1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med"

Transkript

1 Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med organisationsnummer (härefter Umbra) tillhandahåller till sina uppdragsgivare. 1.2 Dessa allmänna villkor gäller om inget annat följer av en uttrycklig och skriftlig överenskommelse. Genom att anlita Umbra accepterar ni dessa villkor. 1.3 Villkoren gäller för uppdrag som har påbörjats efter giltighetsdatumet ovan. 2. Personuppgifter 2.1 Inför ett uppdrag kontrollerar vi våra klienters identitet och ägarförhållanden för att säkerställa att vi företräder rätt person eller företag. Umbra kan även komma att inhämta information från externa källor för att verifiera den information som lämnas till oss. 2.2 De personuppgifter som kommer att hanteras är personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. 2.3 Personuppgifterna kommer att användas för identitetskontroll, intern administration och för marknadsföring under uppdraget. 2.4 Efter att uppdraget har upphört kommer vi att hantera era personuppgifter för administration och marknadsföring. 2.5 Genom att anlita Umbra samtycker ni till att era personuppgifter hanteras för dessa ändamål. 2.6 Umbra är personuppgiftsansvarig.

2 3. Tjänster och arvoden 3.1 Umbra tillhandahåller juridisk rådgivning i den omfattning och med den servicenivå som framgår av offert eller av uppdragsavtal eller ramavtal. Om servicenivån inte har angivits, ska uppdraget utföras på distans och på dagtid, 9-17 under helgfri måndag till fredag. 3.2 Om inget annat arvode har överenskommits utgår timarvode i enlighet med de taxor som fanns angivna på Umbras hemsida <http://www.umbrajuridiska.se> vid tidpunkten för avtalets ingående. 3.3 Arvodet omfattar den tid som har lagts ner på ärendet samt eventuell tidsspillan. 3.4 Utöver arvodet kan kostnader för resor utanför Stockholms län och andra utgifter såsom registreringsavgifter och kostnader för kontroller av bolagshandlingar komma att debiteras er. Detta gäller även vid överenskommelser om fast pris. 4. Fakturering och betalningsvillkor 4.1 Uppdrag på löpande räkning faktureras månadsvis i efterskott. 4.2 Vid uppdrag till fast pris faktureras halva arvodet innan uppdraget påbörjas och resterande belopp när uppdraget har avslutats. Om samtliga timmar som omfattas av det fasta priset har förbrukats utförs återstoden av uppdraget på löpande räkning enligt punkten 3.2 ovan. Den obetalda delen av det fasta priset faktureras i så fall i slutet av den månad då den sista rådgivningstimman förbrukades. 4.3 Betalningsvillkor för fakturorna är 15 dagar Vid sen betalning utgår för privatpersoner en förseningsavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). 4.5 Vid sen betalning utgår för företag en lagstadgad förseningsavgift om 450 kronor samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). 5. Rättsskydd 5.1 Om ni har en gällande rättsskyddsförsäkring åligger det er att upplysa oss om det. 5.2 Om ert ärende omfattas av en rättsskyddsförsäkring kan den delvis täcka era ombudskostnader. Ni ansvarar dock för att hela arvodet och övriga kostnader enligt

3 punkten 3 ovan betalas till Umbra. Vilken ersättning ni uppbär från försäkringsbolaget, vilka åtgärder som omfattas av er rättsskyddsförsäkring eller vilket belopp som domstol tilldömer er som ersättning för rättegångskostnader eller andra liknande omständigheter ska inte påverka den avtalsenliga ersättningen för uppdraget. 6. Ansvarsbegränsning 6.1 Umbras rådgivning grundar sig på de faktauppgifter och instruktioner som ni har gett oss i samband med uppdraget. 6.2 Vi ansvarar inte för skada som uppkommer genom att ni använder våra arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket de gavs. Umbra ansvarar inte heller för skada som har drabbat tredje man genom att ni har använt våra tjänster. 6.3 Rådgivningen omfattar endast svensk lag. Vi ansvarar inte för frågor som är hänförliga till andra länders rättsförhållanden eller frågor gällande gränsöverskridande avtal och rättsförhållanden. 6.4 Rådgivningen omfattar inte skatterättsliga frågor. Umbra ansvarar inte för eventuella beskattningseffekter eller annan liknande skada till följd av lämnad rådgivning. 6.5 Umbras ansvar för skada som ni vållas till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från vår sida är begränsat till femhundratusen ( ) kronor per uppdrag. 6.6 Umbras ansvar ska reduceras med totalbeloppet som ni kan få enligt försäkringar som har tecknats av eller för er räkning. Det gäller även ersättning som ni kan få enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där ni är part eller förmånstagare, om det inte är oförenligt med ert avtal med ert försäkringsbolag eller någon annan tredje part eller om era rättigheter gentemot ett försäkringsbolag eller tredje part inskränks på grund av detta. 6.7 Ansvarsbegränsningar som enligt dessa villkor gäller för Umbra, ska även gälla i samma utsträckning för Umbras nuvarande och tidigare anställda samt för av oss anlitade rådgivare och experter. 6.8 Andra rådgivare och experter ska anses vara oberoende av oss. Umbra ansvarar därför inte för valet av sådana företag eller personer eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller.

4 6.9 Umbra ansvarar inte för skada som har uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunde ha räknat med när uppdraget påbörjades Om Umbra avbryter ett uppdrag på grund av skyldighet enligt lag eller på grund av omständigheter som beror på er, ansvarar vi inte för den skada som detta kan leda till Ovan angivna ansvarsbegränsningar gäller inte i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet. 7. Sekretess 7.1 Umbra får inte lämna ut uppgift om sådant som vi har erfarit genom uppdraget om det kan antas leda till skada för er. 8. Immateriella rättigheter 8.1 När ni köper våra tjänster kan ni använda er av Umbras arbetsresultat på det sätt och i det sammanhang som följer av uppdraget. Vi äger dock upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till arbetsresultatet. 9. Medgivande om marknadsföring 9.1 Om uppdragets art lämpar sig för det och ni medger sådan användning, kan vi komma att redogöra för vårt uppdrag för er i vår marknadsföring. Umbra ska i sådan marknadsföring beakta frågor som omfattas av sekretess enligt punkten Reklamation och skadestånd 10.1 Invändingar mot av Umbra utställd faktura och tidredovisning ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar från dagen för mottagandet Reklamation avseende våra tjänster ska ske så snart som möjligt efter det att de omständigheter som reklamationen grundar sig på blev kända eller borde ha blivit kända för er Skadeståndskrav mot Umbra ska framställas senast sex (6) månader efter att de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller borde ha blivit kända för er. För att vara giltigt ska kravet dock alltid framställas senast sex (6) månader efter

5 förfallodagen för den sista fakturan för det uppdrag som kravet grundar sig på Om ert skadeståndskrav mot Umbra baseras på tredje mans eller myndighets krav mot er ska vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning under förutsättning att vi håller er skadeslös. Om ni reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan vårt samtycke, ska vi inte ha något ansvar för kravet. Om ni ersätts av oss för något krav ska ni, som villkor för vår ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man till oss eller till våra försäkringsgivare. 11. Tillämplig lag och jurisdiktion 11.1 Umbras uppdrag och dessa allmänna villkor regleras av svensk rätt. Tvister som omfattas av dessa allmänna villkor eller någon fråga som rör vårt uppdrag ska väckas vid allmän domstol Utan hinder av 11.1 har Umbra alltid rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller vidta annan liknande åtgärd för förfallna fordringar.

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor.

ALLMÄNNA VILLKOR. Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor. ALLMÄNNA VILLKOR Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor. Tillämpningsområde Förestående villkor skall äga tillämpning på uppdraget mellan klienten å

Läs mer

Allmänna villkor om Redovisningstjänster

Allmänna villkor om Redovisningstjänster Allmänna villkor om Redovisningstjänster version 2011:1 februari 2011 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de redovisningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ("Revisionsbyrån")

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ).

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). Elkundavtal 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). ELIDAG`s affärsidè är att under avtalad tid företräda elkunder ( Elkunder ), konsumenter och näringsidkare, med val av Elhandelsföretag

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer