A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå"

Transkript

1 Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut Diarienummer VERK 2011/472 Rubrik Ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Bakgrund En ny alkohollag trädde i kraft den 1 januari 2011 (2010:1622). Den innebar att tillståndskravet för handel med teknisk sprit slopades och istället kopplades en rätt att bedriva handel med teknisk sprit till reglerna om godkännande av upplagshavare i 9 lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Även reglerna om godkännande som skattebefriad förbrukare enligt 31 e nämnda lag är aktuell för rätten att köpa teknisk sprit. Handel med teknisk sprit som är fullständigt denaturerad är fri. Till skydd för människors liv och hälsa får ytterligare regler kring produkternas denaturering sättas upp, det gäller även den sprit som är fullständigt denaturerad. Fram till den 1 januari 2011 gällde Läkemedelsverkets föreskrifter där det fanns detaljerade bestämmelser om denatureringar. Vid den prövning som tidigare gjordes vid det tillståndsförfarande som Läkemedelsverket ansvarade för, kunde produkter prövas i varje enskilt fall och därigenom fanns en möjlighet att avgöra hur stor risken var för att produkten skulle kunna missbrukas och vilken denaturering som vore lämplig i det enskilda fallet. Av proposition 2009/10:125, s. 124 framgår att regeringens avsikt är att trots att tillståndsplikten tas bort ska den tekniska spriten även fortsättningsvis vara så starkt denaturerad som möjligt och att föreskrifter om denaturering och när sådan kan underlåtas ska tas fram av Statens folkhälsoinstitut. Där framgår också att dessa föreskrifter kan ta sitt ursprung i Läkemedelsverkets tidigare gällande föreskrifter på området. Statens folkhälsoinstitut är ny tillsynsmyndighet efter Läkemedelsverket och har bemyndigande att föreskriva om denaturering, samt i vilka fall denaturering kan underlåtas, vilka som utöver de som anges i alkohollagen som ska få köpa teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad och om kontrollbolag. Institutet får även föreskriva om handel i övrigt med teknisk sprit om det skulle visa sig nödvändigt för att skydda människors liv och hälsa, liksom att föreskriva om vilka uppgifter som de som bedriver verksamhet enligt alkohollagen ska lämna för att myndigheten ska kunna bedriva tillsyn enligt 9 kap. 1, (se alkoholförordningen (2010:1636) 4 ). Statens folkhälsoinstitut har efter lagändringen tidigare meddelat en föreskrift om teknisk sprit (FHIFS 2011:1) som trädde ikraft den 21 april I samband med den genomfördes två remissomgångar. I första remissomgången fanns även förslag som omfattade alkoholhaltiga preparat med. Bakgrunden är att det vid första remissförfarandet fanns förslag på bestämmelser som angav hur teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat skulle vara denaturerade, dvs. tekniska regler i enlighet med direktiv 98/34/EG. Eftersom tekniska regler ska anmälas till Kommissionen gjorde Statens folkhälsoinstitut efterhand bedömningen att det var angeläget att snabbt få en gällande föreskrift angående teknisk sprit på plats och beslutade därför att ta bort bl.a. bestämmelserna kring denaturering varefter en ny remissomgång genomfördes. Därefter beslutade Statens folkhälsoinstitut nu gällande föreskrift FHIFS 2011:1 om teknisk sprit. 1 (8)

2 Vid utformning av aktuell föreskrift har Statens folkhälsoinstitut företagens administrativa kostnader i åtanke. Problemet och vad Statens folkhälsoinstitut vill uppnå Efter det att ovan nämnda tillståndskrav avskaffades saknas tydliga regler om hur denaturering m.m. ska ske. Syftet med nu föreliggande förslag till ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om teknisk sprit är att se till att det för branschen framgår tydligt på vilket sätt teknisk sprit ska vara denaturerad, samt att skyddet för människors liv och hälsa ska säkerställas trots att tillståndskravet är borta. I 6 kap. 3 alkohollagen skrivs att teknisk sprit som ska användas eller säljas inom landet och som inte är fullständigt denaturerad enligt 1 andra stycket, ska vara denaturerad på ett sätt som så långt möjligt hindrar förtäring av spriten utan att hindra den avsedda användningen. Som konstaterats ovan saknas i nu gällande föreskrift bestämmelser om hur teknisk sprit ska vara denaturerad. Det förslag om ändring i föreskrift FHIFS 2011:1 som nu är aktuell för remiss är tänkt att, i enlighet med bemyndigandet i 6 kap. 10 alkohollagen, reglera detta. Statens folkhälsoinstitut bedömer att tydliga regler om denaturering gör det enklare och rättssäkrare för företagen. Avsaknaden av tydliga regler innebär att företagen kan göra olika bedömningar. Det kan då få konsekvenser dels för folkhälsan, dels för företagen som riskerar att drabbas av ingripanden för att inte ha följt alkohollagens bestämmelser. För att ta reda på vad som gäller måste företagen kontakta tillsynsmyndigheten vilket både är kostsamt och tidskrävande. Förutom de nya reglerna om denaturering har ändringar gjorts i 8 paragrafer, oftast i mindre omfattning. I några av dem är ändringarna av redaktionell karaktär, i andra innebär de en ändring i sak (4 st.) Här kan nämnas att en rätt för polismyndigheter att köpa teknisk sprit för sin verksamhet införts i 1. Orsaken till detta är att dessa, precis som skolorna, är en avgränsad kategori användare som annars skulle behöva ansöka om dispens vilket skulle innebära en administrativ börda både för de enskilda användarna och för institutet. En specificering och begränsning av vilken typ av denaturerad teknisk sprit som näringsidkare som behöver små mängder i sin verksamhet får köpa har tillkommit i 1 vilket endast är ett förtydligande. När det gäller anmälan ska även ändring av verksamheten anmälas enligt 2. Detta för att myndigheten ska kunna uppfylla tillsynsansvaret. Ett förtydligat krav på tillhandahållande av dokument för kontrollbolag i 6 har förts in efter att det framkommit att dessa inte sällan saknas vid själva anläggningen vilket försvårar, och i vissa fall omöjliggör kontrollbolagens arbete. Omfattningen av den förvaring som kontrollbolag ska kontrollera enligt 10 har gjorts neutral i förhållande till på vilket sätt spriten förvaras. Tidigare begränsades kontrollansvaret till själva lagerlokalen. Eftersom teknisk sprit idag i stor utsträckning förvaras på andra sätt än i lokaler har bestämmelsen utökats till all typ av förvaring. Ändringarna i 6 och 10 innebär i praktiken ingen skillnad vad gäller krav på företagen, kontrollbolagen kontrollerar redan idag all typ av förvaring och i kontrollen ingår kontroll av dokumentation. Förslaget innehåller förutom en bestämmelse om förvaring i 16 även en bestämmelse om ömsesidigt erkännande och en bestämmelse som ger Statens folkhälsoinstitut möjlighet att ge dispens från föreskrifterna. 2 (8)

3 Statens folkhälsoinstitut vill med de föreslagna bestämmelserna uppnå följande: * Förutsägbarhet * Gott skydd för folkhälsan * Rättsäkerhet * En effektiv tillsyn 2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd Alternativ lösning: Att Statens folkhälsoinstitut inte utfärdar några föreskrifter som innehåller regler om denaturering och förvaring eller de övriga ändringar som föreslås. Statens folkhälsoinstitut bedömer att alternativet att även fortsättningsvis enbart ha den generella bestämmelsen om denaturering som finns i alkohollagen skulle lämna för stort tolkningsutrymme för de enskilda företagen. De skulle omedvetet riskera att bryta mot alkohollagens regler genom att den denaturering de valt inte är tillräcklig. Detta skulle i sin tur kunna innebära stora risker för människors liv och hälsa. Vidare skulle ett system där branschen själv avgör vilka denatureringar som ska användas också kunna innebära stora skillnader i hur produkter med liknande användningsområde är sammansatta och i slutänden konkurrensmässiga skillnader för företagen. De företag som redan är i branschen och sedan tidigare känner till Läkemedelsverkets tidigare föreskrifter kommer att ha fördel gentemot de företag som nyetableras. Men framför allt skulle det folkhälsomässiga skyddet riskera att bli enbart reaktivt istället för att också vara förebyggande vilket institutet inte anser vara rimligt. En relevant frågeställning är hur det har fungerat från den nya alkohollagens ikraftträdande och fram till idag utan tillståndskrav och detaljerade bestämmelser om denaturering i föreskrifter. Statens folkhälsoinstituts bedömning är att företagen har haft stort behov av kontakt med institutet för att få klarhet i om vilka regler som gäller. De har därefter, efter rekommendation från institutet, kunnat fortsätta att uppfylla de krav som Läkemedelsverket tidigare ställde genom föreskrifter och beslut i enskilda ärenden. Detta för att förenkla för företagen. Statens folkhälsoinstitut gör bedömningen att det inte är hållbart i längden att använda sig av gamla beslut som fattats enligt en lagstiftning som inte längre gäller. Tydliga regler om denaturering gör det enklare och rättssäkrare för både företagen och allmänheten. Av 11 kap. 8 alkohollagen framgår att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat i strid med föreskrifter om denaturering meddelade med stöd av 6 kap döms till böter. Även detta är ett argument för att tydliga regler om denaturering och anmälan ska finnas i föreskrifter. Alternativt kan företagen även fortsättningsvis ställa frågor till Statens folkhälsoinstitut vid varje tillfälle som då har att ta ställning till denatureringar i enskilda fall. Det liknar då närmast det tillståndsförfarande vilket regeringen beslutat att avskaffa. Utan detaljerade föreskrifter på området kommer inte företagen (och andra) att få någon närmare vägledning om hur teknisk sprit ska vara denaturerad, utöver vad som anges i 6 kap. 3 alkohollagen. Att Statens folkhälsoinstitut ska föreskriva om denaturering är därför enligt myndighetens bedömning oundvikligt. Vad gäller alternativa lösningar till övriga nya bestämmelser konstaterar Statens folkhälsoinstitut följande. Den utökade anmälningsplikten i 2 behandlas i avsnitt 8. Vad gäller de ändringar som föreslås i bestämmelserna om kontrollbolag i 6 och 10 utgör de förtydliganden av de krav som gäller vid anlitande av kontrollbolag. Statens folkhälsoinstitut har fått signaler vid samråd med branschen om att osäkerhet råder hos vissa företag vad gäller kraven enligt 6. Risk finns att osäkerheten skulle bestå om ändringen inte genomförs. Om 3 (8)

4 ändringen i 10 inte görs blir det mindre tydligt för företagen att det är all typ av förvaring som omfattas av bestämmelsen. Bestämmelsen om förvaring i 16 är allmänt hållen och bör överensstämma med företagens eget intresse. Det rör sig om produkter som är stöldbegärliga och som kan missbrukas. Slutligen ska påpekas att förslaget innehåller en bestämmelse om ömsesidigt erkännande samt en bestämmelse som ger Statens folkhälsoinstitut möjlighet att ge dispens från bestämmelserna i föreskriften. För dessa redovisas inga alternativ. 3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen De som i första hand berörs av regleringen är näringsidkare som handlar med teknisk sprit. Även skolor och andra inom offentlig sektor som använder teknisk sprit berörs. 4. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen Kostnadsmässiga konsekvenser av bestämmelsen om anmälan, 2 En bestämmelse om anmälan finns i nu gällande föreskrift. Den föreslås nu få ändrad lydelse innebärande att även ändringar i verksamheten ska anmälas. Enligt Statens folkhälsoinstituts bedömning medför ändringen ingen ökad kostnad för företagen förutom för deras administrativa kostnader. De administrativa kostnaderna redovisas i avsnitt B 8. Kostnadsmässiga konsekvenser av förslaget angående kontrollbolagen, 6 och 10 Regleringen innebär i praktiken ingen skillnad för företagen då kontrollen utövas på detta sätt sedan tidigare. Förslaget bedöms därför inte medföra ökade kostnader. Kostnadsmässiga konsekvenser av förslaget angående förvaring, 16 Föreslagen bestämmelse innehåller inga detaljerade krav. Rimligen förvarar företagen redan idag den tekniska spriten på ett säkert sätt för att förhindra stöld och att spriten förstörs eller kommer i orätta händer. Kostnadsmässiga konsekvenser av förslaget till denatureringsbestämmelser, h Som konstaterats ovan (och i tidigare konsekvensutredningar från Statens folkhälsoinstitut) innebar införandet av nu gällande alkohollag kostnadsmässiga lättnader för branschen eftersom det tidigare gällande tillståndskravet togs bort. Statens folkhälsoinstitut anser att de bestämmelser som myndigheten nu föreslår, med några mindre förändringar, till största delen är de som utvecklats och gällt under Läkemedelsverket tid som tillstånds- och tillsynsmyndighet. Institutet har i samråd med myndigheter och delar av branschen presenterat förslagen till denatureringsbestämmelser, (se vidare under rubriken Samråd ). Företagen har även uppmanats att återkomma med synpunkter på vilka eventuella konsekvenser införandet av de nu föreslagna föreskrifterna kan komma att få för verksamheten. I stort sett inga synpunkter har kommit in till institutet. Statens folkhälsoinstitut gör därför bedömningen att de föreslagna bestämmelserna om denaturering inte innebär några ökade kostnader för företagen eftersom de redan används. 4 (8)

5 Kostnadsmässiga konsekvenser av övriga föreslagna förändringar i föreskrifterna Övriga föreslagna förändringar bedöms inte innebära ökade kostnader för företagen. Kostnadsmässiga konsekvenser av alternativa förslag Om inga ändringar görs i nuvarande föreskrifter kommer det inte finnas bestämmelser om bl.a. denaturering. Det skulle rimligen fortsätta medföra kostnader för företagen att utreda vilken denaturering som uppfyller alkohollagens krav och att ställa frågor till Statens folkhälsoinstitut. Även kostnader för böter och administrativa sanktioner skulle kunna tillkomma för företagen. 5. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Föreskrifterna har skickats till Kommerskollegium för vidaresändning till Kommissionen eftersom de innehåller tekniska regler och därför ska anmälas enligt direktiv 98/34/EG. Svar därifrån väntas efter att frysningstiden gått ut om tre månader. Det pågår ett arbete inom EU med att ta fram gemensamma denatureringsbestämmelser. Statens folkhälsoinstitut har lämnat yttranden som finns att läsa på vår hemsida (Institutets remissvar avseende EU-gemensam denatureringsmetod för fullständigt respektive delvis denaturerad alkohol med Dnr VERK 2011/505 och VERK 2012/83 samt VERK 2012/145). 6. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser Den avgörande förändringen i förslaget är reglerna om denaturering. Som tidigare konstaterats är föreslagna regler i stort sett en överföring av de regler som fanns i Läkemedelsverkets tidigare föreskrift på området samt en kodifiering av tidigare gällande praxis som är väl känd för företagen. Statens folkhälsoinstitut bedömer därför att det är en fördel ju tidigare de träder i kraft. Som en speciell informationsinsats kommer institutet att informera om ändringarna i föreskriften via hemsidan. På hemsidan finns en möjlighet att prenumerera på information som är relevant. Statens folkhälsoinstitut kommer vid behov att skriva vägledningar. B Företag Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett. Markera med x ( ) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. 5 (8)

6 Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i avsnitt B. (x ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkterna i avsnitt B. 7. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen Ca 3000 företag berörs inom många olika branscher. Bland dem kan nämnas olje- kosmetika-, färg-, läkemedels- livsmedels- och kemikalieindustri. Företagen varierar i storlek från enmansföretag till stora koncernbolag. Företag som säljer, inför, importerar och köper teknisk sprit berörs. 8. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader. Anmälan: Enligt 2 i förslagna föreskifter ska den som säljer, för in eller importerar teknisk sprit, (cirka 30 st. företag) även anmäla ändringar i verksamheten. Statens folkhälsoinstitut har frågat12 slumpvis utvalda företag som representerar olika typer av verksamheter hur lång tid en anmälan tar att fylla i, hur stor den administrativa timkostnaden är för dem och hur lång tid de bedömer att en ändringsanmälan skulle ta. Fem svar inkom till myndigheten. Anmälan angavs ta mellan 2-10 timmar, kosta kr per timme och ändring behöva göras 0,3-2 ggr per år. Kostnaden per år beräknades för varje företag och en genomsnittlig kostnad för alla företagen beräknades till cirka kr per år. Multiplicerat med totala antalet företag ger det en uppskattad total administrativ kostnad för regleringen på kr (30 x 3 262) per år. Ett av företagen skrev förutom svaren på frågorna, att anmälan i nuläget inte utgör en nämnvärd belastning Denaturering: Regleringen innebär att företagen behöver avsätta tid för att ta del av föreskrifterna för att förvissa sig om vilka denatureringar som får användas till ett visst användningsområde samt i vilka fall denaturering får underlåtas. Arbetet bedöms bara behöva göras en gång per användningsområde för de företag som enbart använder teknisk sprit för eget bruk. Tidsåtgången för detta uppskattas till högst 30 minuter per företag. Timkostnad har beräknats utifrån genomsnittlig timkostnad för de företag som svarade på frågor gällande anmälan enligt ovan, cirka 568 kr. Kostnad: ½ timkostnad (284 kr) x antal företag (3000)= kr. Säljande företag kan behöva kontrollera denatureringsbestämmelserna åtminstone en gång per kund, i alla fall den närmsta tiden efter att föreskrifterna börjat gälla, i samband med att de i enlighet med alkohollagen ska förvissa sig om att spriten inte används på otillåtet sätt. Kostnaden kommer att variera stort beroende på antal kunder och användningsområden. Genomsnittlig kostnad beräknas till ½ timkostnad (284 kr) per kund. Den reella kostnadsökningen för företagen bör dock bli betydligt mindre än vad som sägs ovan, eftersom företagen i dagsläget behöver kontakta myndigheten för att få veta om en viss denaturering är tillräcklig för ett visst ändamål eller om denaturering får underlåtas, alternativt jämföra med vad som var godkänt enligt Läkemedelsverkets bedömning. Det borde enligt Statens folkhälsoinstituts bedömning i många fall ta ungefär lika lång tid som att kontrollera 6 (8)

7 denatureringskraven gentemot föreskrifterna. Det faktum att regleringen i praktiken inte medför någon förändring för många kunder med avseende på vilken typ av sprit de kommer att köpa för ett visst ändamål jämfört med tidigare borde också bidra till att minska tidsåtgång och administrativa kostnader. I övrigt bedöms inte regleringen innebära administrativa kostnader för företagen. 9. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen Ändringarna i 1, 2, 5, 6 och 10 samt införandet av 16 om förvaring bedöms inte innebära några kostnader eller nödvändiga förändringar i verksamheten för företagen. Denaturering av teknisk sprit innebär en kostnad i form av de denatureringsmedel som måste köpas in och tillsättas. Kraven som ställs i föreskrifterna verkar alltså medföra en ökad kostnad för företagen, men gör i praktiken inte det jämfört med tidigare. Kraven på denaturering ställdes redan när tillstånd från Läkemedelsverket krävdes för handel med teknisk sprit. Sedan 1 januari 2011 ställs också krav på denaturering enligt 6 kap. 3 alkohollagen. Denaturering av teknisk sprit har alltså pågått kontinuerligt. Då kraven på denaturering respektive underlåtelse av denaturering i föreskrifterna också överensstämmer med Läkemedelsverkets tidigare krav bedömer Statens folkhälsoinstitut att regleringen inte medför ökade kostnader av annat slag än administrativa. 10. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen Statens folkhälsoinstitut gör bedömningen att regleringen inte kommer att påverka konkurrensförhållandena för företagen. 11. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen Regleringen kommer att påverka företagen positivt på så sätt att kraven på denaturering av teknisk sprit blir tydligare och det blir därmed enklare för företagen att förvissa sig om att de följer alkohollagens krav, utan att de behöver ta kontakt med myndigheten. Mer detaljerade krav än vad som framgår av alkohollagen efterfrågas idag av många företag. Särskilt för företag som säljer teknisk sprit blir det enklare att följa kraven som uttrycks i alkohollagens 6 kap. 3 och 4. Förtydligandet i 1 2 st. p. 3 i föreskrifterna gör det också lättare för företagen att veta vilken typ av teknisk sprit de har rätt att köpa utöver vad som anges i 6 kap. 5 alkohollagen. Även regleringen rörande anmälan, redovisning, kontrollbolag och förvaring i föreskrifterna gör kraven tydligare för företagen. 7 (8)

8 12. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning Statens folkhälsoinstitut ser inte att någon särskild hänsyn skulle behöva tas för små företagare. De som handlar med små mängder har redan tillgodosetts genom mildare reglering, t.ex. vad gäller krav på anlitande av kontrollbolag och rätt för vissa att köpa teknisk sprit i små mängder utöver vad som anges i 6 kap. 5 alkohollagen. C Samråd 13. Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd Möte med referensgrupp bestående av både andra myndigheter, branschorganisationer, kontrollbolag och enskilda införare/importörer och säljare har hållits den 16 februari Inbjudan till mötet sändes den 21 december Material som utgjorde underlag för mötet (utkast till föreskrifterna samt mall för konsekvensutredning) sändes till de inbjudna inför mötet. Deltagarna uppmuntrades att lämna synpunkter även på konsekvensutredningens kommande innehåll och gavs tillfälle att komma in med dessa även vid senare tillfälle. De kommentarer på föreskrifterna som framkom på mötet har Statens folkhälsoinstitut diskuterat och till vissa delar tagit hänsyn till vid utformandet av utkastet av föreskrifterna som nu sänds på remiss. Några synpunkter på konsekvensutredningens kommande innehåll har inte lämnats. D Kontaktperson 14. Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor Bo Granath Verksjurist Ann-Sofie Pettersson Kemist (8)

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12 Dnr. 1 31 280766-15/111, 1 31 280775-15/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare (SKVFS 2015:X) och förslag till föreskrifter om identifikationsnummer

Läs mer

* Skatteverket 1(7) KONSEKVENSUTREDNING

* Skatteverket 1(7) KONSEKVENSUTREDNING * Skatteverket 1(7) Konsekvensutredning för Skatteverkets föreskrift om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING 2014-10-20 Dnr 3.4.16-9853/14 Samordningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning H 15

Konsekvensutredning H 15 Konsekvensutredning H 15 av s föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 2 Konsekvensutredning H 15 Titel: Konsekvensutredning H 15 Utgivare:, maj 2015 Dnr:

Läs mer

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor)

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor) ...-,,,_...- A R B E T S M I L J Ö VERKET REMISS Datum Vår beteckning 2015-02-11 RT 2014/107222 Sid 1 (1) Enheten för teknik Stefan Nygård, 010-730 98 59 arbetsmiljoverket@av.se Förslag till föreskrifter

Läs mer

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension 2013-05-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-1288 Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå samhällsskydd och beredskap Konsekvensanalys 1 (6) Farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211/076 808 3311 shulin.nie@msb.se Konsekvensutredning för förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

Läs mer

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär.

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär. samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (13) Rättsenheten Kim Reenaas 010-240 50 66 kim.reenaas@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter

Läs mer

Statens Jordbruksverk

Statens Jordbruksverk Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-7986/12 Konsekvensutredning på grund av ändringar av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd Statens

Läs mer

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå 1(7) 2014-11-29 Dnr: 6.6.16-5844/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

Läs mer

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1 (5) Promemoria Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1. Inledning Denna promemoria handlar

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring 1 (6) Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring Förslaget i korthet Ändringarna av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2)

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Konsekvensutredning. Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950)

2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Konsekvensutredning. Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950) 2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet Konsekvensutredning Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950) xx 2014-12-08 2 (21) Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys Naturvårdsverket 2013-11-19 Diarienummer NV-04894-13 Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets nationalparker

Läs mer

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-03-01 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

PM Agneta Rapp Datum Dnr 010-574 61 50 2014-01-30 131 266997-13/111

PM Agneta Rapp Datum Dnr 010-574 61 50 2014-01-30 131 266997-13/111 * Skatteverket 1(20) Föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs 1 SAMMANFATTNING... 2 2 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OM TILLSYNEN ÖVER ATT SKATTEPLIKTIGA ALKOHOL-

Läs mer

Förslag om förbud mot starka laserpekare

Förslag om förbud mot starka laserpekare 2012-04-25 Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Handläggare: Tomas Löfgren Telefon: +46 8 799 43 49 Vår referens: SSM2012-1795 Förslag om förbud mot starka laserpekare Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel REMISS 1 (7) Området för strategisk utveckling och stöd Juridiska avdelningen Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel 1. Bakgrund Livsmedelsverket har tidigare remitterat ett förslag

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om lasrar och IPL

Konsekvensutredning av förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om lasrar och IPL Sida: 1/18 KONSEKVENSUTREDNING Datum: 2010-10-27 Vår referens: SSM 2010/1032 Konsekvensutredning av förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om lasrar och IPL 1. Inledning 1.1 Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser; C:\Users\evhi01\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\8AAMCEQB\konsekvensutredning 41.docx Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson

Läs mer

Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013

Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 1 (16) REMISS Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 1. Bakgrund 2. Upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:14) om särskilda

Läs mer

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen och i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen och i skogsvårdsförordningen (1993:1096) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter Promemoria Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter I juni 2011 fick en utredare i uppdrag att se över vissa frågor om prissättning, tillgänglighet

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-09-04 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. EG:s förordning om förbud mot utsläppande på

Läs mer

REMISS Sida 1(5) Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432

REMISS Sida 1(5) Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432 REMISS Sida 1(5) Datum Beteckning Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432 Enligt sändlista Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37)

Läs mer

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Datum 2015-05-27

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Datum 2015-05-27 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten

Läs mer

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften.

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften. 2016-10-13 Diarienummer 3.6.16-7754/16 Rubrik Konsekvensutredning avseende Statens jordbruksverk föreskrifter (2017:XX) om ändring i föreskrifterna (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Läs mer

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9)

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Avdragsrätt vid representation Januari 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås ändringar av rätten till avdrag för representation

Läs mer

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 AN-2015/533.734 1 (2) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till föreskrifter

Läs mer

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Användningen av kreditbetyg i riskhantering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 februari 2014 Peter Norman Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning 2012-03-06 TFS 2012-644 Handläggare Lars Carlsson Skatte- och avgiftsavdelningen Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Tivedens nationalpark konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Tivedens nationalpark konsekvensanalys Naturvårdsverket 2015-07-30 Diarienummer NV-8544-12 Översyn av föreskrifter för Tivedens nationalpark konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Förutsättningarna i Tivedens

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Enligt sändlista 2013-06-05 1(2) Dnr 30-2013:3243

Enligt sändlista 2013-06-05 1(2) Dnr 30-2013:3243 MISSIV Enligt sändlista 2013-06-05 1(2) Dnr 30-2013:3243 Skolinspektionens förslag till ändring i Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om betygsrätt för vuxenutbildning (SKOLFS 2011:155) Bestämmelser

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Alkoholreklam i tryckta skrifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 februari 2003 Morgan Johansson Björn Reuterstrand (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Stockholm den 11 maj 2012

Stockholm den 11 maj 2012 R-2012/0268 Stockholm den 11 maj 2012 Till Miljödepartementet M2011/3865/R M2012/113/R M2012/1005/R Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 januari 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över

Läs mer

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Avdelningen för konsumenträtt Tor Ny 016-16 27 19 tor.ny@ei.se Svensk Energi 101 53

Läs mer

Kontrollköp av folköl och tobaksvaror 2015-12-16

Kontrollköp av folköl och tobaksvaror 2015-12-16 Kontrollköp av folköl och tobaksvaror 2 Upplägg Introduktion Vad är kontrollköp, varför kontrollköp? Författningsreglerad metod! Regeringsuppdrag; Utbildnings- och informationsinsats Stödmaterial i arbetet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 204/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 12 i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

Nya bestämmelser om alkoholskatt

Nya bestämmelser om alkoholskatt NYHETSBREV 2001:2 punktskatter Nya bestämmelser om alkoholskatt Försäkranssystemet upphör den 1 oktober 2001 och ersätts av godkännande som skattebefriad förbrukare. Skattskyldighetens inträde för upplagshavare

Läs mer

T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-02-28. Rökförbud i restauranger och andra serveringsmiljöer

T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-02-28. Rökförbud i restauranger och andra serveringsmiljöer Socialtjänstförvaltningen T ILLSTÅNDSENHETEN Handläggare: Ann Hilmersson Tfn: 08-508 25 042 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-02-28 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-03-15 DNR 106-79-2005 Till Socialtjänstnämnden Rökförbud

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-24 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 6 februari

Läs mer

Konsekvensutredning. Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer. Boverket

Konsekvensutredning. Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer. Boverket Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket Titel: Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

14 kap 6 : ordet endast i ändringsförslaget bör skrivas kursivt.

14 kap 6 : ordet endast i ändringsförslaget bör skrivas kursivt. Bilaga 2 14 kap 6 : ordet endast i ändringsförslaget bör skrivas kursivt. 4 3 Ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel får inte föras in till Sverige från ett land utanför Europeiska unionen eller

Läs mer

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Avdelningen för regler och behörighet Gastón Fernández Palma gaston.fernandez-palma@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning förslag till ändring

Läs mer

Remiss EU-kommissions förslag till produktsäkerhetspaket i form av förordning om allmän produktsäkerhet samt förordning om marknadskontroll

Remiss EU-kommissions förslag till produktsäkerhetspaket i form av förordning om allmän produktsäkerhet samt förordning om marknadskontroll Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2012-02-21 Ju2013/1320/KO UD2012/41590/FIM ju.registrator@regeringskansliet.se ud.registrator@regeringskansliet.se anders.bagge@regeringskansliet.se

Läs mer

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41)

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) 1(6) Beredningsdatum 2014-09-26 Arbetsmarknadsdepartementet Ulrika Hagström 103 33 Stockholm +46 70-555 1220 ulrika.hagstrom@tco.se Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) A 2014/2355/DISK

Läs mer

Yttrande gällande slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71 ), ert dnr S2015/04694/FST

Yttrande gällande slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71 ), ert dnr S2015/04694/FST inspektionen för vård och omsorg 2015-11-24 Dnr 10.1-23692/2015 1(8) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Monica Jacobson monica.jacobson@ivo.se Socialdepartementet Yttrande gällande slutbetänkande

Läs mer

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) 1(7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Lena Orpana 0704819107 lena.orpana@tco.se Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) Yttrande TCO har beretts

Läs mer

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport 2013:2 Utvecklingscentrum Malmö Januari 2013 2 1 Sammanfattning... 3 2 Arbetets bedrivande... 4 2.1 Projektorganisation... 4 2.2

Läs mer

2008-05-15 A/2008/969/ARM

2008-05-15 A/2008/969/ARM 2008-05-15 A/2008/969/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generaldirektören Nikolaus G. van der Pas, GD Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter B-1049

Läs mer

Yttrande över Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Yttrande över Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP Remissvar Sida 1(6) Diarienr 1.6-82/2015 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson t.f. VD Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för IT politik 103 33 Stockholm Kompletterande yttrande

Läs mer

Departementspromemorian Godkännande av motorfordon m.m., Ds 2008:8

Departementspromemorian Godkännande av motorfordon m.m., Ds 2008:8 YTTRANDE Rättssekretariatet Datum Dnr Torgny Johansson 2008-06-03 TV0-2008-255 Tel. 040-6613075 Ert datum Er referens torgny.johansson@tullverket.se 2008-03-19 N2008/2346/TR Näringsdepartementet 103 33

Läs mer

Remiss. Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel

Remiss. Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Remiss Rättsenheten Frida Nylén Datum: 2015-02-27 Dnr: 3.1-2015-012600 Enligt sändlista Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Härmed

Läs mer

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 INNEHÅLL MIFID 2 Bakgrund 2 Tidsplanen för MiFID 2 Finansinspektionens arbete med MiFID 3 Värdepappersföretagens arbete med MiFID 3 NYA TILLSTÅNDSPLIKTIGA

Läs mer

FÖRSTÄRKT SKYDD FÖR ARBETSTAGARE MED ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING OCH VIKARIAT Departementspromemoria (Ds 2012:25)

FÖRSTÄRKT SKYDD FÖR ARBETSTAGARE MED ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING OCH VIKARIAT Departementspromemoria (Ds 2012:25) Dokument Sida YTTRANDE 1 (6) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/samuel Engblom 2012-09-24 Direkttel: 08-782 91 37 E-post: samuel.engblom@tco.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM FÖRSTÄRKT

Läs mer

Synpunkter paragraf för paragraf. 3 Ersätt ordet uppkommer till kan uppkomma. andra stycket.

Synpunkter paragraf för paragraf. 3 Ersätt ordet uppkommer till kan uppkomma. andra stycket. Er beteckning 2015/015968 Arbetsmiljöverket 11219 Stockholm Remissvar Förslag till föreskrifter om elektromagnetiska fält samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Medlemsorganisationerna inom

Läs mer

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4 UTKAST Vägledning till 5 kap. 8 a Läkemedelverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel Postadress/Postal

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:23 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/169 Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Box 516 101 30 Stockholm

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr /

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr / Skatteverket 1(6) Dnr 131 392952-12/111 Konsekvensutredning enligt förordningen ( 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning A Allmänt 1 BESKRIVNING AV PROBLEMET De förenklade ledsagardokumenten

Läs mer

Kommittédirektiv. Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll. Dir. 2011:87

Kommittédirektiv. Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll. Dir. 2011:87 Kommittédirektiv Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll Dir. 2011:87 Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda och

Läs mer

Konsekvensutredning 2010-08-30

Konsekvensutredning 2010-08-30 Konsekvensutredning 2010-08-30 Diarienummer 2010-4106 Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om aerosolbehållare 1 Problembeskrivning I vissa av EU:s medlemsstater har det

Läs mer

Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning

Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning Tobakslagen (1993:581) Tillsyn 19 a Den omedelbara tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs utövas

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer

Bakgrund. Beskrivning av problemet och vad Socialstyrelsen vill uppnå. Konsekvensutredning 2016-04-13 Dnr 4.1.1-10918/2016 1(5)

Bakgrund. Beskrivning av problemet och vad Socialstyrelsen vill uppnå. Konsekvensutredning 2016-04-13 Dnr 4.1.1-10918/2016 1(5) Konsekvensutredning 2016-04-13 Dnr 4.1.1-10918/2016 1(5) Avdelningen för regler och behörighet Anders Kring lars-anders.kring@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning förslag till Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

FFFS 2009:11 2010-03-26. Remissbemötanden och författningskommentarer

FFFS 2009:11 2010-03-26. Remissbemötanden och författningskommentarer FFFS 2009:11 2010-03-26 Remissbemötanden och författningskommentarer INNEHÅLL INLEDNING 3 FÖRSLAG, REMISSVAR OCH VÅRA BEMÖTANDEN 3 Bakgrund och sammanfattning 3 1. Värdering av finansiella instrument 4

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100) Yttrande 2016-05-11 Dnr 10.1-4922/2016 1(10) Avdelningen för regler och behörighet Jonas Widell jonas.widell@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst (TSFS 2010:153)

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst (TSFS 2010:153) Konsekvensutredning 1(7) Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst (TSFS 2010:153) 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Som

Läs mer

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen,

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och av 7 i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen PROPOSITIONENS

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

Konsekvensutredning avseende föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter

Konsekvensutredning avseende föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens 2013-11-08 Dnr: 13-10668 1(35) Nätsäkerhetsavdelningen Konsekvensutredning avseende föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter Post-

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster inom äldre- och handikappomsorgen

Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster inom äldre- och handikappomsorgen Lagrådsremiss Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster inom äldre- och handikappomsorgen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 december 2003 Lars Engqvist

Läs mer

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler TSL 2011-4270 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler 1. Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Promemoria 2011-09-28

Promemoria 2011-09-28 Promemoria 2011-09-28 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som har upprättats inom Näringsdepartementet, föreslås

Läs mer

Remissvar gällande föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder

Remissvar gällande föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Dahl Jessica Datum 2016-05-26 Diarienummer OSN-2016-0151 Omsorgsnämnden Remissvar gällande föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:147

Regeringens proposition 2013/14:147 Regeringens proposition 2013/14:147 Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga Prop. 2013/14:147 Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer