Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster"

Transkript

1 Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument utgör en mall för avropsavtal avseende Stödtjänster till Säkerhetstjänster. Text som i detta dokument är angiven i kursiv stil inom gulmarkerade hakparenteser anger avsnitt där parterna antingen ska anpassa innehållet eller ange datum, belopp eller liknande, efter överenskommelse. Sid 1/15

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT A INLEDANDE BESTÄMMELSER BAKGRUND DEFINITIONER AVTALETS OMFATTNING... 4 AVSNITT B STÖDTJÄNSTER TIDSPLAN ACCEPTANSTEST FÖRSENING AVSEENDE STÖDTJÄNSTER... 5 AVSNITT C PRISER OCH BETALNING PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR... 6 AVSNITT D ÖVRIGA VILLKOR UNDERLEVERANTÖRER FÖRÄNDRINGAR SEKRETESS OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SÄKERHET IMMATERIELLA RÄTTIGHETER KVALITETSSÄKRING INSPEKTION OCH REVISION FORCE MAJEURE ANSVAR FÖR SKADA FÖRSÄKRING FÖRTIDA UPPHÖRANDE ÖVERLÅTELSE AV AVTALET MEDDELANDEN PUBLICITET OCH MARKNADSFÖRING TVISTELÖSNING Sid 2/15

3 [ * ], ( Avropsberättigad ) och CGI Sverige AB, organisationsnummer , Stockholm, ( Leverantören ), AVSNITT A INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. BAKGRUND 1.1. Inera AB (nedan Inera) och Leverantören har den 22 april 2008 träffat avtal avseende Säkerhetstjänster. Genom sagda avtal har Avropsberättigad möjlighet att avropa Stödtjänster. Leverantören har på motsvarande sätt åtagit sig att utföra sagda tjänster åt Avropsberättigad Avropsberättigad gör härigenom ett avrop från ovan sagda avtal. I detta avtal anges tjänster avseende Integration. 2. DEFINITIONER 2.1. Nedanstående ord och begrepp ska i detta Avtal ha den innebörd som anges nedan. Vid tillämpning av detta Avtal ska i förekommande fall definitionerna ha samma innebörd såväl i plural- som singularform och i såväl bestämd som obestämd form. Acceptanstest Avtal Avtalad leveransdag Avtalad specifikation Avrop Avropsberättigad Effektiv leveransdag Det test som Avropsberättigad ska utföra rörande Stödtjänster. Acceptanstest beskrivs närmare i punkt 5. Detta avtalsdokument inklusive samtliga bilagor. Den dag som fastställts i detta Avtal, då Stödtjänster efter slutförd och godkänd Acceptanstest ska uppfylla Avtalad specifikation. Samtliga krav avseende funktionalitet, säkerhet och rättsliga egenskaper som Stödtjänster vid var tid ska uppfylla på sätt som närmare framgår av punkt 3. Avrop av Stödtjänster som Avropsberättigad gör under detta Avtals giltighetstid i form av avropsavtal. Inera, Regioner, landsting, kommuner och privata och/eller enskilda vårdgivare eller annan som parterna kommer överens om. Den dag som infaller vid godkänt Acceptanstest. Sid 3/15

4 Huvudavtal Avtalet mellan Inera och Leverantören rörande Säkerhetstjänster. Leverantören [ * ] Vitesgrundande belopp De belopp som ligger till grund för beräkning av vite som beskrivs i punkt 6 vid försening av Integration. 3. AVTALETS OMFATTNING 3.1. Leverantören bistår Avropsberättigad med integrationsstöd gällande Integration av system mot Säkerhetstjänster Avropsberättigads egna testmiljöer för Säkerhetstjänster 3.2. Omfattning [Här beskrivs omfattningen av avtalade tjänster enligt tjänstebeskrivningen i Avtalsbilaga D] 3.3. Avtalad specifikation utgörs av överenskommen omfattning av Stödtjänsterna samt funktionella och andra krav enligt följande: a) De krav på Stödtjänsterna som följer av Avtalsbilaga D samt detta Avtal; b) Vid tidpunkten för Avtalets träffande av Leverantör eller för dennes räkning utgivna, eller i marknadsföring använda beskrivningar av Stödtjänsterna; c) De krav som från tid till annan gäller enligt lag, förordning eller annan författning och/eller föreskrift. För det fall förändring av lag, förordning eller annan författning och/eller föreskrift innebär förändring av Stödtjänst som är mer än ringa ska Parterna överenskomma om vad som ska gälla avseende kostnader, tidplaner etc; d) Allmänt tillämpade normer för tjänster motsvarande Stödtjänsterna enligt svensk och internationell standard. Sid 4/15

5 Vid motstridigheter mellan a), b), c) och d) ovan gäller de sinsemellan i denna mening angiven ordning Leverantören äger inte åberopa brister i Avropsberättigads fullgörande som grund för befrielse från att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal, om inte Leverantören inom skälig tid efter det att Leverantören har fått kännedom om eller borde ha fått kännedom om sådana brister, skriftligen anmäler bristen i fullgörandet till Avropsberättigad och därvid anger vilken inverkan bristen har eller kan komma att få på Leverantörens möjligheter att fullgöra sina åtaganden. 4. TIDSPLAN AVSNITT B STÖDTJÄNSTER 4.1. Leverans ska ske senast inom tre (3) veckor för Integration. [Tidplan] 5. ACCEPTANSTEST [Acceptanstest anges i förekommande fall]. 6. FÖRSENING AVSEENDE STÖDTJÄNSTER 6.1. Försening av Stödtjänster föreligger om Effektiv leveransdag inträffar senare än Avtalad leveransdag, förutsatt att förseningen inte orsakats av omständigheter för vilken Leverantören inte svarar Vite utgår för varje påbörjad vecka förseningen varar, med [ * ] procent per vecka av Vitesgrundande belopp. Om inte annat överenskommits mellan Parterna utgörs Vitesgrundande belopp av ett belopp motsvarande avtalat pris för de Stödtjänster som omfattas av detta Avtal. Det sammanlagda vitet ska dock begränsas till [ * ] procent av det Vitesgrundande beloppet Vitesbeloppen ska erläggas inom trettio (30) dagar efter det att Avropsberättigad skriftligen framställt krav härom. Om så inte sker äger Avropsberättigade dra av motsvarande belopp genom kvittning mot Leverantören tillkommande belopp på fakturor. Sid 5/15

6 6.4. Uppgår förseningen till tio (10) veckor eller mer äger Avropsberättigad rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande. Därvid ska vad som stadgas nedan i punkten Förtida upphörande gälla Säger Avropsberättigad upp detta Avtal enligt denna punkt 6 äger denne tillgodogöra sig erhållet vite och är därutöver berättigad till skadestånd (inom angivna begränsningar) för den skada Avropsberättigad lider på grund av förseningen inom ramen för angivna begränsningar och i den mån skadan överstiger erhållet vite Avropsberättigad äger rätt att låta Inera framställa och handlägga krav å Avropsberättigads vägnar enligt denna punkt 6. AVSNITT C PRISER OCH BETALNING 7. PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR 7.1. Integration utförs på löpande räkning till avtalat timpris enligt punkt 6 i Avtalsbilaga D. Stödtjänstspecifikation Fakturering ska ske med redovisning av nedlagd tid månatligen i efterskott för utförda tjänster Resor inom ramen för uppdragets utförande ersätts till självkostnad På faktura ska Leverantören ange: a) Datum på fakturan när den sammanställts; b) Fakturanummer som identifierar fakturan; c) Leverantörens organisationsnummer samt uppgift om innehav av F- skattebevis; d) Leverantörens momsregistreringsnummer; e) Fullständigt namn och adress på både Avropsberättigad och Leverantör; f) Specifikation av vad fakturan avser; g) De levererade tjänsternas mängd, omfattning eller art; h) Datum för när tillhandahållande av tjänst utförts eller slutförts; i) Priset före moms för varje enskild momssats samt ev. rabatt; Sid 6/15

7 j) Den eller de momssatser som gäller; k) Totalt momsbelopp; l) Totalt belopp att betala; m) Faktureringsadress; n) Faktureringsadressen ska finnas på både kuvert och faktura; o) Referens ska alltid finnas med i fakturahuvudet (denna är Avropsberättigads identifikationskod) ordernummer eller beställningsnummer p) Betalningsvillkor är trettio (30) dagar efter godkänd fakturas ankomstdag; och q) Bank/Plusgironummer Leverantören är inte berättigad att debitera faktureringsavgift eller liknande avgifter. Resekostnader, traktamenten etc får inte faktureras om detta inte i skriftligen överenskommits i varje enskilt Avrop Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Avropsberättigad har rätt till dröjsmålsränta i de fall Leverantören åläggs betala viten eller dröjer med detta Avropsberättigad har rätt att kvittningsvis från faktura dra av belopp som ska tillfalla denne, exempelvis utgående viten. 8. UNDERLEVERANTÖRER AVSNITT D ÖVRIGA VILLKOR 8.1. Önskar Leverantören anlita underleverantör eller underkonsult för utförandet av viss del av åtagandena enligt Avtalet, får detta ske först efter skriftligt medgivande från Avropsberättigad i varje särskilt fall. Underkonsulter och underleverantörer får inte bytas ut utan Avropsberättigads skriftliga medgivande. Dock ska Avropsberättigad genom sin underskrift av detta Avtal ansetts ha lämnat medgivande till de underleveranser av tredje partsprodukter och tjänster som uttryckligen framgår av detta Avtal. Sid 7/15

8 8.2. Anlitande av underkonsult eller underleverantör befriar inte Leverantören från sina åtaganden enligt Avtalet, utan Leverantören ansvarar fullt ut såsom för egen prestation för av underkonsult utfört arbete eller av underleverantör levererade produkter m m. 9. FÖRÄNDRINGAR 9.1. Förslag till förändringar i Stödtjänst ska rapporteras skriftligen till den andra parten. Leverantören ska inom två (2) veckor efter att ha lämnat sådant förslag till, eller mottagit förslag från, Avropsberättigad, till Avropsberättigad överlämna ett skriftligt svar med förslag till hantering av förändringsförslaget samt om möjligt en konsekvensanalys och prisuppgift Avropsberättigad ska därefter fatta beslut om huruvida förslaget ska föranleda förändring av detta Avtal. Avropsberättigads beslut kan föregås av förhandling mellan parterna Ändringar och tillägg i Leverantörens och Avropsberättigads åtaganden ska för att gälla mellan parterna anges i ett särskilt upprättat tillägg till detta Avtal, vilket ska vara undertecknat av behörig företrädare för vardera parten. Tillägget ska innehålla uppgift om hur ändringen eller tillägget påverkar övriga delar av Avtalet. 10. SEKRETESS OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Parterna åtar sig att inte utan andra partens skriftliga godkännande använda sig av eller låta annan ta del av sådan information som omfattas av bestämmelser i sekretesslagen (1980:100) eller som annars är att bedöma som konfidentiell, i annan utsträckning än vad som erfordras för arbetets genomförande. Vardera parten åtager sig att på nedan angivna villkor, dock utan inskränkningar av grundlagsstadgad rättighet, hålla information mottagen från andra parten konfidentiell, samt använda den mottagna informationen uteslutande för ändamålet med Avtalet. Den mottagande parten ska vidtaga de åtgärder som erfordras för att säkerställa att den mottagna informationen endast delges de personer inom den egna organisationen som berörs av ovannämnda ändamål med Avtalet. Därvid ska den mottagande parten iakttaga minst samma omsorg som parten använder för att skydda egen information av samma vikt I punkt 10.1 ovan nämnda åtaganden ska ej gälla sådana delar av informationen som: Sid 8/15

9 a) är allmänt kända när dessa mottages från andra parten eller som blir allmänt kända utan den mottagande partens vållande; b) redan var kända av den mottagande parten när dessa mottogs från motparten; eller c) den mottagande parten sedermera erhåller genom sådan egen verksamhet som bevisligen inte har något samband med den mottagna informationen, eller från tredje man utan restriktioner i fråga om vare sig spridning eller användning Sekretess skyldigheten gäller även om Avtalet i övrigt upphört Leverantören är införstådd med att sekretesslagens bestämmelser och denna sekretessklausul även omfattar Leverantörens personal och underkonsulter. Leverantören är vidare skyldig att i tillämpliga delar informera sin personal om sekretesslagens bestämmelser och fortlöpande tillse att erforderliga sekretessförbindelser upprättas För det fall Leverantörens åtagande innebär hantering av personuppgifter ansvarar Leverantören för att all sådan hantering sker i enlighet med Avropsberättigads anvisningar och instruktioner i denna del och vid var tid gällande lag. Avropsberättigad är därvid att betrakta som personuppgiftsansvarig och Leverantören som personuppgiftsbiträde. 11. SÄKERHET Leverantören ska upprätthålla och följa ledningssystem för informationssäkerhet i enlighet [ * ] och därefter motsvarande krav och eller nivåer samt ansvara för att sådan säkerhetsnivå upprätthålls Leverantören utfäster sig att följa erhållna delar av Avropsberättigads säkerhetspolicy och säkerhetsinstruktioner samt föreskrifter för hantering av information Ändringar av Avropsberättigads säkerhetspolicy och säkerhetsinstruktioner som påverkar Leverantörens åtagandes genomförande och som innebär icke-ringa merkostnader för Leverantören, ger rätt till skälig ersättning. Normalt underhåll och smärre uppdateringar av policyn och instruktionerna berättigar inte till extra ersättning. Sid 9/15

10 12. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Om inte annat anges i detta Avtal, ansvarar Leverantören för att denne från rättighetshavaren har inhämtat de rättigheter som fordras för nyttjandet av Tjänsterna i enlighet med detta Avtal. Leverantören ansvarar för att det inte erfordras någon ytterligare licens eller liknande för nyttjande av Stödtjänsterna Leverantören åtar sig att hålla Avropsberättigad eller enheter inom dessa skadeslösa om krav riktas eller talan förs mot dessa om intrång på grund av Avropsberättigads användning av Stödtjänsterna i enlighet med detta Avtal. Leverantören ska således ersätta Avropsberättigad för de kostnader, skadestånd, krav, utgifter och förluster som Avropsberättigad genom förlikning eller dom eller annars blir skyldig att utge med anledning av intrång enligt ovan Avropsberättigad har oinskränkt rätt till information och innehåll i system och databaser m.m. Leverantören ska tillse att sådan information, vid detta Avtals upphörande, överförs till Avropsberättigad, eller till ställe som Avropsberättigad anvisar, på ett sätt som innebär att informationen är lätt tillgänglig och i ett läsbart och hanterbart skick. Leverantören äger inte rätt att nyttja sådan information i annat syfte än att uppfylla sina åtaganden enligt detta Avtal För god ordnings skull antecknas att äganderätten, med undantag för vad som anges i punkt 12.3, till den mjukvara, lösningar och applikationer som Leverantören använder eller tillhandahåller i samband med utförandet av Stödtjänster enligt detta Avtal, tillkommer Leverantören. Således ska inget i detta Avtal tolkas som att rättigheter till sådan mjukvara m.m. överlåtes till Avropsberättigad eller annan. 13. KVALITETSSÄKRING Leverantören ska tillse att Stödtjänster, som levereras enligt detta Avtal uppnår de krav, exempelvis avseende funktioner, säkerhet, tillgänglighet och prestanda, som stadgas i detta Avtal. Sid 10/15

11 14. INSPEKTION OCH REVISION Avropsberättigad har rätt att följa upp att Leverantören utför sina operationella åtaganden i enlighet med Avtalets krav samt fakturering och kreditering under Avtalet Förutom vad som stadgas ovan, ska Leverantören efterkomma krav om granskning som påkallas av myndighet under vars tillsyn Avropsberättigads verksamhet står. Leverantören ska erhålla skälig ersättning för kostnader orsakade av sådan granskning Resultat av revision ska gemensamt granskas av parterna. Om det vid en revision eller undersökning framkommer att Leverantörens fakturor för den granskade perioden inte är korrekta, ska Leverantören, om Leverantören instämmer därtill, omedelbart korrigera felaktigheterna i faktureringen. 15. FORCE MAJEURE Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal på grund av omständigheter som parten ej kunnat råda över såsom exempelvis avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för prestationen och befrielse från skadeståndsskyldighet (inklusive skyldighet att utge vite) och andra eventuella påföljder. Förbehållet om avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden ska dock inte anses som befrielsegrund om part själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt Part som önskar åberopa befrielsegrund enligt punkt 15.1 ska omgående vid befrielsegrundens inträdande, skriftligen meddela den andre parten om dess förekomst med angivande av typ av befrielsegrund, samt tidplan/bedömning av tid för dess upphörande. Om Avtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av viss ovan angiven omständighet, äger den andre parten skriftligen uppsäga Avtalet, enligt vad som stadgas i punkten 18. Sid 11/15

12 16. ANSVAR FÖR SKADA Leverantören ansvarar för skador som orsakats av Leverantören, dennes anställda eller av Leverantören anlitade underleverantörer, genom brott mot detta Avtal. Leverantören ansvarar inte för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust av data. Om inte annat har överenskommits mellan Parterna är Leverantörens maximala ansvar inklusive vite gentemot Avropsberättigad begränsat till femtio (50) procent av det belopp som fakturerats för Avropet under föregående tolv (12) månadersperiod. För det fall fakturering för Avropet inte skett i tolv månader ska Leverantörens maximala ansvar inklusive vite istället vara begränsat till femtio (50) procent av det belopp som beräknas faktureras för Avropet under en tolv (12) månadersperiod. Dessa begränsningar gäller dock inte om skada orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt Ersättningsanspråk ska för att vara giltigt framställas omgående efter det att Parten har märkt grunden för anspråket och under alla förhållanden senast sex (6) månader efter det att detta Avtal upphört att gälla Part är alltid skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga eller begränsa uppkomsten av skada, om han kan göra detta utan oskälig kostnad eller olägenhet. 17. FÖRSÄKRING Det åligger Leverantören att på egen bekostnad teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring som täcker de skador som Leverantören är ansvarig för enligt punkten 16. Leverantören ska vidare hålla produkter och utrustning erforderligt egendomsförsäkrad. 18. FÖRTIDA UPPHÖRANDE Avropsberättigad äger, utöver vad som tidigare anges i detta Avtal, rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om Leverantören inställt sina betalningar eller försatts i konkurs eller eljest är på obestånd Avropsberättigad har rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan för det fall Leverantören är försenad enligt punkt6.4. Om Avropsberättigad säger upp detta Avtal på denna grund, ska Leverantören omedelbart utge ersättning till Avropsberättigad med ett belopp motsvarande vad Avropsberättigad vid sådan tidpunkt erlagt i betalning för Stödtjänster. Av Sid 12/15

13 Leverantören vid sådan tidpunkt utfärdade men av Avropsberättigad ej betalda fakturor avseende Stödtjänster ska därvid anses återkallade av Leverantören och ska på Avropsberättigads begäran krediteras Avropsberättigad har vidare rätt att säga upp detta Avtal till upphörande för det fall omständighet som anges i punkt 15.2 föreligger Part har vidare rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om den andra parten bryter mot detta Avtal i väsentligt hänseende, och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar från den andra partens skriftliga meddelande därom Vid förtida upphörande av detta Avtal har Leverantören inte rätt till ersättning utöver vad som enligt Avtalet ska utgå för vid tidpunkten för det förtida upphörandet upparbetad ersättning Vid Avtalets eller del av Avtalets förtida upphörande på grund av avtalsbrott har den part som påkallar det förtida upphörandet rätt till skadestånd för liden skada på grund av avtalsbrottet, med de begränsningar som framgår av detta Avtal. För det fall Avropsberättigad sagt upp Avtalet eller hävt detta på grund av Leverantörens försening är Avropsberättigad berättigad till skadestånd endast för den del som överstiger erhållet vite. 19. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET Leverantören har inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal utan Avropsberättigads i förväg inhämtade skriftliga medgivande Oaktat det föregående ska part, utan motpartens godkännande, äga rätt att överlåta detta Avtal eller rättighet och/eller skyldigheter enligt detta Avtal till bolag eller annan enhet inom samma koncern som parten ingår i. Om den nya parten inte fullgör sina förpliktelser svarar den ursprungliga parten för förpliktelsernas fullgörande såsom för egen del För det fall Leverantörens ägarförhållanden ska ändras i så motto att mer än femtio (50) procent av aktierna i Leverantören byter ägare och sådan ny ägare inte ingår i Leverantörens koncern i den mening som avses i aktiebolagslagen (2005:551) 1 kap 11, ska Avropsberättigads skriftliga godkännande till ägarövergången inhämtas i förväg. Avropsberättigad kan Sid 13/15

14 därvid istället för att medge ägarövergången, välja att säga upp detta Avtal till upphörande i samband med ägarövergången. 20. MEDDELANDEN Kontaktpersoner för detta Avtal är: För Avropsberättigad: [ * ] För Leverantören: [ * ] Meddelanden enligt detta Avtal ska ske och anses kommit den andra parten tillhanda enligt följande: a) Överlämnande med bud vid avlämnandet; b) Avsändande med rekommenderat brev fem (5) dagar efter avsändandet för postbefordran; samt c) med e-postmeddelande vid avsändandet. 21. PUBLICITET OCH MARKNADSFÖRING Såvitt inte annat följer av lag eller annan förordning eller tvingande börsregler äger Leverantören inte rätt att utan Avropsberättigads i förväg inhämtade, skriftliga medgivande: a) Göra pressuttalande eller annat offentlig uttalande med anledning av detta Avtal, dock utan åsidosättande av tryckfrihetsförordningens bestämmelser, samt b) utnyttja Avropsberättigads och/eller Avropsberättigades namn eller registrerade varumärken/logotyper för marknadsföring av produkter och tjänster. 22. TVISTELÖSNING Tolkning och tillämpning av detta Avtal ska ske enligt svensk rätt Tvister härrörande ur detta Avtal ska avgöras av svensk allmän domstol med [ * ]s tingsrätt som första instans. Sid 14/15

15 Detta Avtal har upprättats i två (2) exemplar av vilka parterna tagit var sitt. [ ] den [ ] [ AVROPSBERÄTTIGAD] [LEVERANTÖR] Sid 15/15

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION Mellan Samtrafiken i Sverige AB och Trafikföretaget INNEHÅLL 1 PARTER... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 BAKGRUND... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 4 5 FÖRVÄNTNINGAR...

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering LULIJO 07 Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering 1 ALLMÄNT OCH DEFINITIONER 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan den som har åtagit

Läs mer

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde.

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde. 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna bestämmelser ( Bestämmelserna ) är utarbetade av Sveriges Managementkonsulter SMK AB, org. nr. 5561093617( SMK ). Användning av dessa allmänna bestämmelser får ske endast

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01 Bilaga B3a ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01 1 AVTALSDOKUMENTATION Avtalet mellan SMHI och Konsulten avseende det enskilda konsultuppdraget består av Leveransavtal med bilagor. Leveransavtal

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom G-Tre Säkerhetsteknik Koncernen tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM 1. Bakgrund 1.1 Returpack har utarbetat ett system, nedan kallat Retursystemet, för återtagning och återvinning av aluminiumburkar

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal 1 Definition av uppdraget 1. 1.1 Aura Light och Kinsman har inlett ett icke

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -. Avtal förlag Förlagets exemplar Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996). (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.) Parterna har träffat avtal enligt villkoren nedan rörande Köparens

Läs mer

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia 1 Parter Laponiatjuottjudus Box 14 962 21 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk Org. nr. 8024626965 Nedan Beställaren och Leverantör Namn och adress Nedan Leverantören

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal ingångna mellan Annonsör och TV4 AB, org. nr. 556242-7152 (nedan

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695.

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695. Avtal avseende uppdrag för Diarienummer POSTEN FRIMÄRKEN Parter Posten Meddelande AB nedan kallad Posten Organisationsnr 556711-5695 nedan kallad Uppdragstagaren Organisationsnr Enhet Posten Frimärken

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

1 Kommersiella villkor 2

1 Kommersiella villkor 2 1 Kommersiella villkor 2 2.1 Omfattning Utföraren förbinder sig, att i enlighet med angivna krav i förfrågningsunderlaget daterat 20xxxx-xx tillhandahålla, det av Utföraren i anbud daterat 20xx-xx-xx beskrivna

Läs mer

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården Upphandlingsenheten, Kristina Wikman Datum 2004-02-23 1 AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården AVTALSOMFATTNING AVTALSFORM AVTALSPARTER Leverantören åtar sig för Landstinget

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. Bilaga 2 1 (9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen PVS-951-658/13 Gunnel Fransson Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

AGENTAVTL 150728 Inledning 1. Upplåtelse 2. Nya produkter 3. Agentens behörighet 4. Försäljningsinsatser

AGENTAVTL 150728 Inledning 1. Upplåtelse 2. Nya produkter 3. Agentens behörighet 4. Försäljningsinsatser AGENTAVTL 150728 Inledning Detta avtal skall gälla mellan Faraday Zone AB nedan kallat Leverantören, med adress Saffransgatan 7 424 42 Angered och den till agent sökande som godkänt detta agentavtal med

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

Budstransporter. Licensvillkor 1 mars 2016. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. 1 Definitioner. 2 Rättigheterna till Bra Miljöval

Budstransporter. Licensvillkor 1 mars 2016. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. 1 Definitioner. 2 Rättigheterna till Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Budstransporter Licensvillkor 1 mars 2016 ALLMÄNNA VILLKOR 2016-03-01 1 Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV, och, org. nr 556337-2191, nedan kallad Leverantör, har följande ramavtal slutits efter av ESV genomförd upphandling med diarienummer 7.1-362/2013.

Läs mer

Allmänna villkor (2016:1)

Allmänna villkor (2016:1) Allmänna villkor (2016:1) 1 Tillämpning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB tillhandahåller sina klienter. 1.2 När vi anlitas för att tillhandahålla

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 2: Avropsförfrågan, anbud samt avropsavtal vid förnyad konkurrensutsättning Avropande myndighet använder

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Bil- och småhusförsäkringar

Bil- och småhusförsäkringar Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Bil- och småhusförsäkringar Licensvillkor 2011 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av personbilsdäck, fälgar och däckstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av personbilsdäck, fälgar och däckstjänster Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Åströms Sanda AB (556455-2528), Sanda, Böestavs 112, Företag organisationsnummer adress nr 620 20 KLINTEHAMN,

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2015- - Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna.

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna. KÖPEAVTAL FÖR LÄROMEDEL LÄSÅRET 2016-2017 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Köpare ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat land: )]

Läs mer

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 )

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 ) 1 ( 9 ) Mellan Stockholms Stad genom Östermalms stadsdelsnämnd, nedan kallad Beställaren och XXXXXXXXXXXXXXXX, nedan kallad Leverantören har följande avtal träffats AVTAL Avtalsinnehåll Parternas åtaganden

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas AVTAL Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas Parter Mellan AGA Gas AB (Linde Gas Therapeutics), Box 8883, 402 72 GÖTEBORG, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 84 VISBY,

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel

Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel Datum 2014-09-12 Diarienr 2014-1049 1 (17) Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel - ANSLUTNING PÅ UPPDRAG AV KUND 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 2 2. Behörig Kontaktperson och Behörig Beställare...

Läs mer

rätten till mångfaldigande, marknadsföring och spridning för BoD-titlarna i tryckt format,

rätten till mångfaldigande, marknadsföring och spridning för BoD-titlarna i tryckt format, Förlagsavtal mellan Books on Demand GmbH In de Tarpen 42 22848 Norderstedt/TYSKLAND i fortsättningen BoD - och adress - nedan kallad förlag - tecknas följande avtal: 1 Giltighetsområde De i detta förlagsavtal

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar AVTAL Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar Parter Mellan Athena Nordic AB, Box 470, 791 16 FALUN nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD AVTALSMALL Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 202100-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande

Läs mer

FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER

FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER Avtal om betalterminal. Mellan Babs Paylink AB, härefter kallat Paylink och nedanstående firma, härefter kallad Kunden, har följande avtal träffats angående hyra av betalterminal.

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

Agentavtal (för ishockeyspelare), personnummer, med adress ( Spelaren )

Agentavtal (för ishockeyspelare), personnummer, med adress ( Spelaren ) Agentavtal (för ishockeyspelare) Följande agentavtal ( Avtal ) har ingåtts mellan, personnummer, med adress ( Spelaren ) och, organisationssummer, med adress, som för uppdraget utser sin anställde/anställda,

Läs mer

för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 2 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Innehåll 1. Bakgrund och syfte 3 2. Definitioner 4 3. Regelverket

Läs mer

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Datum Dnr Sid 2015-06-02 KS 2015-464, 055 1 (8) Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Avtal/Upphandlingskontrakt Efter parternas underskrift gäller detta avtal som upphandlingskontrakt

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer

Ramavtal avseende resebyråtjänster

Ramavtal avseende resebyråtjänster KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 4 - AVTALSUTKAST 2011-10-11 Dnr 565/2011 1 (11) Ramavtal avseende resebyråtjänster 1. Parter Mellan Konkurrensverket och [Leverantören] organisationsnummer xxx-xxx och

Läs mer

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsparter: Uppdragsgivare: Landstinget Blekinge Postadress: Wämö Center Postort: 371 81 KARLSKRONA E-post: Organisationsnummer: 232100-0081 Kontaktperson:

Läs mer