Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteavtal för ehälsotjänst"

Transkript

1 Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Tjänsten

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Bakgrund Referenser Tjänstebeskrivning Syftet med Tjänsten Beskrivning av Tjänsten Informationsflöden Specifikation av Tjänsten Lagring i Intygstjänsten Skicka läkarintyg direkt till Försäkringskassan från Kunden Invånarens hantering av läkarintyg i Intygsapplikationen Ärendekommunikation Statistiktjänsten Åtaganden Kundens åtaganden Leverantörens åtaganden Ändringar och tillägg i Tjänsten Servicenivåer för Tjänsten Definitioner Tillgänglighet Tjänsten Servicenivåer support Personuppgiftsansvar Instruktioner Kundens ansvar Ineras ansvar Ansvar gentemot tredje man Fullmakt Sid 2/12

3 1. INLEDNING Bilaga 1. Specifikation av Tjänsten Detta dokument utgör Bilaga 1, Specifikation av Tjänsten, till det Tjänsteavtal som upprättats mellan Inera och Kunden. 2. BAKGRUND Inera är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av Nationell ehälsa, vilket är en strategi för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Målet är att stödja och effektivisera vården, stärka patientens ställning samt skapa god tillgänglighet till vården. Inera ägs av alla landsting och regioner och drivs utan kommersiella intressen. Inera tillhandahåller sedan tidigare Tjänsten som möjliggör elektroniskt överförbara läkarintyg samt elektronisk ärendekommunikation mellan Försäkringskassan och hälsooch sjukvården. Under har Inera utvecklat Tjänsten till att nu även innefatta elektronisk överföring via och lagring av läkarintyg från hälso- och sjukvårdens ITsystem ( Intygstjänsten ) samt en webbapplikation som möjliggör för invånaren att själv hantera sina läkarintyg och skicka dem vidare till externa aktörer såsom Försäkringskassan ( Intygsapplikationen även kallat för Mina intyg). I Tjänsten ingår även en tjänst för sammanställning av statistik över ordinerade sjukskrivningar ( Statistiktjänsten ). Statistiktjänsten hämtar och sammanställer statistik över ordinerade sjukskrivningar utifrån de läkarintyg som lagras i Intygstjänsten samt data som hämtas från katalogtjänsten HSA. Kunden kan med hjälp av Statistiktjänsten få tillgång till mer detaljerad statistik över den egna verksamheten samt mer övergripande statistik för hela landet. Kunden är vårdgivare och bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården. Det noteras att Tjänsteavtalet kan komma att ersättas av en ny avtalsstruktur innebärande att Tjänsteavtalet tillsammans med avtal för andra tjänster som tillhandahålls av Inera, inkorporeras som bilagor till ett övergripande huvudavtal. Vid ingående av sådant huvudavtal är det parternas avsikt att Tjänsteavtalet, utan iakttagande av den uppsägningstid som anges i Tjänsteavtalet, ska ersättas med bilaga till det nya huvudavtalet. Genom Tjänsteavtalet avser parterna reglera Ineras tillhandahållande av Tjänsten till Kunden. Sid 3/12

4 2.1. Referenser Här listas de hemsidor och dokument som refereras till för ytterligare information. Hemsida rivta.googlecode.com forsakringskassan.se inera.se Beskrivning Här finns tjänstekontrakten tillgängliga för nedladdning. Information kring tjänster och funktioner som tillhandahålls av Försäkringskassan. Information kring tjänster och funktioner som tillhandahålls av Inera. 3. TJÄNSTEBESKRIVNING 3.1. Syftet med Tjänsten Syftet med Tjänsten är att effektivisera sjukskrivningsprocessen, öka kvaliteten på läkarintygen samt stärka invånarens inflytande i den egna sjukskrivningsprocessen. Genom effektiv kommunikation mellan hälso- och sjukvården och myndigheter uppnås kortare ledtider. Tjänsten syftar även till att stärka rättssäkerheten och likformigheten i Försäkringskassans handläggning, vilket resulterar i bättre service för invånarna och lägre kostnader för stat och landsting. Tjänsten ger även möjlighet för statistikuppföljning på verksamhets- och nationell nivå samt möjlighet för privata vårdgivare att hantera läkarintyg elektroniskt Beskrivning av Tjänsten Tjänsten innehåller följande delar: a) Lagring av utfärdade läkarintyg i Intygstjänsten. b) Möjlighet för Kunden att skicka utfärdade läkarintyg direkt till Försäkringskassan. c) Möjlighet för invånaren att själv hantera sina läkarintyg genom Intygsapplikationen. d) Möjlighet för Kunden och Försäkringskassan att kommunicera genom ärendekommunikation. e) Framställning av statistik avseende sjukskrivningar Informationsflöden Om parterna inte särskilt kommit överens om annat ska informationsflöden som beskrivs i punkt tillämpas vid elektronisk kommunikation av meddelanden och läkarintyg. Oaktat vad som följer av denna bilaga ska parterna följa vid var tid gällande tjänstekontrakt. All kommunikation i Tjänsten ska följa från tid till annan tillämpligt Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg (RIV och RIV Tekniska anvisningar) och ska ske via den gemensamma tekniska plattform som integrerar olika IT-system inom vård och omsorg ( Tjänsteplattformen ). När ett system eller en tjänst försöker kontakta ett Sid 4/12

5 annat system eller tjänst sker kommunikationen med Tjänsteplattformen som dirigerar meddelandet vidare till rätt tjänst eller system. I Tjänsteplattformen ingår en plattform som identifierar anslutna system ( Virtualiseringsplattformen ). Kundens system identifieras med hjälp av det HSA-id som finns i Kundens funktionscertifikat. Virtualiseringsplattformen i sin tur innehåller Kundens respektive andra anslutna aktörers tjänstekontrakt, vilka utgör anslutningspunkter till Virtualiseringsplattformen. I Tjänsteplattformen finns även en tjänsteadresseringskatalog som innehåller information om anropsbehörighet och adressinformation för system anslutna till Tjänsteplattformen ( Tjänsteadresseringskatalogen ). I anslutning till Tjänsteplattformen finns även en plattform där innehållet i formatet på meddelanden översätts i enlighet med den mappningsspecifikation som finns för anropande och mottagande parts tjänstekontrakt ( Anpassningsplattformen ). Om inget annat uttryckligen anges under skickar mottagande part inget explicit kvitto vid mottagande av meddelande/läkarintyg. 4. SPECIFIKATION AV TJÄNSTEN Tjänsten innefattar följande olika delar och moment Lagring i Intygstjänsten När ett läkarintyg utfärdas hos Kunden sparas det i Kundens IT-system samtidigt som en kopia lagras i Intygstjänsten. Om/när invånaren som läkarintyget avser samtyckt till den hantering av läkarintyg som sker i Intygsapplikationen, lagras även kopia av läkarintyget tillhörande invånaren i Intygstjänsten. Invånarens kopia lagras logiskt åtskilt från Kundens kopia i Intygstjänsten. Parterna är ense om att detta innebär utlämnande av läkarintyg till invånaren och således inte direktåtkomst till läkarintyg för invånare. Samtliga läkarintyg som utfärdas hos Kunden lagras således centralt i Intygstjänsten. Lagring av läkarintygen sker tillsvidare och raderas endast efter skriftliga instruktioner härom från Kunden. Vid radering av läkarintyg i Intygstjänsten, ansvarar Kunden för att erforderliga myndighetsbeslut erhållits från behörig myndighet. Övriga meddelanden som skickas via ärendekommunikation lagras inte av Inera annat än tillfälligt i i tilläggstjänsten Meddelandetjänsten (se Bilaga 2, Specifikation av tilläggstjänster). Lagring i Intygstjänsten är en förutsättning för att andra funktioner i Tjänsten och tilläggstjänster ska fungera ändamålsenligt Skicka läkarintyg direkt till Försäkringskassan från Kunden Då läkarintyg ska skickas direkt från Kunden till Försäkringskassan aktualiseras följande moment. Ett läkarintyg utfärdas i Kundens IT-system och läkarintyget lagras automatiskt i Intygstjänsten. Då ett läkarintyg ska skickas direkt till Försäkringskassan skickar Kundens ITsystem en signal till Intygstjänsten som gör ett anrop till Kundens anslutningspunkt till Virtualiseringsplattformen. Tillsammans med anropet Sid 5/12

6 skickas även Kundens HCC funktionscertifikat för autentisering och identifiering. Behörighetskontroll av Kunden sker mot Tjänsteadresseringskatalogen. Virtualiseringsplattformen skickar meddelandet/läkarintyget vidare till Anpassningsplattformen. På Anpassningsplattformen sker översättning av innehållet i läkarintyget till korrekt format i enlighet med Kundens respektive Försäkringskassans tjänstekontrakt. Efter översättning skickas läkarintyget till Försäkringskassan. När Försäkringskassan tagit emot läkarintyget returnerar Försäkringskassan ett svar på det anrop som Kunden gjort initialt till Tjänsteplattformen Invånarens hantering av läkarintyg i Intygsapplikationen Då invånaren hanterar läkarintyg i Intygsapplikationen aktualiseras följande moment. Invånaren loggar in i Intygsapplikationen. I Intygsapplikationen får invånaren en översikt över sina samtliga läkarintyg som finns lagrade i Intygstjänsten. Invånaren väljer vilket läkarintyg som ska skickas och till vilken valfri extern aktör ansluten till Intygstjänsten. Intygsapplikationen skickar en signal till Intygstjänsten som anropar Tjänsteplattformen. Ska läkarintyget skickas till Försäkringskassan, skickar Virtualiseringsplattformen läkarintyget vidare till Anpassningsplattformen för översättning av innehållet i läkarintyg till korrekt format i enlighet med mottagande aktörs tjänstekontrakt. Efter översättning skickas läkarintyget till Försäkringskassan. Ska läkarintyget skickas till annan mottagare, skickar Intygstjänsten läkarintyget direkt till mottagaren. När mottagande aktör tagit emot läkarintyget returnerar mottagande aktör ett svar på det anrop som Intygstjänsten gjort initialt till Tjänsteplattformen Ärendekommunikation Då Kunden och Försäkringskassan (nedan benämnda som part) ska kommunicera meddelanden i ärendekommunikation aktualiseras följande moment. När ett ärende finns hos Försäkringskassan, kan Försäkringskassan och Kunden kommunicera meddelanden avseende aktuellt ärende genom ärendekommunikation. Kommunikationen kan exempelvis avse förtydligande eller komplettering av läkarintyg. När part ska skicka meddelande i ärendekommunikation, anropar avsändande part sin anslutningspunkt till Virtualiseringsplattformen. Tillsammans med anropet skickas även partens HCC funktionscertifikat för autentisering och Sid 6/12

7 identifiering. Behörighetskontroll av part sker mot Tjänsteadresseringskatalogen. Om avsändande part är behörig skickar Virtualiseringsplattformen meddelandet vidare till Anpassningsplattformen för översättning av innehållet i meddelande till korrekt format i enlighet med parternas tjänstekontrakt. Efter översättning skickas meddelandet till mottagande part som därefter kan hantera meddelandet i sina system Statistiktjänsten Då statistik ska genereras och tillgängliggöras för Kunden aktualiseras följande moment. 5. ÅTAGANDEN Läkarintyg utfärdas i Kundens IT-system och lagras automatiskt i Intygstjänsten. Kopior av Kundens läkarintyg som lagras i Intygstjänsten överförs till en processlogg i Intygstjänsten där läkarintygen kompletteras med data från HSA samt filteras på data som inte behövs för statistikframställning. Data som ska användas för framställning av nationell statistik avidentifieras helt. Filtrerad data överförs till Statistiktjänsten. Avidentifierade statistiska uppgifter tillhandahålls Kunden för verksamhetsuppföljande syften samt för uppföljning på nationell nivå via Statistiktjänsten. Personal hos Kunden som tilldelats behörighet i HSA kan via inloggning i Statistiktjänsten få tillgång till verksamhetsuppföljande statistik. Kunden får tillgång till nationell statistik utan särskild inloggning Kundens åtaganden Kunden ska i enlighet med vad som anges i Tjänsteavtalet inklusive bilagor ansvara för att tillhandahålla IT-system som kan skicka läkarintyg samt skicka och ta emot meddelanden från Tjänsten. Kunden åtar sig att följa vid var tid gällande tjänstekontrakt. Kunden ansvarar för anslutning mot Tjänsteplattformen. Kunden ansvarar för anslutning till HSA samt för tilldelning av behörighet hos anställda för inloggning och olika åtkomstnivåer till Tjänsten. Behörighet tilldelas genom medarbetaruppdrag i HSA. Om inte annat särskilt överenskommits mellan parterna ska Kunden ansvara för anslutning till SITHS för autentisering av Kundens slutanvändare av Tjänsten och för elektronisk signering av data i Tjänsten. Sid 7/12

8 Kunden ansvarar för första linjens support gentemot Kundens slutanvändare av Tjänsten. Kunden ska vid användning av Tjänsten följa tillämplig lagstiftning och föreskrifter. Kunden åtar sig att inom skälig tid lämna sådan information och eller dokumentation med anledning av Tjänsten som Inera särskilt efterfrågar såväl före leverans av Tjänsten som under tillhandahållandet av Tjänsten; dock med undantag av uppgifter som omfattas av lagstadgad sekretess och som inte får utlämnas. Kunden ska så snart det är möjligt skriftligen underrätta Inera om ändring i förhållanden som kan vara av betydelse för Ineras tillhandahållandet av Tjänsten enligt Tjänsteavtalet. Sådan underrättelse ska i synnerhet ske vid ändringar i Kundens ITmiljö, ändrade IP-adresser för Kunden eller ändrad organisatorisk information om vårdgivare och vårdenheter (t.ex. HSA-id). Kunden är införstådd i att sistnämnda information används för dirigering (routing) och behörighetskontroll i Tjänsteplattformen och därmed är nödvändig för att Inera ska kunna tillhandahålla Tjänsten i enlighet med detta Tjänsteavtal. Kunden ska vid var tidpunkt ha en utsedd kontaktperson som är ansvarig för kommunikation med Inera avseende Tjänsten. Kunden ansvarar för att från tid till annan genomföra nödvändiga tester för sina system, vilka är integrerade mot Tjänsten. Sådana tester kan exempelvis vara funktionstest, användbarhetstest och regressionstest Leverantörens åtaganden Inera ska i enlighet med vad som anges i Tjänsteavtalet inklusive bilagor tillhandahålla Tjänsten. Inera ska tillhandahålla Tjänsten enligt de servicenivåer som anges i punkt 7. Vid tillhandahållandet av Tjänsten ska Inera följa tillämpliga lagar och föreskrifter. Inera ansvarar för förvaltning av tjänstedomän i vilken tjänstekontrakt för Tjänsten ingår. Inera åtar sig att följa vid var tid gällande tjänstekontrakt. Inera ska, på egen bekostnad, i enlighet med Ineras vid var tid gällande rutiner uppdatera och uppgradera den i Tjänsten ingående programvaran. Uppdateringar och uppgraderingar utöver detta kan på begäran av Kunden tillhandahållas av Inera som konsultstöd i enlighet med vad som anges i punkt 2.1 Bilaga 2, Specifikation av tilläggstjänster. Inera äger rätt att överlåta drift och support av Tjänsten till extern leverantör utan Kundens medgivande. Inera ansvarar för utförandet av de avtalsförpliktelser som utförs av extern leverantör såsom om de utförts av Inera själv. Inera ska tillhandahålla andra linjens support gentemot Kunden och på sätt Inera finner lämpligt informera Kunden om incidenter, servicefönster och kommande ändringar i Tjänsten. Sid 8/12

9 Inera ska så snart det är möjligt skriftligen underrätta Kunden om ändring i förhållanden som kan vara av betydelse för Kundens nyttjande av Tjänsten. Inera ska vid var tidpunkt ha en utsedd kontaktperson som är ansvarig för kommunikation med Kunden avseende Tjänsten. Inera ansvarar för att från tid till annan genomföra nödvändiga tester för Tjänsten, såsom men inte begränsat till funktionstest, användbarhetstest och regressionstest. 6. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG I TJÄNSTEN Då Inera kontinuerligt utvecklar Tjänsten, kan ändringar och tillägg i Tjänsten förekomma över tid. Sådant arbete ska ske i enlighet med de samverkansprocesser som beskrivs i Bilaga 5, Samverkansformer och samverkansprocesser. Inera ska endast bekosta utveckling, ändringar och tillägg i Tjänsten. Om inget annat särskilt överenskommits mellan parterna ska utveckling, ändringar och eventuella tillägg i Kundens system och/eller applikationer bekostas av Kunden även om de föranleds av utveckling och förändring av Tjänsten. Vid ändringar och/eller tillägg i Tjänsten som påverkar Kundens nyttjande av Tjänsten ska Inera initiera regressionstest. I den mån ändringar och/eller tillägg i Kundens system påverkar integrationen mot Tjänsten, ska Kunden initiera regressionstest. Vid regressionstest, oaktat om det initieras av Inera eller Kunden, svarar Inera för testresurser och övriga kostnader för test i den omfattning som framgår av Ineras vid var tid gällande rutiner för införande- och konsultstöd. 7. SERVICENIVÅER FÖR TJÄNSTEN 7.1. Definitioner Tillgänglighet ska mätas med hjälp av följande mätvärden och definitioner. Begrepp Avbrottstid Total tid Definition Avbrottstid är den tid då det föreligger ett fel eller avbrott, vilket tillhör felklass Kritisk eller Hög i enlighet med Bilaga 5, Samverkansformer och samverkansprocesser. Beräkningen av Avbrottstiden inkluderar inte följande: Avbrott till följd av force majeure. Planerade avbrott. Annat avbrott som beror på omständigheter, vilka Inera inte svarar för. Den aktuella mätperioden som utgörs av kalendermånad. Sid 9/12

10 Begrepp Tillgänglighet Definition Tillgängligheten beräknas enligt följande formel: Tillgänglighet (i procent) = 100 (Avbrottstid/Total tid) * Tillgänglighet Tjänsten Inera har som mål att upprätthålla en tillgänglighet på 99,80 procent (%) dygnet runt alla dagar i veckan för Tjänsten. Kunden äger dock inte göra gällande några påföljder gentemot Inera om inte nämnda tillgänglighet nås. Inera ska vid utförande av service och underhåll av Tjänsten i möjligaste mån undvika störningar eller avbrott i IT-driften och i synnerhet undvika störningar eller avbrott under kontorstid. Inera ska meddela Kunden inom skälig tid före planerat driftstopp i Tjänsten Servicenivåer support Inera ska tillhandahålla andra linjens support gentemot Kunden. Kontaktuppgifter Ineras support: Tel: E-post: Inera ska ha beredskap för allvarliga incidenter dygnet runt. Övriga incidenter ska hanteras under kontorstid. Samtliga incidenter anmäls till Ineras support enligt vid var tid gällande instruktioner på Ineras hemsida. För klassificering av incidenter hänvisas till Bilaga 5, Samverkansformer och samverkansprocesser. 8. PERSONUPPGIFTSANSVAR I den mån personuppgiftsbehandling med anledning av Tjänsteavtalet inte omfattas av tidigare mellan parterna tecknade personuppgiftsbiträdesavtal (t.ex. Modellavtal 1 alternativt 2 samt Tilläggsavtal till Modellavtal 1 alternativt 2), ska denna punkt 8 äga tillämpning mellan parterna. Kunden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Tjänsten. Inera behandlar personuppgifter i Tjänsten på uppdrag av Kunden och är personuppgiftsbiträde. Kunden är dock inte ansvarig för behandling av intygskopior tillhörande invånare, för vilka Inera är personuppgiftsansvarig. Begrepp såsom personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde, behandling och registrerad ska definieras i enlighet med 3 personuppgiftslagen. Sid 10/12

11 8.1. Instruktioner Inera får behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra sina åtaganden enligt detta Tjänsteavtal. Åtkomsten till personuppgifter ska begränsas till sådana personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter Kundens ansvar Kunden ska informera Inera om tredje parts, däribland Datainspektionen och registrerad, åtgärder och förelägganden med anledning av behandling av personuppgifter som följer av detta Tjänsteavtal Ineras ansvar Inera ska hålla sig informerad om och följa gällande lagstiftning samt Datainspektionens och Socialstyrelsens föreskrifter, råd och rekommendationer. I enlighet härmed ska Inera utforma och tillämpa egna riktlinjer för informationssäkerhet. Inera ska ge Kunden tillgång till uppgifter som innebär att Kunden kan fullgöra sitt ansvar som personuppgiftsansvarig. Vidare ska Inera vidta de åtgärder som av Kunden bedöms lämpliga, i tekniskt och organisatoriskt hänseende för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring. Kunden ska ersätta Inera i den omfattning kostnaderna för sådana åtgärder inte kan anses skäliga. Inera och den eller de personer som arbetar under Ineras ledning får endast behandla personuppgifter i enlighet med de instruktioner som från tid till annan lämnas av Kunden. För det fall Inera saknar instruktioner som Inera bedömer är nödvändiga för att fullgöra sina åtaganden enligt Tjänsteavtalet ska Inera, utan dröjsmål, informera Kunden om detta och invänta de instruktioner som Kunden bedömer behövs. Inera ska utan dröjsmål informera Kunden om eventuella kontakter från Datainspektionen eller andra myndigheter som rör eller kan vara av betydelse för behandling av personuppgifter enligt detta Tjänsteavtal. Inera har inte rätt att företräda Kunden eller agera för Kundens räkning gentemot Datainspektionen eller annan tredje man. Kundens kontroll av Ineras behandling av personuppgifter för Kundens räkning ska ske på Kundens bekostnad, dock är Inera skyldig att lämna Kunden assistans i rimlig omfattning. Kundens kontroll ska kunna ske genom anlitande av tredje man. Inera ska vid behov assistera Kunden med att ta fram information som begärts av Datainspektionen eller registrerad. Vid upphörande av Ineras behandling av personuppgifter för Kundens räkning ska Inera återlämna alla data som innehåller personuppgifter på samtliga media som den är fixerad på. Sådant ansvar omfattar dock inte personuppgifter som Kunden skickat till externa aktörer, såsom Försäkringskassan, vilka efter mottagande av uppgifterna har ett självständigt personuppgiftsansvar härför. Sid 11/12

12 8.4. Ansvar gentemot tredje man Inera ska, för den händelse registrerad eller annan tredje man, riktar krav mot Kunden på grund av Ineras behandling av personuppgifter för Kundens räkning, hålla Kunden skadeslös för sådana krav som följer av att Inera agerat i strid med denna punkt 8. Inera ska biträda Kunden i hantering av ärenden eller mål om skadestånd Fullmakt Inera befullmäktigas genom detta avtal att för Kundens räkning träffa personuppgiftsbiträdesavtal med annan fysisk eller juridisk person. Sådant personuppgiftsbiträdesavtal ska vara likalydande de bestämmelser som framgår av denna punkt 8. Inera ansvarar för att informera Kunden om de personuppgiftsbiträden som vid var tid behandlar personuppgifter för Kundens räkning. Sid 12/12

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 2 - Specifikation av Applikationen Journalen

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 2 - Specifikation av Applikationen Journalen Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 2 - Specifikation av Applikationen Journalen Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Referenser... 2 2. Applikationsbeskrivning... 2

Läs mer

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte...

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Personuppgiftstjänsten Bilaga 1 - Specifikation av Personuppgiftstjänsten

Avtal om Kundens användning av Personuppgiftstjänsten Bilaga 1 - Specifikation av Personuppgiftstjänsten Avtal om Kundens användning av Personuppgiftstjänsten Bilaga 1 - Specifikation av Personuppgiftstjänsten Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Allmän bakgrund... 2 2.2 Definitioner...

Läs mer

Avtal om Kundens användning av

Avtal om Kundens användning av Avtal om Kundens användning av Informationsutlämning till NKRR Bilaga 1 Specifikation av tjänsten Informationsutlämning till NKRR Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser...

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst)

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser...

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter. Personuppgiftsansvarig: (Vårdgivarens namn, org.nr samt i förekommande fall ansvarig nämnd eller styrelse

Läs mer

Avtal Nationell Patientöversikt Bilaga 2. Specifikation av Applikationen Nationell patientöversikt

Avtal Nationell Patientöversikt Bilaga 2. Specifikation av Applikationen Nationell patientöversikt Avtal Nationell Patientöversikt Bilaga 2. Specifikation av Applikationen Nationell Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Referenser... 2 2. Applikationsbeskrivning... 2 3. Servicenivåer

Läs mer

Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ) version 1.1

Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ) version 1.1 Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ) version 1.1 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. NPÖ 4 3. Definitioner 5 4. Avtalstolkning 6 5. Anslutning 6 6. Förändringar under avtalsperioden

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal Avtal om Kundens användning av Pascal Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser... 2 3. Tjänstebeskrivning... 2 4. Åtaganden... 4 4.1 Kundens åtaganden... 4 4.2 Ineras

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 646-2012 Socialnämnden i Halmstad kommun Box 230 301 06 Halmstad Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 2. Specifikation av Tilläggstjänster INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Kompletterande tjänster och funktioner... 3 2.1. Konsultstöd... 3 2.2. Meddelandetjänsten...

Läs mer

HSA Anslutningsavtal. HSA-policy

HSA Anslutningsavtal. HSA-policy HSA Anslutningsavtal HSA-policy Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande dokumentstruktur för HSA... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Översikt... 6 1.2. Terminologi...

Läs mer

Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon

Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon BILAGA 3. Förslag till komponenter för avtal och ersättningsmodell Nationell samverkan Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon Bilaga X Funktionen nationell samverkan Mellan Inera och

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i lagen om lägenhetsregister Oktober 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

Intygstjänsterna sparar tid och pengar och höjer kvaliteten

Intygstjänsterna sparar tid och pengar och höjer kvaliteten Intygstjänsterna sparar tid och pengar och höjer kvaliteten Intygstjänsterna effektiviserar hanteringen och höjer kvaliteten Christoffer Andersson Lena Furubacke 6 oktober 2015 Kort om Inera Inera ägs

Läs mer

PM Till: Från: Datum: Angående: Bakgrund

PM Till: Från: Datum: Angående: Bakgrund PM Till: Inera AB, projektet Intygstjänster 2013 Från: Kent Sangmyr och Angelica Lundqvist, Advokatfirman Delphi Datum: 15 november 2013 Angående: Juridisk slutrapport Intygstjänster 2013 1. Bakgrund Advokatfirman

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Diarienr. HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN. IT-bilaga Hälsoval. Landstinget Dalarna. Version: 1.1 Versionsdatum: 2012-08-23

Diarienr. HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN. IT-bilaga Hälsoval. Landstinget Dalarna. Version: 1.1 Versionsdatum: 2012-08-23 HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN IT-bilaga Hälsoval Landstinget Dalarna : 1.1 sdatum: IT-bilaga Hälsoval sdatum 2 (8) Dokumenthistorik Datum Beskrivning Författare 2009-12-10 0.1 Första mall Agneta / Gunilla

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå Beslut Diarienr 1 (10) 2016-02-17 1805-2015 Södermalms stadsdelsnämnd Box 4270 102 66 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå Datainspektionens beslut

Läs mer

Systemadministration. Webcert Fråga/Svar

Systemadministration. Webcert Fråga/Svar Systemadministration Webcert Fråga/Svar Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målgrupp... 2 1.3 Definitioner och benämningar... 2 2 Systemadministration av Webcert... 2 2.1 Behörigheter

Läs mer

IT-bilaga Hälsoval 2016

IT-bilaga Hälsoval 2016 Central Förvaltning Medicinsk Teknik och IT Benämning IT-bilaga Hälsoval Utskriftsdatum Beteckning/diarienr 2015-08-20 LD15/02085 IT-bilaga Hälsoval 2016 Landstinget Dalarna Datum: 2015-09-30 Aktuell version:

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen (1998:204)

Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen (1998:204) Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 1 riktar sig till de vårdgivare som avser att direkt

Läs mer

Avtal mellan organisationerna:

Avtal mellan organisationerna: Avtal mellan organisationerna: * nedan kallat organisationen och Landstinget i *namnge på raden ovan den kommun, det landsting eller den privata vårdgivaren det gäller Jönköpings län nedan kallat registerhållare

Läs mer

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund v1.5 maj 2015 Bilaga 1 Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö 1. Bakgrund Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag org. nr. 516401-8615

Läs mer

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR mypku Dessa allmänna användarvillkor ( Villkor ) anger de villkor som gäller mellan dig som användare ( Användaren ) och Nutricia Nordica Aktiebolag AB, org. nr. 556242-0348,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-02-23 1646-2009 Praktikertjänst AB Adolf Fredriks Kyrkogata 9A 103 55 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Intern åtkomst till personuppgifter hos Migrationsverket

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Intern åtkomst till personuppgifter hos Migrationsverket Datum Diarienr 2009-06-23 1807-2008 Migrationsverket 601 70 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Intern åtkomst till personuppgifter hos Migrationsverket Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 1 (6) Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Rev. 2015-02-19 Bilaga 22 sida 2 (6) 1. Beskrivning av befintliga IT-system 1.1 Beställarens Intranät Entreprenör ska via

Läs mer

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Sid 1/6 1. Syfte I projektets uppdrag ingår att granska och utreda de legala aspekterna av projektet Mina intyg. Syftet med den preliminära rapporten är att initialt

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 2 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Innehåll 1. Bakgrund och syfte 3 2. Definitioner 4 3. Regelverket

Läs mer

Certifikat - Ett av en CA elektroniskt signerat intyg som knyter en publik nyckel till en specifik nyckelinnehavare. Källa: Inera (BIF)

Certifikat - Ett av en CA elektroniskt signerat intyg som knyter en publik nyckel till en specifik nyckelinnehavare. Källa: Inera (BIF) A Autentisering - Kontroll av uppgiven identitet. Källa: SOSFS 2008:14 Autentisering - Kontroll av uppgiven identitet, t ex vid inloggning, vid kommunikation mellan system eller vid utväxling av meddelanden

Läs mer

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING senioralert@lj.se AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Organisation: Organisationsnummer: Postadress: Telefon: E-post:

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204)

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2011-10-04 1823-2010 AAA Soliditet AB Box 1396 171 27 SOLNA Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut IT-säkerhet Datainspektionen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar 1/11 Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar nehållsförteckning AVTALSPARTER Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar Län Strömgatan 13 391 26 KALMAR Org nr: 232100-0073 Hemsida: www.ltkalmar.se

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

Slutrapport. Införande NPÖ för kommunerna i Västra Götaland. 1.00 Utgåva (1)8. Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ

Slutrapport. Införande NPÖ för kommunerna i Västra Götaland. 1.00 Utgåva (1)8. Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ 1.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Carina Arvidsson, Karl Fors Slutrapport Införande

Läs mer

Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer och anvisningar

Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer och anvisningar Handläggare: Christina Hegefjärd 1 (1) PAN 2015-12-01 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-01 PaN A1510-0031257 PaN A1510-0031157 PaN A1510-0031057 Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Barn och grundskolenämnden i Täbys behandling av personuppgifter i VKlass

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Barn och grundskolenämnden i Täbys behandling av personuppgifter i VKlass Beslut Diarienr 1 (6) 2015-11-18 2445-2014 Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun 183 80 Täby Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Barn och grundskolenämnden i Täbys behandling av personuppgifter

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB Datum Diarienr 2014-10-02 704-2013 Bolagsverket 851 81 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB Datainspektionens beslut För att

Läs mer

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 www.cehis.se info@cehis.se Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan koordinerar landstingens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning Datum Diarienr 2009-12-18 513-2009 Pliktverket Att: Karolinen 651 80 KARLSTAD Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: 2015-12-16 SN.2015.133 Vuxen- och omsorgsnämnden Personuppgiftsbiträdesavtal Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden 1.

Läs mer

Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2013-05-31 1402-2012 Regionstyrelsen Region Skåne 291 89 Kristianstad Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL 1 (6) Beslut Dnr 2008-09-09 1310-2007 Bildningsnämnden Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL)

Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL) Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL) Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och personuppgiftslagen (PuL) reglerar de allra flesta behandlingar av personuppgifter.

Läs mer

Invånarens direktåtkomst till journalinformation samt regelverk för detta

Invånarens direktåtkomst till journalinformation samt regelverk för detta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-10 1 (7) HSN 2016-2046 Handläggare: Dan Billtorp Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, p 4 Invånarens direktåtkomst till journalinformation

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet.

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Följande allmänna råd ansluter till förordningen (2006:942) om krisberedskap och

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM 2011-09-29 1(7) KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Sörmlandskustens Räddningstjänst 2010 2011-09-29 2(7) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 ANSVAR...3 3 ANSLUTNING...3 4 ORGANISATION

Läs mer

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Innehållsförteckning 1. INFORMATIONSSÄKERHET...3 2. ORGANISATION OCH ANSVAR INFORMATIONSSÄKERHET...4 2.1 KOMMUNSTYRELSEN... 4 2.2 NÄMND OCH BOLAG... 4

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION Mellan Samtrafiken i Sverige AB och Trafikföretaget INNEHÅLL 1 PARTER... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 BAKGRUND... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 4 5 FÖRVÄNTNINGAR...

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Martin X Svensson IT Arkitekt 0736-250609 Martin.X.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-10-31 Dnr 1202434 1 (3) Regionstyrelsen Aktiviteter för att öka tillgänglighet

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem Datum Diarienr 2013-05-31 1492-2012 Kommunstyrelsen i Umeå kommun Skolgatan 31 A 901 84 Umeå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1735-2010 Centrala Studiestödnämnden CSN 851 82 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut CSN har

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2012-02-06 790-2011 Statens skolinspektion Box 23069 104 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Administration av landstingsstatistik. Statistiktjänsten

Administration av landstingsstatistik. Statistiktjänsten Administration av landstingsstatistik Statistiktjänsten Versionshistorik Version Författare Kommentar 1.0 Zara Sarén Första versionen för Statistiktjänsten 3.0 1.1 Zara Sarén I avsnittet Om landstingsstatistik,

Läs mer

Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning

Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning Datainspektionen informerar Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning Kameraövervakningslagens syfte är att se till så att kameraövervakning kan användas där så behövs

Läs mer

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Kvalitetsregister & legala förutsättningar Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Vad är ett kvalitetsregister i lagen? - Samling av uppgifter om individer (personuppgifter) för syftet

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen Beslut Diarienr 2011-02-17 616-2010 Landstingsstyrelsen Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen

Läs mer

Delrapport 1 Intygstjänster 2014-2015

Delrapport 1 Intygstjänster 2014-2015 Delrapport 1 Intygstjänster 2014-2015 Sid 1/20 1 Sammanfattning Uppdraget för projektet Intygstjänster 2014-2015 är en direkt fortsättning på det arbete som startade redan 2009. Under senhösten 2011 infördes

Läs mer

Informationsfullmakt koncern

Informationsfullmakt koncern Informationsfullmakt koncern Befullmäktigande Härmed befullmäktigas org nr (fullmaktshavaren) att från Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (Alecta) inhämta sådan information som vi själva (fullmaktsgivaren)

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister 1.1 God samverkan med industrin leder till bättre vård I Sverige förekommer

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten Beslut Diarienr 1 (9) 2015-07-03 1730-2014 VA Syd Box 191 201 21 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Beslut Dnr 2007-11-06 526-2007 Bostadsaktiebolaget Poseidon Box 1 424 21 Angered Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hjälpmedelshanteringssystemet Sesam

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hjälpmedelshanteringssystemet Sesam Beslut Diarienr 1 (8) 2016-07-01 1863-2015 Ert diarienr 1503313 Regionstyrelsen Region Skåne 291 89 Kristianstad Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hjälpmedelshanteringssystemet Sesam Datainspektionens

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010. Revisionsrapport Gymnastik- och idrottshögskolan Box 5626 114 86 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0728 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 724-2011 Hälso- och sjukvårdnämnden Region Gotland 621 81 Visby Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Informationsteknologi (vårdgivare nivå C)

Informationsteknologi (vårdgivare nivå C) 1(5) Informationsteknologi (vårdgivare nivå C) Bakgrund Parterna är överens om att vården, både för patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, ska fungera som ett nätverk med effektivt och säker samverkan

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA SITHS på egna och andra organisationers kort Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA Innehållsförteckning 1. Certifikat och kortadministration HSA och SITHS... 2 1.1 SITHS en förtroendemodell... 2

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

RFI för nästa generations katalogtjänst. Som inte behöver baseras på en katalogprodukt

RFI för nästa generations katalogtjänst. Som inte behöver baseras på en katalogprodukt RFI för nästa generations katalogtjänst Som inte behöver baseras på en katalogprodukt 1. Syfte med RFI... 3 2. Vad behöver vi er hjälp med?... 3 3. Hur går du tillväga... 4 3.1 Agenda för dialog... 4 4.

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion användare

Informationssäkerhetsinstruktion användare 1(6) Informationssäkerhetsinstruktion användare Inledning Denna användarinstruktion är en del i Borås Stads Informationssäkerhetpolicy. Den ska vägleda Dig i användningen av Borås Stads gemensamma IT-resurser

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter PM 18.01 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2001-10-03 Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 1. Bakgrund PuL, personuppgiftslagen, trädde i kraft hösten 1998. Övergångsvis,

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2013-09-11 1612-2011 Nordea Bank AB NN 106 70 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Ärendet avslutas. Redogörelse

Läs mer

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF tackar för möjligheten att få besvara remiss avseende:

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39)

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) PM 1 (9) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) Ert dnr JU2015/3364/L6 Det är en gedigen utredning som innehåller en omfattande

Läs mer

Intygstjänster 2014-2015

Intygstjänster 2014-2015 Intygstjänster 2014-2015 Delrapport 4, december 2015 Sid 1/46 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1. Sammanfattning... 7 1.1 Övergripande resultat och leveranser per område 2015... 7 1.2 Övergripande om

Läs mer

Användarvillkor Mina meddelanden

Användarvillkor Mina meddelanden Användarvillkor Mina meddelanden 1. Allmänt 1.1 Skatteverket tillhandahåller i enlighet med 5 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte tjänsten Mina meddelanden för

Läs mer