Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)"

Transkript

1 1 (7) YTTRANDE Dnr SU FV Regeringskansliet (Justitiedepartementet) STOCKHOLM Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) Betydelsen för den rättsvetenskapliga forskningen Den domstolsdatalag som föreslås verkar generellt sett ge rättsliga förutsättningar för goda möjligheter att på ett ställe ta fram ett mycket omfattande underlag som kan vara väsentligt för den rättsvetenskapliga forskningen och förmodligen även för annan vetenskaplig forskning. Förslaget är därför i sin helhet bra sett enbart från den utgångspunkten (möjligheten att få fram underlag för vetenskaplig forskning). Med detta sagt övergår Juridiska fakultetsnämnden till att granska förslaget i rättstekniskt hänseende och ifrån synpunkter om förslaget i materiellt hänseende innebär en ändamålsenlig avvägning mellan inblandade intressen. Allmänt Lagförslaget berör en av de få myndighetsstrukturer med en i huvudsak regional indelning som finns kvar, Sveriges Domstolar exklusive Domstolsverket, Rättshjälpsmyndigheten och Domarnämnden. Den föreslagna lagen ska alltså tillämpas vid många olika självständiga myndigheter i deras rättskipande och rättsvårdande verksamhet. Genomförs lagförslaget, kommer det att finnas lagstöd för att alla de personuppgifter som behövs för handläggningen av mål och ärenden (6 ) finns elektroniskt lagrade och direkt elektroniskt tillgängliga vid alla berörda myndigheter inom Sveriges Domstolar och, i fråga om allmänt åtal, dessutom vid Åklagarmyndigheten (20 ). Den föreslagna lagregleringen medger vidare att alla dessa personuppgifter finns direkt elektroniskt tillgängliga hos alla de nämnda myndigheterna för all framtid. Vidare innehåller den föreslagna lagen inte någon särskild begränsning i fråga om möjligheterna att i detta synnerligen omfattande material söka fram uppgifter om enskilda personer, t.ex. genom att använda namn eller personnummer som sökbegrepp. Härtill kommer att domstolsverksamheten av tradition och med hänsyn till insynsintresset är ett särskilt sekretessfattigt område och att vissa begränsningar av möjligheterna att ta fram uppgifter som den föreslagna lagen innehåller (ändamålsbestämningen och 14 andra stycket och 15 andra stycket) inte kan åberopas mot den som med stöd av offentlighetsprincipen vill ha uppgifter framtagna. Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: STOCKHOLM Bloms hus Telefax: Universitetsvägen 16 E-post:

2 2 (7) Detta är, som redan nämnts, bra för den rättsvetenskapliga forskningen. Det kan också vara bra för att utbilda studenter till jurister. Det framgår av betänkandet att vissa inskränkningar av vad den föreslagna lagen faktiskt medger är avsedda att framgå av förordning. Men man kan fråga sig om en sådan lagstiftningsteknik är konstitutionellt sett tillåten och lämplig (jämför t.ex. prop. 1987/88:88 s. 207 f.). Det är främst två olika och delvis motstående aspekter som gör sig gällande här. Den ena aspekten rör domstolarnas konstitutionella betydelse och särställning (jämför 11 kap. regeringsformen). Borde inte åtminstone förutsättningarna för viktigare inskränkningar som har betydelse för just domstolarnas praktiska möjligheter att utöva sin rättskipande verksamhet framgå av lag? Den andra aspekten rör medborgarnas integritetsskydd. I enlighet med vad som anges i betänkandet (s. 38 f.) lär en stor del av den behandling av personuppgifter som behöver ske i domstolarna ha sådan karaktär och omfattning att den enligt 2 kap. 6 andra stycket och 20 regeringsformen kräver lagstöd (efter 2015), dvs. begränsningen i skyddet mot integritetsintrånget enligt 2 kap. 6 regeringsformen måste föreskrivas i lag. En sådan begränsning i lag får dock, enligt 2 kap. 21 regeringsformen, aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den. Om man redan nu kan förutse att allt det som den föreslagna lagen faktiskt medger i fråga om integritetsintrång inte bör ske eller behövs med hänsyn till intresset av ett effektivt och väl fungerande domstolsväsende (jämför s. 113, 134 och 200 samt särskilt avsnitt 15.3 i betänkandet), kan man fråga sig om det på avsett vis är nödvändigt att lagen går så långt. Skyddet enligt 2 kap. 6 andra stycket regeringsformen gäller visserligen bara i förhållande till det allmänna, och det kan väl sägas att de inskränkningar i möjligheterna till behandling för domstolarna och deras personal som föreslås i fråga om tillåtna ändamål för behandlingen, sökning och tillgången till personuppgifter gör att begränsningen i integritetsskyddet enligt den nyss nämnda bestämmelsen inte går längre än vad rättskipningens behov föranleder. Men det förefaller ändå rimligt att vid en bedömning enligt 2 kap. 21 regeringsformen beakta även vad den föreslagna begränsningen för rättskipningens effektivitet får för effekter i övrigt för det intresse som skyddas av 2 kap. 6 andra stycket regeringsformen (den personliga integriteten). Att lagregleringen i och för sig inte medger att en tjänsteman vid en hyresnämnd med hjälp av direktåtkomst söker fram inlagor i ett vårdnadsmål hos en tingsrätt som avgjordes för många år sedan, innebär knappast ett rimligt beaktande av integritetsskyddet i allmänhet när lagregleringen på grund av att den gör direktåtkomsten och sökningen i sig möjlig, trots att det i detta fall inte behövs för rättskipningens effektivitet samtidigt gör det möjligt för vem som helst att med stöd av offentlighetsprincipen få detta gjort. Mot den bakgrunden förordar fakultetsnämnden att det i det fortsatta beredningsarbetet övervägs om det är möjligt att i större utsträckning ta in förutsedda inskränkningar i lag. Det förhållandet att betänkandet således inte innehåller konkreta förslag till all reglering som rimligen behövs på området gör det också svårt att uttala sig om den avsedda ordningen är

3 3 (7) ändamålsenlig och utgör en rimlig avvägning mellan intresset av integritetsskydd i allmänhet och motstående intressen. Ett exempel är vad som sägs på s. 131 i betänkandet om direktåtkomst för delgivningsändamål (jämför också s. 175). Det verkar som om tanken är att uppgifter om var en person som någon gång råkat komma i kontakt med domstolsväsendet (en åklagare, en tilltalad, ett vittne, en advokat osv.) brukar uppehålla sig ska (kunna) samlas och hållas tillgängliga via direktåtkomst för alla berörda myndigheter inom Sveriges Domstolar för delgivningsändamål. Det är uppenbart att en för domstolsväsendet gemensam och omfattande kartläggning utan samtycke av var personer, som av någon anledning kommit i kontakt med domstolsväsendet, brukar uppehålla sig kan innebära ett betydande intrång i den personliga integriteten. Utan att känna till mer detaljer om vad som avses är det dock svårt att uttala sig om intrångets omfattning och göra en bedömning av om detta integritetsintrång är nödvändigt och rimligt för att tillgodose intresset av att samma eller en annan domstol, om det någon gång i framtiden skulle komma in ett annat mål eller ärende rörande personen, för delgivning kan behöva veta var han eller hon tidigare brukade uppehålla sig. Det är också svårt att förstå och uttala sig om hur en sådan ordning är avsedd att förhålla sig till de föreslagna tillåtna ändamålen med att behandla personuppgifter och de s.k. grundläggande kraven på sådan behandling. Avsnitt 8.2 Lagens förhållande till personuppgiftslagen Det föreslås att domstolsdatalagen ska gälla i stället för personuppgiftslagen (1998:204), men innehålla hänvisningar till de bestämmelser i personuppgiftslagen som trots allt ska gälla. Detta avviker från det absolut vanligaste sättet att lagtekniskt reglera förhållandet mellan en särskild registerförfattning och personuppgiftslagen. Det normala är nämligen att den särskilda registerförfattningen gäller utöver personuppgiftslagen och bara innehåller de avvikande bestämmelser som ansetts nödvändiga på det aktuella området. Den föreslagna lagstiftningstekniken har kritiserats av Lagrådet (prop. 2000/01:33 s. 345 f.). Informationshanteringsutredningen ser för närvarande över systemet med särskilda registerförfattningar och har att utarbeta en generell modell för reglering av registerfrågor i syfte att göra systemet mera enhetligt (dir. 2011:86). Europeiska kommissionen har vidare föreslagit en allmän uppgiftsskyldighetsförordning i syfte att bl.a. göra regleringen och tillämpningen mera enhetlig än i dag. Förslaget bereds för närvarande inom Europeiska unionen. Om en direktverkande EU-förordning på området antas, lär det kräva åtminstone en översyn av de särskilda registerförfattningarna för myndigheter. Mot den bakgrunden framstår de skäl som anförs i promemoria för att avvika från den vanliga lagstiftningstekniken att myndigheter med brottsbekämpande arbetsuppgifter numera har särskilda registerförfattningar med en annan lagstiftningsteknik inte som övertygande. Det finns också skäl att anmärka på vissa konsekvenser som den valda lagstiftningstekniken fört med sig.

4 4 (7) Avsnitt 8.3 Lagens förhållande till offentlighetsprincipen En konsekvens av den valda lagstiftningstekniken visar sig redan i det rubricerade avsnittet (och på s. 180 samt, i fråga om arkivering, i avsnitt 15.2). Hänvisningen i domstolsdatalagen till 8 personuppgiftslagen avses tydliggöra att domstolsdatalagen (och personuppgiftslagen) inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle inskränka skyldigheten att lämna ut personuppgifter enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Bestämmelsen i 8 personuppgiftslagen är emellertid för det första formulerad så att bestämmelserna i denna lag, dvs. personuppgiftslagen och inte bestämmelser i domstolsdatalagen som kan avvika från personuppgiftslagen, inte hindrar detta (jämför i detta avseende också avsnitt 17.1 och 17.2 samt på s. 187 om hänvisningar till 28, 48 och 53 personuppgiftslagen och jämför om hänvisningar till 28 och 48 lagrådsyttrande över lagrådsremiss om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa). För det andra framgår det av vad som anförs i avsnitt 13.3 att vissa i domstolsdatalagen föreskrivna s.k. sökbegränsningar faktiskt är avsedda att inskränka skyldigheten att söka fram (och lämna ut) personuppgifter enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Med den valda lagstiftningstekniken blir det i vart fall otydligt vad som ska gälla. Avsnitt 10.1 Grundläggande krav på domstolarnas personuppgiftsbehandling En ytterligare konsekvens av den valda lagstiftningstekniken är att det blir otydligt vad som avses gälla i fråga om den s.k. finalitetsprincipen. Av vad som anförs i avsnitt 10.1 (se också s. 84, 189 och 190 f.) framgår att hänvisningen till 9 första stycket d personuppgiftslagen, som ger uttryck för finalitetsprincipen, är avsedd att innebära att personuppgifter ska få behandlas inte bara för de två ändamål som uttryckligen anges i domstolsdatalagen utan även för alla andra ändamål som inte är oförenliga med insamlingsändamålet ( handläggning av mål och ärenden ). Det är svårt att genom en läsning av lagtexterna förstå att, och hur, en hänvisning i en lag, som innehåller tydliga och till synes uttömmande bestämmelser om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas, till en bestämmelse i en annan lag om att personuppgifter inte [får] behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket personuppgifterna samlades in ska innebära detta. Bestämmelsen som hänvisas till säger ju inget om vad som får ske. Om det inte går att ange något konkret exempel där finalitetsprincipen faktiskt skulle kunna ha betydelse för domstolarna, kan man överväga att i vart fall göra regleringen något tydligare genom att undvika en hänvisning till den aktuella bestämmelsen. Vidare framstår det som oklart vilken betydelse hänvisningen till 9 första stycket c personuppgiftslagen är avsedd att ha. Den bestämmelsen innebär att personuppgifter får samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Är det insamlingsändamål som anges i domstolsdatalagen ( handläggning av mål och ärenden ) inte tillräckligt särskilt och uttryckligt angivet så att domstolarna ytterligare ska precisera det, t.ex. genom att på något sätt uttryckligt ange att en viss personuppgift är insamlad för just ett visst mål? Finns det

5 5 (7) någon domstolshandläggning av ett mål eller ärende som inte skulle utgöra ett berättigat ändamål? Man kan överväga om hänvisningen behövs. Avsnitt 17.3 Straffansvar En tredje konsekvens av den valda lagstiftningstekniken, och underlåtenheten att hänvisa till 49 personuppgiftslagen, är att straffbestämmelsen i personuppgiftslagen inte blir tillämplig ens vid brott mot de bestämmelser i den lagen som ska tillämpas enligt domstolsdatalagen. Detta avviker från vad som är absolut vanligast enligt särskilda registerförfattningar. Det straffansvar som nu gäller försvinner inte på grund av att ytterligare frågor särregleras i domstolsdatalagen utan bara till följd av den valda lagstiftningstekniken. Det är svårt att se något sakligt skäl till varför just tjänstepersoner vid domstolar som t.ex. ljuger för registrerade eller skickar deras personuppgifter till länder med undermåligt integritetsskydd nu ska slippa straffansvaret enligt personuppgiftslagen. Det bör därför i vart fall ytterligare övervägas om en hänvisning till 49 personuppgiftslagen trots allt bör göras, om den valda lagstiftningstekniken behålls. Förhållandet mellan 13 och 14 Förhållandet mellan 13 och 14 i den föreslagna domstolsdatalagen framstår som oklart. Enligt 13 får uppgifter om en person inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv, dvs. vad som brukar kallas för känsliga personuppgifter. Om man så använder ordet kurd för att söka fram avgöranden i utlänningsmål, verkar uppgifterna om de enskilda parterna i de framsökta avgörandena behandlas enbart på grund av personernas etniska ursprung och således vara förbjuden enligt den föreslagna bestämmelsen. Av 14 framgår det dock att uppgifter som avslöjar känsliga personuppgifter under vissa förutsättningar faktiskt får användas som sökbegrepp och av författningskommentaren till 13 framgår att sökningar som uttryckligen är tillåtna enligt bl.a. 14 inte hindras (s. 195). Om 14 i detta hänseende är avsedd att slå fast att känsliga personuppgifter under vissa förutsättningar får användas som sökbegrepp så länge sådana uppgifter inte är de enda sökbegrepp som används för att ta fram personuppgifterna, borde detta framgå tydligare av lagtexten. Dessutom och viktigare bör det öppet övervägas och redovisas varför en sådan ordning att det är förbjudet att söka på enbart kurd men tillåtet i vissa fall att söka på kurd och född efter 1980 är ändamålsenlig och i tillräcklig utsträckning tillgodoser de intressen som ligger bakom 13. Är avsikten å andra sidan att 13 att ska förbjuda inte all slags behandling av uppgifter utan bara registrering av uppgifter om en person enbart på grund av vad som är känt i fråga om känsliga personuppgifter, bör lagtexten förstås skrivas på det sättet. I så fall bör det också i motivtexten närmare belysas när och under vilka förutsättningar en registrering kan anses ske,

6 6 (7) särskilt i fråga om det som är resultatet av användningen av en känslig personuppgift som sökbegrepp. Förhållandet mellan 14 och 15 Bestämmelsen i 14 innebär att uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung eller nationell anknytning, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening liksom uppgifter som rör hälsa eller sexualliv inte får användas som sökbegrepp vid sökning som avser uppgifter hos allmän domstol (och hyres- och arrendenämnder), och 15 innebär att uppgifter som avslöjar brott eller misstanke om brott inte får användas som sökbegrepp vid sökning som avser uppgifter hos allmän förvaltningsdomstol (och hyres- och arrendenämnder). Det framgår inte tydligt hur 14 och 15 är avsedda att samverka, särskilt i det fallet att en uppgift samtidigt omfattas av båda paragraferna. Får man vid sökning som avser uppgifter hos allmän domstol använda sökbegreppet våldtäkt, trots att den uppgiften rör sexualliv (jämför prop. 2009/10:85 s. 156)? Får man vid sökning som avser uppgifter hos allmän förvaltningsdomstol använda sökbegreppet heroinmissbruk, trots att den uppgiften avslöjar brott eller brottsmistankar? Som lagtexten i förslaget är utformad förefaller svaret på dessa frågor vara nej, men frågan är om detta är avsikten. Avsnitt 14.3 Direktåtkomst Direktåtkomsten för de domstolar och nämnder som omfattas av den föreslagna domstolsdatalagen, som gäller enbart i deras rättskipande och rättsvårdande verksamhet, bör i vart fall inte få användas i verksamhet som inte regleras av den föreslagna lagen. Detta kan åstadkommas genom en ny sista mening i 20 sista stycket: Direktåtkomsten får bara användas i sådan verksamhet som omfattas av denna lag. Därmed förhindras att en domstol med tillämpning enbart av personuppgiftslagen i den utsträckning den lagen alls är tillämplig när man elektroniskt bara söker fram och tittar på uppgifter i någon annans uppgiftssamlingar använder direktåtkomsten i t.ex. ett anställningsärende för att få underlag. Den nu berörda begränsningen är både så allmängiltig och viktig att den rimligen bör slås fast direkt i lagen. Begränsningen kan inte anses vara en sådan begränsning som enligt den s.k. begränsningsregeln i 2 kap. 3 tredje stycket tryckfrihetsförordningen inskränker offentlighetsprincipen (jämför s. 114 f. i betänkandet). Övrigt I avsnitt 19 om konsekvenser av förslagen görs bedömningen att förslagen inte har några ekonomiska konsekvenser för bl.a. företag. Fakultetsnämnden har svårt att bedöma hur det förhåller sig med den saken, men noterar att det på andra ställen i betänkandet (s. 109 f. och 117) hänvisas till befintlig privat affärsverksamhet inom området juridisk information som mot betalning erbjuder möjlighet att söka bland domstolars domar och beslut m.m. och att någon företrädare för sådan verksamhet inte verkar finnas med bland remissinstanserna.

7 På s. 182 f. finns det en hänvisning till att det enligt 9 fjärde stycket personuppgiftslagen gäller särskilda begränsningar för hur uppgifterna får användas vid behandling för historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål. Det bör noteras att det aktuella lagrummet enligt 8 andra stycket andra meningen personuppgiftslagen inte gäller för en myndighets användning av personuppgifter i allmänna handlingar. Skulle någon sidhänvisning i det föregående inte vara korrekt i förhållande till det tryckta betänkandet, avser hänvisningen den elektroniska version av betänkandet, med annan sidnumrering, som finns tillgänglig på regeringens webbplats. 7 (7)

Kommittédirektiv. Förutsättningar för registerbaserad forskning. Dir. 2013:8. Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013.

Kommittédirektiv. Förutsättningar för registerbaserad forskning. Dir. 2013:8. Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013. Kommittédirektiv Förutsättningar för registerbaserad forskning Dir. 2013:8 Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013. Sammanfattning Inom forskning som förutsätter tillgång till personanknutna

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1319-2013 Västmanlands tingsrätt Box 40 721 04 Västerås Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten

Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2014-12-11 Dnr 69-2014 Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och

Läs mer

Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR

Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 231-2012 Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret,

Läs mer

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m.

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. SVENSKA PM 1 (7) KOMMUNFÖRBUNDET 2001-09-25 Kommunalrättssektionen Staffan Wikell Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. 1 Övergångsbestämmelser 1.1 Inventering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-09-11 Dnr 156-2014 Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar

Remiss: Förslag till förordning om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar YTTRANDE 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Håkan Lövblad Justititedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Remiss: Förslag till förordning om behandling av personuppgifter

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet

Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet Lagrådsremiss Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 november 2009 Beatrice Ask Gunnel Lindberg (Justitiedepartementet)

Läs mer

8 Register med personuppgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten

8 Register med personuppgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten 8 Register med personuppgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten Såsom utredningen konstaterar i delbetänkandet, SOU 2003:4, krävs automatiserade och manuella register med personuppgifter för att

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-13. Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-13. Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-13 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Enligt

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1316-2013 Attunda tingsrätt Box 940 191 29 Sollentuna Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Yttrande över Departementspromemorian Domstolsdatalag (DS 2013:10)

Yttrande över Departementspromemorian Domstolsdatalag (DS 2013:10) Datum Sida 2013-05-28 1 (5) Verksjurist Katarina Tullstedt Ert dnr Dnr Utvecklingsenheten Ju2013/1684/DOM A-2013/0146 Justitiedepartement Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Yttrande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6)

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) 1 (6) YTTRANDE 2010-03-02 Dnr SU 302-2951-09 Regeringen (Justitiedepartement) 103 33 STOCKHOLM Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) Stockholms universitet som har anmodats

Läs mer

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) 1 (6) Dnr AD 1120/2015 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) (dnr Ju2015/3364/L6) Inledning Bolagsverket

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL 1 (6) Beslut Dnr 2008-09-09 1310-2007 Bildningsnämnden Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:10

Regeringens proposition 1998/99:10 Regeringens proposition 1998/99:10 Ändringar i rättshjälpslagen Prop. 1998/99:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO R-2009/0488 Stockholm den 1 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2441/PO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 mars 2009 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Genomförandet

Läs mer

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST)

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Datum Dnr 2001-01-26 1426-2000 Juridiska sekretariatet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Sammanfattning Domstolsverket (DV) är positiv till

Läs mer

Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49)

Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49) 1 (5) 2012-11-12 Dnr SU 302-2419-12 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Datainspektionen informerar. Hur länge får personuppgifter

Datainspektionen informerar. Hur länge får personuppgifter Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? 10 Innehåll Inledning... 4 Definitioner... 5 Kort om PuL... 5 Hur länge får man spara personuppgifter?... 7 Hur vet man när man ska ta

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Remissyttrande över promemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) YTTRANDE 1 (17) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) Ert diarienr Ju/2013/1684/DOM Sammanfattning

Läs mer

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet)

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Elektronisk stämningsansökan i brottmål Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 mars 2012 Tobias Billström Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-13 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken

Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken AUGUSTI 2002 1.Inledning I det följande lämnas information om personuppgiftslagen och dess tillämpning som berör alla anställda i Riksbanken.

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39)

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) PM 1 (9) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) Ert dnr JU2015/3364/L6 Det är en gedigen utredning som innehåller en omfattande

Läs mer

5 Överväganden och förslag

5 Överväganden och förslag 5 Överväganden och förslag 5.1 Behovet av skydd för den personliga integriteten Den snabba tekniska utvecklingen innebär i sig att de ramar till skydd för integriteten som ställs upp i lagstiftningen behöver

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation Datum Diarienr 2012-05-16 163-2012 Taxi Stockholm 15 00 00 AB Ombud: Advokat NN Sandart&Partners Advokatbyrå KB Box 7131 103 87 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

Bilaga till dnr 2012-05-21 480-344540-12/113

Bilaga till dnr 2012-05-21 480-344540-12/113 *Skatteverket Datum Bilaga till dnr 2012-05-21 480-344540-12/113 Förslag till lag (2012:xx) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregisterverksamhet samt ändringar i förordningen (1987:1022)

Läs mer

Kansliets svar begränsas i huvudsak till frågor som ligger inom E-delegationens verksamhetsområde.

Kansliets svar begränsas i huvudsak till frågor som ligger inom E-delegationens verksamhetsområde. Synpunkter 2012-03-05 Fi2009:01/2012/7 E-delegationen N Fi 2009:01 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Johan Bålman Telefon 08-4051580 E-post johan.balman@enterprise.ministry.se Kommissionens förslag

Läs mer

Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag

Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag Ds 2010:23 Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP

Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-01-22 Dnr 15-2013 Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP

Läs mer

11. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).

11. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

Yttrande över framställning från Riksskatteverket med förslag till vissa ändringar i folkbokföringsförfattningar (Fi2001/4557)

Yttrande över framställning från Riksskatteverket med förslag till vissa ändringar i folkbokföringsförfattningar (Fi2001/4557) Datum Dnr 2002-01-30 1825-2001 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över framställning från Riksskatteverket med förslag till vissa ändringar i folkbokföringsförfattningar (Fi2001/4557)

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skydd för enskilds identitet i domar och beslut

Remissyttrande över promemorian Skydd för enskilds identitet i domar och beslut R1C, 2009-02, DV info.avd. YTTRANDE 1 (5) Juridiska avdelningen Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över promemorian Skydd för enskilds identitet i domar och beslut Ert

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i lagen om lägenhetsregister Oktober 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 Närvarande: justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Enligt en lagrådsremiss den 19

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1(7) Datum Dnr 2009-10-20 AdmD-293-2009 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande av Förvarsutredningen Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60) (dnr Ju2009/5250/EMA)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeisk skyddsorder; SFS 2015:642 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

E-delegationen VLDS 4.1 Juridiska aspekter på digital samverkan v1.0

E-delegationen VLDS 4.1 Juridiska aspekter på digital samverkan v1.0 Innehåll 1 RÄTTSLIGA BEGRÄNSNINGAR VID INFORMATIONSUTBYTE... 2 2 SEKRETESSBRYTANDE BESTÄMMELSER... 2 3 INFORMATIONSUTBYTE OCH PERSONUPPGIFTSLAGEN... 2 4 UTLÄMNANDEFORMER... 3 5 GALLRING... 4 2 (7) Juridiska

Läs mer

Policy för behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder

Policy för behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder Policy för behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) 1. En gemensam god sed I ett bostadsföretags uthyrningsverksamhet förekommer i olika

Läs mer

SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR. 1. Inledning

SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR. 1. Inledning Särskilda registerförfattningar SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR Sören Öman 1. Inledning Peter Seipel är en av de rättsvetenskapsmän som engagerat sig i lagstiftningsarbetet. Han har bl.a. varit djupt engagerad

Läs mer

Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen

Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar ORDLISTA Behandling Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, lagring

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå Beslut Diarienr 1 (10) 2016-02-17 1805-2015 Södermalms stadsdelsnämnd Box 4270 102 66 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå Datainspektionens beslut

Läs mer

sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke- och belastningsregistret

sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke- och belastningsregistret BFD12 080926 1 (9) Rättsavdelningen 2016-06-17 SR 17/2016 Rättsligt ställningstagande angående sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke-

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-07. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-07. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-07 Närvarande: f.d. hovrättspresidenten Bo Broomé, justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 21 februari

Läs mer

SÄKERHETS- OCH 2011-06-09. Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1.

SÄKERHETS- OCH 2011-06-09. Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1. SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN RAPPORT DNR 887-2010 2011-06-09 Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1. BAKGRUND Enligt lagen (2007:980)

Läs mer

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter 1 (7) 2014-03-06 Dnr SU FV-1.1.3-0386-14 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter 1. Inledning Europeiska

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datum Diarienr 2011-04-07 1806-2010 Styrelsen för ProAros Västerås stad 721 87 VÄSTERÅS Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:143

Regeringens proposition 2014/15:143 Regeringens proposition 2014/15:143 Ändring i lagen om vägtrafikregister Prop. 2014/15:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 juli 2015 Morgan Johansson Anna Johansson

Läs mer

att få sin sak prövad

att få sin sak prövad Hovrätten Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. De allmänna domstolarna

Läs mer

Synpunkter på utkast till lagrådsremiss En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet

Synpunkter på utkast till lagrådsremiss En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Promemoria 2006-12-19 Justitiedepartementet Försvarsdepartementet Synpunkter på utkast till lagrådsremiss En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Sammanfattning och slutsats: Det är bl.a. för den internationella

Läs mer

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig)

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig) YTTRANDE 2012-02-09 Dnr: AD 411-2012/430 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 STOCKHOLM Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig) Sammanfattning Patent- och registreringsverket

Läs mer

Försäljning av myndighetsinformation. Datainspektionens rapport December 1998

Försäljning av myndighetsinformation. Datainspektionens rapport December 1998 Försäljning av myndighetsinformation Datainspektionens rapport December 1998 Innehållsförteckning Inledning 3 Juridiska aspekterna på myndigheternas försäljning av information 4 Utfall av enkäten 6 Avslutning

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1735-2010 Centrala Studiestödnämnden CSN 851 82 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut CSN har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Yttrande 2015-11-17 Dnr 10.1-14199/2015 1(6) Avdelningen för regler och behörighet Jenny Gaudio jenny.gaudio@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2014-05-21 1080-2013 AB Landskronahem Box 4026 261 04 Landskrona Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut AB Landskronahem har behandlat känsliga

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

-CXf Wl5 --11-\ct(fUl_

-CXf Wl5 --11-\ct(fUl_ -CXf Wl5 --11-\ct(fUl_ 1 (6) REMISSVAR 2015-11-19 REGERINGSKANSLIET Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2015/2393 Ert Dru Ju2015/3364/L6 SOU 2015:39 Myndighetsdatalag SAMMANFATTNING tillstyrker

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:17

Regeringens proposition 1997/98:17 Regeringens proposition 1997/98:17 Domstolsfrågor i anledning av den ändrade länsindelningen i västra Sverige Prop. 1997/98:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Sundsvall den 11 september

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. Rättsutredning 2014-02-20 Sida 1 (9) Ärende LED 2014/74 handling 2 Kartläggning och analys av 2 kap. 17 diskrimineringslagen (2008:567) Frågeställning Avsikten med denna rättsutredning är att göra en analys

Läs mer

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemoria upprättad i Näringsdepartementet Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian innehåller ett förslag till ändringar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2012-02-06 790-2011 Statens skolinspektion Box 23069 104 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 2 Innehåll Inledning 5 Information som skall lämnas självmant (23 25 ) 6 Uppgifter som samlas in direkt från den

Läs mer

NCO 2008:3. Offentlighet och sekretess vid olycksundersökningar

NCO 2008:3. Offentlighet och sekretess vid olycksundersökningar NCO 2008:3 Offentlighet och sekretess vid olycksundersökningar Offentlighet och sekretess vid olycksundersökningar Av Fredrik Forssman Räddningsverkets kontaktperson: Tommy Arnesson, Nationellt centrum

Läs mer

Riktlinjer för behandling av personuppgifter vid webbpublicering

Riktlinjer för behandling av personuppgifter vid webbpublicering Riktlinjer för behandling av personuppgifter vid webbpublicering Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2013-12-18, 122 Dnr: 2013-KS0548/003 För revidering ansvarar: Dokumentet gäller för: Kommunstyrelse,

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden Dir. 2011:118 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Sammanfattning En

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 april 2016 Ö 849-15 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Bildupphovsrätt i Sverige

Läs mer

Behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet med brottsutredningar

Behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet med brottsutredningar PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 131-798320-12/113 2013-09-23 Behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet med brottsutredningar Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2006-04-07 873-2005 Vägverket 781 87 Borlänge Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att det finns risk för att Vägverkets

Läs mer

Stockholm den 19 september 2012

Stockholm den 19 september 2012 R-2012/1147 Stockholm den 19 september 2012 Till Socialdepartementet S2012/3890/VS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 juni 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över slutbetänkandet Gör

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst) Datum Diarienr 2012-04-18 811-2011 Universitetsstyrelsen Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst)

Läs mer

NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Leif Thorsson, Torgny Håstad, Per Virdesten (referent), Anna Skarhed och Gudmund Toijer

NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Leif Thorsson, Torgny Håstad, Per Virdesten (referent), Anna Skarhed och Gudmund Toijer Sida 1 (14) PROTOKOLL 2008-09-25 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr B 3009-08 Avdelning 2 NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Leif Thorsson, Torgny Håstad, Per Virdesten (referent), Anna Skarhed och Gudmund

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:28

Regeringens proposition 2015/16:28 Regeringens proposition 2015/16:28 Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverket Prop. 2015/16:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:136

Regeringens proposition 2014/15:136 Regeringens proposition 2014/15:136 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Prop. 2014/15:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 2015 Margot Wallström

Läs mer

Dnr: FAK 2012/119. Regeldokument

Dnr: FAK 2012/119. Regeldokument Dnr: FAK 2012/119 Regeldokument Etiska riktlinjer för självständiga arbeten i utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom pedagogik, psykologi, idrottsvetenskap, socialt arbete och vårdvetenskap Beslutat

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 724-2011 Hälso- och sjukvårdnämnden Region Gotland 621 81 Visby Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-04 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Deklarationsombud m.m. Enligt en

Läs mer

Stockholm den 28 juni 2011

Stockholm den 28 juni 2011 R-2011/0601 Stockholm den 28 juni 2011 Till Justitiedepartementet Ju2011/2567/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 mars 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Generella synpunkter på utredningen

Generella synpunkter på utredningen YTTRANDE 1(7) Tillsynsavdelningen Ellen Ringqvist ellen.ringqvist@socialstyrelsen.se 2012-02-07 Dnr 1.4-39364/2011 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Departementspromemorian Överklagande

Läs mer

DOM 2010-03-15 Meddelad i Nyköping

DOM 2010-03-15 Meddelad i Nyköping KANSLI NYKÖPING Handläggare Ellinor Darander 2010-03-15 Meddelad i Nyköping Mål nr Enhet 1 1 KLAGANDE TOMMY Ruben Andersson, 660213-1655 Krongatan 17 B 632 28 Eskilstuna MOTPART Eskilstuna kommun 631 86

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 mars 2016 B 2268-15 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPARTER 1. RA Ombud och offentlig försvarare: Advokat BA 2. MM Ombud och offentlig försvarare:

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1318-2014 Socialnämnden för barn och unga Uppsala kommun 753 75 Uppsala Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt

Läs mer

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 125 . 126 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 6.1 Utveckling av den ekonomiska styrningen I finansutskottets betänkande 1996/97:FiU20 (Del 1, sid 143 ff)

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:78

Regeringens proposition 2003/04:78 Regeringens proposition 2003/04:78 Prövningstillstånd för riksåklagaren i hovrätt och i Högsta domstolen Prop. 2003/04:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 4 mars 2004

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 oktober 2007 B 1178-07 KLAGANDE 1. EE Ombud och offentlig försvarare: Advokat AW 2. NH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MI MOTPART

Läs mer

Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete. (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete. (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 januari 2013 Beatrice Ask (Justitiedepartementet)

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128 Kommittédirektiv Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn Dir. 2014:128 Beslut vid regeringssammanträde den 4 september 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-04-11 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-03-28 B 567-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OS./. riksåklagaren

Läs mer

Kommittédirektiv. Språklag. Dir. 2007:17. Beslut vid regeringssammanträde den 8 februari 2007

Kommittédirektiv. Språklag. Dir. 2007:17. Beslut vid regeringssammanträde den 8 februari 2007 Kommittédirektiv Språklag Dir. 2007:17 Beslut vid regeringssammanträde den 8 februari 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utarbeta ett förslag till språklag, där svenska språkets

Läs mer

DOM 2010-02-25 Jönköping

DOM 2010-02-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 DOM 2010-02-25 Jönköping Mål nr T 1666-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2009-05-19 i mål T 1867-08, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 15 mars 2011 KLAGANDE 1. AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Elisabeth Nygren Malmströms Advokatbyrå Box 175 551 13 Jönköping

Läs mer