Allmänna Villkor Gällande fr.o.m Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1."

Transkript

1 Allmänna Villkor Gällande fr.o.m Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av Capiting Groups tjänster för privatpersoner ( Hyrestagaren ). 1.3 Capiting Group erbjuder från tid till annan olika typer av tjänster till kunder, såsom spårsystem (I denna text kallat Tjänst eller System) och säkerhetssystem för personligt bruk eller till rörliga objekt som exempelvis bil, båt, mc, atv eller andra fordon. 1.4 Hyrestagaren beställer Tjänst (genom att fylla i ett särskilt beställningsformulär, vilket skickas till Capiting Group, elektroniskt på Webbplatsen, eller muntligen över telefon ( Beställningen ). Avtalet om Tjänsten ( Avtalet ) skall anses ha ingåtts då Hyrestagaren gjort beställningen. 1.5 Avtalet utgörs av de specifika villkor för Tjänsten avseende priser och annat som Capiting Group tillhandahåller för Hyrestagaren i samband med att Hyrestagaren gör Beställningen ( Beställningsvillkor ), dessa Allmänna villkor och de särskilda villkor som gäller för beställda Tjänster ( Särskilda villkor ). Hyrestagaren kan komplettera Avtalet med ytterligare Tjänster efter särskild beställning hos Capiting Group. Vid eventuella motstridigheter i avtalshandlingarna äger de företräde i följande ordning: 1. Beställningsvillkor, 2. Särskilda villkor, Allmänna villkor. Hyrestagaren kan alltid vända sig till Capiting Group för att få del av Beställningsvillkoren. 1.6 Capiting Group förbehåller sig rätten att inom fjorton (14) dagar från Beställningen begära kreditupplysning avseende Hyrestagaren. Om det av kreditupplysningen framgår att Hyrestagaren inte kan antas fullgöra sina åtaganden gentemot Capiting Group äger Capiting Group rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Istället för att säga upp Avtalet får Capiting Group begära att Hyrestagaren ställer säkerhet för fullgörandet av sina skyldigheter gentemot Capiting Group. Om Hyrestagaren vägrar att ställa sådan säkerhet äger Capiting Group rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Hyrestagaren skall vara myndig för att få ingå avtal med Capiting Group. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst 2.1 Garanti gäller för funktionen så länge du använder och betalar för tjänsten.. 3 Utrustning och anslutning 3.1 Av Capiting Group tillhandahållen utrustning får endast användas för det Capiting Group avsett. Hyrestagaren saknar bl.a. rätt att sälja, pantsätta, hyra, låna ut eller på annat sätt förfoga över sådan utrustning. Hyrestagaren skall följa lämnade råd och anvisningar om installation, skötsel, användning och underhåll av utrustningen. Från det att utrustningen levererats och till dess att den återlämnats på av Capiting Group anvisad plats, skall Hyrestagaren stå risken för eventuell förlust av eller skada på utrustningen. 3.2 All utrustning som tillhandahållits av Capiting Group skall återlämnas till Capiting Group inom fjorton (14) dagar efter Avtalets upphörande i enlighet med Capiting Groups anvisningar. Om utrustningen inte återlämnas inom denna tid har Capiting Group rätt att debitera en avgift som motsvarar Capiting Groups kostnad för utrustningen. När Hyrestagaren har erlagt sådan ersättning till Capiting Group har utrustningen förvärvats av Hyrestagaren och Hyrestagaren skall därmed inte längre återlämna utrustningen till Capiting Group. 3.3 Hyrestagaren är införstådd med att uppgradering eller ändring av Tjänst kan medföra ändringar avseende de tekniska krav som ställs på Hyrestagarens utrustning för att Hyrestagaren skall kunna utnyttja de förbättringar som en sådan uppgradering eller ändring innebär.

2 4 Ersättning och betalning 4.1 Hyrestagaren skall till Capiting Group erlägga avgifter i enlighet med vad som anges i Beställningsvillkoren. Om parterna inte har särskilt kommit överens om annat skall Capiting Groups vid tidpunkten för Beställningen gällande prislistor utgöra del av Beställningsvillkoren. Prislistorna finns tillgängliga på Webbplatsen och kan även erhållas från Capiting Groups kundtjänst. Capiting Groups rätt att göra prisförändringar för befintliga Hyrestagare framgår av punkt 13 och de Särskilda villkoren. 4.2 Betalningsskyldighet för Tjänst uppkommer då Tjänst gjorts tillgänglig för Hyrestagaren och Capiting Group meddelat Hyrestagaren detta. 4.3 Hyran debiteras via faktura eller autogiro beroende vilket val man gjort. Därefter löper hyran månadsvis i efterskott. Vid val av månadsdebitering mot faktura tillkommer fakturaavgift på 25 kr. Om betalning inte är Capiting Group tillhanda senast vid den förfallodag som anges på fakturan har Capiting Group rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen och lagreglerad påminnelse- och inkassoavgift samt andra eventuella lagstadgade avgifter. Capiting Group har rätt att stänga av Tjänst till dess att full betalning erlagts. Hyrestagaren är inte befriad från betalningsskyldighet under avstängningsperioden. 4.4 Om Hyrestagaren anser att faktura är felaktig skall Hyrestagaren meddela Capiting Group inom skälig tid. Om så inte sker skall Hyrestagarens rätt att invända anses vara förfallen. Skälig tid skall i normalfallet anses vara tre (3) månader. 5 Personuppgifter 5.1 Capiting Group AB, organisationsnummer , är Personuppgiftsansvarig för behandlingen av Hyrestagarens kunduppgifter, såsom t ex namn, personnummer, adress, uppgifter om tecknade avtal och tjänster, samt om Hyrestagarens nyttjande av dessa. 5.2 Behandling kommer att ske för att Capiting Group skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Hyrestagaren enligt avtal. Behandlingen omfattar bland annat administration, kundservice och fakturering, kvalitetsarbete, analys och utveckling, information och marknadsföring, samt fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut. 5.3 Efter tillstånd från Datainspektionen, i den mån sådant tillstånd erfordras, kan även särskild registerföring av misskötsam kund ske, till undvikande av framtida problem. 5.4 Hyrestagaren skall omgående underrätta Capiting Group om ändrade kunduppgifter. 6 Överlåtelse och flyttning 6.1 Hyrestagaren har inte rätt att till annan helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet. 6.2 Hyrestagaren har inte rätt att frysa abonnemang av Tjänst, d.v.s. stänga av abonnemanget under en viss tid. 6.3 Capiting Group får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till ett annat företag som, självt eller genom underentreprenör, kan förväntas fullgöra Capiting Groups åtaganden mot Hyrestagaren. Capiting Group skall informera Hyrestagaren om sådan överlåtelse senast en (1) månad i förväg. 7 Avbrott m.m. 7.1 Om fel (till exempel avbrott) i Tjänst uppstår skall Capiting Group åtgärda felet inom skälig tid från Hyrestagarens felanmälan. Capiting Group påbörjar normalt felavhjälpning inom tjugofyra (24) timmar från felanmälan. Capiting Group är inte skyldigt att åtgärda avbrott som beror på omständighet som ligger utanför Capiting Groups kontroll, som t ex. fel eller avbrott i Accessnätet/Operatörsnätet. 7.2 Om Capiting Group efter felanmälan från Hyrestagaren åtgärdar ett fel som beror på Hyrestagaren eller något förhållande på dennes sida är Hyrestagaren skyldig att ersätta Capiting Group för arbete och övriga kostnader enligt Capiting Groups då gällande prislista. Det ankommer på Capiting Group att informera Hyrestagaren om

3 gällande prislista samt tillse att överenskommelse med Hyrestagaren träffas om arbetets omfattning och pris innan sådan åtgärd vidtas. 7.3 Om fel (till exempel avbrott) i viss Tjänst uppstått skall Hyrestagaren om denne begär det erhålla en nedsättning av avgifterna för Tjänsten ifråga som svarar mot felet. Hyrestagaren har dock ej rätt till nedsättning om nedsättningen motsvarar belopp understigande 25 kronor avseende en viss kalendermånad. Nedsättning sker normalt vid nästkommande faktureringstillfälle. 8 Användning av Tjänst m.m. 8.1 Hyrestagaren får enbart använda Tjänst för privat bruk. Hyrestagaren får inte vidarebefordra Tjänst till annan person eller organisation. 8.2 Hyrestagaren ansvarar ensam i förhållande till Capiting Group för aktiviteter (larm) som vidtas av denne och dem som Hyrestagaren ger möjlighet att använda Tjänst. Om Hyrestagaren får kännedom om att sådan annan person bryter mot bestämmelserna i Avtalet, är Hyrestagaren skyldig att omedelbart vidta rättelse samt informera Capiting Group om överträdelsen. 8.3 Hyrestagaren är skyldig att iaktta gällande lagar, regler, Capiting Groups anvisningar och allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användning av Tjänst. Hyrestagaren får inte använda Tjänst på sådant sätt att Capiting Group eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Om Hyrestagaren får kännedom om att Tjänst används i strid med ovanstående, skall Hyrestagaren se till att sådan användning omedelbart upphör samt informera Capiting Group om överträdelsen. 8.4 Såvida inte annat anges särskilt i Avtalet, skall Hyrestagaren ersätta Capiting Group den skada som Hyrestagaren, eller annan för vilken Hyrestagaren ansvarar, uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar Capiting Group. 9 Ansvarsbegränsning 9.1 Capiting Group ansvarar endast för skador som åsamkats Hyrestagaren genom Capiting Groups vårdslöshet vid tillhandahållande av Tjänst. Med undantag för fall där Capiting Group har agerat grovt vårdslöst, ansvarar Capiting Group dock inte för indirekta förluster, förlust av Hyrestagarens eller annans egendom, skador uppkomna av utebliven Tjänst. 9.2 Med undantag för fall där Capiting Group har agerat grovt vårdslöst är Capiting Group befriat från ansvar för brott mot Avtalet som orsakats av händelser utanför Capiting Groups kontroll, såsom t.ex. avbrott i mottagning eller Operatörsnätet, fel i Hyrestagarens utrustning som inte beror på Capiting Group, fel som beror på Hyrestagaren eller något förhållande på dennes sida, olyckshändelse, explosion, krig, upplopp, arbetskonflikt, brand, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, översvämning, elavbrott, avbrott eller fördröjningar i externt nät eller telefonförbindelse. 9.3 Krav mot Capiting Group enligt detta Avtal skall framföras till Capiting Group inom skälig tid efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Om så inte sker skall rätten att göra kravet gällande anses förfallen. Skälig tid skall i normalfallet anses vara tre månader. 10 Avtalstid 10.1 Avtalet gäller från det Avtalet ingåtts och gäller under 36 månader, därefter löper avtalet tills vidare. Avtalet kan under denna period sägas upp till upphörande vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. om inte annat anges i Särskilda villkor för Tjänsten Uppsägning av Avtalet eller av viss Tjänst skall ske genom meddelande till Capiting Groups kundtjänst. 11 Avstängning, uppsägning i förtid, ångerrätt m.m Capiting Group har rätt att med omedelbar verkan och tillsvidare stänga av de Tjänster Hyrestagaren hyr om Hyrestagaren agerat i strid med de regler som anges i punkt 10 Användning av Tjänst m.m. ovan eller i övrigt uppenbart missbrukat Tjänst. I den mån avstängning sker under gällande period är Hyrestagaren inte befriad från betalningsskyldighet under avstängningsperioden. Föreligger inte skäl för uppsägning

4 av Tjänst skall Capiting Group aktivera Tjänst så snart Hyrestagarens avtalsstridiga agerande har upphört Capiting Group har rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtal om Tjänst eller samtliga Tjänster Hyrestagaren hyr om Hyrestagaren väsentligen agerat i strid med de regler som anges i punkt 8 Användning av Tjänst m.m. ovan eller i övrigt väsentligt missbrukat Tjänsten Vid annat brott mot Avtalet får Capiting Group, med undantag för vad som anges i punkt 11.4 nedan, säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Hyrestagaren inte efter anmaning snarast vidtar rättelse Capiting Group äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om Hyrestagaren inte inom femton (15) dagar från erhållandet av betalningspåminnelse från Capiting Group har betalat förfallen skuld till Capiting Group Capiting Group har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Hyrestagaren går i konkurs, inleder förhandlingar om skuldsanering eller det annars skäligen kan antas att Hyrestagaren inte kommer kunna betala sina skulder efter hand som de förfaller till betalning Om Capiting Groups rätt att nyttja Accessnät/Operatörsnät i en sådan utsträckning som är nödvändig för tillhandahållande av Tjänst upphör, skall Avtalet automatiskt upphöra att gälla. Capiting Group skall efter avtalets upphörande upplysa Hyrestagaren därom. Om det visar att någon annan av de förutsättningar som anges i punkt 2.1 och 2.2 inte föreligger, äger Capiting Group rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet. Om Avtalet upphör att gälla enligt denna punkt skall Capiting Group återbetala eventuellt förskottsbetald del av månadsavgiften (dock inte startavgift eller andra engångsavgifter) Hyrestagaren har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Capiting Group inte inom skälig tid åtgärdar fel eller avbrott som Capiting Group enligt punkt 8 är skyldigt att åtgärda Hyrestagaren har rätt att frånträda Avtalet om Hyrestagaren meddelar Capiting Group detta inom fjorton (14) dagar från den dag då Avtalet ingicks, eller den dag då Hyrestagaren erhållit information om Avtalet och ångerrätten i varaktig och läsbar form. Ett sådant meddelande skall lämnas till Capiting Groups kundtjänst. Ångerrätten gäller dock inte i de fall då Capiting Group erbjuder Hyrestagaren en möjlighet att påbörja fullgörelse av Tjänsten under ångerfristen och Hyrestagaren lämnar samtycke till att så sker Vid dödsfall upphör Avtalet om inget annat anges. 12 Ändringar 12.1 Capiting Group har inte rätt att höja priser, eller i övrigt genomföra ändring av Avtalet som är till nackdel för Hyrestagaren under uppsägningstid eller bestämd bindningstid, förutom enligt punkt 12.2 nedan Capiting Group har rätt att höja priserna och genomföra andra ändringar i Avtalet under sådan tid som avses i punkt 14.1 om Capiting Groups direkta kostnad för att distribuera Tjänst ökar till följd av ändring i tvingande lagstiftning Capiting Group har alltid rätt att ändra Avtalet under tidsperiod som inte omfattas av punkt Om Capiting Group avser att genomföra en ändring av Avtalet som inte uppenbart är till Hyrestagarens fördel skall Capiting Group informera Hyrestagaren om förestående ändring minst en (1) månad innan ändringen träder i kraft. Om Hyrestagaren inte vill godta ändringen har Hyrestagaren rätt att utan kostnad säga upp Avtalet avseende den berörda Tjänsten med verkan från det att ändringen träder i kraft. Då Capiting Group informerar Hyrestagaren om den förestående ändringen, skall Capiting Group informera Hyrestagaren om Hyrestagarens rätt att säga upp Avtalet Hyrestagaren som inte har sagt upp Tjänst enligt punkten 12.4 innan ändring trätt i kraft, skall anses ha accepterat ändringen. 13 Meddelanden

5 13.1 För det fall att Hyrestagaren har e-postadress, kan sådan e-postadress användas för all kommunikation från Capiting Group till Hyrestagaren Med reservation för vad som följer av vid var tid gällande tvingande lagstiftning, är parterna överens om att meddelanden mellan parterna i så stor utsträckning som möjligt skall ske genom användande av e-post samt att meddelanden som avsänds från de adresser som avses i 15.1 skall anses utgöra bindande viljeförklaringar från den avsändande parten Hyrestagaren skall underrätta Capiting Group om ändring av uppgifter som är kopplade till tjänsten, som t ex namn, bostadsadress, fakturaadress, telefonnummer Meddelande mellan parterna som har skickats till adress som avses i 13.1, skall anses ha nått mottagande parten samma dag som avsändandet. Brev som avsänts till den av motparten senast uppgivna adressen för aktuell typ av meddelande, skall anses ha nått mottagande parten på sjunde dagen efter avsändandet. 14 Tillämplig lag och tvist 14.1 Avtalet regleras av svensk lag. Tvist mellan Capiting Group och Hyrestagaren skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig pröva tvisten och den lämpar sig för nämndens prövning. Capiting Group åtar sig i dessa fall att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendation. Om Allmänna reklamationsnämnden inte avgör tvisten, skall tvisten avgöras av allmän domstol.

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang 1. Allmänt Tyfon tillhandahåller tillgång till Internet via stadsnät för konsumenter. Abonnemangsbeställningen utgör en för kunden bindande ansökan

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010)

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor ( Avtalet ) gäller för tjänsten Coop mobil kontantkort ( Tjänsten ) till en konsument

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Villkor för privat abonnemang på Com Hems tjänster och tillhörande utrustning

Villkor för privat abonnemang på Com Hems tjänster och tillhörande utrustning Gällande fr o m 2014-06-13 Innehållsförteckning A Allmänna villkor sid 2 B Särskilda villkor för Tv-tjänst sid 5 C Särskilda villkor för Bredbandstjänst sid 6 D Särskilda villkor för Telefonitjänst sid

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

Allmänna villkor, Sofie

Allmänna villkor, Sofie Allmänna villkor, Sofie 1. 1 Allmänt 1.1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och Västerbottens museum AB, org. nr 556534-0527 (nedan kallat VBM), med avseende på Sofie-abonnemang (nedan

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer