Näringsdepartementet STOCKHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM"

Transkript

1

2

3 1 (13) Datum Näringsdepartementet STOCKHOLM Utvecklingsområde: Fordon och Förare 1 februari 2012 Transportstyrelsen Transportregisteravdelningen Örebro Besöksadress Tunnlandsgatan 3, Örebro Telefon Thomas Eriksson Telefax E-centerenheten

4 Datum Dnr 2 (13) Innehåll 1 SAMMANFATTNING UTVECKLINGSOMRÅDE Preciseringar av området förare och fordon Identifierade och medverkande aktörer Fokuserat område inom Transportstyrelsen SAMVERKAN MELLAN MYNDIGHETERNA DIALOGDAGAR PLANERADE INSATSER Identifierade processer och samverkan Identifierade behov av bastjänster och andra insatser Aktiviteter som påbörjas och planeras Aktiviteter som är identifierade men ej påbörjade MÅLUPPFYLLELSE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER Juridiska hinder Finansiella hinder... 13

5 Datum Dnr 3 (13) 1 Sammanfattning Transportstyrelsen har av Regeringen fått ansvaret för utvecklingsområdet förare och fordon. Som ett första initiativ har ett antal aktörer inviterats för att skapa ett nätverk för det fortsatta utvecklingsarbetet. Under 2012 kommer arbetet med dessa aktörer att intensifieras och ett antal workshops/seminarier kommer att hållas med respektive gruppering under året. Vi ser i dagsläget att fokus kommer att i första hand ligga mot vissa delar av processen att få körkort. Målsättningen för utvecklingsarbetet är att förenkla och förbättra nyckelprocesser som är vanligt förekommande i privatpersoners och företags vardag. Det handlar om processer som knyter an till varandra och som involverar olika aktörer i samhället såsom centrala myndigheter, företag och medborgare. För att underlätta arbetet med att effektivisera sådana processer och få en bättre struktur för insatserna inom ramen för uppdraget har vi valt att gruppera processerna I utvecklingsarbetet kommer ofta finansieringsfrågorna upp. Det gäller både finansieringen av data och tjänster och av kostnader för utvecklingsinsatser. Det faktum att myndigheter, som ju är finansierade på olika sätt, ofta måste ta betalt av varandra för att tillhandahålla information upplevs som ett hinder för ökad effektivitet. På grund av de skiftande finansieringsformerna med allt från hel anslagsfinansiering till hel avgiftsfinansiering finns ingen självklar och enkel lösning på problemet, men det finns starka skäl att titta vidare på frågan. Även när det gäller finansieringen av förvaltningsgemensam utveckling finns anledning att göra en mer övergripande analys av de problem som nuvarande modell innebär och att överväga alternativa former. 2 Utvecklingsområde Regeringen har satt som mål för utvecklingen av e-förvaltningen att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och utföra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. För att stödja det fortsatta arbetet inom e-förvaltning har regeringen utsett fyra utvecklingsmyndigheter, Bolagsverket inom området företag och företagande, Lantmäteriet avseende geografisk information och

6 Datum Dnr 4 (13) fastighetsinformation, Skatteverket avseende privatpersoner och Transportstyrelsen avseende fordon och förare. Enligt uppdraget (N2011/1368/ITP), se bilaga 2, ska utvecklingsmyndigheterna inom dess respektive område (sektor): Identifiera relevanta aktörer och myndighetsövergripande processer Identifiera myndighetsövergripande behov av e-tjänster som stödjer brukaren i dess kontakt eller informationsutbyte med det offentliga Ta fram handlingsplan, som grundar sig på ingående aktörers verksamhetsplaner, som identifierar möjligheter till besparingar och ökade nyttor genom en högre grad av samverkan inom e- förvaltningsområdet Beakta utvecklingen inom EU Beakta utvecklingen inom det internationella standardiseringsarbetet Främja användningen av öppna standarder. Samordnat erfarenhetsutbyte vad gäller teknik och test Stärka informationssäkerheten. Myndigheterna ska årligen senast den 1 februari lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet. 2.1 Preciseringar av området förare och fordon Transportstyrelsen har genom sitt ansvar som registermyndighet för det nationella Vägtrafikregistret ett långtgående samarbete om informationsdelning mellan myndigheter och privata företag, såsom bilhandlare etc. Vägtrafikregistret ger idag t ex privata bilhandlare möjlighet att göra direktregistreringar och även hämta ut information från registren. Vägtrafikregistret ett av Sveriges mest använda register och omfattar information om både fordon och förare. Flertalet av registeruppgifterna baseras på automatiserade myndighetsbeslut. Därmed ges goda förutsättningar till att både utöka informationsdelningen och skapa mer sammansatta myndighetsövergripande tjänster. Med Vägtrafikregistret som bas, och med stöd av redan etablerade samverkansformer, läggs en bra grund för fortsatt utvecklingsarbete inom ramen för Transportstyrelsens utvecklingsansvar.

7 Datum Dnr 5 (13) En av uppgifterna för Transportstyrelsen - som utvecklingsansvarig myndighet - är att avgränsa och definiera utvecklingsområdet. Myndigheten har inledningsvis för åren valt att avgränsa området till förare och fordon på väg. Senare kommer även övriga trafikslag att ingå i området. Avgränsningen till vägtrafik motiveras främst av att det berör fler medborgare och företag än andra trafikslag. Ett annat skäl är att fler organisationer och myndigheter redan arbetar med e-tjänster och informationsöverföring mellan varandra än inom andra trafikslag. Det övergripande syftet med utvecklingsarbetet är att förenkla vardagen för förare och fordonsägare. Som utvecklingsansvarig myndighet har myndigheten främst fokuserat på att identifiera: relevanta aktörer myndighetsövergripande processer behov av myndighetsövergripande tjänster Med förare på väg avses här närmare processen för körkort. Processen kan översiktligt presenteras som enligt nedan. Förare på väg omfattar alla olika typer av behörigheter. Söka tillstånd Gå utbildning och träning Bli testad/få körkort Använda och förnya körkort Återlämna /återkallat körkort Fordon på väg fokuserar enbart på rollen som fordonsägare. Det är således inte själva fordonet som står i centrum utan ägarskapet till denna. Processen kan översiktligt illustreras som nedan. Rollen som fordonsägare fokuserar främst på privatpersoner, inte ägarskapet för företag, leasingbolag och juridiska personer. Registrera fordon Registera ägarskap av fordon Använda fordon Avyttra fordon Vad gäller området fordon på väg har myndigheten valt att inte inkludera den del som kallas för väginformatik, dvs. ITS-området. Möjligheterna till att underlätta själva bilkörningen genom olika informationstjänster ingår såldes inte i myndighetens utvecklingsansvar. Det primära ansvaret för dessa frågor vilar alltjämt på Trafikverket. Transportstyrelsen kommer dock alltjämt att medverka i utvecklingen i dessa frågor, bl.a. genom ITS-rådet, men inte i rollen som utvecklingsansvarig myndighet.

8 Datum Dnr 6 (13) 2.2 Identifierade och medverkande aktörer Till Transportstyrelsens uppdrag hör att även identifiera viktigare aktörer till de myndighetsövergripande processerna. Detta har gjorts för området förare (körkort) respektive fordonsägare. Det fortsatta utvecklingsarbetet planeras att genomföras i två separata arbetsgrupper, en för varje process: - arbetsgrupp förare - arbetsgrupp fordonsägare Transportstyrelsen har bedömt det som viktigt att i det fortsatta utvecklingsarbetet även låta privata organisationer och intresseorganisationer medverka, förutom myndigheterna. Ett skäl är att Transportstyrelsen redan har väl utvecklade samarbetsformer med dessa organisationer. Ett annat skäl är att intresseorganisationerna har viktig kännedom om medborgarnas och företagarnas behov. För respektive arbetsgrupp kommer följande myndigheter/organisationer att medverka Till gruppen förare medverkar följande organisationer/myndigheter: - Trafikverket - Polisen - STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) - Domstolsverket - Bolagsverket - Motormännen Till gruppen fordon medverkar följande organisationer/myndigheter: - Konsumentverket - Swedac - Bilprovningen - Tullverket - Skatteverket - TFF (Trafiksäkerhetsföreningen) - Bilskrotarnas Riksförbund Transportstyrelsens uppdrag som utvecklingsansvarig myndighet innebär att den redan nu omfattande informationsdelningen mellan Transportstyrelsen

9 Datum Dnr 7 (13) och andra myndigheter och privata företag och organisationer utvecklas. Framförallt skapas med utvecklingsansvaret bättre förutsättningar att utveckla mer av gemensamma e-tjänster. Vissa finns redan. Körkortportalen är ett exempel på en sådan tjänst. 2.3 Fokuserat område inom Transportstyrelsen Uppdraget som utvecklingsansvarig myndighet har från den 1 januari 2012 har fått en permanent organisatorisk hemvist inom Transportstyrelsen. En helt ny organisatorisk enhet har bildats där merparten av e-frågor på strategisk och taktiskt nivå, liksom frågor kring verksamhetsarkitekturen, är samlade. Inom enheten hanteras även myndighetens uppdrag som utvecklingsansvarig myndighet. Transportstyrelsen har för övrigt formulerat egna tydliga mål för utvecklingsarbetet inom e-förvaltningen. Det utgör dessutom ett av myndighetens 9 strategiska områden. Inom myndighetens VP för 2012 har e-förvaltningsfrågor en central plats. Åtaganden inom ramen för myndighetens utvecklingsansvar väntas ges en större plats för VP 2013, eftersom de myndighetsövergripande utvecklingsinsatserna ännu inte har konkretiserats. 3 Samverkan mellan myndigheterna Samarbetet och samverkan mellan de utsedda utvecklingsmyndigheterna har etablerats bra och sker i olika forum. Transportstyrelsen deltar i såväl arbetsgrupper för utsedda myndigheter som i specifika projekt. För närvarande sker detta främst i samverkan med myndigheterna inom e- förvaltningsuppdraget samt inom ramen för verksamt.se" och Mina meddelanden, Mina ärenden samt Min ärendeöversikt. Samarbetet handlar också om att tillsammans identifiera och planera sektorsöverlappande utvecklingsinsatser. Det gäller givetvis utvecklingen av tjänster som har gemensamt intresse, men också rent allmänt för att överföra kunskaper och idéer om arbetsmetoder med mera. En nära samverkan med E-delegationen och de projekt som bedrivs inom ramen för delegationen är också angelägen. De utvecklingsansvariga har medverkat i varandras dialoger med andra intressenter samt löpande stämt av arbetet med att ta fram utvecklingsplaner.

10 Datum Dnr 8 (13) Samarbetet handlar också om att tillsammans identifiera och planera sektorsöverlappande utvecklingsinsatser. Det gäller givetvis utvecklingen av tjänster som har gemensamt intresse, men också rent allmänt för att överföra kunskaper och idéer om arbetsmetoder med mera. Bedömningen är att alla fyra utvecklingsmyndigheterna kommit ungefär lika långt i sitt arbete. Samtidigt finns anledning att utveckla formerna för samverkan inom regeringskansliet och av formerna för finansiering av sektorsövergripande utvecklingsinsatser. 4 Dialogdagar Den 11 oktober genomförde Transportstyrelsen en workshop med identifierade aktörer inom fordon och förareområdet där Transportstyrelsens ansvar, engagemang och idéer beskrevs. Ett 20-tal olika aktörer medverkade som var både aktiva och positiva till att medverka fortsättningsvis. Som en del av dagen genomfördes en workshop där vi i grupper diskuterade följande punkter: Vad tror du är den viktigaste insatsen vi kan göra för att underlätta i vardagen för fordonsägare och förare? Hur kan vi samordna dessa insatser? Hur går vi vidare med idéerna? Vad kan din organisation bidra med? De viktigaste punkterna som framkom under dagen var dels ur ett generellt perspektiv där man önskade tydligare och enklare kontakter med oss som myndighet, via ökat antal e- kanaler skapa effektivare arbetssätt, e- legitimation som en grundbult för en ökad åtkomst till sina ärenden och kontakter. En fortsatt och nära dialog önskas där en fördjupning av behov och möjligheter kan ske, gärna med en e-dialog som grund och med en fördelning mellan området fordon och förare. Specifikt inom förarområdet var behovet att medverka i processen under utbildningen att ta körkort, en ökad e-grad i form av att kunna från trafikskolorna medverka till att handledarintyg, körkortstillstånd etc. hanteras effektivare i en ökad samverkan. Genom att skapa en ökad e- samverkan kan effekterna bli att information snabbare ges, samtal till kundtjänst minskas och färre pappershandlingar vilket även leder till nöjdare användare. Specifikt inom fordonsområdet så efterfrågades en ökad samverkansform utifrån fordonet där aktörer medverkar, kan hämta och lämna information

11 Datum Dnr 9 (13) som skapar en ökad nytta för fordonsägaren. En viss frustration visade sig finnas inom områden som konkurrensutsatts om hur information ska gå ut till slutanvändare och av vem då detta kan ge en försämrad nytta. Resultatet från dagen blev att fortsatta utvecklingsforum och workshop ska ske både gemensamt men framförallt inom fordons och förarområdet för sig. Förslag på ett upplägg och en handlingsplan tas fram av Transportstyrelsen som även blir ansvarig för att kalla ihop möten. Förslag om att beskriva processerna utifrån kundens behov där aktörernas del i processen synliggörs. Aktörernas medverkan sker där man själva bidra med resurser. Ett brev med förslag på fortsatta möten och workshop skickades ut under december med förslag på ett fortsatt arbete. En inbjudan till aktörerna sker i början av året med datum och förslag på forum och en grund för handlingsplan. 5 Planerade insatser I det följande beskrivs kortfattat vilka insatser som planeras inom ramen för utvecklingsuppdraget. I avsnitt 5.1 redovisas viktiga processer, intressenter och former för samverkan. I avsnitt 5.2 beskrivs behov av bastjänster. I avsnitt 5.3 redovisas aktiviteter som har påbörjats eller som planeras under den närmaste tiden, medan avsnitt 5.4 redovisar identifierade, men inte påbörjade aktiviteter. 5.1 Identifierade processer och samverkan Målsättningen för utvecklingsarbetet är att förenkla och förbättra viktigare processer som är vanligt förekommande i privatpersoners och företagens vardag. Det handlar om processer som knyter an till varandra och som genom sin strukturellt övergripande karaktär involverar olika aktörer i samhället såsom myndigheter, kommuner, företag och medborgare. För området förare (körkort) resp. fordonsägare har huvudprocessen ur ett kundperspektiv identifierats. Delprocesserna är delvis identifierade och kommer därför närmare att beskrivas. Härutöver väntas arbete med att: beskriva: - nuvarande tjänster från myndigheter och organisationer - kundbehov i olika situationer - informationsdelning mellan myndigheter och organisationer identifiera: - kundbehov av tjänster och stöd utifrån olika livssituationer

12 Datum Dnr 10 (13) - möjligheterna till förenklad informationsdelning mellan aktörer med befintliga tjänster analysera - behov av sammansatta, informationsdelade tjänster - möjligheterna till utvecklad informationsdelning och vidareutnyttjande av information - behov och möjligheter av myndighetsövergripande tjänster föreslå - ev. gemensamma tjänster och förenklad informationsdelning - prioritering och ev. förslag till finansiering Under 2012 kommer deltagarna i de två arbetsgrupperna att träffas med jämna mellanrum för att i seminarieform och workshops. Transportstyrelsen kommer att fungera som ordförande och sammankallande i grupperingarna. 5.2 Identifierade behov av bastjänster och andra insatser I uppdraget ingår även att identifiera behov av och driva på utveckling av bastjänster för information. Transportstyrelsen ser allmänt över sina externa basinformationstjänster i syfte att standardisera dem, beskriva deras innehåll och publicera i tjänstekatalogen. Vi ser samtidigt över de externa behoven av information för att ev. ta fram en plattform för att på ett effektivt sätt tillhandahålla nya tjänster som efterfrågas. Tillgänglighetskraven från omgivningen ökar på online tjänster dygnet runt året runt. De företag och myndigheter som arbetar med fordonsfrågor eller med körkortsfrågor, efterfrågar mer av automatiserad samverkan, lättare åtkomst till egen information och elektroniska meddelanden. En ökad kontakt och utförande av ärenden via flera e-kanaler efterfrågas därutöver. Behovet av fler bastjänster är stort, i synnerhet inom körkortsområdet. Transportstyrelsen ser över sin interna infrastruktur för att tillgodose de ökade tillgänglighetskraven. Myndigheten kommer under året att ta fram en plan för att skapa fler bastjänster. Genom att förpacka registerinformationen på ett standardiserat sätt och till olika tjänstetyper, blir nuvarande registerinformation mer tillgänglig för både andra myndigheter som företag.

13 Datum Dnr 11 (13) 5.3 Aktiviteter som påbörjas och planeras Förstudier och analyser gällande Mina sidor och mina meddelanden är påbörjade, en pilot inom Mina meddelanden genomförs och startar under första kvartalet En förstudie inför den kommande e-legitimationen är genomförd under Aktiviteter som är identifierade men ej påbörjade En aktivitet som identifierats är möjligheten för Trafikskolor att hjälpa elever med registrering av nödvändiga handlingar i samband med ansökan om körkortstillstånd, direkt i Transportstyrelsens register. Kontakt med STR (Sveriges Trafikskolors Riksorganisation) kommer att tas inom kort för att diskutera hur ett sådant arbete skulle kunna se ut. 6 Måluppfyllelse Regeringen gav i mars månad Transportstyrelsen ansvaret som utvecklingsansvarig myndighet för förare och fordon. Att identifiera behov, utveckla samverkan mellan myndigheter, och tillhandahålla mer av förvaltningsövergripande e-tjänster till medborgare och näringsliv tar tid. Än så länge har utvecklingsansvaret inte resulterat konkreta resultat i form av nya e-tjänster eller förenklad informationsdelning mellan myndigheter. Arbetet inom ramen för utvecklingsansvaret har hittills inte bidragit till ett påtagligt närmande av regeringens övergripande mål för e-förvaltningen: Det ska vara så enkelt som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt att ta del av förvaltningens service. Bedömningen är dock att det nu finns goda förutsättningar för konkreta resultat i form av enklare informationshantering och nya samordnade e- tjänster inom en närtid, och därmed även en högre måluppfyllelse. Av de mer specifika uppgifter som ligger på Transportstyrelsen som utvecklingsansvarig myndighet, har några redan genomförts, medan andra är på väg att realiseras. Uppgifterna kan delas in i två huvudområden: - Identifiera och analysera Här avses bl. a att avgränsa området, identifiera kundbehov, beskriva myndighetsövergripande processer, och identifiera behov av myndighetsövergripande e-tjänster

14 Datum Dnr 12 (13) - Planera, realisera och koordinera Här avses bl. a att lansera och koordinera för ev. myndighetsövergripande e- förvaltningsprojekt, samt se till att ingående myndigheter tar fram verksamhetsplaner för insatser inom e-förvaltningsområdet. Transportstyrelsen har påbörjat arbetet med den första punkten tillsammans med berörda aktörer. Den andra huvuduppgiften väntas påbörjas under En plan för detta kommer snart att finnas. Transportstyrelsen sedan flera år tillbaka ett nära samarbete med andra myndigheter vad gäller informationsdelning om fordon och förare. Med Trafikverket har Transportstyrelsen även vissa förvaltningsgemensamma e-tjänster och webbportaler för körkortsfrågor. Övriga myndigheter som Transportstyrelsen här har här en nära samverkan med är främst Polis, Domstolsväsende, Skatteverket, Tullverket. Transportstyrelsen arbetar således redan nu väl i linje med kravet i myndighetsförordningen, 6, om att genom samarbete med myndigheter och andra ta tillvara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet. 7 Förutsättningar och hinder En grundläggande del i Transportstyrelsens e-förvaltningsarbete är att skapa processer med hög automatiseringsgrad där användare och olika aktörer kan agera via olika webblösningar, e-tjänster eller dator till datorlösningar. Inom fordonsområdet finns goda förutsättningar och arbetet har här kommit långt. Inom förarområdet finns stor potential, men hinder skapar risk för förseningar. Exempel på sådana är: Åtkomst till egna uppgifter (finns beskrivet i SOU ) Direktåtkomst till socialstyrelsens register för identifiering av läkare och optiker (förslag på förordningsändring skickat till departementet ) Automatiska beslut (Se JO-anmärkning) Krav på underskrift av hälsodeklaration Registrering av omhändertagande direkt av polis (framställan lämnad till departementet 2010) Sekretessregler eller känsliga uppgifter innebär högre krav på identifiering. Våra kunder är till stor del ungdomar under 18 år och saknar e-leg.

15 Datum Dnr 13 (13) Myndigheter skickar papper mellan varandra istället för att vara ihopkopplade via SHS. 7.1 Juridiska hinder För att skapa e-tjänster, automatiserad samverkan och åtkomst till information bör det finnas regelverk anpassat för e-förvaltningen. Idag försöker att Transportstyrelsen anpassa eller ändra regelverket för att det ska fungera inte bara för ett ärende i pappersform utan även i elektronisk form. De lagar som Transportstyrelsen behöver ta hänsyn till har identifierats. 7.2 Finansiella hinder Det kan konstateras samverkan mellan myndigheter och därmed hanteringen av olika överenskommelser och betalningar kan bli relativt kostsam, särskilt i relation till att marginalkostnaderna för själva tillhandahållandet av informationen blir allt lägre. På grund av de skiftande finansieringsformerna med allt från hel anslagsfinansiering till hel avgiftsfinansiering finns ingen självklar och enkel lösning på problemet, men det finns starka skäl att titta vidare på frågan. Även när det gäller finansiering av förvaltningsgemensam utveckling finns anledning att göra en mer övergripande analys av de problem som nuvarande modell innebär och att överväga alternativa former. Inom ramen för nuvarande besluts- och finansieringsmodell för utvecklingsinsatser av myndighetsövergripande karaktär är en kritisk framgångsfaktor att intressenterna tillsammans skapar tydliga mål och visioner och är beredda att avsätta nödvändiga resurser för att nå önskade resultat.

MISSIV. Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner

MISSIV. Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner * Skatteverket 1(1) MISSIV Regeringskansliet, Näringsdepartementet Kopia till Finansdepartementet E-delegationen Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner Skatteverket har av regeringen fått

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Ditz Catrin Grapp Lena Datum 2015-11-13 Diarienummer KSN-2015-1789 Kommunstyrelsen Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer länge efterfrågade underlätta för alla bredbandsföreningar som finns runtom i landet, som jobbar ideellt och

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Klassificeringsid: 1.2.1 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Datum: 2014-01-30 Version: 0.9 Upprättad av: Hans Ekstål Hans

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Strategiskt forum för servicesamverkan rapportering för 2007

Strategiskt forum för servicesamverkan rapportering för 2007 Rapport för 2007 1 (10) Strategiskt forum för servicesamverkan rapportering för 2007 1 Överenskommelsen En förnyad överenskommelse träffades mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Centrala studiestödsnämnden,

Läs mer

Dialogmöten Företag och företagande

Dialogmöten Företag och företagande AD 340/2011 Dialogmöten Företag och företagande Rapport från genomförda dialogmöten hösten 2011 Datum: 2012-02-01 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn och Daniel Sjöberg AD 340/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 1(6) Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 Ersätter programmet för utveckling av elektroniska tjänster 2004-03-01 39 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 214 2(6) Program

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86)

IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86) 16 februari 2010 Finansdepartementet 103 33 Stockholm IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86) Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har beretts tillfälle

Läs mer

Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290

Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290 Beslutsförslag 2015-11-12 Kanslienheten Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar 1 Anta remissvar En förvaltning som håller ihop och översända

Läs mer

Med medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning

Med medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning Med medborgaren i centrum Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning Produktion Näringsdepartementet Illustration Blomquist Foto Matton Collection/Johnér omslag, Kristian Pohl s

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

18 Konsekvenser av våra förslag

18 Konsekvenser av våra förslag 18 Konsekvenser av våra förslag 18.1 Inledning För kommittéers och särskilda utredares arbete gäller kommittéförordningens (1998:1474) bestämmelser. Enligt 14 kommittéförordningen gäller att om förslagen

Läs mer

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92)

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92) 851 81 Sundsvall 2010-04-13 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Diarienr AD 46/2010 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Lars

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Håkan Johansson Skatteverket Hakan.l.johansson@skatteverket.se 1 Vårt uppdrag - Mina meddelanden Vårt uppdrag är att skapa en ny infrastruktur

Läs mer

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en sammanställning av några kortare texter som beskriver vilka lagar och regler som styr det regionala utvecklingsuppdraget som

Läs mer

Betänkandet SOU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning

Betänkandet SOU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Finansdepartementet 103 33 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jonas Paulsson 08-56308672 jonas.paulsson@hsv.se

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell

2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell Koncept Regeringsbeslut Ärendenr. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell Box 214 Telefon 08-405

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Datum Bilaga till protokoll styrelsen 2007-12-14 Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Kommunförbundet Skånes vision att anta vision för förbundet enligt bifogade

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Göteborgs Stad bedömer såväl omvärldsanalysen (Kapitel 3) som de perspektiv betänkandet tar sin utgångspunkt i som relevant.

Göteborgs Stad bedömer såväl omvärldsanalysen (Kapitel 3) som de perspektiv betänkandet tar sin utgångspunkt i som relevant. Till Näringsdepartementet s.registratoregeringskansliet.se s.fsegeringskansliet.se Yttrande till Näringsdepartementet - Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden, SOU 2015:91 (Regeringskansliets

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Gemensamma funktioner och tjänster!

Gemensamma funktioner och tjänster! Gemensamma funktioner och tjänster! Vilken roll ska vi ta i hantering av nationella tjänster, önskan från SKL Mina meddelanden elegitimation Sammansatta bastjänsten (Min ärendeöversikt) (Mina fullmakter)

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Få utvecklingsinsatser na på rull och god anslutning Digital samverkan Handlingsplan för e- förvaltning: Stabsutredning

Läs mer

Mål och strategi för Riksbankens internationella arbete 2010

Mål och strategi för Riksbankens internationella arbete 2010 PM DATUM: 2009-11-13 AVDELNING: STA/INT HANDLÄGGARE: Kai Barvèll/Christina Nordh Berntsson HANTERINGSKLASS: ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Birger Höök. En digital värld

Birger Höök. En digital värld Birger Höök En digital värld 1 Sverige har goda förutsättningar Fungerande byråkrati Lång tradition av att samla och katalogisera data Innovativt klimat Hög kompetens hos medborgarna Duktiga företag Goda

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN LEDNINGSSTRATEGI

FAGERSTA KOMMUN LEDNINGSSTRATEGI FAGERSTA KOMMUN LEDNINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 1998-05-26 74 och ändrad 2004-06-22 57 DE TIO GRUNDSATSERNA 1. Förtroendevalda och anställda ska tillämpa ett arbetssätt och ett bemötande,

Läs mer

ITS Rådet. ITS statusrapport 2011

ITS Rådet. ITS statusrapport 2011 ITS Rådet ITS statusrapport 2011 Disposition Sammanfattning Inledning ITS-rådet I. Utveckla former för samarbete mellan näringsliv och myndigheter II. Öka det svenska agerandet i EU på ITS område III.

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

E-strategi för Strömstads kommun

E-strategi för Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN E-strategi för Strömstads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2007-06-20, 131 e-strategi för Strömstads Kommun 2007-2012 2007-05-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTEN

Läs mer

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4255 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Sara Meunier Anders Nordh Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Katarina Svärdh Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för

Läs mer

DET STATLIGA PERSPEKTIVET OCH ROLLFÖRDELNINGEN INOM STA- TEN

DET STATLIGA PERSPEKTIVET OCH ROLLFÖRDELNINGEN INOM STA- TEN YTTRANDE 2008-03-17 sid 1 (5) 340-4745-2008 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM alt registrator@enterprise.ministry.se Transportinspektionen en myndighet för alla trafik (SOU 2008:9)

Läs mer

Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se 2 (6) Denna årsberättelse för E-legitimationsnämnden

Läs mer

Gemensamma förutsättningar för digital utveckling

Gemensamma förutsättningar för digital utveckling Rapport Avdelningen för digitalisering HANDLINGSPLAN 2016-2025 Gemensamma förutsättningar för digital utveckling I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER 1 Förord Sverige behöver bli bättre på att ta tillvara

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde.

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. Bra lönebildning Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

Yttrande över betänkandet Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Yttrande över betänkandet Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) YTTRANDE Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 2015-10-23 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 97-2015 Sid 1 (6) Yttrande över betänkandet Skapa tilltro Generell tillsyn,

Läs mer

Nationell samordning av omgivningsbuller

Nationell samordning av omgivningsbuller Nationell samordning av omgivningsbuller Verksamhetsbeskrivning Fastställd av styrgruppen: 2014-12-03 Reviderad: åååå-mm-dd NATURVÅRDSVERKET 2 (9) Förord Naturvårdsverket ska enligt instruktionen särskilt

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Kommunerna är på e! Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Offentliga Rummet Västerås 080603 1 Meny e-förvaltningsmätning

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande BiLD KVALITETSREDOVISNING Verksamhetsövergripande 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET BUDGETENHET Verksamhetsövergripande TIDSPERIOD 2013 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Verksamhetsövergripande Verksamhetsövergripande

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital post från myndigheter och kommuner Samlat och säkert var du än är Håkan Johansson Sylve Johnsson hakan.l.johansson@skatteverket.se sylve.johnson@skatteverket.se Inger Greve inger.greve@skatteverket.se

Läs mer

Kommittédirektiv. En samordnad alarmeringstjänst. Dir. 2015:113. Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015

Kommittédirektiv. En samordnad alarmeringstjänst. Dir. 2015:113. Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Kommittédirektiv En samordnad alarmeringstjänst Dir. 2015:113 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera och föreslå hur en nationell alarmeringsfunktion

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

Boverket. Remissvar - En förvaltning som håller ihop, SOU 2015:66. Yttrande. Regeringskansli et Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Boverket. Remissvar - En förvaltning som håller ihop, SOU 2015:66. Yttrande. Regeringskansli et Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Boverket Myndigheten for samhallsplanenng, byggande och boende Yttrande Datum 20IS-12-08 3.1.2 Regeringskansli et Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienummer 2638/20lS Ert diarienummer N20lSIS090/EF

Läs mer

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering REMISSVAR 1 (9) 2007/214 ERT ER BETECKNING N2007/5876/ITP Näringsdepartementet ITP 103 33 STOCKHOLM IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig

Läs mer

Återrapportering av genomförda aktiviteter enligt handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige 2009-2011

Återrapportering av genomförda aktiviteter enligt handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige 2009-2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-03-02 Dnr: 09-1276 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering av genomförda aktiviteter enligt handlingsplan för ett säkrare

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet)

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Elektronisk stämningsansökan i brottmål Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 mars 2012 Tobias Billström Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Yttrande över betänkandet Forensiska institutet Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri (SOU 2006:63)

Yttrande över betänkandet Forensiska institutet Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri (SOU 2006:63) Åklagarmyndigheten Sida 1 (7) Överåklagare Lisbeth Johansson ÅM-A 2006/1343 Ert Er beteckning Ju 2006/5624/PO Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-02-20 DNR BUN 2014.158 JENNY NYRÉN SID 1/2 VFU-SAMORDNARE OCH PEDAGOGISK HANDLÄGGARE 08-58785263 JENNY.NYREN@VALLENTUNA.SE BARN- OCH

Läs mer

För en enklare förvaltning till nytta för medborgare och företag. Lena Jönsson 2007-05-10

För en enklare förvaltning till nytta för medborgare och företag. Lena Jönsson 2007-05-10 För en enklare förvaltning till nytta för medborgare och företag Lena Jönsson 2007-05-10 Vervas två arbetsområden E-förvaltning för ökad effektivitet Mål - En förvaltning som inger förtroende och tillit

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Ny teknik kräver nya tankar!

Ny teknik kräver nya tankar! Ny teknik kräver nya tankar! Plenarpass 1 Föreläsare Carola Gunnarsson, Ny teknik kräver nya tankar! Offentliga Rummet i Norrköping den 26 maj 2009 Det sägs att den som har gjort en resa har något att

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

esamhälle Sammanfattning-regionala nätverksträff 2013-08-29

esamhälle Sammanfattning-regionala nätverksträff 2013-08-29 esamhälle Sammanfattning-regionala nätverksträff 2013-08-29 Innehåll Aktuellt från Näringsdepartementet, Juha Ahlskog... 1 Aktuellt från E-delegationen, Karolina Brogan, Anna Pegelow... 2 Aktuellt från

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet.

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet. Handlingsplan Inledning Handlingsplanen är en del i den Master Class om urbana gemenskaper, aktivism och medborgardeltagande som hållits inom Nordic City Network under hösten/vintern 2015/2016. Handlingsplanens

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Avseende förslagens konsekvenser för krisberedskapen både för berörda myndigheter som för vård- och omsorgssektorn i sin helhet

Avseende förslagens konsekvenser för krisberedskapen både för berörda myndigheter som för vård- och omsorgssektorn i sin helhet MSB-108.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2012-06-12 Er referens S2012/3890/FS Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Michael Lindstedt 010-240 52

Läs mer

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Projekt Region 2015 21 samverkan 130603 Bilaga Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Bakgrund En region, en plats där människor vill leva, arbeta och bo, måste ha något att erbjuda: attraktiva

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Behovsdriven utveckling. en vägledning

Behovsdriven utveckling. en vägledning Behovsdriven utveckling en vägledning esam Vägledning för behovsdriven utveckling 1.0 2 (84) Vägledning för behovsdriven utveckling Sammanfattning Många myndigheter använder sig idag av behovsanalyser

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

- Redovisning av regeringsuppdrag i regleringsbrevet för 2012

- Redovisning av regeringsuppdrag i regleringsbrevet för 2012 2012-06-20 Dnr 011-2011-5066 Förslag på hur Tillväxtverket kan ge stöd i förenklingsarbetet på myndigheter med omfattande verksamhet riktad till företag. - Redovisning av regeringsuppdrag i regleringsbrevet

Läs mer

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Strukturbild för Skåne - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Region Skåne har ansvar för Hälso- och sjukvård samt tandvård Kollektivtrafik - Skånetrafiken Regional utveckling inklusive

Läs mer

Internationell strategi för Växjö kommun

Internationell strategi för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-15 Internationell strategi för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Internationell strategi för Växjö kommun

Läs mer

2010-05-26. Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten

2010-05-26. Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten 2010-05-26 Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten 2K kompletterande kanaler förslag till fortsatt inriktning Synpunkter från Fondbolagens förening på de två alternativen i Pensionsmyndighetens rapport

Läs mer

Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Sammanfattning REMISSYTTRANDE 1 (11) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Sammanfattning REMISSYTTRANDE 1 (11) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (11) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Näringsdepartementets dnr N2015/3074/FF Genom remiss den 22 juni 2015 har Försäkringskassan

Läs mer