INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Utredningen om Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Utredningen om Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)"

Transkript

1 Dokument Sida YTTRANDE 1 (9) Datum Referens: Analys och samhällspolitik/samuel Engblom Direkttel: E-post: Arbetsmarknadsdepartementet STOCKHOLM INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Utredningen om Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) A 2009/1596/ARM Inledning TCO välkomnar en tydlig rättslig reglering av den personliga integriteten i arbetslivet. Redan i samband med utredningen Personlig integritet i arbetslivet (SOU 2002:18) pläderade TCO för införandet av en rättighetslag med ett skydd för arbetstagares och arbetssökandes integritet i arbetslivet. Utredningens förslag innebär att en sådan lag införs. Utredningens förslag har stora förtjänster. Det är utformat som en arbetsrättslig lag och har, men några mindre justeringar, goda förutsättningar att passa in i det svenska arbetsrättsliga systemet. Även den föreslagna regleringen av registerutdrag har stora förtjänster. Vidare är den genomgång som utredningen gjort av Personuppgiftslagens regler i förhållande till arbetsmarknaden värdefull. TCO anser dock att förslaget på några punkter behöver förändras eller förtydligas. Det gäller skyddet mot ändamålsglidning, möjligheten till medicinska undersökningar motiverade av verksamhetens speciella karaktär samt utformningen av den kompletterande generella bestämmelse som utredningen föreslår för att fånga upp övriga övervaknings- och kontrollåtgärder. Vidare anser TCO att frågan om ett frågeförbud eller ett krav på att frågor vid t ex anställningsintervjuer ska vara sakligt motiverade bör utredas särskilt. En fråga som inte uttryckligen ingått i utredningens uppdrag men som aktualiserats av ny rättspraxis är fackliga organisationers möjlighet att lägga tolkningsföreträde till medlemmars skydd mot integritetskränkande åtgärder. TCO anser därför att den föreslagna lagen kompletteras med en bestämmelse som säkerställer tolkningsföreträdet. Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro STOCKHOLM Linnégatan C:\Users\Lanepc\Downloads\Y Integritetsskydd i arbetslivet.doc/l/

2 2 (9) 9 Ny lag 9.1 En ny lag om integritetsskydd i arbetslivet Utredningen föreslår att en ny lag införs till skydd för arbetstagares personliga integritet i arbetslivet. TCO tillstyrker utredningens förslag. 9.2 Lagens tillämpningsområde Enligt utredningens förslag ska vid tillämpningen av lagens bestämmelser som arbetstagare anses även arbetssökande, den som fullgör eller söker praktik, eller som utför arbete som uthyrd eller inlånad arbetskraft. TCO tillstyrker denna vidgade personkrets. Att inkludera de som söker arbete eller praktik är naturligt då många av de potentiella kränkningarna av den personliga integriteten sker just vid dessa situationer. Även utsträckningen av den inhyrande arbetsgivarens ansvar till att även gälla inhyrd eller inlånad personal för de åtgärder som inhyraren vidtar är logisk, då den lägger ansvaret på den som faktiskt utför de aktuella åtgärderna. Vad gäller förhandlingsskyldigheten (se nedan 16.1) föreslås emellertid en snävare personkrets som bara omfattar arbetstagare. TCO anser att den vidgade personkretsen även bör avse förhandlingsskyldigheten, dels därför att även övervaknings- och kontrollåtgärder som riktar sig mot arbetssökande, praktikanter eller inhyrd arbetskraft kan innebära ingrepp i den personliga integriteten, dels därför att även arbetssökande, praktikanter och inhyrd arbetskraft kan vara medlemmar i en facklig organisation. Anställningssituationer tillhör dessutom de tillfällen i arbetslivet där flest frågor om personlig integritet aktualiseras. 9.3 Lagens regler bör i huvudsak vara tvingande Utredningen föreslår att ett avtal som inskränker en arbetstagares skydd enligt den föreslagna lagen ska vara utan verkan i den delen. TCO tillstyrker utredningens förslag och delar synpunkten att lagens tvingande karaktär tydligt bör framgå i lagtexten. Utredningen föreslår att två av lagens bestämmelser ska göras semidispositiva bestämmelsen om förhandlingsskyldighet och bestämmelsen om för vilka berättigade ändamål en medicinsk undersökning får ske. TCO tillstyrker att det två bestämmelserna görs semidispositiva. 10. Behandling av personuppgifter i arbetslivet Personuppgiftslagen ska som huvudregel gälla Utredningen föreslår att Personuppgiftslagen (PUL) ska gälla vid arbetsgivares behandling av personuppgifter om inte annat följer av den föreslagna lagen om integritetsskydd i arbetslivet. TCO tillstyrker utredningens förslag Missbruksregeln ska inte gälla Sedan 2007 behöver en majoritet av PUL:s bestämmelser inte tillämpas för behandling av personuppgifter som ingår i ett ostrukturerat material, förutsatt att behandlingen inte innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet. Utredningen föreslår att denna så kallade missbruksregel inte ska gälla då en arbetsgivare behandlar personuppgifter med syfta att övervaka och kontrollera, utan att PUL:s regler ska gälla fullt ut. TCO tillstyrker utredningens förslag.

3 3 (9) Samtycke ska inte gälla En av de uppenbara svagheterna med PUL i relation till arbetslivet är att den tillåter långtgående behandling av personuppgifter baserade enbart på den registrerades samtycke. Då arbetstagare och arbetssökande ofta står i en sådan beroendeställning till arbetsgivaren att ett fritt samtycke som dessutom kan återtas utan nackdel inte är möjligt föreslår utredningen att enbart samtycke inte ska kunna ligga till grund för behandling av personuppgifter i syfte att övervaka och kontrollera. Behandling av arbetstagares personuppgifter för att övervaka och kontrollera ska således endast vara tillåten om den har någon annan rättslig grund enligt PUL. TCO delar utredningens bedömning beträffande samtyckets natur och tillstyrker utredningens förslag Förstärkt skydd mot ändamålsglidning Som utredningen konstaterar får personuppgifter enligt PUL inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det som bestämdes när uppgifterna samlades in. Skyddet mot så kallad ändamålsglidning är mycket viktigt och TCO instämmer med utredningen att detta bör framgå uttryckligt av lagtexten (5 andra stycket i förslaget till lag om integritetsskydd i arbetslivet). Utöver denna bestämmelse så föreslår utredningen en bestämmelse (5 tredje stycket) som i betänkandet beskrivs som ett förstärkt skydd mot ändamålsglidning. TCO har inte några invändningar mot den föreslagna författningstexten men anser att utredningens motivuttalanden riskerar att leda såväl rättstillämpningen som tillämpningen ute på arbetsplatserna i en riktning som skulle kunna urholka skyddet mot ändamålsglidning. Av författningstexten framgår att det ska krävas synnerliga skäl för att personuppgifter som samlats in för ett ändamål används för andra ändamål. Som exempel på sådana situationer nämns i betänkandet att det ska finnas en konkret misstanke om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Med allvarliga missförhållanden avses brott eller andra illojala förfaranden som kan föranleda avskedande. Den risk som TCO ser med uttalandena i betänkandet är att de kan uppfattas som att det skulle vara tillåtet för en arbetsgivare som misstänker oegentligheter eller vill hitta skäl att avskeda eller säga upp en arbetstagare att tråla bland personuppgifter som samlats in för andra ändamål efter omständigheter som kan ligga arbetstagaren till last. TCO anser därför att det i det fortsatta lagstiftningsarbetet är angeläget att det tydligt framgår att det måsta finnas en stark koppling mellan den konkreta misstanken och de specifika personuppgifter som arbetsgivaren behandlar. Undantaget från huvudregeln att ändamålsglidning är förbjudet måste vara snävt formulerat och bara aktueliseras i fall där det skulle vara direkt stötande att inte tillåta arbetsgivaren att behandla personuppgifterna. Annars finns risken att förutsebarheten hos olika övervakningsoch kontrollåtgärder vilket i sin tur kan leda till att acceptansen även för legitima åtgärder minskar Rättelse och skadestånd Utredningen föreslår att bestämmelserna i PUL om rättelse och skadestånd skal gälla vid brott mot de föreslagna bestämmelserna om behandling av personuppgifter. TCO tillstyrker utredningens förslag, dock med tillägget att lagen om rättegång i arbetstvister bör tillämpas på samtliga bestämmelser och för hela den föreslagna lagen om integritetsskydd i arbetslivets personkrets (se nedan 16.3).

4 4 (9) Kollektivavtalsreglering Utredningen föreslår att Datainspektionen, på gemensam begäran av parter som befinner sig i förhandling om ett kollektivavtal på central eller lokal nivå, ska avge yttrande över ett utkast till kollektivavtal om utkastets förenlighet med PUL och andra författningar som reglerar behandling av personuppgifter. Utredningen motiverar förslaget med att PUL inte är semidispositiv och att gränserna för det avtalbara området kan vara svårt att överblicka för parterna. TCO tillstyrker utredningens förslag. 11 Kontroll av vissa registerutdrag Överväganden och förslag belastningsregistret Utredningen föreslår att en arbetsgivare inte utan stöd i lag eller med stöd av lag meddelad författning får begära att en arbetstagare (inkl arbetssökande) uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. TCO tillstyrker utredningens förslag Överväganden och förslag misstankeregistret Utredningen föreslår att en arbetsgivare inte utan stöd i lag eller med stöd av lag meddelad författning får begära att en arbetstagare (inkl arbetssökande) uppvisar ett utdrag ur misstankeregistret. TCO tillstyrker utredningens förslag Överväganden och förslag Försäkringskassans register Utredningen föreslår att en arbetsgivare inte utan stöd i lag eller med stöd av lag meddelad författning får begära att en arbetstagare (inkl arbetssökande) uppvisar ett utdrag från register som förs av Försäkringskassan och för vilket sekretess gäller gentemot arbetsgivaren. TCO tillstyrker utredningens förslag Överväganden Kronofogdemyndighetens register Utredningen föreslår inte någon reglering av arbetsgivares möjlighet att begära att av en arbetstagare få ett utdrag ur Kronofogdemyndighetens register av uppgifter för vilken sekretess gäller gentemot arbetsgivaren. Detta motiveras med att det enligt utredningen idag inte är särskilt vanligt att arbetstagare begär ut utdrag om sig själva för att uppvisa dessa för arbetsgivare, samt att en sådan åtgärd sannolikt skulle fångas upp av den generella bestämmelse om förbud mot integritetskränkande övervaknings- och kontrollåtgärder som utredningen föreslår (se 13.3). TCO anser att det faktum att den aktuella typen av registerutdrag inte är vanlig idag inte räcker som motiv till att inte behandla utdrag från Kronofogdemyndighetens register på samma sätt om utdrag ur Försäkringskassans register. En särskild reglering skulle dessutom vara tydligare än att lämna denna typ av registerutdrag till den föreslagna generella bestämmelsen. TCO avstyrker därför utredningens förslag och förespråkar istället en bestämmelse av samma typ som den som utredningen föreslår för Försäkringskassans register Överväganden Kreditupplysning från kreditupplysningsföretag Utredningen föreslår inte någon särskild reglering av tillåtligheten för arbetsgivare att inhämta kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag. Då kreditupplysningsföretag bara hanterar uppgifter som redan är offentliga tillstyrker TCO utredningens förslag.

5 5 (9) 12. Medicinska undersökningar 12.4 Behovet av en särskild reglering Utredningen föreslår en särskild reglering av medicinska undersökningar, vilken även ersätter den existerande bestämmelsen om regelbundna hälsoundersökningar i 30 LOA. TCO tillstyrker utredningens förslag som skulle ge arbetsmarknaden en gemensam och mer heltäckande reglering av medicinska undersökningar. Den föreslagna regleringen behöver dock modifieras på några punkter Endast medicinska åtgärder som utgör kontrollåtgärder omfattas Utredningens förslag avser att endast reglera medicinska åtgärder som utgör kontrollåtgärder. Det innebär att medicinska åtgärder som arbetsgivaren erbjuder genom t ex företagshälsovården men där det inte sker någon återrapportering på individnivå faller utanför regleringen. TCO tillstyrker denna avgränsning Vad som bör avses med medicinska undersökningar Utredningen föreslår att med medicinska undersökningar ska avses en hälsoundersökning eller ett alkohol-, narkotika- eller annat drogtest. Som medicinsk undersökning anses inte alkoholtest som sker med användande av alkolås i fordon. TCO tillstyrker utredningens förslag Medicinsk undersökning endast för berättigat ändamål Utredningen föreslår att en medicinsk undersökning kan begäras om ändamålet med åtgärden är (9 första stycket i förslaget till lag om integritetsskydd i arbetslivet) 1. att bedöma tillståndet hos en arbetstagare som har eller avses få sådana arbetsuppgifter där brister i arbetstagarens hälsotillstånd eller där alkohol-, narkotika- eller annan drogpåverkan i arbetet medför risk för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa eller för betydande skador på miljö och egendom, 2. är ett led i rehabilitering av arbetstagaren, eller 3. att bedöma tillståndet hos en arbetstagare och detta är av avgörande betydelse för verksamheten på grund av dess speciella karaktär. TCO tillstyrker förslagets första och andra punkt. Vad den tredje punkten beträffar så framgår det av utredningen att det är svårt att definiera vad avgörande betydelse och verksamhetens speciella karaktär innebär. De exempel som utredningen ger är rent kasuistiska och ger inte mycket ledning i andra fall. Det finns en risk att många arbetsgivare kommer att uppfatta att just deras verksamhet är av en karaktär som gör att det är av avgörande betydelse att de får göra medicinska undersökningar av arbetstagare och arbetssökande, t ex för att värna kundernas förtroende för företaget. Resultatet kan bli ett ökat användande av medicinska undersökningar ute på arbetsplatserna då arbetsgivare upplever bestämmelsen som tillåtande. Ett sätt att råda bot på denna brist är givetvis att arbetsmarknadens parter i så stor utsträckning som möjligt i centrala kollektivavtal definierar de ändamål som kan berättiga en medicinsk undersökning av en arbetstagare, något som TCO starkt förespråkar (se nedan 12.9).

6 6 (9) Ett annat sätt är att bestämmelsen kompletteras med tydliga förarbetsuttalanden dels om att kraven för att de medicinska undersökningarna ska anses vara av avgörande betydelse och verksamheten ha en speciell karaktär är högt ställda, dels att de medicinska undersökningar som avses i den tredje punkten måste vara en del av ett systematiskt arbete som finns tydligt dokumenterat och som har till syfte att skydda just det som gör det att det är av avgörande betydelse för verksamheten på grund av dess speciella karaktär att bedöma tillståndet hos en arbetstagare genom en medicinsk undersökning. Bestämmelsen ska alltså inte kunna tas fram vid behov då en arbetsgivare av någon anledning vill förmå en arbetstagare att genomgå en medicinsk undersökning. En del av kritiken mot den så kallade Fryshusdomen (AD 2001 nr 3) är just att det inte fanns några i förväg bestämda regler för när drogtester kunde genomföras. Avslutningsvis vill TCO påminna om att en yttre gräns för de ändamål som kan berättiga en medicinsk undersökning av en arbetstagare finns i Regeringsformen och i Europakonventionen. Enligt 2 kap 6 och 2 kap 12 regeringsformen (RF) får skyddet mot påtvingat kroppslig ingrepp endast begränsas för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Vidare får enligt 2 kap 23 RF lag eller annan föreskrift ej meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen. Enligt artikel 8.1 i Europakonventionen har var och en rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Denna rättighet får inskränkas endast om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. För offentligt anställda gäller skyddet såväl enligt RF som enligt Europakonventionen. För privat anställda gäller skyddet enligt Europakonventionen eftersom konventionen anses ge staten en skyldighet att skydda enskilda från att rättigheten kränks av andra enskilda. Europadomstolen har i avgörandena Wretlund mot Sverige (arbete på kärnkraftverk) och Madsen mot Danmark (arbete ombord på personfärja) ansett att åtgärderna uppfyllde kraven som uppställs i artikel 8.2 i Europakonventionen. Europadomstolen har dock aldrig prövat frågan hur skyddet i artikel 8 förhåller sig till en inskränkning motiverad endast av verksamhetens speciella karaktär utan att starka säkerhets- eller skyddsintressen föreligger. I det fortsatta lagstiftningsarbetet är det därför viktigt att i så tydliga ordalag som möjligt beskriva den konkreta betydelse som RF och Europakonventionen har för medicinska undersökningar med stöd av den föreslagna bestämmelsen tredje punkt Ingreppet ska vara godtagbart Utredningens förslag syftar till att reglera de former under vilka en medicinsk undersökning kan genomföras. TCO tillstyrker utredningens förslag att medicinska undersökningar alltid ska genomföras av hälso- och sjukvårdspersonal samt att prover ska analyseras av ackrediterade laboratorier. Vad beträffar förslaget att motsvarande krav inte ska gälla vid provtagning av utandningsluft är det emellertid nödvändigt med ett förtydligande. Nuvarande skrivning i förslaget till lagtext kan uppfattas som att inga krav ställs på förfarandet eller på den utrustning som används vid utandningsprov. Att detta inte varit utredningens intention framgår på sidan i betänkandet där det anges att ett grundkrav för att alkoholutandningsprov ska få användas som kontrollåtgärd av arbetsgivare bör vara att det instrument som används är av tillförlitlig kvalitet och att det hanteras på ett korrekt sätt. Vidare anger utredningen att de

7 7 (9) provtagningsrutiner som tillämpas bör innebära att om ett utandningsprov visar positivt resultat bör det finnas en möjlighet att få detta kontrollerat genom en kompletterande provtagning och bedömning. Endast om dessa förutsättningar föreligger för att säkerställa tillförlitligheten av provresultaten och den provtagnes rättssäkerhet bör ingreppet anses som godtagbart. TCO anser att de ovan angivna förutsättningarna för att utandningsprov ska anses godtagbara bör framgå tydligare av lagtexten. Av lagtexten bör dessutom framgå att det som avses med utandningsprov i själva verket är alkoholutandningsprov Reglering i kollektivavtal Utredningen föreslår att det ska vara möjligt att genom centrala kollektivavtal bestämma annat ändamål för vilket medicinsk undersökning får krävas, under förutsättning att ändamålet är berättigat. TCO tillstyrker utredningens förslag. Kollektivavtalsreglering av de ändamål vilka utöver risk för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa eller för betydande skador på miljö och egendom ska kunna motivera medicinska undersökningar av arbetstagare är en för alla parter trygg och rättssäker ordning En kompletterande generell bestämmelse Utredningen föreslår en kompletterande generell bestämmelse med innebörden att en arbetsgivare inte får genomföra en övervaknings- eller kontrollåtgärd som på ett påtagligt sätt påverkar en arbetstagares personliga integritet, om inte åtgärden vidtas för ett berättigat ändamål och framstår som ett godtagbart ingrepp i arbetstagarens personliga integritet i förhållande till det ändamål som motiverat åtgärden. TCO delar utredningens bedömning att en kompletterande generell bestämmelse behövs, men vill se en annan utformning. Det är missvisande att som utredningen gör beskriva den föreslagna bestämmelsen som ett förbud mot integritetskränkande åtgärder. Grundproblemet är det högt ställda kravet att åtgärden på ett påtagligt sätt ska påverka arbetstagarens personliga integritet för att en övervaknings- eller kontrollåtgärd överhuvudtaget ska kunna bli föremål för prövning. Att kravet riskerar att vara för högt ställt framgår av AD 2009 nr 36 där Arbetsdomstolen ansåg att en åtgärd som innebar att blåsa i ett alkoskåp inför sina arbetskamrater inte utgör ett särskilt stort ingrepp i arbetstagarnas personliga integritet. Mot bakgrund av detta avgörande finns all anledning att befara att en mängd åtgärder som arbetstagarna upplever som integritetskränkande kommer att falla utanför bestämmelsen eftersom Arbetsdomstolen kommer att anse att de inte på ett påtagligt sätt påverkar arbetstagarnas personliga integritet. Utredningen motiverar denna inskränkning med att det annars finns en risk att alltför många arbetsgivaråtgärder kommer att överprövas. TCO anser att denna risk är överdriven, då bestämmelsen, även utan kravet att den personliga integriteten ska påverkas på ett påtagligt sätt, uppställer andra krav på graden av påverkan på den personliga integriteten. TCO anser därför att en bättre konstruktion än den utredningen föreslår vore att stryka orden på ett påtagligt sätt ur lagförslaget. 14. Personlighetstest Utredningen gör bedömningen att det inte behövs någon särreglering av personlighetstest utan att de istället omfattas av den kompletterande generella bestämmelsen (se ovan 13.1).

8 8 (9) Utredningen redogör också för hur PUL kan bli tillämplig vid personlighetstest. TCO anser dock att det mot bakgrund av det ökade användandet av personlighetstester och risken för brister i testens kvalitet att det behövs en särskild reglering av personlighetstest. Att lämna dessa till den generella bestämmelsen respektive PUL uppfyller inte de krav på tydlighet som är önskvärd på arbetslivets område. TCO anser att personlighetstest bara ska få användas då testet är av väsentlig betydelse för anställningen och testet sker med tillförlitliga testmetoder och av sakkunnig personal. Vidare ska arbetstagaren ha möjlighet att ta del av informationen före det att denna kommuniceras till arbetsgivaren och ha möjlighet att välja om så ska ske eller inte. 15. En arbetsgivares rätt att ställa frågor I direktiven ombads utredningen att överväga en lagreglering av tillåtligheten för en arbetsgivare att ställa frågor om politisk tillhörighet och facklig anslutning. Utredningen väljer att inte föreslå något förbud. Mot bakgrund av direktivens begränsade räckvidd och utredningens redan omfattande uppdrag är detta förståeligt. TCO anser dock att frågan om arbetsgivares rätt att ställa frågor till arbetstagare och arbetssökande inte bör lämnas därhän. Som framgår av utredningens redogörelse för gällande rätt finns det idag få begränsningar för arbetsgivare att ställa frågor till arbetstagare och arbetssökande. Varken diskrimineringslagstiftningen eller PUL erbjuder något skydd mot frågor som kan upplevas som integritetskränkande och vars svar normalt sett ändå inte får ligga till grund för anställnings-, befordrans- eller andra arbetsledningsbeslut. TCO anser därför att frågan om ett frågeförbud eller ett krav på att frågor vid t ex anställningsintervjuer ska vara sakligt motiverade bör utredas särskilt. 16. Övriga bestämmelser 16.1 Förhandlingsskyldigheten Utredningen föreslår att en arbetsgivare som avser att besluta om en övervaknings- eller kontrollåtgärd som är ägnad att på ett påtagligt sätt påverka en eller flera arbetstagares personliga integritet, först ska förhandla med berörd arbetstagarorganisation på det sätt som anges i MBL. TCO tillstyrker utredningens förslag Skadestånd Utredningen föreslår att en arbetsgivare som bryter mot den föreslagna lagen ska betala ekonomiskt och allmänt skadestånd. Vid brott mot de bestämmelser som rör behandling av personuppgifter ska PUL:s skadeståndsregler dock gälla. TCO tillstyrker utredningens förslag Rättegången Tillämpliga regler Utredningen föreslår att mål enligt den föreslagna lagen ska handläggas enligt arbetstvistlagen. Mål som avser andra personkategorier än arbetstagare och som rör personuppgiftsbehandling ska dock inte handläggas som arbetstvister. Detta innebär att en tvist om personuppgiftsbehandling mellan å ena sidan en arbetssökande, en praktikant eller inhyrd arbetskraft och å andra sidan en arbetsgivare inte kommer att handläggas som arbetstvister.

9 9 (9) TCO anser att detta är ett ologiskt och omständligt förfarande. Personer i de undantagna personkategorierna kan ju vara medlemmar i ett fackförbund som då inte kan tillvarata sina medlemmars rättigheter på ett rationellt sätt. Vidare är det för främjandet av en enhetlig praxis på området nödvändigt att samtliga mål prövas av Arbetsdomstolen. TCO föreslår därför att de föreslagna 14 och 17 renodlas så att förhandlingsskyldighet gäller alla personkategorier och att samtliga mål handläggs enligt Arbetstvistlagen Preskription Utredningen föreslår att preskriptionsbestämmelserna i och 68 MBL ska tillämpas. TCO tillstyrker utredningens förslag. Tolkningsföreträde enl MBL En fråga som inte tas upp i utredningen men som har aktualiserats i rättspraxis är fackliga organisationers möjlighet att lägga tolkningsföreträde till medlemmars skydd mot integritetskränkande åtgärder. I Arbetsdomstolens nyligen meddelande dom 2009 nr 36 har Arbetsdomstolen funnit att en tvist om en arbetstagares skyldighet att underkasta sig alkoholkontroll inte är en tvist om arbetsskyldighet utan en tvist om arbetstagares skyldighet att följa en av arbetsgivaren ensidigt beslutad föreskrift. Arbetsdomstolen har därför funnit att de berörda arbetstagarnas fackliga organisation inte har haft rätt att utöva tolkningsföreträde enligt 34 MBL. Arbetsgivares rätt att beordra en arbetstagare att underkasta sig en integritetskränkande åtgärd utgår från arbetsledningsrätten. För det fall arbetsgivaren enligt arbetsledningsrätten har rätt att kräva att arbetstagaren underkastar sig en åtgärd har arbetstagaren en skyldighet enligt anställningsavtalet att göra detta. Detta framgår tydligt av exempelvis AD 1991 nr 45. En arbetstagare som vägrar underkasta sig en kontrollåtgärd som arbetsgivaren med stöd av arbetsledningsrätten har rätt att begära kan skiljas från anställningen - vägran betraktas som ett brott mot anställningsavtalet. TCO anser att Arbetsdomstolens ställningstagande i domen 2009 nr 36 är såväl ologiskt som systemvidrigt. TCO menar att tvist om arbetstagares skyldighet att underkasta sig integritetskränkande åtgärder är en tvist om arbetsskyldighet enligt avtal. Om fackliga organisationer inte har rätt att utöva tolkningsföreträde i dessa frågor finns en risk att arbetstagare tvingas välja mellan att underkasta sig i princip varje integritetskränkning eller vägra detta och riskera att bli uppsagd. Den enskilde arbetstagaren blir i praktiken helt utan skydd även för grova integritetskränkningar i form av åtgärder som vid en efterhandsprövning skulle visa sig ligga utanför arbetsledningsrätten. TCO anser därför att det vore rimligt att den föreslagna lagen kompletteras med en bestämmelse som säkerställer tolkningsföreträdet. TJÄNSTEMÄNNENS CENTRALORGANISATION (TCO) Sture Nordh Samuel Engblom

FÖRSTÄRKT SKYDD FÖR ARBETSTAGARE MED ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING OCH VIKARIAT Departementspromemoria (Ds 2012:25)

FÖRSTÄRKT SKYDD FÖR ARBETSTAGARE MED ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING OCH VIKARIAT Departementspromemoria (Ds 2012:25) Dokument Sida YTTRANDE 1 (6) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/samuel Engblom 2012-09-24 Direkttel: 08-782 91 37 E-post: samuel.engblom@tco.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM FÖRSTÄRKT

Läs mer

Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) 1(8) YTTRANDE 2009-09-09 Vårt Dnr: 43:09 Ert datum Ert Dnr: 2009-05-27 43:09 Saco Lena Maier Söderberg Box 2206 103 15 STOCKHOLM Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) Sammanfattning av förslaget

Läs mer

Registerutdrag i arbetslivet

Registerutdrag i arbetslivet 1(7) Svarsdatum Lise Donovan 2014-11-10 070-28 56 210 Lise.donovan@tco.se ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET 103 33 STOCKHOLM Registerutdrag i arbetslivet Betänkande av Utredningen om registerutdrag i arbetslivet

Läs mer

REMISSVAR (A2009/1596/ARM) Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

REMISSVAR (A2009/1596/ARM) Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) 2009-09-08 Rnr 43.09 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR (A2009/1596/ARM) Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) Inkomna remissvar från medlemsförbunden Jusek, Sveriges Ingenjörer,

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Dnr U 3011/5355/S

Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Dnr U 3011/5355/S Dokument Sida YTTRANDE 1 (13) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/german BenderAdm enhbarbro de Lisle 2012-01-23 Direkttel: 08-782 96 68 E-post: german.bender@tco.se Utbildningsdepartementet 103

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro Dokument Sida YTTRANDE 1 (9) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/ingemar Hamskär 2013-01-15 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM UPPSÄGNINGSTVISTER

Läs mer

Rättsliga aspekter på övervakning på arbetsplatsen. Helena Andersson Institutet för rättsinformatik Stockholms universitet

Rättsliga aspekter på övervakning på arbetsplatsen. Helena Andersson Institutet för rättsinformatik Stockholms universitet Rättsliga aspekter på övervakning på arbetsplatsen Helena Andersson Institutet för rättsinformatik Stockholms universitet Får man verkligen göra så här? Helena Andersson Institutet för rättsinformatik

Läs mer

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) 1(7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Lena Orpana 0704819107 lena.orpana@tco.se Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) Yttrande TCO har beretts

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39)

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) PM 1 (9) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) Ert dnr JU2015/3364/L6 Det är en gedigen utredning som innehåller en omfattande

Läs mer

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41)

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) 1(6) Beredningsdatum 2014-09-26 Arbetsmarknadsdepartementet Ulrika Hagström 103 33 Stockholm +46 70-555 1220 ulrika.hagstrom@tco.se Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) A 2014/2355/DISK

Läs mer

Synpunkter på utkast till lagrådsremiss En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet

Synpunkter på utkast till lagrådsremiss En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Promemoria 2006-12-19 Justitiedepartementet Försvarsdepartementet Synpunkter på utkast till lagrådsremiss En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Sammanfattning och slutsats: Det är bl.a. för den internationella

Läs mer

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO R-2009/0488 Stockholm den 1 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2441/PO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 mars 2009 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Genomförandet

Läs mer

Ett särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet)

Ett särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremiss Ett särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 21 januari 2016 Ylva Johansson Catharina Nordlander

Läs mer

ÅTGÄRDER MOT MISSBRUK AV REGLERNA FÖR ARBETSKRAFTS- INVANDRING Departementspromemoria (Ds 2013:57)

ÅTGÄRDER MOT MISSBRUK AV REGLERNA FÖR ARBETSKRAFTS- INVANDRING Departementspromemoria (Ds 2013:57) Dokument Sida YTTRANDE 1 (9) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/samuel Engblom 2013-11-19 Direkttel: 08-782 91 37, Direktfax: 08-782 93 10 E-post: samuel.engblom@tco.se Justitiedepartementet 103

Läs mer

Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49

Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49 1(7) Justitiedepartementet Magnus Lundberg 103 33 Stockholm 08-782 91 24 magnus.lundberg@tco.se Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49 Ju2015/4660/L1 Utredningen syftar till att genomföra de

Läs mer

Yttrande med anledning av förslag till översiktsplan 2011 för Eskilstuna kommun

Yttrande med anledning av förslag till översiktsplan 2011 för Eskilstuna kommun Stockholm den 1 september 2011 Eskilstuna kommun Planavdelningen 631 86 Eskilstuna Yttrande med anledning av förslag till översiktsplan 2011 för Eskilstuna kommun Med stöd av bifogade fullmakter får vi

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:128

Regeringens proposition 2015/16:128 Regeringens proposition 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden Prop. 2015/16:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 2 januari 2009 Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Den 1 januari 2009 träder den nya diskrimineringslagen, Diskrimineringslag

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:143

Regeringens proposition 2014/15:143 Regeringens proposition 2014/15:143 Ändring i lagen om vägtrafikregister Prop. 2014/15:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 juli 2015 Morgan Johansson Anna Johansson

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

Informationsöverföring och samtycke i en samverkan kring personer med demenssjukdom

Informationsöverföring och samtycke i en samverkan kring personer med demenssjukdom Medicinsk stab Informationsöverföring och samtycke i en samverkan kring personer med demenssjukdom 11 September 2014 Gunnel Blomgren, jurist/processledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms

Läs mer

Anmälan mot Konungariket Sverige

Anmälan mot Konungariket Sverige Europeiska kommissionen/european Commission B-1049 Bryssel Belgien 2012-07-10 Anmälan mot Konungariket Sverige Sveriges universitetslärarförbund SULF anmäler härmed Konungariket Sverige till Europeiska

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem Datum Diarienr 2013-05-31 1492-2012 Kommunstyrelsen i Umeå kommun Skolgatan 31 A 901 84 Umeå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem

Läs mer

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt, SOU 2010:24

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt, SOU 2010:24 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Sänds även per e-post till: anna.wernerup@justice.ministry.se Stockholm den 30 augusti 2010 Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt,

Läs mer

Lagrådsremiss. Läkarintyg för första sjukfrånvarodagen. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Läkarintyg för första sjukfrånvarodagen. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Läkarintyg för första sjukfrånvarodagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 april 2007 Cristina Husmark Pehrsson Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation Datum Diarienr 2012-05-16 163-2012 Taxi Stockholm 15 00 00 AB Ombud: Advokat NN Sandart&Partners Advokatbyrå KB Box 7131 103 87 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter

Läs mer

Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen i sina huvuddelar, med de reservationer och påpekanden som anges nedan i avsnitten 2-4.

Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen i sina huvuddelar, med de reservationer och påpekanden som anges nedan i avsnitten 2-4. R-2010/1354 Stockholm den 15 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/7476/EMA Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 oktober 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet EU:s

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Kommittédirektiv Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen Dir. 2008:38 Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Sammanfattning av uppdraget Den särskilde utredaren ges i uppdrag

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

REMISSVAR Rnr 34.06. Till Justitiedepartementet. En sammanhållen diskrimineringslagstiftning (SOU 2006:22) Ju2006/1926/IM

REMISSVAR Rnr 34.06. Till Justitiedepartementet. En sammanhållen diskrimineringslagstiftning (SOU 2006:22) Ju2006/1926/IM Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-09-21 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post inger.skogh@saco.se REMISSVAR Rnr 34.06 Till Justitiedepartementet En sammanhållen diskrimineringslagstiftning

Läs mer

Skydd mot diskriminering i arbetslivet trakasserier och bevisbörda

Skydd mot diskriminering i arbetslivet trakasserier och bevisbörda Skydd mot diskriminering i arbetslivet trakasserier och bevisbörda Av Cathrine Lilja Hansson Direktiven De tre direktiven, 2000/43, 2000/78 och 1976/207 med ändringsdirektivet 2002/73 reglerar sammantaget

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151 Kommittédirektiv Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år Dir. 2007:151 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2007 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke- och belastningsregistret

sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke- och belastningsregistret BFD12 080926 1 (9) Rättsavdelningen 2016-06-17 SR 17/2016 Rättsligt ställningstagande angående sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke-

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28)

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28) Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/åsa Forsell 2012-10-01 Direkttel: 08-782 91 74 E-post: åsa.forsell@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOL LÄNGRE LIV, LÄNGRE

Läs mer

Hur förhåller sig yttrandefriheten till lojalitetsåtagandet i anställningen?

Hur förhåller sig yttrandefriheten till lojalitetsåtagandet i anställningen? 1 (6) 2016-02-05 PM om yttrandefrihet och lojalitet Det här dokumentet beskriver hur yttrandefriheten förhåller sig till sekretess och lojalitetsåtagandet i anställningsavtalet och vilka konsekvenser ett

Läs mer

Yrkanden. Avtalsförhandlingarna 2016 Svenska Byggnadsarbetareförbundet Sveriges Byggindustrier. Svenska Byggnadsarbetareförbundets avtal skrav

Yrkanden. Avtalsförhandlingarna 2016 Svenska Byggnadsarbetareförbundet Sveriges Byggindustrier. Svenska Byggnadsarbetareförbundets avtal skrav Yrkanden Avtalsförhandlingarna 2016 Svenska Byggnadsarbetareförbundet Sveriges Byggindustrier Svenska Byggnadsarbetareförbundets avtal skrav Svenska Byggnadsarbetareförbundets avtalskrav gentemot Sveriges

Läs mer

Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder

Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder HANDIKAPP OMBUDSMANNEN SFS nr: 1999:132 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder Utfärdad: 1999-03-11 Ändring införd:

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15 Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Dnr Referens: Samhällspoltik och analys/ingemar Hamskär 2011-03-14 11-0008 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) 1 (7) YTTRANDE 2013-06-05 Dnr SU FV-1.1.3-0918-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) Betydelsen för den rättsvetenskapliga

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Yttrande 2015-11-17 Dnr 10.1-14199/2015 1(6) Avdelningen för regler och behörighet Jenny Gaudio jenny.gaudio@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:185

Regeringens proposition 2005/06:185 Regeringens proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen Prop. 2005/06:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare. Lag (2003:308).

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare. Lag (2003:308). Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:477 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att i fråga om

Läs mer

Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers

Läs mer

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter 1 (7) 2014-03-06 Dnr SU FV-1.1.3-0386-14 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter 1. Inledning Europeiska

Läs mer

TCO GRANSKAR: PERSONLIG INTEGRITET ÄVEN PÅ JOBBET #13/09

TCO GRANSKAR: PERSONLIG INTEGRITET ÄVEN PÅ JOBBET #13/09 TCO GRANSKAR: PERSONLIG INTEGRITET ÄVEN PÅ JOBBET #13/09 Personlig integritet även på jobbet 2009-11-19 Författare Samuel Engblom Jurist Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: samuel.engblom@tco.se

Läs mer

Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna

Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna Read Hilmarsdottir Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 september 2007 T 672-06 KLAGANDE Staten genom Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Ombud: Byråchefen HR MOTPARTER 1. IA 2. LA

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:65

Regeringens proposition 2002/03:65 Regeringens proposition 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering Prop. 2002/03:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2003 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-01-19. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-01-19. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-01-19 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Policy för behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder

Policy för behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder Policy för behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) 1. En gemensam god sed I ett bostadsföretags uthyrningsverksamhet förekommer i olika

Läs mer

Personuppgiftslagen. En handledning för en korrekt behandling av personuppgifter i arbetslivet

Personuppgiftslagen. En handledning för en korrekt behandling av personuppgifter i arbetslivet Personuppgiftslagen En handledning för en korrekt behandling av personuppgifter i arbetslivet INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 FÖRORD... 3 1. INLEDNING... 4 1.1 PERSONUPPGIFTER... 4 1.2 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datum Diarienr 2011-04-07 1806-2010 Styrelsen för ProAros Västerås stad 721 87 VÄSTERÅS Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF har tagit fram denna broschyr till syfte att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemsföretag om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning. Med

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08 Sammanfattning Ett byggbolag anställde en person som löneingenjör. Arbetet innefattade bl.a. ackordsförhandlingar med den lokala fackliga organisationen och

Läs mer

Tillåtligheten av drogtester i arbetslivet

Tillåtligheten av drogtester i arbetslivet Juridiska institutionen Vårterminen 2013 Examensarbete i arbetsrätt 30 högskolepoäng Tillåtligheten av drogtester i arbetslivet Författare: Emma Karmhed Handledare: Mikael Hansson 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

DOM 2015-04-22 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-04-22 Meddelad i Göteborg Avdelning 1 DOM 2015-04-22 Meddelad i Göteborg Sida 1 (9) KLAGANDE Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 4 juli

Läs mer

Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen

Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar ORDLISTA Behandling Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, lagring

Läs mer

EXAMENSARBETE. Påverkar bemanningsföretag företrädesrätten? Jonathan Eriksson 2015. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Påverkar bemanningsföretag företrädesrätten? Jonathan Eriksson 2015. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Påverkar bemanningsföretag företrädesrätten? Jonathan Eriksson 2015 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Påverkar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av personuppgifter i belastningsregistret och misstankeregistret

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av personuppgifter i belastningsregistret och misstankeregistret Beslut Diarienr 1 (8) 2015-04-27 1259-2014 1260-2014 Ert diarienr A218.732/2014 Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering. 2015-06-02 Vår referens. Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.

Tjänsteskrivelse. Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering. 2015-06-02 Vår referens. Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-06-02 Vår referens Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.se Tjänsteskrivelse Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering SOFV-2015-633

Läs mer

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m.

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. SVENSKA PM 1 (7) KOMMUNFÖRBUNDET 2001-09-25 Kommunalrättssektionen Staffan Wikell Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. 1 Övergångsbestämmelser 1.1 Inventering

Läs mer

Omplaceringsrätten - En del av arbetsgivarens arbetsledningsrätt Linn Brewer

Omplaceringsrätten - En del av arbetsgivarens arbetsledningsrätt Linn Brewer JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Omplaceringsrätten - En del av arbetsgivarens arbetsledningsrätt Linn Brewer Examensarbete i Arbetsrätt, 30 hp Examinator: Catharina Calleman Stockholm, Vårterminen

Läs mer

Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare Juridiska institutionen Höstterminen 2014 Examensarbete i offentlig rätt, särskilt polisrätt 30 högskolepoäng Överskottsinformation från hemliga tvångsmedel en ny reglering? Författare: Emma Hultqvist

Läs mer

Personuppgiftslagen Så berör den dig som företag Christina Wainikka December 2007

Personuppgiftslagen Så berör den dig som företag Christina Wainikka December 2007 Personuppgiftslagen Så berör den dig som företag Christina Wainikka December 2007 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 3 1. Introduktion... 4 1.1 PERSONUPPGIFTSLAGEN... 4 1.2 VAD

Läs mer

Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15)

Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15) Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15) Rubrik Departementsserien, Ds 1 Inledning...5 2 Promemorians lagförslag...7 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 november 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Översyn av lex Laval (SOU 2015:83).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 november 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Översyn av lex Laval (SOU 2015:83). R-2015/2102 Stockholm den 1 februari 2016 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2015/02501/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 november 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan Juridisk vägledning Granskat juli 2012 Mer om Elever med heltäckande slöja i skolan Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda

Läs mer

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6)

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) 1 (6) YTTRANDE 2010-03-02 Dnr SU 302-2951-09 Regeringen (Justitiedepartement) 103 33 STOCKHOLM Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) Stockholms universitet som har anmodats

Läs mer

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål 1 /Upphör att gälla U:2015-01-01/ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Inrikesdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Inrikesdepartementet R 3791/1997 1998-03-10 Till Statsrådet och chefen för Inrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 december 1997 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Räkna med mångfald!

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:28

Regeringens proposition 2015/16:28 Regeringens proposition 2015/16:28 Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverket Prop. 2015/16:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41)

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) REMISSVAR 1(6) Stockholm 9 september 2014 Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss. Utredningens

Läs mer

hade gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott

hade gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott NR 23 FEBRUARI 2009 REDAKTÖR: Jur kand Lena Wåglöf ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Magnus Wallander Stockholm KONTAKTPERSONER: Advokat Magnus Wallander, Stockholm Advokat Henric Diefke, Göteborg Advokat Madeleine

Läs mer

Datainspektionen informerar. Hur länge får personuppgifter

Datainspektionen informerar. Hur länge får personuppgifter Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? 10 Innehåll Inledning... 4 Definitioner... 5 Kort om PuL... 5 Hur länge får man spara personuppgifter?... 7 Hur vet man när man ska ta

Läs mer

Remissyttrande. Enklare semesterregler (SOU 2008:95) Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 Stockholm Er referens: A2008/3018/ARM

Remissyttrande. Enklare semesterregler (SOU 2008:95) Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 Stockholm Er referens: A2008/3018/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2008/3018/ARM Stockholm, 2009-02-05 Remissyttrande Enklare semesterregler

Läs mer

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 1 of 5 21/09/2010 14:30 SFS 1987:1262 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1987-12-17 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:857 Arbetsrättslig

Läs mer

Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31)

Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-06-27 A2014/2170/ARM Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31) Korruption och andra

Läs mer

11. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).

11. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

Advokatsamfundet ansluter sig till utredningens bedömningar och förslag om att ålder införs som en ny diskrimineringsgrund.

Advokatsamfundet ansluter sig till utredningens bedömningar och förslag om att ålder införs som en ny diskrimineringsgrund. R-2006/0420 Stockholm den 26 september 2006 Till Justitiedepartementet Ju 2006/1926/IM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 24 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En

Läs mer

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen. Ulla Thorslund stadsdelsdirektör Ulla Cadwalader personalchef

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen. Ulla Thorslund stadsdelsdirektör Ulla Cadwalader personalchef HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING PERSONALAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTAND E 25 NOVEMBER 2012 SID 1 (5) Handläggare: Ulla Cadwalader Telefon: 08-508 04 047 Dnr 2.3.4-471-2012 Sammanträde 11 december 2012

Läs mer

Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Lagrådsremiss Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2007 Jan Björklund Nils Cederstierna (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Vägtrafikregisterutredningens betänkande (SOU 2010:76) Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet integritet och effektivitet

Vägtrafikregisterutredningens betänkande (SOU 2010:76) Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet integritet och effektivitet Yttrande Diarienr 2011-02-21 1790-2010 Ert diarienr N2010/6856/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Vägtrafikregisterutredningens betänkande (SOU 2010:76) Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

Bilaga till dnr 2012-05-21 480-344540-12/113

Bilaga till dnr 2012-05-21 480-344540-12/113 *Skatteverket Datum Bilaga till dnr 2012-05-21 480-344540-12/113 Förslag till lag (2012:xx) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregisterverksamhet samt ändringar i förordningen (1987:1022)

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08 Sammanfattning En arbetstagare, som är medlem i Lärarförbundet, har väckt talan vid tingsrätten mot sin arbetsgivare. Fråga om avvisning av talan på grund

Läs mer

Inledning 1(16) Svarsdatum Lise Donovan 2014-12-17 070-28 56 210 Lise.donovan@tco.se ARBETSMILJLÖVERKET 112 79 STOCKHOLM 2011/101340.

Inledning 1(16) Svarsdatum Lise Donovan 2014-12-17 070-28 56 210 Lise.donovan@tco.se ARBETSMILJLÖVERKET 112 79 STOCKHOLM 2011/101340. 1(16) Svarsdatum Lise Donovan 2014-12-17 070-28 56 210 Lise.donovan@tco.se ARBETSMILJLÖVERKET 112 79 STOCKHOLM Yttranden över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Läs mer

Regeringsformen (RF) 4.2 Grundläggande fri- och rättigheter

Regeringsformen (RF) 4.2 Grundläggande fri- och rättigheter Citat ur Sveriges grundlagar och riksdagsordningen Inledning av Erik Holmberg och Nils Stjernquist i bearbetning av Magnus Isberg. (utgiven av Riksdagen, 2007), Citatet är hämtat ur inledningen och handlar

Läs mer

2008-05-15 A/2008/969/ARM

2008-05-15 A/2008/969/ARM 2008-05-15 A/2008/969/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generaldirektören Nikolaus G. van der Pas, GD Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter B-1049

Läs mer

Arbetsmiljölagstiftningens krav på arbetsgivare och arbetstagare. www.av.se

Arbetsmiljölagstiftningens krav på arbetsgivare och arbetstagare. www.av.se på arbetsgivare och arbetstagare www.av.se Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Huvudansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ligger på arbetsgivaren. Den rättsliga regleringen för detta ansvar

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

103 33 Stockholm Kent Brorsson/LKP. Remissyttrande. Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv (Ds 2002:56)

103 33 Stockholm Kent Brorsson/LKP. Remissyttrande. Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv (Ds 2002:56) Näringsdepartementet Vår referens: 103 33 Stockholm Kent Brorsson/LKP Er referens: N2002/10662/ARM Stockholm, 2003-03-28 Remissyttrande Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv (Ds 2002:56) På

Läs mer

Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten

Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2014-12-11 Dnr 69-2014 Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och

Läs mer

Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen (SOU 2008:123)

Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen (SOU 2008:123) YTTRANDE Dnr 27/2009 Stockholm den 18 mars 2009 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr A2008/3541/ARM Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen (SOU 2008:123) Svenska institutet för europapolitiska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING 2011-01-26 Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING i Gävle kommunkoncern P E R S O N A L A V D E L N I N G E N Gävle Kommun, Drottninggatan 22, 801 84 Gävle Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn

Läs mer

2 Propositionens huvudsakliga innehåll

2 Propositionens huvudsakliga innehåll Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3294 av Ali Esbati m.fl. (V) med anledning av prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar 1 Förslag till riksdagsbeslut 1.

Läs mer