Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun."

Transkript

1 HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. Förfrågningsunderlaget innehåller följande delar: Omfattning 1. Administrativa bestämmelser 2. Krav på leverantören - kvalificering 3. Kravspecifikation 4. Kommersiella villkor Bilagor: 1. Leverantörsinformation/Leverantörsförsäkran 2. Anbudsformulär Anbudet skall vara oss tillhanda senast För sent inkommet anbud kommer inte att prövas. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL E-POSTADRESS

2 HAPARANDA KOMMUN Dnr 2 (8) OMFATTNING Bakgrund Elevhälsan i Haparanda kommun söker skolläkare. Skolläkaren skall ha ansvar för skolhälsovården för kommunens samtliga elever från F-klass till årskurs 9, samt gymnasium. I Elevhälsan ingår skolpsykolog, kurator, specialpedagoger, speciallärare, familjeterapeut och skolsköterskor. Förteckning över förfrågningsunderlaget Förfrågningunderlaget består av följande handlingar: Denna förfrågan daterad Bilaga 1 Leverantörsinformation/Leverantörsförsäkran Bilaga 2 Anbudsformulär 1. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 1.1 Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt LOU. 1.2 Upphandlande enhet Haparanda kommun,. 1.3 Anbud Anbud skall lämnas på hela uppdraget. 1.4 Anbudsadress Anbudet skall vara skriven på svenska, undertecknat av behörig firmatecknare och inlämnas i neutralt och slutet kuvert som tydligt märkts med "Anbud: - Skolläkare till Elevhälsan i Haparanda kommun och skickas till: Haparanda stad /Upphandling HAPARANDA OBS! Fax eller e-post godkännes ej som anbud med anledning av att sekretessen ej kan garanteras. Anbudsgivare får inte redigera eller förändra innehållet i bilagorna. 1.5 Sista anbudsdag Anbudet skall vara oss tillhanda senast

3 HAPARANDA KOMMUN Dnr 3 (8) 1.6 Anbudets giltighet Anbudet skall vara giltigt t o m Frågor under anbudstiden Frågor ställs skriftligt via e-post senast till Frågorna skall vara skrivna på svenska. Anbudsgivare uppmanas att i god tid inkomma med frågor/funderingar angående förfrågningsunderlaget, så att eventuella misstag/otydligheter kan rättas/förtydligas före anbudstidens utgång. 1.8 Sekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt sekretesslagen fram till den tidpunkt då tilldelningsbeslut fattas eller upphandlingen på annat sätt avslutas. Anbudsgivare som vill att uppgifter om anbudet bör sekretessbeläggas uppmanas att noggrant specificera vilka uppgifter i anbudet som bör sekretessbeläggas och på vilka grunder anbudsgivaren anser att sekretess skall gälla (vilken skada anbudsgivaren skulle lida om uppgiften röjs). Observera att kommunen inte i förväg kan garantera sekretess. 1.9 Kvalificering och anbudsprövning Prövning av anbud sker i två steg. Först prövas att anbuden uppfyller de krav som ställts på leverantören. De anbud som visat sig uppfylla dessa krav går vidare till prövning enligt kriterier i kravspecifikationen Tilldelningsbeslut När beslut i upphandlingen tagits skickas ett tilldelningsbeslut till samtliga anbudsgivare. Avtal kommer att tecknas tidigast 10 dagar efter avsändandet av tilldelningsbeslutet. Tilldelningsbeslut skickas elektroniskt. Ange till vilken e-postadress tilldelningsbeslut skall skickas Avtal Avtal gällande denna upphandling uppkommer först när båda parter skriftligen undertecknat ett kontrakt Övrigt Anbudsgivning innebär att anbudsgivaren accepterar alla ställda krav i förfrågningsunderlaget.

4 HAPARANDA KOMMUN Dnr 4 (8) 2. KRAV PÅ LEVERANTÖREN - KVALIFICERING 2.1 Krav på leverantören enligt LOU kap 10 2 En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om han är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande enheten kan visa detta inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf eller 18. Av LOU kap 10:1 framgår också de omständigheter under vilka en leverantör ska uteslutas. 2.2 Leverantörsuppgifter/Leverantörsförsäkran Nedanstående företagsupplysning skall bifogas anbudet. Leverantörsuppgifter/Leverantörsförsäkran, bilaga 1. Upphandlande enhet kommer att kontrollera uppgifternas riktighet innan beslut i upphandlingen fattas. 2.3 Teknisk förmåga, erfarenhet och kompetens Anbudet skall innehålla: Beskrivning av anbudsgivarens resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget i enlighet med förfrågningsunderlaget. Bifoga kopia av för uppdraget relevanta behörigheter/certifikat. Anbudsgivaren ska ha erfarenhet från liknande/likvärdiga uppdrag. Uppgift om referens/kontaktperson för liknande uppdrag eller annan relevant erfarenhet de senaste åren skall anges på anbudsbilagan. Namnge minst två referenser med företagets namn, kontaktperson och telefonnummer samt en kortfattad beskrivning av uppdraget som utförts. Kopia av för branschen aktuell företagsförsäkring. 2.4 Anbudsgivare bör speciellt beakta följande: Samtliga ställda krav och frågor enligt uppställningen i förfrågningsunderlaget och kravspecifikationen besvaras.

5 HAPARANDA KOMMUN Dnr 5 (8) 3. KRAVSPECIFIKATION 3.1 Uppdrag Anbudsgivaren skall tillhandahålla legitimerad läkare med adekvat specialistutbildning med inriktning på barn och ungdomar. De medicinska insatserna i Elevhälsan enligt Skollagen (SFS 2010:800) utförs i Haparanda kommun av skolsköterska och skolläkare. Kommunen har idag ca elever från F-klass till gymnasium. Tjänstens omfattning är c:a 50 tim/år exkl. restid. 3.2 Utbildning/Kompetenskrav Anbudsgivaren skall ansvara för att vederbörande skolläkare innehar adekvat utbildning som barnspecialist alt alternative specialist allmän medicin med godkänd svensk legitimation och ha de kunskaper i svenska språket som krävs för att kunna utföra uppdraget. 3.3 Lagar och förordningar Anbudsgivaren ska följa samtliga för denna upphandling relevanta direktiv, förordningar, lagar, föreskrifter och allmänna råd som gäller för hälso- och sjukvården och i arbetsrätten. Anbudsgivaren får inte vidta åtgärder som kan antas åsidosätta eller på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom den aktuella verksamheten. 3.4 Sekretess och tystnadsplikt Det åligger anbudsgivaren att tillse att sekretess och tystnadsplikt iakttas. 3.6 Utvärdering Det anbud som uppfyller alla ställds krav på tjänsten och har lägst pris kommer att antas. Erfarenhet av skolhälsovård och elevhälsoarbete är meriterande. 4. KOMMERSIELLA VILLKOR 4.1 Avtalstid Avtalstiden är till med möjlighet för kommunen att förlänga med maximalt 2 år med 6 månaders ömsesidig uppsägningstid. Överenskommelse om förlängning skall ske senast 3 månader före avtalstidens utgång.

6 HAPARANDA KOMMUN Dnr 6 (8) 4.2 Pris Anbudspriser skall anges per timme exkl. mervärdesskatt, enligt bilaga 2. Pris skall anges i SEK. I timpriset skall ingå allt som krävs för uppdragets fullgörande inom Haparanda kommun, (såsom PO, overheadkostnader, resor samt kompetensutveckling och ev teknisk utrustning etc.) Inga kringkostnader för uppdraget godtas. 4.4 Arbetsutrustning/Lokaler/Vaccin mm Arbetsutrustning och lokaler för arbetets utförande tillhandahålls av beställaren. Vaccin och övrigt materiel av förbrukningskaraktär tillhandahålls av beställaren. 4.5 Prisjustering Priset skall vara fast t o m Prisjustering får ske i samband med förlängning av avtalet. 4.6 Betalningsvillkor 30 dagar netto efter erhållen faktura och godkänd leverans. Fakturerings- och expeditionsavgift godkännes ej. Dröjsmålsränta endast enligt räntelagen. 4.7 Fakturor Fakturan skall skickas till: Haparanda kommun, Fack , R 067, STOCKHOLM. Ange referens ZH XXX. På fakturan anges: Specifikation av uppdraget Tidsåtgång med angivande av datum och antal timmar Beställande verksamhet samt kontaktperson Faktura- eller OCR-nummer, Brutto- samt momsbelopp. Leverantörens juridiska namn, adress, plus- eller bankgiro samt organisations, momsregistrerings- eller VAT-nummer, uppgift om säljaren innehar F-skattsedel. 4.8 Försäkring Leverantören skall inneha sedvanlig företagsförsäkring och ansvarsförsäkring anpassad för verksamheten. Försäkringsbevis skall skickas med anbudet.

7 HAPARANDA KOMMUN Dnr 7 (8) När det gäller patientförsäkring omfattas aktuell verksamhet av kommunens försäkring. 4.9 Lagar/Förordningar/Föreskrifter Anbudsgivare skall ansvara för att gällande lagstiftning efterlevs Överlåtelse av kontrakt Kontrakt får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan Haparanda kommuns skriftliga medgivande Omförhandling Part får påkalla omförhandling av bestämmelser i upprättat kontrakt om ändrade förhållanden gör att bestämmelsen väsentligt motverkar parternas gemensamma förutsättningar. Anmälan om omförhandling skall ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar inte part från skyldigheten att fullgöra sitt uppdrag Hävning Haparanda kommun har rätt att häva avtalet om utföraren försätts i konkurs eller befinns vara på sådant obestånd att företaget inte förväntas fullgöra sina åtaganden. Haparanda kommun har rätt att häva avtalet om utföraren ej uppfyller sina förpliktelser vad gäller skatter och allmänna avgifter. Haparanda kommun får häva ingånget avtal om motparten icke fullgör sina åligganden enligt detta förfrågningsunderlag och rättelse ej sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran Tvist Tvist mellan parter med anledning av ingånget avtal skall i första hand lösas i samförstånd mellan parterna. Går inte detta skall tvisten lösas av Haparanda Tingsrätt med tillämpning av svensk rätt Förbehåll Avtalet gäller endast under förutsättning att Beställaren inte blir ålagd av domstol, i laga kraft vunnen dom, att vidta rättelse eller göra om upphandlingen Handlingarnas inbördes ordning Kontraktshandlingar kompletterar varandra.

8 HAPARANDA KOMMUN Dnr 8 (8) Om handlingar skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: skriftliga ändringar och tillägg till avtal med bilagor avtal inkl bilagor och hänvisningar förfrågningsunderlag med bilagor och kompletteringar anbud

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård 2005-09-14 Dnr 0508-0609-56 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Tel. växel: 08-700 1300 Telefax: 08-700 1340 Kontaktperson Andrea

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR VÅRDVAL ENLIGT LAG OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 Innehåll 1 Inledning... 8 2 Anvisningar för inlämnande

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer