Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO"

Transkript

1 R-2009/0488 Stockholm den 1 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2441/PO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 mars 2009 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Genomförandet av delar av Prümrådsbeslutet (Ds 2009:8). Sammanfattning Sveriges advokatsamfund kan inte tillstyrka att de författningsändringar som redovisas i promemorian läggs till grund för lagstiftning för att genomföra de obligatoriska delarna av rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (det s.k. Prümrådsbeslutet) i svensk rätt. Sammantaget innebär Prümrådsbeslutet och de förslag om författningsändringar som föreslås i promemorian betydande förändringar och utökningar av informationsutbytet och det brottsbekämpande samarbetet med andra EU-medlemsstater och tredje land. Samverkan mellan myndigheter, både nationellt och internationellt utgör självfallet ett viktigt led i kampen mot organiserad brottslighet och terrorism. Samtidigt måste effektiviteten i den brottsbekämpande verksamheten alltid vägas mot medborgarnas rättstrygghet och rättssäkerhet, eftersom värnandet av det demokratiska rättssamhället förutsätter respekt för individers grundläggande fri- och rättigheter. Enligt Advokatsamfundets uppfattning utgör ett utökat informationsutbyte rörande individrelaterade uppgifter mellan myndigheter alltid en möjlighet till ökad kontroll över den enskilde från samhällets sida. Varje inskränkning eller ingrepp i den enskildes rättigheter måste därför föregås av en noggrann och grundlig prövning av åtgärdernas ändamålsenlighet, nödvändighet och effektivitet. Detta gäller även om informationsinhämtningen i alla stycken inte omedelbart ska kunna hänföras till en identifierbar person. Mot denna bakgrund uppvisar promemorian brister i flera hänseenden. Advokatsamfundet anser att det saknas tillräckligt underlag för att ta

2 2 ställning till förslagens lagenlighet, särskilt vad gäller proportionalitetsprincipen och de generella EG-rättsliga principerna om rätt till försvar och rätt till domstolsprövning och reglernas förenlighet med Europakonventionen och andra Europarådsinstrument till skydd för den enskildes rättigheter. Dessutom saknar promemorian erforderlig analys vad gäller förslagets effektivitet, nödvändighet, ändamålsenlighet samt andra materiella konsekvenser för enskildas integritet och mänskliga rättigheter. Enligt Advokatsamfundet är en sådan analys av särskild vikt när, som i detta fall, även utländska myndigheter ska få direktåtkomst till vissa uppgifter i olika typer av register. Övergripande synpunkter på promemorians förslag Advokatsamfundet har i tidigare remissyttrande avstyrkt att riksdagen skulle godkänna Prümrådsbeslutet. 1 Trots att det nu är fråga om förslag till författningsändringar för att genomföra det i juni 2008 antagna rådsbeslutet i svensk rätt, vill Advokatsamfundet hänvisa till tidigare gjorda invändningar och framförda synpunkter i fråga om bristande rättsäkerhetsprövningar, rådsbeslutets tillämpningsområde och informationsutbytets omfattning. Den tidigare framförda kritiken är alltjämt aktuell, eftersom inte heller förevarande promemoria innehåller några överväganden i fråga om den enskildes rättssäkerhet, integritet eller förslagens nödvändighet, ändamålsenlighet eller proportionalitet. Advokatsamfundet vill i detta sammanhang även hänvisa till de uttalande som finns i rådsbeslutets ingress. 2 Advokatsamfundet hänvisar även till sitt remissyttrande den 26 september 2008 över promemorian Enklare informationsutbyte i brottsbekämpningen inom EU (Ds 2008:72) 3. Vidare saknar promemorian i stort sett helt en analys av den föreslagna lagstiftningens förenlighet med de rättigheter som regleras i Europakonventionen, Dataskyddskonventionen, Europarådets särskilda rekommendation som reglerar användningen av personuppgifter inom polissektorn, rekommendation No. R (87) 15 4, liksom Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Det är inte tillräckligt att såsom skett i promemorian enbart nöja sig med att påvisa dessa instruments existens och huvudsakliga innehåll. De automatiska sökningar som rådsbeslutet förutsätter ska kunna ske i andra medlemsstaters DNA- och andra register anses kräva ny nationell reglering. I promemorian förslås såväl lagändringar som förordningsändringar som ska möjliggöra och underlätta för att på elektronisk väg fritt och på eget initiativ söka i dessa register och för att få ut uppgifter om 1 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 16 januari 2008 över promemorian om godkännande av Prümrådsbeslutet (Ds 2007:40). 2 Enligt ingresspunkt 17 anges bland annat att närmare polissamarbete och straffrättsligt samarbete måste gå hand i hand med respekt för grundläggande rättigheter, särskilt rätten till respekt för integritet och till skydd av personuppgifter. 3 Ju2008/7856/PO. 4 Enligt rekommendationen är utgångspunkten att endast sådana uppgifter som är nödvändiga för att förhindra en verklig fara eller bekämpa ett visst brott samlas in, liksom att olika kategorier av lagrade uppgifter ska kunna skiljas från varandra efter vad som kan bedömas som fakta respektive misstankar och omdömen.

3 3 personer, fordon och annan information. Fråga är alltså om att till utländska myndigheter tillhandahålla mycket känsliga och integritetsskyddsvärd information rörande svenska medborgare och andra personer som lever i Sverige. Advokatsamfundet konstaterar att vissa delar av rådsbeslutet föreslås ske genom förordningsreglering (såsom förfarandet vid utbyte av uppgifter, informationsutbyte vid evenemang med gränsöverskridande verksamhet, skyldighet att praktiskt bistå en annan medlemsstat för att förebygga brott m.m. vid sådana större evenemang, etc.). Advokatsamfundet anser det anmärkningsvärt att en reglering som rör för den enskilde ingripande och integritetskränkande uppgifter, föreslås ske i förordningsform. Detta kan inte anses vara förenligt med vare sig regeringsformen (8 kap. 3 RF) eller Europakonventionen. Dessutom innebär det möjligheter att från regeringens sida ytterligare delegera författningsarbetet till annan myndighet. Det kan i detta sammanhang också konstateras att promemorian endast redovisar huvuddelen av och inte samtliga de förordningsregler som anses krävas för att genomföra rådsbeslutet. Advokatsamfundet ifrågasätter även att lagförslagen utformats generellt, med bestämmelser som ska kunna tillämpas i förhållande till annan stat oavsett om staten är medlem i Europeiska unionen eller inte. Även om skälet härtill är att Norge och Island begärt att få delta i Prümrådsbeslutet, kommer det kunna innebära att även andra länder med helt andra rättstraditioner och syn på rättssäkerhet kommer få rätt till integritetskänslig information inom ramen för det reglerade informationsutbytet. Att svenska myndigheter ska tillhandahålla känsliga uppgifter till stater vars syn på den enskildes rättssäkerhet och integritetsskydd i bästa fall inte kan bedömas och i värsta fall kan sägas vara obefintligt inger betänkligheter. Promemorian innehåller i allt väsentligt förslag till författningsändringar som bedöms nödvändiga och lämpliga för att genomföra de obligatoriska delarna av Prümrådsbeslutet i svensk rätt. Bland annat är det fråga om ändringar i polisdatalagen (1998:622) 5, lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete, lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål samt lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Någon utvärdering av hittillsvarande tillämpning av Prümfördraget mellan de fördragsslutande staterna redovisas inte. Inte heller anges hur andra medlemsstater avser att lagtekniskt lösa genomförandet av rådsbeslutet eller vilka åtgärder övriga medlemsstater vidtagit för att tillvarata enskildas fri- och rättigheter inom ett system med omfattande informationsutbyte mellan medlemsstaterna. Dessa åtgärder förefaller vara ett naturligt led i en beslutsprocess som förväntas leda till ingripande lagstiftning mot den enskilde. 5 Advokatsamfundet konstaterar i detta sammanhang att promemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet, Ds 2007:43, innehåller förslag till en ny lag som ska ersätta polisdatalagen.

4 4 Informationsutbytets innehåll och omfattning Det system som föreskrivs i rådsbeslutet och som nu är föremål för lagstiftningsförslag är i korthet följande. Automatiska sökningar ska kunna ske i andra medlemsstaters DNAregister i samband med brottsutredning. Vidare ska automatiska jämförelser mellan medlemsstaterna genom fri sökning i respektive lands register kunna göras av oidentifierade (anonyma) DNA-profiler, liksom automatiska sökningar i fingeravtrycksregister för att förebygga eller utreda brott. Genom rådsbeslutet utvecklas även formerna för att utbyta uppgifter om fordon och fordons ägare eller innehavare genom att andra stater ges direktåtkomst till vissa uppgifter i registret för att förebygga och utreda brott, undersöka vissa överträdelser eller för att upprätthålla allmän säkerhet. Frågan om utbyte av personuppgifter efter en träff vid jämförelsen regleras med utgångspunkt i nationell lagstiftning. Härutöver föreskrivs rättshjälp vid framtagande av DNA-profiler, informationsutbyte vid större evenemang, informationsutbyte för att förebygga terroristbrott och dataskydd för den information som lämnas och inhämtas. Allt informationsutbyte ska gå genom ett nationellt kontaktställe, som i Sverige föreslås utgöras av Rikspolisstyrelsen. Informationsutbytet ska övervakas av en nationell tillsynsmyndighet, som föreslås bli Datainspektionen. Frågan om informationsutbyte avseende DNA-profiler och fingeravtryck En stat kan efterfråga personuppgifter avseende DNA-profiler rörande vilket brott som helst så länge som en brottsutredning föreligger och i fråga om fingeravtryck i praktiken i obegränsad utsträckning och detta alldeles oavsett om en motsvarande brottslig gärning föreligger i den uppgiftslämnande staten eller inte. Advokatsamfundet utgår ifrån att det dock skulle strida mot proportionalitetsprincipen att från svensk sida lämna ut personuppgifter för misstankar om ett brott av mindre allvarligt slag. Det skulle vidare resa en rad problem i det fall uppgiftssökningen sker utifrån något som är ett brott i den sökande staten men inte i Sverige. Enligt Advokatsamfundets mening bör till uppfyllande av proportionalitetsprincipen kvalitativa begränsningar införas, såväl avseende vilka brott som kan komma i fråga för överförande av personuppgifter, som avseende krav på dubbel straffbarhet. Sådana kvalitativa begränsningar finns för närvarande i svensk rätt i lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål. Däremot innehåller lagen om internationell polisiärt samarbete och lagen om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar inte några sådana kvalitativa begränsningar. Promemorian innehåller inga förslag om kvalitativa begränsningar, trots att sådana inte skulle kunna anses strida mot rådsbeslutet. Dessutom skulle sådana begränsningar vara väl förenligt med EG-rättens allmänna principer om iakttagande av mänskliga rättigheter och rätten till försvar samt Europakonventionen. Inte heller kan ur promemorian utläsas några förslag som uppställer kvalitativa begränsningar avseende när personuppgifter ska utlämnas sedan träff erhållits vid en automatisk sökning och automatisk jämförelse. Detta förhållande inger betänkligheter ur ett rättssäkerhetsperspektiv, eftersom en brist avseende

5 5 kvalitativa begränsningar medför ett närmast automatiskt utlämnande av personuppgifter i de fall sökningen ger resultat. Promemorian innehåller, såvitt kan utläsas, inga förslag till reglering av hur hanteringen av en begäran om personuppgifter från annat land skall handläggas och på vilka villkor sådan handläggning ska ske. Det är Advokatsamfundets uppfattning att rättssäkerhetshänsyn medför att hanteringen avseende utlämnande av personuppgifter kräver lagstöd och att sådan lagreglering ska innehålla såväl kvalitativa begränsningar avseende vilka brott som kan bli föremål för överförande av personuppgifter som ett uttryckligt krav på dubbel straffbarhet, på motsvarande sätt som regleras i lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål. Detta måste ses som synnerligen logiskt eftersom det när personuppgifter ska överlämnas till annan stat, enligt promemorian, är fråga om rättshjälp mellan stater. Denna rättshjälp skiljer sig härvidlag inte från annan typ av internationell rättshjälp. I promemorian förs en diskussion om i vilken lag nu aktuella regler ska föras in, varvid konstateras att den lagstiftningen som rådsbeslutet i detta avseende kräver i huvudsak bör genomföras i lagen om internationellt polisiärt samarbete. Advokatsamfundet delar inte denna uppfattning. Den för genomförandet av rådsbeslutet nödvändiga lagstiftningen, såvitt avser utlämnande av personuppgifter, bör i stället införas i lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål. Dels eftersom det är fråga om internationell rättshjälp, dels eftersom det skulle medföra en rätt till advokat och domstolsprövning samt innebära ett krav på dubbel straffbarhet och kvalitativa begränsningar såvitt avser brottstyper. Advokatsamfundet vill i detta sammanhang också beröra frågan om föreslagen lagstiftnings överensstämmelse med artiklarna 8, 6 och 13 i Europakonventionen. Såvitt avser det förhållandet att persondata utbyts och registreras uppkommer ur ett rättssäkerhetsperspektiv dels frågan om när enskilda har rätt att få del av handlingar som gäller dem själva, dels frågan om när och under vilka förhållanden enskilda ska vara skyddade mot att personuppgifter blir tillgängliga för andra. Europakonventionens artikel 6 bygger som huvudregel på enskilds rätt till domstolsprövning avseende civila rättigheter/skyldigheter och anklagelser om brott. Avseende nu aktuell lagstiftning föreligger frågor avseende såväl civila rättigheter som i många fall föreliggande anklagelser om brott. Advokatsamfundet kan notera att dessa frågor överhuvudtaget inte analyserats i promemorian. Redan på denna grund kan promemorians förslag, enligt Advokatsamfundets mening, inte leda till lagstiftning före det att en noggrann analys avseende hur det föreslagna regelverket ur rättssäkerhetssynpunkt förhåller sig till de mänskliga rättigheter som enskild åtnjuter enligt Europakonventionen. Det kan även konstateras att några förslag om nationell lagstiftning till följd av rådsbeslutets bestämmelser om berörda personers rätt till information (kap 6, artikel 31) inte finns i promemorian, trots att rådsbeslutet är bindande för Sverige. Till följd av rådsbeslutets lydelse, torde risken även vara uppenbar, att enskilda riskerar att få sina personuppgifter översända till ett annat land, även utanför den Europeiska unionen och att ett

6 6 tredje land därefter utan någon som helst kontroll kan föra uppgifterna vidare. Detta innebär även att ett sådant informationsutbyte skulle falla utanför Europakonventionens tillämpningsområde. De synpunkter som nu lämnats i fråga om informationsutbyte avseende DNA-profiler och fingeravtryck anser Advokatsamfundet även kan anläggas på frågan om tagande och analys av DNA-prov, liksom frågan om överlämnande av fordonsägaruppgifter. Informationsutbyte vid internationella evenemang Även i detta hänseende hänvisas till ovan synpunkter. I fråga om informationsutbyte vid internationella evenemang föreligger dock även ett särskilt problem ur rättssäkerhetssynpunkt, eftersom informationsutbyte kan ske och i vissa fall med beaktande av lagakraftvunna domar eller då andra fakta föreligger t.o.m. ska ske. Sistnämnda lokution har vare sig definierats i rådsbeslutet eller i promemorians förslag. Detta innebär att skyldighet i princip alltid och obegränsat föreligger så snart skäl föreligger att personer som uppgifterna avser p.g.a. andra fakta kan befaras komma begå brott vid aktuella evenemang eller att dessa personer utgör ett hot mot ordning och säkerhet. Eftersom lokutionen andra fakta inte närmare är definierad innebär detta i praktiken ett helt fritt informationsutbyte staterna emellan. Detta förhållande innebär i kombination med att inte heller lokutionen internationella evenemang är definierad, att förutsättningarna för informationsutbytet i detta avseende inte står helt klara. Såsom tidigare anförts bör inte heller en sådan reglering ske genom förordning. En utvidgning av informationsutbytet mellan myndigheter och underrättelsetjänster utan några begränsningar och utan någon annan kontrollmekanism än personuppgiftslagens bestämmelser, riskerar den enskildes rättstrygghet. Det rör sig här om för enskild känsliga uppgifter som enligt myndighets eget skön ska kunna överlämnas till främmande stat. Det är uppenbart att det finns risk för att felaktig, missvisande eller uppgifter som vid en senare prövning i domstol inte går att granska eller ifrågasätta, kan läggas till grund för informationsutbytet. Dessutom kan den föreslagna ordningen sannolikt vara oförenlig med Europakonventionens regel om oskuldspresumtion. Promemorian saknar i detta avseende analys av den rättsliga situationen. Översändande av uppgifter för bekämpning av terroristbrott I rådsbeslutets artikel 16 föreskrivs en möjlighet för medlemsstat att, även utan föregående förfrågan för förebyggande av terroristbrott, översända person- och andra uppgifter till övriga medlemsstater. Nationell lagstiftning är här helt styrande. I promemorian nämns regleringen i rådsbeslutet, men frågan berörs inte ytterligare. Mycket talar för att sådant informationsutbyte redan sker idag under lagen om internationellt polisiärt samarbete. Detta är självfallet inte acceptabelt från ett rättssäkerhetsperspektiv. Påståendena om terrorism innefattar idag allt från påståenden om ren vardagsbrottslighet till påståenden om mycket grova brott. Varje uppgift som utbytes mellan medlemsstater

7 7 kommer vid en begäran från enskild om att få ut uppgifterna att sekretessbeläggas. Den misstänkte saknar därför möjlighet att på eget initiativ få till stånd en prövning av uppgiftslämnandet rörande dennes person. Påståenden om terrorism eller aktivitet syftande till terroristbrott är, enligt Advokatsamfundets åsikt, sådant som inte utan mycket grundliga belägg kan läggas till grund för myndigheters agerande mot den enskilde. EGdomstolens dom i Al Barakaat-målet borde här leda varje lagstiftare till eftertänksamhet utifrån respekten för den enskildes rättigheter. Frågan om villkor I promemorian konstateras att den information som utbyts ska kunna förses med särskilda villkor om detta krävs till skydd för enskilds rätt eller från allmän synpunkt för användningen. Det föreslås också en ny regel om möjlighet att införa sådana villkor genom lagen om internationellt polisiärt samarbete. Advokatsamfundet ifrågasätter lämpligheten i ett förfarande där en myndighet medges att efter eget skön meddela villkor om det inte också uppställs vissa minimikrav för under vilka förutsättningar detta ska ske, liksom att det klart och tydligt anges när andra särskilda villkor ska uppställas till skydd för enskilds rätt. Minimivillkor bör, enligt Advokatsamfundets uppfattning, i vart fall vara dubbel straffbarhet och förbud för uppgifternas lämnande till tredje land. I författningskommentaren till 3 a lagen om internationellt polisiärt samarbete anges att bestämmelsen är avsedd att tillämpas restriktivt och att sådana villkor som ställs upp ska vara nödvändiga. Vidare ges som exempel på sådant villkor att brottsutredning eller underrättelsearbete i Sverige inte får skadas genom att informationen används före en viss tidpunkt. Exempel på villkor till skydd för enskilds rätt saknas helt. Detta föranleder Advokatsamfundet att särskilt framhålla att obligatoriska villkor måste uppställas vid varje informationsutbyte, så att t.ex. inte information från Sverige användes i annan medlemsstat eller tredje land till utredning av i denna stat förbjuden politisk organisation, trots att medlemskap i organisationen är grundlagsskyddad i Sverige. Prümrådsbeslutet eller den nu föreslagna implementeringslagstiftningen utgör såvitt samfundet kan bedöma inte något hinder för en stat att under utredningen av en i den staten förbjuden politisk organisation kartlägga sympatisörer i en annan stat där organisationen är grundlagsskyddad. Frågan om kontroll av informationsutbytet I promemorian saknas enligt Advokatsamfundet förslag om tillräcklig kontroll av informationsutbytet. Personuppgiftslagstiftningen och Datainspektionens roll är inte på långt när tillräcklig. Personuppgiftslagens reglering har en stor begränsning i det att undantag från informationsskyldighet föreligger (27 ). Eftersom brottsutredning förutsätts föreligga såväl vid personuppgifter i samband med DNA-profiler som fingeravtryck, torde detta få till följd att sekretess förhindrar varje informationsgivande till enskild och detta trots att den enskilde kan vara helt oskyldig.

8 8 Det kan på goda grunder ifrågasättas om inte ett särskilt kontrollsystem av lämpligt slag bör införas avseende det informationsutbyte av vitt skilt slag som möjliggörs genom rådsbeslutet. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg genom Johan Sangborn

Jenny Kvarnholt (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Jenny Kvarnholt (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Informationsutbyte med USA Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 januari 2016 Anders Ygeman Jenny Kvarnholt (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2008 R-2007/1372. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9639/PO

Stockholm den 16 januari 2008 R-2007/1372. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9639/PO R-2007/1372 Stockholm den 16 januari 2008 Till Justitiedepartementet Ju2007/9639/PO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 november 2007 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian om godkännande

Läs mer

Stockholm den 20 mars 2012

Stockholm den 20 mars 2012 R-2011/1880 Stockholm den 20 mars 2012 Till Justitiedepartementet Ju2011/9105/L5 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Sveriges

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2014

Stockholm den 12 februari 2014 R-2013/2026 Stockholm den 12 februari 2014 Till Justitiedepartementet Ju2013/4950/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 november 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2016:22 Sammanfattning PNR-direktivet

Kommittédirektiv Dir. 2016:22 Sammanfattning PNR-direktivet Kommittédirektiv Genomförande av direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar Dir. 2016:22 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt

Läs mer

Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete. (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete. (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 januari 2013 Beatrice Ask (Justitiedepartementet)

Läs mer

Till detta kommer en rad materiella tillkortakommanden som anges i det följande.

Till detta kommer en rad materiella tillkortakommanden som anges i det följande. R-2008/0094 Stockholm den 27 februari 2008 Till Justitiedepartementet Ju2008/499/L5 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 januari 2008 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian om Sveriges

Läs mer

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter 1 (7) 2014-03-06 Dnr SU FV-1.1.3-0386-14 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter 1. Inledning Europeiska

Läs mer

1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken... 9 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods

Läs mer

Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet

Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet Lagrådsremiss Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 november 2009 Beatrice Ask Gunnel Lindberg (Justitiedepartementet)

Läs mer

Advokatsamfundet tillstyrker förslaget i huvudsak, men anser att det måste kompletteras i flera avseenden.

Advokatsamfundet tillstyrker förslaget i huvudsak, men anser att det måste kompletteras i flera avseenden. R-2007/0975 Stockholm den 27 september 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/6426/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 juli 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Civilrättsliga

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) 1 (7) YTTRANDE 2013-06-05 Dnr SU FV-1.1.3-0918-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) Betydelsen för den rättsvetenskapliga

Läs mer

Åklagarväsendets brottsbekämpning

Åklagarväsendets brottsbekämpning Åklagarväsendets brottsbekämpning Integritet - Effektivitet Betänkande av Åklagardatautredningen Stockholm 2008 w^ STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:87 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM53. Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad. brottslighet. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM53. Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad. brottslighet. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 004/05:FPM53 Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad brottslighet Justitiedepartementet 005-03-31 Dokumentbeteckning KOM (005) 6 slutlig Kommissionens

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i. Dir. 2001:108. i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Behandlingen av personuppgifter i. Dir. 2001:108. i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. Behandlingen av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarlagstiftning Dir. 2001:108 Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2001. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (2007:12) om internationellt samarbete; ÅFS 2011:7 Publiceringsdatum: 28 oktober 2011

Läs mer

Synpunkter på utkast till lagrådsremiss En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet

Synpunkter på utkast till lagrådsremiss En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Promemoria 2006-12-19 Justitiedepartementet Försvarsdepartementet Synpunkter på utkast till lagrådsremiss En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Sammanfattning och slutsats: Det är bl.a. för den internationella

Läs mer

Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR

Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 231-2012 Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret,

Läs mer

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig)

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig) YTTRANDE 2012-02-09 Dnr: AD 411-2012/430 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 STOCKHOLM Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig) Sammanfattning Patent- och registreringsverket

Läs mer

Stockholm den 19 september 2012

Stockholm den 19 september 2012 R-2012/1147 Stockholm den 19 september 2012 Till Socialdepartementet S2012/3890/VS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 juni 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över slutbetänkandet Gör

Läs mer

Kartläggning av islamism Motion (2015:37) av Maria Danielsson (-)

Kartläggning av islamism Motion (2015:37) av Maria Danielsson (-) Utlåtande 2016:91 RVI (Dnr 106-896/2015) Kartläggning av islamism Motion (2015:37) av Maria Danielsson (-) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:37) av Maria Danielsson

Läs mer

Stockholm den 11 maj 2012

Stockholm den 11 maj 2012 R-2012/0268 Stockholm den 11 maj 2012 Till Miljödepartementet M2011/3865/R M2012/113/R M2012/1005/R Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 januari 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över

Läs mer

Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP

Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-01-22 Dnr 15-2013 Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP

Läs mer

Stockholm den 8 augusti 2014

Stockholm den 8 augusti 2014 R-2014/0861 Stockholm den 8 augusti 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/3186/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Lag (1998:620) om belastningsregister

Lag (1998:620) om belastningsregister Smugglingslagen m.m./rättsväsendets informationssystem m.m. 1 Belastningsregister 1 [3301] Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett belastningsregister. Myndigheten är personuppgiftsansvarig

Läs mer

Yttrande över Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2008-03-04 Ju2008/675/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 mars 2007 Ö 430-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MB Ombud och offentlig försvarare: Advokat BL SAKEN Överlämnande

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:97

Regeringens proposition 1997/98:97 Regeringens proposition 1997/98:97 Polisens register Prop. 1997/98:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 12 mars 1998 Thage G Peterson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Stockholm den 21 januari 2013

Stockholm den 21 januari 2013 R-2012/1932 Stockholm den 21 januari 2013 Till Näringsdepartementet N2012/5348/RS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:28

Regeringens proposition 2015/16:28 Regeringens proposition 2015/16:28 Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverket Prop. 2015/16:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeisk skyddsorder; SFS 2015:642 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-13. Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-13. Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-13 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Enligt

Läs mer

Behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet med brottsutredningar

Behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet med brottsutredningar PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 131-798320-12/113 2013-09-23 Behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet med brottsutredningar Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se

Läs mer

Stockholm den 28 juni 2011

Stockholm den 28 juni 2011 R-2011/0601 Stockholm den 28 juni 2011 Till Justitiedepartementet Ju2011/2567/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 mars 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen i sina huvuddelar, med de reservationer och påpekanden som anges nedan i avsnitten 2-4.

Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen i sina huvuddelar, med de reservationer och påpekanden som anges nedan i avsnitten 2-4. R-2010/1354 Stockholm den 15 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/7476/EMA Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 oktober 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet EU:s

Läs mer

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet Ds 2006:21 Danmarksavtalen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

Stockholm den 15 november 2012

Stockholm den 15 november 2012 R-2012/0934 Stockholm den 15 november 2012 Till Socialdepartementet S2012/2766/FS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 maj 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Psykiatrin

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151 Kommittédirektiv Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år Dir. 2007:151 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2007 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret

Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-12-15 Dnr 47-2015 Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet)

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Elektronisk stämningsansökan i brottmål Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 mars 2012 Tobias Billström Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Säkerhetsskyddslag (1996:627)

Säkerhetsskyddslag (1996:627) Säkerhetsskyddslag (1996:627) Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller vid verksamhet hos 1. staten, kommunerna och landstingen, 2. aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten,

Läs mer

Regeringens skrivelse 2005/06:62

Regeringens skrivelse 2005/06:62 Regeringens skrivelse 2005/06:62 Tillämpningen i Sverige av den europeiska arresteringsordern Skr. 2005/06:62 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 december 2005 Göran

Läs mer

BESLUT. Uttalanden om möjligheterna till salivprovtagning för dnaanalys tillämpningen av proportionalitetsprincipen vid s.k.

BESLUT. Uttalanden om möjligheterna till salivprovtagning för dnaanalys tillämpningen av proportionalitetsprincipen vid s.k. BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin Datum 2009-12-23 Dnr 2703-2008 Sid 1 (6) Uttalanden om möjligheterna till salivprovtagning för dnaanalys tillämpningen av proportionalitetsprincipen vid s.k.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000 Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund För behandling vid förestående årsmöten inom samfundets avdelningar översänds styrelsens förslag

Läs mer

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 5426/1999 1999-10-12 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 juni 1999 beretts tillfälle att avge yttrande över av skattemyndigheten upprättad

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Utredningen om Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Utredningen om Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) Dokument Sida YTTRANDE 1 (9) Datum Referens: Analys och samhällspolitik/samuel Engblom 2009-08-24 Direkttel: 08-782 91 37 E-post: samuel.engblom@tco.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM INTEGRITETSSKYDD

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1316-2013 Attunda tingsrätt Box 940 191 29 Sollentuna Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Stockholm den 30 november 2015

Stockholm den 30 november 2015 R-2015/1260 Stockholm den 30 november 2015 Till Socialdepartementet S2015/4694/FST Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över slutbetänkandet Barns

Läs mer

Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater

Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater RAPPORT Dnr 886-2010 2011-06-09 SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater 1. INLEDNING

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 24.11.2011 2010/0273(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Kansliets svar begränsas i huvudsak till frågor som ligger inom E-delegationens verksamhetsområde.

Kansliets svar begränsas i huvudsak till frågor som ligger inom E-delegationens verksamhetsområde. Synpunkter 2012-03-05 Fi2009:01/2012/7 E-delegationen N Fi 2009:01 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Johan Bålman Telefon 08-4051580 E-post johan.balman@enterprise.ministry.se Kommissionens förslag

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av personuppgifter i belastningsregistret och misstankeregistret

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av personuppgifter i belastningsregistret och misstankeregistret Beslut Diarienr 1 (8) 2015-04-27 1259-2014 1260-2014 Ert diarienr A218.732/2014 Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Stockholm den 28 oktober 2015

Stockholm den 28 oktober 2015 R-2015/1368 Stockholm den 28 oktober 2015 Till Socialdepartementet S2015/3232/SF Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Skapa tilltro

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:10

Regeringens proposition 1998/99:10 Regeringens proposition 1998/99:10 Ändringar i rättshjälpslagen Prop. 1998/99:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Yttrande över Departementspromemorian Domstolsdatalag (DS 2013:10)

Yttrande över Departementspromemorian Domstolsdatalag (DS 2013:10) Datum Sida 2013-05-28 1 (5) Verksjurist Katarina Tullstedt Ert dnr Dnr Utvecklingsenheten Ju2013/1684/DOM A-2013/0146 Justitiedepartement Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Yttrande

Läs mer

Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands, Ds 2009:12 Remiss från Justitiedepartementet

Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands, Ds 2009:12 Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RI (Dnr 001-1057/2009) Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands, Ds 2009:12 Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Läs mer

Förklaranderapport. 1. Inledning

Förklaranderapport. 1. Inledning Förklaranderapport 1. Inledning Bakgrunden till den nordiska konventionen är en vilja att, på grundval av slutsatserna vid det nordiska justitieministermötet på Svalbard i juni 2002, förenkla och effektivisera

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Färre i häkte och minskad isolering. Dir. 2015:80. Beslut vid regeringssammanträde den 23 juli 2015

Kommittédirektiv. Färre i häkte och minskad isolering. Dir. 2015:80. Beslut vid regeringssammanträde den 23 juli 2015 Kommittédirektiv Färre i häkte och minskad isolering Dir. 2015:80 Beslut vid regeringssammanträde den 23 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag som syftar till att minska användningen

Läs mer

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemoria upprättad i Näringsdepartementet Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian innehåller ett förslag till ändringar

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:66

Regeringens skrivelse 2009/10:66 Regeringens skrivelse 2009/10:66 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2008 Skr. 2009/10:66 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR REGISTERNÄMNDEN FÖR ÅR 2001; M.M.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR REGISTERNÄMNDEN FÖR ÅR 2001; M.M. 1 REGISTERNÄMNDEN 2002-02-13 dnr 17 /02 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR REGISTERNÄMNDEN FÖR ÅR 2001; M.M. 1. INLEDNING Enligt 1 förordningen (1996:730) med instruktion för Registernämnden har nämnden till uppgift

Läs mer

RP 292/2014 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdmyndigheten.

RP 292/2014 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdmyndigheten. RP 292/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8 Målnummer: UM8090-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-06-14 Rubrik: En kvinna och hennes barn har sökt asyl i Sverige. Deras ansökningar

Läs mer

Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49)

Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49) 1 (5) 2012-11-12 Dnr SU 302-2419-12 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Alkoholreklam i tryckta skrifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 februari 2003 Morgan Johansson Björn Reuterstrand (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Yttrande över framställning från Riksskatteverket med förslag till vissa ändringar i folkbokföringsförfattningar (Fi2001/4557)

Yttrande över framställning från Riksskatteverket med förslag till vissa ändringar i folkbokföringsförfattningar (Fi2001/4557) Datum Dnr 2002-01-30 1825-2001 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över framställning från Riksskatteverket med förslag till vissa ändringar i folkbokföringsförfattningar (Fi2001/4557)

Läs mer

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Åldersdiskriminering och rättsläget i Sverige 1. Bakgrund I ett internationellt perspektiv är det inte ovanligt

Läs mer

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras Datum Vår referens Sida 2012-03-05 Dnr: 12-1100 1(6) Ert datum Er referens Ju2012/1000/L6 Nätsäkerhetsavdelningen Staffan Lindmark 08-678 57 36 staffan.lindmark@pts.se Justitiedepartementet Grundlagsenheten

Läs mer

Kommittédirektiv. Dir. 2015:6. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2015

Kommittédirektiv. Dir. 2015:6. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn (Ju 2014:22) Dir. 2015:6 Beslut vid regeringssammanträde den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.9.2005 KOM(2005) 438 slutlig 2005/0182 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om lagring av uppgifter som behandlats i samband med

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott Preliminär version efter stämmans beslut oktober 2007 Trygghet från våld och brott Nolltolerans mot brott Brott innebär en kränkning av människors

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:26

Regeringens proposition 2014/15:26 Regeringens proposition 2014/15:26 Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott Prop. 2014/15:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 2014 Stefan

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datum Diarienr 2011-04-07 1806-2010 Styrelsen för ProAros Västerås stad 721 87 VÄSTERÅS Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN

SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.11.2007 SEK(2007) 1425 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer förslag till rådets rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1319-2013 Västmanlands tingsrätt Box 40 721 04 Västerås Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Kapitel 9 Straffprocessuella tvångsmedel Genom lagstiftning år 2004 fick polisen ökade möjligheter att

Kapitel 9 Straffprocessuella tvångsmedel Genom lagstiftning år 2004 fick polisen ökade möjligheter att Sammanfattning Detta delbetänkande innehåller en bred kartläggning och analys av sådan lagstiftning som rör den personliga integriteten men däremot inga lagförslag eller överväganden rörande någon ny generell

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

1. Lag om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial

1. Lag om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial LAGFÖRSLAG 1. Lag om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Räckvidd Beslut om frysning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Lars Wennerström. Offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm 1 JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post dnr till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten

Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2014-12-11 Dnr 69-2014 Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden Dir. 2011:118 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Sammanfattning En

Läs mer

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Betänkande av Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel Stockholm 2012 OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2012:44 Innehåll Sammanfattning 21 1 Författningsförslag 57 1.1

Läs mer

Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden

Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden Justitieutskottets utlåtande 2009/10:JuU16 Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om inhämtande

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 november 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Översyn av lex Laval (SOU 2015:83).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 november 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Översyn av lex Laval (SOU 2015:83). R-2015/2102 Stockholm den 1 februari 2016 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2015/02501/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 november 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill Beslut Dnr 2007-05-02 1625-2006 58-2007 Riksförbundet BRIS Netclean Technologies Sweden AB Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill Datainspektionens beslut

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 Målnummer: UM3714-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-04-07 Rubrik: Det finns inte skäl att bevilja två minderåriga barn flyktingstatusförklaring

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i lagen om lägenhetsregister Oktober 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om

Läs mer

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU16

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU16 Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU16 Säkerhetsskydd m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlas riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS1 Säkerhetsskydd m.m., en motion med anledning av framställningen

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:157

Regeringens proposition 2008/09:157 Regeringens proposition 2008/09:157 Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare Prop. 2008/09:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 4 februari 2004 PE 339.591/1-40 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-40 Förslag till betänkande (PE 339.591)

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:138

Regeringens proposition 2014/15:138 Regeringens proposition 2014/15:138 Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen Prop. 2014/15:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25

Läs mer