ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT"

Transkript

1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av Företagslån Sverige AB, org.nr ("Kreditgivaren"). 2. Allmänt Dessa allmänna villkor är tillämpliga på och utgör en del av avtal om kredit mellan Kunden och Kreditgivaren ("Kreditavtalet"), vilket medför rätt för Kunden att disponera beviljat kreditbelopp ("Krediten"). Kreditavtalet ingås genom att behörig(a) firmatecknare för Kunden, för Kundens räkning, godkänner villkoren i Kreditavtalet och dessa allmänna villkor samt genom att Kreditgivaren beviljar Kundens kreditansökan. Kreditavtalet och dessa allmänna villkor bestämmer villkoren för Krediten. 3. Bolags- och verksamhetsinformation Kreditgivaren är ett finansiellt institut vars verksamhet är registrerad hos Finansinspektionen enligt lag. Marknadsföringen av Krediten följer svenska regler om marknadsföring. Kreditgivaren behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. 4. Ansökan om Kredit Ansökan om kredit sker via internet på Kreditgivarens webbplats (www.sverigekrediten.se). Kreditgivaren meddelar Kunden kreditbeslutet elektroniskt. För att kunna ingå Kreditavtalet och beviljas kredit måste Kunden vara en svensk juridisk person och representeras av behörig(a) firmatecknare. Kunden ansvarar för att de uppgifter som denne lämnar till Kreditgivaren är korrekta samt att eventuell fullmakt vid behov upprättas. Behörig(a) firmatecknare för Kunden och borgensman ska ha identifierat sig genom uppvisande av giltig legitimation, genom elektronisk identifiering såsom BankID, eller på annat sätt som Kreditgivaren anvisar. 5. Kreditprövning Beviljande av Kredit föregås av kreditprövning och beslutas ensidigt av Kreditgivaren. Kredit beviljas endast om Kunden enligt Kreditgivarens uppfattning har ekonomiska förutsättningar för att fullgöra Kreditavtalet. 6. Krediten Kreditavtalet löper från tidpunkten då Krediten utbetalas till dess Krediten i sin helhet förfaller till betalning. Förfallodagar för Krediten framgår på "Mina Sidor" på Kreditgivarens webbplats. Org.nr Bankgiro

2 Beviljad Kredit innebär en rätt för Kunden att låna ett i Kreditavtalet angivet kreditbelopp, vilket utbetalas av Kreditgivaren till ett av Kunden angivet bank- eller bankgiro- /plusgirokonto. Utbetalning sker vardagar kl Kunden kan av Kreditgivaren beviljas en ny Kredit efter ny ansökan och särskild kreditprövning. 7. Återbetalning och avbetalning Krediten ska ha återbetalats senast sex (6) månader från tidpunkten då krediten utbetalades. Kunden ska återbetala Krediten månadsvis med de belopp som anges i Kreditavtalet. Fakturerat belopp ska vara Kreditgivaren tillhanda senast på förfallodagen genom inbetalning på ett av Kreditgivaren anvisat bank- eller plusgirokonto. Försenad åter- /avbetalning kan påverka möjligheten att erhålla kredit från Kreditgivaren i framtiden. Förfallodag/förfallodagar, belopp och Kreditgivarens bank- eller plusgirokonto framgår bland annat på "Mina Sidor" på Kreditgivarens webbplats. 8. Månadsavgift Kunden ska till Kreditgivaren betala en fast månadsavgift som framgår av Kreditavtalet. Månadsavgiften är, med förbehåll för eventuella ändringar i enlighet med punkten 11 nedan, densamma från Kreditavtalets ingående till dess att full återbetalning skett. Månadsavgiften utgår under hela Kreditavtalets löptid. 9. Dröjsmålsränta och avgifter vid bristande betalning Vid försenad, bristande eller utebliven betalning av kapital eller månadsavgift ska Kunden betala en särskild dröjsmålsränta från förfallodagen till dess full betalning sker. Därutöver tillkommer påminnelseavgift samt eventuella inkassokostnader enligt lag. Räntesats rörande dröjsmålsränta samt storlek på avgifterna framgår av Kreditavtalet samt på Kreditgivarens webbplats. Kreditgivaren får när som helst under avtalstiden besluta om att ändra dröjsmålsräntan. Om sådan förändring är till Kundens nackdel, ska Kunden underrättas om denna via e- post samt på Kreditgivarens webbplats minst två (2) månader innan förändringen träder i kraft. 10. Avräkningsordning samt kvittning och avdrag från tidigare, förfallen kredit Kreditgivaren har rätt att avräkna samtliga på Krediten till betalning förfallna månadsavgifter, andra eventuella kostnader och avgifter och dröjsmålsräntor, innan avräkning på kapitalskulden sker. I det fall Kunden har förfallna, obetalda månadsavgifter och/eller andra resterande kostnader från tidigare kredit hos Kreditgivaren sker avdrag och kvittning mot dessa från Kundens nyupptagna kredit samtidigt som det senare Kreditavtalet träder ikraft. 11. Oförutsebara kostnader Om Kreditgivarens verksamhet skulle påverkas av oförutsebara kostnader på grund av myndighetsbeslut, lagbud, kreditpolitisk åtgärd, ändrade upplåningskostnader eller annan omständighet som är utanför Kreditgivarens kontroll eller som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet träffades äger Kreditgivaren rätt att med Org.nr Bankgiro

3 omedelbar verkan ändra månadsavgiften. Sådan förändring av månadsavgiften meddelas Kunden via e- post samt på Kreditgivarens webbplats minst två (2) månader innan förändringen träder i kraft. 12. Betalningsplan Kunden har rätt att på begäran och utan avgift under Kreditavtalets löptid få en sammanställning över när kreditbelopp och månadsavgifter ska betalas. Sådan information finns även tillgänglig på "Mina Sidor" på Kreditgivarens webbplats. 13. Fakturering och betalning Kreditgivaren skickar ut fakturor till Kunden månadsvis. Fakturorna skickas ut senast åtta (8) dagar före förfallodagen. Fakturorna innehåller bland annat uppgifter om kreditbelopp, månadsavgift och det totala belopp som ska betalas den aktuella månaden. Betalning ska ske i så god tid att betalningen bokförs på anvisat bank- eller plusgirokonto senast den förfallodag som anges på fakturan. 14. Valuta Kunden är skyldig att erlägga månadsavgift, i förekommande fall dröjsmålsränta, avbetalningar samt eventuella andra kostnader och avgifter som är förenade med Krediten och Kreditavtalet i svenska kronor. Detta gäller också vid förtidsinlösen av Krediten enligt punkten Utfästelser Kunden lämnar de utfästelser som anges nedan Status Kunden är en, enligt svensk lag existerande, juridisk person med full behörighet att bedriva sin verksamhet. Kunden bekräftar att syftet med Krediten avser ändamål som faller inom näringsverksamheten Giltiga förpliktelser Kunden har fattat alla nödvändiga beslut och har även i övrigt rätt att ingå Kreditavtalet, vilket innehåller giltiga och bindande förpliktelser för Kunden som, med de undantag som följer av lagar på insolvensrättens område, kan verkställas mot Kunden i enlighet med Kreditavtalet. Ingåendet och fullgörandet av förpliktelserna enligt Kreditavtalet strider inte och kommer inte att strida mot Kundens gällande bolagsordning eller något bindande avtal för Kunden Tillstånd Alla nödvändiga medgivanden, beslut och tillstånd har erhållits för Kunden att ingå och fullgöra sina förpliktelser enligt Kreditavtalet och sådana medgivanden, beslut respektive tillstånd är alltjämt gällande. 16. Kreditgivarens rätt att säga upp krediten till betalning i förtid Kreditgivaren har rätt att säga upp Krediten till betalning vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger: Org.nr Bankgiro

4 1. Kunden har inte fullgjort sina förpliktelser enligt Kreditavtalet eller i övrigt gentemot Kreditgivaren; 2. det finns skälig anledning att anta att Kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser gentemot Kreditgivaren; 3. det står klart att Kunden genom att avvika, skaffa undan egendom eller på annat sätt undandrar sig att betala Krediten; 4. Kunden är, eller anses enlig lag vara, insolvent eller medger sin oförmåga att betala sina skulder i takt med att de förfaller, ställer in sina betalningar eller inleder förhandlingar med någon borgenär om ackord eller skuldsanering; 5. Kunden har lämnat en felaktig eller missvisande utfästelse om någon omständighet, och rättelse inte sker (om rättelse är möjlig) inom tio (10) dagar från det att Kunden blir medveten därom; eller 6. Kreditavtalet helt eller delvis befinns vara ogiltigt eller upphör att vara giltigt och verkställbart. 17. Förtidsinlösen Kunden har rätt att utan särskild avgift betala hela krediten i förtid. Vid sådan förtidsinlösen ska Kunden betala avtalad månadsavgift för Krediten för tiden fram till och med månaden då förtidsbetalningen sker. 18. Överlåtelse av Krediten Kreditgivaren har rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter enligt Kreditavtalet till annan utan att i förväg inhämta Kundens godkännande. Kunden ska dock alltid underrättas om sådan överlåtelse. Kreditgivarens medgivande krävs alltid om Kundens rättigheter och/eller skyldigheter ska överlåtas eller pantsättas enligt Kreditavtalet. 19. Villkorsändring Kreditgivaren har rätt att ändra i dessa allmänna villkor utan föregående godkännande från Kunden. Är villkorsändringen av väsentlig betydelse ska Kreditgivaren underrätta Kunden om denna senast en (1) månad innan villkorsändringen träder i kraft. Om Kunden inte godkänner villkorsändringen har Kunden rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp Kreditavtalet och lösa Krediten enligt punkten 17. Om uppsägning inte sker före den dag då ändringarna träder ikraft anses Kunden ha godkänt dessa. 20. Begränsning av Kreditgivarens ansvar Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på ändring i svensk eller utländsk lagstiftning, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, naturkatastrof, skadegörelse, störningar i post-, telefon-, fax eller e- posttrafiken eller i eldistributionen eller annan liknande händelse som står utanför Kreditgivarens kontroll (s.k. force majeure). Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet gäller även om Kreditgivaren själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Kreditgivaren är inte i något fall skyldig att utge ersättning för indirekt skada, följdskada och/eller utebliven vinst. Org.nr Bankgiro

5 21. Betalning från Borgensman Betalar borgensman till Kreditgivaren på grund av sin borgen, ska borgensmannen särskilt meddela Kreditgivaren att betalning skett i egenskap av borgensman. 22. Ändring av kontaktuppgifter m.m. Kunden och borgensman ska omedelbart underrätta Kreditgivaren om ändring av namn, adress, telefonnummer, e- postadress eller annan information som kan anses vara av betydelse för Kreditgivaren och/eller för Kreditavtalets fullgörande. 23. Ägarförhållanden Förändras ägarförhållandet i Kunden ska Kunden genast meddela Kreditgivaren detta, och lämna de skäliga uppgifter som Kreditgivaren begär. Kunden ska även lämna Kreditgivaren information om vem/vilka som direkt eller indirekt äger 25 % eller mer av aktierna eller rösterna i eller på annat sätt utövar bestämmande inflytande över Kunden. 24. Meddelanden Kreditgivaren lämnar meddelanden till Kunden enligt dessa allmänna villkor via e- post till av Kunden angiven e- postadress eller, om Kreditgivaren finner det lämpligt, genom något annat medium, samt på Kreditgivarens webbplats. Ett meddelande ska anses ha nått Kunden då meddelandet lämnats enligt ovan, eller i varje fall senast sju (7) dagar efter avsändandet/publiceringen på "Mina Sidor" på Kreditgivarens webbplats. 25. Klagomål och tvist Klagomål rörande Krediten eller Kreditgivarens verksamhet kan lämnas genom Kreditgivarens kundtjänst på telefonnummer eller meddelande till Kreditgivaren via e- post eller på adressen Företagslån Sverige AB, Holländargatan 23, Stockholm. Med förbehåll för Kreditgivarens rätt att väcka talan vid annan domstol ska tvister med anledning av Krediten eller Kreditavtalet avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk materiell rätt ska tillämpas på Kreditavtalet, inklusive dessa allmänna villkor, i dess helhet. Org.nr Bankgiro

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer Web Pdf Bl. 2-1556 2009-07-10 A N S Ö K A N / S K U L D E B R E V D A N SKE D I R E K T L Å N K R E D I T F Ö R K O N S U M E N T S E N S K I L D A B R U K Obs! För att vi ska kunna behandla din ansökan

Läs mer

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ 21550 SE Sida 1 Box 1341, 171 26 Solna, Sweden Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ Solna 2014-06-23 Varsågod, här kommer dina lånehandlingar! Din låneansökan på 60 000 kronor har blivit godkänd. Nu vill vi

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club (2009-05-01) MEDLEMSKAP I LINDEX CLUB Kortet är personligt och skall bara användas av den person kortet är utställt till. Personen måste ha fyllt 16 år och

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer