E-tjänst över näringsidkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-tjänst över näringsidkare"

Transkript

1 E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn

2 Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare Sammanfattning Bakgrund 2 2. E-legitimationsnämnden och identitetsfederation Attributintygsutfärdare och E-tjänst över näringsidkare Utan en samlad e-tjänst En samlad e-tjänst 5 3. Rapport från utredningen om bildande av en E-legitimationsnämnden Förslag och rekommendation Kort sikt Ekonomisk kalkyl Lång sikt - efter juni Bilagor Begrepp...9

3 Monica Grahn (9) 1. E-tjänst över näringsidkare 1.1 Sammanfattning Förstudien har identifierat ett behov av en samlad e-tjänst över näringsidkare för att identifiera och tillgängliggöra grunddata avseende näringsidkare i samband med utfärdandet och nyttjandet av en e-legitimation och e-tjänstelegitimation. Detta för att möjliggöra erforderlig behörighetskontroll. En framtida lösning ska vara utformad på så sätt att e-tjänsten utgör en samlad länk till respektive registerhållares information. Inklusive Bolagsverket och Skatteverket finns idag totalt åtta registerhållare över näringsidkare av olika slag. Det är här inte frågan om att skapa ett enhetligt register utan att samordna tillgängliggörandet av informationen från respektive register, som även fortsättningsvis kommer att återfinnas hos respektive registerhållare. Här avses tillgängliggörandet av grunddata genom kommunikation maskin till maskin. Det rekommenderas att en eventuell utveckling av en lösning som omhändertar en gränssnittslösning för manuell hantering för privatpersoner och företag omhändertas i ett senare steg och utreds därmed inte vidare i denna förstudie. De grunddata som identifierats som det primära att tillgängliggöra inom federationen är uppgift om namn, organisationsnummer, firmateckning samt eventuell status på företaget d.v.s. legala attribut. Förstudiens förslag utgår från Bolagsverkets leverans av information som idag sker via Verksamt.se. Rekommendationen är att den lösningen vidareutvecklas och utformas enligt samma grundläggande principer och struktur som för den nuvarande. Den vidareutvecklingen som rekommenderas är bland annat att nuvarande lösning kompletteras så att den information som levereras idag enklare kan tolkas och användas i olika e-tjänster samt på sikt utökas med information från fler registerhållare av näringsidkare. Det kan konstateras att det idag finns ett antal, såväl offentliga som privata aktörer på marknaden som bl.a. levererar motsvarande grunddata om näringsidkare. Dess tjänster tillgängliggörs idag via en gränssnittslösning. Huruvida dessa tjänster är tillförlitliga eller inte vad avser såväl riktighet som aktualitet har inte utretts i denna förstudie. För att möta krav på tillit till informationen i aktuell e-tjänst är det dock av vikt att aktuell information inhämtas direkt och i realtid från respektive registerhållande myndighet. I rapporten beskrivs: Identitetsfederationen Kopplingen mellan aktuell e-tjänst och federationen Förslag och rekommendation

4 Monica Grahn (9) 1.2 Bakgrund Bolagsverket tillhandahåller idag en stor mängd grunddata till såväl myndigheter som privata aktörer. Här kan nämnas att Bolagsverket är en avgiftsfinansierad myndighet varför tillhandahållandet är förenat med en avgift för kunden/köparen av det specifika grunddatat. De allra flesta myndigheter som köper information från Bolagsverket nyttjar den i dess verksamhet där det ställs krav på aktuella uppgifter om företag och föreningar. För att kunna utföra sina åtagande behöver de kontrollera företagsfakta som ett led i dess handläggning av ärenden. Privata aktörer använder sig av Bolagsverkets information om företag och föreningar för bland annat kontroll av företagsfakta och för att använda sig av informationen vid vidareförädling och vidareförsäljning. Bolagsverket har av e-delegationen fått i uppdrag att genomföra en förstudie gällande en samlad e-tjänst där det går att ställa frågor om grunddata rörande näringsidkare. I dagsläget är Bolagsverket och Skatteverket de i särklass största registerhållarna av näringsidkare både avseende juridiska personer och enskilda näringsidkare. Registerhållning och tilldelningen av organisationsnummer för juridiska personer sker idag utöver hos Bolagsverket och Skatteverket även hos Statistiska Centralbyrån, Länsstyrelserna, Finansinspektionen, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Kammarkollegiet och Lantmäteriet. Skatteverket är tillsynsmyndighet och för ett samlat register över de tilldelade organisationsnumren. Detta register innehåller inte uppgift om exempelvis firmatecknare. På begäran kan Skatteverket mot en avgift utfärda ett bevis om tilldelat organisationsnummer. Lösningen ska stödja regeringens vision - Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Det sker bland annat genom att: Brukaren har endast en kontakt för att få efterfrågad information Kostnadseffektivt för brukaren och informationsgivaren bl. a genom att kapa ledtid i informationssökningen Ger en högre grad av kvalitet genom att informationen finns tillgänglig via en och samma nod Högre grad av tillgänglighet och användbarhet genom att det ges i ett och samma format för brukaren Det skapas en myndighetstransparens Förstudien har tagits fram av Bolagsverket, Skatteverket och Lantmäteriet. Under förstudien har det förts diskussioner med utredningen om bildande av en e- legitimationsnämnd 1 och Kammarkollegiet. 1 Fi 2010:05

5 Monica Grahn (9) Det har konstaterats att e-tjänstens möjliga totala målgrupp och den totala behovsbilden kan vara mycket omfattande. Såväl offentlig sektors som företagares och privatpersoners behov av enhetlig och lättillgänglig information gällande näringsidkare, oberoende av registerhållare, kan komma att omfattas. Då tiden för aktuell förstudie är mycket begränsad finns det inte utrymme för att genomföra en behovsanalys som omfattar och belyser den totala helheten och dess olika delområden kopplat till en e-tjänst innehållande grunddata över näringsidkare. Med anledning av detta så avgränsas förstudien till att belysa en specifik målgrupp, federationstanken kopplad till e-legitimationsnämndens syfte och uppdrag. Och då mer specifikt attributshanteringen kopplat till interaktionen näringsidkare och myndigheters e- tjänster. Valet gjordes utifrån det faktum att e-legitimationsnämnden och dess federationstankar gäller från den 1 januari 2011 varför behovet av en enhetlig attributshantering gällande näringsidkare är nära förestående. Förstudien är ytterligare avgränsad på så sätt att dess fokus avser grunddata i form av så kallade legala attribut som exempelvis organisationsnummer och firmatecknare. Utifrån detta har det i förstudien identifierats ett antal frågeställningar och därtill kopplade teorier och förslag som anses vara väsentliga för ett beslut om ett vidare arbete. Gjorda avgränsningar medför att vare sig övriga typer av uppgifter eller behov hanteras i denna förstudie. Drivkrafter för förstudien har varit att skapa en god en förutsättning för användning av e- legitimation genom att på ett enhetligt och effektivt sätt tillföra attribut i form av behörighetskontroll gällande näringsidkare. 2. E-legitimationsnämnden och identitetsfederation Regeringen beslutade den 17 juni 2010 (dir. 2010:69) att tillkalla en särskild utredare för att förbereda och genomföra bildandet av en nämndmyndighet för samordning av statens och kommunernas hantering av metoder och tjänster för elektronisk identifiering och signering. E-legitimationsnämnden ska enligt förslaget samordna statens arbete med och användning av metoder och tjänster för elektronisk identifiering och signering samt säkerställa att nödvändiga tjänster och funktioner för e-legitimationer finns tillgängliga för den offentliga förvaltningen. En del av den modell som utreds utgörs av infrastrukturen för identifiering, den så kallade identitetsfederationen, som är en standardiserad lösning för identifiering. Inom denna identitetsfederation återfinns i sin tur en funktion som attributintygsutfärdare, som utfärdar intyg s.k. attributsintyg. Häri ingår attribut som legal behörighet att företräda ett företag.

6 Monica Grahn (9) Bild 1 2 Kraftigt förenklat kan kopplingen mellan e-tjänsteleverantör och attributintygsutfärdare förklaras som att, respektive e-tjänsteleverantörs olika behov av identifiering realiseras genom att frågor ställs till en attributintygsutfärdare, som i sin tur levererar ett svar åter (kommunikation via maskin till maskin). 2.1 Attributintygsutfärdare och E-tjänst över näringsidkare Det är gentemot funktionen attributintygsutfärdare som aktuell förstudie och förslag har inriktat sig och behovet som finns av en e-tjänst över näringsidkare i det sammanhanget. Detta för att möjliggöra en effektiv hantering av behörighetskontroller att företräda ett företag, d.v.s. legala attribut som exempelvis organisationsnummer och firmateckning. Det finns ett allmänt behov av att utifrån Bolagsverkets register kunna kontrollera firmateckning för att på så sätt avgöra om en enskild person har rätt att komma åt uppgifter runt ett företag eller att kunna agera i företagets räkning. Bolagsverket och Skatteverket är idag de i särklass största registerhållarna av näringsidkare. En e-tjänst som bl.a. innefattar dessa två aktörers information gällande näringsidkare skulle skapa förutsättningar för en effektiv och smidig hantering kring attributintygsutfärdandet gällande företagandet. Identifierat behov är kopplat till två olika slag av händelser: vid utfärdandet av e-legitimation och e-tjänstelegitimation samt vid nyttjandet av e-legitimation och e-tjänstelegitimation. En framtida lösning ska vara utformad på så sätt att e-tjänsten utgör en samlad länk till respektive registerhållares information. Inklusive Bolagsverket och Skatteverket finns idag totalt åtta registerhållare över näringsidkare av olika slag. Skatteverket har ett samlat register över organisationsnummer, men som är begränsat vad gäller grunddata. Skatteverket utfärdar bevis om tilldelat organisationsnummer (gäller alla oavsett vilken myndighet det är som har tilldelat numret) mot en avgift. Det är här inte frågan om att skapa ett enhetligt register utan att samordna tillgängliggörandet av informationen från respektive register, som även fortsättningsvis kommer att återfinnas hos respektive registerhållare. 2 Bild hämtad från utredningen om bildande av en e-legitimationsnämnd och dess material från presentationen som hölls för E-delegationens arbetsgrupp den 19 oktober 2010.

7 Monica Grahn (9) Utan en samlad e-tjänst Som framkommit ovan vore det önskvärt med en e-tjänst, som tillgodoser e- tjänsteleverantörernas behov av en samlad och enhetlig hantering av behörighetskontroll att företräda ett företag. Avsaknad av en gemensam tjänst kommer innebära att varje e-tjänsteleverantör skulle i sin hantering av behörighetskontroll behöva ställa frågor samt erhålla svar från flera aktörer, i dag finns det åtta stycken registerhållare. Antag att det är sju stycken e-tjänster som är i behov av att göra en behörighetskontroll mot samtliga åtta registerhållare. Det medför totalt sett 2 *(7*8) d.v.s. 112 st. kontakter innehållande fråga eller svar. Bild 2 Registerhållare En samlad e-tjänst En samlad e-tjänst enligt förstudiens rekommendation skulle innebära dramatiskt färre kontakter totalt sett. Med en e-tjänst över näringsidkare hämtas kontrolluppgifter i ett enhetligt format från ett och samma ställe. En samlad e-tjänst över näringsidkare möjliggör förutom samverkan och samordning även högra grad av kvalitet, säkerhet och ökad grad av effektivisering totalt sett. Detta exempel medför totalt (8 * 2) + (7* 2) d.v.s. 30 st. kontakter innehållande fråga eller svar. Bild 3 E-tjänsteleverantörer Registerhållare E-tjänsteleverantörer

8 Monica Grahn (9) 3. Rapport från utredningen om bildande av en E- legitimationsnämnden Förstudiens förslag gällande attribut, dess innehåll och struktur för tillgängliggörande, har löpande stämts av med utredningen om bildande av e-legitimationsnämnd. Som framgår av nedanstående utdrag ur utredningens delrapport II 3 så överensstämmer förstudiens förslag och rekommendation med vad som rekommenderas av utredningen. I utredningens rapport lyfts behörighetskontroller i samband med näringsidkares nyttjande av e-tjänster, som ett tydligt exempel där det kommer att ställas krav på tillgängliggörandet av attribut. Bolagsverkets roll som leverantör av uppgifter/grunddata gällande behörighet samt den struktur som nyttjas idag får anses utgöra en god grund för en kommande utveckling av attributsintygsutfärdandet gällande näringsidkare. Det föreslås därför att hanteringen av attribut som rör juridisk behörighet vid användning av Svensk e-legitimation ska ta sin utgångspunkt i gällande rätt och utformas i nära anknytning till vedertagna rutiner för sådana behörighetskontroller. Med aktiebolag och dess företrädare samt aktiebolagsregistret som exempel föreslås att särskilda attributsintyg ska utfärdas av Bolagsverket, inom ramen för den infrastruktur e-legitimationsnämnden inför för Svensk e-legitimation. Bolagsverket bör lämna attributsintyg så att mottagaren automatiserat eller manuellt kan tolka uppgifterna. Myndigheter som behöver göra många sådana kontroller, t.ex. Skatteverket, bör kunna införa sina tolkningsparametrar i program för automatiserade kontroller. På så sätt blir ansvarsfördelningen densamma som i dag. Bolagsverket lämnar utdrag ur aktiebolagsregistret och förlitande part tolkar dem, t.ex. bedömer om det är tillräckligt för den aktuella inloggningen eller underskriften om personen är verkställande direktör (jfr 8 kap. 36 ABL). Myndigheter hämtar redan i dag uppgifter om juridisk behörighet från Bolagsverket och det finns överenskommelser och regler om vad detta kostar och hur betalning ska ske. Dessa överenskommelser och regler bör i princip kunna gälla även för tillhandahållande och betalning av elektroniska registreringsbevis och föreslagna förenklade förfaranden. Det bör därmed vara tillräckligt att Bolagsverket genom ett ansökningsförfarande ansluts av E- legitimationsnämnden till Infrastrukturen för Svensk e-legitimation, närmare bestämt till det utfärdarregister i tekniska sammanhang kallat federationsregister som E- legitimationsnämnden avses inrätta och föra. 4. Förslag och rekommendation Förstudien har identifierat ett behov av en samlad e-tjänst över näringsidkare för att identifiera och tillgängliggöra grunddata avseende näringsidkare i samband med utfärdandet och nyttjandet av en e-legitimation och e-tjänstelegitimation. Detta för att möjliggöra erforderlig behörighetskontroll hos respektive e-tjänsteleverantör. 3 Verksamhetsplan för E-legitimationsnämnden delredovisning II, sid Se bifogad länk

9 Monica Grahn (9) Här avses tillgängliggörandet av grunddata genom kommunikation maskin till maskin mellan myndigheter. Det rekommenderas att utvecklingen av en lösning som omhändertar en gränssnittslösning för manuell hantering för privatpersoner och företag omhändertas i ett senare steg. De grunddata som identifierats som det primära att tillgängliggöra inom federation är uppgift om namn, organisationsnummer, firmateckning samt eventuell status på företaget d.v.s. legala attribut. Förstudiens förslag utgår från Bolagsverkets leverans av information via Verksamt.se idag. Rekommendationen är att den lösningen vidareutvecklas och utformas enligt samma grundläggande principer och struktur som för den nuvarande. Den vidareutvecklingen som rekommenderas är bland annat att nuvarande lösning kompletteras så att den information som levereras idag enklare kan tolkas och användas i olika e-tjänster samt på sikt utökas med information från fler registerhållare av näringsidkare. Utvecklingen rekommenderas ske stegvis och i nära samarbete med E- legitimationsnämnden och e-tjänsteleverantörer. De olika utvecklingsstegen måste inte sällan understödjas med mer omfattande utredningar och då inte minst vad avser finansiering av såväl utveckling och förvaltning. 4.1 Kort sikt Nedanstående punkter är oberoende i förhållande till varandra. Verksamt.se är en samverkansportal för företagande. Deltagande myndigheter är idag Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Bolagsverket tillhandahåller till portalen information exempelvis rörande firmateckning. 1. Nyttja den tjänst som levereras av Bolagsverket till Verksamt.se idag. a. E-tjänsteleverantören anpassar dess e-tjänster till nuvarande lösning. Här avses maskin till maskin- kommunikation. D.v.s. ta emot aktuella informationspaket. b. Bolagsverket formulera en manual som definierar leveransen 2. Nuvarande tjänst måste vidareutvecklas och förenklas på så sätt att den inte endast ska leverera grunddata utan att det även sänds med en tolkning av regelverket. Utöver detta ska det även ske en anpassning till SAML 2.0 för att tjänsten ska kunna fungera som attributsutfärdare. a. E-tjänsteleverantören kan behöva skapa en funktion som möjliggör en tolkning anpassad till aktuellt regelverk kopplat till respektive e- tjänstleverantörs uppdrag. 3. Bolagsverket skapar förutsättningar för automatiserad åtkomst och tolkning av firmateckning gällande (Aktiebolag, Handelsbolag, Kommanditbolag, Ekonomiska föreningar, Bostadsrättföreningar samt Bank och Försäkringsbolag) hos Bolagsverket.

10 Monica Grahn (9) 4. Bolagsverket tillhandahåller programvara för att utfärda attributsintygen (stämplar biljetten) Ekonomisk kalkyl En uppskattning över kostnaderna för Bolagsverket för de ovanstående punkterna kan summeras i (aktuell beräkning inkluderar således inte p. 1 a eller 2 a): Utvecklingskostnad Personalkostnad Investering hårdvara och mjukvara Övriga kostnader (resor, logi, utbildning) Kostnader för drift och förvaltning Hårdvara per år Förvaltning Övriga kostnader (resor, logi, utbildning) Ovanstående kostnader återfinns inte inom Bolagsverkets budget för Lång sikt - efter juni 2012 En vidare utveckling ställer krav på utredningar som möjliggör ett antal beslut och ställningstaganden gällande olika frågeställningar. Som exempel kan nämnas: 1. Det kompletteras med behörighet via fullmakt. 2. Komplettera med övriga registerhållares grunddata gällande företrädares legala behörighet att företräda en näringsidkare. Det är först i detta skede som den samlade e-tjänsten formeras. a. För att möjliggöra detta måste den information som återfinns hos aktuella registerhållare vara strukturerad och kan tillgängliggöras via elektroniskt media. b. Detta steg måste kompletteras med utredningar som belyser och omhändertar frågeställningar bland annat kring: i. Juridik ii. Affärsmodell d.v.s. hur ska registerhållarnas olika finansieringsform och därtill kopplade avgiftssättning omhändertas samt hur ska aktuell e-tjänst förvaltas och utvecklas. 3. Utveckla en lösning som även omhändertar en gränssnittslösning för manuell hantering. 4. Utveckling som omhändertar förslag från bland annat Kammarkollegiet, se bifogat användningsfall.

11 Monica Grahn (9) 5. Bilagor 1. Förstudiens direktiv 2. Förteckning över myndigheter som tilldelar organisationsnummer till näringsidkare 3. Tekniskt PM 4. Användningsfall gällande e-tjänstelegitimationer från Kammarkollegiet Här lyfts förslag som går utanför det avgränsade området för aktuell rapport. Får ingå i ett eventuellt nästa steg. 6. Begrepp Attribut Attributintygsutfärdare E-tjänsteleverantör Federation Legala attribut SAML 2.0 En egenskap hos information (data) som tillfogas som ett tillbör till annat data. Den, exv. myndighet, som utfärdar informationen och intygar att den är korrekt. En aktör som tillhandahåller en tjänst elektroniskt exempelvis verksamt.se och dess ingående tjänster. En sammanslutning av flera självständiga enheter, som exempelvis e- tjänsteleverantör och attributintygsutgivare. Information som är reglerade enligt lag och som har en rättslig egenskap exempelvis firmateckning. Teknisk standard för att kunna utbyta säker information runt identifiering och behörighet.

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

E-legitimationsnämnden Nils Fjelkegård 171 94 SOLNA. Stockholm 2012-09-03

E-legitimationsnämnden Nils Fjelkegård 171 94 SOLNA. Stockholm 2012-09-03 E-legitimationsnämnden Nils Fjelkegård 171 94 SOLNA Stockholm 2012-09-03.SE:s svar på E-legitimationsnämndens remiss av utkast till regelverk.se har tagit del av E-legitimationsnämndens remiss daterad

Läs mer

Förändringar i regelverket avseende införande av intygskonverteringstjänst och alternativt tekniskt anslutningsförfarande

Förändringar i regelverket avseende införande av intygskonverteringstjänst och alternativt tekniskt anslutningsförfarande PM 1(5) Förändringar i regelverket avseende införande av intygskonverteringstjänst och alternativt tekniskt anslutningsförfarande E-legitimationsnämnden har tagit fram utkast till uppdaterat regelverk

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Svensk e-legitimation. Nu kör vi! 2013-10-10

Svensk e-legitimation. Nu kör vi! 2013-10-10 Svensk e-legitimation Nu kör vi! 2013-10-10 Dagens lösning aktörer och roller eleverantörer Privata aktörer Kortbolag Apoteket Banker Myndigheter Kommun X Skatteverket Försäkringskassan Telia Telia i rollen

Läs mer

E-legitimationsutredningen SOU 2010:104

E-legitimationsutredningen SOU 2010:104 E-legitimationsutredningen SOU 2010:104 Thomas Nilsson thomas@certezza.net 2011-04-12 Utredningen Kommittédirektiv 2010:69 Regeringsbeslut 17 juni 2010 En myndighet för samordning av elektronisk identifiering

Läs mer

2016 går offentlig sektor över till Svensk e-legitimation EUROPOINT 2014-10-16

2016 går offentlig sektor över till Svensk e-legitimation EUROPOINT 2014-10-16 2016 går offentlig sektor över till Svensk e-legitimation EUROPOINT 2014-10-16 Arvid Welin Dagens lösning aktörer och roller eleverantörer Privata aktörer Kortbolag Apoteket Banker Kommun X Skatteverket

Läs mer

YTTRANDE Nils Fjelkegård Datum Dnr 010-574 91 56 2012-12-12 131-773215-12/112 nils.fjelkegard@elegnamnden.se

YTTRANDE Nils Fjelkegård Datum Dnr 010-574 91 56 2012-12-12 131-773215-12/112 nils.fjelkegard@elegnamnden.se 1(11) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm E-legitimationsnämndens yttrande över regeringens Promemoria 2012/5484/ITP - Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering 1 BAKGRUND Området

Läs mer

IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86)

IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86) 16 februari 2010 Finansdepartementet 103 33 Stockholm IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86) Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har beretts tillfälle

Läs mer

Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan. Information om filöverföring

Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan. Information om filöverföring Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan Information om filöverföring Innehåll 1 AUTOMATISK ELLER MANUELL FILÖVERFÖRING...3 1.1 MANUELL FILÖVERFÖRING VIA WEBBPLATSEN...3

Läs mer

Mina meddelanden för företag. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden för företag. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden för företag En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Med tjänsten Mina meddelanden och en digital brevlåda kan ditt företag ta emot post digitalt från myndigheter

Läs mer

Svensk e-legitimation. Internetdagarna Eva Ekenberg 2013-11-25

Svensk e-legitimation. Internetdagarna Eva Ekenberg 2013-11-25 Svensk e-legitimation Internetdagarna Eva Ekenberg 2013-11-25 Offentlig sektors er 2 2001 2012 Upphandling via ramavtal Upphandlar: Möjligheten att ställa spärrkontrollfrågor vid verifiering av e- legitimationen

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (13) Datum 2012-01-26 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Utvecklingsområde: Fordon och Förare 1 februari 2012 Transportstyrelsen Transportregisteravdelningen 701 88 Örebro Besöksadress Tunnlandsgatan

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 2 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Innehåll 1. Bakgrund och syfte 3 2. Definitioner 4 3. Regelverket

Läs mer

Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se 2 (6) Denna årsberättelse för E-legitimationsnämnden

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Anslutningsavtal. inom identitetsfederationen för offentlig sektor. för leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom identitetsfederationen för offentlig sektor. för leverantör av eid-tjänst 1 (8) Anslutningsavtal för leverantör av eid-tjänst inom identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (8) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Infrastrukturen för Svensk e-legitimation

Infrastrukturen för Svensk e-legitimation 1 (7) 2 (7) 1. Bakgrund 1.1 Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden stödja och samordna elektronisk identifiering och signering i den offentliga förvaltningens

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen YTTRANDE 1 (5) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelning Enheten för bank och försäkring 103 33 Stockholm Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Fi2014/2420 Sammanfattning

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet.

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Följande allmänna råd ansluter till förordningen (2006:942) om krisberedskap och

Läs mer

Promemoria. Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering

Promemoria. Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering Promemoria Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 4 2 Förslag till lagtext... 5 2.1 Förslag till

Läs mer

Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290

Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290 Beslutsförslag 2015-11-12 Kanslienheten Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar 1 Anta remissvar En förvaltning som håller ihop och översända

Läs mer

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF)

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) LÄGESRAPPORT 1 (5) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) Försäkringskassan har genom regeringsbeslut

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Ta reda på om du har rätt till starta eget-bidrag Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du under vissa förutsättningar ha rätt till ekonomiskt stöd när du startar

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

Kansliets svar begränsas i huvudsak till frågor som ligger inom E-delegationens verksamhetsområde.

Kansliets svar begränsas i huvudsak till frågor som ligger inom E-delegationens verksamhetsområde. Synpunkter 2012-03-05 Fi2009:01/2012/7 E-delegationen N Fi 2009:01 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Johan Bålman Telefon 08-4051580 E-post johan.balman@enterprise.ministry.se Kommissionens förslag

Läs mer

Nr Iakttagelse Risk Risknivå Pensionsmyndighetens svar till Riksrevisionen 2014-05-03, dnr VER 2014-132

Nr Iakttagelse Risk Risknivå Pensionsmyndighetens svar till Riksrevisionen 2014-05-03, dnr VER 2014-132 Riksrevisionen årlig revision 1 (12) 4.2 Systemgenererade listor över applikationsförändringar kan för närvarande inte produceras. Avsaknad av fullständiga listor över applikationsförändringar som har

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Tjänsten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1. Referenser... 4 3. Tjänstebeskrivning... 4 3.1. Syftet med Tjänsten... 4 3.2.

Läs mer

SID 1 (6) 2016-05-25. Förfrågningsunderlag. Anbudsformulär. För drift- och transportentreprenad. ÅVC Östberga

SID 1 (6) 2016-05-25. Förfrågningsunderlag. Anbudsformulär. För drift- och transportentreprenad. ÅVC Östberga SID 1 (6) Förfrågningsunderlag Anbudsformulär För drift- och transportentreprenad ÅVC Östberga SID (6) ÅVC Bromma Denna handling anger vilka bevis som ska bifogas anbudet för att kraven i förfrågningsunderlaget

Läs mer

Statens servicecenter. - Uppdrag e-arkiv 2015-10-01

Statens servicecenter. - Uppdrag e-arkiv 2015-10-01 Statens servicecenter - Uppdrag e-arkiv 2015-10-01 Effektiv statsförvaltning måste bli effektivare Statsförvaltningen har på 25 år minskat från ca 650 000 anställda till ca 240 000 idag Litet utrymme för

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

Remissyttrande: förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FI Dnr 08-6304)

Remissyttrande: förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FI Dnr 08-6304) 2009-03-27 Till: Finansinspektionen Remissyttrande: förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FI Dnr 08-6304) Fondbolagens Förening lämnar härmed följande

Läs mer

Avesta kommun. Avtalstrohet Analysrapport. KPMG 9 december 2011 Antal sidor: 7

Avesta kommun. Avtalstrohet Analysrapport. KPMG 9 december 2011 Antal sidor: 7 Analysrapport KPMG 9 december 2011 Antal sidor: 7 2011 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with Innehåll

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB Datum Diarienr 2014-10-02 704-2013 Bolagsverket 851 81 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB Datainspektionens beslut För att

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR UTVECKLING AV E- TJÄNSTER

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR UTVECKLING AV E- TJÄNSTER SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-03-12\dagordning\tjänsteutlåtande\7.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 2008-013248-112 SID 1 (6) 2009-02-17 Verksamhetsstöd

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Sammanfattning REMISSYTTRANDE 1 (11) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Sammanfattning REMISSYTTRANDE 1 (11) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (11) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Näringsdepartementets dnr N2015/3074/FF Genom remiss den 22 juni 2015 har Försäkringskassan

Läs mer

Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar

Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar 1 1 Föreningens ändamål Föreningen Spelberoende Helsingborg med organisationsnummer 843003-0083 är en partipolitisk och religiös obunden sammanslutning som vill

Läs mer

Ange om sökande huvudman driver eller har drivit förskola/pedagogisk omsorg i annan kommun (ange vilken kommun)

Ange om sökande huvudman driver eller har drivit förskola/pedagogisk omsorg i annan kommun (ange vilken kommun) 2013-10-10 1 (5) Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola eller pedagogisk omsorg Se Riktlinjer för godkännande av fristående förskola och pedagogisk omsorg, Bun 2013/210 för information

Läs mer

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204)

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2011-10-04 1823-2010 AAA Soliditet AB Box 1396 171 27 SOLNA Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut IT-säkerhet Datainspektionen

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Anslutning till Mina meddelanden

Anslutning till Mina meddelanden SERIE: UPPHANDLING OCH UTVECKLING AV IT-STÖD Anslutning till Mina meddelanden KRAV FÖR ANSLUTNING AV IT-STÖD TILL MINA MEDDELANDEN Anslutning till Mina meddelanden 1 Förord Med tjänsten Mina meddelanden

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar QO SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Anvisningar för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs nogct igenom Svensk Inscl,nhil?gskontrollsflireskri/ierflir 90 konto (nedan benämnt fiireskrifier) inncm Ni ansöker

Läs mer

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92)

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92) 851 81 Sundsvall 2010-04-13 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Diarienr AD 46/2010 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Lars

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Ändringsanmälan 912. Kommanditbolag 1 (6) 1. Organisationsnummer Företagsnamn

Ändringsanmälan 912. Kommanditbolag 1 (6) 1. Organisationsnummer Företagsnamn 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 912 Kommanditbolag 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG Yrkesverksamma fria grupper inom teaterområdet 1/15 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Tjänstebeskrivning Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Introduktion En Anslutning utgår från att två system vill kommunicera med varandra, det kan vara regelbundet eller vid valda tidpunkter.

Läs mer

Ansökan om enskilda insatser LSS

Ansökan om enskilda insatser LSS Information Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vem kan ansöka? Den som är i behov av insatser

Läs mer

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) 1 (6) Dnr AD 1120/2015 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) (dnr Ju2015/3364/L6) Inledning Bolagsverket

Läs mer

Begreppsmodell < Version 3.2 2013-02-22 Sida: 1 (26) Verksamhetens krav. Begreppsmodell. Version 3.2

Begreppsmodell < Version 3.2 2013-02-22 Sida: 1 (26) Verksamhetens krav. Begreppsmodell. Version 3.2 2013-02-22 Sida: 1 (26) Verksamhetens krav Begreppsmodell 2013-02-22 Sida: 2 (26) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Dokumentets syfte...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Avgränsningar...3

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

Gemensamma funktioner och tjänster!

Gemensamma funktioner och tjänster! Gemensamma funktioner och tjänster! Vilken roll ska vi ta i hantering av nationella tjänster, önskan från SKL Mina meddelanden elegitimation Sammansatta bastjänsten (Min ärendeöversikt) (Mina fullmakter)

Läs mer

DELRAPPORT Tobias Wijk Datum Dnr 010-579 84 21 2011-02-28 131-512213-10/113

DELRAPPORT Tobias Wijk Datum Dnr 010-579 84 21 2011-02-28 131-512213-10/113 * Skatteverket 1(11) Skatteverkets uppdrag att föra viss statistik som ett led i regeringens handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (IJ2010/1155/UF) Sammanfattning

Läs mer

Systemförvaltningshandbok

Systemförvaltningshandbok Systemförvaltningshandbok Titel: Systemförvaltningshandbok Version: 1.3 Godkänd av: Joakim Jenhagen Datum: 2011-09-15 Systemförvaltningshandbok 1(12) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE

Läs mer

Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Ditz Catrin Grapp Lena Datum 2015-11-13 Diarienummer KSN-2015-1789 Kommunstyrelsen Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2012 YRKESVERKSAMMA FRIA TEATERGRUPPER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 31 MAJ 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Med medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning

Med medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning Med medborgaren i centrum Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning Produktion Näringsdepartementet Illustration Blomquist Foto Matton Collection/Johnér omslag, Kristian Pohl s

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

Invånarens direktåtkomst till journalinformation samt regelverk för detta

Invånarens direktåtkomst till journalinformation samt regelverk för detta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-10 1 (7) HSN 2016-2046 Handläggare: Dan Billtorp Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, p 4 Invånarens direktåtkomst till journalinformation

Läs mer

Diarienr. HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN. IT-bilaga Hälsoval. Landstinget Dalarna. Version: 1.1 Versionsdatum: 2012-08-23

Diarienr. HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN. IT-bilaga Hälsoval. Landstinget Dalarna. Version: 1.1 Versionsdatum: 2012-08-23 HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN IT-bilaga Hälsoval Landstinget Dalarna : 1.1 sdatum: IT-bilaga Hälsoval sdatum 2 (8) Dokumenthistorik Datum Beskrivning Författare 2009-12-10 0.1 Första mall Agneta / Gunilla

Läs mer

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: Ej behandlad

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: Ej behandlad Rådspromemoria 2007-06-04 Justitiedepartementet Granskningsenheten Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 12-13 juni 2007 Dagordningspunkt 21 E-juridik (e-justice) Dokument: Report by the Council

Läs mer

IT-bilaga Hälsoval 2016

IT-bilaga Hälsoval 2016 Central Förvaltning Medicinsk Teknik och IT Benämning IT-bilaga Hälsoval Utskriftsdatum Beteckning/diarienr 2015-08-20 LD15/02085 IT-bilaga Hälsoval 2016 Landstinget Dalarna Datum: 2015-09-30 Aktuell version:

Läs mer

REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING

REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING MITTUNIVERSITETET Styrdokument REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING DNR MIUN MIUN 2015/875 Publicerad: 2015-04-21 Beslutsfattare: Mats Tinnsten, prorektor (RBM) Handläggare: Juliana Gardahl Wettersten, Samverkansavdelningen

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Analys och eftertanke vid företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Analys och eftertanke vid företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Analys och eftertanke vid företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Skicka gärna synpunkter på detta arbetsmaterial till ake.olsson@almi.se Innehåll Analys och eftertanke vid företagsköp

Läs mer

Omläggning av räkenskapsår

Omläggning av räkenskapsår Omläggning av räkenskapsår Denna broschyr innehåller en redogörelse för reglerna om omläggning av räkenskapsår. Broschyren beskriver även det praktiska förfarandet med dispensansökan hos Skatteverket och

Läs mer

Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag

Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag 2014-11-10 FI Dnr 14-5565 BESLUTSPROMEMORIA Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag Sammanfattning Finansinspektionen

Läs mer

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet 1 Bilaga 19 Råd och rekommendationer 2011-09-01 Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet Inledning Alla barn och ungdomar, oberoende

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad)

Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad) Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad) Det här är en sammanställning över de ansökningshandlingar som behöver fyllas i och skickas in för att teckna tjänstepension hos oss. Använd den här sidan som

Läs mer

Kommittédirektiv. Redovisning m.m. av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur. Dir. 2008:114

Kommittédirektiv. Redovisning m.m. av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur. Dir. 2008:114 Kommittédirektiv Redovisning m.m. av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur Dir. 2008:114 Beslut vid regeringssammanträde den 9 oktober 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar Version 2015-09-03 Ansökan om stadigvarande Den som vill servera alkohol i sin verksamhet behöver ett. I det här häftet finns anvisningar och blanketter för att ansöka om stadigvarande till

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB 006:151 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26 samt fastställda av bolagsstämman 2015-04-01. Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten

Läs mer

Inpasseringssystem till stadens återvinningscentraler. Genomförandebeslut. Svar på återremiss från nämnden den 10 februari 2009

Inpasseringssystem till stadens återvinningscentraler. Genomförandebeslut. Svar på återremiss från nämnden den 10 februari 2009 Jonas Selander-Lyckeborg Avfall 08-508 465 52 Jonas.selander@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-06-08 Inpasseringssystem till stadens återvinningscentraler. Genomförandebeslut. Svar

Läs mer

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Datum Sid 1 (6) Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Avrop 1. Om en upphandlande myndighet har ett uppdrag som omfattar mindre än 160 timmar kan vi ändå konkurrensutsätta detta?

Läs mer

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Förord Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013.

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Verksamhetsplan 2013-02-14 Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013 ÖFM-4/2013 2013.12 Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Kommunens övergripande

Läs mer

Testa ditt SITHS-kort

Testa ditt SITHS-kort Testa ditt SITHS-kort Det är viktigt att du omgående testar att ditt kort fungerar så att det inte uppstår problem när du senare ska använda det för inloggning. För att du ska kunna använda ditt SITHS-kort

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

Göteborgs Stad bedömer såväl omvärldsanalysen (Kapitel 3) som de perspektiv betänkandet tar sin utgångspunkt i som relevant.

Göteborgs Stad bedömer såväl omvärldsanalysen (Kapitel 3) som de perspektiv betänkandet tar sin utgångspunkt i som relevant. Till Näringsdepartementet s.registratoregeringskansliet.se s.fsegeringskansliet.se Yttrande till Näringsdepartementet - Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden, SOU 2015:91 (Regeringskansliets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Ändring av verksamhetens inriktning Annat:. För och efternamn: Personnummer: Roll/titel. För och efternamn: Personnummer: Roll/titel:

Ändring av verksamhetens inriktning Annat:. För och efternamn: Personnummer: Roll/titel. För och efternamn: Personnummer: Roll/titel: Tillståndshavare Bolagsnamn/Namn: Gatuadress: Telefon: Organisationsnummer/personnummer: Postnummer och postort: E-postadress: Serveringsställe (Restauranglokal, område, plats, föreningslokal eller liknande

Läs mer

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem Yttrande Vårt Dnr Ert Dnr 2015-03-02 RR-2015-0058 STY 2014-904, STY 2014-905 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma

Läs mer

Certifikat - Ett av en CA elektroniskt signerat intyg som knyter en publik nyckel till en specifik nyckelinnehavare. Källa: Inera (BIF)

Certifikat - Ett av en CA elektroniskt signerat intyg som knyter en publik nyckel till en specifik nyckelinnehavare. Källa: Inera (BIF) A Autentisering - Kontroll av uppgiven identitet. Källa: SOSFS 2008:14 Autentisering - Kontroll av uppgiven identitet, t ex vid inloggning, vid kommunikation mellan system eller vid utväxling av meddelanden

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Förslag till beslut. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar. att. till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag. att

Förslag till beslut. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar. att. till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag. att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Peter Ölund TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-23 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 10 1 (5) HSN 1401-0132 Yttrande över motion 2013:27 av Helene Hellmark Knutsson

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Inledning Den 1 januari 2005 träder ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer