ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2012:1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2012:1)"

Transkript

1 ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2012:1) 1. Tillämpningsområde m.m. 1.1 Utöver vad som följer av tvingande lag och god advokatsed, gäller dessa allmänna villkor för alla uppdrag ni lämnar till Advokatfirman Öberg & Associés AB ( Öberg & Associés eller vi ). 1.2 Avvikelser från de allmänna villkoren ska, för att vara bindande, avtalas skriftligen. 1.3 I dessa allmänna villkor avses med tjänster såväl rådgivning som andra tjänster. Med uppdrag avses samtliga delar och aspekter av ett ärende även om det innefattar flera instruktioner, jurister och rättsområden och även om skilda fakturor ställs ut. 2. Partsställning m.m. Er avtalspart är Öberg & Associés och ingen annan till Öberg & Associés knuten juridisk eller fysisk person. Om inte annat följer av tvingande lag, ansvarar ingen annan än Öberg & Associés för de tjänster och råd som tillhandahålls av Öberg & Associés. 3. Identifikationskontroll 3.1 Enligt lag måste vi för vissa uppdrag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi är också skyldiga att ha administrativa rutiner för att uppfylla de krav som lagstiftningen ställer. 3.2 Vi kan därför komma att be er om bland annat identitetshandlingar avseende er och annan person som för er räkning är inblandad i uppdraget och, för en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen däröver liksom om information och dokumentation som utvisar varifrån medel och andra tillgångar kommer. 3.3 Vi är även skyldiga att verifiera den information som lämnas till oss och för detta ändamål kan vi komma att inhämta information från externa källor. All information och dokumentation som vi inhämtat i samband med dessa kontroller kommer vi att behålla. 3.4 Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är också förhindrade enligt lag att underrätta er om att misstankar föreligger eller om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fallen misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget. 3.5 Vi kan inte hållas ansvariga för skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi iakttagit de skyldigheter såsom vi har uppfattat åligger oss enligt punkterna 3.1 till Lämnande och mottagande av uppdrag 4.1 Uppdrag kan lämnas muntligen eller skriftligen (inkl genom e-post). 4.2 Vi utgår från att anvisade kontaktpersoner är behöriga att lämna de instruktioner som vi får under uppdragets gång, även om någon skriftlig fullmakt eller annan dokumentation som utvisar behörighet inte har företetts. 5. Befogenheter Genom att anlita Öberg & Associés ger ni oss rätt att vidta de åtgärder som vi anser vara lämpliga för att utföra det uppdrag som vi anlitas för. Vi anlitar dock inte andra rådgivare på er bekostnad utan ert föregående samtycke. 6. Tjänster och uppdrag 6.1 För att stärka våra personliga relationer och vår ömsesidiga affärsrelation, och för att vi

2 2(5) bättre ska förstå er affärsverksamhet och den marknad på vilken ni verkar, kommer en av våra delägare att utses till klientansvarig delägare. Den klientansvarige delägaren har det övergripande ansvaret för våra tjänster gentemot er Det kommer också att finnas en delägare som är ansvarig för vårt arbete i varje enskilt uppdrag. Detta kan vara er klientansvarige delägare eller en annan delägare med relevant expertis. 6.3 För varje uppdrag utses en uppdragsansvarig delägare som ansvarar för vår rådgivning i det enskilda ärendet. Den uppdragsansvarige delägaren är fri att utse en projektgrupp bestående av andra advokater, biträdande jurister och/eller annan personal för att utföra uppdraget. Sammansättningen av gruppen kan ändras allteftersom. 6.4 Beroende på ärendets natur och dess komplexitet kan en anställd advokat eller en biträdande jurist utses till projektledare för uppdragets utförande, varvid den uppdragsansvarige delägaren icke desto mindre ansvarar för rådgivningen i ärendet. Detta ska framgå av uppdragsbekräftelsen eller dokumenteras på annat sätt. 6.5 Vår rådgivning anpassas helt efter den information som lämnas oss och de instruktioner som vi ges av er inom ramen för ett visst uppdrag. Ni kan därför varken använda eller annars förlita er på våra råd i någon annan situation eller för något annat ändamål än den specifika situation respektive ändamål som rådgivningen avser. Rådgivningen är vidare alltid bestämd till en viss tidpunkt och vi ansvarar inte för att den kan bli inaktuell. 6.6 Vår rådgivning omfattar aldrig affärsmässiga, finansiella, skattemässiga eller redovisningsmässiga konsekvenser av era beslut eller ageranden. Eventuella uttalanden om sådana konsekvenser utgör inte rådgivning som ni kan förlita er på. 6.7 Vår rådgivning omfattar inte lagstiftning i andra jurisdiktioner än den svenska (inklusive unionsrätten och Europarätten), med mindre än att annat uttryckligen framgår av uppdragsbekräftelsen. Eventuella uttalanden om utländsk lagstiftning utgör inte rådgivning som ni kan förlita er på. 7. Kommunikation 7.1 I avsaknad av annan instruktion får vi kommunicera med er genom internet och e- post trots de säkerhets- och sekretessrisker detta innebär. Vi ansvarar inte för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation. 7.2 Mot bakgrund av risken att e-post sorteras bort av säkerhets- och skräppostfilter, bör alla viktiga e-postmeddelanden följas upp med ett telefonsamtal för att bekräfta att meddelandet har mottagits. 8. Externa rådgivare 8.1 Efter överenskommelse inhämtar vi rådgivning från utländska advokater, jurister eller rådgivare av annat slag och administrerar nödvändiga kontakter med dem inom ramen för uppdraget. 8.2 Om vi arbetar tillsammans med andra rådgivare ska dessa anses som oberoende från oss, oavsett om de har anlitats av oss självständigt, på ert uppdrag eller av er direkt. Vi ansvarar därmed inte för tjänster och råd som sådana rådgivare tillhandahåller. Om inte annat uttryckligen bestäms, ansvarar vi inte heller för arvoden och kostnader som sådana rådgivare debiterar. Ett uppdrag att för er räkning anlita rådgivare innebär en befogenhet för oss att utan eget ansvar acceptera eventuella ansvarsbegränsningar som dessa rådgivare uppställer. 8.3 I den mån en ansvarsbegränsning föreligger i förhållande till någon annan rådgivare ska eventuellt solidariskt ansvar för oss avseende rådgivarens vållande, reduceras med det belopp som vi hade kunnat utfå om rådgivarens ansvar inte hade begränsats. Detta gäller oavsett rådgivarens eventuella betalningsförmåga. 8.4 Vad som ovan har sagts om rådgivare gäller i samtliga delar även för fackmän. 9. Sekretess m.m. 9.1 Som ledamöter av Sveriges respektive Danmarks advokatsamfund omfattas vi av den tystnadsplikt som föreskrivs i lag och respektive advokatsamfundets regler. Vi kommer inte att för utomstående röja omständighet som inte är offentlig annat än om det behövs som ett led i uppdragets utförande,

3 3(5) eller om ni har samtyckt till det. Vi är dock, oavsett tystnadsplikten, enligt lag skyldiga att lämna ut uppgifter bland annat i samband med utredning av vissa brott. 9.2 Vid arbete tillsammans med andra rådgivare eller fackmän som har anlitats i ert intresse har vi befogenhet att utge den information och det material som kan behövas för att sådana personer ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 9.3 Om ni inte har meddelat annat har vi, när ett ärende har avslutats eller blivit allmänt känt, rätt att informera om vår medverkan på vår hemsida, till klienter, i fackpress, i offerter, till rankinginstitut och i andra marknadsföringssammanhang samt till EU:s öppenhetsregister. Utöver uppgiften om vår medverkan får sådan information endast innehålla uppgifter om uppdraget som redan kommit till allmän kännedom eller som ni annars har samtyckt till. Om vi har skäl att anta att ni skulle ha något emot att ett sådant informationslämnande sker, kommer vi att inhämta ert uttryckliga samtycke. 9.4 I vissa fall föreligger lagstadgad skyldighet att lämna information till skattemyndigheterna om ert momsregistreringsnummer och det belopp som vi har debiterat för våra tjänster. Genom att anlita oss samtycker ni till att sådan information lämnas. 10. Registrering av vår Public Affairsrådgivning i EU:s öppenhetsregister 10.1 Öberg & Associés är registrerat i Europeiska unionens öppenhetsregister, eftersom vi för våra klienters räkning kan få i uppdrag att ta kontakt med politiker, att ta samhällskontakter och att ta kontakter med EU:s institutioner och tjänstemän i syfte att påverka unionslagstiftningen (s.k. Public Affairs) Registret omfattar däremot inte vår traditionella juridiska rådgivning, när vi bistår klienter i enskilda mål i EU-domstolen, i konkurrensärenden eller ansökningar och tillgång till EU-institutionernas handlingar Registret ger allmänheten central information om vem som försöker påverka EU:s beslutsfattande, vilka intressen som ligger bakom och vilka resurser som investeras i verksamheten. Eftersom vi har registrerat oss i EU:s öppenhetsregister har vi förbundit oss att i våra förbindelser med EU:s institutioner, ledamöter, tjänstemän och annan personal följa öppenhetsregistrets etiska regler och uppförandekod Som registrerad advokatbyrå i EU:s öppenhetsregister ska vi uppge omsättningen för den verksamhet som faller inom registrets användningsområde under det senaste räkenskapsåret. Vi ska därför i EU:s öppenhetsregister även uppge de kunder för vilkas räkning vi har varit verksamma i förhållande till EU-institutionerna vad gäller påverkansarbete Vid en eventuell konflikt mellan Sveriges advokatsamfunds etiska regler och dess Vägledande regler om god advokatsed (VRGA) och EU:s öppenhetsregisters etiska regler och uppförandekod äger VRGA företräde. Vi kommer därför att begära uttryckligt samtycke från våra klienter innan vi publicerar några uppgifter om våra klienter i EU:s öppenhetsregister, med mindre än att detta kan presumeras enligt punkt 9.3 ovan. 11. Immateriella rättigheter Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat vi genererar inom ramen för ett uppdrag tillhör oss, men ni ges rätt att använda dem för det syfte de har skapats. I avsaknad av en särskild överenskommelse därom får sådana arbetsresultat inte ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål. 12. Arvode och utlägg 12.1 Vi accepterar uppdrag om vi bedömer att det finns en hög sannolikhet för att vår insats och expertis skapar ett mervärde för er som klient som överstiger uppdragets kostnader. Vi är alltid öppna för att diskutera alternativa och villkorade arvodesmodeller innan ni ger oss en uppdragsbekräftelse Om inte annat avtalats, debiteras våra arvoden månatligen på löpande räkning. Enligt de principer som gäller för god advokatsed sker, efter avslutande av uppdraget, en slutdebitering med beaktande av följande faktorer: (i) uppdragets omfattning, art, svårighetsgrad och betydelse (ii) advokaternas och juristernas skicklighet och erfarenhet inom det rättsområde som uppdraget avser (iii) eventuell tidspress och om arbetet har krävt

4 4(5) insatser på kvällstid eller över helger (iv) det värde som uppdraget har avsett (v) nedlagd tid (vi) eventuella risker för Öberg & Associés, samt (vii) uppnått resultat Det kan förekomma att vi på grundval av vår erfarenhet och den information som finns tillhanda på förhand gör uppskattningar av vad ett uppdrag kan komma att kosta. Sådana uppskattningar är inte bindande och utgör inte heller offerter om takpris eller fast pris Överenskommelser om fast pris eller andra prismodeller än i punkterna 12.2 och 12.3 kräver särskilt skriftligt avtal Utöver vårt arvode tillkommer våra utlägg för resor, logi och andra utgifter (t.ex. för bud, andra rådgivare, sökningar i databaser m.m.) att debiteras er. Normalt betalar vi begränsade utgifter för er räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan komma att be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till Er för betalning Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt. 13. Fakturering 13.1 Fakturering sker normalt månadsvis med 30 dagars betalningsfrist. Slutlig fakturering sker i enlighet med punkt 12.2 ovan inom 30 dagar från det att uppdraget slutförts Vi förbehåller oss dock rätten att i stället ställa ut à conto fakturor för vårt arvode, samt att begära förskott såväl innan vi påbörjar vårt arbete som under arbetets gång. Avräkning av eventuella förskottsbetalningar och à contobetalningar sker i samband med slutfakturering Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. 14. Särskilt om rättegångskostnader och rättsskyddsförsäkring 14.1 Om uppdraget rör en tvist i domstol eller skiljeförfarande finns det risk att förlorande part åläggs ersätta den vinnande partens rättegångskostnader. Er betalningsskyldighet till oss för arvoden och kostnader påverkas emellertid inte av om ni vinner eller förlorar När en rättsskyddsförsäkring används för att finansiera våra arvoden och kostnader är ni skyldiga att betala oss för arvoden och kostnader även till den del dessa överstiger vad försäkringen täcker. 15. Upphörande av uppdrag 15.1 Ni har rätt att när som helst begära att vi frånträder uppdraget Utöver situationer i vilka vi enligt lag eller god advokatsed är skyldiga att frånträda ett uppdrag, har vi alltid rätt att frånträda ett uppdrag vid utebliven betalning, bristfälliga instruktioner eller om förtroende mellan oss inte längre föreligger Om uppdraget bringas att upphöra i förtid, vare sig det är på ert eller vårt initiativ, är ni skyldiga att betala för det arbete vi har utfört (även om detta inte har avslutats) och ersätta oss för eventuella kostnader som vi har haft före frånträdet. 16. Klagomål och krav 16.1 Eventuella klagomål eller krav ska framställas till klientansvarig delägare så snart ni har fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för klagomålet eller kravet Krav får inte framställas senare än 365 dagar efter det senare av (i) dagen för vår sista faktura i det uppdrag till vilket kravet hänför sig och (ii) dagen då de omständigheter som ligger till grund kravet blev kända för er eller kunde ha blivit kända för er om ni genomfört rimliga efterforskningar Om ett krav har sin grund i myndighets eller tredje mans krav mot er, ska vi eller våra försäkringsgivare ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning förutsatt att vi med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor eller annorstädes håller er skadelös. Om ni bemöter, reglerar, förlikar eller på annat sätt vidtar någon åtgärd avseende ett sådant krav utan vårt samtycke, ska vi inte ha något ansvar för kravet En förutsättning för att vi eller vår försäkringsgivare ska utbetala ersättning till er med anledning av ert krav är att ni till oss eller

5 5(5) till våra försäkringsgivare överför rätten till regress mot tredje man. 17. Ansvarsförsäkring 17. Vi upprätthåller en för vår verksamhet anpassad ansvarsförsäkring i tillägg till Sveriges Advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring. 18. Ansvarsbegränsning 18.1 Vi ansvarar inte för skada som har uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 182 Vi ansvarar inte för skada som har uppkommit till följd av att ni har använt våra arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än de som avsågs när råden eller arbetsresultatet avgavs Vi ansvarar inte för skada som har uppkommit till följd av uttalanden som jämlikt punkterna 6.6 och 6.7 inte utgör rådgivning Vi ansvarar inte för skada gentemot tredje man Vårt ansvar för skada omfattar inte utebliven produktion, omsättning eller vinst eller någon annan indirekt skada, förlust, följdskada eller följdförlust Vårt ansvar för ren förmögenhetsskada är begränsat till ett belopp om 17 miljoner svenska kronor per skada, jurist och försäkringsår. Om vårt arvode i uppdraget understiger kronor ska dock vårt ansvar vara begränsat till det högre av till tre (3) miljoner kronor och försäkringsskyddet enligt Sveriges advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring. Begränsningen av vårt ansvar gäller inte i fall av grov försummelse från vår sida Vårt uppdrag för er och dessa allmänna villkor regleras av svensk rätt Tvist som har samband med dessa villkor eller något uppdrag för er ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm Utan hinder av föregående stycke har vi rätt att såvitt avser era förfallna fordringar vidta inkassoåtgärder, ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan mot er i domstol. 20. Arkivering 20.1 Om inte annat avtalats kommer alla eventuella originalhandlingar såsom avtal eller bolagshandlingar att sändas till er när ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört. Vi behåller dock kopior av handlingarna för vårt arkiv När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört kommer vi att arkivera (hos oss eller tredje man) i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat som genererats inom ramen för uppdraget. Arkivering kan ske i pappersform eller elektroniskt. Materialet arkiveras under den tid vi anser lämplig med hänsyn till uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som påkallas av lag eller god advokatsed. 21. Ändringar i dessa villkor Dessa villkor kan komma att ändras över tiden. Den version som finns publicerad på vår hemsida vid den tidpunkt uppdraget påbörjas gäller fortsättningsvis för uppdraget Vårt ansvar för skada ska under alla omständigheter reduceras med det belopp som ni kan erhålla enligt försäkring som ni har tecknat eller annars omfattas av eller enligt ett avtal eller skadelöshetsförbindelse som ni har ingått eller är förmånstagare till. 19. Tillämplig lag och tvistlösning

ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning

ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som von lode advokat ab, (individuellt och gemensamt benämnt von lode, vi, oss och vår ) tillhandahåller

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Särskilda villkor avseende telefonrådgivning Advokatbyrån Gulliksson AB tillhandahåller en telefonrådgivningstjänst inom området för affärsjuridik

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR För Skånejuristen HB org.nr 969762-5524

ALLMÄNNA VILLKOR För Skånejuristen HB org.nr 969762-5524 För Skånejuristen HB org.nr 969762-5524 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Skånejuristen tillhandahåller sina klienter. Villkoren i det specifika uppdragsavtalet äger företräde framför

Läs mer

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor godkänns då man går vidare via telefonlinjen 0900-2550 på juristfragor.se eller för juristuppdrag via juristfrågor.se eller då deras samarbetspartners kontaktas och det bokas

Läs mer

Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde. 2 Klientidentifikation m.m.

Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde. 2 Klientidentifikation m.m. Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor jämte Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Introduktion

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Introduktion ALLMÄNNA VILLKOR 1. Introduktion 1.1 Följande villkor för åtagandet gäller samtliga uppdrag som ni anförtror åt Advokatfirman Nordia KB ( Nordia, vi, oss eller vår ) samt allt arbete som utförs av Nordia

Läs mer

Fastighetsförsäljningar

Fastighetsförsäljningar ADVOKATFIRMAN Fastighetsförsäljningar OFFENTLIGA AUKTIONER LIMHAMN, Polgatan 57 För klients räkning säljs, på offentlig auktion, denna genuina stora friliggande villa med lummig barnvänlig trädgård på

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor.

ALLMÄNNA VILLKOR. Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor. ALLMÄNNA VILLKOR Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor. Tillämpningsområde Förestående villkor skall äga tillämpning på uppdraget mellan klienten å

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed

Vägledande regler om god advokatsed Antagna av Advokatsamfundets styrelse den 29 augusti 2008 Vägledande regler om god advokatsed Om de vägledande reglerna Enligt 8 kap. 4 första stycket rättegångsbalken skall en advokat i sin verksamhet

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

Allmänna villkor om Redovisningstjänster

Allmänna villkor om Redovisningstjänster Allmänna villkor om Redovisningstjänster version 2011:1 februari 2011 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de redovisningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ("Revisionsbyrån")

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 PRISER OCH PRODUKTSAMMANFATTNING RÄNTA Rörlig. Gå in på www.marginalen.se för aktuell ränta. SPARBELOPP Upp till 5 000 000 kronor per kund

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad senast 2009-12-11 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010

TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010 Tillägg till Allmänna Bestämmelser IT-Drift version 2008 1 (15) TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010 Tillägg till Allmänna Bestämmelser IT-Drift version 2008 Detta tillägg tillsammans med Allmänna bestämmelser

Läs mer

Avtalets innebörd Priser och betalningsvillkor Sekretess

Avtalets innebörd Priser och betalningsvillkor Sekretess Digitalfaktura NLAL AB, (org. nr. 556935-8046) nedan benämnt Digitalfaktura, tillhandahåller en faktureringstjänst på internet. I det följande anges de villkor som gäller för Tjänsten. Genom att registrera

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad, senast december 2012 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer