för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation"

Transkript

1 1 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

2 2 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Innehåll 1. Bakgrund och syfte 3 2. Definitioner 4 3. Regelverket 5 4. Identitetsfederationen 9 5. Regler för Federationsoperatören Regler för Leverantörer av eid-tjänst Regler för Tillhandahållare av e-tjänst Persondataskydd Sekretess Kontroll Immateriella rättigheter Reklamation Befrielsegrund Begränsning av åtkomst till Identitetsfederationen Uppsägning av Anslutningsavtal Verkan av Anslutningsavtals upphörande Meddelanden Tillämplig lag och tvister 26

3 3 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext 1. Bakgrund och syfte 1.1 Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden stödja och samordna elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer) i den offentliga förvaltningens e-tjänster. 1.2 E-legitimationsnämnden har tagit fram regler för e-legitimationer som avses kunna användas både för den offentliga förvaltningens e-tjänster och för privata e-tjänster. De utfärdare av e-legitimationer som uppfyller de uppställda reglerna kan genom avtal med E-legitimationsnämnden ges rätt att använda ett särskilt kännetecken i anslutning till kravenliga e-legitimationer. 1.3 Regelverket för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation syftar till att etablera en modell för att reglera förhållandet mellan parterna i en så kallad identitetsfederation bestående av (a) (b) (c) parter som tillhandahåller e-tjänster där det krävs elektronisk legitimering eller elektronisk underskrift, parter som levererar intyg i elektronisk form med uppgifter om e-legitimationsinnehavares identitet eller attribut, och en part som handlägger och administrerar anslutning till federationen och tillhandahåller de register och tjänster som behövs för att samordna leverans av intygen till e-tjänsterna. Avsikten är att denna modell, tillsammans med de nämnda reglerna för e-legitimationer, ska underlätta samordning mellan identitetsfederationer och tillhandahållande av motsvarande tjänster inom flera identitetsfederationer. Sådan samordning avses främja tillhandahållande och användning av elektronisk identifiering och underskrift inom både offentlig och privat sektor. 1.4 Detta regelverk (Regelverket) är tillämpligt mellan parter i en identitetsfederation. Part ansluts till identitetsfederationen genom skriftligt avtal. Ändring av och tillägg till Regelverket samordnas med andra gällande regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation på sätt som anges i Regelverket och

4 4 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext E-legitimationsnämndens interna föreskrifter IFS 2009:01 om förvaltning av infrastrukturen för Svensk e-legitimation. Avtalsvillkor som avviker från bestämmelserna i det vid var tid gällande Regelverket gäller endast mellan parter som skriftligen avtalat om sådant avtalsvillkor. 2. Definitioner I Regelverket betyder 1. Anslutningsavtal: ett sådant avtal om anslutning av en Leverantör av eid-tjänst eller Tillhandahållare av e-tjänst som avses i punkt respektive 4.4.1, 2. Användare: en fysisk person som har en Svensk e-legitimation, 3. Identitetsfederationen: den samverkan för elektronisk legitimering av Användare som regleras i Anslutningsavtalen och Regelverket, 4. Identitetsintyg: ett av en Leverantör av eid-tjänst utställt intyg i elektronisk form med uppgifter om en Användares identitet och attribut, 5. Federationsoperatören: den part som inom Identitetsfederationen för Metadataregister, tillhandahåller aktuella Tilläggstjänster, handlägger och administrerar Anslutningsavtal, samt tillhandahåller därmed förenade tjänster och i övrigt förvaltar Identitetsfederationen, 6. Kännetecknen: de särskilda kännetecken som E-legitimationsnämnden från tid till annan anvisar för användning i anslutning till Svensk e-legitimation och som för närvarande har den utformning som framgår av Bilaga K, 7. Legitimeringstjänst: en av en Leverantör av eid-tjänst tillhandahållen tjänst för legitimering av Användare och utställande av Identitetsintyg med stöd av Svensk e-legitimation, 8. Leverantör av eid-tjänst: en part som enligt tillämpligt Anslutningsavtal avses tillhandahålla Legitimeringstjänst och aktuella Tilläggstjänster och leverera Identitetsintyg, samt tillhandahålla därmed förenade tjänster,

5 5 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext 9. Metadataregister: det register som Federationsoperatören för över Leverantörer av eid-tjänst, Tillhandahållare av e-tjänst, m.m., 10. Part: var och en av Federationsoperatören, Leverantörerna av eid-tjänst och Tillhandahållarna av e-tjänst, 11. Svensk e-legitimation: de tekniska hjälpmedel för elektronisk identifiering som tillhandahålls av en Utfärdare av Svensk e-legitimation och uppfyller de krav som E-legitimationsnämnden har ställt upp i avtal med utfärdaren, 12. Tekniska ramverket: de tekniska specifikationer för Identitetsfederationer för Svensk e-legitimation som E-legitimationsnämnden från tid till annan föreskriver och som för närvarande har den utformning som framgår av Bilaga E, 13. Tillhandahållare av e-tjänst: en part som enligt tillämpligt Anslutningsavtal avses beställa Identitetsintyg för att hantera frågor om identitet och attribut i anslutning till en e-tjänst, 14. Tillitsnivåer: de skyddsklasser för Svensk e-legitimation som anges i Tillitsramverket, 15. Tillitsramverket: de regler om Tillitsnivåer som E-legitimationsnämnden från tid till annan föreskriver och som för närvarande har den utformning som framgår av Bilaga B, 16. Tilläggstjänster: de tjänster som beskrivs i Bilaga G, och 17. Utfärdare av Svensk e-legitimation: en part som enligt avtal med E-legitimationsnämnden har rätt att, i anslutning till e-legitimationer som uppfyller i avtalet uppställda krav, använda Kännetecknen. 3. Regelverket 3.1 Identitetsfederationens reglering Identitetsfederationen regleras genom Regelverket och Anslutningsavtalen i den utsträckning avvikande bestämmelser inte föreskrivits i tvingande lag eller annan tvingande författning. Om ett Anslutningsavtal innehåller bestämmelse som står i motsättning till bestämmelse i Regelverket ska bestämmelsen i Anslutningsavtalet gå före bestämmelsen i Regelverket om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

6 6 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext 3.2 Regelverkets delar Regelverket består av denna huvudtext och följande bilagor: Bilaga A Bilaga B Bilaga C Bilaga D Bilaga E Bilaga F Bilaga G Bilaga H Bilaga I Bilaga J Bilaga K Bilaga L Bilaga M Ersättning och fakturering (federationsspecifik) Tillitsramverk för Svensk e-legitimation Servicenivåer (federationsspecifik) Tekniska specifikationer (federationsspecifik) Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation Krav avseende medverkan till test (federationsspecifik) Tilläggstjänster (federationsspecifik) Användargränssnitt m.m. Fördelning av personuppgiftsansvar (federationsspecifik) Rapporteringsrutiner (federationsspecifik) Kännetecken för Svensk e-legitimation E-legitimationsnämndens interna föreskrifter IFS 2009:01 om förvaltning av infrastrukturen för elektronisk identifiering Förteckning över ändringar och tillägg (federationsspecifik) 3.3 Tolkningsordning Om bestämmelser i Regelverket står i motsättning till varandra ska (a) en bestämmelse gå före en annan om så uttryckligen anges eller omständigheterna annars uppenbarligen så föranleder,

7 7 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext (b) (c) (d) (e) en bestämmelse i denna huvudtext gå före en bestämmelse i någon av bilagorna, en bestämmelse i en i punkt 3.2 tidigare nämnd bilaga gå före en bestämmelse i en senare nämnd bilaga, en bestämmelse i ett yngre dokument gå före en bestämmelse i ett äldre dokument, och en specifik bestämmelse gå före en allmän bestämmelse. Dessa tolkningsregler ska tillämpas så att en tidigare i (a) (d) nämnd regel går före en senare nämnd regel. 3.4 Ändring och tillägg förvaltas på det sätt som föreskrivs i E-legitimationsnämndens senast beslutade interna föreskrifter IFS 2009:01 om förvaltning av infrastrukturen för Svensk e-legitimation, vilka för närvarande har det innehåll som framgår av Bilaga L. Om Identitetsfederationen inte är den identitetsfederation för offentlig sektor där E-legitimationsnämnden är federationsoperatör gäller punkt dock inte med avseende på de bilagor som i punkt 3.2 anges vara federationsspecifika De ändringar av eller tillägg till Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation som beslutats enligt de föreskrifter som nämns i punkt ska gälla även för Regelverket. Ändring eller tillägg som innebär avvikelse från reglerna i denna huvudtext, Bilaga A eller Bilaga C gäller dock inte om Leverantör av eid-tjänst eller Tillhandahållare av e-tjänst till Federationsoperatören har lämnat en sakligt grundad invändning mot ändringen eller tillägget senast 30 dagar efter underrättelse om ändringen eller tillägget lämnats enligt punkt 3.4.3, såvida inte ändringen eller tillägget av E-legitimationsnämnden har beslutats vara nödvändigt på grund av allvarliga säkerhetsskäl, ny författningsreglering, beslut av domstol eller annan myndighet eller annat särskilt skäl. Invändning får inte lämnas av Leverantör av eid-tjänst eller Tillhandahållare av e-tjänst vars Anslutningsavtal upphör att gälla före ändringen eller tilläggets planerade ikraftträdande och invändning med grund i att konkurrensen

8 8 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext skulle öka genom föreslagen ändring eller tillägg, eller annan liknande grund, ska aldrig anses saklig Federationsoperatören ska utan dröjsmål underrätta samtliga Leverantörer av eid-tjänst och Tillhandahållare av e-tjänst om de ändringar och tillägg som beslutats enligt den procedur som nämns i punkt Federationsoperatören ska i underrättelsen ange om beslutet, enligt vad som anges i punkt 3.4.2, har direkt tillämplighet eller om ändringen eller tillägget kan hindras genom sakligt grundad invändning från Leverantör av eid-tjänst eller Tillhandahållare av e-tjänst. Federationsoperatören ska även ange det datum då ändringen eller tillägget ska träda i kraft alternativt det datum då invändning mot ändringen eller tillägget ska ha lämnats till Federationsoperatören För ändring eller tillägg som enligt punkt kan hindras genom sakligt grundad invändning från Leverantörer av eidtjänst eller Tillhandahållare av e-tjänst, ska Federationsoperatören, efter att tid för lämnande av invändning har gått ut, utan dröjsmål underrätta samtliga Leverantörer av eid-tjänst och Tillhandahållare av e-tjänst om huruvida ändringen ska införas i Regelverket (varvid invändning från Part vars Anslutningsavtal samtidigt sägs upp enligt punkt 15.3 inte ska hindra införande, men ändringen eller tillägget ska i så fall träda ikraft tidigast den dag sådana Anslutningsavtal upphör) En ändring eller ett tillägg som beslutats enligt de föreskrifter som nämns i punkt ska träda i kraft den dag som anges i beslutet eller sådan senare dag som följer av punkt Ändringen eller tillägget ska dock tidigast träda i kraft 180 dagar efter att Federationsoperatören har underrättat samtliga Leverantörer av eid-tjänst och Tillhandahållare av e-tjänst enligt punkt 3.4.3, såvida inte annat datum överenskommits mellan Parterna eller, enligt de föreskrifter som nämns i punkt 3.4.1, beslutats på grund av att ändringen eller tillägget uppenbart är av ringa betydelse eller på grund av säkerhetsskäl, ny författningsreglering, beslut av domstol eller annan myndighet eller annat särskilt skäl Med undantag för vad som anges i punkt och vad som annars särskilt avtalats måste samtliga Parter samtycka till ändring av eller tillägg till Regelverket för att ändringen eller tillägget ska vara bindande.

9 9 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Federationsoperatören ska i Bilaga M förteckna de ändringar och tillägg som gäller för Regelverket. Federationsoperatören ska vidare bevara, och på begäran av Leverantör av eid-tjänst respektive Tillhandahållare av e-tjänst tillhandahålla, alla tidigare gällande versioner av Regelverket samt det vid var tid gällande Regelverket. 4. Identitetsfederationen 4.1 Roller Federationsoperatören för Metadataregister, tillhandahåller aktuella Tilläggstjänster, handlägger och administrerar Anslutningsavtal, samt tillhandahåller därmed förenade tjänster och förvaltar Identitetsfederationen i övrigt Leverantör av eid-tjänst tillhandahåller Legitimeringstjänst och aktuella Tilläggstjänster och levererar Identitetsintyg, samt tillhandahåller därmed förenade tjänster Tillhandahållare av e-tjänst beställer och tar emot Identitetsintyg för att hantera frågor om identitet och attribut i anslutning till e-tjänst. 4.2 Förvaltning Leverantörerna av eid-tjänst och Tillhandahållarna av e-tjänst uppdrar åt Federationsoperatören att förvalta Identitetsfederationen enligt Regelverket. Leverantörerna och tillhandahållarna får inte vidta åtgärder i förvaltningen utan särskilt uppdrag från Federationsoperatören. 4.3 Anslutning av en Leverantör av eid-tjänst Anslutning av en Leverantör av eid-tjänst till Identitetsfederationen sker efter ansökan hos Federationsoperatören, genom att operatören, för sig själv samt på uppdrag av samtliga Tillhandahållare av e-tjänst, tecknar avtal om anslutning (Anslutningsavtal) med Leverantören av eid-tjänst. När sådant Anslutningsavtal upphör, upphör även leverantörens anslutning till Identitetsfederationen.

10 10 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Federationsoperatören får ingå Anslutningsavtal med en Leverantör av eid-tjänst endast om leverantören förpliktigar sig att följa de krav som följer av Regelverket. 4.4 Anslutning av en Tillhandahållare av e-tjänst Anslutning av en Tillhandahållare av e-tjänst till Identitetsfederationen sker efter ansökan hos Federationsoperatören, genom att operatören tecknar avtal om anslutning (Anslutningsavtal) med Tillhandahållaren av e-tjänst samt, på uppdrag av tillhandahållaren och respektive Leverantör av eid-tjänst, ansluter tillhandahållaren till de Anslutningsavtal genom vilka Leverantörerna av eid-tjänst anslutits. När Anslutningsavtalet mellan Federationsoperatören och Tillhandahållare av e-tjänst upphör, upphör även tillhandahållarens anslutning till Identitetsfederationen Federationsoperatören får ingå Anslutningsavtal med en Tillhandahållare av e-tjänst endast om Tillhandahållaren av e-tjänst förpliktigar sig att följa de krav som följer av Regelverket. 4.5 Aktivering efter anslutning De anslutningar och funktioner hos Leverantörer av eid-tjänst och Tillhandahållare av e-tjänst som samverkar med Identitetsfederationen, får inte aktiveras förrän de testats och Federationsoperatören funnit att de fungerar på ett tillförlitligt sätt. Leverantör av eid-tjänst som ska anslutas till Identitetsfederationen ska, senast 60 dagar före den startdag som anges i tillämpligt Anslutningsavtal, tillhandahålla anslutningar och funktioner för testning enligt de krav som anges i Bilaga F och i övrigt i skälig omfattning på det sätt som Federationsoperatören anger. Federationsoperatören ska, senast 60 dagar efter att sådana anslutningar och funktioner tillhandahållits för test, aktivera anslutningarna och funktionerna om de uppfyller kraven i Regelverket (annars förlängs testperioden med 15 dagar i taget) Federationsoperatören ska tillhandahålla en testmiljö för test av tillkommande Leverantörer av eid-tjänst respektive Tillhandahållare av e-tjänst enligt samt leda och i skälig omfattning medverka i sådana tester.

11 11 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Leverantörer av eid-tjänst ska, i enlighet med Bilaga F och i övrigt i skälig omfattning, på begäran av Federationsoperatören medverka till test av tillkommande Tillhandahållare av e-tjänst enligt Ersättning och fakturering Den ersättning och de avgifter som Part ska betala och den ersättning som Part har rätt till framgår av Bilaga A. I Bilaga A anges även hur fakturering ska ske mellan Partnerna. 4.7 Säker kommunikation Part ska i enlighet med den standard för säker kommunikation och i de sammanhang som framgår av Bilaga D, kontrollera motpartens identitet och skydda sin kommunikation mot manipulationer och förfalskningar genom de tekniska och administrativa åtgärder som där anges. 4.8 Samarbetsformer Samarbetet inom Identitetsfederationen ska inte anses medföra något agentförhållande, enkelt bolag eller handelsbolag eller någon annan liknande sammanslutning. Part får inte företräda annan Part utan den sistnämnda Partens skriftliga medgivande såvida inte annat följer av Regelverket eller Anslutningsavtal Part svarar själv för sina åtaganden enligt Regelverket och Anslutningsavtal om inte annat uttryckligen anges. Solidariskt ansvar föreligger således inte och Federationsoperatören svarar exempelvis inte för Leverantörer av eid-tjänsts tillhandahållande av Identitetsintyg eller leverantörernas rätta fullgörande av sina åtaganden i övrigt. Avtalsbrott enligt Regelverket eller Anslutningsavtal får vidare göras gällande endast av berörd Part Part får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Regelverket eller Anslutningsavtal Part får anlita underleverantör för fullgörande av sina åtaganden enligt Regelverket eller Anslutningsavtal men svarar då för underleverantörens åtgärder som om Parten hade utfört åtgärderna själv. Innan en Leverantör av eid-tjänst anlitar en underleverantör för utförande av sina åtaganden enligt aktuellt Anslut-

12 12 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext ningsavtal ska leverantören vidare skriftligen underrätta Federationsoperatören om vilken underleverantör som avses anlitas Part ska medverka i samarbetet inom Identitetsfederationen och därvid samarbeta och samråda med övriga Partner samt i skälig omfattning informera dessa Parter om de omständigheter som kan antas påverka vad som regleras i Regelverket. Tillhandahållare av e-tjänst ska bland annat i god tid informera Federationsoperatören om period då någon av tillhandahållarens anslutna e-tjänster förväntas vara utsatt för extra hög eller tidskritisk belastning eller Tillhandahållaren av e-tjänst annars kan komma att behöva extra stöd. Federationsoperatören ska kommunicera sådan information vidare till Leverantörerna av eid-tjänst. 5. Regler för Federationsoperatören 5.1 Förvaltning Federationsoperatören ska handlägga och administrera Anslutningsavtal samt i övrigt förvalta Identitetsfederationen i enlighet med Regelverket. 5.2 Metadataregistret Federationsoperatören ska föra Metadataregistret i enlighet med Bilaga D. 5.3 Tilläggstjänster Om för Federationsoperatören aktuell Tilläggstjänst förtecknas i Bilaga G, ska operatören i enlighet därmed tillhandahålla Tilläggstjänsten i den utsträckning som anges i respektive Anslutningsavtal. 5.4 Användargränssnitt Federationsoperatören ska utforma de användargränssnitt och dylikt som operatören, eller den operatören svarar för, tillhandahåller till Användare, i enlighet med Bilaga H. 5.5 Incidenthantering och rapportering Om Federationsoperatören upptäcker missbruk av dess tjänster ska operatören skyndsamt stänga av den aktuella tjänsten eller

13 13 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext vidta andra lämpliga åtgärder för att förhindra upprepat missbruk Federationsoperatören ska rapportera incidenter, m.m. till Leverantörerna av eid-tjänst och Tillhandahållarna av e-tjänst i enlighet med Bilaga J Federationsoperatören ska löpande rapportera prognoser och andra uppgifter till Leverantör av eid-tjänst i enlighet med Bilaga J. 5.6 Fackmannamässighet m.m Federationsoperatören ska utföra sina uppgifter på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med Regelverket, gällande lagar och andra författningar, myndighetsbeslut och inom relevant område förekommande god branschpraxis Federationsoperatören ska i tillämpliga delar följa de regler och metoder som anges i Tillitsramverket. 5.7 Servicenivåer och ansvar för fel För tillhandahållande av aktuell Tilläggstjänst gäller de servicenivåer som i Bilaga C anges för den aktuella Tilläggstjänsten. Såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger ansvarar Federationsoperatören för avvikelser från servicenivåerna endast enligt vad som anges i Bilaga C Föreligger fel eller försening i Federationsoperatören fullgörande av sina åtaganden enligt Regelverket eller Anslutningsavtal, som inte omfattas av sådan servicenivå som nämns i punkt men som operatören svarar för, ska Federationsoperatören med den skyndsamhet som omständigheterna kräver avhjälpa felet eller förseningen om så är möjligt. Federationsoperatören ska under den tid som felet eller förseningen föreligger i skälig utsträckning sätta ned den eller de avgifter som enligt Bilaga A gäller för den eller de tjänster som påverkas av felet. Om felet orsakats av Federationsoperatörens vårdslöshet är operatören skadeståndsansvarig med de begränsningar som följer av punkt 5.8.

14 14 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext 5.8 Ansvarsbegränsningar I andra fall än sådana avvikelser från servicenivåer som avses i punkt är Federationsoperatörens skadeståndsansvar begränsat till ansvar för direkt skada som operatören vållar annan Part genom vårdslöshet Federationsoperatörens skadeståndsansvar per skadetillfälle (i förhållande till samtliga Parter) är begränsat till ansvar för skada uppgående till ett sammanlagt belopp som motsvarar 35 prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). Skadeståndet ska fördelas i proportion till de skadelidande Parternas skada Begränsningarna som anges i denna punkt 5.8 ska inte gälla om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. 5.9 Beställning av Identitetsintyg Federationsoperatören har rätt att beställa Identitetsintyg från Leverantörer av eid-tjänst. Reglerna i punkt 7, liksom skyldigheten att betala ersättning för Identitetsintyg i enlighet med Bilaga A, gäller då i tillämpliga delar för operatören. 6. Regler för Leverantörer av eid-tjänst 6.1 Legitimeringstjänst och Identitetsintyg Leverantör av eid-tjänst ska, från och med den startdag som anges i tillämpligt Anslutningsavtal, tillhandahålla Legitimeringstjänst i enlighet med Bilaga D, för samtliga de Svenska e-legitimationer som leverantören svarar för enligt Anslutningsavtalet Leverantör av eid-tjänst ska, från och med den startdag som anges i tillämpligt Anslutningsavtal, leverera ett Identitetsintyg i enlighet med Bilaga D varje gång en Tillhandahållare av e-tjänst anvisat en Användare till leverantörens Legitimeringstjänst och sådan Användare på korrekt sätt legitimerat sig själv med en sådan Svensk e-legitimation som leverantören svarar för enligt tillämpligt Anslutningsavtal Identitetsintyg från Leverantör av eid-tjänst ska grunda sig på Svensk e-legitimation. En e-legitimation som utfärdats av en

15 15 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext part som tidigare varit en Utfärdare av Svensk e-legitimation men vars avtal med E-legitimationsnämnden om användande av Kännetecknen har upphört, ska därvid anses vara en Svensk e-legitimation endast i den utsträckning Federationsoperatören begär att Leverantör av eid-tjänst ska fortsätta att leverera Identitetsintyg för sådan e-legitimation Leverantör av eid-tjänst svarar för att levererade Identitetsintyg och de e-legitimationer som ligger till grund för intygen, har utfärdats i enlighet med de regler och metoder som anges i Tillitsramverket för de aktuella Tillitsnivåerna Leverantör av eid-tjänst ska, i den utsträckning som skäligen kan krävas, på begäran av Federationsoperatören eller en Tillhandahållare av e-tjänst tillhandahålla de ytterligare uppgifter som i samband med att en Användare ifrågasatt ett Identitetsintygs utställande eller riktighet, kan behövas för att kontrollera leveransen av eller uppgifterna i Identitetsintyget. Leverantören ansvarar för att sådana ytterligare uppgifter kan tillhandahållas även om den e-legitimation som ligger till grund för Identitetsintyget har utfärdats av annan än leverantören. 6.2 Tilläggstjänster Om för Leverantör av eid-tjänst aktuell Tilläggstjänst förtecknas i Bilaga G, ska leverantören i enlighet därmed tillhandahålla Tilläggstjänsten i den utsträckning som anges i respektive Anslutningsavtal. 6.3 Uppgifter om Användare Leverantör av eid-tjänst får behandla sådana uppgifter om Användare, som leverantören får kännedom om genom samarbetet inom Identitetsfederationen, endast i den utsträckning som krävs för att leverantören ska kunna fullgöra rättsliga skyldigheter eller åtaganden enligt Anslutningsavtal. Leverantören ska behandla uppgifterna på sätt som begränsar risken för övervakning eller kartläggning av enskildas personliga förhållanden.

16 16 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext 6.4 Användargränssnitt och kundtjänst Leverantör av eid-tjänst ska utforma de användargränssnitt och dylikt som leverantören, eller den leverantören svarar för, tillhandahåller till Användare, i enlighet med Bilaga H Leverantör av eid-tjänst ska tillhandahålla kundtjänst med god tillgänglighet där Federationsoperatören och Tillhandahållare av e-tjänst samt de som innehar en Svensk e-legitimation för vilken leverantören ger ut Identitetsintyg, per telefon och e-post kan ställa frågor rörande leverantörens tjänster. Kontaktuppgifter för sådan kundtjänst ska av Leverantör av eid-tjänst uppges till Federationsoperatören för publicering på Federationsoperatörens webbplats. Leverantör av eid-tjänst ska erbjuda Federationsoperatören och Tillhandahållare av e-tjänst möjlighet att teckna särskilt avtal om utökade öppettider för kundtjänst under särskilda perioder; innehållet i sådant avtal bestäms mellan parterna till avtalet. 6.5 Incidenthantering och rapportering Om en Leverantör av eid-tjänst upptäcker missbruk av dess tjänster ska leverantören skyndsamt stänga av den aktuella tjänsten eller vidta andra lämpliga åtgärder för att förhindra upprepat missbruk Leverantör av eid-tjänst ska rapportera incidenter, statistik, förändringar, m.m. till Federationsoperatören i enlighet med Bilaga J. 6.6 Fackmannamässighet Leverantör av eid-tjänst ska utföra sina uppgifter på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med Regelverket, gällande lagar och andra författningar, myndighetsbeslut och inom relevant område förekommande god branschpraxis. 6.7 Servicenivåer och ansvar för fel För tillhandahållande av Legitimeringstjänst och aktuell Tilläggstjänst och leverans av Identitetsintyg, gäller de servicenivåer som anges i Bilaga C för de aktuella tjänsterna och leveransen. Såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger ansvarar Le-

17 17 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext verantör av eid-tjänst för avvikelser från servicenivåerna endast enligt vad som anges i Bilaga C Föreligger fel i levererat Identitetsintyg som inte omfattas av sådan servicenivå som nämns i punkt men som Leverantör av eid-tjänst svarar för, har leverantören inte rätt till ersättning för Identitetsintyget. Om felet orsakats av att leverantörens brott mot punkt eller annan vårdslöshet som leverantören svarar för, är leverantören skadeståndsansvarig med de begränsningar som följer av punkt 6.8. Om ett Identitetsintyg har utfärdats enligt de regler och metoder som anges i Tillitsramverket för den aktuella Tillitsnivån svarar Leverantören av eid-tjänst emellertid inte för en eventuell oriktig identifiering eller annan brist i resultat av identifiering Föreligger fel eller försening i Leverantör av eid-tjänsts fullgörande av sina åtaganden enligt Regelverket eller Anslutningsavtal, som inte omfattas av punkt eller men som Leverantör av eid-tjänst svarar för, ska leverantören med den skyndsamhet som omständigheterna kräver avhjälpa felet eller förseningen om så är möjligt. Leverantören av eid-tjänst ska under den tid som felet eller förseningen föreligger i skälig utsträckning sätta ned den eller de avgifter som enligt Bilaga A gäller för den eller de tjänster som påverkas av felet. Om felet eller förseningen orsakats av Leverantör av eid-tjänsts vårdslöshet är leverantören skadeståndsansvarig med de begränsningar som följer av punkt Ansvarsbegränsningar I andra fall än sådana avvikelser från servicenivåer som avses i punkt är Leverantör av eid-tjänsts skadeståndsansvar begränsat till ansvar för direkt skada som leverantören vållar Federationsoperatören eller Tillhandahållare av e-tjänst genom vårdslöshet Leverantör av eid-tjänsts skadeståndsansvar gentemot respektive Tillhandahållare av e-tjänst är per skadetillfälle begränsat till ansvar för skada uppgående till ett sammanlagt belopp som motsvarar det högsta av (i) 20 prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken och (ii) 30 % av den totala ersättning som leverantören är berättigad till enligt Regelverket för utförande av tjäns-

18 18 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext ter till aktuell tillhandahållare under de 12 månader som föregick skadetillfället Leverantör av eid-tjänsts skadeståndsansvar gentemot Federationsoperatören är per skadetillfälle begränsat till ansvar för skada uppgående till ett sammanlagt belopp som motsvarar det högsta av (i) 20 prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken och (ii) 10 % av den totala ersättning som leverantören är berättigad till enligt Regelverket (från samtliga aktuella Parter) för utförande av tjänster under de 12 månader som föregick skadetillfället Begränsningarna som anges i denna punkt 6.8 ska inte gälla om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. 6.9 Försäkring Leverantör av eid-tjänst ska inneha ändamålsenlig och tillräcklig ansvarsförsäkring med hänsyn till det ansvar som kan uppkomma för leverantören enligt Regelverket. 7. Regler för Tillhandahållare av e-tjänst 7.1 Användning av intyg och tjänster Tillhandahållare av e-tjänst har rätt att beställa Identitetsintyg från Leverantörer av eid-tjänst En begäran från en Tillhandahållare av e-tjänst om Identitetsintyg ska framställas i enlighet med Bilaga D. Tillhandahållaren av e-tjänst bedömer vilken Tillitsnivå som krävs Tillhandahållare av e-tjänst får använda Identitetsintyg endast för att hantera frågor om identitet i anslutning till tillhandahållarens e-tjänst samt för därmed förenade förhållanden och endast i enlighet med gällande lagar, andra författningar, myndighetsbeslut och god sed. Tillhandahållare av e-tjänst får använda Identitetsintyget för att utfärda ny identifiering av den aktuella Användaren endast för kortvarig identifiering i enlighet med handelsbruk eller annan sedvänja, varvid en ny identifiering som syftar till att ersätta framtida beställningar av Identitetsintyg inte ska anses omfattas av sådan sedvänja.

19 19 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Tillhandahållare av e-tjänst får i anslutning till dess e-tjänst och i marknadsföringen av e-tjänsten använda sådana kännetecken och beteckningar tillhörande Leverantör av eid-tjänst respektive Federationsoperatören som avser Identitetsfederationen eller annan tjänst som tillhandahålls till Tillhandahållaren av e-tjänst inom Identitetsfederationen, men endast i enlighet med god sed med hänsyn till Leverantör av eid-tjänsts respektive Federationsoperatörens immaterialrätt och anseende Tillhandahållare av e-tjänst ska vidta lämpliga åtgärder för att motverka obehörig användning av Svensk e-legitimation i anslutning till tillhandahållarens e-tjänst och därvid bland annat implementera de tekniska skydd som framgår av Bilaga D Tillhandahållare av e-tjänst får använda Tilläggstjänsterna endast i enlighet med de begräsningar som anges Bilaga G. 7.2 Användargränssnitt Tillhandahållare av e-tjänst ska utforma de användargränssnitt och dylikt som tillhandahållaren, eller den tillhandahållaren svarar för, tillhandahåller till Användare, i enlighet med Bilaga H. 7.3 Incidenthantering och rapportering Om en Tillhandahållare av e-tjänst upptäcker missbruk av dess tjänster ska tillhandahållaren skyndsamt stänga av den aktuella tjänsten eller vidta andra lämpliga åtgärder för att förhindra upprepat missbruk Tillhandahållare av e-tjänst ska rapportera incidenter, prognoser, m.m. till Federationsoperatören i enlighet med Bilaga J. 7.4 Ansvarsbegränsningar Tillhandahållare av e-tjänsts skadeståndsansvar är begränsat till ansvar för direkt skada som tillhandahållaren vållar Federationsoperatören eller Leverantör av eid-tjänst genom vårdslöshet Tillhandahållare av e-tjänsts skadeståndsansvar gentemot respektive Leverantör av eid-tjänst är per skadetillfälle begränsat till ansvar för skada uppgående till ett sammanlagt belopp som motsvarar det högsta av (i) 20 prisbasbelopp enligt socialförsäk-

20 20 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext ringsbalken och (ii) 30 % av den totala ersättning som tillhandahållaren är skyldig att betala till leverantören enligt Regelverket för utförande av tjänster under de 12 månader som föregick skadetillfället Tillhandahållare av e-tjänsts skadeståndsansvar gentemot Federationsoperatören är per skadetillfälle begränsat till ansvar för skada uppgående till ett sammanlagt belopp som motsvarar det högsta av (i) 20 prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken och (ii) 10 % av den totala ersättning som tillhandahållaren är skyldig att betala enligt Regelverket (till samtliga aktuella Parter) för utförande av tjänster under de 12 månader som föregick skadetillfället Begränsningarna som anges i denna punkt 7.4 ska inte gälla om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. 8. Persondataskydd 8.1 Parternas uppfattning om hur personuppgiftsansvar för uppgifter i anslutning till Identitetsfederationen fördelas mellan Parterna framgår av Bilaga I, men varje Part ansvarar själv för att tillämpliga persondataskyddsregler följs. 8.2 I samband med utförandet av åtaganden enligt Regelverket kan Part såsom personuppgiftsbiträde komma att behandla personuppgifter för en personuppgiftsansvarig Parts räkning. Reglerna i punkt ska då gälla mellan personuppgiftsbiträdet och den personuppgiftsansvarige Personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna endast i den utsträckning som krävs för att fullgöra åtaganden gentemot den personuppgiftsansvarige och endast i enlighet med den personuppgiftsansvariges instruktioner Personuppgiftsbiträdet ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna och för detta ändamål följa av Datainspektionen fattade beslut och utfärdade riktlinjer om åtgärder för att uppfylla personuppgiftslagens säkerhetskrav. Närmare regler om säkerhet anges i Tillitsramverket Personuppgiftsbiträdet ska bistå den personuppgiftsansvarige om någon begär att få ta del av information som finns registre-

21 21 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext rad om honom eller henne eller begär rättelse av sådan information. Personuppgiftsbiträdet ska även bistå den personuppgiftsansvarige efter begäran från myndighet Den personuppgiftsansvarige är enligt personuppgiftslagen ansvarig gentemot registrerade personer för mot lagen stridande behandling. Om en registrerad eller annan tredje man riktar krav mot den personuppgiftsansvarige avseende behandling som utförts av personuppgiftsbiträdet på ett sätt som stred mot den personuppgiftsansvariges instruktioner eller Regelverket ska personuppgiftsbiträdet hålla den personuppgiftsansvarige skadeslös för sådana krav Innan personuppgiftsbiträdet anlitar en underleverantör för behandling av personuppgifterna ska personuppgiftsbiträdet skriftligen underrätta den personuppgiftsansvarige om vilken underleverantör som avses anlitas samt, som ombud för den personuppgiftsansvarige, ingå ett avtal med underleverantören enligt vilket underleverantören åtar sig att gentemot den personuppgiftsansvarige följa vad som anges i punkt Sekretess Part får inte utan berörd annan Parts medgivande till tredje man lämna uppgifter (oavsett om de är muntliga eller skriftliga, i elektronisk eller annan form) som blivit kända genom samarbetet inom Identitetsfederationen och (i) är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400; OSL) eller annan tillämplig lagstiftning hos Part från vilka uppgifterna erhållits eller (ii) kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter, såvida inte Parten enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut är skyldig att lämna ut uppgifter (exempelvis när Parten är skyldig att lämna ut handlingar och uppgifter enligt den s.k. offentlighetsprincipen). Sekretesskyldigheten för erhållna uppgifter gäller i 5 år efter att uppgifterna erhållits eller, i den mån uppgifterna enligt OSL eller annan tillämplig lagstiftning ska vara sekretessbelagda under längre tid hos Part från vilka uppgifterna erhållits, till den tidpunkt som anges i sådan tillämplig lagstiftning.

22 22 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext 10. Kontroll 10.1 Om Federationsoperatören har sakliga skäl att misstänka att en Leverantör av eid-tjänst inte följer Regelverket eller tillämpligt Anslutningsavtal har Federationsoperatören rätt att, efter skriftligt meddelande till leverantören med angivande av åberopade skäl senast 14 dagar i förväg, låta en oberoende tredje part genomföra kontroll hos leverantören för att undersöka om leverantören följer Regelverket och Anslutningsavtalet. Leverantören av eid-tjänst ska samarbeta vid sådan kontroll och bereda den oberoende tredje parten tillträde till lokaler, utrustning, material och annat som kan vara av betydelse för kontrollen. Kontrollen ska ske under kontorstid och utföras på ett sådant sätt att den inte stör leverantörens verksamhet mer än vad som är skäligt med hänsyn till ändamålet. Kontrollen ska vidare genomföras med hänsyn till leverantörens behov av sekretess och Federationsoperatören svarar för att erforderliga avtal om sekretess träffas med tredje part som ska utföra kontrollen Leverantör av eid-tjänst ska tillse att Federationsoperatören har rätt att utföra kontroll enligt punkt 10.1 ovan även hos sådan underleverantör som utför del av leverantörens åtaganden enligt Regelverket eller tillämpligt Anslutningsavtal, såvida inte det kan anses orimligt med hänsyn till omfattningen och karaktären av de relevanta delarna Om det vid kontroll enligt punkt 10.1 framkommer att Leverantör av eid-tjänst inte följt Regelverket eller tillämpligt Anslutningsavtal och bristerna kan anses allvarliga, ska leverantören bära kostnaderna för kontrollen i den utsträckning sådana kostander inte är oskäliga. I annat fall bär vardera Parten sina egna kostnader. 11. Immateriella rättigheter Parternas samarbete inom Identitetsfederationen ska inte anses medföra att någon immateriell rättighet överlåts, överförs eller upplåts från en Part till en annan, med undantag för i Regelverket eller i Anslutningsavtal uttryckligen angivna överlåtelse och upplåtelser samt rätten att nyttja tillhandahållna tjänster för och enligt de i Regelverket avsedda ändamålen och villkoren.

23 23 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext 12. Reklamation Såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger får brott mot åtaganden enligt Anslutningsavtal eller Regelverket inte åberopas om det inte påtalas inom skälig tid, och senast inom ett år, från att det upptäcktes eller borde ha upptäckts. 13. Befrielsegrund Om Part visar att denne förhindras att fullgöra sina skyldigheter enligt Regelverket eller Anslutningsavtal, av omständighet som Parten inte kunnat råda över och som Parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid anslutningen till Identitetsfederationen och vars följder Parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (inklusive sådana stridsåtgärder på arbetsmarknaden som avses i 2 kap. 14 regeringsformen, oavsett om Parten själv är föremål för eller vidtar sådan åtgärd), eller av att Partens underleverantör förhindras fullgöra sin leverans på grund av omständighet som här angetts, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om Leverantör av eid-tjänst önskar åberopa sådan befrielsegrund ska leverantören utan oskäligt dröjsmål lämna Federationsoperatören skriftligt meddelande härom. 14. Begränsning av åtkomst till Identitetsfederationen Om Parts deltagande i Identitetsfederationen skadar eller riskerar att skada förtroendet för federationen exempelvis för att Parten vid upprepade tillfällen eller i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt Regelverket har Federationsoperatören rätt att stänga av eller begränsa Partens åtkomst till Identitetsfederationen, varvid Parten snarast möjligt ska underrättas om begränsningen. En begränsning av Parts åtkomst till Identitetsfederationen får inte fortgå under längre tid än vad som är försvarligt med hänsyn till omständigheterna. 15. Uppsägning av Anslutningsavtal 15.1 Federationsoperatören har rätt att med omedelbar verkan säga upp ett Anslutningsavtal om den anslutna Parten

24 24 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext (a) (b) i väsentlig mån eller vid upprepade tillfällen brister i förpliktelse enligt Tillitsramverket, i väsentlig mån eller vid upprepade tillfällen brister i förpliktelse enligt Anslutningsavtalet eller Regelverket och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom, (c) varit skyldig att utge maximalt vite enligt Bilaga C under 3 på varandra följande månader eller 4 av 6 på varandra följande månader, (d) (e) (f) försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses riskera att komma på obestånd, avhänder sig en väsentlig del av sina tillgångar eller ändrar inriktning på sin verksamhet, eller lämnat oriktiga uppgifter i ansökan om godkännande för anslutning till Identitetsfederationen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid Federationsoperatörens godkännande av ansökan Federationsoperatören har rätt att, med iakttagande av minst 730 dagars uppsägningstid, säga upp samtliga (inte en del av) vid tidpunkten gällande Anslutningsavtal I samband med underrättelse enligt punkt har Federationsoperatören rätt att, med iakttagande av minst 365 dagars uppsägningstid, säga upp ett Anslutningsavtal om den anslutna Parten invänt mot en ändring eller ett tillägg som beslutats enligt punkt och ändringen eller tillägget kan hindras genom Partens invändning En Leverantör av eid-tjänst eller en Tillhandahållare av e-tjänst har rätt att, med iakttagande av minst 730 dagars uppsägningstid, när som helst säga upp det Anslutningsavtal genom vilket Parten anslutits till Identitetsfederationen, varvid avtalet upphör att gälla i sin helhet på sätt som anges i punkt En Leverantör av eid-tjänst eller en Tillhandahållare av e-tjänst har rätt att säga upp det Anslutningsavtal genom vilket Parten anslutits till Identitetsfederationen, om ändring eller tillägg som beslutats enligt punkt 3.4 är oskäligt betungande för leverantö-

25 25 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext ren eller tillhandahållaren, varvid avtalet upphör att gälla i sin helhet på sätt som anges i punkt För att uppsägningen ska vara giltig måste den lämnas inom 60 dagar efter att ändringen eller tillägget tillkännagetts av Federationsoperatören och ange att Anslutningsavtalet ska upphöra tidigast den dag ändringen eller tillägget ska träda i kraft Leverantör av eid-tjänst respektive Tillhandahållare av e-tjänst får inte säga upp andra Anslutningsavtal som denne är part i än det Anslutningsavtal genom vilket Parten anslutits till Identitetsfederationen (jfr punkt 16) Uppsägning ska ske skriftligen för att vara gällande. 16. Verkan av Anslutningsavtals upphörande 16.1 Identitetsfederationen fordrar att Tillhandahållare av e-tjänst är part i samtliga Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst. Om ett Anslutningsavtal för Tillhandahållare av e-tjänst upphör att gälla, ska Tillhandahållaren av e-tjänst automatiskt upphöra att vara part i samtliga Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst Om ett Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst upphör att gälla för Leverantören av eid-tjänst, ska Anslutningsavtalet upphöra i sin helhet. Avtalet ska således inte fortsätta gälla mellan Federationsoperatören och de Tillhandahållare av e-tjänst som är part i avtalet. 17. Meddelanden 17.1 Meddelanden som enligt Regelverket ska tillställas Part ska i skriftlig form översändas till den postadress, den e-postadress eller det faxnummer som mottagaren angivit i Anslutningsavtal eller meddelat till Federationsoperatören. Federationsoperatören ska på begäran av Leverantör av eid-tjänst eller Tillhandahållare av e-tjänst tillhandahålla angiven Parts senast meddelade postadress, e-postadress och faxnummer Leverantör av eid-tjänst respektive Tillhandahållare av e-tjänst får skriftligen lämna meddelande, som enligt Regelverket ska tillställas Part, till Federationsoperatören för vidarebefordran till angiven Leverantör av eid-tjänst eller Tillhandahållare av

26 26 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext e-tjänst. Federationsoperatören ska tillse att sådan vidarebefordran sker senast 5 arbetsdagar efter operatörens mottagande av meddelandet. 18. Tillämplig lag och tvister 18.1 Regelverket ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Svenska lagvalsregler ska dock inte vara tillämpliga Tvister angående tolkning eller tillämpning av Regelverket och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

27 1 (4) Ref.nr: ELN-0501-v1.1 Bilaga A Ersättning och fakturering Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga A Ersättning och fakturering

28 2 (4) Ref.nr: ELN-0501-v1.1 Bilaga A Ersättning och fakturering 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation (Regelverket). De begrepp som definieras i huvudtexten har samma betydelse i denna bilaga. 1.2 Bilagan anger den ersättning som Part ska betala respektive den ersättning som Part har rätt till. Bilagan anger även hur fakturering ska ske mellan Parterna. 2. Ersättning till Leverantör av eid-tjänst För Leverantör av eid-tjänsts utförande av åtaganden enligt Regelverket ska varje Tillhandahållare av e-tjänst, för respektive kalendermånad, betala en ersättning som beräknas genom att multiplicera det fasta priset f (beräknat enligt nedan) med det antal Användare som leverantören levererat Identitetsintyg för, till den aktuella tillhandahållaren under den aktuella kalendermånaden (betecknat i), dvs. enligt formeln f * i. Det fasta priset f ska fram till och med 31 december 2015 vara 2,03 kronor och därefter, för respektive kalenderår, beräknas enligt följande formel: (2 + 0,2 ) där B är ett baspris, beräknat enligt nedan, och j är det genomsnittliga antalet levererade Identitetsintyg (från samtliga Leverantör av eid-tjänst) per Användare och kalendermånad, under den 12-månadersperiod som avslutats efter den senast förekommande 30 september (dvs. den 1 oktober 2014 till och med den 30 september 2015 för det fasta pris som ska gälla från och med den 1 januari 2016). Baspriset B ska, för respektive kalenderår, vara det som anges i tabellen nedan för den sammanlagda summan N av antal levererade Identitetsintyg (från samtliga Leverantör av eid-tjänst) under den 12-månadersperiod som avslutats efter den senast förekommande 30 september: N Baspris < 60 0,711

29 3 (4) Ref.nr: ELN-0501-v1.1 Bilaga A Ersättning och fakturering 60 < N < 70 (0,711*60+0,695 *(70-N))/(N) N = 70 0, < N < 80 (0,711*60+0,695*10+0,678*(80-N))/N N = 80 0, < N < 90 (0,711*60+0,695*10+0,678*10+0,662*(90-N))/N N = 90 0, < N < 100 (0,711*60+0,695*10+0,678*10+0,662*10+0,645*(100-N))/N N = 100 0, < N < 120 (0,711*60+0,695*10+0,678*10+0,662*10+0,645*10+0,629*(120-N))/N N = 120 0, Avgifter till Federationsoperatören För de tjänster Federationsoperatören tillhandahåller enligt Regelverket ska Tillhandahållare av e-tjänst betala avgifter till Federationsoperatören i enlighet med tillämplig avgiftsföreskrift. 4. Fakturering och betalning 4.1 Leverantör av eid-tjänst ska, senast 15 dagar efter utgången av varje kalendermånad, fakturera den ersättning som leverantören enligt punkt 2 är berättigad till för utförande av åtaganden under kalendermånaden. En faktura ska ställas ut för varje aktuell Tillhandahållare av e-tjänst (och i förekommande fall för Federationsoperatören) och sändas till Federationsoperatören. Faktureringen ska ske med elektronisk faktura enligt standarden Svefaktura (VERVAFS 2007:1) och i enlighet med Federationsoperatörens vid var tid meddelande instruktioner. 4.2 Federationsoperatören ska, tidigast 16 och senast 25 dagar efter utgången av varje kalendermånad, tillställa varje aktuell Tillhandahållare av e-tjänst en sammanställning över den ersättning rörande tillhandahållaren som Federationsoperatören sedan utgången av kalendermånaden mottagit faktura för enligt punkt 4.1. Sammanställningen ska ange totalsumman av de fakturerade beloppen. 4.3 Tillhandahållare av e-tjänst ska, senast 30 dagar efter att tillhandahållaren mottagit sammanställning enligt punkt 4.2, överföra

30 4 (4) Ref.nr: ELN-0501-v1.1 Bilaga A Ersättning och fakturering angiven totalsumma till Federationsoperatören. Federationsoperatören ska, senast 60 dagar efter att operatören mottagit faktura enligt punkt 4.1, betala fakturerat belopp till aktuell Leverantör av eid-tjänst för aktuell Tillhandahållare av e-tjänsts räkning. 4.4 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen till dess att betalning är mottagen i enlighet med bestämmelserna i räntelagen (1975:635).

31 Tillitsramverk för Svensk e-legitimation 1 (11) Ref.nr: ELN-0700-v1.1 Tillitsramverk för Svensk e-legitimation

32 2 (11) Ref.nr: ELN-0700-v1.1 Tillitsramverk för Svensk e-legitimation 1. Bakgrund och syfte Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden stödja och samordna elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer) i den offentliga förvaltningens e-tjänster. Tillitsramverket för Svensk e-legitimation syftar till att etablera gemensamma krav för utfärdare av Svensk e-legitimation. Kraven är fördelade på olika skyddsklasser tillitsnivåer som svarar mot olika grader av teknisk och operationell säkerhet hos utfärdaren och olika grader av kontroll av att en person som tilldelas en elektronisk identitet verkligen är den han eller hon utger sig för att vara. Nivåindelningen motsvarar den som används i den internationella standarden ISO/IEC Kraven i detta tillitsramverk gäller tillitsnivå 2 till 4, där nivå 4 svarar mot den högsta graden av skydd. Kravuppfyllnad ska tolkas så att (a) (b) om tillitsnivå inte anges ska kravet uppfyllas på samtliga nivåer, och om tillitsnivå finns angiven, ska kravuppfyllnad ske på som lägst den aktuella nivån. Krav som anges för en lägre nivå än den aktuella ska bortses från. 2. Organisation och styrning Övergripande krav på verksamheten K2.1 Utfärdare av Svensk e-legitimation som inte är ett offentligt organ ska drivas som registrerad juridisk person samt teckna och vidmakthålla för verksamheten erforderliga försäkringar. K2.2 Utfärdare av Svensk e-legitimation ska ha en etablerad verksamhet, vara fullt operationell i alla delar som berörs i detta dokument, samt vara väl insatt i de juridiska krav som ställs på denne som utfärdare av Svensk e-legitimation. K2.3 Utfärdare av Svensk e-legitimation ska ha förmåga att bära risken för skadeståndsskyldighet samt förfoga över tillräckliga

Anslutningsavtal. inom identitetsfederationen för offentlig sektor. för leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom identitetsfederationen för offentlig sektor. för leverantör av eid-tjänst 1 (8) Anslutningsavtal för leverantör av eid-tjänst inom identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (8) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (28) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 2 (28) Innehåll 1. Bakgrund och syfte 3 2. Definitioner 4 3. Regelverket 6 4. Identitetsfederationen 10 5. Regler för Federationsoperatören

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

Förändringar i regelverket avseende införande av intygskonverteringstjänst och alternativt tekniskt anslutningsförfarande

Förändringar i regelverket avseende införande av intygskonverteringstjänst och alternativt tekniskt anslutningsförfarande PM 1(5) Förändringar i regelverket avseende införande av intygskonverteringstjänst och alternativt tekniskt anslutningsförfarande E-legitimationsnämnden har tagit fram utkast till uppdaterat regelverk

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman 1 av 5 AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 (i det följande kallad.se ) (i det följande kallad

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (5) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga A Ersättning och fakturering 2 (5) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer

Läs mer

Regelverk. Valfrihetssystem 2017 E-legitimering

Regelverk. Valfrihetssystem 2017 E-legitimering Regelverk Valfrihetssystem 2017 E-legitimering 2 (21) Innehåll 1. Bakgrund och syfte 3 2. Definitioner 5 3. Regelverket 6 4. Valfrihetssystem 2017 8 5. Regler för E-legitimationsnämnden 11 6. Regler för

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Svensk e-legitimation Hearing om regelverksremiss

Svensk e-legitimation Hearing om regelverksremiss Svensk e-legitimation Hearing om regelverksremiss 2012-09-13 Erik Sandström Biträdande jurist T: +46 8 598 891 43 M: +46 703 791 981 E: erik.sandstrom@setterwalls.se 1 Leverantören ansvarar för hela leveranskedjan,

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM 1. Bakgrund 1.1 Returpack har utarbetat ett system, nedan kallat Retursystemet, för återtagning och återvinning av aluminiumburkar

Läs mer

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering LULIJO 07 Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering 1 ALLMÄNT OCH DEFINITIONER 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan den som har åtagit

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

E-legitimationsnämnden Nils Fjelkegård 171 94 SOLNA. Stockholm 2012-09-03

E-legitimationsnämnden Nils Fjelkegård 171 94 SOLNA. Stockholm 2012-09-03 E-legitimationsnämnden Nils Fjelkegård 171 94 SOLNA Stockholm 2012-09-03.SE:s svar på E-legitimationsnämndens remiss av utkast till regelverk.se har tagit del av E-legitimationsnämndens remiss daterad

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (5) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga A Ersättning och fakturering 2 (5) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM

AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM 1. BAKGRUND 1.1 Enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning (med de ändringar som följer av förordningen (2014:1078) om ändring

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

Infrastrukturen för Svensk e-legitimation

Infrastrukturen för Svensk e-legitimation 1 (7) 2 (7) 1. Bakgrund 1.1 Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden stödja och samordna elektronisk identifiering och signering i den offentliga förvaltningens

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Tjänsten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1. Referenser... 4 3. Tjänstebeskrivning... 4 3.1. Syftet med Tjänsten... 4 3.2.

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Infrastrukturen för Svensk e-legitimation

Infrastrukturen för Svensk e-legitimation 1 (20) 2 (20) 1. Bakgrund 1.1 Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden stödja och samordna elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer) i den

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION Mellan Samtrafiken i Sverige AB och Trafikföretaget INNEHÅLL 1 PARTER... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 BAKGRUND... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 4 5 FÖRVÄNTNINGAR...

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde.

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde. 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna bestämmelser ( Bestämmelserna ) är utarbetade av Sveriges Managementkonsulter SMK AB, org. nr. 5561093617( SMK ). Användning av dessa allmänna bestämmelser får ske endast

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL 1 (6) Beslut Dnr 2008-09-09 1310-2007 Bildningsnämnden Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar 1/11 Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar nehållsförteckning AVTALSPARTER Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar Län Strömgatan 13 391 26 KALMAR Org nr: 232100-0073 Hemsida: www.ltkalmar.se

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

Bilaga A Allmänna villkor

Bilaga A Allmänna villkor Bilaga A Allmänna villkor för Mina meddelanden version 1.2 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Innehåll 2 1. Parter 3 2. Infrastrukturens reglering 3 3. Roller inom Infrastrukturen 3 4. Anslutning till Infrastrukturen

Läs mer

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM Styrelsen föreslår att årsstämman, enligt vad som närmare framgår

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation Datum Diarienr 2012-05-16 163-2012 Taxi Stockholm 15 00 00 AB Ombud: Advokat NN Sandart&Partners Advokatbyrå KB Box 7131 103 87 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla.

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla. 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska högspänningsanläggningar och överföring av el till eller från sådana anläggningar och ska tillämpas när parterna skriftligen har överenskommit

Läs mer

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2003-02-21 2002/2916 Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor 1 Konsumentverket/KO och Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) har träffat en överenskommelse

Läs mer

Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ) version 1.1

Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ) version 1.1 Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ) version 1.1 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. NPÖ 4 3. Definitioner 5 4. Avtalstolkning 6 5. Anslutning 6 6. Förändringar under avtalsperioden

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal 1 Definition av uppdraget 1. 1.1 Aura Light och Kinsman har inlett ett icke

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

Budstransporter. Licensvillkor 1 mars 2016. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. 1 Definitioner. 2 Rättigheterna till Bra Miljöval

Budstransporter. Licensvillkor 1 mars 2016. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. 1 Definitioner. 2 Rättigheterna till Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Budstransporter Licensvillkor 1 mars 2016 ALLMÄNNA VILLKOR 2016-03-01 1 Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Dessa avtalsvillkor har utarbetats av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket. Antagna av Umeå Energi 2010-01-01.

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. Bilaga 2 1 (9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen PVS-951-658/13 Gunnel Fransson Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) AVTALSUNDERLAG

Läs mer

PARTNERSKAPSAVTAL. mellan HÖGSKOLAN DALARNA. och. daterat [**]

PARTNERSKAPSAVTAL. mellan HÖGSKOLAN DALARNA. och. daterat [**] PARTNERSKAPSAVTAL mellan HÖGSKOLAN DALARNA och XX daterat [**] INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND... 3 2 SAMVERKAN... 3 3 KOSTNADER... 4 4 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER... 4 5 SEKRETESS... 4 6 KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Avtalsvillkor. 1 Inledning. 2 Definitioner. 3 Villkorens tillämpningsområde. 4 Kvalificeringsvillkor. Egendeklaration av registrerade produkter

Avtalsvillkor. 1 Inledning. 2 Definitioner. 3 Villkorens tillämpningsområde. 4 Kvalificeringsvillkor. Egendeklaration av registrerade produkter Avtalsvillkor 1 Inledning BASTA-systemets syfte är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Produkter som registreras i BASTA-systemet får inte innehålla ämnen med egenskaper enligt avtalade

Läs mer

Bil- och småhusförsäkringar

Bil- och småhusförsäkringar Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Bil- och småhusförsäkringar Licensvillkor 2011 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11

Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11 Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan

Läs mer

Bilaga A Allmänna villkor

Bilaga A Allmänna villkor Bilaga A Allmänna villkor för Mina meddelanden version 1.1 2 Innehåll 1. Parter 3 2. Infrastrukturens reglering 3 3. Roller inom Infrastrukturen 3 4. Anslutning till infrastrukturen 4 5. Infrastrukturansvarigs

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer

Agentavtal (för ishockeyspelare), personnummer, med adress ( Spelaren )

Agentavtal (för ishockeyspelare), personnummer, med adress ( Spelaren ) Agentavtal (för ishockeyspelare) Följande agentavtal ( Avtal ) har ingåtts mellan, personnummer, med adress ( Spelaren ) och, organisationssummer, med adress, som för uppdraget utser sin anställde/anställda,

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänsteleverantör

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänsteleverantör AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänsteleverantör Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur [ ] Box 7399 [ ] 103 91 Stockholm [ ] Org. nr. 802405-0190 [ ] (i det följande kallad.se

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2012-02-06 790-2011 Statens skolinspektion Box 23069 104 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Beslut Dnr 2007-11-06 526-2007 Bostadsaktiebolaget Poseidon Box 1 424 21 Angered Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Datainspektionens

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR KONSUMENT för leverans av fjärrvärme som används i enskilt bruk (Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket) 1. Inledande bestämmelser 1.1. a) Dessa almänna

Läs mer

Allmänna villkor (2016:1)

Allmänna villkor (2016:1) Allmänna villkor (2016:1) 1 Tillämpning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB tillhandahåller sina klienter. 1.2 När vi anlitas för att tillhandahålla

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter. Personuppgiftsansvarig: (Vårdgivarens namn, org.nr samt i förekommande fall ansvarig nämnd eller styrelse

Läs mer

sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke- och belastningsregistret

sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke- och belastningsregistret BFD12 080926 1 (9) Rättsavdelningen 2016-06-17 SR 17/2016 Rättsligt ställningstagande angående sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke-

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN?

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? Gunnarsgården i Sälen s Allmänna bokningsvillkor Dessa allmänna villkor gäller mellan Gunnarsgården i Sälen och den som själv eller genom annan träffar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01 Bilaga B3a ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01 1 AVTALSDOKUMENTATION Avtalet mellan SMHI och Konsulten avseende det enskilda konsultuppdraget består av Leveransavtal med bilagor. Leveransavtal

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

Svensk e-legitimation

Svensk e-legitimation Svensk e-legitimation Övergripande beskrivning av avtalsarkitektur m.m. Utkast 2012-07-04 2 1. Bakgrund 1.1 Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden stödja

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR mypku Dessa allmänna användarvillkor ( Villkor ) anger de villkor som gäller mellan dig som användare ( Användaren ) och Nutricia Nordica Aktiebolag AB, org. nr. 556242-0348,

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 juli 2015 för ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget,

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG. Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet.

ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG. Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet. ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet. 1. Avtalet 1.1 Avtalets parter och objekt Avtalet kan endast tecknas av företag

Läs mer