Regeringens proposition 1997/98:17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringens proposition 1997/98:17"

Transkript

1 Regeringens proposition 1997/98:17 Domstolsfrågor i anledning av den ändrade länsindelningen i västra Sverige Prop. 1997/98:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Sundsvall den 11 september 1997 Göran Persson Thage G Peterson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Riksdagen har beslutat att Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län samt Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö kommuner skall läggas samman till ett län, Västra Götalands län, den 1 januari 1998 (prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228). Habo och Mullsjö kommuner skall vid samma tidpunkt föras till Jönköpings län. Länsindelningen är styrande för bl.a. länsrätterna. Enligt lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar finns det en länsrätt i varje län. I propositionen föreslår regeringen att den nuvarande organisationen med tre länsrätter i västra Sverige behålls i avvaktan på resultatet av den pågående översynen av domstolsväsendets organisation (dir. 1995:102 och dir. 1997:50). Förslaget föranleder ändringar i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar och följdändringar i ett antal författningar. Regeringen anser att länsrätterna bör behålla sina nuvarande verksamhetsområden med undantag för Habo och Mullsjö kommuner, som kommer att höra till Länsrätten i Jönköpings län. Regeringen avser att justera verksamhetsområdena för fastighetsdomstolarna. Till följd av det föreslås i propositionen en ändring i lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål när det gäller val av nämndeman. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 17

2 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1 lag om ändring i lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål, 2 lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624), 3 lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, 4 lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, 5 lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), 6 lag om ändring i lagen (1997:313) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620), 7 lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m., 8 lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter, 9 lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m., 10 lag om ändring i lagen (1996:1339) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, 11 lag om ändring i lagen (1985:206) om viten, 12 lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 13 lag om ändring i smittskyddslagen (1988:1472), 14 lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m., 15 lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, 16 1ag om ändring i lagen (1992:889) om den officiella statistiken, 17 lag om ändring i lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus, 181ag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., 19 lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, 20 lag om ändring i lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus. 4

3 2 Lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål Härigenom föreskrivs att 7 lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål skall ha följande lydelse. 7 1 Nämndeman i fastighetsdomstol Nämndeman i fastighetsdomstol skall vara folkbokfbrd i länet. I övrigt har bestämmelserna i 4 kap. 6 skall vara folkbokförd i det län eller den del av länet som hör till och 8 rättegångsbalken fastighetsdomstolen. I övrigt har motsvarande tillämpning på bestämmelserna i 4 kap. 6 och 8 nämndeman i fastighetsdomstol. rättegångsbalken motsvarande tillämpning på nämndeman i fastighetsdomstol. 1 Senaste lydelse 1991:512. 5

4 2.2 Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624) Härigenom föreskrivs att 23 kupongskattelagen (1970:624) skall ha följande lydelse Försummar aktiebolag annan skyldighet enligt denna lag än skyldigheten att innehålla eller inbetala kupongskatt i föreskriven tid eller ordning, kan beskattningsmyndigheten förelägga bolaget att vid vite fullgöra Försummar aktiebolag annan skyldighet enligt denna lag än skyldigheten att innehålla eller inbetala kupongskatt i föreskriven tid eller ordning, kan beskattningsmyndigheten förelägga bolaget att vid vite fullgöra förstnämnda skyldighet. Försuttet förstnämnda skyldighet. Försuttet vite utdömes efter anmälan av vite utdömes efter anmälan av beskattningsmyndigheten av beskattningsmyndigheten av den länsrätten i det län där bolagets länsrätt inom vars domkrets styrelse har sitt säte. bolagets styrelse har sitt säte. I fråga om vite enligt första stycket gäller i övrigt 6 kap. 2 samt 7 kap. 1 och 2 taxeringslagen (1990:324). 1 Senaste lydelse 1993:463. 6

5 2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar Härigenom föreskrivs att 1, 14 och 20 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall ha följande lydelse. 1 1 Regeringsrätten är, i enlighet med vad i regeringsformen sägs, högsta allmänna förvaltningsdomstol. Den har sitt säte i Stockholm. Kammarrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under Regeringsrätten. Kammarrätterna är Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Göteborg, Kammarrätten i Sundsvall och Kammarrätten i Jönköping. Länsrätterna är allmänna Länsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under kammarrätterna. I varje län finns en länsrätt Om det i lag eller annan författning föreskrivs att talan skall väckas vid eller överklagas till allmän förvaltningsdomstol, skall det göras vid en länsrätt. Ett beslut skall överklagas till den länsrätt inom vars län ärendet först prövats, om inte regeringen för ett visst slag av mål föreskriver något annat. något annat. Förekommer det vid mer än en länsrätt flera mål som har nära samband med varandra, får målen handläggas vid en av länsrätterna om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon enskild. Närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan länsrätter meddelas av regeringen. Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är svensk medborgare, som är folkbokförd i länet och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken. förvaltningsdomstolar närmast under kammarrätterna. I varje län finns en länsrätt. Regeringen kan bestämma att det i ett visst län skall finnas fler än en länsrätt. Regeringen förordnar om länsrätternas domkretsar. Ett beslut skall överklagas till den länsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats, om inte regeringen för ett visst slag av mål föreskriver 20 3 Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är svensk medborgare som är folkbokförd i det län eller den del av länet som hör till kammarrättens eller länsrättens domkrets och som inte 1 Senaste lydelse 1986: Senaste lydelse 1994: Senaste lydelse 1995:21. 7

6 är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken. Anställd vid domstol, skattemyndighet, länsstyrelse eller under länsstyrelse lydande myndighet, allmän försäkringskassa eller Riksförsäkringsverket får inte vara nämndeman. Detsamma gäller lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att föra andras talan inför rätta samt ledamot av skattenämnd eller socialförsäkringsnämnd. Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt. Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra år. Rätten prövar självmant den valdes behörighet. 8

7 2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Härigenom föreskrivs att 20 lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter skall ha följande lydelse. Mål om betalningssäkring prövas av länsrätten i det län där gäldenären hade sin hemortskommun den 1 november året före det kalenderår då framställning om betalningssäkring görs. Vid bestämmande av hemortskommun gäller bestämmelserna i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i tillämpliga delar. Finns inte behörig domstol enligt vad som nu har sagts, prövas målet av länsrätten i det län, där verkställigheten kan äga rum Mål om betalningssäkring prövas av den länsrätt inom vars domkrets gäldenären hade sin hemortskommun den 1 november året före det kalenderår då framställning om betalningssäkring görs. Vid bestämmande av hemortskommun gäller bestämmelserna i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i tillämpliga delar. Finns inte behörig domstol enligt vad som nu har sagts, prövas målet av den länsrätt inom vars domkrets verkställigheten kan äga rum. Behörig att föra det allmännas talan är skattemyndigheten i det län där behörig länsrätt finns. Vad som föreskrivs i 6 kap. 15 och 16 taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar i mål om betalningssäkring. 1 Senaste lydelse 1997:489. 9

8 2.5 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) Härigenom föreskrivs att 18 kap. 30 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall ha följande lydelse. Länsrätten i det län där fastigheten är belägen beslutar om besiktning på framställning av skattemyndigheten. 18 kap Den länsrätt inom vars domkrets fastigheten är belägen beslutar om besiktning på framställning av skattemyndigheten. 1 Senaste lydelse 1993:

9 2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:313) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) Härigenom föreskrivs att 36 socialtjänstlagen (1980:620) i paragrafens lydelse enligt lagen (1997:313) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse. 36 Vill socialnämnden föra talan om Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte ersättning som en enskild inte betalar godvilligt för ekonomisk betalar godvilligt för ekonomisk hjälp som avses i 33 eller 33 a hjälp som avses i 33 eller 33 a eller för kostnad som kommunen eller för kostnad som kommunen har haft enligt 34 första eller har haft enligt 34 första eller andra stycket, skall talan väckas hos andra stycket, skall talan väckas hos länsrätten inom tre år från det länsrätten inom tre år från det kommunens kostnad uppkom. Talan kommunens kostnad uppkom. Talan väcks vid länsrätten i det län där väcks vid den länsrätt inom vars den enskilde är bosatt. domkrets den enskilde är bosatt. Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom att återbetala kostnaden eller en del av denna kan antas bli ur stånd att klara sin försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga skäl talar mot bifall till ersättningsanspråket. 11

10 2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. Härigenom föreskrivs att 13 lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. skall ha följande lydelse. 13 Ansökan om förlängning av preskriptionstid enligt 7 eller 8 görs av den kronofogdemyndighet hos vilken målet om indrivning av fordringen är anhängigt. Mål om sådan förlängning prövas av Ansökan om förlängning av preskriptionstid enligt 7 eller 8 görs av den kronofogdemyndighet hos vilken målet om indrivning av fordringen är anhängigt. Mål om sådan förlängning prövas av den länsrätt inom vars domkrets målet om indrivning av fordringen handläggs. länsrätten i det län, där den sökande myndigheten har sin verksamhet. Ansökningen skall ha kommit in till länsrätten före utgången av preskriptionstid som gäller enligt 3-6 eller 8. 12

11 2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter Härigenom föreskrivs att 3 kap. 15 a lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha följande lydelse. 3 kap. 15 a 1 En skriftlig begäran om befrielse En skriftlig begäran om befrielse från föreläggande att lämna uppgift, från föreläggande att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över visa upp handling eller lämna över en kopia av handling, skall ges in en kopia av handling, skall ges in till länsrätten i det län där den till den länsrätt inom vars domkrets enskilde är bosatt, tillsammans med den enskilde är bosatt, tillsammans föreläggandet och den begärda med föreläggandet och den begärda handlingen eller uppgiften. handlingen eller uppgiften. Om den reviderade begär att en handling skall undantas från revision skall handlingen, om beskattningsmyndigheten anser att den bör granskas, omedelbart förseglas och överlämnas till länsrätten. Länsrätten skall utan dröjsmål pröva om handlingen eller uppgiften skall undantas från kontrollen. 1 Senaste lydelse 1994:

12 2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m. Härigenom föreskrivs att 8 lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m. skall ha följande lydelse. Frågor om utdömande av förelagt vite skall på begäran av statistiska centralbyrån prövas av länsrätten i det län där uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. 8 Frågor om utdömande av förelagt vite skall på begäran av Statistiska centralbyrån prövas av den länsrätt inom vars domkrets uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. 14

13 2.10 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1339) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare Härigenom föreskrivs att punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1339) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare skall ha följande lydelse. 2. Beslut som har fattats av skattemyndigheten med stöd av lagen (1991:1870) om överflyttande av arbetsuppgifter från Riksskatteverkets Sjömansskattekontor till Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län överklagas till Länsrätten i Göteborgs och Bohus län. 3. Ärenden som före ikraftträdandet överklagats hos Sjömansskattenämnden men inte avgjorts av nämnden före den 1 januari 1998 skall handläggas av Länsrätten i Göteborgs och Bohus län. 2. Beslut som har fattats av skattemyndigheten med stöd av lagen (1991:1870) om överflyttande av arbetsuppgifter från Riksskatteverkets Sjömansskattekontor till Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län överklagas till Länsrätten i Göteborg. 3. Ärenden som före ikraftträdandet överklagats hos Sjömansskattenämnden men inte avgjorts av nämnden före den 1 januari 1998 skall handläggas av Länsrätten i Göteborg. 15

14 2.11 Förslag till lag om ändring i lagen (1985:206) om viten Härigenom föreskrivs att 6 lagen (1985:206) om viten skall ha följande lydelse. Frågor om utdömande av viten prövas av länsrätt på ansökan av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om detta har skett efter överklagande i frågan om vitesföreläggande, av den myndighet som har prövat denna fråga i första instans. Ansökan om utdömande görs hos länsrätten i det län där myndigheten är belägen. Vad som har sagts nu gäller dock ej i fall som avses i andra stycket eller 7. Frågor om utdömande av viten som har förelagts av regeringen prövas av länsrätten i Stockholms län på ansökan av justitiekanslern. 6 Frågor om utdömande av viten prövas av länsrätt på ansökan av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om detta har skett efter överklagande i frågan om vitesföreläggande, av den myndighet som har prövat denna fråga i första instans. Ansökan om utdömande görs hos den länsrätt inom vars domkrets myndigheten är belägen. Vad som har sagts nu gäller dock ej i fall som avses i andra stycket eller 7. Frågor om utdömande av viten som har förelagts av regeringen prövas av Länsrätten i Stockholms län på ansökan av Justitiekanslern. Frågor om utdömande av viten som har förelagts en part eller någon annan till fullgörande av en skyldighet i en rättegång eller i annat motsvarande förfarande prövas utan särskild ansökan av den myndighet som har utfärdat föreläggandet. 16

15 2.12 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Härigenom föreskrivs att 47 lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall skall ha följande lydelse Med socialnämnden avses i denna lag socialnämnden i den kommun som enligt 3 socialtjänstlagen (1980:620) har ansvaret för att den enskilde får det stöd och den hjälp som han behöver. Att överflyttning av ärenden till en annan socialnämnd kan ske i vissa fall framgår av 72 socialtjänstlagen. Beslut om tvångsvård enligt 5 och med anledning av omhändertagande enligt 13 fattas av länsrätten i det län där den ansvariga kommunen är belägen. Den länsrätt som meddelade beslutet om vård beslutar också i frågor som avses i 44 första stycket. Beslut om tvångsvård enligt 5 och med anledning av omhändertagande enligt 13 fattas av den länsrätt inom vars domkrets den ansvariga kommunen är belägen. Den länsrätt som meddelade beslutet om vård beslutar också i frågor som avses i 44 första stycket. 1 Senaste lydelse 1994:96. 2 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 17 17

16 2.13 Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (1988:1472) Härigenom föreskrivs att 55 smittskyddslagen (1988:1472) skall ha följande lydelse. Frågor som ankommer på länsrätt enligt denna lag prövas av länsrätten i det län där den som har beslutat i frågan eller ansökt om åtgärden har sin verksamhet. 55 Frågor som ankommer på länsrätt enligt denna lag prövas av den länsrätt inom vars domkrets den som har beslutat i frågan eller ansökt om åtgärden har sin verksamhet. 18

17 2.14 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Härigenom föreskrivs att 10 lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. skall ha följande lydelse Myndighets beslut överklagas hos Myndighets beslut överklagas hos länsrätten i det län där den länsrätt inom vars domkrets myndigheten är belägen. beslutet har fattats. 1 Senaste lydelse 1994:

18 2.15 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård Härigenom föreskrivs att 34 lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård samt punkt 9 i övergångsbestämmelserna till den lagen skall ha följande lydelse. Frågor som ankommer på länsrätt enligt denna lag prövas av länsrätten i det län där sjukvårdsinrättningen är belägen. 9. Ärenden hos en utskrivningsnämnd som inte har avgjorts före ikraftträdandet och ärenden i vilka beslut enligt meddelad fullföljdshänvisning därefter överklagas hos nämnden skall efter ikraftträdandet prövas av länsrätten i det län som omfattar utskrivningsnämndens verksamhetsområde. 34 Frågor som skall prövas av länsrätt enligt denna lag prövas av den länsrätt inom vars domkrets sjukvårdsinrättningen är belägen. 9. Ärenden hos en utskrivningsnämnd som inte har avgjorts före ikraftträdandet och ärenden i vilka beslut enligt meddelad fullföljdshänvisning därefter överklagas hos nämnden skall efter ikraftträdandet prövas av den länsrätt vars domkrets omfattar utskrivningsnämndens verksamhetsområde. 20

19 2.16 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:889) om den officiella statistiken Härigenom föreskrivs att 12 lagen (1992:889) om den officiella statistiken skall ha följande lydelse. Frågor om utdömande av vite som har förelagts enligt 11 andra stycket prövas av länsrätten i det län där uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. 12 Frågor om utdömande av vite som har förelagts enligt 11 andra stycket prövas av den länsrätt inom vars domkrets uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. 21

20 2.17 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Härigenom föreskrivs att 13 lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus skall ha följande lydelse. Beslut av skattemyndigheten får överklagas av sökanden hos länsrätten i det län där skattemyndigheten är belägen inom tre veckor från det att han fått del av beslutet. Skattemyndighetens beslut får överklagas av Riksskatteverket hos nämnda länsrätt inom tre 13 Beslut av skattemyndigheten får överklagas av sökanden hos den länsrätt inom vars domkrets beslutet har fattats, inom tre veckor från det att han fått del av beslutet. Skattemyndighetens beslut får överklagas av Riksskatteverket hos samma länsrätt inom tre veckor från veckor från dagen för beslutet. dagen för beslutet. Om länsrätten helt eller delvis bifallit ett överklagande av sökanden, får skattemyndigheten överklaga länsrättens beslut. Riksskatteverket får överklaga ett beslut av länsrätten eller kammarrätten även om verket inte tidigare har fört det allmännas talan i målet. Om sökanden överklagar ett beslut, förs det allmännas talan i länsrätten och kammarrätten av skattemyndigheten. Överklagar Riksskatteverket skall det allmännas talan föras av verket. Riksskatteverket för det allmännas talan i Regeringsrätten. Riksskatteverket får uppdra åt en tjänsteman vid en skattemyndighet att företräda verket i allmän förvaltningsdomstol. 22

21 2.18 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Härigenom föreskrivs att 22 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. skall ha följande lydelse Invandrarverkets eller socialnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Invandrarverkets beslut får överklagas hos länsrätten i det län där utlänningen vistades när Invandrarverkets beslut får överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets utlänningen vistades beslutet fattades. när beslutet fattades. Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 1 Senaste lydelse 1995:

22 2.19 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet Härigenom föreskrivs att 28 lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet skall ha följande lydelse. Ansökan om åtgärd, granskningsledarens beslut enligt 15 och begäran om undantagande enligt denna lag prövas av länsrätten i det län där den som åtgärden avser hade sin hemortskommun den 1 november året före det kalenderår då framställningen görs. Vid bestämmande av hemortskommun gäller bestämmelserna i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i tillämpliga delar. Om det inte finns någon sådan länsrätt är länsrätten i det län behörig där beslut om åtgärd skall verkställas eller har verkställts Ansökan om åtgärd, granskningsledarens beslut enligt 15 och begäran om undantagande enligt denna lag prövas av den länsrätt inom vars domkrets den som åtgärden avser hade sin hemortskommun den 1 november året före det kalenderår då framställningen görs. Vid bestämmande av hemortskommun gäller bestämmelserna i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i tillämpliga delar. Om det inte finns någon sådan länsrätt är den länsrätt behörig inom vars domkrets beslut om åtgärd skall verkställas eller har verkställts. 1 Senaste lydelse 1997:

23 2.20 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Härigenom föreskrivs att 13 lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus skall ha följande lydelse. Beslut av skattemyndigheten får överklagas av sökanden hos länsrätten i det län där skattemyndigheten är belägen inom tre veckor från det sökanden fått del av beslutet. Skattemyndighetens beslut får överklagas av Riksskatteverket hos samma länsrätt inom tre veckor från dagen för beslutet. 13 Beslut av skattemyndigheten får överklagas av sökanden hos den länsrätt inom vars domkrets beslutet har fattats, inom tre veckor från det sökanden fått del av beslutet. Skattemyndighetens beslut får överklagas av Riksskatteverket hos samma länsrätt inom tre veckor från dagen för beslutet. Om länsrätten helt eller delvis bifallit ett överklagande av sökanden, får skattemyndigheten överklaga länsrättens beslut. Riksskatteverket får överklaga ett beslut av länsrätten eller kammarrätten även om verket inte tidigare har fört det allmännas talan i målet. Om sökanden överklagar ett beslut, förs det allmännas talan i länsrätten och kammarrätten av skattemyndigheten. Överklagar Riksskatteverket skall det allmännas talan föras av verket. Riksskatteverket för det allmännas talan i Regeringsrätten. Riksskatteverket får uppdra åt en tjänsteman vid en skattemyndighet att företräda verket i allmän förvaltningsdomstol. 25

24 3 Ärendet och dess beredning Den 3 april 1997 gav regeringen Domstolsverket i uppdrag att lämna förslag till de åtgärder som krävdes i fråga om domkretsindelning m.m. i västra Sverige med anledning av regeringens förslag att Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län samt Skaraborgs län, utom Habo och Mullsjö kommuner, läggs samman till ett län den 1 januari I riktlinjerna för uppdraget angav regeringen att Domstolsverket skulle analysera olika alternativ samt ange vilka lösningar som verket förordade. I fråga om länsrätterna innebar uppdraget att Domstolsverket skulle redovisa lagtekniska och andra konsekvenser samt för- och nackdelar som är förenade med dels ett bibehållande av den nuvarande organisationen med tre länsrätter i västra Sverige, dels en sammanslagning av dem till en domstol med verksamhet på flera orter. Domstolsverket redovisade i juni 1997 rapporten Domkretsindelning m.m. i Västra Götalands län (DV rapport 1997:4). En sammanfattning av rapporten finns i bilaga 1. Domstolsverkets lagförslag finns i bilaga 2. Domstolsverket har gett de domstolar, andra myndigheter och organisationer som närmast berörs av förslaget tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. En sammanställning av synpunkterna finns tillgänglig i Justitiedepartementet (dnr Ju 97/2485). De domstolar och andra myndigheter som närmast berörs av förslaget har beretts tillfälle att yttra sig över ett utkast till proposition. En sammanställning av synpunkterna finns tillgänglig i Justitiedepartementet (dnr Ju 97/2485). Lagförslaget innebär i huvudsak en justering av länsrätternas domkretsar. De ändringar som föreslås är av så enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. 4 Bakgrund och utgångspunkter Riksdagen har beslutat att Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län samt Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö kommuner skall läggas samman till ett län, Västra Götalands län, den 1 januari 1998 (prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228). Habo och Mullsjö kommuner skall vid samma tidpunkt föras till Jönköpings län. Bildandet av Västra Götalands län aktualiserar flera frågor om såväl domstolars som andra myndigheters verksamhetsområden i västra Sverige. Länsindelningen ligger bl.a. till grund för länsrättsorganisationen, som är reglerad i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. I samband med bildandet av Skåne län redovisade regeringen sin principiella syn i fråga om verksamhetsområden för regionala offentliga organ vid en sammanläggning av län (prop. 1995/96:224 s. 41). Regeringen uttalade att utgångspunkten bör vara att en förändrad länsindelning också kommer till uttryck i en motsvarande justering av 26

25 verksamhetsområdena för offentliga organ i regionen med länet som indelningsgrund. En utredning, 1995 års domstolskommitté (Ju 1995:05, dir. 1995:102 och dir. 1997:50), gör för närvarande en översyn av den organisatoriska strukturen inom domstolsväsendet. En annan utgångspunkt bör därför vara att de lösningar som väljs skall vara så flexibla att andra lösningar kan väljas sedan kommittén har redovisat sitt uppdrag. När det gäller de frågor om indelning i domkretsar och andra verksamhetsområden som regleras i förordning anser regeringen att den nuvarande indelningen i huvudsak bör behållas oförändrad tills vidare. Det innebär bl.a. att nuvarande Skaraborgs län bör höra till Kammarrätten i Jönköping, medan övriga delar av Västra Götalands län bör höra till Kammarrätten i Göteborg. Habo och Mullsjö kommuner, som kommer att höra till Jönköpings län, bör dock föras från domkretsen för Falköpings tingsrätt till domkretsen för Jönköpings tingsrätt. När det gäller tryckfrihets- och yttrandefrihetsmålen bör dessa enligt huvudregeln i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen koncentreras till en tingsrätt i det nya länet. Regeringens bedömning i dessa delar kräver justeringar i ett antal förordningar. 5 Länsrätterna Regeringens förslag: Bestämmelserna i 1 och 20 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar ändras dels så att det blir möjligt att ha flera länsrätter i varje län, dels så att kravet på nämndemännens anknytning till kammarrätternas och länsrätternas domkretsar bevaras. Förslaget att det skall vara möjligt med flera länsrätter i ett län föranleder följdändringar i ett antal författningar. Domstolsverkets förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. Myndigheter som har yttrat sig över Domstolsverkets rapport: Länsrätten i Göteborgs och Bohus län, Länsrätten i Älvsborgs län samt Länsrätten i Skaraborgs län anser att den nuvarande ordningen med tre länsrätter bör behållas. De anser vidare att benämningen länsrätt kan behållas även om inte domstolarnas verksamhetsområden utgörs av län. Skälen för regeringens förslag: I samband med bildandet av Skåne län uttalade regeringen följande när det gällde länsrätterna (prop. 1995/96:224 s. 42). För närvarande pågår en översyn av den organisatoriska strukturen inom domstolsväsendet (dir. 1995:102). Enligt direktiven skall utredningen års domstolskommitte (Ju 1995:05) - i en första etapp senast den 1 december 1996 lämna förslag till en ny organisation för domstolsväsendet som helhet. En av de övergripande utgångspunkterna är att samverkan mellan olika slag av domstolar på samma nivå, t.ex. mellan tingsrätter och länsrätter, skall utvecklas betydligt. Med tanke på kommitténs uppdrag är den lösning som nu väljs med avseende pa länsrätterna i Kristianstads och, Malmöhus län den mest flexibla. Lösningen innebär att det endast kommer att finnas en länsrätt i Skåne län, men att verksamheten även i fortsättningen 27

26 kommer att bedrivas i såväl Malmö som Kristianstad. Detta innebär att det finns möjlighet att på längre sikt, sedan kommittén har redovisat sitt uppdrag, välja en annan lösning. Efter sammanläggningen av länsrätterna i Skåne har regeringen i mars 1997 beslutat om tilläggsdirektiv till 1995 års domstolskommitté (dir. 1997:50). Enligt dessa får kommittén även överväga lösningar som innebär att tingsrätter och länsrätter läggs samman. Enligt regeringens mening bör man när det gäller länsrätterna i västra Sverige avvakta med att eventuellt ändra organisationen till dess ställning har tagits till de förslag som 1995 års domstolskommitté kommer att lämna. De nuvarande tre länsrätterna i västra Sverige bör därför behållas tills vidare. Den föreslagna lösningen förutsätter att länsrätternas domkretsar uttryckligen regleras. Detta bör ske i förordning. Normalt utgör länet länsrättens domkrets. För de tre länsrätterna i Västra Götalands län kan länsrätternas respektive verksamhetsområde anges genom en uppräkning av de kommuner som ingår i länsrätternas domkretsar. Detta innebär inte någon annan skillnad jämfört med en länsindelning än att indelningen inte kommer att vara enhetlig för samtliga länsrätter i landet. Den lösningen hindrar inte heller att andra lösningar väljs sedan 1995 års domstolskommitté har redovisat sitt uppdrag. Domkretsarna för länsrätterna i Västra Götalands län bör omfatta de kommuner - med undantag för Habo och Mullsjö kommuner - som vid utgången av år 1997 ingår i Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län respektive Skaraborgs län. Regeringen gör bedömningen att den nuvarande målfördelningen mellan länsrätterna inte i någon större omfattning kommer att påverkas av att respektive domkrets utgörs av del av län. Länsrätterna i Västra Götalands län bör benämnas Länsrätten i Göteborg, Länsrätten i Vänersborg och Länsrätten i Mariestad. Förslaget att det skall bli möjligt med flera länsrätter i samma län föranleder ändringar i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Det krävs bl.a. en ändring i 20 i den nämnda lagen för att nämndemännens anknytning till kammarrätternas och länsrätternas domkretsar skall säkerställas. Dessutom krävs ändringar av mer lagteknisk karaktär i ett antal författningar. 6 Fastighetsdomstolarna Regeringens bedömning: Göteborgs tingsrätt, Vänersborgs tingsrätt och Mariestads tingsrätt bör behållas som fastighetsdomstolar i Västra Götalands län. Regeringens förslag: Bestämmelsen i 7 lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål ändras så att kravet på nämndemännens anknytning till fastighetsdomstolarnas verksamhetsområden bevaras. Domstolsverkets bedömning och förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. 28

27 Myndigheter som har yttrat sig över Domstolsverkets rapport: Vänersborgs tingsrätt föreslår att Göteborgs tingsrätt och Vänersborgs tingsrätt behålls som fastighetsdomstolar. Borås tingsrätt har inte något emot att fastighetsmålen förs från tingsrätten. Göteborgs tingsrätt och Mariestads tingsrätt anser att den nuvarande organisationen bör behållas. Skälen för regeringens bedömning och förslag: Det framgår av 1 och 2 kungörelsen (1971:549) om fastighetsdomstol vilka tingsrätter som är fastighetsdomstolar. Regeringen anser att det inte finns skäl att göra någon mera ingripande ändring i organisationen av fastighetsdomstolarna så länge den organisatoriska strukturen inom domstolsväsendet övervägs av 1995 års domstolskommitté. Göteborgs tingsrätt, Vänersborgs tingsrätt och Mariestads tingsrätt bör därför även i fortsättningen vara fastighetsdomstolar. När det gäller fastighetsdomstolen vid Borås tingsrätt handläggs i dag ett mycket begränsat antal fastighetsmål där, endast 6 sådana mål kom in till tingsrätten år Det är därför inte motiverat att låta Borås tingsrätt behålla sin behörighet i fråga om sådana mål. Regeringen avser att ändra kungörelsen om fastighetsdomstol i det avseendet. Med den föreslagna lösningen kommer verksamhetsområdet för respektive fastighetsdomstol i västra Sverige att utgöras av en del av ett län. Regeringen har för avsikt att göra de förordningsändringar som detta föranleder. För att nämndemännens anknytning till verksamhetsområdet för fastighetsdomstolarna skall säkerställas krävs en ändring i 7 lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål. I övrigt krävs inte några lagändringar, eftersom den justering av verksamhetsområdena som regeringen avser att göra kan ske i förordning med stöd av 1 i den nämnda lagen. 7 Kostnader Förslaget att det skall finnas tre länsrätter i Västra Götalands län medför inte några ökade kostnader. 8 Författningskommentar 8.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål 7 Av ändringen framgår att nämndeman i fastighetsdomstol skall vara folkbokförd i det län eller den del av länet som hör till fastighetsdomstolen. Därigenom behålls kravet på nämndemännens anknytning till fastighetsdomstolarnas verksamhetsområden även i de fall 29

28 verksamhetsområdet utgörs av en del av ett län. Ändringen föranleds av regeringens bedömning att det bör finnas tre fastighetsdomstolar i Västra Götalands län. 8.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 1 Ändringen i fjärde stycket innebär att det öppnas en möjlighet för regeringen att bestämma att det skall finnas fler än en länsrätt i samma län. Ändringen föranleds av regeringens förslag att det skall finnas tre länsrätter i Västra Götalands län men innebär att motsvarande lösning också kan väljas i andra sammanhang. Ändringen innebär vidare att det överlämnas till regeringen att bestämma om länsrätternas domkretsar. 14 Ändringen i andra stycket föranleds av den nya ordningen att det kan finnas fler än en länsrätt i ett visst län. Domkretsindelningen kommer att framgå av förordning (se vid 1 ). 20 Av ändringen i första stycket framgår att valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är den som är folkbokförd i det län eller den del av länet som ingår i domstolens domkrets. Genom ändringen behålls kravet på nämndemännens anknytning till länsrätternas och kammarrätternas domkretsar även i de fall domkretsen utgörs av en del av ett län. Ändringen föranleds av att det kommer att finnas tre länsrätter i Västra Götalands län. 8.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. 13 Ändringen i första stycket innebär att mål som avses i paragrafen prövas av den länsrätt inom vars domkrets det lokala kontor hos kronofogdemyndigheten som handlägger målet om indrivning är beläget. 8.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. 10 Ändringen innebär att beslut som avses i paragrafen överklagas till den länsrätt inom vars domkrets beslutet har fattats. Styrande för vilken länsrätt som skall pröva överklagandet är alltså var det skattekontor eller - i förekommande fall - det länsskattekontor som har fattat beslutet 30

29 ligger. Syftet med ändringen är att undvika att dessa mål koncentreras till en av länsrätterna i Västra Götalands län. 8.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus 13 Ändringen i första stycket har samma innebörd och motiveras av samma skäl som anförs i avsnitt 8.4. Bestämmelsen har dessutom ändrats i redaktionellt hänseende. 8.6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus 13 Ändringen i första stycket har samma innebörd och motiveras av samma skäl som anförs i avsnitt Övriga förslag till lagändringar Ändringarna är av lagteknisk eller redaktionell karaktär och innebär i huvudsak att orden "länsrätten i det län" ersätts med orden "den länsrätt inom vars domkrets". 31

30 Sammanfattning av Domstolsverkets förslag DV föreslår att följande bör gälla från den 1 januari 1998: Bilaga 1 - De tre länsrätterna i Göteborg, Vänersborg och Mariestad bibehåller sina nuvarande domkretsar. Som grund för domkretsindelningen anges de kommuner som ingår i de nuvarande länen, med undantag för Habo och Mullsjö kommuner som förs över från Skaraborgs län till Jönköpings län. Domstolarna bör benämnas Länsrätten i Göteborg, Länsrätten i Vänersborg och Länsrätten i Mariestad. En justering av domkretsarna för de tre länsrätterna bör ankomma på Domstolskommittén att föreslå. - Nuvarande Skaraborgs län bör alltjämt ingå i domkretsen för Kammarrätten i Jönköping respektive Göta hovrätt. - Habo och Mullsjö kommuner bör ingå i domkretsen för Jönköpings tingsrätt. - Falköpings tingsrätts domkrets bör bestå av Falköpings och Tidaholms kommuner. Domstolskommittén bör ta ställning till Falköpings tingsrätts framtid. - Göteborgs tingsrätt, Vänersborgs tingsrätt och Skövde tingsrätt bör alltjämt handlägga utsökningsmål. - Tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål bör i det nya länet handläggas endast vid tingsrätten i den ort där länsstyrelsen har sitt säte. - Fastighetsdomstolen i Borås bör läggas ned. - Fastighetsdomstolarna i Göteborg, Vänersborg och Mariestad bör ha oförändrade domkretsar, vilka bör anges genom ett angivande av kommuner. - Hyresnämnden/Arrendenämnden i Jönköping bör behålla sitt nuvarande verksamhetsområde. Verksamhetsområdet bör anges genom angivande av kommuner. 32

31 Domstolsverkets lagförslag Bilaga 2 1 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar Härigenom föreskrivs att 1, 14 och 20 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar ha följande lydelse. 1 Regeringsrätten är, i enlighet med vad i regeringsformen sägs, högsta allmänna förvaltningsdomstol. Den har sitt säte i Stockholm. Kammarrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under regeringsrätten. Kammarrätterna är kammarrätten i Stockholm, kammarrätten i Göteborg, kammarrätten i Sundsvall och kammarrätten i Jönköping. Länsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under kammarrätterna. I varje län finns en länsrätt. 14 Om det i lag eller annan författning föreskrivs att talan skall väckas vid eller överklagas till allmän förvaltningsdomstol, skall det göras vid en länsrätt. Ett beslut skall överklagas till den länsrätt inom vars län ärendet först prövats, om inte regeringen för ett visst slag av mål föreskriver Länsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under kammarrätterna. I varje län finns en länsrätt förutom i Västra Götalands län där det finns tre länsrätter. Om länsrätternas i Västra Götalands län domkretsar förordnar regeringen. Ett beslut skall överklagas till den länsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats, om inte regeringen för ett visst slag av mål något annat. föreskriver något annat. Förekommer det vid mer än en länsrätt flera mål som har nära samband med varandra, får målen handläggas vid en av länsrätterna om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon enskild. Närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan länsrätter meddelas av regeringen. Lag (1994:435). 3 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 17 33

32 Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är svensk medborgare, som är folkbokförd i länet och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken. 20 Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är svensk medborgare, som är folkbokförd i länet eller den del därav som hör till kammarrättens eller länsrättens domkrets, och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken. Anställd vid domstol, skattemyndighet, länsstyrelse eller under länsstyrelse lydande myndighet, allmän försäkringskassa eller Riksförsäkringsverket får inte vara nämndeman. Detsamma gäller lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att föra andras talan inför rätta samt ledamot av skattenämnd eller socialförsäkringsnämnd. Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt. Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra år. Rätten prövar självmant den valdes behörighet. Lag (1995:21). Bilaga 2 34

33 2 Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624) Härigenom föreskrivs att 23 kupongskattelagen (1970:624) skall ha följande lydelse. Bilaga 2 23 Försummar aktiebolag annan skyldighet enligt denna lag än skyldigheten att innehålla eller inbetala kupongskatt i föreskriven tid eller ordning, kan beskattningsmyndigheten förelägga bolaget att vid vite fullgöra förstnämnda skyldighet. Försuttet vite utdömes efter anmälan av beskattningsmyndigheten av länsrätten i det län där bolagets styrelse har sitt säte. Försummar aktiebolag annan skyldighet enligt denna lag än skyldigheten att innehålla eller inbetala kupongskatt i föreskriven tid eller ordning, kan beskattningsmyndigheten förelägga bolaget att vid vite fullgöra förstnämnda skyldighet. Försuttet vite utdömes efter anmälan av beskattningsmyndigheten av den länsrätt inom vars domkrets bolagets styrelse har sitt säte. I fråga om vite enligt första stycket gäller i övrigt 6 kap. 2 samt 7 kap. 1 och 2 taxeringslagen (1990:324). Lag (1993:463). 35

34 3 Förslag till lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Bilaga 2 Härigenom föreskrivs att 20 i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter skall ha följande lydelse. 20 Mål om betalningssäkring prövas Mål om betalningssäkring prövas av den länsrätt som är behörig i av den länsrätt som är behörig i fråga om gäldenärens taxering till fråga om gäldenärens taxering till skatt enligt lagen (1947:576) om skatt enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt för det beskattningsår, då framställning om betalningsår, då framställning om betal statlig inkomstskatt för det beskattningssäkring görs. Finns inte ningssäkring görs. Finns inte behörig domstol enligt vad som nu behörig domstol enligt vad som nu sagts, prövas målet av länsrätten i sagts, prövas målet av den länsrätt det län där verkställigheten kan äga inom vars domkrets verkställigheten kan äga rum. rum. Behörig att föra det allmännas talan är den skattemyndighet som är belägen inom länsrättens domkrets. Vad som föreskrivs i 6 kap. 15 och 16 taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar i mål om betalningssäkring. Lag (1990:372). 36

35 4 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) Bilaga 2 Härigenom föreskrivs att 18 kap. 30 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall ha följande lydelse. Länsrätten i det län där fastigheten är belägen beslutar om besiktning på framställning av skattemyndigheten. (1993:1193). 18 kap. 30 Lag Den länsrätt inom vars domkrets fastigheten är belägen beslutar om besiktning på framställning av skattemyndigheten. (1993:1193). Lag 4 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 17 37

36 5 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) Härigenom föreskrivs att 36 socialtjänstlagen (1980:620) skall ha följande lydelse. Bilaga 2 Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte betalar godvilligt för ekonomisk hjälp som avses i 33 eller för kostnad som kommunen har haft enligt 34 första eller andra stycket, skall talan väckas hos länsrätten inom tre år från det kommunens kostnad uppkom. Talan väcks vid länsrätten i det län där den enskilde är bosatt. 36 Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte betalar godvilligt för ekonomisk hjälp som avses i 33 eller för kostnad som kommunen har haft enligt 34 första eller andra stycket, skall talan väckas hos länsrätten inom tre år från det kommunens kostnad uppkom. Talan väcks vid den länsrätt inom vars domkrets den enskilde är bosatt. Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom att återbetala kostnaden eller en del av denna kan antas bli ur stånd att klara sin försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga skäl talar mot bifall till ersättningsanspråket. 38

37 6 Förslag till lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. Bilaga 2 Härigenom föreskrivs att 13 lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. skall ha följande lydelse. Ansökan om förlängning av preskriptionstid enligt 7 eller 8 görs av den kronofogdemyndighet hos vilken målet om indrivning av fordringen är anhängigt. Mål om sådan förlängning prövas av länsrätten i det län där den sökande myndigheten har sin verksamhet. 13 Ansökan om förlängning av preskriptionstid enligt 7 eller 8 görs av den kronofogdemyndighet hos vilken målet om indrivning av fordringen är anhängigt. Mål om sådan förlängning prövas av den länsrätt inom vars domkrets den sökande myndigheten har sin verksamhet. Ansökningen skall ha kommit in till länsrätten före utgången av preskriptionstid som gäller enligt 3-6 eller 8. 39

38 7 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter Bilaga 2 Härigenom föreskrivs att 3 kap. 15 a lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha följande lydelse. En skriftlig begäran om befrielse från föreläggande att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling, skall ges in till länsrätten i det län där den enskilde är bosatt, tillsammans med föreläggandet och den begärda 3 kap. 15 a En skriftlig begäran om befrielse från föreläggande att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling, skall ges in till den länsrätt inom vars domkrets den enskilde är bosatt, tillsammans med föreläggandet och den begärda handlingen eller uppgiften. handlingen eller uppgiften. Om den reviderade begär att en handling skall undantas från revision skall handlingen, om beskattningsmyndigheten anser att den bör granskas, omedelbart förseglas och överlämnas till länsrätten. Länsrätten skall utan dröjsmål pröva om handlingen eller uppgiften skall undantas från kontrollen. Lag (1994:474). 40

39 8 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m. Bilaga 2 Härigenom föreskrivs att 8 lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m. skall ha följande lydelse. Frågor om utdömande av förelagt vite skall på begäran av statistiska centralbyrån prövas av länsrätten i det län där uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. 8 Frågor om utdömande av förelagt vite skall på begäran av statistiska centralbyrån prövas av den länsrätt inom vars domkrets uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. 41

40 9 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1339) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare Bilaga 2 Härigenom föreskrivs att punkterna 2 och 3 övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1339) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare skall ha följande lydelse. 2. Beslut som har fattats av skattemyndigheten med stöd av lagen (1991:1870) om överflyttande av arbetsuppgifter från Riksskatteverkets Sjömansskattekontor till Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län överklagas till Länsrätten i Göteborgs och Bohus län. 3. Ärenden som före ikraftträdandet överklagats hos Sjömansskattenämnden men inte avgjorts av nämnden före den 1 januari 1998 skall handläggas av Länsrätten i Göteborgs och Bohus län. 2. Beslut som har fattats av skattemyndigheten med stöd av lagen (1991:1870) om överflyttande av arbetsuppgifter från Riksskatteverkets Sjömansskattekontor till Skattemyndigheten i Västra Götalands län* överklagas till Länsrätten i Göteborg. 3. Ärenden som före ikraftträdandet överklagats hos Sjömansskattenämnden men inte avgjorts av nämnden före den 1 januari 1998 skall handläggas av Länsrätten i Göteborg. * Förutsatt att skattemyndigheten placeras i Göteborg 42

41 10 Förslag till lag om ändring i lagen (1985:206) om viten Härigenom föreskrivs att 6 lagen (1985:206) om viten skall ha följande lydelse. Bilaga 2 Frågor om utdömande av viten prövas av länsrätt på ansökan av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om detta har skett efter överklagande i frågan om vitesföreläggande, av den myndighet som har prövat denna fråga i första instans. Ansökan om utdömande görs hos länsrätten i det län där myndigheten är belägen. Vad som har sagts nu gäller dock ej i fall som avses i andra stycket eller 7. Frågor om utdömande av viten som har förelagts av regeringen prövas av länsrätten i Stockholms län på ansökan av justitiekanslern. 6 Frågor om utdömande av viten prövas av länsrätt på ansökan av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om detta har skett efter överklagande i frågan om vitesföreläggande, av den myndighet som har prövat denna fråga i första instans. Ansökan om utdömande görs hos den länsrätt inom vars domkrets myndigheten är belägen. Vad som har sagts nu gäller dock ej i fall som avses i andra stycket eller 7. Frågor om utdömande av viten som har förelagts av regeringen prövas av länsrätten i Stockholms län på ansökan av justitiekanslern. Frågor om utdömande av viten som har förelagts en part eller någon annan till fullgörande av en skyldighet i en rättegång eller i annat motsvarande förfarande prövas utan särskild ansökan av den myndighet som har utfärdat föreläggandet. 43

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324); SFS 2003:655 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Regeringens proposition 1993/94:151

Regeringens proposition 1993/94:151 Regeringens proposition 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen Prop. 1993/94:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 februari 1994 Carl Bildt Bo Lundgren (Finansdepartementet)

Läs mer

Jörgen Andersson (Civildepartementet)

Jörgen Andersson (Civildepartementet) Regeringens proposition 1995/96:224 Följdfrågor med anledning av den ändrade länsindelningen i Skåne m.m. Prop. 1995/96:224 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj

Läs mer

Lagrådsremiss. Förhandsbesked i punktskattefrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Förhandsbesked i punktskattefrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Förhandsbesked i punktskattefrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 mars 2001 Bosse Ringholm Anita Saldén Enérus (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Regeringens proposition 1994/95:27

Regeringens proposition 1994/95:27 Regeringens proposition 1994/95:27 Fortsatt reformering av instansordningen m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringens proposition 1994/95:27 Fortsatt reformering av instansordningen m.m.

Läs mer

Lagrådsremiss. Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 8 mars 2001 Bosse Ringholm Anita Saldén Enérus (Finansdepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:10

Regeringens proposition 1998/99:10 Regeringens proposition 1998/99:10 Ändringar i rättshjälpslagen Prop. 1998/99:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:9

Regeringens proposition 1996/97:9 Regeringens proposition 1996/97:9 Ny rättshjälpslag Prop. 1996/97:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:302 Utkom från trycket den 28 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 1998:319 Utkom från trycket den 12 juni 1998 utfärdad den 28 maj 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

CARL GUSTAF. Kungl. Maj:ts proposition nr 78 år 1974 Prop. 1974:78. Nr 78

CARL GUSTAF. Kungl. Maj:ts proposition nr 78 år 1974 Prop. 1974:78. Nr 78 Kungl. Maj:ts proposition nr 78 år 1974 Prop. 1974:78 Nr 78 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, m.m.; given den 15 mars 1974.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar; SFS 2009:773 Utkom från trycket den 7 juli 2009 utfärdad den 25 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395); SFS 2005:613 Utkom från trycket den 12 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen

Läs mer

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande Lag (SFS 1999:116 om skiljeförfarande Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får genom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän. Ett sådant avtal kan avse

Läs mer

Lagrådsremiss. Ett stärkt nämndemannainstitut. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Ett stärkt nämndemannainstitut. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Ett stärkt nämndemannainstitut Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 2 mars 2006 Leni Björklund Helena Swenzén (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:136

Regeringens proposition 2014/15:136 Regeringens proposition 2014/15:136 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Prop. 2014/15:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 2015 Margot Wallström

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2002 s. 668 (NJA 2002:83)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2002 s. 668 (NJA 2002:83) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2002 s. 668 (NJA 2002:83) Målnummer: Ö803-02 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2002-12-27 Rubrik: Lagrum: En fordran på TV-avgift har ansetts tillkomma det allmänna

Läs mer

Domstolsverkets författningssamling

Domstolsverkets författningssamling Domstolsverkets författningssamling ISSN 0347-5271 Ansvarig utgivare: Jörgen Nilsson DVFS 2010:2 Utkom från trycket den Domstolsverkets föreskrifter och allmänna råd för domstol, Kriminalvården, Migrationsverket,

Läs mer

Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10)

Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10) Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10) Bilaga 7 Justitieombudsmannen, Riksrevisionen, Högsta domstolen, Svea hovrätt Miljööverdomstolen, Nacka tingsrätt Fastighetsdomstolen

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:131

Regeringens proposition 2014/15:131 Regeringens proposition 2014/15:131 Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor Prop. 2014/15:131 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni

Läs mer

Regeringens proposition 1994/95:136 Överklagande av beslut enligt arbetsmiljölagen

Regeringens proposition 1994/95:136 Överklagande av beslut enligt arbetsmiljölagen Regeringens proposition 1994/95:136 Överklagande av beslut enligt arbetsmiljölagen Regeringens proposition 1994/95:136 Överklagande av beslut enligt arbetsmiljölagen Prop. 1994/95:136 Regeringen överlämnar

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) 204acb8f-45d1-495e-8bbb-77102cf28934 Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:118

Regeringens proposition 2013/14:118 Regeringens proposition 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet Prop. 2013/14:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars Jan Björklund Peter Norman (Finansdepartementet)

Läs mer

Rättegångsbalk (1942:740) [Fakta & Historik] SFS 1942:740 Källa: Rixlex. Utfärdad: 1942-07-18 FÖRSTA AVDELNINGEN. Uppdaterad: t.o.m.

Rättegångsbalk (1942:740) [Fakta & Historik] SFS 1942:740 Källa: Rixlex. Utfärdad: 1942-07-18 FÖRSTA AVDELNINGEN. Uppdaterad: t.o.m. SFS 1942:740 Källa: Rixlex Utfärdad: 1942-07-18 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:401 Rättegångsbalk (1942:740) [Fakta & Historik] FÖRSTA AVDELNINGEN Om domstolsväsendet 1 Kap. Om allmän underrätt 1 Tingsrätt

Läs mer

Förhandsbesked angående inkomstskatt borde inte ha lämnats i en fråga som enbart rör beräkningen av skatten.

Förhandsbesked angående inkomstskatt borde inte ha lämnats i en fråga som enbart rör beräkningen av skatten. HFD 2014 ref 74 Förhandsbesked angående inkomstskatt borde inte ha lämnats i en fråga som enbart rör beräkningen av skatten. Lagrum: 5 lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor I 65 kap. 5 inkomstskattelagen

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:70

Regeringens proposition 2007/08:70 Regeringens proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården Prop. 2007/08:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6686-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Femte avdelningen Om rättegången i hovrätt 49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:136

Regeringens proposition 2001/02:136 Regeringens proposition 2001/02:136 Redovisningen av Svenska kyrkans fastigheter i fastighetsregistrets inskrivningsdel Prop. 2001/02:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) 1 (7) YTTRANDE 2013-06-05 Dnr SU FV-1.1.3-0918-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) Betydelsen för den rättsvetenskapliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291); SFS 2013:86 Utkom från trycket den 12 mars 2013 utfärdad den 28 februari 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:156

Regeringens proposition 2011/12:156 Regeringens proposition 2011/12:156 Resningsförfarandet i brottmål återupptagande av förundersökning och rätt till biträde Prop. 2011/12:156 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:21

Regeringens proposition 2009/10:21 Regeringens proposition 2009/10:21 Ägande och förvaltning av hyreshus Prop. 2009/10:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet Ds 2006:21 Danmarksavtalen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:78

Regeringens proposition 2003/04:78 Regeringens proposition 2003/04:78 Prövningstillstånd för riksåklagaren i hovrätt och i Högsta domstolen Prop. 2003/04:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 4 mars 2004

Läs mer

Fråga om en ytterligare förlängning av preskriptionstid för skattefordringar varit påkallad från allmän synpunkt.

Fråga om en ytterligare förlängning av preskriptionstid för skattefordringar varit påkallad från allmän synpunkt. HFD 2014 ref 4 Fråga om en ytterligare förlängning av preskriptionstid för skattefordringar varit påkallad från allmän synpunkt. Lagrum: 7 och 8 lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 juli 2010 T 4990-07 KLAGANDE AL Ombud: Förbundsjurist RS MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna SAKEN Lönegaranti ÖVERKLAGADE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2011:328 Utkom från trycket den 12 april 2011 utfärdad den 31 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

En kommuns beslut om att parkeringsavgift inte ska tas ut för miljöbilar har ansetts strida mot lag.

En kommuns beslut om att parkeringsavgift inte ska tas ut för miljöbilar har ansetts strida mot lag. HFD 2014 ref 57 En kommuns beslut om att parkeringsavgift inte ska tas ut för miljöbilar har ansetts strida mot lag. Lagrum: 2 lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:122. Finsk, rödmärkt olja i motordrivna fordon. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1996/97:122. Finsk, rödmärkt olja i motordrivna fordon. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1996/97:122 Finsk, rödmärkt olja i motordrivna fordon Prop. 1996/97:122 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:202

Regeringens proposition 2008/09:202 Regeringens proposition 2008/09:202 Pensionsmyndigheten och dess verksamhet Prop. 2008/09:202 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Cristina

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:59

Regeringens proposition 1999/2000:59 Regeringens proposition 1999/2000:59 Avgiftssystemet i rättshjälpslagen Prop. 1999/2000:59 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 februari 2000 Göran Persson Laila Freivalds

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 99

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 99 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 99 Målnummer: 1218-99 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2002-10-14 Rubrik: Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldig i ett annat land

Läs mer

1. Lag om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial

1. Lag om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial LAGFÖRSLAG 1. Lag om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Räckvidd Beslut om frysning

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:66

Regeringens proposition 1998/99:66 Regeringens proposition 1998/99:66 En stärkt kommunal revision Prop. 1998/99:66 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Britta Lejon (Justitiedepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeisk skyddsorder; SFS 2015:642 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:129

Regeringens proposition 2015/16:129 Regeringens proposition 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar Prop. 2015/16:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2016 Stefan Löfven

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2000:1087 Utkom från trycket den 8 december 2000 utfärdad den 30 november 2000. Enligt riksdagens

Läs mer

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Civilutskottets betänkande 2013/14:CU34 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:225 Bättre förutsättningar för

Läs mer

LAGRÅ DET. Prop. 1997/98:33 Bilaga 2. Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1997-10-13

LAGRÅ DET. Prop. 1997/98:33 Bilaga 2. Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1997-10-13 LAGRÅ DET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1997-10-13 Närvarande: regeringsrådet Stig von Bahr, regeringsrådet Arne Baekkevold, justitierådet Edvard Nilsson. Enligt en lagrådsremiss den 25 september

Läs mer

DOM 2015-09-28 Meddelad i Malmö

DOM 2015-09-28 Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Avdelning 2 DOM 2015-09-28 Meddelad i Malmö Mål nr 9818-15 1 SÖKANDE Skatteverket Skattekontoret Malmö 205 30 Malmö MOTPART Nabil Fakhro, 860513-6574 Sularpsängen 113 247 91

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:111

Regeringens proposition 2006/07:111 Regeringens proposition 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Prop. 2006/07:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2007 Fredrik

Läs mer

1. INLEDNING...2 2. DELEGERING...2

1. INLEDNING...2 2. DELEGERING...2 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: 2003-01-07 5 Ansvarig: Kanslichef Revideras: Om behov finns, förtydligande av lagtext Följas upp: DELEGATION En redovisning

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:27

Regeringens proposition 2008/09:27 Regeringens proposition 2008/09:27 Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning Prop. 2008/09:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 september 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:127

Regeringens proposition 2008/09:127 Regeringens proposition 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Prop. 2008/09:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars

Läs mer

Lätt att göra rätt. om förmedling av brottsskadestånd. Betänkande av Utredningen om frivillig betalning av brottsskadestånd. Stockholm 2010 SOU 2010:1

Lätt att göra rätt. om förmedling av brottsskadestånd. Betänkande av Utredningen om frivillig betalning av brottsskadestånd. Stockholm 2010 SOU 2010:1 Lätt att göra rätt om förmedling av brottsskadestånd Betänkande av Utredningen om frivillig betalning av brottsskadestånd Stockholm 2010 SOU 2010:1 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713); SFS 2004:570 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:97

Regeringens proposition 1997/98:97 Regeringens proposition 1997/98:97 Polisens register Prop. 1997/98:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 12 mars 1998 Thage G Peterson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

10 Överklagande och omprövning

10 Överklagande och omprövning Överklagande och omprövning, Avsnitt 10 115 10 Överklagande och omprövning Rätt att överklaga Någon emot Överklagbarhet 10.1 Vem får överklaga Enligt ordalydelsen i 22 FL får beslut överklagas av den som

Läs mer

Övrigt: Lagen (2000:293) utgår genom SFS 2000:417. Rättelseblad (2001:500) har iakttagits. Rättelseblad (2001:1149) har iakttagits.

Övrigt: Lagen (2000:293) utgår genom SFS 2000:417. Rättelseblad (2001:500) har iakttagits. Rättelseblad (2001:1149) har iakttagits. Sekretesslag SFS nr: 1980:100 Utfärdad: 1980-03-20 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:941 Omtryck: SFS 1992:1474 Övrigt: Lagen (2000:293) utgår genom SFS 2000:417. Rättelseblad (2001:500) har iakttagits.

Läs mer

Lagrådsremiss. Domstolarnas handläggning av ärenden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Domstolarnas handläggning av ärenden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Domstolarnas handläggning av ärenden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 31 mars 2011 Beatrice Ask Helena Swenzén (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:146

Regeringens proposition 2000/01:146 Regeringens proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Prop. 2000/01:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 oktober 2008 B 1467-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RZ Ombud och offentlig försvarare: Advokat S-EO SAKEN

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(3) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2008:82 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivering av akter, återlämnande och gallring av handlingar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.; utfärdad den 8 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om lagen (1967:531) om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2000:226 Utkom från trycket den 9 maj 2000 utfärdad den 19 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 maj 2004 T 2411-02 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART AM Ombud: TE SAKEN Företrädaransvar ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätt,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:72

Regeringens proposition 2007/08:72 Regeringens proposition 2007/08:72 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, m.m. Prop. 2007/08:72 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2008 Fredrik

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Lagen om nationella minoriteter och minoritesspråk ersätter de två tidigare minoritetsspråkslagarna - lagen (1999:1175) om rätt att använda

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 maj 2016 Ö 6098-14 KLAGANDE UH MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Ombud: hovrättsassessorn TH Samma adress SAKEN Ersättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2011:189 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

DOM 2010-02-25 Jönköping

DOM 2010-02-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 DOM 2010-02-25 Jönköping Mål nr T 1666-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2009-05-19 i mål T 1867-08, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 1998:347 Utkom från trycket den 12 juni 1998 utfärdad den 4 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

1 Översikt över aktuella regler

1 Översikt över aktuella regler 1 Översikt över aktuella regler 19 1.1 Rättssäkerhet vid beskattning Rättssäkerhet är ett ständigt omdiskuterat och aktuellt tema inte minst inom beskattningen. Begreppet rättssäkerhet har inte någon klar

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (11) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 24

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:237

Regeringens proposition 2009/10:237 Regeringens proposition 2009/10:237 Ny delgivningslag Prop. 2009/10:237 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 juni 2010 Maud Olofsson Beatrice Ask (Justitiedepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:97

Regeringens proposition 2000/01:97 Regeringens proposition 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen Prop. 2000/01:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Göran Persson Lars Engqvist (Socialdepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:40

Regeringens proposition 2004/05:40 Regeringens proposition 2004/05:40 Ändringar i minerallagen Prop. 2004/05:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 oktober 2004 Göran Persson Ulrica Messing (Näringsdepartementet)

Läs mer

17. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),

17. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481), 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-26 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 13 mars 2003

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 3 maj 2016 KLAGANDE AA Advokatfirman S.J.P. Haglund AB Box 74 521 02 Falköping MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

4. Lagförslag i lagrådsremissen

4. Lagförslag i lagrådsremissen 4. Lagförslag i lagrådsremissen Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Härigenom förskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229) 1 dels att 7 kap. 3 14 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-09-11 LS 1307-0941 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3-10- 08 0 00 0 7 Yttrande över betänkandet Nämndemannauppdraget -

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:55

Regeringens proposition 2007/08:55 Regeringens proposition 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. Prop. 2007/08:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 februari 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Anspråket. Utredningen. Skatteverket har i ett yttrande hit med bifogade handlingar, avstyrkt bifall till AE:s anspråk.

Anspråket. Utredningen. Skatteverket har i ett yttrande hit med bifogade handlingar, avstyrkt bifall till AE:s anspråk. Ersättning av staten för ideell skada med 100 000 kr på grund av överträdelse av 2 kap. 7 andra stycket regeringsformen Beslutsdatum2015-11-13 Diarienummer6971-14-40 Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i passlagen (1978:302); SFS 2005:655 Utkom från trycket den 13 september 2005 utfärdad den 1 september 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om passlagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård; SFS 1998:603 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:26

Regeringens proposition 2014/15:26 Regeringens proposition 2014/15:26 Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott Prop. 2014/15:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 2014 Stefan

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:105

Regeringens proposition 2014/15:105 Regeringens proposition 2014/15:105 Arv i internationella situationer Prop. 2014/15:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 april 2015 Stefan Löfven Morgan Johansson

Läs mer

Regeringens proposition 1995/96:115

Regeringens proposition 1995/96:115 Regeringens proposition 1995/96:115 En ny lag om domstolsärenden Prop. 1995/96:115 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 november 1995 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 I STOCKHOLM JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 I STOCKHOLM JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Skatteverket MOTPART Christian Nissen Riisberg, 740516-5635 Engelbrektsgatan 19,4 tr 114 32

Läs mer