Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen"

Transkript

1 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/ (8) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Svenska Bankföreningen kan ha förståelse för att man önskar säkerställa att den senaste revideringen av Financial Action Task Force (FATF) rekommendationer införs i svensk rätt i god tid innan FATFs nästa utvärdering av Sverige inleds. Mot bakgrund av att slutförhandlingarna av det fjärde penningtvättsdirektivet, som ska införliva FATFs reviderade rekommendationer, ännu inte är avslutade ser vi det dock som bekymmersamt att viktiga definitioner, exempelvis definitionen av PEP, och åtgärder som följer av dessa redan nu föreslås införas i svensk rätt. Vi ser positivt på förslaget att införa ett särskilt kapitel i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism om behandling av personuppgifter. Det är oerhört viktigt att de tillämpningsproblem som kraven i dels lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, dels personuppgiftslagen medfört åtgärdas. Vi anser emellertid att de föreslagna bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism även bör omfatta bestämmelserna i 21 personuppgiftslagen för att möjliggöra för verksamhetsutövarna att fullgöra kontroller mot bl.a. olika internationella sanktionslistor. Krav på att verksamhetsutövaren ska ha kunskap om vem som är den verkliga huvudmannen förstärks i det föreliggande förslaget till revidering av penningtvättsdirektivet. För att verksamhetsutövarna ska ha en reell möjlighet att identifiera vem som är verklig huvudman krävs att verksamhetsutövarna har möjlighet att kontrollera en angiven huvudman för en organisation mot ett eller flera offentliga register vilket också delvis framgår av förslaget till det fjärde penningtvättsdirektivet. Tillgång till information från myndighet om t.ex. aktieägare, förmånstagare och PEP skulle kraftigt såväl stödja som underlätta verksamhetsutövarnas möjligheter att identifiera verklig huvudman och eventuella

2 2 (8) PEP. 3.1 Personer i politiskt utsatt ställning I promemorian föreslås att en uppdelning ska ske av personer i politiskt utsatt ställning (PEP) mellan inhemska PEP, en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat inom EES, och utländska PEP, en person som har eller har haft viktiga funktioner i en stat utanför EES. Det föreslås vidare att skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom alltid ska vidtas när det gäller utländska PEP samt för inhemska PEP om risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är hög. Familjemedlemmar och kända medarbetare föreslås inte längre omfattas av definitionen av PEP men verksamhetsutövaren ska följa samma krav för kundkännedom som gäller för utländska respektive inhemska PEP. I promemorian anges också att underlaget för att bedöma om en person är en PEP kommer i typfallet från den information som kunden själv lämnar. Verksamhetsutövaren kan emellertid behöva använda sig av flera olika informationskällor. Bankföreningen noterar att slutförhandlingarna avseende det fjärde penningtvättsdirektivet ännu inte är avslutade och att frågan om gränsdragningen mellan inhemska och utländska PEP ännu inte synes ha fått sin slutliga form. Det finns därför skäl att avvakta den slutliga direktivtexten innan en ny definition av PEP införs i svensk rätt. Vi kan dock se logiken i förslaget eftersom flertalet av de europeiska regelverken är harmoniserade inom EES, exempelvis penningtvättsbestämmelserna, och att medlemsstaterna därför i stort sett har införlivat samma krav och lättnader i de nationella regelverken. Av promemorian framgår emellertid att verksamhetsutövaren inom ramen för sin riskbedömning måste beakta vilken stat en inhemsk PEP kommer från. I promemorian anges även att verksamhetsutövaren bör beakta vilken typ av produkt eller tjänst det är fråga om, liksom om transaktionen avser ett betydande belopp. Skillnaden mellan de åtgärder verksamhetsutövaren ska vidta när det gäller en utländsk PEP i förhållande till en inhemsk PEP synes inte skilja sig nämnvärt åt. Det kan därför ifrågasättas om det inte är både enklare och effektivare att utgå från en strikt tolkning av de internationella standarderna, dvs. att inhemska PEP endast ska omfatta de funktioner som anförtrotts en person nationellt. Det finns även andra skäl som talar för en sådan striktare tolkning av de internationella standarderna. Kunskapen om den inhemska marknaden och förhållanden på denna torde vara bättre än avseende övriga marknader inom EES, bl.a. avseende de nationella riskerna och svagheterna. Det är vidare sannolikt så att en verksamhetsutövare har bättre möjligheter att föra en dialog med berörda

3 3 (8) svenska myndigheter vad gäller risker och svagheter än med motsvarande utländska myndigheter. Sammantaget torde den information och kunskap om hemmamarknaden som en svensk verksamhetsutövare har öka möjligheten för en mer säker avgränsning av den personkrets som är eller kan hänföras till en nationell PEP än en utländsk PEP. Vi anser därför att det finns skäl att analysera gränsdragningen mellan inhemska och utländska PEP ytterligare och att man i denna analys även överväger möjligheten att avgränsa definitionen av inhemska PEP till sådana funktioner som anförtrotts nationellt. Bankföreningen noterar vidare att familjemedlemmar och kända medarbetare inte längre ska definieras som PEP trots att det finns en potentiell risk för att relationen utnyttjas i syfte att förflytta eller dölja vinning av brott eller i syfte att finansiera terrorism. Även om familjemedlemmar och kända medarbetare inte ska definieras som PEP ska de hanteras som om de själva vore PEP. Även om denna ändring inte förändrar något i sak för verksamhetsutövarna föreligger ändock en risk för att ändringen kommer att skapa begreppsförvirring och därmed öka förklaringsbördan för verksamhetsutövaren gentemot berörda personer. Vi vill också lyfta frågan om inhämtande av information för kundkännedom när det gäller PEP. I promemorian synes utgångspunkten vara att informationen i första hand ska inhämtas från kunden och att kompletterande uppgifter kan inhämtas från externa källor. I och med att samtliga kunder kan utgöra en potentiell PEP, alternativt en känd medarbetare eller familjemedlem till en PEP, kommer också samtliga kunder att behöva besvara olika frågor som rör PEP. Detta kommer att medföra en väsentligt utökad administrativ börda. För att minska den administrativa kostnaden samt för att underlätta hanteringen för samtliga kunder anser vi att processen bör vara den omvända, dvs. att verksamhetsutövaren kontrollerar kunden mot externa källor, PEP-listor. Om verksamhetsutövaren får en träff ska kompletterande frågor ställas till kunden När en person upphör att vara PEP I promemorian föreslås att när en PEP sedan minst 18 månader har upphört att utöva sina funktioner, ska bestämmelserna om skärpta åtgärder för kundkännedom tillämpas till dess att personen inte längre anses medföra en risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. I promemorian anges vidare att det får anses föreligga en presumtion för att riskerna i de allra flesta fall finns kvar initialt men att de avtar med tiden och som utgångspunkt kan riskerna förväntas finnas kvar under åtminstone två år. Bankföreningen noterar att det i promemorian anges att riskerna kan förväntas finnas kvar under åtminstone två år men i lagtexten har denna tidsgräns satts till 18 månader. Om det är så att det efter två år mer sällan finns anledning att hantera en person som en PEP anser vi att detta bör framgå av lagtexten. Det skulle medföra

4 4 (8) en mer effektiva hantering för verksamhetsutövarna om riskbedömningen, för att fortsätta hantera kunden som en PEP, sker årsvis dvs. inom det andra året efter att kunden lämnat sin post än efter 18 månader. 3.2 Åtgärder utförda av utomstående I promemorian föreslås att en verksamhetsutövare som förlitar sig på åtgärder för att uppnå kundkännedom som har vidtagits av en utomstående ska utan dröjsmål få del av de uppgifter om kunden som den utomstående har inhämtat. Bankföreningen har i tidigare skrivelser till Finansdepartementet pekat på de problem som uppstår i samband med bl.a. klientmedelskonton. De regler som styr de olika verksamhetsutövarna på marknaden är inte konforma. Bland annat får verksamhetsutövaren, enligt dagens penningtvättsregelverk, i vissa fall förlita sig på åtgärder som har utförts av en utomstående för att uppnå kundkännedom, om verksamhetsutövaren på begäran, och utan dröjsmål, kan få del av de uppgifter om kunden som den utomstående har inhämtat. Behovet av tillgång till klientmedelskonto följer till viss del av lag eller annan reglering, t.ex. för betaltjänstleverantörer och advokater. I lagen (2010:751) om betaltjänster föreskrivs bl.a. att ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska vidta särskilda åtgärder för att skydda en betaltjänstanvändares medel som mottagits för genomförande av betalningstransaktioner genom att hålla medlen avskilda från betalningsinstitutets eller den registrerade betaltjänstleverantörens egna tillgångar genom att t.ex. deponera medlen på ett särskilt konto hos en svensk bank. En liknande reglering finns i Advokatsamfundets stadgar samt i bestämmelserna avseende fondförvaltning, bl.a. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dessa regler synes ha tillkommit utan någon mer djuplodande analys av kravens förenlighet med de krav som uppställs i penningtvättsregelverket och innebär i praktiken att vissa företag utestängs från möjligheten att hålla konton för sina kunder. Även om den nu föreslagna ändringen följer av internationella standarder krävs att de problem som penningtvättslagens krav medför för verksamhetsutövarna och företagen i vardagen analyseras och tas omhand för att marknaden ska fungera effektivt. Kravet på att verksamhetsutövarna vid var tid ska ha kunskap om de verkliga huvudmännen i ett affärsförhållande skapar idag problem i den praktiska tillämpningen. Bankerna har därför sett sig tvungna att se över möjligheten att i framtiden kunna tillhandahålla produkten klientmedelskonton.

5 5 (8) 3.3 Särskild uppmärksamhet vid nya produkter och affärsmetoder samt användning av ny teknik I promemorian föreslås att vid bedömningen av om risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är hög ska särskild uppmärksamhet även riktas mot de risker som kan uppstå när det gäller nya produkter och affärsmetoder samt användning av ny teknik. Med ny teknik avses även sådan teknik som är ny för verksamheten utan att tekniken för den skull behöver vara ny i bemärkelsen modern teknik. Det kan handla om teknik som finns på marknaden men som verksamhetsutövaren inte tidigare använt. I promemorian föreslås vidare att den befintliga bestämmelsen under rubriken Skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom avseende etablering av en affärsförbindelse med någon på distans ska kvarstå. Bankföreningen har inget att invända mot förslaget att införa krav på särskild uppmärksamhet vid nya produkter m.m. Vi anser däremot att kravet på skärpta åtgärder avseende distanskunder (2 kap. 6 andra stycket 1) bör strykas då detta krav måste anses omfattas av det nya kravet på särskild uppmärksamhet vid användning av bl.a. ny teknik. I och med att banken ska beakta risken för penningtvätt och finansiering av terrorism vid användning av ny teknik kommer distanskunder att hanteras utifrån en riskbaserad bedömning, dvs. tekniken är utgångspunkt för riskbedömningen inte den omständigheten att kunden inte är fysiskt närvarande. I detta sammanhang bör även förslaget till ett reviderat penningtvättsdirektiv beaktas. I förslaget till direktiv anges i art. 16 att vid bedömningen av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism ska bl.a. verksamhetsutövarna åtminstone beakta potentiellt riskfyllda situationer enligt bilaga III till direktivet. Som en potentiellt högre risk anges i bilaga III till direktivförslaget t.ex. inledande av affärsförbindelser på distans. För att få en mer EU-konform reglering föreslår vi att den teknik som används i direktivet också tillämpas vid det svenska införlivandet. Lämpligen bör regeringen bemyndigas att i förordning ange de situationer som potentiellt kan anses utgöra en högre risk. Att lyfta en särskild risk i lagtexten, inledande av affärsförbindelser på distans, som hög risk riskerar att medföra att övriga potentiella riskområden inte får den uppmärksamhet som avses. 3.4 Bevarande av uppgifter I promemorian föreslås att en verksamhetsutövare ska i fem år bevara uppgifter om åtgärder som vidtagits vid granskning av transaktioner. Bankföreningen noterar att bestämmelsen endast omfattar sådana transaktioner där misstanke kvarstår efter närmare analys. Även i detta fall bör konsekvenserna av en sådan avgränsning beaktas. Verksamhetsutövarna har även att granska kunderna

6 6 (8) och de transaktioner kunderna genomför mot de s.k. sanktionslistorna. Det bör därför införas ett stöd i lag som ger verksamhetsutövarna möjlighet att bevara uppgifter vid sanktionsscreening på samma sätt som vid kontroll enligt penningtvättslagen Behandling av personuppgifter I promemorian föreslås att ett nytt kapitel fyra införs med bestämmelser om behandling av personuppgifter vilket ersätter nuvarande kapitel om registerfrågor. Bankföreningen välkomnar förslaget att anpassa penningtvättslagens bestämmelser om behandling av personuppgifter till bestämmelserna i personuppgiftslagen. Vi välkomnar även att utgångspunkten ska vara att personuppgiftslagen är tillämplig om inte annat följer av 4 kap. penningtvättslagen. Genom bestämmelserna i 4 kap. penningtvättslagen skapas bland annat möjlighet att behandla personuppgifter om lagöverträdelser m.m., något som annars inte är tillåtet enligt personuppgiftslagen. VI föreslår att förslaget till 4 kap. 1 penningtvättslagen omformuleras på ett sätt som tydligare klargör förhållandet mellan personuppgiftslagen och penningtvättslagen, enligt följande: Verksamhetsutövaren får behandla personuppgifter i syfte att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Personuppgiftslagen (1998:204) är tillämplig, om inte annat följer av bestämmelserna i detta kapitel. I förslaget till 4 kap. 3 penningtvättslagen sägs att känsliga personuppgifter som avses i 13 personuppgiftslagen får behandlas för vissa i bestämmelsen angivna ändamål. Som framgår av promemorian är avsikten med bestämmelsen bland annat att fånga upp den behandling av uppgifter om lagöverträdelser m.m. som kan aktualiseras enligt 3 kap. 1 penningtvättslagen, ett förtydligande som branschen länge har efterfrågat. Vi vill dock påpeka att uppgifter om lagöverträdelser m.m. definitionsmässigt inte betraktas som känsliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Uppgifter om lagöverträdelser m.m. är en egen kategori av personuppgifter som berörs i 21 personuppgiftslagen. Hänvisningen i 4 kap. 3 förslaget bör därför avse både 13 och 21 i personuppgiftslagen. I den nämnda bestämmelsen föreslås att verksamhetsutövaren får behandla den typen av personuppgifter endast om det är nödvändigt för vissa i bestämmelsen uppräknade ändamål. Vi anser att uttrycket endast kan innebära en olycklig begränsning av verksamhetsutövarens möjligheter att på ett effektivt sätt kunna motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Uttrycket bör tas bort. Det bör vidare införas ett stöd direkt i penningtvättslagen som gör det möjligt för verksamhetsutövarna att utföra kontroller av kunden mot olika listor. Det gäller framför allt lokala sanktionslistor upprättade av medlemsstater inom EU men även

7 7 (8) globala sanktionslistor exempelvis från FN och OFAC, där möjligheten för svenska verksamhetsutövare att utföra kontroller av kunderna mot listorna hänger samman med när eller om dessa införs i en EU-förordning. I dag krävs att bankerna ansöker om tillstånd hos Datainspektionen för att få behandla personuppgifter om lagöverträdelser för kontroll av kunderna mot olika listor, bl.a. betalningsinformation mot den s.k. OFAC-listan. Sådana tillstånd kan ges tills vidare eller för en bestämd tid. Vad gäller OFAC:s regelverk så innebär detta att finansiella företag under amerikansk tillsyn bl.a. ska blockera eller frysa transaktioner eller tillgångar tillhöriga SDN:s (Specially Designated Nationals List) samt även kontrollera att deras tjänster i övrigt inte används i strid med gällande regler. Även svenska bankers dotterbolag och filialer i USA är skyldiga att följa detta regelverk. Detta innebär att de amerikanska finansiella instituten måste kunna visa att deras samarbetspartners, t.ex. svenska banker, tillämpar regelverket och gör kontroller mot OFAC-listan för att kunna godtas som fullvärdiga samarbetspartners. Svenska banker som således avser att ingå avtal, direkt eller indirekt, med ett amerikanskt finansiellt institut måste därför, för att accepteras som fullvärdiga samarbetspartners eller alls accepteras, tydligt kunna redovisa att de kan utföra kontroller mot OFAC-listan. Frånvaro av kontrollmöjlighet kan medföra att affärsrelationer måste avvecklas, att samarbeten inte kan inledas eller att amerikanska myndigheter vidtar åtgärder. Detta får konsekvenser inte bara för den svenska bankmarknaden utan även för bankernas kunder. Denna problematik är relevant även för övriga listor, inte endast möjligheten till kontroll mot OFAC-listan. Det finns därför anledning att se över och i lag tydliggöra möjligheten för verksamhetsutövarna att göra vissa kontroller av kunddatabasen mot vissa listor och även tydligöra vilka åtgärder mot sina kunder som bankerna har möjlighet att vidta vid en träff. Av Finansinspektionens föreskrifter, FFFS 2009:1, framgår att en verksamhetsutövare ska utse en centralt funktionsansvarig. En centralt funktionsansvarig kan, enligt föreskriften, utses för flera eller alla företag i en koncern. Med hänsyn till detta och det övergripande syftet med regleringen, att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, bör det införas en möjlighet för verksamhetsutövare som ingår i en koncern att samordna sin information med de verksamhetsutövare inom koncernen som har att följa bestämmelserna. 3.7 Tillsyn I promemorian föreslås att tillsynsmyndigheterna ska ges större möjligheter att ingripa mot verksamhet som drivs av fysiska och juridiska personer som driver yrkesmässig verksamhet avseende bl.a. bokföringstjänster, skatterådgivning och handel med värdefull egendom. Bankföreningen, som inte har några invändningar mot förslagen, anser dock att de utökade möjligheter innebär att dessa myndigheter behöver ett resurstillskott för att effektivt kunna hantera detta område.

8 8 (8) 4 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser I promemorian föreslås att äldre bestämmelser ska gälla för tillsynsärende som har inletts före ikraftträdandet, den 1 maj Bankföreningen ser positivt på att befintliga övergångsbestämmelser ska fortsatt gälla. Vi anser dock att en ny övergångsbestämmelse bör införas med hänsyn till de nya krav som kommer att ställas på verksamhetsutövarna, bl.a. den nya definitionen av PEP. Verksamhetsutövarna måste ges en rimlig möjlighet att göra systemändringar, ändra processer, informera och utbilda personal samt att ta fram nytt informationsmaterial för kunderna. SVENSKA BANKFÖRENINGEN Thomas Östros Åsa Arffman

Remissyttrande: förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FI Dnr 08-6304)

Remissyttrande: förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FI Dnr 08-6304) 2009-03-27 Till: Finansinspektionen Remissyttrande: förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FI Dnr 08-6304) Fondbolagens Förening lämnar härmed följande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Inledning Den 1 januari 2005 träder ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 maj 2016 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Användningen av kreditbetyg i riskhantering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 februari 2014 Peter Norman Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län 14 FS 2009:534 14 FS 2013:66 14 FS 2015:35 14 FS 2015:64 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns allmänna föreskrifter (14 FS 2009:534) om åtgärder mot penningtvätt och

Läs mer

Promemoria 2011-09-28

Promemoria 2011-09-28 Promemoria 2011-09-28 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som har upprättats inom Näringsdepartementet, föreslås

Läs mer

Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm

Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm 2013-03-08 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Regler rörande penningtvätt och särskilt allvarlig brottslighet/terroristfinansiering 1

Regler rörande penningtvätt och särskilt allvarlig brottslighet/terroristfinansiering 1 Regler rörande penningtvätt och särskilt allvarlig brottslighet/terroristfinansiering 1 Regelverk Den grundläggande lagstiftningen mot penningtvätt finns i Lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension 2013-05-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-1288 Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) 1(7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Lena Orpana 0704819107 lena.orpana@tco.se Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) Yttrande TCO har beretts

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2006-02-24 1344-2005 Svenska Bankföreningen Box 7603 103 94 Stockholm Såsom ombud för: Se bilaga. Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-04-12. En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V)

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-04-12. En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V) 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-04-12 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén Enérus och Ingemar Persson. En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Införande av vissa internationella standarder

Läs mer

Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om åt gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om åt gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 U Remiss 1(2) Fastiqhetsmäklarjnspekt,onen 2012 12-18 Dnr S ~, 3o2 Enligt sändlista Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om åt gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-03-01 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen YTTRANDE 1 (5) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelning Enheten för bank och försäkring 103 33 Stockholm Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Fi2014/2420 Sammanfattning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Datum Diarienr 2014-09-23 1613-2014 Ert Dnr nr Fi2014/2420 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Att: Hanna Wetter 103 33 STOCKHOLM Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella

Läs mer

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut Diarienummer VERK 2011/472 Rubrik Ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och

Läs mer

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 5426/1999 1999-10-12 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 juni 1999 beretts tillfälle att avge yttrande över av skattemyndigheten upprättad

Läs mer

R 5514/1999 1999-08-19. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 5514/1999 1999-08-19. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 5514/1999 1999-08-19 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 juli 1999 beretts tillfälle att avge yttrande över promemoria om Finalitydirektivets

Läs mer

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO R-2009/0488 Stockholm den 1 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2441/PO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 mars 2009 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Genomförandet

Läs mer

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031)

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) 2007-06-26 F O N D B O L A G E N S REMISSYTTRANDE Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) Fondbolagens Förening har beretts tillfälle att yttra sig

Läs mer

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Försäkringsförmedling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 februari 2005 Sven-Erik Österberg Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism REMISS 1(24) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Enligt sändlista Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden Tjänsteskrivelse 1(11) Jessica Nilsson 046-35 59 32 jessica.nilsson3@lund.se Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Sammanfattning

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut

103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut Bokföringsnämnden Box 7849 Vår referens/dnr: 67/2015 Er referens: 103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut Stockholm 20150611 Remissvar Förslag till

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2016:22 Sammanfattning PNR-direktivet

Kommittédirektiv Dir. 2016:22 Sammanfattning PNR-direktivet Kommittédirektiv Genomförande av direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar Dir. 2016:22 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 INNEHÅLL MIFID 2 Bakgrund 2 Tidsplanen för MiFID 2 Finansinspektionens arbete med MiFID 3 Värdepappersföretagens arbete med MiFID 3 NYA TILLSTÅNDSPLIKTIGA

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sina skyldigheter att

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i lagen om lägenhetsregister Oktober 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet. Miljödepartementets promemoria Myndighetsansvaret i finansieringssystemet

för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet. Miljödepartementets promemoria Myndighetsansvaret i finansieringssystemet Miljödepartementet 103 33 Stockholm E.ON Kärnkraft Sverige AB 205 09 Malmö www.eon.se Ingemar Engkvist Tel 040-25 56 04 Mobil: 070-559 26 40 ingemar.engkvist@eon.se M Malmö 2014-01-31 Remissvar M2013/1587/Ke

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2014-05-21 1080-2013 AB Landskronahem Box 4026 261 04 Landskrona Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut AB Landskronahem har behandlat känsliga

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemoria upprättad i Näringsdepartementet Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian innehåller ett förslag till ändringar

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80 Målnummer: 2419-04 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2005-12-27 Rubrik: Förutsättningarna för prövning av en ansökan om förhandsbesked angående mervärdesskatt när

Läs mer

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras Datum Vår referens Sida 2012-03-05 Dnr: 12-1100 1(6) Ert datum Er referens Ju2012/1000/L6 Nätsäkerhetsavdelningen Staffan Lindmark 08-678 57 36 staffan.lindmark@pts.se Justitiedepartementet Grundlagsenheten

Läs mer

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Henrik Lennefeldt 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Fi2011/4467 REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 Närvarande: justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Enligt en lagrådsremiss den 19

Läs mer

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna PROMEMORIA Datum 2011-11-25 Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-30. Nya regler för finansiella konglomerat och grupper

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-30. Nya regler för finansiella konglomerat och grupper 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-30 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Nya regler för finansiella konglomerat och grupper

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt

Läs mer

FFFS 2009:11 2010-03-26. Remissbemötanden och författningskommentarer

FFFS 2009:11 2010-03-26. Remissbemötanden och författningskommentarer FFFS 2009:11 2010-03-26 Remissbemötanden och författningskommentarer INNEHÅLL INLEDNING 3 FÖRSLAG, REMISSVAR OCH VÅRA BEMÖTANDEN 3 Bakgrund och sammanfattning 3 1. Värdering av finansiella instrument 4

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

Yttrande över Departementspromemorian Domstolsdatalag (DS 2013:10)

Yttrande över Departementspromemorian Domstolsdatalag (DS 2013:10) Datum Sida 2013-05-28 1 (5) Verksjurist Katarina Tullstedt Ert dnr Dnr Utvecklingsenheten Ju2013/1684/DOM A-2013/0146 Justitiedepartement Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Yttrande

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter Promemoria Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter I juni 2011 fick en utredare i uppdrag att se över vissa frågor om prissättning, tillgänglighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och rapporteringskrav enligt penningtvättslagstiftningen. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-11-22 131 751278-10/113 Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) www.skatteverket.se Postadress Telefon E-postadress 171

Läs mer

Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010

Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010 1(8) Justitieministeriet Lagberedningsavdelningen PB 25 00023 STATSRÅDET 15.7.2013 Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010 Ärende Utlåtande om betänkandet av arbetsgruppen

Läs mer

Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49

Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49 1(7) Justitiedepartementet Magnus Lundberg 103 33 Stockholm 08-782 91 24 magnus.lundberg@tco.se Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49 Ju2015/4660/L1 Utredningen syftar till att genomföra de

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0031(COD) 14.10.2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Försäkringsrörelselag (2010:2043); utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2043 Utkom från trycket den 18 januari 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap.

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Avdragsrätt vid representation Januari 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås ändringar av rätten till avdrag för representation

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Lars Wennerström. Offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-24 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 6 februari

Läs mer

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP Remissvar Sida 1(6) Diarienr 1.6-82/2015 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson t.f. VD Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för IT politik 103 33 Stockholm Kompletterande yttrande

Läs mer

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59)

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59) DATUM VÅR REFERENS 22 september 2003 03-009711/60 ERT DATUM ER REFERENS 2003-06-26 N2003/4833/IT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Anders Rafting Nätsäkerhet 08-678 55 41 anders.rafting@pts.se

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 2 Innehåll Inledning 5 Information som skall lämnas självmant (23 25 ) 6 Uppgifter som samlas in direkt från den

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2015-08-31 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Revisorer och revision. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Revisorer och revision. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Revisorer och revision Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 mars 2016. Morgan Johansson Jacob Aspegren (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Cirkulärnr: 08:37 Diarienr: 08/2105. Lärande och arbetsmarknad. Datum: 2008-05-22

Cirkulärnr: 08:37 Diarienr: 08/2105. Lärande och arbetsmarknad. Datum: 2008-05-22 nr: 08:37 Diarienr: 08/2105 Handläggare: Avdelning: Externmedverkan: Datum: 2008-05-22 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Lärande och arbetsmarknad Irene Reuterfors-Mattsson Kommunstyrelsen Nämnd med ansvar för

Läs mer

Promemoria. Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer

Promemoria. Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer Promemoria Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen September 2015 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Förslag

Läs mer

Promemoria 2013-06-27

Promemoria 2013-06-27 Promemoria 2013-06-27 Uthyrning av bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att synen på bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska

Läs mer

Kommittédirektiv. En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg. Dir. 2013:79. Beslut vid regeringssammanträde den 29 augusti 2013

Kommittédirektiv. En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg. Dir. 2013:79. Beslut vid regeringssammanträde den 29 augusti 2013 Kommittédirektiv En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg Dir. 2013:79 Beslut vid regeringssammanträde den 29 augusti 2013 Sammanfattning Den civilrättsliga lagstiftningen om järnvägstransporter

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2008-12-18 Dnr: 08-12135/60 1(5) Ert datum Er referens N2008/7658/ITP Rättssekretariatet Eva Hallén 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se Näringsdepartementet Enheten för IT-politik 103

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 13/2010 15 OKTOBER 2010 Innehåll CEBS KONSULTATION OM ERSÄTTNINGAR s.1 KOMMISSIONENS PLANER FÖR BESKATTNING AV FIN ANSSEKTORN s.5 GODKÄNDA SPRÅK VID

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny fiskelagstiftning. Dir. 2007:125. Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2007

Kommittédirektiv. En ny fiskelagstiftning. Dir. 2007:125. Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2007 Kommittédirektiv En ny fiskelagstiftning Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2007 Dir. 2007:125 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag till en förändrad fiskelagstiftning.

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

Yttrande över Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Yttrande över Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Kommittédirektiv E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument Dir. 2014:1 Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av relevanta

Läs mer

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6)

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) 1 (6) YTTRANDE 2010-03-02 Dnr SU 302-2951-09 Regeringen (Justitiedepartement) 103 33 STOCKHOLM Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) Stockholms universitet som har anmodats

Läs mer

Kameraövervakningslag (2013:460)

Kameraövervakningslag (2013:460) Sida 1 av 8 SFS 2013:460 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-05-30 2013-06-12 2014-03-10 t.o.m. SFS 2014:58 Kameraövervakningslag (2013:460)

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Alternativa Investeringsfonder

Alternativa Investeringsfonder Alternativa Investeringsfonder ett underlag för beslutsfattare i investeringsfonder Inledning Sedan lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) trädde i kraft står betydligt

Läs mer

Stockholm den 20 mars 2012

Stockholm den 20 mars 2012 R-2011/1880 Stockholm den 20 mars 2012 Till Justitiedepartementet Ju2011/9105/L5 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Sveriges

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9 2 Promemorians lagförslag... 11 2.1 Förslag till lag om elektroniska pengar...11 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar...26

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Kraven på återhämtningsplaner enligt krishanteringsdirektivet

Kraven på återhämtningsplaner enligt krishanteringsdirektivet Kraven på återhämtningsplaner enligt krishanteringsdirektivet 1 Inledning I denna artikel presenteras de kommande kraven på återhämtningsplaner som i samband med införlivandet av krishanteringsdirektivet

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet. Dir. 2015:69

Kommittédirektiv. Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet. Dir. 2015:69 Kommittédirektiv Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet Dir. 2015:69 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015. Sammanfattning EU väntas inom kort besluta

Läs mer

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984.

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringens proposition 1984/85: 34 Prop. 1984/85: 34 om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade

Läs mer