Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor)"

Transkript

1 ...-,,,_...- A R B E T S M I L J Ö VERKET REMISS Datum Vår beteckning RT 2014/ Sid 1 (1) Enheten för teknik Stefan Nygård, Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor) Ni får härmed tillfälle att yttra er över bifogade förslag till föreskrifter samt allmänna råd och förslag till konsekvensutredning. Remisshandlingarna finns också tillgängliga på Arbetsmiljöverkets webbplats ( - Föreskrifter, AFS - Föreskriftsarbete - Pågående föreskriftsarbete. Föreskriftsändringen berör enbart 9 samt tillhörande råd och görs för att överensstämma med direktivet 2002/ 44/EG om vibrationer. Eventuella synpunkter ska ha kommit till Arbetsmiljöverket senast den 17 april Era synpunkter kan sändas med e-post under adress: Detta underlättar vår fortsatta hantering av ärendet. E-post ska inte sändas till enskilda handläggares e-postadress. Bilagor: 1. Sändlista 2. Förslag till föreskrifter och allmänna råd 3. Förslag till konsekvensutredning 4. Parallelluppställning Postadress: Stockholm Besöksadress: Lindhagensgatan 133, Stockholm Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Organisationsnummer:

2 Vibrationer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:15) om vibrationer

3

4 Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:15) om vibrationer; beslutade den XX XXXXX 201X AFS 201X:X Utkom från trycket den xx xxxx 201X. Arbetsmiljöverket föreskriver 1 med stöd av 18 arbetsmiljöförordningen (1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:15) om vibrationer att 9 ska ha följande lydelse. Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifterna att kommentaren till 9 ska ha följande lydelse. 9 Vibrationsexponeringen får inte överskrida något av gränsvärdena i tabell 2 i bilaga 3. Om detta sker är arbetsgivaren skyldig att vidta omedelbara åtgärder för att minska vibrationsexponeringen så att den ligger under det överskridna gränsvärdet, utreda orsakerna till att gränsvärdet överskridits och vidta sådana åtgärder som krävs för att gränsvärdet inte överskrids i fortsättningen. När det med hänsyn till den aktuella tekniska utvecklingen och arbetsplatsens särskilda karaktär inte är möjligt att iaktta något av gränsvärdena i första stycket gäller inte skyldigheterna enligt samma stycke vid arbete inom luftfart för helkroppsvibrationer, och Försvarsmakten för såväl helkroppsvibrationer som hand- och armvibrationer. 1 Jfr följande direktiv Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet (sextonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT nr 177, s ) Celex 32002L0044. Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT nr L 183, s. 1 8) Celex 31989L

5 AFS 201X:X Denna författning träder i kraft den XX XXXXX 200X ERNA ZELMIN-EKENHEM Monica Torgrip Anna Middelman 4

6 Till 9 Inom luftfarten finns situationer där sådana omedelbara åtgärder för minskad vibrationsexponering som avses i 9 första stycket inte är möjliga att genomföra. Det kan till exempel vara vid flygning i ogynnsamt väder där det är svårt att påverka vibrationsexponeringen med tekniska eller organisatoriska åtgärder. Undantag enligt 9 andra stycket kan då tillämpas. Inom Försvarsmakten kan undantag vara aktuellt för arbete i strids- och bandgående fordon samt helikoptrar. Det är dock viktigt att försöka minska vibrationsexponeringen så mycket som möjligt, då skyldigheterna i 8 inte undantas.

7 KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår beteckning Sid RT 2014/ (9) Enheten för teknik Stefan Nygård, Konsekvensutredning för Arbetsmiljöverkets förslag till ändring av 9 i föreskrifterna (AFS 2005:15) om vibrationer Postadress: Stockholm Besöksadress: Lindhagensgatan 133, Stockholm Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Organisationsnummer:

8 KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår beteckning Sid RT 2014/ (9) INNEHÅLL 1. Sammanfattning Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Beskrivning av alternativa lösningar Vilka som berörs av regleringen Berörda arbetstagare Berörda företag Andra berörda Bemyndigande Beskrivning av förslaget och dess konsekvenser Jämförelser av konsekvenser för de övervägda regleringsalternativen Bedömning av om föreskrifterna överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska Unionen Tidsåtgång och administrativa kostnader för företag Vilka andra kostnader blir aktuella för företagen och vilka förändringar i verksamheten kan de behöva vidta Bedömning av i vilken utsträckning föreskrifterna kan komma att påverka företagen Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning Bedömning av om särskild hänsyn behövs när det gäller tidpunkt för ikraftträdande Bedömning om det finns behov av speciella informationsinsatser Hur samråd genomförts Överväganden enligt 14 kap. 3 regeringsformen Beröringspunkter med andra författningar Kontaktperson på Arbetsmiljöverket... 9

9 KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår beteckning Sid RT 2014/ (9) 1. Sammanfattning Vid omprövningen av (AFS 2005:15) om vibrationer (vibrationsföreskrifterna) framkom det att 9 är mer generell i sin skrivning än vad direktivet 2002/44/EG om vibrationer (vibrationsdirektivet) tillåter. Syftet med revideringen är därför att korrigera skrivningen i 9 så att föreskriften inte strider mot vibrationsdirektivet. De som berörs av föreskriftsändringen är de som arbetar inom luftfart och utsätts för handoch armvibrationer. Bedömningen är att föreskriftsändringen kommer att få väldigt liten praktisk betydelse för de berörda företagen. 2. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Vid omprövningen av (AFS 2005:15) om vibrationer (vibrationsföreskrifterna) framkom det att 9 strider mot direktivet 2002/44/EG om vibrationer (vibrationsdirektivet). Vibrationsdirektivet är ett så kallat minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna har möjlighet att ställa hårdare krav än vad direktivet föreskriver. Däremot får inte generösare krav ställas. Enligt vibrationsdirektivet får medlemsstaterna för arbete inom luftfart medge undantag från att vidta åtgärder knutna till gränsvärdet för helkroppsvibrationer. Undantaget finns inskrivet i 9 i vibrationsföreskrifterna. I vibrationsföreskrifterna finns dessutom även ett undantag från att vidta åtgärder knutna till hand- och armvibrationer inskrivet. Detta undantag har ingen motsvarighet i vibrationsdirektivet och medför att vibrationsföreskrifterna har ett vidare undantag än vad vibrationsdirektivet medger, vilket alltså inte är tillåtet. Arbetsmiljöverket genomför nu ett arbete med att korrigera 9 så att vibrationsföreskriften överensstämmer med kraven i vibrationsdirektivet. 3. Beskrivning av alternativa lösningar Vibrationsdirektivet är redan infört i svensk lagstiftning, bland annat genom vibrationsföreskrifterna. Syftet med ändringen är att justera föreskriftstexten i 9. Det finns inga alternativa lösningar. Inte heller att låta bli att göra ändringen är ett alternativ eftersom 9 då även i fortsättningen kommer att strida mot vibrationsdirektivet.

10 Antal företag KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår beteckning Sid RT 2014/ (9) 4. Vilka som berörs av regleringen 4.1 Berörda arbetstagare De som berörs av föreskriftsändringen är de som arbetar inom luftfart och utsätts för handoch armvibrationer. Statistiska centralbyråns statistik för år 2013 visar att det då var personer (avrundad siffra) anställda inom näringsgren 51, vilken innefattar flygbolag för transport av passagerare och gods samt rymdfartsbolag. De anställda var fördelade på kvinnor och män. Merparten av de anställda kommer däremot inte att utsättas för hand- och armvibrationer då de arbetar med exempelvis administrativa uppgifter eller som kabinpersonal. Bedömningen är att främst helikopterpiloter och piloter i små flygplan är de som riskerar att utsättas för hand- och armvibrationer och därmed berörs av föreskriftsändringen. Totalt kan det röra sig omkring 270 arbetstagare (se motivering i avsnitt 4.2). 4.2 Berörda företag Enligt Statistiska centralbyråns statistik fanns det år 2013 totalt 325 företag som bedrev verksamhet inom näringsgren 51. Av dessa 325 företag drevs 194 företag utan anställda. I Figur 1 nedan visas fördelningen av de 325 företagen inom olika storleksklasser ANTAL FÖRETAG Totalt fanns 325 företag år 2013 inom näringsgren Företagens storhetsklass Figur 1. Antal företag inom olika storhetsklasser inom näringsgren 51 år 2013 (sökning på Statistiska centralbyråns webbplats). Bedömningen från avsnitt 4.1 är att det främst är helikopterpiloter och piloter i små flygplan som riskerar att utsättas för hand- och armvibrationer. Dessa piloter antas till största delen återfinnas i mindre företag, säg i företag med upp till nio anställda. Under dessa antaganden kommer, enligt figuren ovan, 288 företag att vara berörda av föreskriftsändringen.

11 Antal anställda KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår beteckning Sid RT 2014/ (9) Figur 2 visar hur många personer som är anställda inom företagens olika storhetsklasser. Här kan samma person vara anställd i flera olika företag, vilket medför att totalsumman över antalet anställda blir något högre än vad som angavs i avsnitt 4.1. ANTAL ANSTÄLLDA Totalt var år 2013 anställda inom näringsgren 51. Av dessa är kvinnor och män. Samma person kan vara anställd i flera olika företag och därmed räknas mer än en gång i denna figur, se förklaring i texten ovan Företagens storhetsklass Figur 2. Antal anställda i olika storhetsklasser på företag, inom näringsgren 51 år 2013 (sökning på Statistiska centralbyråns webbplats). Från figuren ovan kan det ses att antalet anställda, i företag med upp till nio anställda, är 270 stycken och är de som främst bedöms vara berörda av föreskriftsändringen. 4.3 Andra berörda Det finns ett fåtal offentligt anställda (inom till exempel polis och brandförsvar) som berörs av föreskriftförslaget. Uppskattningsvis rör det sig om färre än 100 stycken. Andra berörda är exempelvis flygpersonal som flyger i Sverige men som är anställda i ett annat land. De flesta av dessa arbetar här på större flygplan, vilket innebär att hand- och armvibrationer i princip inte existerar. 5. Bemyndigande Arbetsmiljöverket har bemyndigande att utfärda dessa föreskrifter med stöd av 18 arbetsmiljöförordningen (1977:1166). Vidare har Sverige som medlemsstat i Europeiska Unionen skyldighet att införa Rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet, i svensk lagstiftning. Detta görs bland annat genom vibrationsföreskrifterna.

12 KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår beteckning Sid RT 2014/ (9) 6. Beskrivning av förslaget och dess konsekvenser Föreskriftsändringen innebär att undantaget från att vidta åtgärder kopplade till gränsvärdet för hand- och armvibrationer tas bort för arbete inom luftfart. Detta görs genom en ändring av 9 i vibrationsföreskrifterna. I det förslag till ändring av 9 som nu föreslås finns undantaget för Försvarsmakten kvar. Ändringen innebär att om den dagliga vibrationsexponeringen överstiger gränsvärdet för hand- och armvibrationer så ska arbetsgivaren vidta omedelbara åtgärder för att minska vibrationsexponeringen så att den ligger under gränsvärdet. Vidare ska orsakerna till att gränsvärdet överskridits utredas samt åtgärder vidtas så att gränsvärdet inte överskrids i fortsättningen. Det kan antas att det främst är helikopterpiloter och piloter i små flygplan som riskerar att utsättas för hand- och armvibrationer. Vibrationsexponeringen de utsätts för bestäms dels av hur mycket det vibrerar i manöverdon samt av tiden som de utsätts för vibrationerna. Att vibrationerna blir så kraftiga eller att de utsätts för vibrationer under en så lång tid att gränsvärdet för hand- och armvibrationer överstigs bedöms vara mycket osannolikt. Enbart i sällsynta fall och under speciella omständigheter bedöms detta kunna inträffa. Exempelvis under mycket ogynnsamt väder eller vid tekniska brister. Under en normal flygning med bra väderförhållanden är bedömningen att gränsvärdet för hand- och armvibrationer aldrig kommer att överskridas. Med anledning av detta är bedömningen att konsekvenserna av föreskriftsändringen kommer bli mycket små. Eftersom det bedöms så osannolikt att gränsvärdet för hand- och armvibrationer kommer att överskridas är det inte troligt att företagen kommer att vidta speciella åtgärder med anledning av föreskriftsändringen. Exempelvis är det inte troligt att det blir vanligare att använda sig av en medföljande pilot i större utsträckning än idag. Med resonemanget ovan bedöms föreskriftsförändringen få liten praktisk betydelse för företagen. Om gränsvärdet för hand- och armvibrationer trots allt överskrids, måste orsakerna till överskridandet utredas. Är det exempelvis på grund av ogynnsamt väder eller på grund av tekniska brister som gränsvärdet överskridits? Utifrån de framkomna orsakerna ska åtgärder vidtas så att gränsvärdet inte överskrids igen. Exempel på omedelbara åtgärder då gränsvärdet för handoch armvibrationer överskrids kan vara att en medföljande pilot tar över flygningen eller att piloten måste nödlanda. Ur ett tillgänglighets- eller funktionshinderperspektiv går det inte att se några konsekvenser av den föreslagna föreskriftsändringen då piloter är en grupp som genom sitt yrke behöver genomgå mer omfattande läkarundersökningar än andra yrkesgrupper samt att de ska genomgå en tjänstbarhetsbedömning. Även ur ett jämställdhetsperspektiv kan inga konsekvenser ses, med samma argument att piloter ska uppfylla vissa krav oavsett kön. Det kan antas att övervägande andelen av de som arbetar som piloter är män.

13 KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår beteckning Sid RT 2014/ (9) 7. Jämförelser av konsekvenser för de övervägda regleringsalternativen Föreskriftsändringen görs för att få en justering av 9 så att föreskriften i fortsättningen inte strider mot vibrationsdirektivet. Utrymmet att överväga olika regleringsalternativ har därmed varit väldigt begränsat. Ett möjligt alternativ att överväga har varit om undantaget från att vidta åtgärder, gällande gränsvärdet för hand- och armvibrationer, för Försvarsmakten ska finnas kvar. Alternativet att ta bort undantaget från att vidta åtgärder har dock inte varit aktuellt. Från remissvaret då nuvarande vibrationsföreskrifter var ute på remiss 2004 framgår det att Försvarsmakten inte klarar kravet på att inte överskrida gränsvärdet i alla situationer, när det gäller arbete i strids- och bandgående fordon samt helikoptrar. 8. Bedömning av om föreskrifterna överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska Unionen 9 i vibrationsföreskrifterna kommer efter ändringen inte att gå utöver, mer än vad som redan görs idag, de skyldigheter som vibrationsdirektivet anger. Möjligheten att ge Försvarsmakten undantag från skyldigheter kopplade till gränsvärdena gällande hand- och armvibrationer och helkroppsvibrationer har använts. Vidare har möjligheten att ge luftfart undantag från skyldigheter kopplade till helkroppsvibrationer använts. Undantagen gäller endast när det med hänsyn till den aktuella tekniska utvecklingsnivån och arbetsplatsens särskilda karaktär inte är möjligt att uppfylla skyldigheterna. Detta motiveras med att det inom dessa områden förekommer situationer där vibrationsexponeringen inte går att påverka vare sig med organisatoriska eller tekniska åtgärder. 9. Tidsåtgång och administrativa kostnader för företag Bedömningen i avsnitt 6 är att föreskriftsförändringen kommer att få mycket små konsekvenser för företagen. Med anledning av detta är det inte troligt att företagen kommer att få några ökade administrativa kostnader eller att det kommer innebära en ökad tidsåtgång. Oavsett undantag från åtgärder kopplade till gränsvärden eller inte så kvarstår skyldighet att följa vibrationsföreskrifterna för övrigt, exempelvis att vidta åtgärder kopplade till insatsvärden om dessa överskrids eller då riskvärderingen motiverar det. Detta innebär bland annat att begränsning av exponeringens varaktighet och intensitet ska beaktas samt att medicinska kontroller ska erbjudas.

14 KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår beteckning Sid RT 2014/ (9) 10. Vilka andra kostnader blir aktuella för företagen och vilka förändringar i verksamheten kan de behöva vidta Som framgår i avsnitt 6 och 9 har ändringen väldigt liten betydelse och några andra åtgärder eller kostnader än vad som redan framkommit har inte identifierats. 11. Bedömning av i vilken utsträckning föreskrifterna kan komma att påverka företagen Med bakgrund av resonemanget i avsnitt 6 är det troligt att föreskriftsändringen i väldigt liten utsträckning kommer att påverka företagen. 12. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning Vibrationsdirektivet medger inte att reglerna utformas olika beroende på företagens storlek. 13. Bedömning av om särskild hänsyn behövs när det gäller tidpunkt för ikraftträdande Föreskriftsändringen bör träda i kraft så snart som möjligt då 9 i gällande vibrationsföreskrifter är i strid med vibrationsdirektivet. 14. Bedömning om det finns behov av speciella informationsinsatser Eftersom föreskriftsändringen bedöms få mycket små konsekvenser för företagen kommer Arbetsmiljöverket inte att göra några speciella informationsinsatser riktat till de berörda företagen. Information kommer dock att läggas ut på Arbetsmiljöverkets webbplats där föreskriftsändringen beskrivs. Vidare kommer föreskriftsförslaget att skickas på externremiss där synpunkter på förslaget kan ges.

15 KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår beteckning Sid RT 2014/ (9) 15. Hur samråd genomförts Eftersom det handlar om att justera en föreskrift så att den inte strider mot vibrationsdirektivet finns i stort sett inget utrymme för berörda att påverka utformningen. Av den anledningen har Arbetsmiljöverket inte funnit skäl att inbjuda till samrådsmöten för att diskutera utformningen av föreskriftstexten. Samrådsmöte med arbetsmarknadens parter planeras att hållas i maj 2015 innan föreskriftsändringen träder i kraft, främst i syfte att informera om ändringen. Förslag till ändrad föreskrift kommer dock på sedvanligt sätt att skickas ut på remiss. 16 Överväganden enligt 14 kap. 3 regeringsformen Det aktuella föreskriftsförslaget påverkar i väldigt liten utsträckning kommunal verksamhet. I den mån kommuner och landsting påverkas sker det i deras civilrättsliga egenskap av arbetsgivare. Reglerna påverkar alltså inte kommuner och landsting på annat sätt än andra arbetsgivare och därmed påverkas inte heller den kommunala självstyrelsen. 17. Beröringspunkter med andra författningar Föreskriftsändringen kommer inte att beröra andra lagar, förordningar eller föreskrifter. 18. Kontaktperson på Arbetsmiljöverket Kontaktperson: Stefan Nygård Telefon: E-post:

16 Datum Vår beteckning Sid RT 2014/ (3) Enheten för teknik Stefan Nygård, Parallelluppställning över genomförande av rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet Svenska bestämmelser A. Arbetsmiljölagen (1977:1160) B. Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) C. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:15) om vibrationer D. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:6) om Medicinska kontroller i arbetslivet E. Patientdatalagen (2008:355) F. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) G. Patientsäkerhetslagen (2010:659) H. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Genomförande Parallelluppställningen revideras i och med att 9 AFS 2005:15 om vibrationer omarbetas. Numreringen av paragraferna påverkas inte men hänvisningar till gällande lagar korrigeras. EGdirektivet Artikel 1.1 Svenska bestämmelser som genomför direktivet Kommentarer Riktar sig till medlemsstaterna. Införlivas inte. Artikel 1.2 C. 1 Artikel 1.3 Riktar sig till medlemsstaterna. Införlivas inte. Postadress: Stockholm Besöksadress: Lindhagensgatan 133, Stockholm Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Organisationsnummer:

17 Datum Vår beteckning Sid RT 2014/ (3) Artikel 2 C. 2 Artikel 3 C. Bilaga 3 Artikel 4.1 C. 4, 5 Artikel 4.2 C. 5 Artikel 4.3 C. 5, 7 Artikel 4.4 C. 6, 8 Artikel 4.5 C. 7, 8 Artikel 5.1 C. 3 Artikel 5.2 C. 8 Artikel 5.3 C. 9 Artikel 5.4 C. 10 Artikel 6 C. 11 Artikel 7 A. 3 kap. 1a och 6 kap. 4 Artikel 8.1 C. 12 Artikel 8.2 D. 9 ; E. 3 kap. 1 ; F. 25 kap. 1 ; G. 6 kap. 12 Artikel 8.3 C. 13 ; H. 2 b Artikel 9 C. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Artikel 10.1 C. 9 Undantag ges även till Försvarsmakten med stöd av artikel 2 i direktiv 89/391/EEG. Artikel 10.2 Artikel 10.3 Artikel 10.4 Undantaget tillämpas inte. Införlivas inte. Riktar sig till medlemsstaterna. Införlivas inte. Riktar sig till medlemsstaterna. Införlivas inte.

18 Datum Vår beteckning Sid RT 2014/ (3) Artikel Riktar sig till medlemsstaterna. Införlivas inte. Bilaga del A C. Bilaga 1 Bilaga del B C. Bilaga 2

Vibrationer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:15) om vibrationer

Vibrationer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:15) om vibrationer Vibrationer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:15) om vibrationer Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

Läs mer

* Skatteverket 1(7) KONSEKVENSUTREDNING

* Skatteverket 1(7) KONSEKVENSUTREDNING * Skatteverket 1(7) Konsekvensutredning för Skatteverkets föreskrift om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1 (5) Promemoria Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1. Inledning Denna promemoria handlar

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Remiss Eva Eriksson Rättsenheten Datum:2015-02-27 Dnr: 3.1-2015-016620 Enligt sändlista Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Läs mer

Xxxxx Artificiell optisk strålning

Xxxxx Artificiell optisk strålning AFS 2014:XX 2014:8 Xxxxx Artificiell optisk strålning Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2009:7) om om artificiell optisk strålning Arbetsmiljöverkets

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12 Dnr. 1 31 280766-15/111, 1 31 280775-15/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare (SKVFS 2015:X) och förslag till föreskrifter om identifikationsnummer

Läs mer

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut Diarienummer VERK 2011/472 Rubrik Ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS YTTRANDE

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS YTTRANDE EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.5.2002 KOM(2002) 229 slutlig 1992/0449 (COD) KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av sjöfolksdirektivet. Dir. 2015:116. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. Genomförande av sjöfolksdirektivet. Dir. 2015:116. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv Genomförande av sjöfolksdirektivet Dir. 2015:116 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera sjöfolksdirektivet, som ändrar vissa

Läs mer

Xxxxx Rök- och kemdykning

Xxxxx Rök- och kemdykning AFS 2014:XX 2014:14 Xxxxx Rök- och kemdykning Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2007:7) om om rök- och kemdykning Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-09-30

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-09-30 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-09-30 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 18 september

Läs mer

Konsekvensutredning H 15

Konsekvensutredning H 15 Konsekvensutredning H 15 av s föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 2 Konsekvensutredning H 15 Titel: Konsekvensutredning H 15 Utgivare:, maj 2015 Dnr:

Läs mer

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 AN-2015/533.734 1 (2) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till föreskrifter

Läs mer

Vibrationer - föreskrifter

Vibrationer - föreskrifter Vibrationer - föreskrifter FTF Bräcke 20 november 2007 Bengt Johansson Enheten för Maskiner och Personlig Skyddsutrustning 1 Föreskrifter om vibrationer (AFS 2005:15) Föreskrifterna riktar sig till arbetsgivare

Läs mer

Remiss. Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel

Remiss. Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Remiss Rättsenheten Frida Nylén Datum: 2015-02-27 Dnr: 3.1-2015-012600 Enligt sändlista Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Härmed

Läs mer

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta, toxinpåverkan, överkänslighet

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta, toxinpåverkan, överkänslighet Mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta, toxinpåverkan, överkänslighet Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta,

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING 2014-10-20 Dnr 3.4.16-9853/14 Samordningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om

Läs mer

Arbetsledares inställning till och kännedom om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer Enkät- och intervjuundersökning

Arbetsledares inställning till och kännedom om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer Enkät- och intervjuundersökning Arbetsledares inställning till och kännedom om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer Enkät- och intervjuundersökning Bernadetta Nordlinder Leg.läkare, spec allmän medicin Handledare: Tohr Nilsson

Läs mer

Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring 1 (6) Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring Förslaget i korthet Ändringarna av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2)

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

Förslag till upphävande av allmänna råd om kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 1989:7) (3 bilagor)

Förslag till upphävande av allmänna råd om kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 1989:7) (3 bilagor) REMISS Datum Vår beteckning Sid 2014-12-18 RK 2014/113796 1 (1) Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer Christer Malmberg, 010-730 96 08 arbetsmiljoverket@av.se Enligt sändlista Förslag

Läs mer

1 ~tm ar. jr~j. Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om den årliga avgiften. Remiss 1(1) 2012-12-18 Dnr.

1 ~tm ar. jr~j. Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om den årliga avgiften. Remiss 1(1) 2012-12-18 Dnr. 1~ Fastighetsmäklarinspektionen Remiss 1(1) 2012-12-18 Dnr jr~j Enligt sändlista Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om den årliga avgiften Fastighetsmäklarinspektionen har arbetat fram

Läs mer

Hög och långvarig exponering för vibrationer kan ha påverkan på hälsan

Hög och långvarig exponering för vibrationer kan ha påverkan på hälsan Hög och långvarig exponering för vibrationer kan ha påverkan på hälsan Sedan 6 juli 2005 gäller direktiv 2002/44/EG från den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering

Läs mer

RET 2009/7530 Bilaga 2

RET 2009/7530 Bilaga 2 RET 2009/7530 Bilaga 2 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar eller

Läs mer

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Avdelningen för konsumenträtt Tor Ny 016-16 27 19 tor.ny@ei.se Svensk Energi 101 53

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.11.2007 KOM(2007) 741 slutlig 2007/0262 (COD) Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemoria upprättad i Näringsdepartementet Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian innehåller ett förslag till ändringar

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1(7) Datum Dnr 2009-10-20 AdmD-293-2009 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande av Förvarsutredningen Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60) (dnr Ju2009/5250/EMA)

Läs mer

Synpunkter paragraf för paragraf. 3 Ersätt ordet uppkommer till kan uppkomma. andra stycket.

Synpunkter paragraf för paragraf. 3 Ersätt ordet uppkommer till kan uppkomma. andra stycket. Er beteckning 2015/015968 Arbetsmiljöverket 11219 Stockholm Remissvar Förslag till föreskrifter om elektromagnetiska fält samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Medlemsorganisationerna inom

Läs mer

REMISS Sida 1(5) Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432

REMISS Sida 1(5) Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432 REMISS Sida 1(5) Datum Beteckning Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432 Enligt sändlista Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37)

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå samhällsskydd och beredskap Konsekvensanalys 1 (6) Farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211/076 808 3311 shulin.nie@msb.se Konsekvensutredning för förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeisk skyddsorder; SFS 2015:642 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå 1(7) 2014-11-29 Dnr: 6.6.16-5844/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Remissvar gällande föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder

Remissvar gällande föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Dahl Jessica Datum 2016-05-26 Diarienummer OSN-2016-0151 Omsorgsnämnden Remissvar gällande föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Kommittédirektiv Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen Dir. 2008:38 Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Sammanfattning av uppdraget Den särskilde utredaren ges i uppdrag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Lars Wennerström. Offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter Promemoria Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter I juni 2011 fick en utredare i uppdrag att se över vissa frågor om prissättning, tillgänglighet

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär.

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär. samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (13) Rättsenheten Kim Reenaas 010-240 50 66 kim.reenaas@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter

Läs mer

Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013

Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 1 (16) REMISS Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 1. Bakgrund 2. Upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:14) om särskilda

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Vibrationer. Vibrationer. Vibrationer

Vibrationer. Vibrationer. Vibrationer Vibrationer Med vibrationer menas: Ett föremåls svängning kring ett viloläge. Mäts... Frekvens (Hz) Förflyttning (m) Acceleration med enheten m/s 2 eller db I tre dimensioner, x-, y- och z-led där gränsvärdena

Läs mer

PM Agneta Rapp Datum Dnr 010-574 61 50 2014-01-30 131 266997-13/111

PM Agneta Rapp Datum Dnr 010-574 61 50 2014-01-30 131 266997-13/111 * Skatteverket 1(20) Föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs 1 SAMMANFATTNING... 2 2 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OM TILLSYNEN ÖVER ATT SKATTEPLIKTIGA ALKOHOL-

Läs mer

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9)

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning

Läs mer

konsekvensutredning Datum Vår beteckning Sid 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8)

konsekvensutredning Datum Vår beteckning Sid 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8) 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8) Enheten för processäkerhet och rörligt arbete Peter Wikström, 010-730 9798 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Remiss EU-kommissions förslag till produktsäkerhetspaket i form av förordning om allmän produktsäkerhet samt förordning om marknadskontroll

Remiss EU-kommissions förslag till produktsäkerhetspaket i form av förordning om allmän produktsäkerhet samt förordning om marknadskontroll Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2012-02-21 Ju2013/1320/KO UD2012/41590/FIM ju.registrator@regeringskansliet.se ud.registrator@regeringskansliet.se anders.bagge@regeringskansliet.se

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Ni bereds härmed tillfälle till yttrande över bifogat förslag.

Ni bereds härmed tillfälle till yttrande över bifogat förslag. Datum: 2011-09-19 Dnr: 581:2011/512364 Enheten för kosmetika och hygienprodukter Kerstin Kahlén Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:17)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser; SFS 2004:501 Utkom från trycket den 11 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8877-13 1 KLAGANDE A, sekretessbelagda uppgifter, se bilaga Ombud och offentligt biträde: Ombud och offentligt biträde genom substitution: Adress som

Läs mer

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension 2013-05-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-1288 Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2006:1208 Utkom från trycket den 1 december 2006 utfärdad den 23 november 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser; C:\Users\evhi01\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\8AAMCEQB\konsekvensutredning 41.docx Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-24 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 6 februari

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Pia Schelin Luftfartsavdelningen Enheten för flygplats, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:185

Regeringens proposition 2005/06:185 Regeringens proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen Prop. 2005/06:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2009-09-29

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2009-09-29 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msbmyndigheten.se

Läs mer

Införande av dir 2014/27/EU; CLP-anpassning av AFS om Kemiska arbetsmiljörisker, Skyltar och signaler, Minderåriga och Gravida

Införande av dir 2014/27/EU; CLP-anpassning av AFS om Kemiska arbetsmiljörisker, Skyltar och signaler, Minderåriga och Gravida Införa av dir 2014/27/EU; CLP-anpassning av om Kemiska arbetsmiljörisker, Skyltar och signaler, Miråriga och Gravida Ett direktiv som anpassar fem arbetsmiljödirektivtill förordning (EG) 1272/2008 om klassificering,

Läs mer

2008-05-15 A/2008/969/ARM

2008-05-15 A/2008/969/ARM 2008-05-15 A/2008/969/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generaldirektören Nikolaus G. van der Pas, GD Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter B-1049

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Datum 2015-05-27

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Datum 2015-05-27 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93. Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93. Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg Näringsdepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 235 Förslag till rådets direktiv om genomförande av avtalet mellan

Läs mer

Departementspromemorian Godkännande av motorfordon m.m., Ds 2008:8

Departementspromemorian Godkännande av motorfordon m.m., Ds 2008:8 YTTRANDE Rättssekretariatet Datum Dnr Torgny Johansson 2008-06-03 TV0-2008-255 Tel. 040-6613075 Ert datum Er referens torgny.johansson@tullverket.se 2008-03-19 N2008/2346/TR Näringsdepartementet 103 33

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) 1(7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Lena Orpana 0704819107 lena.orpana@tco.se Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) Yttrande TCO har beretts

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Ds 2013:32 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2012-02-06 790-2011 Statens skolinspektion Box 23069 104 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Yttrande över Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Yttrande över Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Fallolycka vid tillbyggnad i Sollentuna, 2009

Fallolycka vid tillbyggnad i Sollentuna, 2009 Datum 2009-09-29 1 (8) Sid Rapport - djupstudie Fallolycka vid tillbyggnad i Sollentuna, 2009 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:65

Regeringens proposition 2002/03:65 Regeringens proposition 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering Prop. 2002/03:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2003 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Åldersdiskriminering och rättsläget i Sverige 1. Bakgrund I ett internationellt perspektiv är det inte ovanligt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5/VI/2008 K(2008) 2274 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 5/VI/2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om marktjänster på flygplatser; SFS 2000:150 Utkom från trycket den 18 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande 2. Inledande bestämmelse

Läs mer

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Några körkortsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 augusti 2012 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2012:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om laser och intensivt pulserat ljus Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om tillämpningen

Läs mer

~ ~ TRANSPORT.. STYRELSEN

~ ~ TRANSPORT.. STYRELSEN .. STYRELSEN Dokumenttyp Förslag till nya föreskrifter om flygande inspektion Regeringen föreslår i proposition 2009110:320m fordonsbesiktning, att fordonsbesiktningen ska anpassas till den svenska huvudregeln

Läs mer

Medicinska kontroller

Medicinska kontroller Medicinska kontroller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Xxxxx. Gravida och ammande arbetstagare. föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets

Xxxxx. Gravida och ammande arbetstagare. föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets AFS 2014:XX 2014:41 Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844); SFS 2007:1289 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke- och belastningsregistret

sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke- och belastningsregistret BFD12 080926 1 (9) Rättsavdelningen 2016-06-17 SR 17/2016 Rättsligt ställningstagande angående sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.; utfärdad den 8 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om lagen (1967:531) om

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ;

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ; Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ; beslutade den xxxx. LVFS 2012:XX Utkom från trycket den Läkemedelsverket föreskriver

Läs mer