AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL Övertorneå stadsnät Internet"

Transkript

1 Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till 30 Mb, 300 :-/mån x Er Referens Vår Referens Taisto Keskitalo TK-DATA AB och kunden har denna dag träffat avtal för tjänsten Övertorneå Stadsnät Internet. Nedan angivna bilagor utgör del av avtalet. BILAGOR 1. Specifikation av tjänst 2. Priser 3. TK-DATA AB Särskilda villkor Abonnemang för Internetaccess 4. TK-DATA AB Allmänna villkor Fast anslutning Övertorneå Stadsnät Denna sida av avtalet skickas in efter underskrift av kund till TK-DATA AB, Matarengiv 17, Övertorneå efter underskrift. Skicka in avtalet så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Ort Datum Ort Datum ÖVERTORNEÅ ÖVERTORNEÅ Kund TK-DATA AB Namnförtydligande Taisto Keskitalo Namnförtydligande

2 Sida 2 Bilaga 1 Specifikation av tjänst - Övertorneå Stadsnät Internet Övertorneå Stadsnät Internet är en nättjänst från TK-DATA AB. I tjänsten ingår: Konfigurering av Nät. Underhåll och driftövervakning dagtid. TK-DATA AB ansvarar för alla funktioner fram till och med avlämningspunkten. Servicetider vardagar dagtid , felanmälan kan ske via meddelandetjänst dygnet runt Åtgärdstid felsökning påbörjas senast påföljande arbetsdag Övertorneå Stadsnät Internet är en nättjänst från TK-DATA AB. I tjänsten ingår Inte: Ansökan om ett domännamn. Primär och sekundär namnserverfunktion åt en domän. Felanmälan Alla dagar dygnet runt TK-DATA via telefon , Om inget personligt svar erhålls kommer man till ett telefonsvarare där man kan lämna namn, ev företag, telnr, typ av fel.

3 Sida 3 Bilaga 2 Priser Fast Internet Anslutningen avser: Avser Avtalstid Engångsavgift Avgift Faktureringsavgift :- / kvartal Internet-anslutning upp till 30 Mb :- / mån Öppningsavgift pga stängning 1 300:- Fakturering sker förskott kvartalsvis. Priset är angivet i svenska kronor. Priset för företag är exklusive moms och för privatpersoner inkl moms. Internationell access är inkluderad i månadsavgiften

4 Sida 4 Bilaga 3 Särskilda villkor Avtalet ska sägas upp skriftligen senast 1 månad före önskad uppsägning. Priset kan förändras och TK-DATA AB ska avisera om pris förändringar 1 månad i förväg.

5 Sida 5 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Inledning För Bredbandstjänster, nedan kallad Tjänsten, gäller dessa villkor. Tjänsternas närmare innehåll anges i vid var tid gällande produktbeskrivning av respektive tjänst. 1.2 Adresser Kunden skall ange den adress dit t.ex. faktura skall skickas samt den e-postadress dit andra meddelanden skall skickas. Har TK-DATA AB skickat ett meddelande till någon av de angivna adresserna, anses meddelandet ha kommit fram till kunden senast 7 (sju) dagar efter avsändandet. 2 ANSLUTNING OCH INSTALLATION 2.1 Installation Kunden står själv för anskaffning av kund-utrustning som ansluts till avlämningspunkt. 2.2 För att få tillträde till Internet erhåller kunden i vissa fall en IP-adress som gäller för anslutning till Internet. 2.2 E-postkonto/e-postadress 5 E-post adresser ingår i anslutningen (i formatet Dessa kan du få kostnadsfritt genom att ringa TK-DATA AB, tel ). 3 FELAVHJÄLPNING 3.1 Felanmälan och felavhjälpning Om fel eller avbrott i Internet uppstår skall detta åtgärdas inom skälig tid från kundens felanmälan. Felanmälan sker till , Felavhjälpning sker sedan snarast möjligt, dock under normal arbetstid. 3.2 Undantag från skyldighet att avhjälpa fel TK-Data AB är inte skyldig att åtgärda fel eller avbrott om detta hindras p g a omständighet utanför TK-Data ABs kontroll t ex Internetleverantör, strejk, lockout, myndighets åtgärd, blixtnedslag, hårt väder, nytillkommen eller ändrad lagstiftning hänförlig till Internettjänsten under den tid som hindret består. Anslutningen är en accesstjänst till Internet och kunden är införstådd med att avbrott, fördröjningar etc. på Internet inte utgör fel i Internet. 3.3 Ersättning för felavhjälpning Fel som beror på TK-Data AB eller Internetleverantör skall avhjälpas antingen av TK-Data AB eller Internetleverantören utan kostnad för kunden. Om det visar sig att felet beror på kunden är kunden skyldig att ersätta TK-Data AB för utfört arbete och andra uppkomna övriga kostnader. 4 ANVÄNDNING AV INTERNET 4.1 Allmänna användningsrestriktioner Kunden får enbart använda Internet för privat bruk och ej förmedla/sälja tjänstem vidare till tredje part.. I den mån kundens användning skulle orsaka tekniska eller andra olägenheter för andra användare, Internetleverantören eller TK-Data AB förbehåller sig TK-Data AB rätten att begränsa överföringsvolymen, alternativt stänga anslutningen med omedelbar verkan enligt punkt 7. Kunden får inte skaffa sig obehörig åtkomst till anslutna nät och datorresurser, oavsett om dessa tillhör TK-Data AB eller ej, eller obehörigen använda, förstöra eller förvanska information i nät eller anslutna nät. Kunden får inte heller ta del av eller till utomstående vidarebefordra sådan information. 4.2 Anslutning av utrustning Kunden får ansluta en egen server till tjänsten under förutsättning att den enbart används för personligt bruk. Kunden får däremot inte ansluta en server i syfte att fritt eller mot betalning erbjuda och/eller tillhandahålla varor, tjänster eller information till annan. Vid anslutande av en server skall kunden följa svensk lag och vid var tid gällande AUP (svensk översättning Godtagbar

6 Sida 6 användningspolicy, finns att läsa på så att inte olägenhet uppstår för Internetleverantör, kunder eller andra operatörer. I de fall olägenheter uppstår har TK-Data AB rätt att omgående begränsa och/eller stänga tjänsten. Kunden får inte ansluta en egen e-postserver till tjänsten om inte TK-Data AB särskilt skriftligt godkänt detta. 5 ANSVAR FÖR INFORMATION MM 5.1 Kundens ansvar för innehåll Kunden är i förhållande till TK-Data AB och Internetleverantörer ensam ansvarig för den information som överförs och för de varor och/eller tjänster som erbjuds via anslutningen. Kunden är följaktligen ansvarig för att upphovsrättslagen, personuppgiftslagen och andra svenska lagar följs och att eventuellt nödvändiga tillstånd finns för att samla in, lagra, bearbeta och sprida information. 5.2 TK-Data ABs ansvar för innehåll, leverans av information mm TK-Data AB ansvarar inte för innehållet i den information som passerar genom anslutningen via Internet och är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data, eller omständighet av liknande slag. TK-Data AB är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i kundens eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. Hastigheten är upp till lovad hastighet och är inte garanterad. 6 STÄNGNING AV INTERNET TK-Data AB får med omedelbar verkan stänga eller begränsa Internetanslutningen om kunden utnyttjar Internet på ett otillbörligt sätt. Med detta menas t ex; 1. spridande av olaglig information samt begå olagliga handlingar via Internet eller därmed sammankopplade nätverk, 2. oönskat massutskick till e-postadresser, s.k. spam/eller mailbombning och virus, 3. anslutning av otillåten utrustning eller utrustning som kan förorsaka skada, 4. annat användande av Internet på sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för TK-Data AB eller annan. TK-Data AB får vidare stänga Internet om a. Kunden inte har vidtagit av TK-Data AB begärd åtgärd t.ex. kopplat ur utrustning som stör nätet, b. TK-Data AB inte medges möjlighet att undersöka utrustning som kan antas medföra väsentliga störningar för TK-Data AB eller annan samt Vid överträdelse av punkt 4 (de allmänna användningsrestriktionerna). TK-Data AB får även stänga Tjänsten om kunden inte betalt faktura inom angiven tid. TK-Data AB får debitera kunden uppkomna kostnader som orsakats av kundens brott mot dessa villkor. TK- Data AB har rätt att debitera återinkopplingsavgift om anslutningen har varit avstängt eller begränsat och anslutningen återinkopplas. Avgiften är 300 kr. 6.1 Månadsavgift och betalning Månadsavgiften för Tjänsten är enligt prislista och betalas i förskott. Betalning av månadsavgiften erläggs mot faktura. Är betalning inte fullgjord senast på förfallodagen kan anslutningen stängas av utan ytterligare påminnelse.. Eventuell återkoppling betalas av kunden. Se punkt 6. 7 UPPSÄGNING 1 månaders uppsägningstid för respektive part. 8 ÄNDRINGAR AV VILLKOR MM 8.1 Ändringar samt Drift-information TK-Data AB har rätt att ändra villkor i Internets omfattning. Information till kunden om ändring av omfattningen och/eller teknisk lösning mm samt driftinformation hittar man på 9 PERSONUPPGIFTER Kunden är införstådd med att TK-Data AB behandlar personuppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera Internet, samt för den verksamhet som kunden har samtyckt till. 10 I KRAFTTRÄDANDE Dessa villkor gäller från och med

7

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Mall för licensavtal (SGU:s exempel)

Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1 Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1. Parter Licenstagare* Kommun A Att. Namn: Licensgivare* Sveriges geologiska undersökning (SGU) Kundtjänst (direktnummer) Kalle Karlsson Fakt. Adress: Box 99, 12390

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB) och Dig när du bokar via Siljan Turism AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster,

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer