprogram som automatisk uppdaterar sig själv. Du ansvarar för att antivirus programmets funktioner ej avsiktligt åsidosätts eller sätt ur funktion. Vi eventuella programfel på din dator ska du i första hand kontakta Apple Support (se Service och support). Om programfelet inte kan lösas via telefonsupporten ska du meddela din lärare som i sin tur kontaktar skolans IT-avdelning. Om felet inte med lätthet kan åtgärdas kommer din dator att återställas till sitt grundutförande. Lagring på datorn hårddisk Du ansvarar själv för det som lagras i datorn. Skolan ersätter inte program, filer eller annat material som lagrats i datorn exempelvis om hårddisken måste bytas ut eller återställas. Undantag gäller för de program som levereras med din dator. Du ansvarar själv för att säkerhetskopiera dina filer på lämpligt sätt. Skolan erbjuder varje elev ett begränsat lagringsutrymme på skolans server avsett för skolarbeten. Det är ditt ansvar att vid behov spara viktiga dokument på detta lagringsutrymme för att tillgodose en säker lagring med erforderlig backup. Underhåll och stickprovskontroll Skolan har rätt att vid behov få omedelbar tillgång till utrustningen för uppgradering av programvaror, service, kontroll och underhåll. Personal på skolan har också rätt, efter beslut från rektor, att med omedelbar verkan inhämta din dator för stickprovskontroll. Detta för att kunna kontrollera att reglerna efterföljs. Service och support Till varje dator ingår ett supportavtal för hela låneperioden som omfattar hårdvara, operativsystem och de mjukvaror som finns med i datorns grundutförande. Denna support tillhandahålls av datortillverkaren. Telefonnummer till supporten: Supporten är kostnadsfri och tillgänglig vardagar samt lördagar Försäkring och garanti vid olycksfall, stöld och rån Om datorn under lånetiden skadas eller förkommer ska du omedelbart anmäla detta till personal på skolan. Datorn omfattas av en försäkring och garanti under hela avtalsperioden med en självrisk på 1000 kr. Försäkringen täcker vissa skador som uppkommer till följd av olycksfall eller stöld.

5 Kompletta villkor för aktuell allriskförsäkring finns tillgängliga på skolans hemsida, Vid förlust av datorn ska du/din vårdnadshavare omedelbart meddela skolan. Vid stöld ska alltid en polisanmälan göras. Om du genom uppsåt eller oaktsamhet skadar datorn/förlorar utrustningen eller skadar IT-miljön kan du bli ersättningsskyldig för uppkommen skada. Äganderätt Utrustningen är skolans egendom. Du får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över utrustningen så att äganderätten för skolan äventyras. Överlåtelse av avtal Du får inte överlåta eller pantsätta dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal. Låneperiod Detta avtal gäller från det att du erhållit utrustningen till dess att den återlämnas till skolan. Avtalet är bindande under hela låneperioden, om inte uppsägning enligt punkten Avtalets upphörande sker. Överträdelser av dessa regler Vid misstanke om överträdelse av dessa regler beslutar rektor i samråd med ansvarig på IT-avdelningen hur ärendet ska hanteras, exempelvis avstängning från IT-miljön eller annan disciplinär åtgärd. Misstanke om brott mot gällande lagar leder till polisanmälan och eventuellt efterföljande straff och skadeståndsansvar för dig. I samband med polisutredning kan innehållet i personliga konton och e-post komma att kontrolleras och läsas. Avtalets upphörande Skolan får säga upp avtalet i följande fall: a) om du bryter mot bestämmelser enligt detta avtal b) om du slutar på programmet eller får permission från utbildningen Avtalet upphör automatiskt att gälla när du slutar på skolan. När avtalet upphör skall eleven omgående återlämna utrustningen på egen bekostnad och på eget ansvar till av skolan angiven plats. Utrustningen skall vid återlämnandet vara i samma skick som vid leverans, bortsett från normal förslitning eller skada som täcks av garanti.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV.

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden tillgång till en

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan 1. Inledning Du som

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Dessa regler gäller för Ödeshögs kommun data- och telenät som är i kommunens ägo och som drivs av Ödeshögs kommun.

Dessa regler gäller för Ödeshögs kommun data- och telenät som är i kommunens ägo och som drivs av Ödeshögs kommun. Användarpolicy/villkor angående kommunens datorresurser Användarpolicy/villkor angående kommunens datorresurser för personal. Fastställd av kommunstyrelsen 124/2003 Innehåll 1. Allmänna villkor 1.1 Allmänt

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång

Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång Uppdaterad 2001-03-09 Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF.

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Sekretess Tillgänglighet Riktighet Spårbarhet Introduktion till Informationssäkerhet Kompetens och ansvar Ledning Teknik Tillämpningsområde: Region Halland INFORMATIONSSÄKERHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INFORMATIONSSÄKERHET

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer