Allmänna villkor (2016:1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor (2016:1)"

Transkript

1 Allmänna villkor (2016:1) 1 Tillämpning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB tillhandahåller sina klienter. 1.2 När vi anlitas för att tillhandahålla Er en tjänst accepterar Ni dessa allmänna villkor. 1.3 Om en skriftlig uppdragsbekräftelse har tillställts Er i samband med ett specifikt uppdrag skall villkoren i bekräftelsen äga företräde framför dessa allmänna villkor om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra. 2 Identifiering och personuppgifter 2.1 Enligt lag måste vi kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om ärendet och i vissa fall om medel och andra tillgångars ursprung. Detta sker i regel innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bl.a. identitetshandlingar samt dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi är även skyldiga att verifiera den information som lämnas till oss. För detta ändamål kan vi komma att inhämta information från externa källor, såsom exempelvis databaser. All information och dokumentation som vi inhämtat i samband med dessa kontroller kommer vi att behålla. 2.2 När Ni anlitar oss lämnar Ni samtycke till att vi behandlar Era personuppgifter för de ändamål som anges i denna punkt 2 samt i punkt För att vi skall kunna utföra uppdraget måste Ni utan dröjsmål tillhandahålla oss sådan komplett och korrekt information som behövs för uppdragets genomförande. Vidare måste Ni säkerställa att Er personal finns tillgänglig för att ge oss den assistans som rimligen kan begäras för att vi skall kunna genomföra uppdraget inom de uppsatta tidsramarna eller i övrigt inom rimlig tid och med bibehållen kvalitet. Under uppdragets utförande måste Ni tillse att vi utan dröjsmål får löpande information om eventuella förändringar i förutsättningarna för uppdraget. 3.4 Om Ni eller tredje man som Ni anvisat dröjer med att tillhandahålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs för att vi skall kunna genomföra uppdraget, kan detta orsaka förseningar och merkostnader för Er. I dessa fall kan vi inte ansvara för de förseningar och merkostnader som uppkommer, vare sig det rör sig om ökade arvodeskostnader eller andra kostnader. 3.5 För den händelse vi inte särskilt har överenskommit om något annat i uppdragsbekräftelsen baseras uppdraget på den information och det material som Ni tillhandahåller. När uppdraget genomförs utgår vi från att tillhandahållen information och erhållet material är korrekt och fullständigt, vilket innebär att vi inte självständigt verifierar den information och det material som Ni lämnar till oss. Vi ansvarar inte för slutsatser eller rekommendationer som baseras på felaktig eller bristfällig information från Er eller från av Er anvisad tredje man. 3 Uppdrag och tjänster 3.1 Vid tillhandahållande av våra tjänster följer vi Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. 3.2 För utförandet av uppdraget kan flera av våra anställda jurister komma att vara delaktiga. Detta enbart för att Ni skall erbjudas den sakkunskap och de resurser som krävs för att utföra uppdraget på ett ändamålsenligt sätt. Antalet personer som är involverade i uppdraget kan komma att ändras över tid. Vid uppdragets början utses en ansvarig delägare för uppdraget. Till den uppdragsansvarige delägaren kan Ni alltid med fördel vända Er med eventuella frågor. 3.6 Våra tjänster anpassas efter förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta och den information som presenteras för oss samt de instruktioner Ni ger oss. Med anledning av detta kan Ni inte förlita Er på ett visst råd eller arbetsresultat i samband med någon annan angelägenhet eller använda rådet/arbetsresultatet för annat ändamål än för vilket det lämnades. 3.7 Utkast till dokument som vi tillhandahåller Er under uppdragets utförande utgör inte vårt slutliga ställningstagande. Detta medför att Ni inte kan förlita Er på, agera eller avstå från att agera med stöd av sådana utkast. 3.8 För den händelse vi inte särskilt har överenskommit om något annat omfattar vår rådgivning inte möjliga skattekonsekvenser i det specifika

2 2 ( 5 ) uppdraget eller bedömningar av rättsläget i andra jurisdiktioner än Sverige. Vi har emellertid ett omfattande nätverk av andra professionella rådgivare och fackmän i Sverige och utomlands och bistår gärna med att finna och instruera andra professionella rådgivare och fackmän i särskilda frågor, exempelvis inhämtande av nödvändiga råd från jurister i den relevanta jurisdiktionen. 3.9 Om vi instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med andra professionella rådgivare eller fackmän, skall dessa rådgivare eller fackmän anses vara oberoende av oss, vilket innebär att vi inte tar något ansvar för att ha rekommenderat dem till Er eller för råd eller andra tjänster som de tillhandahåller Er. Vi ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare eller fackmän fakturerar Er Avtalet om uppdraget är ett avtal med Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB och inte med någon fysisk person som har anknytning till oss. Vi accepterar således Ert uppdrag som ett uppdrag för advokatbyrån och inte för en enskild jurist. Detta gäller även om det är Er uttryckliga eller underförstådda avsikt att arbetet skall utföras av en eller flera specifika personer Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat vi skapar till Er tillhör oss, men Ni har rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka de tillhandahålls. För den händelse vi inte särskilt har överenskommit om något annat i uppdragsbekräftelsen får inte något dokument eller annat arbetsresultat som framställs av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföring. 4 Sekretess, arkivering och utlämnande av information 4.3 Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsanordningar kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon med uppdragsansvarig delägare. 4.4 När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt har upphört, kommer vi att arkivera (hos oss eller hos tredje man och i pappers- eller elektronisk form) i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat som erhållits och framställts i uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som enligt vår uppfattning är påkallad av uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som påkallas av lag eller Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed. 4.5 Mot bakgrund av att vi är skyldiga att arkivera i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som erhållits och framställts i uppdraget, kan vi inte tillmötesgå en begäran om att återställa (utan att framställa och behålla en kopia av aktuell handling) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut. I de fall Ni ber oss att tömma en elektronisk akt i vårt dokumenthanteringssystem kommer vi att efterkomma Ert önskemål i den utsträckning som lag och Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed tillåter detta (men vi kommer i dessa fall att behålla en papperskopia av de dokument som tas bort eller spara dessa på något elektroniskt lagringsmedium) och normalt sett mot ersättning om arbetet är tidskrävande. 4.6 För den händelse vi inte särskilt har överenskommit om annat i uppdragsbekräftelsen kommer vi att tillställa Er alla originalhandlingar när ett uppdrag har slutförts eller på annat sätt upphört. I enlighet med vad som angivits i punkt 4.4. kommer vi emellertid att behålla en kopia av originalhandlingarna. 4.1 Den information som Ni lämnar till oss skyddar vi på lämpligt sätt och i enlighet med Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed. 4.2 Vi kommunicerar med Er och andra som är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via e-post. Även om e-post är ett effektivt sätt att kommunicera på innebär det risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi åtar oss inget ansvar för dessa risker. Om Ni skulle föredra att vi inte kommunicerar via exempelvis e-post ber vi Er meddela detta till den uppdragsansvarige delägaren. 4.7 Om vi i uppdraget anlitar eller samarbetar med andra professionella rådgivare eller fackmän har vi rätt att lämna ut sådant material och annan information som vi anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen skall kunna lämna råd till eller utföra den aktuella tjänsten. 4.8 När ett ärende blivit allmänt känt har vi rätt att i vår marknadsföring och på vår hemsida lämna information om vår delaktighet i uppdraget och om andra redan allmänt kända uppgifter om ärendet.

3 3 ( 5 ) 4.9 Om mervärdesskatt inte utgår på våra tjänster till Er är vi enligt lag skyldiga att i vissa fall lämna information till skattemyndighet om Ert momsnummer och värdet av de levererade tjänsterna. När Ni anlitar oss lämnar Ni samtycke till att vi får lämna denna information till skattemyndighet Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är också förhindrade enligt lag att underrätta Er om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. 5 Marknadsmissbruksdirektivet 5.1 Vi förväntar oss att Ni informerar oss när Ni kräver att vi skall upprätta och föra en insiderförteckning för att uppfylla Era förpliktelser enligt marknadsmissbruksdirektivet (2003/6/EC) och underliggande regler (tillsammans MAR ). Om Ni begär ett exemplar av en insiderförteckning som Ni instruerat oss att föra kommer vi att överlämna den så snart som möjligt efter begäran som görs inom fem år och en dag efter det att förteckningen upprättades eller daterades. Det åligger Er att hålla varje insiderförteckning som vi överlämnar till Er konfidentiell och endast använda den för att uppfylla förpliktelser enligt MAR. 5.2 Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de personer som finns med i en insiderförteckning är medvetna om de juridiska och andra förpliktelser som detta medför och de påföljder som finns för missbruk och otillbörlig spridning av prispåverkande information. 6 Uppdragets upphörande 6.1 Ni kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att skriftligen begära att vi frånträder uppdraget. Ni måste emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft före det att uppdraget upphörde. 6.2 I de fall misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger enligt vad som anges i punkt 4.10 är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget. 7 Arvode och kostnader 7.1 Vår avsikt är att tillhandahålla Er juridiska tjänster till marknadsmässiga arvoden och vi är alltid villiga att diskutera dessa med Er samt även, i de fall där uppdraget är väl avgränsat, överenskomma om ett fast arvode för uppdraget. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse Er med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. En uppskattning av arvodet i ett ärende är baserad på den information som vi har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är inte någon offert om fast pris. Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt. 7.2 Våra arvoden överensstämmer med vad som anges i Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed. För den händelse vi inte särskilt har överenskommit om något annat i uppdragsbekräftelsen fastställs våra arvoden på basis av uppdragets omfattning och art, uppdragets svårighet och betydelse för Er, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för oss, den tid som ställts till vårt förfogande för fullgörandet av uppdraget, uppnått resultat i uppdraget samt nedlagd tid i uppdraget. 7.3 På begäran från Er lämnas en närmare redogörelse för det utförda arbetet i uppdraget. Med anledning av att vårt arvode endast till del styrs av nedlagd tid åtar vi oss inte att tillhandahålla någon detaljerad tidredovisning där varje utförd åtgärd och/eller varje utfört arbetsmoment redovisas med därtill hörande tidsåtgång. 7.4 Utöver vårt arvode kan kostnader för resor och andra utgifter hänförliga till genomförandet av uppdraget komma att faktureras Er. Normalt betalar vi begränsade utgifter för Er räkning och fakturerar dessa i efterskott. Vi kan emellertid komma att be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till Er för betalning. 7.5 I de fall ett fast arvode har överenskommits gäller detta endast under förutsättning att Ni har tillhandahållit oss ett fullständigt och korrekt informationsunderlag om uppdraget i tiden innan överenskommelse om det fasta arvodet träffades samt att Ni fullgör Era skyldigheter i enlighet med vad som anges i punkt I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive advokatarvoden). Det är dock inte alltid att den vinnande partens samtliga kostnader är ersättningsbara. Oavsett om Ni är vinnande eller förlo-

4 4 ( 5 ) rande part måste Ni emellertid erlägga betalning för de tjänster vi har utfört och för de kostnader vi har haft i samband med att vi företrätt Er i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande. 7.7 Om Ni har en rättsskyddsförsäkring kan Ni under vissa förutsättningar och i viss utsträckning få ersättning ur försäkringen för Era advokatkostnader. Rätten till försäkringsersättning är vanligen begränsad på olika sätt, till exempel genom självrisk och takbelopp, vilket gör att försäkringsersättningen inte täcker alla kostnader. De viktigaste villkoren för försäkringen framgår ofta när försäkringsbolaget skriftligt bekräftar försäkringsfallet. För fullständig information om försäkringsvillkoren krävs att Ni tar del av försäkringsavtalsbestämmelserna. 7.8 I vissa fall kan privatpersoner ha rätt till allmän rättshjälp. Om allmän rättshjälp beviljas gäller särskilda villkor för debitering av arvode. Allmän rättshjälp täcker aldrig ersättningsskyldighet för motparts kostnader. 8.2 Varje faktura anger förfallodag (normalt sett infaller förfallodagen inte tidigare än 10 dagar från fakturadatum). Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att vi mottagit betalning av fakturan. 8.3 I vissa fall kommer vi att begära förskott innan vi påbörjar uppdraget. Inbetalt förskott kommer att användas till att reglera våra framtida fakturor. Totalbeloppet av vårt arvode för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. 8.4 För den händelse Ni ber oss att utställa en faktura till någon annan, kan vi komma att acceptera detta endast under förutsättning att det är uppenbart att förfarandet inte strider mot lag, att identiteten och andra förhållanden som anges i punkt 2 har bekräftats med avseende på fakturamottagaren och att Ni, om vi så begär, omedelbart betalar de belopp som inte betalats på förfallodagen. Något klientförhållande mellan oss och fakturamottagaren uppkommer inte. 7.9 För den händelse Ni önskar utnyttja rättsskydd eller rättshjälp skall Ni meddela oss detta när uppdraget lämnas Även i de fall rättsskydd eller motsvarande tilllämpas har vi rätt att av Er få arvode och annan ersättning för uppdraget enligt vanliga principer och i enlighet med vad som anges i denna punkt 7. Detta innebär att vi inte är bundna av de ersättningsnormer som gäller för försäkringen och att Ni är betalningsansvariga även för fakturabelopp som överstiger försäkringsersättningen. Oberoende av rättsskydd äger vi rätt att löpande fakturera arvode och kostnadsersättning hänförligt till uppdraget. 8 Fakturering 8.1 Regelbundna fakturor är ett bra sätt att hålla Er informerade om de arvoden som uppkommit och för att undvika negativa överraskningar vid slutet av ett uppdrag. I regel fakturerar vi Er månadsvis. Fakturorna kan antingen vara a conto eller slutliga. En a conto-faktura anger inte nödvändigtvis en exakt uppskattning av det belopp som skall betalas för de tjänster vi utfört. I de fall vi fakturerar er a conto, kommer den slutliga fakturan att ange det totala arvodet för uppdraget eller del av uppdraget med avdrag för det arvode som fakturerats a conto. 9 Ansvarsförsäkring 9.1 Genom att upprätthålla en separat ansvarsförsäkring i tillägg till Sveriges advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring tillser vi att vi har ett för den bedrivna verksamheten fullgott försäkringsskydd. 10 Förfarande vid klagomål och krav 10.1 Vår avsikt är att Ni skall vara nöjda med våra tjänster och att dessa uppfyller Era krav. För den händelse Ni av någon anledning är missnöjda eller har klagomål skall Ni underrätta den uppdragsansvarige delägaren så snart som möjligt. Om klagomålet avser ansvarig delägare skall klagomålet tillställas advokatbyråns styrelse. På Er begäran kommer vi att tillse att en delägare, som inte har varit involverad i uppdraget, kommer att utreda Ert klagomål och försöka besvara de frågor som Ni kan ha Krav som har samband med rådgivning som vi har lämnat skall framställas så snart som Ni har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än tolv månader efter det senare av (i) den dag då den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser och (ii) den dag då de aktuella omständigheterna var kända för Er eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för Er.

5 5 ( 5 ) 10.3 I de fall Ert krav mot oss baseras på tredje man, skattemyndighets eller annan myndighets krav mot Er skall vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för Er räkning under förutsättning att vi håller Er skadeslösa. Om Ni reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan vårt samtycke, har vi inte något ansvar för kravet Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som har påbörjats efter det att den ändrade avtalsversionen publicerades på vår hemsida Kopia av den senaste versionen av dessa villkor tillställs Er på begäran. 12 Tillämplig lag och tvistelösning 10.4 Vi kan inte hållas ansvariga för skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi har iakttagit de skyldigheter som åligger oss enligt punkt 2.1. eller punkt För prövning av tvist mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten finns en konsumenttvistnämnd inrättad av Sveriges Advokatsamfund. Ytterligare information om denna konsumenttvistnämnd kan erhållas på den Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter: Konsumenttvistnämnden Box STOCKHOLM Telefon: E-post: 11 Ändringar 11.1 Dessa villkor kan komma att ändras av oss från tid till annan. Den senaste avtalsversionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida: Dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) uppdragsbekräftelsen och samtliga frågeställningar hänförliga till dessa, vårt uppdrag och våra tjänster skall regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt Utöver den prövning som anges i ska tvister som uppstår i anledning dessa allmänna villkor, uppdragsbekräftelsen (om tillämpligt), vårt uppdrag eller våra tjänster, skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljeförfarandet skall vara Stockholm och det språk som skall användas är svenska Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till punkt samt information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet omfattas av sekretess och får inte utan den andra partens skriftliga medgivande föras vidare till tredje man. En part skall emellertid inte vara förhindrad att röja sådan information för att bevara sin rätt i förhållande till den andra parten eller till en försäkringsgivare eller om sådan skyldighet föreligger enligt tvingande lag eller regelverk för emittenter eller liknande Oavsett vad som anges i punkt har vi rätt att väcka talan i allmän domstol avseende arvodesfordringar.

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

3.6 Våra tjänster anpassas efter förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta och den information som presenteras för oss samt de instruktioner Ni

3.6 Våra tjänster anpassas efter förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta och den information som presenteras för oss samt de instruktioner Ni UPPDRAGSVILLKOR 1 Tillämpning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Wesslau Söderqvist Advokatbyrå till handahåller sina klienter. 1.2 När vi anlitas för att tillhandahålla Er en

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB

ALLMÄNNA VILLKOR Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB ALLMÄNNA VILLKOR Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB Dessa villkor är tillämpliga på samtliga uppdrag som utförs av Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB, org. nr 556678-0945, (nedan Advokatbyrån ), såvida inte

Läs mer

Allmänna villkor Litigate Lawfirm West Advokat AB

Allmänna villkor Litigate Lawfirm West Advokat AB Allmänna villkor Litigate Lawfirm West Advokat AB 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Litigate Lawfirm West Advokat AB ( Litigate ) tillhandahåller sina klienter. Sveriges

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ADVOKATFIRMAN TÖRNGREN MAGNELL KB (2014:1)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ADVOKATFIRMAN TÖRNGREN MAGNELL KB (2014:1) 1 Inledning villkorens tillämpning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Törngren Magnell KB ( Törngren Magnell, vi, oss eller firman ) tillhandahåller till klienter. 1.2

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Våra tjänster

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Våra tjänster ALLMÄNNA VILLKOR Följande villkor gäller för alla uppdrag och tjänster som utförs av Creo Advokater AB, org. nr.556725-0344, (Creo) för våra klienter, om inte annat följer av lag eller särskild skriftlig

Läs mer

Dessa villkor gäller för alla tjänster som GAEU Consulting AB ( ) erbjuder sina kunder. (Nedan benämns GAEU Consulting AB GAEU eller vi.

Dessa villkor gäller för alla tjänster som GAEU Consulting AB ( ) erbjuder sina kunder. (Nedan benämns GAEU Consulting AB GAEU eller vi. ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som GAEU Consulting AB (556621-7112) erbjuder sina kunder. (Nedan benämns GAEU Consulting AB GAEU eller vi.) 1. Team och tjänster 1.1 Vi arbetar

Läs mer

Advokatfirman Carlers allmänna villkor

Advokatfirman Carlers allmänna villkor 1 Advokatfirman Carlers allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för alla uppdrag som Advokatfirman Carler KB ( Carler ) utför för sina klienter. Vid sidan av dessa allmänna villkor gäller Sveriges

Läs mer

I början av ett uppdrag kommer vi normalt överens om omfattningen av våra tjänster. Omfattningen kan därefter ändras, ökas eller minskas.

I början av ett uppdrag kommer vi normalt överens om omfattningen av våra tjänster. Omfattningen kan därefter ändras, ökas eller minskas. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FRYDMAN ADVOKATBYRÅ Dessa villkor gäller för alla tjänster som Frydman Advokatbyrå ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

uppdrag eller använda den för annat ändamål än det för vilket den lämnades.

uppdrag eller använda den för annat ändamål än det för vilket den lämnades. 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Törngren Magnell KB ( Törngren Magnell, vi, oss eller firman ) tillhandahåller till klienter. 1.2 Törngren Magnell och dess medarbetare

Läs mer

SKIERFE ADVOKATFIRMA AB:S

SKIERFE ADVOKATFIRMA AB:S SKIERFE ADVOKATFIRMA AB:S ALLMÄNNA VILLKOR (2018:2) Dessa allmänna villkor gäller för alla uppdrag som Skierfe Advokatfirma AB ( Skierfe ) utför för sina klienter. Vid sidan av dessa allmänna villkor gäller

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Allmänt

Allmänna villkor. 1. Allmänt Allmänna villkor Dessa villkor är tillämpliga på samtliga uppdrag som utförs av Advokatfirman Linge AB, org. nr. 556791-2224, ( Advokatbyrån eller vi ), genom dess delägare och anställda för klients räkning,

Läs mer

Allmänna villkor för Maminza Advokatbyrå AB

Allmänna villkor för Maminza Advokatbyrå AB 1(5) Allmänna villkor för Maminza Advokatbyrå AB Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Maminza Advokatbyrå AB ( Maminza ) tillhandahåller sina klienter. Ni anses ha accepterat dessa villkor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ADVOKATFIRMAN NOVA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ADVOKATFIRMAN NOVA ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ADVOKATFIRMAN NOVA Dessa villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Nova AB ( Nova ) tillhandahåller sina klienter. När ni anlitar Nova anses ni ha accepterat dessa allmänna

Läs mer

Att vara kund hos oss Information och villkor

Att vara kund hos oss Information och villkor Att vara kund hos oss Information och villkor VILLKOR 1. Tillämpning och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokat Magnus Brorsson tillhandahåller sina klienter ( individuellt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (S 2016:1)

ALLMÄNNA VILLKOR (S 2016:1) ALLMÄNNA VILLKOR (S 2016:1) 1. INLEDNING 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Ramberg Advokater KB, 969776-1121 ( Ramberg Advokater, vi, oss, vår ) tillhandahåller klienter. Era

Läs mer

ADVOKAT THOMAS ÖBERG ADVOKAT ULF ANDERSSON ADVOKAT GUSTAF ANDERSSON JUR. KAND. JOHANNA DAHLIN KAMRER MARIA LINDEVALL. Gävle den 22 maj 2018

ADVOKAT THOMAS ÖBERG ADVOKAT ULF ANDERSSON ADVOKAT GUSTAF ANDERSSON JUR. KAND. JOHANNA DAHLIN KAMRER MARIA LINDEVALL. Gävle den 22 maj 2018 ADVOKAT THOMAS ÖBERG ADVOKAT ULF ANDERSSON ADVOKAT GUSTAF ANDERSSON JUR. KAND. JOHANNA DAHLIN KAMRER MARIA LINDEVALL Gävle den 22 maj 2018 Allmänna villkor Version 2018.01 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Steinmann AB (ASAB 2018:1)

Allmänna villkor för Advokatfirman Steinmann AB (ASAB 2018:1) 1 Allmänna villkor för Advokatfirman Steinmann AB (ASAB 2018:1) Utöver lagstadgade regler för advokater och Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler för god advokatsed gäller för Advokatfirmans tjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2012:9

ALLMÄNNA VILLKOR 2012:9 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Kastell Advokatbyrå AB (nedan Kastell ) tillhandahåller sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed gäller också

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning

ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som von lode advokat ab, (individuellt och gemensamt benämnt von lode, vi, oss och vår ) tillhandahåller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) 1. Tillämpning och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Åberg & Co

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR För Skånejuristen HB org.nr 969762-5524

ALLMÄNNA VILLKOR För Skånejuristen HB org.nr 969762-5524 För Skånejuristen HB org.nr 969762-5524 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Skånejuristen tillhandahåller sina klienter. Villkoren i det specifika uppdragsavtalet äger företräde framför

Läs mer

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor godkänns då man går vidare via telefonlinjen 0900-2550 på juristfragor.se eller för juristuppdrag via juristfrågor.se eller då deras samarbetspartners kontaktas och det bokas

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ADVOKATFIRMAN DELPHI

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ADVOKATFIRMAN DELPHI ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ADVOKATFIRMAN DELPHI Utöver vad som framgår av vår uppdragsbekräftelse utför vi uppdraget i enlighet med nedanstående allmänna villkor. 1. Tillämpning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller

Läs mer

Version 2013:5 2013-11-11

Version 2013:5 2013-11-11 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Skånejuristen tillhandahåller sina klienter. Villkoren i det specifika uppdragsavtalet äger företräde framför dessa allmänna villkor om och i den

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME 1. TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB ( FHH ), och där verksamma jurister och

Läs mer

Välkommen till Advokatbyrå Zacharias Kommanditbolag

Välkommen till Advokatbyrå Zacharias Kommanditbolag Sedan 1949 Välkommen till Advokatbyrå Zacharias Kommanditbolag Org. Nr. Mottagningskontor (enligt ök) 969778-1533 Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm Sverige Välkommen_KB_v1_2016-02-22 Huvudkontor (post)

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

Allmänna villkor för Gernandt & Danielsson för klienter med hemvist i Sverige (version 2012:1) 1 Tillämpningsområde

Allmänna villkor för Gernandt & Danielsson för klienter med hemvist i Sverige (version 2012:1) 1 Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 1.1 För de tjänster och råd som Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB ( G&D eller vi ) tillhandahåller i något ärende ( ärende eller uppdrag ) gäller dessa allmänna villkor jämte Sveriges

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor.

ALLMÄNNA VILLKOR. Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor. ALLMÄNNA VILLKOR Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor. Tillämpningsområde Förestående villkor skall äga tillämpning på uppdraget mellan klienten å

Läs mer

2 Klientidentifikation m.m. Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde

2 Klientidentifikation m.m. Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor jämte Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god

Läs mer

2. Rådgivningens omfattning. 1. Uppdragets utförande, tidshorisont och risker, avtalspart

2. Rådgivningens omfattning. 1. Uppdragets utförande, tidshorisont och risker, avtalspart 1. Uppdragets utförande, tidshorisont och risker, avtalspart 1.1. Advokatbyrån tackar Er för lämnat uppdrag och ser fram emot att samarbeta med Er. Advokatbyrån avser att efter bästa förmåga och i enlighet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Tjänsternas utförande

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Tjänsternas utförande !! ALLMÄNNA VILLKOR Dessa bestämmelser, härefter Allmänna Villkor, gäller för samtliga tjänster som tillhandahålls av Advokatbyrån Nywa AB, 556541-8158, härefter benämnd Advokatbyrån, om inte annat avtalats.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION Mellan Samtrafiken i Sverige AB och Trafikföretaget INNEHÅLL 1 PARTER... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 BAKGRUND... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 4 5 FÖRVÄNTNINGAR...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2018:7

ALLMÄNNA VILLKOR 2018:7 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Kastell Advokatbyrå AB (nedan Kastell ) tillhandahåller sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed gäller också

Läs mer

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs.

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs. ALLMÄNNA VILLKOR 4Finance AB, org nr. 556790-4189 Maj 2013 1. Allmän. Kreditgivare är 4Finance AB ( Vivus ). 4finance är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189 och har även sin

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

att insturera oss för er räkning. 1. Uppdragets utförande, tidshorisont och risker, avtalspart 2. Rådgivningens omfattning

att insturera oss för er räkning. 1. Uppdragets utförande, tidshorisont och risker, avtalspart 2. Rådgivningens omfattning 1. Uppdragets utförande, tidshorisont och risker, avtalspart 1.1. Advokatbyrån tackar Er för lämnat uppdrag och ser fram emot att samarbeta med Er. Advokatbyrån avser att efter bästa förmåga och i enlighet

Läs mer

ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2012:1)

ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2012:1) ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2012:1) 1. Tillämpningsområde m.m. 1.1 Utöver vad som följer av tvingande lag och god advokatsed, gäller dessa allmänna villkor för

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

Allmänna uppdragsvillkor (2019:1)

Allmänna uppdragsvillkor (2019:1) Allmänna uppdragsvillkor (2019:1) 1. Inledning och uppdragets omfattning Dessa allmänna uppdragsvillkor äger tillämpning på och omfattar all rådgivning och tjänster som vi, Advokatfirman Titov & Parters

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

Licensavtal. 1.0 Inledning, upplåtelse. 2.0 Kontaktpersoner för parterna. Box 5501 114 85 Stockholm. Monica Björk 08-783 8421

Licensavtal. 1.0 Inledning, upplåtelse. 2.0 Kontaktpersoner för parterna. Box 5501 114 85 Stockholm. Monica Björk 08-783 8421 Licensgivare: Byggmaterialindustrierna Service AB ( BMI ) Postadress: Box 5501 114 85 Stockholm Organisationsnummer: 556132-6157 Licenstagare: [Infoga firmanamn] ( Licenstagaren ) Postadress: Organisationsnummer:

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering LULIJO 07 Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering 1 ALLMÄNT OCH DEFINITIONER 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan den som har åtagit

Läs mer

PROTOKOLL 2011-04-27 muntlig förberedelse i Göteborg

PROTOKOLL 2011-04-27 muntlig förberedelse i Göteborg Avdelning 2 muntlig förberedelse i Göteborg Aktbilaga 31 Mål nr Sid 1 (10) Tid: 09.00-10.50 RÄTTEN Chefsrådmannen Henrik Winman (ordförande) FÖRARE Tingsnotarien Malin Bengtsson PARTER Kärande Appro Aktiebolag,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde.

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde. 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna bestämmelser ( Bestämmelserna ) är utarbetade av Sveriges Managementkonsulter SMK AB, org. nr. 5561093617( SMK ). Användning av dessa allmänna bestämmelser får ske endast

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01 SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD Särskilt villkor 2012-01-01 Ansvar & Rättsskydd Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet... 4 Ansvarsförsäkring... 4 Försäkrad

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) 204acb8f-45d1-495e-8bbb-77102cf28934 Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller

Läs mer

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -. Avtal förlag Förlagets exemplar Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996). (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.) Parterna har träffat avtal enligt villkoren nedan rörande Köparens

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME ADVOKATBYRÅ

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME ADVOKATBYRÅ ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME ADVOKATBYRÅ 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB ("FHH"), och där verksamma

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal 1 Definition av uppdraget 1. 1.1 Aura Light och Kinsman har inlett ett icke

Läs mer

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom G-Tre Säkerhetsteknik Koncernen tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

av Svensk Markrätt 2016

av Svensk Markrätt 2016 Allmänna villkor för tjänster tillhandahållna av Svensk Markrätt 2016 1. Tillämpning och tolkning Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Svensk Markrätt tillhandahåller sina kunder. Anlitar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Tjänsternas utförande

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Tjänsternas utförande !! ALLMÄNNA VILLKOR Dessa bestämmelser, härefter Allmänna Villkor, gäller för samtliga tjänster som tillhandahålls av Advokatbyrån Nywa AB, 556541-8158, härefter benämnd Advokatbyrån, om inte annat avtalats.

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund v1.5 maj 2015 Bilaga 1 Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö 1. Bakgrund Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag org. nr. 516401-8615

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Allmänna villkor. Allmänna villkor hos Sumeto AB 2019:1

Allmänna villkor. Allmänna villkor hos Sumeto AB 2019:1 Allmänna villkor Allmänna villkor hos Sumeto AB 2019:1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga konsulttjänster som tillhandahålls av SUMETO AB, med organisationsnummer 559082-3034, (nedan kallad Sumeto,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01 Bilaga B3a ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01 1 AVTALSDOKUMENTATION Avtalet mellan SMHI och Konsulten avseende det enskilda konsultuppdraget består av Leveransavtal med bilagor. Leveransavtal

Läs mer

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna.

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna. KÖPEAVTAL FÖR LÄROMEDEL LÄSÅRET 2016-2017 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Köpare ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat land: )]

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER. Postnummer, Ort

AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER. Postnummer, Ort AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER Bolagets namn Bolagets organisationsnummer Gatuadress, Box Postnummer, Ort Kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson Ovanstående

Läs mer

Advokatfirman VICI. Advokatfirman VICI 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman VICI (2015:1)

Advokatfirman VICI. Advokatfirman VICI 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman VICI (2015:1) Allmänna villkor för (2015:1) 1. Allmänt 1.1. Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för avtal som ingås mellan Advokatfirman VICI AB ( VICI ) och klient, avseende uppdrag om juridisk rådgivning och

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR KONSUMENT för leverans av fjärrvärme som används i enskilt bruk (Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket) 1. Inledande bestämmelser 1.1. a) Dessa almänna

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Rättskyddsförsäkring

Rättskyddsförsäkring Rättskyddsförsäkring Tvister 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 1.1 Den försäkrade och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande Lag (SFS 1999:116 om skiljeförfarande Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får genom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän. Ett sådant avtal kan avse

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM

VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM 1.1.2012 VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR Båt- och motorverkstäder samt måleriverkstäder, som tillhör Båtbranschens Centralförbund Finnboats rf:s

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Dessa avtalsvillkor har utarbetats av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket. Antagna av Umeå Energi 2010-01-01.

Läs mer

Beredning och föredragning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors

Beredning och föredragning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors Stadsstyrelsen 14 12.01.2015 Utredning av upphandling av advokattjänster, fallet Keskimäki 737/00/2014, 919/01.01.04/2011 STST 14 Beredning och föredragning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors Bakgrund

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer