Allmänna villkor för företag som använder Collectums elektroniska tjänster/collectums internetkontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor för företag som använder Collectums elektroniska tjänster/collectums internetkontor"

Transkript

1 Allmänna villkor för företag som använder Collectums elektroniska tjänster/collectums internetkontor 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor för användande av Collectum AB:s ( Collectum ) elektroniska tjänster gäller för: arbetsgivare som ingått pensioneringsavtal med Collectum ( Arbetsgivare ) företag som en arbetsgivare utsett för att sköta administrationen av ITP ( Administrationsbolag ) företag som företräder arbetsgivare och/eller försäkrad med fullmakt ( Kundombud ) försäkringsgivare. Den som omfattas av dessa allmänna villkor enligt ovan benämns härefter gemensamt Företaget. Om en specifik kategori åsyftas är det särskilt angivet. 1.2 Collectum ägs till lika delar av arbetsgivarnas intresseorganisation Svenskt Näringsliv och arbetstagarnas intresseorganisation Förhandlings- och samverkansrådet PTK med dess största förbund. Collectum har till uppgift att vara knutpunkt för de kollektivavtalade tjänstepensionerna i ITP-planen och TGL-avtalet. ITP och TGL omfattar bland annat sjukpension, ålderspensionsförsäkring, familjepensionsförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring. Det är Svenskt Näringsliv och PTK som bestämt innehållet i ITP-planen och TGLavtalet. I Collectums uppdrag ingår att lämna viss information om ITP och TGL, vara valcentral för ITP- och ITPK-valet, utföra viss administration av TGL, upphandla försäkringsgivare för premiebestämda ålderspensionsförsäkringar i ITP-planen samt i övrigt administrera försäkringarna. 1.3 Företaget förbinder sig att följa dessa allmänna villkor. För Företag som vill nyttja annan elektronisk tjänst än Collectums internetkontor ( Internetkontoret ) gäller ytterligare krav och bestämmelser som Collectum från tid till annan tillämpar. Se mer på ( Collectums hemsida ). 1.4 Den aktuella versionen av de Allmänna villkoren för Collectums elektroniska tjänster finns alltid på Collectums hemsida. 1.5 Blanketter som behövs för användandet av Internetkontoret finns tillgängliga på Collectum hemsida 1.6 Blanketter som behövs för användandet av annan elektronisk tjänst finns tillgängliga efter särskild anvisning från Collectum. Allmänna villkor för företag som använder Collectums elektroniska tjänster/collectums internetkontor Sida 1 av 8

2 2 Tillträde till tjänster och behörigheter m.m. 2.1 Collectum erbjuder tillgång till elektroniska tjänster med de funktioner och den service som Collectum vid var tid tillhandahåller. 2.2 Tillgång till de elektroniska tjänsterna förutsätter att Collectum medgivit behörighet därtill. Ansökningsblankett till Internetkontoret finns på Collectums hemsida. Ansökan om tillträde till annan elektronisk tjänst sker efter särskild kontakt med Collectum. 2.3 Avtal om tillträde till elektronisk tjänst har ingåtts när Collectum medgett behörighet till elektronisk tjänst genom att öppna tjänsten. 2.4 Företaget ansvarar för egen nödvändig maskinutrustning, programvara och internetuppkoppling. 2.5 Behörighet till Internetkontoret lämnas genom att Collectum registrerar den person som Företaget anmält och som hos Företaget ansvarar för hanteringen av Internetkontoret ( Huvudadministratören ). Huvudadministratören skall vara en fysisk person anställd hos Företaget eller inom koncernen/organisationen. Byte av Huvudadministratör skall genast anmälas till Collectum på av Collectum tillhandahållen blankett. Huvudadministratören företräder Arbetsgivare i kontakt med Collectum rörande Internetkontoret och annan elektronisk tjänst samt skall uppge sina egna kontaktuppgifter. Arbetsgivare med tillgång till Internetkontoret kan (på för ändamålet avsedd blankett som tillhandahålls av Collectum) lämna fullmakt till annan administratör ( Extern huvudadministratör ) för att utföra de avtalade skyldigheterna Arbetsgivare har gällande de tjänstepensioner Collectum administrerar. I sådana fall ska dessa allmänna villkor, i relevanta delar, gälla även för Extern huvudadministratör. För att utse Extern huvudadministratör måste det alltid finnas en Huvudadministratör hos Arbetsgivaren. Extern huvudadministratör äger i sin tur rätt att tilldela annan fysisk person, anställd eller anlitad som konsult inom samma koncern, behörighet som Extern huvudadministratör och på så sätt avsluta sin egen behörighet och fullmakt. 2.6 Huvudadministratör/Extern huvudadministratör äger rätt att i sin tur tilldela behörighet till Internetkontoret ( Användarbehörigheter ) till fysiska personer anställda hos Företaget eller anlitade som konsulter hos Företaget ( Administratörer ). I Internetkontoret finns en förteckning över Administratörer. Huvudadministratör/Extern huvudadministratör ansvarar för att förteckningen hålls uppdaterad och att Användarbehörighet tas bort då Allmänna villkor för företag som använder Collectums elektroniska tjänster/collectums internetkontor Sida 2 av 8

3 Administratörer slutar sin anställning eller inte längre är i behov av Användarbehörighet. 2.7 För NipNet, en elektronisk tjänst för försäkringsgivare, ges behörighet efter särskild kontakt med Collectum. 2.8 Tillträde till Internetkontoret och NipNet erhålls genom inloggning via Collectums hemsida. 2.9 Behörighet till annan elektronisk tjänst sker enligt särskild anvisning av Collectum Internetkontoret och NipNet får endast användas av fysiska personer och är således inte öppet för någon form av IT-robotar eller liknande Tillgång till Internetkontoret förutsätter innehav av en av Collectum godkänd personlig e-legitimation från bank eller Telia alternativt e-tjänstelegitimation utfärdad av Steria ( E-legitimation ). För Extern huvudadministratör samt av denne utsedda externa administratörer accepteras endast e-tjänstelegitimation utfärdad av Steria Företaget godtar att lämnade försäkringsändringar via elektronisk tjänst bekräftas på av Collectum godkänt sätt. Vilka alternativ för bekräftelse som är godkända framgår vad gäller Internetkontoret på Collectums hemsida och vad gäller annan elektronisk tjänst enligt särskild anvisning från Collectum Företaget godtar att lämnade försäkringsändringar via Internetkontoret eller annan elektronisk tjänst kan ligga till grund för fakturerade avgifter för ITPplanen Företaget ansvarar fullt ut för riktigheten i de försäkringsändringar som lämnas till Collectum, oavsett vilken elektronisk tjänst som används. Det är ytterst arbetsgivaren och/eller den försäkrade som ansvarar för att korrekta uppgifter rapporteras Collectum förbehåller sig rätt att kräva ersättning från Arbetsgivaren för kostnader som föranleds av att Företaget sänder felaktiga uppgifter till Collectum Rättelser i överförda försäkringsändringar skall, när så är möjligt, göras genom Internetkontoret Företaget får endast skicka in försäkringsändringar via fil genom en av Collectum godkänd ITP-modul. Vid byte av godkänd leverantör med ITPmodul skall Collectum kontaktas för att säkerställa informationsöverföringen. Allmänna villkor för företag som använder Collectums elektroniska tjänster/collectums internetkontor Sida 3 av 8

4 2.18 Uppgift som Företaget lämnar till Internetkontoret via tjänsten Skicka dokument anses ha kommit Collectum tillhanda när den inkommit till Internetkontorets brevlåda för inkommande handlingar. 3 Funktionalitet och tillgänglighet 3.1 De elektroniska tjänsterna är hjälpmedel som Collectum tillhandhåller. Funktionaliteten, som kan ändras ensidigt av Collectum, framgår av Collectums hemsida eller efter särskild anvisning från Collectum. Företaget rekommenderas därför att löpande hålla sig informerat om uppdateringar och andra förändringar. 3.2 Företaget är medvetet om att de uppgifter som Företaget får del av genom de elektroniska tjänsterna är av känslig natur. Företaget förbinder sig att tillse att alla anställda hos Företaget, som får del av uppgifterna, är informerade om innehållet i dessa allmänna villkor. 3.3 Informationen i de elektroniska tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick. Alla uppgifter redovisade i de elektroniska tjänsterna bygger på uppgifter rapporterade av arbetsgivare som omfattas av ITP-planen, av försäkrad eller av ombud för någon av de nyss nämnda. 3.4 De elektroniska tjänsterna är normalt tillgängligt tjugofyra (24) timmar om dygnet alla dagar i veckan. Störningar kan dock inträffa. Tidvis kan hela tjänsten eller vissa funktioner vara otillgängliga. 3.5 Kommunikationen via Internetkontoret sker i första hand genom formatet https. Om annan elektronisk tjänst än Internetkontoret valts för kommunikationen skall särskild överenskommelse tecknas. 3.6 Collectum kan komma att använda cookies för att analysera användandet av Internetkontoret och för att förbättra dess innehåll. 4 Säkerhet och sekretess 4.1 Collectum svarar för att nödvändiga säkerhetsnivåer för de elektroniska tjänsterna upprätthålls. 4.2 De elektroniska tjänsterna får endast användas för ändamål som följer av ITP-planen. Företaget förbinder sig därför att inte sprida information rörande Collectum och dess elektroniska tjänster. Företaget är medvetet om att sekretess gäller för de uppgifter rörande försäkrade och företag m.m. som görs tillgängliga genom de elektroniska tjänsterna och förbinder sig att se till att gällande regler därom alltid följs. 4.3 Företaget ansvarar självt för att information som överförs från avsändande system till den av Collectum kontrollerade kommunikationskanalen hanteras på ett säkert sätt. Med säkert avses att informationen: levereras till Collectums kommunikationsgränssnitt är korrekt, komplett och oförändrad Allmänna villkor för företag som använder Collectums elektroniska tjänster/collectums internetkontor Sida 4 av 8

5 enbart är tillgänglig för behöriga är fullt spårbar. På uppmaning av Collectum ska företaget redovisa hur ovanstående krav efterlevs. 4.4 Företaget skall se till att inga obehöriga ges tillgång till Internetkontoret, annan elektronisk tjänst och NipNet. Huvudadministratör/Extern huvudadministratör och Administratör skall säkerställa att ingen obehörig kan använda E-legitimationen för tillträde till Internetkontoret. Alla behörigheter till Internetkontoret, annan elektronisk tjänst och NipNet är personliga vilket innebär att konton, E-legitimation eller inloggningsuppgifter inte får delas mellan användare. 5 Upphovsrätt De elektroniska tjänsterna tillhör Collectum. Information förmedlad via de elektroniska tjänsterna kan skyddas av upphovsrättslagen. Användandet av Collectums varumärke är skyddat av gällande lag om varumärken. Återgivande av Collectums varumärke utan Collectums skriftliga godkännande är förbjudet. 6 Personuppgiftslagen Företaget är ansvarigt för de personuppgifter som eventuellt lämnas eller hämtas via de elektroniska tjänsterna. Sedan personuppgifter registrerats via de elektroniska tjänsterna ansvarar Collectum för personuppgifterna i sin behandling av lämnade uppgifter. Dessa kan komma att bearbetas i administrationen av tjänstepensionen. 7 Ansvarsbegränsning 7.1 Collectum ansvarar endast för vad som uttryckligen framgår av dessa allmänna villkor eller av tvingande lagstiftning. Collectum ansvarar endast för sådant fel, försening eller brist i de elektroniska tjänsterna som drabbar Företaget och som uppkommit till följd av uppsåtlig handling eller av vårdslöshet hos Collectum eller annan för vilken Collectum svarar. Ansvaret är begränsat till direkt skada. Indirekt skada såsom utebliven vinst eller förväntad besparing ersätts således aldrig. Ansvaret är vidare begränsat till ett belopp per skada och år motsvarande tjugo (20) gånger det vid tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. 7.2 I inget fall ansvarar Collectum för skador till följd av virus eller andra skadeverkande komponenter som överförts från de elektroniska tjänsterna till Företaget. 7.3 Det är Collectums ambition att löpande förbättra de elektroniska tjänsterna. Collectum vidtar skäliga åtgärder för att se till att korrekt, tillförlitlig och aktuell information tillhandhålls, men utställer inga garantier och gör inga Allmänna villkor för företag som använder Collectums elektroniska tjänster/collectums internetkontor Sida 5 av 8

6 utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet, tillgänglighet, punktlighet eller fullständighet av den information som tillhandahålls via de elektroniska tjänsterna. 8 Force majeure Collectum ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krig, krigsliknande händelse, strejk, bojkott, blockad, lockout eller liknande omständighet, inklusive data- eller telefel, eller annan sådan omständighet som Collectum inte råder över. Förbehållet avseende arbetskonflikter gäller även om Collectum är föremål för eller självt vidtar sådan åtgärd. Föreligger hinder för Collectum att vidta åtgärd på grund av omständigheter som anges i stycket ovan skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation under den tid dröjsmålet varar. 9 Avtalstid och uppsägning 9.1 Avtal om tillgång till Internetkontoret och överenskommelse om annan elektronisk tjänst gäller tills vidare. Avtal/överenskommelse kan av Företaget sägas upp omedelbart utan uppsägningstid på för ändamålet avsedd blankett. Uppsägning av tillgång till annan elektronisk tjänst sker enligt särskild anvisning från Collectum. Innan uppsägning från Företagets sida kan ske skall eventuella rättningar aviserade till Företaget göras i Internetkontoret. Om Företaget återkallar fullmakt för Extern huvudadministratör eller Kundombud på för ändamålet avsedd blankett upphör avtal rörande detta omedelbart att gälla. Collectum kan alltid säga upp ovan nämnda avtal/överenskommelse med en (1) månads uppsägningstid alternativ göra ändringar i detsamma, exempelvis stänga en eller flera elektroniska tjänster för ett under lång tid inaktivt Företag eller administratör. 9.2 Collectum äger rätt att omedelbart säga upp avtalet och återkalla Företagets behörighet till elektronisk tjänst om Företaget åsidosätter sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor och/eller Collectums särskilda anvisningar lag, annan författning eller myndighets beslut innebär att den elektroniska tjänstens verksamhet blir helt eller delvis otillåten eller på annat sätt begränsad Collectums uppdrag att administrera ITP-planen och TGL-avtalet upphör det inte längre finns någon anmäld Huvudadministratör för Internetkontoret det inte längre finns någon anmäld Extern huvudadministratör för de elektroniska tjänster som kräver detta Arbetsgivarens pensioneringsavtal sägs upp Allmänna villkor för företag som använder Collectums elektroniska tjänster/collectums internetkontor Sida 6 av 8

7 10 Ändringar Kundombudet inte utnyttjar, eller inte har möjlighet att utnyttja fullmakter registrerade hos Collectum Företaget vid upprepade tillfällen skickat filer innehållande oriktig eller felaktig information till Collectum Företaget på annat sätt nyttjar de elektroniska tjänsterna på ett felaktigt sätt Collectum äger rätt att ändra omfattning, villkor och innehåll i dessa allmänna villkor och härtill knutna tjänster samt i beskrivningar och instruktioner gällande för Internetkontoret och annan elektronisk tjänst. Ändringar skall äga verkan mot Företaget från och med tionde (10) dagen efter det att Collectum meddelat ändringen via Collectums hemsida eller efter särskild anvisning från Collectum. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag eller annan författning eller på myndighets bud och som innebär att ändringen måste gälla omgående Collectum har, oberoende av det ovan sagda, rätt att successivt ändra de tekniska förutsättningarna för användningen av elektronisk tjänst i takt med att ny teknik och programvara utvecklas. Information gällande detta lämnas för Internetkontoret via Collectums hemsida och för annan elektronisk tjänst enligt särskild anvisning. 11 Meddelanden 11.1 Meddelanden enligt dessa allmänna villkor skall, om inte annat framgår nedan, vara skriftliga och sändas antingen med e-post eller med brev. Meddelande skall sändas till av Företaget uppgiven e-postadress eller postadress Meddelande anses ha kommit andra parten tillhanda vid e-post: samma dag som det avsänts, såvida inte avsändare underrättats om annat vid brev: på tredje vardagen efter avsändandet Meddelande från Collectum som rör flertalet Företag anslutna till elektronisk tjänst kan även meddelas via Collectums hemsida. Sådana meddelanden skall anses mottagna av Företaget senast på tredje vardagen efter publicerandet Part skall omgående anmäla adressändring till andra parten. Sådant meddelande skall översändas enligt reglerna i punkt Företagets Huvudadministratör/Extern Huvudadministratör/Administratör skall dessutom omgående uppdatera ändringar av sin e-postadress via avsedd tjänst i Collectums Internetkontor. Allmänna villkor för företag som använder Collectums elektroniska tjänster/collectums internetkontor Sida 7 av 8

8 12 Tillämplig lag och tvist 12.1 Svensk lag är tillämplig på detta avtal. Hänvisningar i svensk rätt till annat lands lag skall dock inte vara tillämpliga Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor jämte därtill hörande avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Om värdet av tvisteföremålet uppenbart inte överstiger tio (10) gånger det vid tvistens uppkomst gällande prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, skall tvisten avgöras av en ensam skiljeman som på parts begäran skall utses av Stockholms Handelskammare. Dessa villkor har fastställts av Collectum i maj Allmänna villkor för företag som använder Collectums elektroniska tjänster/collectums internetkontor Sida 8 av 8

Allmänna villkor för arbetsgivare som använder AFA Försäkrings e-tjänster FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för arbetsgivare som använder AFA Försäkrings e-tjänster FÖRSÄKRING Allmänna villkor för arbetsgivare som använder AFA Försäkrings e-tjänster FÖRSÄKRING 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Sida 1 (2) Detta avtal avser åtkomst till PRI Pensionsgarantis webbtjänst i enlighet med vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor för PRI Pensionsgarantis webbtjänst.

Läs mer

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund v1.5 maj 2015 Bilaga 1 Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö 1. Bakgrund Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag org. nr. 516401-8615

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Leverantörens eller tredje mans upphovsrätt.

1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Leverantörens eller tredje mans upphovsrätt. ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av tjänsten ( Tjänsten ) som beställts av användaren ( Användaren ) från leverantören ( Leverantören ). Genom att påbörja användandet av Tjänsten

Läs mer

C. Mot bakgrund av ovanstående har Parterna ingått detta Avtal.

C. Mot bakgrund av ovanstående har Parterna ingått detta Avtal. BILAGA 1 - PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Avtalet ) har träffats mellan [Avtalspart 1], org.nr [nummer], med adress [adress], ( Personuppgiftsbiträde ) och [Avtalspart

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Huvudavtal NetBusiness

Huvudavtal NetBusiness AVTAL om NetBusiness Gäller från 2018-05-25 Detta avtal har ingåtts mellan följande parter Skanova AB (nedan kallad Skanova ) Org.nr 556446-3734 Box 3010 169 03 Solna (nedan kallad Operatören ) Org.nr:

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

ActiWay Avtal för ActiWay

ActiWay Avtal för ActiWay ActiWay Avtal för ActiWay Partners för Cykeltjänsten ActiWay AB Ynglingagatan 14, 113 47 Stockholm Org. nr 556686-7890 Tfn: 08-510 622 90 E-post: info@actiway.se www.actiway.se Avtal ActiWay- Cykeltjänsten

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Allmänt Detta Personuppgiftsbiträdesavtal utgör en integrerad del av avtalet om Directory ( Avtalet ) mellan Leverantören och Kunden. Leverantören kommer

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö (arbetsgivare inom det statliga avtalsområdet)

Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö (arbetsgivare inom det statliga avtalsområdet) 25 oktober 2018 Bilaga 1 Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö (arbetsgivare inom det statliga avtalsområdet) 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Social Hållbarhet

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Social Hållbarhet Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Dessa Allmänna villkor gäller i sin helhet vid bedömning. För leverantörer som enbart avser att beskriva sitt arbete med i Självskattningsenkäten

Läs mer

Allmänna Villkor Egenanställda

Allmänna Villkor Egenanställda Allmänna Villkor Egenanställda 2.1 Omfattning 2.1.1 HYREANRBETSGIVARE.se är en del av Rent A Paycheck Sverige AB 2.1.2 Dessa bestämmelser gäller egenanställningsuppdrag, som privatperson (nedan kallad

Läs mer

Tillitsgranskningsavtal

Tillitsgranskningsavtal Tillitsgranskningsavtal Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 92073 120 07 Stockholm Org nr 802405-0190 (i det följande IIS ) (i det följande Sökanden ) 1 Inledning Sambi (Samverkan för behörighet

Läs mer

AVTAL - SAMTRAFIK. Telia Network Sales AB och Operatören benämns i det följande även Part eller Parter.

AVTAL - SAMTRAFIK. Telia Network Sales AB och Operatören benämns i det följande även Part eller Parter. AVTAL - SAMTRAFIK Telia Network Sales AB och Operatören benämns i det följande även Part eller Parter. 1 Allmänt Samtrafik tillhandahålls i enlighet med bestämmelser härom i lagen om elektronisk kommunikation

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Kunden ansvarar för att kontinuerligt uppdatera sina registrerade uppgifter.

Kunden ansvarar för att kontinuerligt uppdatera sina registrerade uppgifter. 1 (6) Sida Avtalsvillkor kund Inledning SSG Standard Solutions Group AB (fortsättningsvis kallade SSG ) tillhandahåller diverse tjänster för kunder som arbetar inom industrin, exempelvis en webbplattform

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR NYHETSTJÄNSTEN FPLUS Sida 1 av 5

ANVÄNDARVILLKOR FÖR NYHETSTJÄNSTEN FPLUS Sida 1 av 5 2017-11-14 ANVÄNDARVILLKOR FÖR NYHETSTJÄNSTEN FPLUS Sida 1 av 5 1. BAKGRUND OCH TILLÄMPNING 1.1 Dessa användarvillkor ("Användarvillkoren") gäller för din användning av nyhetstjänsten fplus, inklusive

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören.

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören. 1(5) Allmänna villkor Anido provkonto 1 Inledning 1.1 Dessa Allmänna villkor beskriver rättigheter och skyldigheter avseende nyttjande av Anido projektstyrning efter registrering av provkonto på https://system.anido.se/signup.

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

.SE DIREKT VILLKOR FÖR DOMÄNNAMNSADMINISTRATION GÄLLANDE FROM 13 SEPTEMBER 2011

.SE DIREKT VILLKOR FÖR DOMÄNNAMNSADMINISTRATION GÄLLANDE FROM 13 SEPTEMBER 2011 .SE DIREKT VILLKOR FÖR DOMÄNNAMNSADMINISTRATION GÄLLANDE FROM 13 SEPTEMBER 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, (.SE) är en oberoende allmännyttig

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE AV TYRA. 1. Allmänt

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE AV TYRA. 1. Allmänt ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE AV TYRA 1. Allmänt Bayou AB ( Bayou ) tillhandahåller tjänsten Tyra ( Tyra ). Tyra är ett verktyg avsedd för förskola och föräldrar till barn i förskola ( Skolan ). Genom

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Tillitsgranskningsavtal

Tillitsgranskningsavtal Tillitsgranskningsavtal Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 92073 120 07 Stockholm Org nr 802405-0190 (i det följande Tillitsgranskningstjänsten ) (i det följande Sökanden ) 1 Inledning

Läs mer

Nyhetsbrevtjänst. Riktlinjer och användarvillkor för elektroniska utskick, SCUF:s medlemsföreningar

Nyhetsbrevtjänst. Riktlinjer och användarvillkor för elektroniska utskick, SCUF:s medlemsföreningar Nyhetsbrevtjänst Riktlinjer och användarvillkor för elektroniska utskick, SCUF:s medlemsföreningar Om nyhetsbrevtjänsten Kansliet använder en tjänst för elektroniska utskick för att varje månad skicka

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDLARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDLARE Senast uppdaterad 5 September, 2018 1 Inledning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDLARE Välkommen till My Mall och försäljning via vår marknadsplats på mymall.se. Vårt samarbete är viktigt och innebär såväl juridiska

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal Personuppgiftsbiträdesavtal Detta Personuppgiftsbiträdesavtal ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) mellan: 1. Yelles AB / Inleed, org.nr. 556931-6788 ( Inleed ); och 2. Kunder som använder våra tjänster (

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Allmänna AVTAL villkor Kundnamn Orgnummer

Allmänna AVTAL villkor Kundnamn Orgnummer Allmänna AVTAL villkor Kundnamn Orgnummer Version: Allmänna Villkor 2019-06-01 Allmänna villkor Detta allmänna villkor reglerar tjänster inom abonnemanget levererat till Kund av Midpoint AB, org. nr 556715-1641,

Läs mer

Anslutningsvillkor för Riktlinjer för tjänstepension

Anslutningsvillkor för Riktlinjer för tjänstepension Anslutningsvillkor för Riktlinjer för tjänstepension 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m. 1 januari 2013 1.1 Dessa anslutningsvillkor ( Anslutningsvillkoren ) omfattar avgiftsbestämd ålderspension enligt Riktlinjer

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor Version: Allmänna Villkor

Allmänna villkor Version: Allmänna Villkor Allmänna villkor Version: Allmänna Villkor 2018-05-25 Allmänna villkor Detta allmänna villkor reglerar tjänster inom abonnemanget levererat till Kund av, org. nr 556715-1641, nedan kallad Midpoint. Följande

Läs mer

Det bolag inom Koncernen i vilket Optionsinnehavare är anställd; Dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag i Sverige;

Det bolag inom Koncernen i vilket Optionsinnehavare är anställd; Dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag i Sverige; Bilaga C Villkor för personaloptioner 2011/2015 i Nobia AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor förstås med; Aktie Aktie i Bolaget; Arbetsgivarbolaget Det bolag inom Koncernen i vilket Optionsinnehavare

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö

Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö 25 januari 2018 Bilaga 1 Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag org.

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Antagna av Lantmäteriet februari 2017. Dnr 106-2017/687 1. BAKGRUND 1.1 Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Folksams Kundportal för privatkunder

Folksams Kundportal för privatkunder 1 Folksams Kundportal för privatkunder Avtalsvillkor 25.5.2018 1 Allmänt Folksam Skadeförsäkring Ab:s (senare Folksam eller Tjänsteleverantör) webbtjänst för privatkunder (Kundportal) är en elektronisk

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION För Tjänsteleverantör

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION För Tjänsteleverantör 1 av 5 AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION För Tjänsteleverantör Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur [ ] Box 92073 [ ] 120 07 Stockholm [ ] Org nr 802405-0190 [ ] (i det följande kallad IIS

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

Användarvillkor Mitt KemRisk

Användarvillkor Mitt KemRisk Användarvillkor Mitt KemRisk 1. Allmänt om Tjänsten 1.1 KemRisk Sweden AB, org. nr 556624-2854, Platensgatan 8, 582 20 Linköping ( KemRisk ) erbjuder befintliga och tillkommande kunder ( Kunden ) tillgång

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemskap i Sambi

Anslutningsavtal för medlemskap i Sambi Anslutningsavtal för medlemskap i Sambi Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur [ ] Box 92073 [ ] 120 07 Stockholm [ ] Org nr 802405-0190 [. ] (i det följande Federationsoperatör ) (i det följande

Läs mer

PS AUCTION AB AUKTIONS- OCH MEDLEMSVILLKOR

PS AUCTION AB AUKTIONS- OCH MEDLEMSVILLKOR PS AUCTION AB AUKTIONS- OCH MEDLEMSVILLKOR 1. Bakgrund 1.1 Dessa auktions- och medlemsvillkor ( Villkoren ) gäller mellan dig som privatperson eller er som företag eller annan juridisk person ( Kunden

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer