Remissyttrande: förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FI Dnr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissyttrande: förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FI Dnr 08-6304)"

Transkript

1 Till: Finansinspektionen Remissyttrande: förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FI Dnr ) Fondbolagens Förening lämnar härmed följande yttrande över Finansinspektionens (FI:s) remissförslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Föreningen vill framföra att FI på ett mycket bra sätt har organiserat arbetet med att ta fram föreskriftsförslaget och penningtvättsfrågorna i övrigt. Föreningen ser fram emot ett eventuellt fortsatt samarbete kring dessa frågor i samråd med FI och branschen i övrigt. Allmänna synpunkter Inledningsvis vill föreningen framföra att det hade varit värdefullt med en redogörelse för vilka bemyndiganden som ligger till grund för de olika bestämmelserna i föreskriften. Detta får anses vara oklart på vissa punkter. Exempel härpå är bestämmelserna om centralt funktionsansvarig i 4 kap 1 och kontroll av företrädare för juridisk person 5 kap 5. Föreningen återkommer till den sistnämnda bestämmelsen nedan. De nya antipenningtvättsreglerna öppnar upp för möjligheten för en verksamhetsutövare att, som ett moment i att uppnå kundkännedom, försäkra sig om att de medel som förs över kommer från ett angivet bankkonto. Som föreningen tidigare har påpekat (se bilaga) föreligger svårigheter för fondbolagen att verifiera uppgift som kunden inkommer med utan medverkan av banken. Föreningen önskar att FI i utövandet av sin tillsyn visar förståelse för ett eventuellt förfarande där banken med ja eller nej besvarar frågor om angivet konto tillhör en viss person utan hinder av banksekretessen. Detta för att möjliggöra en effektiv bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering. Föreningen vill även framhålla vikten av att FI alternativt det kommande samordningsorganet tillhandahåller "PEP-listor" eller uttalar sig om vilka av marknadens listor som kan anses vara godtagbara. Föreningen noterar att FI avser att tillhandahålla vägledning till branschen. Föreningen lämnar gärna branschspecifik input till en sådan vägledning. Det direkta fondsparandet utmärks av att det sker i form av löpande insättningar eller engångsinsättningar samt en kombination av dessa, ofta på distans, och såvitt föreningen kan bedöma utifrån ett enda syfte, dvs. sparande. Mot denna bakgrund ger föreningen följande detaljkommentarer till föreskriftsförslaget.

2 Synpunkter på enskilda bestämmelser 2 kap. 2 2 p. Lydelsen bör ändras till att vidta riskbaserade åtgärder. Alternativt kan detta uttryckas: utforma regler som ska leda till riskbaserade åtgärder. 2 kap 3 Föreningen vill peka på betydelsen av vägledning i anslutning till denna bestämmelse. 3 kap 1 Lydelsen bör ändras till vidta åtgärder. 3 kap 2 1 st. I överensstämmelse med t.ex. 6 kap 1 bör i p. 4 och 6 elektroniskt system eller manuell rutin användas. Därutöver bör hänvisningen i p. 9 ändras till 5 kap 2 penningtvättslagen. En allmän synpunkt är att FI bör se över de uttryck som används i anslutning till åtgärder. I första meningen förslås en ändring till vidta följande åtgärder. Vidare har föreningen följande förslag till lydelse i efterföljande punktlista: 1. fastställa rutiner för hur grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt terrorism ska utföras för att uppnå en riskbaserad kundkännedom, 2. fastställa rutiner för hur undantag från grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt terrorism ska tillämpas för att uppnå en riskbaserad kundkännedom, 3. fastställa rutiner för hur skärpta åtgärder för kundkännedom enligt terrorism ska tillämpas för att uppnå en riskbaserad kundkännedom, 4. utarbeta system/ fastställa rutiner för fortlöpande uppföljning 5. fastställa rutiner för bevarande av handlingar och uppgifter om åtgärder (se lagtexten) 6. utarbeta system/fastställa rutiner för granskningsskyldigheten 7. fastställa rutiner för uppgiftsskyldigheten, 8. fastställa utbildningsprogram 9. fastställa rutiner för att skydda anställda 3 kap 2 2 st. Föreningen föreslår en ändring i första meningen till Åtgärderna ska syfta till att förhindra, i enlighet med vad som framgick av version 8 i föreskriftsarbetet. 2

3 I andra meningen anser föreningen att förslagets visa (jfr direktivets demonstrate i art 8.2 engelska versionen) tydliggöras genom att ändras till att företaget ska kunna visa vilka bedömningar som gjorts för att säkerställa att åtgärderna är av lämplig omfattning med hänsyn till risken etc. Alternativt kan meningen ändras till att företaget ska kunna visa upp att åtgärdernas omfattning etc. 4 kap 1 Föreningen föreslår, för det fall bestämmelsen ska vara kvar i föreskriften, att det anges att det är möjligt att utse en eller flera personer att biträda den centralt funktionsansvarige i enlighet med vad som förskrivs i 6 kap 4. 5 kap 1 Föreningen noterar att identitetskontroll av utländsk fysisk person i närvaro av kunden alltid förutsätts ske genom kopia av pass eller annan id-handling medan motsvarande kontroll vid distans i 5 kap 3 inte uttryckligen kräver sådan handling. Föreningen ansluter i sammanhanget även till de kommentarer som framförts av Bankföreningen beträffande den numera i bestämmelsen uteblivna hänvisningen till penningtvättslagen. 5 kap 3 Föreningen vill framföra att de förfaranden som exemplifieras i p. 2 b synes begränsade till svenska förhållanden och är svåra att leva upp till när det gäller utländska fysiska personer. I vissa länder är angivna intyg och liknande handlingar inte möjliga att få in eller att få tillgång till. Föreningen föreslår att en särskild reglering införs avseende utländska fysiska personer. Generellt anser föreningen att det fordras vägledning beträffande vad som avses med motsvarande åtgärder. Föreningen föreslår att FI t.ex. accepterar nedanstående moment som uppfyllande av rekvisiten i p. 2 b och c i kombination. Särskilt mot bakgrund av ovan beskrivna svårigheter beträffande utländska fysiska personer skulle detta underlätta avsevärt för företagen. Dessa moment och metoder är enligt föreningens erfarenhet lokalt vedertagna och väl fungerande: - Vidimerad ID-kopia (dvs. företaget väljer att gå längre än p. 2 c och id-kopia utan vidimering) - S.k. utility bill (eventuellt vidimerad) - Utskrift av bankkonto där kontonummer och uppgifter om personen och adress (eventuellt vidimerad) framgår Som alternativ till vidimering kan gälla ett förfarande med bekräftelse av polis, postkontor eller advokat etc. 3

4 Föreningen vill även påpeka att första meningen i p. 2 bör ändras till att företaget ska säkerställa kundens identitet genom att på lämpligt sätt Detta i enlighet med bestämmelsen i 5 kap 4. Till sist bör för tydlighets skull i p. 2 c läggas till ordet eller efter folkbokföringsadress. 5 kap 4 Föreningen anser att bestämmelsen är svåröverskådlig och det kan ifrågasättas om den är korrekt. Enligt propositionen ska det vara tillräckligt, särskilt beträffande de juridiska personer som här avses, att verksamhetsutövaren säkerställer vem kunden är (offentliga uppgifter, hög transparens föreligger etc.). Föreningen menar även att det är oklart vad som gäller för fysiska personer i dessa situationer. Till detta kommer att själva placeringen av bestämmelsen under rubriken "fysisk person" synes mindre lämplig. Det bör vara tillräckligt att företaget vidtar åtgärder som företaget enligt sina rutiner bedömt som lämpliga för att kunna konstatera om kunden omfattas av penningtvättslagens 2 kap 5. Föreningen ställer sig även bakom det förslag till ändring avseende denna paragraf och 5 kap 5 som framförts av Bankföreningen. 5 kap 5 Föreningen vill peka på att bestämmelsen inte synes omfatta situationer då den juridiska personen omfattas av undantag enligt lagens 2 kap 5. Det är inte rimligt att företaget ska behöva vidta så långtgående åtgärder i dessa situationer och kraven torde gå längre än vad lagen medger. Föreningen vill som exempel nämna situationen då en statlig myndighet tar kontakt med företaget. Kontroll genom i första hand registreringsbevis framstår som alltför kategoriskt. För att kunna använda även andra, säkra kontrollåtgärder som finns tillgängliga (och som ibland utgör ett bättre alternativ trots att registreringsbevis har utfärdats) föreslår föreningen att det första stycket ändras till Ett företag ska kontrollera identiteten hos en kund som är juridisk person genom registreringsbevis eller andra motsvarande behörighetshandlingar. Som exempel på kontroller kan nämnas uppgifter om den juridiska personen står under tillsyn eller kreditupplysning via UC och liknande kreditupplysningsföretag, där information ges som bl.a. innefattar information som återfinns i ett registreringsbevis. Föreningen menar vidare att ett nytt stycke bör läggas till för att reglera dessa situationer, av innebörd att det ska vara tillräckligt att åtgärder vidtas för att företaget ska kunna konstatera att företrädaren har rätt att representera den juridiska personen. Dessutom bör det förtydligas att endast den eller de företrädare som i varje enskilt fall agerar gentemot företaget ska vara föremål 4

5 för sådana kontroller. I större organisationer med ett stort antal företrädare vore det ogörligt att identifiera samtliga. Föreningen anser att det i vart fall bör förtydligas att i andra stycket avses att korrespondera på den juridiska personens registrerade adress (med företrädaren som mottagare) och inte på företrädarens folkbokföringsadress. 5 kap 6-7 Föreningen vill framhålla vikten av vägledning till denna bestämmelse, i synnerhet i vad avser formuleringen när det är relevant. 5 kap 8 Föreningen ifrågasätter varför bestämmelserna om undantag från krav på grundläggande kundkännedom och löpande uppföljning av affärsförbindelser inte föreslås gälla utländska myndigheter, i enlighet med vad som givits utrymme för i genomförandedirektivet (2006/70/EG). 5 kap 9 Definitioner till 5 kap 9 p. 3, 5-6 bör utvecklas i FI:s vägledningsdokument. För tydlighets skull anser föreningen att det bör framgå även i föreskriften att med person i politiskt utsatt ställning avses utlandsbosatta sådana personer. Särskilt påtagligt blir behovet av förtydligande i andra stycket där ingen direkt hänvisning görs till lagen. Vidare vill föreningen framhålla att dessa PEP-kontroller i normalfallet inte bör omfatta företrädare för en juridisk person och verklig huvudman. 5 kap 13 Föreningen vill lyfta fram att det system/den rutin som gäller löpande uppföljning i praktiken i de flesta fall kommer att vara detsamma som det system/den rutin som avses i 6 kap 1 som gäller granskning av transaktioner. För enkelhets skull föreslås att den senare bestämmelsen hänvisar till den förstnämnda, för att undvika att bestämmelserna ska tolkas som ett obligatoriskt krav på två separata system. 5 kap 14 FI har förtydligat att kundkännedomen vid avtal om ytterligare produkter eller tjänster ska uppdateras vid behov. Dock anser föreningen att det bör förtydligas att här avses andra produkter eller tjänster, om detta är avsikten. Ett exempel är månadssparande i fonder, som ju är en ytterligare tjänst eller produkt varje månad men inte nödvändigtvis en annan produkt eller tjänst. I normalfallet bör inte detta i sig utlösa ett krav om uppdaterad kundkännedom utan eventuella avvikelser bör fångas redan upp i granskningen av 5

6 transaktionerna. I detta avseende ter sig 5 kap 14 som överflödig om den inte ändras. 6 kap 1 Föreningen anser att det bör förtydligas att här åsyftas för kunden ovanliga transaktionsmönster resp. omfattande transaktioner. Det inte är möjligt att fastställa någon enhetlig parameter avseende i detta avseende som är tillämplig på alla kundtyper. 6 kap 2 Här talas om arkivering av uppgifter som granskats enligt 3 kap 1 penningtvättslagen och här gäller meddelandeförbudet. Vad beträffar arkivering av uppgifter enligt lagens 2 kap vill föreningen uppmärksamma FI på att lagrade uppgifter om (höjning av) kunds riskklassificering bakvägen möjligen kan medföra att meddelandeförbudet bryts om kunden begär utdrag enligt PUL. Föreningen vill även peka på att bestämmelsen i föreskriften inte stämmer överens med lagen då FI anger att företaget ska dokumentera medan lagen i 4 kap 3 anger att register får föras. I detta hänseende anser föreningen att det saknas grund för ett bemyndigande enligt föreskriftsförslaget och här läggs en stor administrativ börda på företagen. Vidare synes enligt penningtvättslagens ordalydelse krav på dokumentation av gransknings- och uppgiftsskyldighet enligt 3 kap 1 penningtvättslagen vara länkat till att register förs enligt 4 kap 3 penningtvättslagen. Det synes inte klarlagt om samma regler ska gälla i fall då manuella rutiner tillämpas 8 kap 1 Bestämmelsen hänvisar till lagrum i penningtvättslagen som inte finns med i den slutliga versionen av lagen. FONDBOLAGENS FÖRENING Eva Broms Emelie Antonisen 6

7 BILAGA FRAMSTÄLLNING Utredningen om penningtvätt och terroristbekämpning Regeringskansliets kommittéer Karlavägen 102, plan STOCKHOLM Åtgärder mot penningtvätt och hantering av personuppgifter m.m. Fondbolagens Förening vill hemställa att utredningen behandlar följande frågor inom ramen för sitt arbete. Föreningen har tagit del av framställning av den 22 maj 2006 från Svenska Bankföreningen och vill för fondbolagens del ansluta till de önskemål som framförs rörande behandling av personuppgifter och kundförbindelser. Föreningen vill härutöver att utredningen diskuterar möjligheten för fondbolag att av bank få kännedom om huruvida en betalning kommer från uppgiven kunds bankkonto respektive om kund hos fondbolaget innehar uppgivet konto. Behandling av personuppgifter Liksom bankerna måste fondbolagen ha möjlighet att behandla personuppgifter, bl.a. för kontroll mot olika sanktionslistor. Föreningen instämmer därför i Bankföreningens hemställan om en generell författningsreglering. Kundförbindelser Idag förhåller det sig så att flertalet fondbolag har fondbestämmelser och/eller informationsbroschyrer som anger att en kunds insättning på en fonds bankkonto före viss bryttidpunkt leder till kunds förvärv av fondandelar samma dag. Det avgörande är inte när en order om köp inkommer till fondbolaget utan när en inbetalning inkommit. Det faktum att en order lämnats skall inte föranleda utfärdandet av en fondandel. Jämför 4:10 första stycket lagen om investeringsfonder: En fondandel får inte utfärdas innan betalning för andelen har tillförts fonden. Det är föreningens uppfattning att i den mån en inbetalning görs av en kund till en fonds konto före bryttidpunkten skall fondandelar utfärdas av fondbolaget till denne kund samma dag. En sådan inbetalning kan göras av kund även om fondbestämmelserna anger annan turordning och kräver viss aktivitet av kunden såsom exempelvis att identifiera sig Identitetskontroll enligt penningtvättslagstiftningen bör om möjligt utföras innan en insättning av medel görs, för att fondbolaget skall slippa komma i en 7

8 situation med fondandelar utfärdade för en innehavare, vilkens identitet inte går att fastställa på erforderligt sätt. Situationer kan dock komma att uppstå när en identitetskontroll inte kan slutföras samtidigt som betalning från icke verifierade innehavare erläggs i enlighet med gällande fondbestämmelser, informationsbroschyr m.m. Föreningen har diskuterat problemet med Finansinspektionen och har förstått det så, att inspektionen är av uppfattningen att bestämmelserna om identitetskontroll i penningtvättslagstiftningen går före skyldigheten att ta emot betalning och utfärda andelar enligt lag och fondbestämmelser. Rätten att få fondandelar är med andra ord avhängig andra legala krav. Föreningen anser dock att det är otillfredsställande att tvenne legala krav s.a.s. krockar med varandra och önskar att förhållandet regleras, t.ex. genom att ett uttryckligt förbehåll för identitetskontroll införs i lagen om investeringsfonder. Identitetskontroll Föreningen vill slutligen ta upp en i penningtvättshänseende för fondbolagen angelägen fråga avseende kontroll av bankkonton. Identitetskontroll skall ske vid inledandet av en affärsförbindelse med ett fondbolag, dvs. identitetskontroll skall göras av en kund som förvärvar eller avser förvärva fondandelar. Olika rutiner för identitetskontrollen måste utarbetas av varje fondbolag och interna regler härom utfärdas och implementeras i respektive organisation. Varje fondbolag måste således ta ställning till hur bolagets identitetskontroll i olika situationer skall hanteras och vilka av de i penningtvättsföreskrifterna angivna kombinationerna av kontroller, SPAR-körningar m.fl. som bolaget avser tillämpa. I de fall där fondbolaget kan se från vem betalning skett, t.ex. genom pluseller bankgiro eller vissa banköverföringar, kan det räcka med en kontroll av uppgivna personuppgifter mot SPAR eller annat sådant register. I fall där det inte går att se varifrån pengar kommit in på fondens konto krävs däremot, enligt Finansinspektionen, ytterligare åtgärder, t.ex. att kopia av ID-handling tas in eller att man via banken söker ta reda på varifrån betalning skett, i den mån inte banksekretessen lägger hinder i vägen. Det sistnämnda alternativet har inte visat sig vara en framkomlig väg. Vissa banker har bl.a. framfört att man anser att banksekretess lägger hinder i vägen för ett röjande av uppgift om viss betalning kommer från viss angiven kunds konto. Vidare har det betonats att det fordras rutiner för en säker kommunikation mellan fondbolagen och bankerna. En fonds tillgångar skall förvaras hos ett förvaringsinstitut, vanligen en bank. Samtliga betalningar till och från fonden skall hanteras av detta förvaringsinstitut. Ett fondbolag skulle kunna försöka träffa avtal med sitt förvaringsinstitut om tillhandahållande av information om varifrån en inbetalning till en fonds konto kommit för att utreda om inbetalningen gjorts 8

9 via överföring från ett konto i kundens namn öppnat hos ett finansiellt institut inom EU/EES som omfattas av bestämmelser motsvarande penningtvättslagen. Även detta skulle dock av enskilda banker kunna anses komma i konflikt med banksekretessen. Även kontroll av utbetalningar från fonds konto av medel främst vid inlösen av fondandelar är problematiska. Då en fondandelsägare vill lösa in fondandelar instrueras fondbolaget, av kunden, om det bankkonto till vilket likviden för sålda andelar skall utbetalas. Hos från bankkoncerner fristående fondbolag finns därför ett önskemål att stora uttag skulle kunna kontrolleras innan utbetalningsinstruktionen skickas till förvaringsinstitutet för verkställande. Kontrollen går ut på att säkerställa att fondandelsägaren får utbetalningen till sitt konto. Kontrollen skulle kunna genomföras genom att andelsägarens bank kontaktas. Fondbolaget vill få klarlagt att det bankkonto som angivits på uppdraget är kundens. Detta är i penningtvättssammanhang väsentligt. Den bank som kontakts behöver endast bekräfta de uppgifter fondbolaget anger, bankkontonumret, andelsägarens personnummer och namn, dvs. att det angivna bankkontot tillhör kunden. Kontrollen görs på kundens uppdrag för att skydda kunden, som ju är såväl fondbolagets som bankens kund Emellertid finns det problem med att genomföra en sådan kontroll. Vissa bankers kundtjänster vill, med hänvisning till banksekretessen, inte bekräfta fondbolagens uppgifter. Bankerna behöver också kunna säkerställa att förfrågan kommer från ett fondbolag. Fondbolagen förstår att det för bankerna är viktigt att följa banksekretessen, men det är också för kunderna viktigt att kunna lita på att likvidbelopp hamnar på kundens konto och inte "försvinner" till någon annans konto. Föreningen hemställer att utredningen behandlar frågan i syfte att finna en författningsreglering som gör det möjligt för ett fondbolag att, utan hinder av banksekretessen, kunna kontrollera från vems bankkonto en insättning gjorts samt att en fondkunds uppgivna konto verkligen är kundens. FONDBOLAGENS FÖRENING Pia Nilsson Eva Broms 9

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län 14 FS 2009:534 14 FS 2013:66 14 FS 2015:35 14 FS 2015:64 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns allmänna föreskrifter (14 FS 2009:534) om åtgärder mot penningtvätt och

Läs mer

Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism REMISS 1(24) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Enligt sändlista Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Inledning Den 1 januari 2005 träder ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2015-08-31 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Användningen av kreditbetyg i riskhantering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 februari 2014 Peter Norman Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1735-2010 Centrala Studiestödnämnden CSN 851 82 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut CSN har

Läs mer

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning PROMEMORIA Datum 2008-11-26 Författare Oskar Ode Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om åt gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om åt gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 U Remiss 1(2) Fastiqhetsmäklarjnspekt,onen 2012 12-18 Dnr S ~, 3o2 Enligt sändlista Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om åt gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sina skyldigheter att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och rapporteringskrav enligt penningtvättslagstiftningen. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-30. Nya regler för finansiella konglomerat och grupper

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-30. Nya regler för finansiella konglomerat och grupper 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-30 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Nya regler för finansiella konglomerat och grupper

Läs mer

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Försäkringsförmedling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 februari 2005 Sven-Erik Österberg Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-04-12. En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V)

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-04-12. En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V) 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-04-12 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén Enérus och Ingemar Persson. En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) 1 (7) YTTRANDE 2013-06-05 Dnr SU FV-1.1.3-0918-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) Betydelsen för den rättsvetenskapliga

Läs mer

Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm

Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm 2013-03-08 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i lagen om lägenhetsregister Oktober 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt

Läs mer

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031)

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) 2007-06-26 F O N D B O L A G E N S REMISSYTTRANDE Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) Fondbolagens Förening har beretts tillfälle att yttra sig

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-11-21 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Statligt tandvårdsstöd Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen YTTRANDE 1 (5) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelning Enheten för bank och försäkring 103 33 Stockholm Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Fi2014/2420 Sammanfattning

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökan/Avtal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 Närvarande: justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Enligt en lagrådsremiss den 19

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder;

Läs mer

R 5514/1999 1999-08-19. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 5514/1999 1999-08-19. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 5514/1999 1999-08-19 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 juli 1999 beretts tillfälle att avge yttrande över promemoria om Finalitydirektivets

Läs mer

Anpassade placeringsregler för vissa investeringsfonder

Anpassade placeringsregler för vissa investeringsfonder PROMEMORIA Datum 2007-08-31 Författare Charlotta Carlberg Anpassade placeringsregler för vissa investeringsfonder Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul, medhjälpare och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av

Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av Företagsuppgifter Företag: Adress: Postnummer: Epost: Förmedlare: Organisationsnummer: Telefonnummer: Ort:

Läs mer

Emotion Fonder AB FI Dnr 04-7454-320 Att. Mikael Skönborg Strandvägen 5B 114 51 STOCKHOLM. Återkallelse av tillstånd att bedriva fondverksamhet

Emotion Fonder AB FI Dnr 04-7454-320 Att. Mikael Skönborg Strandvägen 5B 114 51 STOCKHOLM. Återkallelse av tillstånd att bedriva fondverksamhet 2005-01-24 Beslut Emotion Fonder AB FI Dnr 04-7454-320 Att. Mikael Skönborg Strandvägen 5B 114 51 STOCKHOLM Återkallelse av tillstånd att bedriva fondverksamhet Beslut (att meddelas 2005-01-26) 1. Finansinspektionen

Läs mer

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) 1 (6) Dnr AD 1120/2015 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) (dnr Ju2015/3364/L6) Inledning Bolagsverket

Läs mer

2010-05-26. Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten

2010-05-26. Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten 2010-05-26 Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten 2K kompletterande kanaler förslag till fortsatt inriktning Synpunkter från Fondbolagens förening på de två alternativen i Pensionsmyndighetens rapport

Läs mer

Beslut om rekommendationer för informationsgivning på riskkapitalbolagens webbplatser

Beslut om rekommendationer för informationsgivning på riskkapitalbolagens webbplatser Svenska Riskkapitalföreningens Tillsynsnämnd Beslut 2016-04-27 Beslut om rekommendationer för informationsgivning på riskkapitalbolagens webbplatser Beslutet i korthet Ärendet. Tillsynsnämnden har genomfört

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell.

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell. Ansökan SAS Faktura Vi ansöker härmed och accepterar betalningsansvar för SAS Faktura. Företagets fullständiga namn Företagets organisationsnummer Adress Postnummer Postadress Företagets kontaktperson

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL JURIDISK PERSON Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL JURIDISK PERSON Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL JURIDISK PERSON Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Organisationsnummer Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson Postnummer Ort Land (om annat land

Läs mer

Överförmyndarnämnder och överförmyndare

Överförmyndarnämnder och överförmyndare Överförmyndarnämnder och överförmyndare Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Gotlands kommun angående handläggningen av ett ärende om förvaltarskap m.m. (Dnr 6301-2010) Anmälan I en anmälan, som kom in till

Läs mer

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut Diarienummer VERK 2011/472 Rubrik Ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och

Läs mer

Yttrande över framställning från Riksskatteverket med förslag till vissa ändringar i folkbokföringsförfattningar (Fi2001/4557)

Yttrande över framställning från Riksskatteverket med förslag till vissa ändringar i folkbokföringsförfattningar (Fi2001/4557) Datum Dnr 2002-01-30 1825-2001 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över framställning från Riksskatteverket med förslag till vissa ändringar i folkbokföringsförfattningar (Fi2001/4557)

Läs mer

Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater

Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater RAPPORT Dnr 886-2010 2011-06-09 SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater 1. INLEDNING

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, kundkännedom - grundläggande åtgärder, kundkännedom - dokumentation och bevarande, journal

Läs mer

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) 1(7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Lena Orpana 0704819107 lena.orpana@tco.se Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) Yttrande TCO har beretts

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension 2013-05-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-1288 Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 724-2011 Hälso- och sjukvårdnämnden Region Gotland 621 81 Visby Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-03-06

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-03-06 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-03-06 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Patientdatalag m.m. Enligt

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Granskningar avseende Upphandling och Personuppgiftslagen

Granskningar avseende Upphandling och Personuppgiftslagen Lekmannarevisorerna i Kraftringen AB och 2009-01-15 För kännedom: Kraftringen Service AB avseende Upphandlingar avseende Personuppgiftslagen Granskningar avseende Upphandling och Personuppgiftslagen På

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1316-2013 Attunda tingsrätt Box 940 191 29 Sollentuna Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59)

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59) DATUM VÅR REFERENS 22 september 2003 03-009711/60 ERT DATUM ER REFERENS 2003-06-26 N2003/4833/IT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Anders Rafting Nätsäkerhet 08-678 55 41 anders.rafting@pts.se

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms läns allmänna föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den 18 december 2009 (dnr

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1319-2013 Västmanlands tingsrätt Box 40 721 04 Västerås Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter 160623 1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag Välkommen som investerare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be er om en del uppgifter. Det är viktigt att ni fyller i samtliga uppgifter.

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12 Dnr. 1 31 280766-15/111, 1 31 280775-15/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare (SKVFS 2015:X) och förslag till föreskrifter om identifikationsnummer

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling 12FS 2017:22 01-10:17 Utkom från trycket den 29 november 2017 Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun.

Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun. BESLUT I TILLSYNSÄRENDE 1 (8) 2000-03-24 Dnr 1999:3598 Nacka kommun 131 81 NACKA Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun. Bakgrund Skolverket fick den 24 november

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING

ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING VÄGLEDANDE UTTALANDE avgivet den 19 januari 2004 i ärende 1/03 angående marknadsföringen av etiska fonder Sökande Konsumentverket/KO Bakgrund och frågeställningar

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Invit Fonder Aktiebolag FI Dnr 01-8497-320 Att.VD Birger Jarlsgatan 18 114 34 STOCKHOLM. Återkallelse av tillstånd att utöva fondverksamhet m.m.

Invit Fonder Aktiebolag FI Dnr 01-8497-320 Att.VD Birger Jarlsgatan 18 114 34 STOCKHOLM. Återkallelse av tillstånd att utöva fondverksamhet m.m. 2001-12-19 Beslut Invit Fonder Aktiebolag FI Dnr 01-8497-320 Att.VD Birger Jarlsgatan 18 114 34 STOCKHOLM Återkallelse av tillstånd att utöva fondverksamhet m.m. Finansinspektionens beslut Finansinspektionen

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

1999:1 F INANSINSPEKTIONENS TILLSYN AV P REMIEPENSIONSMYNDIGHETEN. Regeringsrapport den 26 februari 1999. (Dnr. 1216-99-600)

1999:1 F INANSINSPEKTIONENS TILLSYN AV P REMIEPENSIONSMYNDIGHETEN. Regeringsrapport den 26 februari 1999. (Dnr. 1216-99-600) 1999:1 F INANSINSPEKTIONENS TILLSYN AV P REMIEPENSIONSMYNDIGHETEN Regeringsrapport den 26 februari 1999 (Dnr. 1216-99-600) I NNEHÅLL 1. Sammanfattning 1 2. Uppdraget 2 3. PPM:s försäkringsverksamhet 3

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Lars Wennerström. Offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-13 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 738-2011 Landstingsstyrelsen Norrbottens läns landsting 971 89 Luleå Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen Beslut Diarienr 2011-02-17 616-2010 Landstingsstyrelsen Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-09-26. Uppdragsavtalet

God fastighetsmäklarsed 2006-09-26. Uppdragsavtalet God fastighetsmäklarsed 2006-09-26 Uppdragsavtalet 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Skriftlighetskravet... 4 5. Uppdragsavtalets innehåll... 4 5.1 Uppdragets

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning

Läs mer

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m.

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. SVENSKA PM 1 (7) KOMMUNFÖRBUNDET 2001-09-25 Kommunalrättssektionen Staffan Wikell Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. 1 Övergångsbestämmelser 1.1 Inventering

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-05-03

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-05-03 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-05-03 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. En ny lag om personnamn Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten Beslut Diarienr 1 (9) 2015-07-03 1730-2014 VA Syd Box 191 201 21 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten Datainspektionens

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (version 3, juli 2010) Inledning Enligt

Läs mer

Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde och definitioner 2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1(7) Datum Dnr 2009-10-20 AdmD-293-2009 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande av Förvarsutredningen Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60) (dnr Ju2009/5250/EMA)

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83) Målnummer: Ö314-09 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-12-04 Rubrik: Konkursförvaltares utlägg för kreditupplysning avseende gäldenärsbolaget

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos Avanza Bank

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens rapport Förslag till införlivande av regler i första järnvägspaketet i svensk lagstiftning (N2009/9192/TR)

Remiss av Transportstyrelsens rapport Förslag till införlivande av regler i första järnvägspaketet i svensk lagstiftning (N2009/9192/TR) 2010-01-19 Sid. 1 (7) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av Transportstyrelsens rapport Förslag till införlivande av regler i första järnvägspaketet i svensk lagstiftning (N2009/9192/TR) På uppdrag

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- Pensionsmyndighetens webbtjänst Dina Pensionssidor

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- Pensionsmyndighetens webbtjänst Dina Pensionssidor Beslut Diarienr 1 (8) 2016-03-18 2671-2014 Pensionsmyndigheten Box 38 190 100 64 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- Pensionsmyndighetens webbtjänst Dina Pensionssidor Datainspektionens

Läs mer