Konsekvensutredning 1 (13)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning 1 (13)"

Transkript

1 Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd samt järnvägsföretag med säkerhetsintyg Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem 1 och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd och järnvägsföretag med säkerhetsintyg. Syftet med föreskrifterna är att fullfölja införlivandet av järnvägssäkerhetsdirektivets bestämmelser samt tydliggöra vad ett säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser minst ska omfatta. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen Enligt 2 kap. 5 järnvägslagen (2004:519) ska ett järnvägsföretags eller en infrastrukturförvaltares verksamhet ha ett säkerhetsstyrningssystem. Vidare ska järnvägsföretaget eller infrastrukturförvaltaren ha de övriga säkerhetsbestämmelser som behövs för att trygga en säker verksamhet. Närmare bestämmelser om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser infördes genom Järnvägsstyrelsens föreskrifter 2. Föreskrifterna för infrastrukturförvaltare ersattes De ändringar som gjordes var att förtydliga kraven vad avser besiktning och underhåll av järnvägsinfrastruktur med anledning av att föreskrifterna om besiktning och underhåll av spåranläggning 3 upphörde att gälla, samt mindre redaktionella ändringar. Föreskrifterna ersattes med Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:43) om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare. 1 Infrastrukturförvaltares och järnvägsföretags verksamhet skall omfattas av ett säkerhetsstyrningssystem. Säkerhetsstyrningssystemet utgörs av den organisation som införts och de förfaranden som fastställts för att trygga en säker verksamhet i, enlighet med 2 kap. 5 järnvägslagen (2004:519). 2 Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2007:1) om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för järnvägsföretag samt Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2007:2) om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare 3 Dåvarande Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 1997:2) om besiktning och underhåll av spåranläggning.

2 Datum Dnr/Beteckning 2 (13) För att bedriva verksamhet som infrastrukturförvaltare krävs ett säkerhetstillstånd och för järnvägsföretag en licens och säkerhetsintyg. Säkerhetsintyget är uppdelat i en del A som gäller inom den europeiska järnvägsmarknaden samt en nationell del B. Vid sidan av dessa tillstånd finns det i järnvägslagen också bestämmelser om att ett järnvägsföretag istället kan beviljas ett särskilt tillstånd. Se vidare avsnitt 1 i konsekvensutredningen förslag till införande av Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för järnvägföretag med nationellt trafiksäkerhetstillstånd. De krav som ett järnvägsföretags eller en infrastrukturförvaltares säkerhetsstyrningssystem ska uppfylla, tillsammans med de övriga säkerhetsbestämmelser som krävs för att få ett tillstånd beviljat, föreskrivs i Europeiska kommissionens förordningar (EU) nr 1158/ och (EU) nr 1169/ (i fortsättningen CSM CA 6 ). EU-förordningarna riktar sig till Transportstyrelsen som säkerhetsmyndighet. Transportstyrelsen ska vid tillståndsgranskningen kontrollera att järnvägsföretagens eller infrastrukturförvaltarnas säkerhetsstyrningssystem uppfyller kraven i förordningarna. Vidare ligger dessa krav till grund för den säkerhetstillsyn som Transportstyrelsen sedan bedriver efter att ett säkerhetsintyg eller ett säkerhetstillstånd har beviljats. Det har även framkommit att vissa delar i järnvägssäkerhetsdirektivet 7 inte är införlivade i nuvarande svensk rätt. Det som saknas är krav på att järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska dokumentera förfaranden för säkerhetsstyrningssystemets grunder, mål och syfte. Det saknas även krav på rutiner för hur infrastrukturförvaltare ska samordna nödsituationer med de järnvägsföretag som använder infrastrukturen. 4 Kommissionens förordning (EU) nr 1158/2010 av den 9 december 2010 om en gemensam säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetsintyg för järnväg. 5 Kommissionens förordning (EU) nr 1169/2010 av den 10 december 2010 om en gemensam säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetstillstånd för järnväg. 6 CSM CA står för Common Safety Method for Conformity Assessment vilket ingår i de engelska titlarna på Europeiska kommissionens förordningar nr 1158/2010 och 1169/ Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2009/149/EG, lydelsen av kommissionens direktiv 2009/149/EG (järnvägssäkerhetsdirektivet)

3 Datum Dnr/Beteckning 3 (13) Den 1 juli 2012 trädde kommissionens förordning (EG) nr 352/ i kraft i sin helhet. Förordningen reglerar riskvärdering och riskbedömning vid ändringar i verksamheten. Dessa krav finns idag även i föreskrifterna om säkerhetsstyrningssystem vilket innebär en dubbelreglering. 2 Vad blir effekterna om någon lösning på problemet/någon reglering inte kommer till stånd I promemorian Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (Ds 2014:21) föreslår regeringen att ett nytt tillstånd för järnvägsverksamhet, ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd, ska införas i järnvägslagen. Detta förslag föranleds av att departementet konstaterar att möjligheterna till undantag i den nuvarande järnvägslagen inte överensstämmer med de undantagsmöjligheter som medges enligt SERA-direktivet 9 och järnvägssäkerhetsdirektivet. Om nuvarande föreskrifter inte upphävs kommer detta att medföra dubbelreglering gällande kraven på säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser, för järnvägsföretag som uppfyller kraven för ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd. Som nämnts tidigare har det sedan föreskrifterna infördes kommit en EUförordning som reglerar hur järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska agera inom området riskvärdering och riskbedömning. Sådana krav finns även i JvSFS 2007:1 och TSFS 2013:43. Om någon förändring inte görs kommer detta att innebära dubbelreglering mot förordningen. Om nya föreskrifter inte tas fram kommer detta att innebära att de delar som inte är införda från säkerhetsdirektivet fortfarande skulle vara oreglerade i svensk rätt. 3 Vad ska uppnås Föreskrifterna måste ses över både med anledning av det nya nationella trafiksäkerhetstillståndet som föreslås, samt för att uppnå järnvägssäkerhetsdirektivets bestämmelser för ett gemensamt ramverk. Transportstyrelsen måste se till så att förekomsten av dubbelregleringar försvinner. Transportstyrelsens mål är att genom föreskrifterna som föreslås när det gäller nationellt trafiksäkerhetstillstånd, samt krav på säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag, ta ytterligare ett steg mot att få ett fungerande och tydligt regelverk. 8 Kommissionens förordning (EG) nr 352/2009 av den 24 april 2009 om antagande om en gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning som avses i artikel 6.3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG 9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.

4 Datum Dnr/Beteckning 4 (13) 4 Vilka möjliga lösningar finns 4.1 Alternativ som inte innebär reglering Om Transportstyrelsen skulle välja att inte reglera om innehållet i ett säkerhetsstyrningssystem, skulle det innebära att det saknas preciserade krav på vad ett säkerhetsstyrningssystem minst ska innehålla. Därmed skulle Sverige inte uppfylla kravet på att ha införlivat järnvägssäkerhetsdirektivet i sin helhet i svensk rätt. 4.2 Regleringsalternativ Transportstyrelsen har granskat två olika alternativ. Det första alternativet är att Transportstyrelsen föreskriver så att reglerna i CSM CA som vänder sig till säkerhetsmyndigheten även ska följas av infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag. Det andra alternativet är att Transportstyrelsen reviderar nuvarande föreskrifter så att samtliga bestämmelser i järnvägssäkerhetsdirektivet är införda samt att eventuella dubbelregleringar tas bort Alternativ 1 Alternativ 1 innebär att infrastrukturförvaltare och järnvägsföretagare föreskrivs att följa CSM CA som är de förordningar som Transportstyrelsen utgår ifrån vid tillståndsgivning. Om man i föreskrifterna hänvisar till att företagen måste följa CSM CA blir det tydligare för företagen vad som krävs och samsynen mellan myndighet och järnvägsföretag respektive infrastrukturförvaltare blir troligtvis bättre. CSM CA har en mer detaljerad kravbild som speglar de lite mer övergripande krav som ställs i järnvägssäkerhetsdirektivet. För att få en uppfattning om kopplingen mellan dagens föreskrifter, CSM CA och järnvägssäkerhetsdirektivets säkerhetsbestämmelser finns utöver nedanstående text även bifogat ett dokument som visar kopplingen (bilaga 1). Att föreskriva om att järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska följa de krav som finns i CSM CA innebär en förändring för företagen mot hur de använder föreskrifterna idag. Detta då de via föreskrifterna får en hänvisning till gällande CSM CA. Järnvägssäkerhetsdirektivet samt CSM CA beskriver inte bara det som ska finnas i ett säkerhetsstyrningssystem utan även övriga krav som behövs för att få ett tillstånd. Därför innehåller föreskriftsförslaget krav på både säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser.

5 Datum Dnr/Beteckning 5 (13) I den CSM CA som berör infrastrukturförvaltare saknas krav gällande underhåll av fordon. Av en vägledning 10 utgiven av Europeiska järnvägsbyrån framgår att dessa fordon ska kontrolleras enligt krav i CSM CA för järnvägsföretag. Vid granskningen av om alla delar i JvSFS 2007:1 och TSFS 2013:43 finns omnämnda i CSM CA kunde man konstatera att andra stycket i 6 i TSFS 2013:43 11 saknas i CSM CA. Denna del måste då läggas in i den nya föreskriften för att uppfylla kraven enligt järnvägssäkerhetsdirektivet Alternativ 2 Alternativ 2 innebär en revidering av nuvarande föreskrifter gällande säkerhetsstyrningssystem. Revideringen består av att dubbelregleringar tas bort och de delar i säkerhetsdirektivet som inte är införda läggs till. Vid tillstånds- och tillsynsförfaranden kan företagen uppfatta en otydlighet mellan föreskrifterna som riktas mot dem och kraven i förordningarna som riktas mot säkerhetsmyndigheten. Detta då CSM CA har en mer detaljerad beskrivning av kraven. Alternativ 2 innebär att otydligheten kvarstår. 5 Samhällsekonomisk analys Regelförändringen måste göras med anledning av kommande förändringar i järnvägslagen samt de EU-förordningar som trätt i kraft. De delar som saknas i föreskrifterna och som beskrivs i avsnitt 1 är delar som medlemsstaterna är tvingade att införa i nationell lagstiftning. Nyttan med regeländringen är att den underlättar för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare i och med att de dubbelregleringar som finns idag försvinner samtidigt som kraven blir tydligare. 5.1 Företag Hur många företag berörs, i vilka branscher är företagen verksamma samt hur stora är företagen Oavsett vilket alternativ som väljs berörs samtliga infrastrukturförvaltare, ca 360 stycken och ca 40 järnvägsföretag med säkerhetsintyg. Utöver dessa tillkommer 36 järnvägsföretag som idag har ett särskilt tillstånd och som efter ändringen i järnvägslagen ska ha säkerhetsintyg istället. Då antalet 10 ERA/GUI/ /SAF Issuing a safety certificate or safety authorisation A guide for NSAs Date 07/07/2014 Version Andra stycket 6 TSFS 2013:43 Systemet ska vara utformat så att effekterna av den trafik som bedrivs på järnvägsnätet av olika järnvägsföretag beaktas. Det ska vidare vara utformat så att det skapas förutsättningar för de järnvägsföretag som bedriver trafik på järnvägsnätet att bedriva denna i enlighet med TSD som beslutats av Europeiska gemenskapernas kommission, svenska säkerhetsbestämmelser och de villkor som föreskrivs i respektive järnvägsföretags säkerhetsintyg.

6 Datum Dnr/Beteckning 6 (13) tillstånd kan variera med tiden har Transportstyrelsen valt att ange ett ungefärligt värde som ligger väldigt nära det antal som finns idag. Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare anlitar entreprenörer främst vad gäller underhåll av fordon och järnvägsinfrastruktur. Detta kan medföra att entreprenörer indirekt påverkas av regelförändringen. Uppskattningsvis tillkommer varje år ca 15 infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd och 3 järnvägsföretag med säkerhetsintyg. Varje år återkallas ungefär lika många tillstånd, många på företagets egen begäran. Storleken på järnvägsföretagen som berörs varierar från företag med ett fåtal anställda till företag med flera tusen anställda. För infrastrukturförvaltare ser det även där olika ut. De flesta av de 360 infrastrukturförvaltarna är relativt små med några hundra meter spår och där endast eget gods transporteras. Det finns också ett fåtal stora infrastrukturförvaltare, t ex Trafikverket och Inlandsbanan Vilken blir tidsåtgången för de berörda företagen och vad innebär detta för företagens administrativa kostnader Transportstyrelsen bedömer att den administrativa kostnaden för företag som redan idag har ett tillstånd, inte kommer att påverkas med anledning av att deras säkerhetsstyrningssystem behöver uppdateras, oavsett vilket alternativ som väljs. Om man väljer alternativ 1 kan man däremot för företag som söker nya tillstånd se en möjlig minskad kostnad. Detta då alternativ 1 ger en tydligare kravbild med mindre möjligheter till egna tolkningar. Med anledning av att det är stora variationer i storlek på företagen (se 5.1.1) är det svårt att exakt ange den administrativa kostnaden. Utifrån avsnitt har Transportstyrelsen kommit fram till ett ungefärligt värde. Transportstyrelsen har kontaktat två konsulter inom järnvägsbranschen för information om tidsåtgång och kostnader om konsult anlitas för att ta fram ett säkerhetsstyrningssystem respektive löpande uppdatering av säkerhetsstyrningssystemet. Framtagande av ett nytt säkerhetsstyrningssystem av en konsult tar ca 300 till 550 timmar. Konsultkostnaden ligger på ca kr per timme (inklusive arbetsgivaravgift). Skulle motsvarande jobb utföras av företagets egna anställda anser Transportstyrelsen att det tar ungefär lika lång tid som för en konsult. Vilket vill säga, ca 300 till 550 timmar. Transportstyrelsen har bedömt att administratörer i statlig och kommunal förvaltning har liknande arbetsuppgifter som trafiksäkerhetshandläggare inom järnvägssektorn, dvs. handlägger ärenden, planerar och utvärderar

7 Datum Dnr/Beteckning 7 (13) olika verksamheter; utarbetar rapporter, utredningar m.m. Trafiksäkerhetshandläggarna bedöms även utforma säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser, ger råd och utför interna revisioner. Medellönen för en administratör har avrundats till kr 12 i månaden. För en lön på kr i månaden är arbetsgivaravgiften kr 13. Totalkostnaden för arbetsgivaren, dvs. bruttolön plus arbetsgivaravgift blir kr för den anställde. Denna lönekostnad delas på antalet arbetade dagar per månad och delas därefter på antalet arbetade timmar per dag. Normalfallet är omkring 22 arbetsdagar per månad om det inte är några betalda eller intjänade helgdagar utöver det vanliga. Slås det ut över året, så blir det mellan 20 och 21 arbetsdagar per månad. Varje arbetsdag är 8 timmar. Transportstyrelsen har gjort en uträkning med lönekostnaden kr delat med 21 arbetsdagar delat med 8 arbetstimmar. Timkostnaden blir då 273,79 kr, vilket Transportstyrelsen valt att avrunda till 300 kr per timme. Om en konsult upprättar ett helt nytt säkerhetsstyrningssystem åt nya företag som söker tillstånd (15 infrastrukturförvaltare + 3 järnvägsföretag) kommer den totala tidsåtgången att bli 18 stycken*300 till 550 timmar vilket ger till timmar per år. Om man på samma sätt räknar på att företagen själva skulle ta fram ett helt nytt säkerhetsstyrningssystem blir tidsåtgången samma som om man anlitar en konsult. Tittar man på företagens tidsåtgång för att uppdatera sina säkerhetsstyrningssystem kan man inte se någon skillnad mellan de olika alternativen, detta då bägge alternativen kräver samma åtgärd. Kostnaden för att upprätta ett helt nya säkerhetsstyrningssystem om man anlitar en konsult kommer att ligga mellan (5 400 timmar*1 000 och timmar*1 000) 5,4 och 9,9 miljoner kronor och om företagen sköter detta internt blir kostnaden istället (5 400 timmar *300 till *300) 1,6 till 3 miljoner kronor. Detta skulle ge en genomsnittskostnad per företag på mellan kr till kr för att upprätta ett nytt säkerhetstillstånd. Det kan vara rimligt att anse att alternativ 1 skulle ge en besparing med 10 % med anledning av att kraven är mer detaljerade och ger mindre utrymme för tolkningar. Vilket i sin tur skulle kunna leda till bättre samsyn 12 Transportstyrelsen har hämtat löneuppgifterna i SCB:s lönedatabas. (141210) 13 Arbetsgivaravgifterna för 2014 är 31,42 procent av de löner och förmåner som betalats ut. (141210)

8 Datum Dnr/Beteckning 8 (13) mellan myndighetens bedömning och företagens uppfattning om vad som krävs för att erhålla ett tillstånd. Detta skulle innebära att för nya tillstånd kan man se en administrativ besparing i alternativ 1 på mellan 540 och 990 timmar för upprättande av ett nytt säkerhetsstyrningssystem. Enligt resonemanget ovan med en besparing på 10 % skulle det för nya företag innebära en besparing på mellan och kronor per företag om man väljer alternativ Vilka är de ekonomiska konsekvenserna för de berörda företagen och vilka följdändringar av verksamheten kan företagen behöva vidta Transportstyrelsen anser att företagen behöver uppdatera sina interna dokument så att de hänvisar till rätt föreskrift. Detta skulle kunna innebära en mindre kostnad. Det kan dock sägas att det redan idag ingår i säkerhetsstyrningssystemet att uppdatera dokumenten vid behov. Av den anledningen anser Transportstyrelsen att några ytterligare ekonomiska konsekvenser inte kan ses för något av alternativen I vilken utsträckning påverkas konkurrensförhållandena för de berörda företagen Transportstyrelsen bedömer att regelförändringen inte medför några ändringar så att konkurrensförhållandena påverkas för något av alternativen Behöver särskild hänsyn tas till små företag Transportstyrelsen kan se att mindre företag som har en mindre omsättning skulle kunna drabbas hårdare än större företag med stor omsättning. Men i och med att alla företag som har tillstånd måste ta hand om förändringar i sina säkerhetsstyrningssystem anses att någon särskild hänsyn inte kan tas till små företag för något av alternativen då säkerhetsstyrningssystemen kan anpassas till verksamheten I vilka andra avseenden påverkas de berörda företagen Transportstyrelsen ser inga andra aspekter för företagen än de som särkilt specificerats i övriga punkter för något av alternativen. 5.2 Konsumenter Transportstyrelsen bedömer att regelförändringen inte medför någon påverkan för konsumenter. 5.3 Statens finanser Transportstyrelsen bedömer att regelförändringen inte medför någon påverkan på statens finanser.

9 Datum Dnr/Beteckning 9 (13) 5.4 Samhället i övrigt Transportstyrelsen bedömer att regelförändringen inte medför någon påverkan på samhället i övrigt. 5.5 Myndigheter och övrig offentlig förvaltning Transportstyrelsen bedömer att regelförändringen inte påverkar andra myndigheter eller offentliga förvaltningar förutom Transportstyrelsen oavsett vilket alternativ som väljs. Den påverkan som Transportstyrelsen kan få är att det behövs ökade informations insatser ut mot företagen om alternativ 1 väljs.

10 Datum Dnr/Beteckning 10 (13) 5.6 Sammanställning av de samhällsekonomiska konsekvenserna Alternativ 1 Berörd aktör Företag Värderade effekter/prissatt a konsekvenser Icke värderade effekter/icke prissatta konsekvenser Nettoeffekt i tkr Fördelar Nackdelar Jämfört med alternativ två är besparingen totalt för samtliga företag 10 %, vilket ger Ger en enklare process vid tillståndsprövni ngar då företagen har samma utgångspunkt som myndigheten. Konsumenter Statens finanser Samhället i övrigt Myndigheter och andra offentliga organ - Kortare handläggnings tider då vi använder samma förordning vid tillstånd och tillsyn Föreskriften kommer att se annorlunda ut mot hur föreskrifter normal är skrivna. Att läsa en förordning kan ibland upplevas som krånglig. Företagen måste hantera två författningar. Ökade informationsin satser Total bedömning/ kommentar Transportstyrelsen bedömer att effekterna både på kort och lång sikt är positiva. Kostnaderna för företagen minskar. Transportstyrelsen har även vägt in de säkerhetsmässiga konsekvenserna och bedömt att de nya föreskrifterna på ett tillfredsställande sätt säkerställer att trafiksäkerheten även fortsättningsvis kommer att upprätthållas. Totalt Alternativ 2 Berörd aktör Företag Värderade effekter/prissatt a konsekvenser Icke värderade effekter/icke prissatta konsekvenser Nettoeffekt i tkr Fördelar Nackdelar Oförändrad. Företagen kan känna sig mer hemma i och Större osäkerhet vad som gäller då Total bedömning/ kommentar.

11 Datum Dnr/Beteckning 11 (13) med att föreskriften ser ut som föreskrifter i regel brukar se ut. Man behöver bara titta i en föreskrift. Konsumenter Statens finanser Samhället i övrigt Myndigheter och andra offentliga organ Totalt vår granskning görs från CSM CA och företagen följer föreskrifter som är mer generellt skrivna. Mer arbete med att få företagen att förstå varför Transportstyre lsen kan ha en annan tolkning än vad de har i och med att TS gör granskningen utifrån CSM CA. 6 Fördelningsanalys Transportstyrelsen kan inte se att regelförändringen skulle påverka enskilda individer eller grupper på annat sätt än idag oavsett vilket alternativ som väljs. 7 Analys av transportpolitisk måluppfyllelse Funktionsmål Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 14 Transportstyrelsen har valt det alternativ som ger minst påverkan på funktionsmålet, d.v.s. det alternativ som ger minst kostnader för företagen. 14 Regeringskansliets hemsida (141126)

12 Datum Dnr/Beteckning 12 (13) Hänsynsmålet Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa. 15 Eftersom denna regelförändring är föranledd av en EU-förordning som redan gäller bedömer Transportstyrelsen att föreskrifterna inte har någon negativ inverkan på hänsynsmålet. 8 Vad är förslaget Transportstyrelsen har valt alternativ 1. Anledningen till detta är att alternativet ger en bättre samsyn mellan myndigheten och företagen. Detta i och med att myndigheten gör granskningen utifrån CSM CA som är mer detaljerad än nuvarande föreskrifter. Om även företagen kommer att göra ansökningarna utifrån CSM CA har vi samma utgångspunkt. Alternativet innebär en tidsbesparing både för företagen och Transportstyrelsen. Som framgår av stycke kan företagen tillsammans spara upp till kr. 9 Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler Den stämmer helt med EU-regleringen. 10 Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser Beroende på troliga förändringar i järnvägslagen måste datumet för ikraftträdandet anpassas till de eventuellt nya föreskrifterna om nationellt järnvägstillstånd. Om nationellt säkerhetstillstånd inte kommer till stånd måste föreskriftsförslaget arbetas om. Det blir en ny struktur på reglerna för säkerhetsstyrningssystem. Detta kan innebära att myndigheten kan behöva informera om ändringarna som planeras. 11 Vilka bemyndiganden grundar sig myndighetens beslutanderätt på 2 kap. 1 järnvägsförordningen (SFS 2004:526). 15 Regeringskansliets hemsida (141126)

13 Datum Dnr/Beteckning 13 (13) Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta oss: Anneli Eriksson Ellinor Öjefelt

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser; C:\Users\evhi01\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\8AAMCEQB\konsekvensutredning 41.docx Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare;

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare; Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare; Beslutade den x månad 2013. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor)

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor) ...-,,,_...- A R B E T S M I L J Ö VERKET REMISS Datum Vår beteckning 2015-02-11 RT 2014/107222 Sid 1 (1) Enheten för teknik Stefan Nygård, 010-730 98 59 arbetsmiljoverket@av.se Förslag till föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning 2012-03-06 TFS 2012-644 Handläggare Lars Carlsson Skatte- och avgiftsavdelningen Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12 Dnr. 1 31 280766-15/111, 1 31 280775-15/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare (SKVFS 2015:X) och förslag till föreskrifter om identifikationsnummer

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut Diarienummer VERK 2011/472 Rubrik Ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och

Läs mer

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9)

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning

Läs mer

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1 (5) Promemoria Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1. Inledning Denna promemoria handlar

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013

Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 1 (16) REMISS Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 1. Bakgrund 2. Upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:14) om särskilda

Läs mer

~ ~ TRANSPORT.. STYRELSEN

~ ~ TRANSPORT.. STYRELSEN .. STYRELSEN Dokumenttyp Förslag till nya föreskrifter om flygande inspektion Regeringen föreslår i proposition 2009110:320m fordonsbesiktning, att fordonsbesiktningen ska anpassas till den svenska huvudregeln

Läs mer

Konsekvensutredning H 15

Konsekvensutredning H 15 Konsekvensutredning H 15 av s föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 2 Konsekvensutredning H 15 Titel: Konsekvensutredning H 15 Utgivare:, maj 2015 Dnr:

Läs mer

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension 2013-05-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-1288 Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring 1 (6) Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring Förslaget i korthet Ändringarna av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2)

Läs mer

Remiss EU-kommissions förslag till produktsäkerhetspaket i form av förordning om allmän produktsäkerhet samt förordning om marknadskontroll

Remiss EU-kommissions förslag till produktsäkerhetspaket i form av förordning om allmän produktsäkerhet samt förordning om marknadskontroll Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2012-02-21 Ju2013/1320/KO UD2012/41590/FIM ju.registrator@regeringskansliet.se ud.registrator@regeringskansliet.se anders.bagge@regeringskansliet.se

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:45

Regeringens proposition 2006/07:45 Regeringens proposition 2006/07:45 Andra järnvägspaketet - fortsatt EU-harmonisering av järnvägslagstiftningen Prop. 2006/07:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22

Läs mer

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Datum 2015-05-27

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Datum 2015-05-27 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten

Läs mer

2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Konsekvensutredning. Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950)

2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Konsekvensutredning. Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950) 2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet Konsekvensutredning Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950) xx 2014-12-08 2 (21) Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå samhällsskydd och beredskap Konsekvensanalys 1 (6) Farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211/076 808 3311 shulin.nie@msb.se Konsekvensutredning för förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

Läs mer

Samspel och samverkan angående gemensamma risker

Samspel och samverkan angående gemensamma risker Bilaga 9 Samspel och samverkan angående gemensamma risker Lars Henriksson Professor i rättsvetenskap, jur. dr, civ. ek. DHS Handelshögskolan i Stockholm 91 SOU 2015:110 Bilaga 9 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2015:933 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

Statens Jordbruksverk

Statens Jordbruksverk Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-7986/12 Konsekvensutredning på grund av ändringar av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd Statens

Läs mer

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå 1(7) 2014-11-29 Dnr: 6.6.16-5844/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Användningen av kreditbetyg i riskhantering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 februari 2014 Peter Norman Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Promemoria 2011-09-28

Promemoria 2011-09-28 Promemoria 2011-09-28 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som har upprättats inom Näringsdepartementet, föreslås

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

* Skatteverket 1(7) KONSEKVENSUTREDNING

* Skatteverket 1(7) KONSEKVENSUTREDNING * Skatteverket 1(7) Konsekvensutredning för Skatteverkets föreskrift om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Kommittédirektiv. En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg. Dir. 2013:79. Beslut vid regeringssammanträde den 29 augusti 2013

Kommittédirektiv. En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg. Dir. 2013:79. Beslut vid regeringssammanträde den 29 augusti 2013 Kommittédirektiv En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg Dir. 2013:79 Beslut vid regeringssammanträde den 29 augusti 2013 Sammanfattning Den civilrättsliga lagstiftningen om järnvägstransporter

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst (TSFS 2010:153)

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst (TSFS 2010:153) Konsekvensutredning 1(7) Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst (TSFS 2010:153) 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Som

Läs mer

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/07/49 Bryssel den 22 juni 2007 08/07 (Presse 49) (OR. en) PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ Överenskommelse om tredje järnvägspaketet Rådet och Europaparlamentet nådde

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING 2014-10-20 Dnr 3.4.16-9853/14 Samordningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Pia Schelin Luftfartsavdelningen Enheten för flygplats, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-03-01 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Kommittédirektiv. Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. Dir. 2011:49. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011

Kommittédirektiv. Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. Dir. 2011:49. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Kommittédirektiv Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning Dir. 2011:49 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas för att utreda miljöbalkens

Läs mer

PM Agneta Rapp Datum Dnr 010-574 61 50 2014-01-30 131 266997-13/111

PM Agneta Rapp Datum Dnr 010-574 61 50 2014-01-30 131 266997-13/111 * Skatteverket 1(20) Föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs 1 SAMMANFATTNING... 2 2 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OM TILLSYNEN ÖVER ATT SKATTEPLIKTIGA ALKOHOL-

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93. Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93. Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg Näringsdepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 235 Förslag till rådets direktiv om genomförande av avtalet mellan

Läs mer

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

DOM 2007-05-29 meddelad i Växjö

DOM 2007-05-29 meddelad i Växjö VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM 2007-05-29 meddelad i Växjö Mål nr M 2297-06 Rotel 10 Sid 1 (8) KLAGANDE Saab AB, 581 88 LINKÖPING Ombud: Advokat MB, Alrutz' Advokatbyrå AB, Box 7493, 103 92 STOCKHOLM MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

Utredning om lokförarutbildning inom yrkeshögskolan 2012

Utredning om lokförarutbildning inom yrkeshögskolan 2012 Utredning om lokförarutbildning inom yrkeshögskolan 2012 YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (12) YH 2012/1931 Lokförarutredningen Bakgrund Lokförardirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG

Läs mer

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär.

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär. samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (13) Rättsenheten Kim Reenaas 010-240 50 66 kim.reenaas@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter

Läs mer

Yttrande över promemorian Kompletteringar av RUT-avdraget

Yttrande över promemorian Kompletteringar av RUT-avdraget Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96)

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96) Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning 2014-09-22 TSF 2014-204 Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96) Den föreslagna

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys Naturvårdsverket 2013-11-19 Diarienummer NV-04894-13 Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets nationalparker

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Avdelningen för konsumenträtt Tor Ny 016-16 27 19 tor.ny@ei.se Svensk Energi 101 53

Läs mer

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster.

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster. Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2009-09-29

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2009-09-29 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msbmyndigheten.se

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-24 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 6 februari

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler TSL 2011-4270 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler 1. Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om lasrar och IPL

Konsekvensutredning av förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om lasrar och IPL Sida: 1/18 KONSEKVENSUTREDNING Datum: 2010-10-27 Vår referens: SSM 2010/1032 Konsekvensutredning av förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om lasrar och IPL 1. Inledning 1.1 Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik

Förslag till nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik 2015-12-21 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-12824 Förslag till nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2015:367 Utkom från trycket den 12 juni 2015 utfärdad den 4 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Datum 2014-03-17. Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart UTKAST

Datum 2014-03-17. Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart UTKAST Konsekvensutredning 1 (103) Datum Handläggare Dennis Lundin Sjö- och luftfartsavdelningen Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart Sammanfattning

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Bakgrund. Beskrivning av problemet och vad Socialstyrelsen vill uppnå. Konsekvensutredning 2016-04-13 Dnr 4.1.1-10918/2016 1(5)

Bakgrund. Beskrivning av problemet och vad Socialstyrelsen vill uppnå. Konsekvensutredning 2016-04-13 Dnr 4.1.1-10918/2016 1(5) Konsekvensutredning 2016-04-13 Dnr 4.1.1-10918/2016 1(5) Avdelningen för regler och behörighet Anders Kring lars-anders.kring@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning förslag till Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Försäkringsförmedling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 februari 2005 Sven-Erik Österberg Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor; SFS 2007:491 Utkom från trycket den 18 juni 2007 Omtryck utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer

Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 19 maj 2016 Ardalan Shekarabi Rikard Jermsten (Finansdepartementet)

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län 14 FS 2009:534 14 FS 2013:66 14 FS 2015:35 14 FS 2015:64 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns allmänna föreskrifter (14 FS 2009:534) om åtgärder mot penningtvätt och

Läs mer

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemoria upprättad i Näringsdepartementet Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian innehåller ett förslag till ändringar

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av sjöfolksdirektivet. Dir. 2015:116. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. Genomförande av sjöfolksdirektivet. Dir. 2015:116. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv Genomförande av sjöfolksdirektivet Dir. 2015:116 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera sjöfolksdirektivet, som ändrar vissa

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Konsekvensutredning. Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer. Boverket

Konsekvensutredning. Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer. Boverket Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket Titel: Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

Omsorgsminister Osmo Soininvaara

Omsorgsminister Osmo Soininvaara Statsrådets skrivelse till Riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

Förordning (2006:311) om transport av farligt gods

Förordning (2006:311) om transport av farligt gods Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [3201] Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2006:263) om transport av farligt

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT SV SV EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 19/07/1999 C5-0037/1999 ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT Ärende: GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) NR /99 ANTAGEN AV RÅDET DEN 23 FEBRUARI 1999 INFÖR ANTAGANDET AV

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter för solcellsanläggningar från elnätsbolag

Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter för solcellsanläggningar från elnätsbolag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (6) Analysavdelningen Johan Harrysson +46 (0)16-542 06 32 jonan.harrysson@energimyndigheten.se Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter

Läs mer

Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism REMISS 1(24) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Enligt sändlista Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Några körkortsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 augusti 2012 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskild tillsyn och kapitalbuffertar; SFS 2014:993 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer