Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning"

Transkript

1 Avtalsmall MA/ mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning

2 Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget kommer att ingå i avtalet. Anbudsgivare skall inte göra kommentarer i detta dokument. Eventuella kommentarer lämnas i anbudet. 1 AVTALSPARTER Leverantör: Namn Adress Organisationsnummer: Kontaktperson: namn, tfn, e-postadress Beställare: Region Skåne genom Adress Organisationsnummer: Kontaktperson: namn, tfn, e-postadress 2 AVTALSKONSTRUKTION Nedanstående handlingar kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande bestämmelser i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning, såvida inte omständigheterna i det aktuella fallet uppenbarligen föranleder att annan ordningsföljd skall gälla. - Detta Avtal [med bilaga 1 x] - Beställarens förfrågningsunderlag daterat 200x-xx-xx [inklusive frågor och svar] - Leverantörens anbud daterat 200x-xx-xx [inkl förtydliganden/kompletteringar] Dokument som åberopas i avtalet och som inte bifogas finns tillgängliga på Region Skånes hemsidor, 3 AVTALSTID Avtalet gäller under tiden med möjlighet för Beställaren till förlängning i högst 1 (ett) år

3 3 (7) Avtalet upphör utan krav på föregående uppsägning om inte Beställaren skriftligen begär förlängning senast 4 (fyra) månader före Avtalets ordinarie sluttid. 4 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE Är Åtagandet ej tillräckligt preciserat åligger det Leverantören att i samråd med avropande Beställare göra ytterligare preciseringar. 4.1 Omfattning Avtalet omfattar lärarledda IT-utbildningar till Region Skånes anställda och förtroendevalda. Leverantören förbinder sig att i enlighet med detta Avtal tillhandahålla IT-utbildning i enlighet med den beskrivning av Åtagandet som återfinns i D Kravspecifikation. Avtalet gäller oberoende av det antal kurser som avropas av Beställaren under avtalsperioden. Uppföljning av Åtagandet skall ske årligen i mars och oktober. 4.2 Ändring och tillägg i Åtagandets omfattning och innehåll Beställaren har, inom ramen för gällande upphandlingsregler, rätt att beställa ändringar och tillägg till Åtagandet. Sådana ändringar och tillägg skall beställas genom en skriftlig Ändringsbeställning eller Tilläggsbeställning. Leverantören har rätt att föreslå ändringar i och tillägg till Åtagandet. Sådana förslag skall lämnas skriftligen till Region Skåne, MA-Skåne. Region Skåne skall inom skälig tid efter mottagande av ett sådant förslag ta ställning till förslaget och underrätta Leverantören om sitt ställningstagande. Om Region Skåne godtar den föreslagna ändringen eller tillägget skall parterna träffa en överenskommelse om villkoren för ändringen eller tillägget. 4.3 Krav på Åtagandet Leverantören skall svara för all administration kring Åtagandet. Leverantören skall ansvara för att personal som engageras i Åtagandet har erforderlig kompetens kurssmaterialet uppdateras i takt med utvecklingen inom området erforderlig utrustning finns kursmaterialets utformning och layout bestäms i samråd med Beställarens kontaktpersoner kurslokaler finns i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad arbetsmiljön är god för lärare och kursdeltagare kurslokalerna är lätt tillgängliga med allmänna kommunikationer samt att det finns parkeringsmöjligheter Kurskatalogen för HT 2008 skall offentliggöras senast i augusti Utbildningarna skall starta under augusti månad ERSÄTTNING Leverantören svarar själv för alla kostnader som är förenade med Åtagandet samt övriga förpliktelser enligt detta Avtal.

4 4 (7) 5.1 Ersättning För leverantörens Åtaganden enligt detta Avtal skall ersättning för IT-utbildning utgå per kursdeltagare (enligt avtalsbilaga X) inklusive övriga kostnader förenade med åtagandet De ersättningsbelopp som anges i Avtalet är fasta under perioden från tillträdesdagen till och med Fakturering Fakturering sker samtidigt med kallelse till utbildning. Kursavgiften debiteras i enlighet med uppgifterna på kursanmälan Faktureringsavgift eller andra avgifter får ej uttagas Fakturering får inte överlåtas på tredje part utan skriftligt godkännande av Region Skåne Fakturaadress: Betalning sker senast 30 dagar efter fakturans mottagande. 6 Lokaler Leverantören skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som är tillgängliga för funktionshindrade (tillgängliga för rullstolsburna). 7 UNDERLEVERANTÖRER Leverantören äger rätt att anlita underleverantör För det fall Leverantören anlitar underleverantör är Leverantören gentemot Beställaren ansvarig för samtliga åtgärder som med avseende på Uppdraget vidtagits eller underlåtits av den Leverantören anlitat. 8 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 8.1 Lagar och förordningar Leverantören skall följa tillämpliga lagar, författningar samt normer och föreskrifter som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk som under detta Avtals giltighetstid är eller blir tillämpliga på Leverantörens utförande av Uppdraget. 8.2 Kvalitet Grunderna i Region Skånes kvalitetsdeklaration skall iakttagas. 8.3 Miljö Leverantören skall bedriva sitt interna miljöarbete på sådant sätt att Leverantören därigenom medverkar till att målen i Region Skånes miljöprogram uppnås. Miljöarbetet ska vara en naturlig del i verksamheten och i linje med kvalitetsarbetet. 8.4 Utrustning Leverantören skall ha en uppkoppling mot Internet samt ett e-postsystem som möjliggör utbyte av information.

5 5 (7) 8.5 Leverantörens ansvar gentemot Beställaren Leverantören skall ersätta Beställaren för samtliga de kostnader och förluster som Beställaren åsamkas som en följd av att Leverantören bryter mot förpliktelse enligt detta Avtal. 8.6 Försäkring Leverantören skall teckna och under avtalstiden vidmakthålla samtliga de försäkringar som Leverantören enligt tillämpliga författningar är skyldig att inneha. Försäkringarna skall vara på sådana belopp och övriga villkor som är sedvanliga för en verksamhet av nu aktuellt slag. 9 UPPFÖLJNING Uppföljning i form av sammanställningar av vilka kurser som genomförts inom de olika förvaltningarna vilka kurser som genomförts på respektive kursort hur många deltagare som genomgått respektive kurs utfallet av kursutvärderingarna utfall av eventuell kvalitetsgaranti Parterna är överens om att det skall vara regelbundna möten, minst varje halvår, mellan leverantören och den av Beställaren utsedda uppföljnings- och planeringsgruppen. Dessa möten skall omfatta uppföljning, planering och strategi. Ansvar för att kallelse sker och att uppföljningen dokumenteras faller på Beställaren. Vid behov av tätare möten kan dessa påkallas av båda parter. 9.1 Redovisning och rapportering Kursintyg skall utfärdas till kursdeltagarna efter genomförd lärarledd utbildning I de fall kursutvärderingen visat att leverantören inte uppfyllt ställda krav (gemensam kursutvärdering under 3,5) skall besked om detta samt besked om nytt kurstillfälle omgående lämnas.i detta fall skall sammanställning av kursutvärderingar meddelas avtalets berörda kontaktpersoner snarast dock senast inom tio arbetsdagar. 10 ÖVERLÅTELSE Leverantören får inte överlåta detta Avtal utan skriftligt godkännande från Beställaren. 11 FÖRTIDA UPPSÄGNING 11.1 Beställarens rätt till förtida uppsägning Beställaren har rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande, eller till den dag Beställaren anger, om - Leverantören inte utför de uppgifter Leverantören åtagit sig enligt detta avtal och rättelse ej sker utan dröjsmål efter erinran; - Leverantören är i konkurs eller i likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller eljest på goda grunder kan befaras vara på obestånd; eller är underkastad näringsförbud eller annat liknande förfarande eller inte fullgör sina åligganden avseende svenska skatter eller socialavgifter eller lämnat Årsredovisning till Bolagsverket; Uppsägning skall ske skriftligen och ska anses ha nått motparten senast en (1) vecka efter det att uppsägningen översänts med rekommenderad försändelse till motparten under Leverantörens adress, enligt punkt 1 ovan.

6 6 (7) 11.2 Leverantörens rätt till förtida uppsägning Leverantören har rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om Beställaren är i dröjsmål med betalning enligt ovan och inte erlägger betalning till Leverantören senast trettio (30) dagar efter skriftligen anmaning därom. 12 VID AVTALETS UPPHÖRANDE Om Beställaren avser att vid Avtalets utgång genomföra en ny upphandling, åtar sig Leverantören att ställa de uppgifter om verksamheten till Beställarens förfogande som Beställaren har behov av för att genomföra upphandlingen. 13 FORCE MAJEURE Part är inte ansvarig för underlåten eller bristande uppfyllelse av förpliktelse enligt detta Avtal om underlåtenheten eller bristen orsakats av myndighets ingripande, arbetsmarknadskonflikt, omfattande brand eller översvämning, allvarlig olyckshändelse eller annan liknande omständighet utanför parts kontroll som part inte skäligen borde ha räknat med och vars följder part inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna. Beror underlåtenheten eller bristen på annan person än part, är part fri från ansvar endast om också sådan person skulle vara fri från ansvar enligt vad nyss nämnts. Finner part att han inte kan fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet enligt ovan skall part snarast skriftligen meddela motparten härom. 14 ÖVRIGT 14.1 Intrång Leverantören skall hålla Region Skåne skadeslöst för alla skadeanspråk, ersättningskrav, kostnader och utgifter som följd av intrång i eventuella patent, upphovs-, mönster- och varumärkesrätter eller andra skyddade rättigheter tillhörande tredje man Omförhandling Endera parten äger med tre månaders varsel begära omförhandling om förutsättningarna för detta avtal väsentligen ändras och det rör sig om en förändring som part inte förutsett eller bort förutse Ändring och tillägg Ändringar och tillägg skall vara skriftliga och undertecknade av behöriga hos parterna Bestämmelses ogiltighet Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske. 15 TVIST Eventuell tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal och som inte kan lösas av parterna gemensamt skall avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 16 UTVÄXLING AV AVTAL Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

7 7 (7) Bindande avtal uppkommer först när det undertecknats av båda parter. x den x x 2007 x den x x 2007 Namn Titel Namn Titel Bilagor Kontaktpersoner: Beställarens kontaktperson är: NN Tel: 04 E-post: Leverantörens kontaktperson är: NN Tel:

Avtal. Region Skåne. Psykoterapi i Centrum, Palmgrens Handelsbolag. psykoterapi/psykologiska behandlingsmetoder

Avtal. Region Skåne. Psykoterapi i Centrum, Palmgrens Handelsbolag. psykoterapi/psykologiska behandlingsmetoder Avtal mellan Region Skåne och Psykoterapi i Centrum, Palmgrens Handelsbolag om psykoterapi/psykologiska behandlingsmetoder inom sektor 4 omfattar kommunerna: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Ramavtal - Personalsystem

Ramavtal - Personalsystem 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och, organisationsnummer 556620-5992, nedan kallat Leverantör, med adress Box 174, 751 04 Uppsala, har följande ramavtal slutits efter av ESV

Läs mer

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD DIARIENR: UE/120024 AVTALSNR: 36/12 Avtal Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12 1 AVTALSPARTER LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD Organisationsnr 232100-0156 Hemsida www.liv.se LEVERANTÖR OneMed

Läs mer

Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller fram till och med två (2) år från avtalets tecknande.

Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller fram till och med två (2) år från avtalets tecknande. Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Maria Edbom 2014-08-29 E-post maria.edbom@polisen.se Saknr och diarienummer 1 PARTER Mellan Polismyndigheten i län ( Polisen ) och företaget med

Läs mer

Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss

Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss AVTALSPARTER: VÅRDGIVARE BESTÄLLARE Landstinget Västmanland 721 89 VÄSTERÅS Bankgironr: Bankgironr: 5261-0920 Plusgironr: Plusgironr: Organisationsnr: Organisationsnr:

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan.

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan. AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Datum: Dnr: Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm www.vinnova.se Fakturaadress

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

AVTAL xxx 1. BAKGRUND

AVTAL xxx 1. BAKGRUND 1 Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland har med Västra Götalandsregionen, Servicenämnden, nedan kallad Leverantören, 232100-0131, träffat följande avtal. AVTAL avseende

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335 1.0 PARTER Beställare Utförare Tyresö kommun Socialförvaltningen 135 81 Tyresö kommun Organisationsnummer Organisationsnummer 212 000-0092 xxx xxx- xxxx Kontaktperson kontrakt Charlotte Barkman-Hedin Kontaktperson

Läs mer

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (18) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Ramavtal mellan vid Kammarkollegiet och [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (18) Innehållsförteckning 1 Definitioner 2 2 Bakgrund 6

Läs mer

Stadskontoret Personalavdelningen

Stadskontoret Personalavdelningen Stadskontoret Personalavdelningen 1(11) 2012-01-24 Upphandling av konferensservice, konferenslokal, kost och logi för Landskrona stads chefsutbildning inom projektet Jämlika Landskrona 2012 Malin Hansson

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad 1. Allmän information 1.1 Upphandlingen Helsingborgs stad, genom vård- och omsorgsnämnden, inbjuder härmed till anbudsgivning

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:094 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer