Uppdrags- och utredningskonsulter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrags- och utredningskonsulter"

Transkript

1 Ramavtal Datum Vår referens Sida Dnr: (17) Ramavtalsutkast Uppdrags- och utredningskonsulter Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: Stockholm

2 2(17) Innehåll 1 Ramavtal Definitioner Bakgrund Ramavtalstid Uppdraget Konsulter Underleverantörer Avrop Jäv Leveranstid Redovisning och slutleverans Fel eller dröjsmål Ansvar för fel Vite Hävning Rätten till arbetsmaterial Marknadsföring Försäkring Ersättning/pris Fakturering Överlåtelse Intrång Skadeståndsansvar Post- och telestyrelsen 2

3 3(17) 24 Force majeure Tvistlösning och tillämplig lag Säkerhet och sekretess Kontaktpersoner Post- och telestyrelsen 3

4 4(17) 1 Ramavtal Detta Ramavtal har träffats mellan Post- och telestyrelsen, organisationsnummer (nedan kallat PTS), och [leverantören], med organisationsnummer [xxx]. 2 Definitioner Avrop: Med Avrop avses PTS beställning av konsulttjänster genom detta Ramavtal. Leveransavtal: Med Leveransavtal avses det avtal som upprättats mellan PTS och Leverantör i samband med Avrop. Leverantör: Med Leverantör avses leverantör som efter upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) blivit Part i detta Ramavtal. Parter: Med Parter i Ramavtalet avses PTS och Leverantören. Ramavtal: Med Ramavtal avses detta dokument inklusive bilagor. Uppdrag: Med Uppdrag avses de konsulttjänster som Avropas från detta Ramavtal. 3 Bakgrund 3.1 PTS är den statliga myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Begreppet elektronisk kommunikation innefattar telekommunikation, it och radio. PTS verkar för att alla i Sverige ska få tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationer. PTS fyra övergripande mål är: Långsiktig konsumentnytta Långsiktig hållbar konkurrens Effektivt resursutnyttjande Post- och telestyrelsen 4

5 5(17) Säker kommunikation För att nå målen arbetar PTS bland annat med att följa och bevaka utvecklingen inom aktuella områden, meddela föreskrifter, fördela tillstånd, kontrollera att aktuella lagar efterlevs och informera användare och allmänheten. 3.2 Detta Ramavtal har tillkommit genom upphandling som skett enligt öppet förfarande enligt 4 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU). 3.3 I Ramavtalet ingår följande bilagor: Bilaga x Bilaga x Bilaga x 3.4 I Ramavtalet regleras nedanstående handlingar. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de sinsemellan med följande ordning: 1. Tilläggsavtal 2. Det slutliga Ramavtalet. 3. Förfrågningsunderlaget inklusive svar på inkomna frågor samt eventuella förtydliganden under upphandlingen. 4. Kompletteringar och förtydliganden till Leverantörens anbud. 5. Leverantörens anbud med bilagor. Inga andra handlingar än dessa gäller. 3.5 Ändringar av, eller tillägg, till Ramavtalet ska regleras genom tilläggsavtal som ska vara skriftligt upprättat och behörigt undertecknat av båda Parter för att vara gällande. Behörig firmatecknare för PTS framgår av myndighetens delegationsordning. Post- och telestyrelsen 5

6 6(17) 4 Ramavtalstid Detta Ramavtal ska gälla för en period om två år räknat från och med att Ramavtalet undertecknats av båda Parter. Avtalsperioden kan därefter förlängas med ytterligare två år, om PTS senast två månader före Ramavtalstidens utgång (eller senare om Parterna är ense om detta) skriftligen begär detta. Maximal Ramavtalstid är således fyra år. Uppdrag som har Avropats inom Ramavtalstiden ska tillhandahållas även om Ramavtalet hinner löpa ut dessförinnan, om inte annat överenskommits genom skriftigt tillägg till Ramavtalet. Ramavtalets bestämmelser är då i sin helhet tillämpliga på Uppdraget. Uppdraget anses påbörjat då Avrop har bekräftats av Leverantören. 5 Uppdraget 5.1 Leverantören ska för PTS räkning genomföra konsulttjänster inom spektrumområdet. 5.2 För Uppdrag som avropas från Ramavtalet gäller de i förfrågningsunderlaget ställda ska-kraven under hela Ramavtalets giltighetstid. 5.3 Leverantören ansvarar för att Uppdrag utförs på ett omsorgsfullt och fackmannamässigt sätt samt med den kvalitet som avtalats. 6 Konsulter 6.1 Leverantören förbinder sig att vid genomförandet av Uppdrag använda den personal som offererats i Leverantörens anbud. 6.2 Leverantören får, efter PTS godkännande, använda annan personal än vad som redovisats i anbud. För godkännande ska personalens kompetens och erfarenhet i möjligaste mån motsvara den som den i anbud redovisade personalen besitter. Om sådant personalbyte sker ska Leverantören skyndsamt utse en ersättare. 6.3 Om PTS av någon särskild orsak finner viss personal olämplig och påtalar detta för Leverantören, ska Leverantören skyndsamt utse en ersättare. Post- och telestyrelsen 6

7 7(17) 7 Underleverantörer 7.1 I det fall Leverantören önskar anlita underleverantör får det ske endast efter PTS skriftliga medgivande. 7.2 Leverantören ska ge PTS tydlig information om vilka delar av Uppdrag som ska utföras av underleverantör och ska svara för och tillhandahålla den information som PTS efterfrågar. 7.3 PTS har rätt att erhålla information om underleverantören motsvarande den information som efterfrågas avseende Leverantören i förfrågningsunderlaget till ramavtalsupphandlingen t.ex. avseende inbetalda skatter. 7.4 Leverantören ansvarar för underleverantörers arbete såsom för eget arbete. 7.5 Mellan Leverantören och underleverantören ska finnas ett avtal. Detta ska kunna visas upp på begäran av PTS. 7.6 Tillägg eller byte av underleverantör får ske endast efter skriftligt godkännande av PTS. 8 Avrop 8.1 Avrop från detta Ramavtal sker genom rangordning. 8.2 Leverantören är rangordnad som nr (anges vid avtalsskrivning). 8.3 Vid Avrop kommer PTS att skicka ut förfrågan om möjlighet att utföra Uppdrag i första hand till den leverantör som är rangordnad som nummer ett, och i andra hand (om den först tillfrågade leverantören av någon orsak inte förmår leverera eller om omständighet som anges i punkt 8.5 nedan föreligger) till den leverantör som är rangordnad som nummer två etc. 8.4 Varje Avrop från detta Ramavtal ska ske genom skriftlig beställning från PTS. 8.5 Leverantören ska ha godtagbara skäl för att neka leverans av Uppdrag. Att Leverantörens resurser som omfattas av Ramavtalet Post- och telestyrelsen 7

8 8(17) inte är tillgängliga för PTS, av anledning som inte beror på PTS, är inte ett godtagbart skäl. PTS har rätt att begära en förklaring av Leverantören vid nekad leverans. En upprepning av nekade leveranser utan angivande av skäl som PTS kan godta innebär att Leverantören i väsentligt hänseende har brutit mot Ramavtalet och till följd därav föreligger rätt till förtida upphörande av Ramavtalet i enlighet med punkt Jäv Vid genomförande av Uppdraget ska Leverantören tillvarata och företräda PTS intressen. Leverantören och dennes konsulter får inte under Ramavtalsperioden utöva verksamhet som kan rubba förtroendet vad det gäller det avtalade Uppdraget. 10 Leveranstid 10.1 Leverantören ska senast fem arbetsdagar efter förfrågan lämna besked om Uppdrag kan genomföras. Om inte annat skriftligen har överenskommits vid Avropet ska Uppdraget kunna påbörjas inom tio arbetsdagar från PTS förfrågan Slutleverans av Uppdrag ska ske i enlighet med av Parterna i samband med Avrop fastställd tidplan och annan planering Om tidplanen behöver revideras under Uppdragets gång ska Leverantören omedelbart meddela PTS detta, skälen till revideringen samt förslag till reviderad tidplan. Leverantören ska vid utformandet av den reviderade tidplanen särskilt beakta PTS behov. PTS ska vid bedömningen av om den reviderade tidplanen ska godkännas särskilt beakta anledningen till revideringen, framförallt skäl som Leverantören inte haft möjlighet att påverka Ny tidplan ska skriftligen godkännas av PTS via e-post och gäller därefter istället för den ursprungliga tidplanen Om PTS inte godtar den reviderade skriftliga tidplanen har PTS rätt att återkalla Uppdraget. Leverantören har rätt till ersättning för nedlagda kostnader fram t.o.m. att återkallelsen mottagits. Post- och telestyrelsen 8

9 9(17) 11 Redovisning och slutleverans 11.1 Leverantören ska redovisa Uppdrag på sätt som överenskommits vid respektive Avrop genom Leveransavtal Respektive konsults arbete ska vid varje enskilt Uppdrag redovisas dels genom löpande kontakter med PTS och dels genom skriftlig dokumentation. Redovisningen ska omfatta vilka konsulter som har arbetat med Uppdraget, hur många timmar som har lagts ner samt överlämnande av relevanta dokument. Redovisningen kommer att ligga till grund för godkännande av faktura Uppdraget ska utföras antingen hos Leverantören eller i PTS lokaler. Platsen för arbetets utförande ska bestämmas i samband med Avrop. 12 Fel eller dröjsmål 12.1 Uppdraget anses felaktigt om; resultatet av Uppdraget inte överensstämmer med vad som förväntats och överenskommits mellan Parterna i Ramavtalet och Leveransavtalet jämte bilagor. Uppdraget har utförts med användande av felaktiga metoder, bristfälliga undersökningar eller i övrigt på ett sätt som inte är fackmannamässigt. Leverantören i annat fall än ovan nämnt före Ramavtalets ingående underlåtit att upplysa PTS om sådant förhållande rörande Uppdragets beskaffenhet eller ändamålsenlighet som Leverantören känt eller bort känna till och denne insåg eller bort inse är av betydelse för PTS och detta kan påverka Uppdraget Leverantören ska, på PTS skriftliga begäran, på egen bekostnad åtgärda de fel och brister som PTS påtalar. Fel och brister ska åtgärdas omgående, dock senast inom trettio (30) dagar från det att PTS framställt sådan begäran Om av PTS anmält fel eller bristfällighet inte åtgärdas inom ovan angiven tid har PTS rätt till prisavdrag som motsvarar felet eller bristen. PTS rätt till prisavdrag fråntar inte PTS rätten att kräva Post- och telestyrelsen 9

10 10(17) skadestånd eller vidtaga andra åtgärder med anledning av felet eller bristen Uppdraget ska vara fullgjort vid den tidpunkt som anges i Leveransavtal om det inte dessförinnan upphört på grund av avbeställning från PTS Leverantören anses vara i dröjsmål om hela eller delar av Uppdraget inte har genomförts inom den tid som har överenskommits, om det inte beror på något förhållande hänförligt till PTS, eller sådan omständighet som avses i punkt 10 detta Ramavtal. 13 Ansvar för fel 13.1 Leverantören är skyldig att skyndsamt och enligt villkoren nedan på egen bekostnad avhjälpa felaktigt utfört Uppdrag som består i att det inte uppfyller vad Parterna avtalat i samband med Avrop I de fall Leverantören efter undersökning kan visa att anmält fel inte har sin grund i det utförda Uppdraget har företaget rätt till ersättning för utfört arbete enligt punkt 19 nedan För att få åberopa att Uppdraget är felaktigt utfört ska PTS anmäla felet inom skälig tid efter att felet märkts eller borde ha märkts. PTS ska därvid ange och vid behov visa hur felet yttrar sig Om Leverantören inte avhjälper felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver, får PTS skriftligen ge Leverantören en slutlig och skälig frist för att avhjälpa felet. Är inte felet avhjälpt när fristen löpt ut, har PTS rätt att välja antingen ett avdrag på ersättningen som svarar mot felet eller att på Leverantörens bekostnad anlita en annan leverantör för att avhjälpa felet. Om felet är av väsentlig betydelse för PTS och Leverantören insåg eller borde ha insett detta, har PTS rätt att efter fristens utgång genom skriftligt meddelande till Leverantören häva avtalet enligt punkt 15 nedan. Post- och telestyrelsen 10

11 11(17) 14 Vite Annan försening än vad som avses i punkt 10 detta Ramavtal berättigar PTS till vite. Vite utgår för varje påbörjad vecka som förseningen varar med två procent av den totala kontraktsumman (exklusive mervärdesskatt). PTS har rätt att från fakturerat belopp avräkna upplupet vite. 15 Hävning 15.1 Om försening som berättigar till vite varar längre än fyra veckor har PTS rätt att häva aktuellt Leveransavtal. Hävningsrätten omfattar hela eller delar av avtalet Om Leverantören har blivit försatt i konkurs, inlett ackord eller inställt sina betalningar och på grund av detta inte kan fullgöra Uppdraget och inte heller kan ställa betryggande säkerhet för dess fullgörande har PTS rätt att häva Ramavtalet PTS äger utöver detta rätt att häva Ramavtalet, under förutsättning att skälig tid för rättelse givits, om leverans/delleverans är felaktig och detta inte beror på omständigheter orsakade av PTS och felet kan anses utgöra väsentligt avtalsbrott PTS har skälig anledning att anta att avtalsbrott som ger rätt till hävning kommer att inträffa beträffande framtida leverans Leverantören underlåter att fullgöra annat villkor i detta avtal eller i Leveransavtalet och detta kan anses utgöra väsentligt avtalsbrott PTS har vidare rätt att säga upp Ramavtalet till att upphöra trettio (30) dagar från avsändandet av skriftlig uppsägning om Leverantören i väsentligt hänseende har brutit mot Ramavtalet och dess åtagande och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom.. Post- och telestyrelsen 11

12 12(17) Leverantören har åberopat force majeure enligt punkt 24 nedan och sådan omständighet förelegat i mer än tre (3) månader. Leverantören vid upprepade tillfällen inte har kunnat leverera efter överenskommelse eller på ett fackmannamässigt sätt, och detta finns dokumenterat. Leverantören vid upprepade tillfällen har nekat leveranser enligt punkt PTS har rätt till ersättning för de direkta skador som PTS orsakats genom att avtal hävts. 16 Rätten till arbetsmaterial 16.1 PTS har äganderätten till allt material och alla resultat oavsett medium som är hänförligt till Uppdragets utförande All upphovsrätt, eller annan immateriell rätt hänförlig till resultatet, tillkommer PTS, om inte särskild överenskommelse om annat gjorts i samband med Avrop Leverantören ska dokumentera utfört Uppdrag på ett sådant sätt att detta kan användas av PTS eller annan som PTS anlitar som underlag för kommande uppdrag Leverantören får inte utan skriftligt medgivande av PTS publicera eller på annat sätt nyttja arbetsmaterial eller arbetsresultat. Av PTS tillhandahållet material inklusive utredningsmaterial samt av Leverantören för uppdraget producerat arbetsmaterial, ska överlämnas till PTS senast när Uppdraget är slutfört. 17 Marknadsföring Leverantören äger inte rätt att använda PTS namn eller andra kännetecken, registrerade eller inarbetade, i marknadsföringssammanhang utan att först ha erhållit ett skriftligt godkännande av PTS. Post- och telestyrelsen 12

13 13(17) 18 Försäkring Leverantören är skyldig att inneha giltig ansvarsförsäkring för sin verksamhet vid utförande av Uppdrag för PTS under Ramavtalstiden. 19 Ersättning/pris 19.1 Parterna har överenskommits om att Leverantören ska erhålla ersättning enligt följande: 19.2 Konsult A: X SEK/H (anges vid avtalsskrivning) exklusive moms. Konsult B: X SEK/H (anges vid avtalsskrivning) exklusive moms Parterna ska vid Avrop komma överens om formen för ersättning för Uppdraget. Leverantörens pris avseende Uppdraget ska inkludera alla kostnader däri som inte genom överenskommelse eller avtalsvillkor är hänförliga till PTS. Eventuella rese- och hotellkostnader, milersättning, restid och eventuella traktamenten kommer inte att ersättas från PTS sida om parterna inte överenskommit särskilt därom Övertidsersättning utbetalas inte för arbete som skett utanför den ordinarie arbetstid som angivits i Leveransavtalet om inte så överenskommits Priserna ska vara fasta under avtalstiden Vid förlängning av avtalsperioden kan Part kalla till prisförhandling. Justering av priset kan ske om SCB Producentprisindex för tjänster (TPI), 2009=100, efter produktgrupp SPIN 2007: 70.2 konsulttjänster till företag har ändrats mer än tre procent. Eventuell justering ska följa nämnda prisindex. Basmånad ska vara december Prisjustering träder i kraft först efter skriftlig överenskommelse mellan parterna Part som önskar åberopa prisjustering ska, senast 30 dagar innan prisjusteringen ska träda i kraft, skriftligen via e-post ha meddelat den andra Parten om att man önskar åberopa prisjustering. Det justerande priset får tidigast tillämnas från och med följande Post- och telestyrelsen 13

14 14(17) kalendermånadsskifte efter det att den andre Parten godkänt förändringen. 20 Fakturering 20.1 Leverantören ska fakturera PTS för de enskilda Uppdragen, även om hela eller vissa delar av Uppdragen har utförts genom Underleverantör Fakturering ska ske månadsvis i efterskott Betalning ska ske senast trettio (30) dagar efter det PTS mottagit och godkänt fakturan. Fakturan ska innehålla hänvisning till Uppdrag, specifikation över utfört arbete med angivande av tidsåtgång för var och en av de konsulter som arbetat med Uppdraget och övriga yrkade kostnader som fakturan avser. Fakturan ska även ange senaste betalningsdag samt fakturabelopp. Till fakturan ska fogas de verifikationer som PTS begär. PTS har rätt att själv eller genom revisor ta del av fakturaunderlag för en korrekt bedömning av Ramleverantörens fakturering Förskott, fakturerings- eller administrativa avgifter accepteras inte Inledningsvis får Leverantören skicka traditionell pappersfaktura till: Post- och telestyrelsen FE Hackås 20.6 Leverantören bör så snart som möjligt efter avtalstecknande övergå till att skicka fakturor i elektronisk form (e-faktura) E-faktura ska skickas som Svefaktura, vilket är det standardformat som statliga myndigheter använder. 21 Överlåtelse Leverantören får inte vare sig överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. Post- och telestyrelsen 14

15 15(17) 22 Intrång Leverantören ansvarar för att konsult/konsulternas arbete inte inskränker annans upphovsärr, panträtt eller andra liknande rättigheter. De ansvarar även för skadestånd och andra kostnader som PTS åsamkas på grund av anspråk ifrån tredje man med anledning av Uppdraget. Framställs anspråk på grund av intrång i annans rätt ska PTS utan onödigt dröjsmål underrätta Leverantören om detta. 23 Skadeståndsansvar Leverantören ansvarar för samtliga direkta skador som orsakats genom fel eller försummelse av Leverantören eller av denne anlitade Underleverantörer vid eller i samband med Uppdragets genomförande. Rätt till skadestånd för direkta skador föreligger även då avtal hävts enligt punkt Force majeure 24.1 Part befrias från sina åtaganden om fullgörandet därav förhindras på grund av omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunnat räkna med vid Ramavtalets, eller Avropets, tecknande och vars följder han inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Som en sådan omständighet anses exempelvis krig, krigsliknande tillstånd, eldsvåda och beslut av annan myndighet än PTS Den Part som avser att åberopa force majeure ska omedelbart och skriftligen underrätta den andre Parten därom. 25 Tvistlösning och tillämplig lag Tvister angående tolkning och/eller tillämpning av detta Ramavtal jämte bilagor, Leveransavtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand avgöras genom förhandling Parterna emellan. Om inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol i Stockholm. Post- och telestyrelsen 15

16 16(17) Rättigheter och skyldigheter enligt detta Ramavtal bestäms av svensk lag. 26 Säkerhet och sekretess Leverantören ska vidta nödvändiga åtgärder för att efterleva av PTS redovisade säkerhetsföreskrifter. Ramavtalsleverantören får inte utan PTS godkännande till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter, vilka rör interna förhållanden hos PTS. Leverantören får inte heller lämna ut handlingar eller återge uppgifter som rör affärshemligheter eller annan konfidentiell information i ärenden som hanteras av PTS. Leverantören ska genom tystnadsförbindelse för personal/konsulter och eventuella Underleverantörer eller genom andra åtgärder se till att sekretess iakttas. Sekretess gäller inte för sådan information som Leverantören kan visa har blivit känd för företaget på annat sätt än genom Uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller även efter det att avtalet i övrigt har upphört att gälla. Sekretessförbindelse kan komma att tecknas mellan Parterna i samband med Uppdrag. 27 Kontaktpersoner Avrop, beställningar och andra kontakter med anledning av Uppdraget ska ske genom nedan angivna kontaktpersoner. PTS: NN Leverantören: ****** Post- och telestyrelsen 16

17 17(17) Detta Ramavtal har upprättas i två exemplar, av vilka Parterna har tagit var sitt. Stockholm den. För Post- och telestyrelsen För Leverantören.. Generaldirektör/ Stf. generaldirektör.. N.N. Post- och telestyrelsen 17

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE TJÄNSTER FÖR MEDIEBEVAKNING OCH MEDIEANALYS

RAMAVTAL AVSEENDE TJÄNSTER FÖR MEDIEBEVAKNING OCH MEDIEANALYS 1 Mellan Post- och telestyrelsen org. nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och org nr - (nedan kallad Leverantören) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE TJÄNSTER FÖR MEDIEBEVAKNING OCH MEDIEANALYS 1 Uppdragets

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören AB VVS och Kylteknik Nord ska utföra service av kylanläggningar inom området fastighetskyla och fordonskyla till kunden, Fastighets AB Polaris, Skellefteå Airport AB,

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm AVTALSMALL Bilaga 8 Mellan Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV, 556187-0410, Sysav Industri AB, 556474-8803, och Sysav Utveckling AB, 556289-5978, nedan kallade Beställaren, och, -, nedan kallat Leverantören,

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(9) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Utbyggnad av mobil inomhustäckning till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Bilaga 1. Kommersiella villkor 1 Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad Org.nr: 202100-2353 Nedan kallad Länsstyrelsen Namn på leverantören

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan. Talboks- och punktskriftsbiblioteket och.

Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan. Talboks- och punktskriftsbiblioteket och. Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan Talboks- och punktskriftsbiblioteket och [Leverantör] 1 (9) Innehållsförteckning 1 Avtalsparter och omfattning...

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson / Gemensam förvaltning Violeta Gamalan / Upphandlare INREDNINGSARKITEKT- TJÄNSTER Bilaga 1 (FFU) AVTALSMALL LEVERANTÖR Mahr 24-2011/519 AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER Parter och Kontaktpersoner Leveransfrågor

Läs mer

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan:

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: 1 Avtalsparter Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: Förvaltningsrätten i Göteborg Org.nr. 202100-2742 Företagsnamn nedan kallad Leverantören Org. nr. Organisationsnummer 2 Omfattning Leverantören

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, , Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Godrings Tryckeri AB, Hantverksgatan 7, 621 41 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX 2014-04-17 14LS543 2(9) 5 Innehåll 1. KONTRAKTSPARTER OCH KONTAKTPERSONER... 3 1.1. Kontraktsparter... 3 1.2. Kontaktpersoner... 3 2.

Läs mer

Syftet med uppdraget är att synliggöra Muslimska brödraskapets, och dess nätverks, inflytande i det svenska samhället, samt konsekvenserna av detta.

Syftet med uppdraget är att synliggöra Muslimska brödraskapets, och dess nätverks, inflytande i det svenska samhället, samt konsekvenserna av detta. Beställning OBSERVERA att ordernr 2312602 och CDIID alltid ska anges på faktura som genereras av denna beställning. Denna referens är nödvändig för att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap ska kunna

Läs mer

1/5. Alternativt skall Leverantören vid detta Avtals undertecknande uppvisa en plan för implementering av ovan nämnda standarder.

1/5. Alternativt skall Leverantören vid detta Avtals undertecknande uppvisa en plan för implementering av ovan nämnda standarder. 1/5 Allmänna Villkor SwCG 2016 1. Definitioner Avtal: Detta dokument. Kontrakt: Avtal eller annan handling t.ex Partneravtal eller Alliansavtal, som har undertecknats av både SwCG och Leverantören och

Läs mer

AVTAL nr 2011/43-01:01

AVTAL nr 2011/43-01:01 Mellan Sveriges Television AB, org nr 556033-4285, 105 10 Stockholm (nedan kallat SVT ) och [ ], org nr [ ], [ ] (nedan kallad Uppdragstagaren ) har träffats följande AVTAL nr 2011/43-01:01 1. Bakgrund

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra uthyrning av bilar och minibussar till kunden, Skellefteå Kraft AB, Skelleftebostäder AB, Västerbottensteatern, Västerbottens museum och Fastighets AB

Läs mer

AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx

AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 20XX-XX-XX Bilaga X Mall för AVTAL AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan kallad Leverantören,

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL

REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL Följande avtal har ingåtts om produktion av reklamfilm samt rättighetsöverlåtelse av reklamfilmen ( Avtalet ) mellan: Annonsören : org. nr och Produktionsbolaget : org. nr 1.

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus. 1 Parter Entreprenör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Upphandling av konsulttjänster inom upphandlingsområdet. Diarienr 08-6754

Upphandling av konsulttjänster inom upphandlingsområdet. Diarienr 08-6754 Upphandling av konsulttjänster inom upphandlingsområdet Diarienr 08-6754 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis...

Läs mer

AVTAL. AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx

AVTAL. AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 20XX-XX-XX Bilaga X AVTAL AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan kallad Leverantören, org.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer