Konsekvensutredning. Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer. Boverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning. Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer. Boverket"

Transkript

1 Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket

2 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Utgivare: Boverket, augusti, 2015 Dnr: 92/2015 Rapporten kan beställas från Boverket. Webbplats: E-post: Telefon: Postadress: Boverket, Box 534, Karlskrona Rapporten finns i pdf-format på Boverkets webbplats. Den kan också tas fram i alternativt format på begäran.

3 Konsekvensutredning 3 Innehåll Sammanfattning... 5 Problembeskrivning och syftet med den föreslagna föreskriften m.m Bakgrund...7 Befintliga privaträttsliga certifieringssystem...8 Om utformningen av Boverkets förslag m.m....9 Förutsättningar för att syftet med regleringen ska uppnås...9 Beskrivning av förändringar En beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd Nollalternativet Uppgifter om vilka som berörs av regleringen Kostnadsmässiga och andra konsekvenser som regleringen medför 12 Positiva effekter Sammanfattning Regleringens överensstämmelse med EU-rätten Tidpunkten för ikraftträdande och krav på informationsinsatser Antal företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i och storleken på företagen Vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad det innebär för företagens administrativa kostnader Vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta Påverkan på konkurrensförhållanden för företagen Behov av informationsinsatser Hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen Övrigt Författningsändringar med konsekvenser... 21

4 4 Konsekvensutredning

5 Konsekvensutredning 5 Sammanfattning I denna rapport redovisas de förväntade konsekvenserna av Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering (CIN 1). Föreskriften har varit ikraft i två år men ännu har inget certifieringsorgan ackrediterat sig för uppgiften vilket medfört att det inte har varit möjligt för installatörer att bli certifierade. Arbetet har därför syftat till att ta fram en föreskrift som ger ett system för frivillig certifiering som fungerar i praktiken. Ett hinder till detta har varit förnybartdirektivets krav om att ett ackrediterat utbildningsorgan ska tillhandahålla utbildning. Swedac, som ackrediterar certifieringsorgan för personcertifieringar, föreskriver att den internationella standarden ISO ska tillämpas. Kravet på att ackrediterade certifieringsorgan ska dels certifiera installatörer, dels tillhandahålla utbildning av dessa, kan väcka frågor om certifieringsorganens oberoende i förhållande till de installatörer som har utbildats i deras regi. En sådan situation utgör enligt standarden ett hot mot oberoendet. Hotet mot oberoendet skulle kunna åtgärdas men de kontaktar som Boverket har haft med berörda certifieringsorgan har gett uppfattningen att åtgärderna anses som alltför krävande och inte genomförbara. I februari 2015 remitterade Boverket förslag till ändrad föreskrift CIN2. Förslaget till föreskrift CIN2 hade utformats för att uppfylla direktivets andemening och avsteg gjordes från kravet om att tillhandahålla utbildning. I remissförfarandet ställde sig certifieringsorganen positiva till förslaget. Förslaget mottog dock kritik från Kommerskollegium om att direktivets ordalydelse inte implementerades korrekt genom förslaget. Boverket beaktade Kommerskollegiums kritik och ett andra förslag till föreskriften CIN2 skickades ut på remiss i maj Det andra förslaget motsvarade i princip den gällande föreskriften CIN1 med mindre ändringar med anledning av ändringar i lagen (2012:838) och förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet. Det andra förslaget mottog kritik från flera remissinstanser, särskilt från certifieringsorganen. De förändringar som föreslogs ansågs inte vara tillräckliga för att få till stånd ett fungerande certifieringssystem. Under arbetet med föreskriften CIN2 ändrades förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet på nytt. Den senaste ändringen av förordningen trädde ikraft den 15 augusti Förordning-

6 6 Konsekvensutredning en ändrades på så sätt att det infördes krav om att sökanden ska ha genomgått utbildning som godkänts av Statens energimyndighet för att kunna få certifiering. Syftet med ändringen av förordningen var att skapa ett system som uppfyller direktivets krav. en av förordningen har beaktats i detta förslag. Vidare har de synpunkter som framkommit i remissförfarandet för de tidigare förslagen beaktats.

7 Konsekvensutredning 7 Problembeskrivning och syftet med den föreslagna föreskriften m.m. Bakgrund EU:s förnybartdirektiv 1 syftar till att främja användandet av energi från förnybara energikällor. Målet är att 20 procent av den Europeiska gemenskapens bruttoenergianvändning ska tillgodoses genom energi från förnybara energikällor senast Målet anges även på medlemsstatsnivå. För Sveriges del anges att andelen energi från förnybara energikällor i den slutliga bruttoenergianvändningen ska vara 49 % senast I direktivets artikel 14.3 anges att medlemsstaterna ska se till att det senast den 31 december 2012 finns ett certifieringssystem för installatörer av vissa anläggningar. Lagen (2012:838) om certifiering av vissa installatörer och förordningen (2012:970) om certifiering av vissa installatörer beslutades i december 2012 (den sistnämnda trädde i kraft den 15 januari 2013). Det är möjligt att certifiera sig för en eller flera typer av anläggningar/installationer och avsikten med certifieringen är att den huvudsakligen ska omfatta sådana installationer som används i bostäder (uppvärmning av bostäder) enligt propositionen (2012/13:32) Certifiering av vissa installatörer s 16. Boverket bemyndigades att skriva föreskrifter för certifiering av vissa installatörer med fyra olika behörigheter. Den 19 mars 2013 beslutades Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering (BFS 2013:3 CIN1). En utförligare bakgrund redovisades i konsekvensutredningen som upprättades vid framtagandet av CIN1 (Boverkets dnr /2012). Syftet med föreskriften är att få till stånd ett system för certifiering av installatörer som innebär att förnybartdirektivet i aktuella delar är infört i Sverige. Installatörerna har en central roll, eftersom deras kunskaper och preferenser har stor betydelse vid konsumenternas val av energiteknik. Certifieringssystemet ska vara eftertraktat och något som installatörerna kan dra nytta av för att säkerställa kvalitetsmässigt och miljömässigt goda install- 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven /EG och 2003/30/EG.

8 8 Konsekvensutredning ationer. Konsumenterna ska genom certifieringssystemet få ökat förtroende för branschen för att på så sätt leda till ökad efterfrågan på förnybara energikällor. Certifieringssystemet bidrar då till att nå förnybartdirektvets mål. Föreskriften har varit i kraft i två år men ännu har inte något certifieringsorgan ackrediterat sig för uppgiften och det finns därmed inte någon certifierad installatör. Befintliga privaträttsliga certifieringssystem Det finns privaträttsliga certifieringssystem som administreras av dels certifieringsorgan som inte har ackrediterats för uppgiften, dels branschorganisationer. De branschorganisationer som tillhandahåller utbildningar och utfärdar certifikat inom de olika områdena som direktivet omfattar är Pelletsintressenters Samorganisation (Pellsam), Svenska Värmepumpföreningen (SVEP), Svensk Solenergi och Säker Vatten. Nedan följer en sammanställning av vilka krav som ställs för respektive certifiering. Kunskapskrav Prov Övriga krav Giltighetstid SVEP Yrkesutbildning inom bygg- och installationsområdet. Teoretiskt och praktiskt prov Fem år Säker Vatten Godkänd grundutbildning inom området, eller erfarenhet bedömd efter särskild prövning. Teoretiskt prov Fem år SSE Yrkeshögskola med VVS-utbildning och minst ett års praktik inom VVS-installationer, eller yrkeserfarenhet från arbete med förnybar energi. Deltagit i en solvärmeutbildning hos en leverantör. Teoretiskt prov Lämna in en referenslista över anläggningar som installatören installerat de senaste tre åren. För installatörer med enbart yrkeserfarenhet finns krav på fler referensanläggningar. Tre år Pellsam Kurs hos leverantör samt dokumenterad god erfarenhet från pelletsinstallationer Teoretiskt prov Fem år

9 Problembeskrivning och syftet med den föreslagna föreskriften m.m. 9 Om utformningen av Boverkets förslag m.m. I Sverige finns flera system för personcertifiering som Boverket har föreskriftsrätt över. Certifieringen utförs av ackrediterade certifieringsorgan. Ackreditering av certifieringsorgan utförs av det svenska ackrediteringsorganet Swedac. I den befintliga föreskriften CIN1 krävs att certifieringsorganen ska tillhandahålla utbildning av de personer som ska certifieras. Föreskrifter med detta innehåll har Boverket inte tidigare meddelat. Kravet på att ackrediterade certifieringsorgan dels ska certifiera installatörer, dels tillhandahålla utbildning av dessa kan väcka frågor om certifieringsorganens oberoende i förhållande till de installatörer som har utbildats i deras regi. I Swedacs föreskrift ställs krav på att ackrediterade certifieringsorgan ska uppfylla kraven i en standard för personcertifiering, SS-EN ISO/IEC Det förhållandet att ett certifieringsorgan även tillhandahåller utbildning av dem som ska certifieras kan, enligt avsnitt 5.2 i standarden, ge upphov till ett hot mot oberoendet. Vidare anger standarden ett antal åtgärder som ett certifieringsorgan i sådana fall måste vidta för att hantera ett hot mot oberoendet. Swedacs föreskrifter och hänvisningen till standarden utgör emellertid inte ett absolut hinder för certifieringsorgan att tillhandahålla utbildning på sätt som nu avses. Den möjligheten till åtgärder för att hantera oberoendet som står certifieringsorgan till buds har inte utnyttjas av något certifieringsorgan. Av de kontakter Boverket haft med certifieringsorganen framgår att åtgärderna för att säkerställa oberoendet anses som alltför krävande. Förutsättningar för att syftet med regleringen ska uppnås För att syftet med den föreslagna föreskriften ska uppnås och att certifieringssystemet ska fungera krävs dels att det finns certifieringsorgan som är villiga att ackreditera sig, dels att det finns installatörer som är villiga att certifiera sig. Kortsiktigt innebär certifieringen en kostnad för installatörerna. Eftersom certifieringen inte är obligatorisk är det inte säkert att installatörerna kan gottgöra sig för de kostnader som certifieringen medför. För att certifieringen ska ha ett mervärde krävs att certifiering är ett kvitto på en hög kvalitet och att certifierade installatörer efterfrågas av konsumenterna. Att bygga upp ett system för certifiering innebär kostnader även för certifieringsorganen.

10 10 Konsekvensutredning Certifieringsorganen förutses att ackreditera sig endast i den mån antalet intresserade installatörer tros bli tillräckligt stort för att bära kostnaderna för ackrediteringen. Här bör beaktas att antalet genomförda installationer i Sverige varierar mellan de olika berörda anläggningsslagen. Betydligt fler personer är till exempel sysselsatta med installation av värmepumpar än med installation av solvärmeanläggningar. Utsikterna att få lönsamhet i en certifiering är större ju fler installatörer som förväntas certifiera sig. För att få till stånd ett fungerande certifieringssystem som omfattar även de mindre frekventa anläggningstyperna kan ackreditering komma i fråga endast för certifieringsorgan som avser att ackreditera sig för samtliga fyra behörigheter. En ordning där ett och samma organ erbjuder certifiering inom alla behörigheter underlättar dessutom för de installatörer som väljer att söka certifiering för mer än en behörighet. Med de föreslagna ändringarna har Boverket å ena sidan eftersträvat att ställa upp tillräckligt höga krav för att certifieringen ska ge ett mervärde och att certifierade installatörer ska bli efterfrågade på marknaden. Å andra sidan har Boverket eftersträvat att kraven inte ska bli så höga att systemet skulle attrahera endast ett fåtal installatörer, vilket i sin tur skulle föra med sig att systemet inte får något genomslag i branschen.

11 Konsekvensutredning 11 Beskrivning av förändringar En beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd Föreskriften har varit i kraft i nästan två år utan att något certifieringsorgan har blivit ackrediterat för uppgiften. En förklaring kan vara att bestämmelsen om att certifieringsorganet ska tillhandahålla utbildning anses gå emot standarden för personcertifiering SS-EN ISO/IEC krav på oberoende. Även om det finns lösningar på hot mot oberoendet har inget certifieringsorgan varit berett att göra en sådan ackreditering då åtgärderna anses som alltför krävande. I Sverige tillhandahåller marknaden utbildningen, myndigheten ställer kraven och det ackrediterade certifieringsorganet kontrollerar att kraven är uppfyllda. Tillhandahållande av utbildning samtidigt som man certifierar en person kan därför betraktas som en hybrid i det svenska systemet. Nollalternativet Sverige har ett system för certifiering av vissa installatörer, CIN1, men det har visat sig av olika skäl inte fungera. Ett noll-alternativ i detta avseende är möjligt men det minskar möjligheterna att uppfylla förnybartdrektivets bestämmelser om certifiering av vissa installatörer. Därvid skulle noll-alternativet ge samma effekter som om reglering av certifiering saknas. Om de föreslagna ändringarna inte genomförs har Boverket inte fullföljt sitt uppdrag att uppdatera föreskriften när förändringar i bakomliggande författningar görs. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen Boverket Boverket har ett bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka krav som installatörerna måste uppfylla för att bli certifierad. Energimyndigheten Boverket ska ge Statens energimyndighet tillfälle att yttra sig över de förslag till föreskrifter om de krav som ska vara uppfyllda för certifiering av installatörer som läggs fram. Vidare har Energimyndigheten i uppgift att godkänna utbildningar vilka sökanden måste ha genomgått för att kunna bli certifierad.

12 12 Konsekvensutredning Swedac Swedac är den myndigheten som ackrediterar certifieringsorgan och därmed har att pröva om certifieringsorganen uppfyller kraven i föreskrifterna. Certifieringsorgan Certifieringsorgan, som ackrediteras för certifiering av aktuellt slag, kommer att beröras i form av utökade arbetsuppgifter som framtagande av underlag för examination, utfärdande av certifikat samt beslut om att dra in utfärdade certifikat. Uppgifterna antas leda till ökade kostnader men också till ökad omsättning. Utbildningsleverantörer Utbildningsleverantörer påverkas av den senaste förordningsändringen då det ställs krav på att sökanden ska ha genomgått en utbildning som godkänts av Energimyndigheten. För att bli certifierad krävs att sökanden har genomgått en viss utbildning. De utbildningsföretag som tillhandahåller denna typ av utbildning kommer därför påverkas genom en större omsättning och eventuellt genom att behöva utveckla utbildningarnas innehåll. Installationsföretag Företagen som väljer att certifiera sina installatörer påverkas i form av kostnader för utbildning av personal, examination, certifieringskostnader och utebliven inkomst. Småhusägare Småhusägarna ställs inför valet mellan att anlita en certifierad installatör eller en icke certifierad installatör. En installation som är utförd av en certifierad installatör kan antas leda till lägre energianvändning och längre livslängd på anläggningen dvs. högre kvalitet, vilket gynnar småhusägaren på lång sikt. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser som regleringen medför Nedan beskrivs de kostnadsökningar som den föreslagna regleringen förväntas medföra samt även vissa positiva konsekvenser som i någon utsträckning kan antas väga upp kostnadsökningarna. Alla belopp som anges är exklusive moms. Stor osäkerhet råder om i vilken omfattning marknaden (småhusägarna) kommer att efterfråga en certifierad installatör. Finns efterfrågan på certifierade installatörer har dessa en konkurrensfördel gentemot de installatörer som inte certifierat sig. I

13 Beskrivning av förändringar 13 annat fall riskerar installatörer som väljer att certifiera sig att inte få sina kostnader täckta. Kostnader för Swedac För Swedac medför den föreslagna regleringen kostnader för att upprätta rutiner för prövning av ansökningar om ackreditering av nu aktuellt slag. Kostnaderna ska täckas av intäkterna från ackrediteringen av certifieringsorganen. Kostnader för ackrediterade certifieringsorgan De kostnader som anges för certifieringsorgan i detta avsnitt är uppskattningar som lämnats till Boverket av ett certifieringsorgan som idag är ackrediterat för annan personcertifiering. Tabell 1 Kostnader för certifieringsorgan som sedan tidigare är ackrediterade för annan personcertifiering Ackreditering engångsbelopp Ta fram frågebank engångsbelopp Upprätthålla ackreditering årligen Totalt engångsbelopp årligen Om ett företag sedan tidigare är ackrediterat för personcertifiering inom ett annat område är kostnaden för att ackrediteras för certifiering inom alla de nu aktuella behörighetsområdena cirka kr. Detta anges i Tabell 1. Certifieringssystemet kräver dessutom att de ackrediterade certifieringsorganen tar fram en frågebank för de fyra behörighetsområdena. Detta beräknas kosta kr. Den totala kostnaden uppgår således till kr. För certifieringsorgan som inte sedan tidigare är ackrediterade för personcertifiering kan totalkostnaden bli högre. Uppskattningsvis kan ytterligare kr tillkomma. Kostnaden för att ackrediteras och för att ta fram en frågebank är ett engångsbelopp. Därutöver behöver certifieringsorganen årligen betala kr till Swedac för upprätthållandet av ackrediteringen. Administration och tidsåtgång som regleringen för med sig för certifieringsorganen Ackrediteringen medföljs av ökade administrativa uppgifter för certifieringsorganet. De administrativa uppgifterna innefattar t.ex. framtagande av underlag för examination, utfärdande av certifikat samt beslut om att återkalla utfärdade certifikat. Uppgifterna antas leda till ökade

14 14 Konsekvensutredning kostnader men också till ökad omsättning. Kostnaderna ska täckas av intäkter från certifiering av installatörer. För att ett certifieringssystem ska kunna bära sina kostnader måste ett visst antal installatörer genomgå certifieringsprocessen, det vill säga en kritisk massa av installatörer. Enligt uppgift från tidigare omnämnt certifieringsorgan krävs att installatörer certifieras för att ackrediteringen ska vara lönsam för certifieringsorganen. Upprättandet av en ackreditering medför höga kostnader och det tar cirka fem år att bygga upp och få igång ett certifieringssystem. Först efter den tiden går det att avgöra om antalet certifieringar når sådana volymer att ackrediteringen är ekonomiskt lönsam. Kostnader för installationsföretagen Stor osäkerhet råder om i vilken omfattning marknaden (småhusägarna) kommer att efterfråga en certifierad installatör. Finns efterfrågan på certifierade installatörer har dessa en konkurrensfördel gentemot de installatörer som inte certifierat sig. I annat fall riskerar installatörer som väljer att certifiera sig att inte få sina kostnader täckta. Kostnader som uppstår i samband med certifiering omfattar utbildning, examination och certifikat samt indirekta kostnader för förlorade arbetsintäkter och resor i samband med utbildningen och examinationen. De uppskattade kostnaderna för detta anges i Tabell 2 och en beskrivning ges i de stycken som följer. Giltighetstiden för ett certifikat är max fem år och för ett förnyat certifikat krävs omcertifiering. Den totala kostnaden för certifiering hamnar på kr. Fördelat över en femårsperiod blir kostnaden kr per år och certifierad installatör. Branschorganisationerna SVEP, Svensk solenergi och Pellsam har i en tidigare rapport 2 uppgett att den högsta kostnad som en installatör kan förväntas vara beredd att betala för att certifieras inom dagens branschorganisationssystem ligger mellan och kr. Detta benämns ibland som den kritiska kostnaden för certifiering. Den totala kostnaden för en installatör för att genomgå certifiering, enligt de uppskattningar som gjorts i föreliggande utredning, skulle därmed kraftigt överstiga den kritiska kostnaden som uppgetts av branschorganisationerna. 2 Energimyndigheten, Certifiera installatörer, ER 2011:24

15 Beskrivning av förändringar 15 Tabell 2 Kostnader för att genomgå en certifiering Utbildning, två dagar Resa, logi och utebliven intäkt, till följd av utbildningen Teoretisk examination Praktisk examination Resa, logi och utebliven intäkt, till följd av examination Certifikat Totalt per fem år Totalt per år Kostnader för utbildning Enligt förordningen ska sökanden ha genomgått utbildning som godkänts av Statens energimyndighet. Avgiften för en utbildning på två kursdagar uppskattas till ca SEK. De indirekta kostnader, i form av uteblivna arbetsintäkter, kan bli ca kr. 3 Kostnader för eventuella resor och logi uppstår också. Resekostnaden varierar mellan 0 och kr medan övernattning kostar ca kr för en natt. Kostnader för examination Enligt det certifieringsorgan som Boverket varit i kontakt med är kostnaden för att genomföra en teoretisk examination på två timmar ungefär kr. Kostnaden för en praktisk examination är cirka kr och kan utföras i en grupp om fyra examinander under fyra timmar. En examination med både teoretiskt och praktiskt prov skulle tillsammans därmed kosta kr och ta en arbetsdag i anspråk. I samband med examinationen uppstår indirekta kostnader för förlorad arbetsintäkt och resor. Den uteblivna intäkten av att genomföra examinationen uppskattas till kr. 4 Resekostnaden varierar mellan 0 och kr. Utöver detta kan kostnader för eventuell övernattning tillkomma, ca kr för en natt. Kostnader för certifikat Kostnaden för certifikatet uppskattas till kr. Antalet certifieringar som det ackrediterade certifieringsorganenet förväntas genomföra, det vill säga efterfrågan på certifiering, är avgörande för prissätt- 3 En arbetskostnad på 770 kr/h används, se Energimyndigheten, 2011, Certifiera installatörer, ER 2011:24, s. 38. Uteblivna intäkter för en hel arbetsdag blir 770*12= kr. 4 Uteblivna intäkter för en hel arbetsdag blir 770*8=6 160kr.

16 16 Konsekvensutredning ningen av certifikaten. 5 Ju fler installatörer som certifieras desto lägre kan priset på certifikatet förväntas bli. Den totala kostnaden för certifiering hamnar alltså på kr. Den totala kostnaden för en installatör för att genomgå certifiering skulle därmed kraftigt överstiga den så kallade kritiska kostnaden som uppgetts av branschorganisationerna. Kostnaden räknas för en femårsperiod eftersom det är certifikatets maximala giltighetstid. Kostnaden per år blir således kr per certifierad installatör. Kostnader för omcertifiering Den aktuella föreskriften kräver omcertifiering genom en förnyad grundlig kunskapsprövning då beslut om certifieringen går ut. En omcertifiering skulle normalt innebära kostnader för ett nytt teoretiskt prov och en ny certifikatavgift, totalt cirka kr för en ny femårsperiod eller kr per år. Även vid omcertifieringen behöver uteblivna intäkter och resekostnader i samband med examinationen beaktas. Kostnaden för den förnyade kunskapsprövningen behöver också beaktas. Administration och tidsåtgång som regleringen för med sig för installatörerna För företagen medför regleringen tidsåtgång som följer av installatörernas certifiering. Detta avser främst den tid som går till eventuell frivillig utbildning och prövning hos certifieringsorganen såväl vid förstagångsansökan som vid de följande förnyelserna av certifieringen. Olika förutsättningar beroende på företagens storlek De största kostnaderna för installatörerna i certifieringsprocessen är de som omfattar certifikatet och förlorad arbetsinkomst vid examination. Om en installatör i ett företag med få anställda certifieras kan det slå hårdare mot företagets ekonomi i jämförelse med ett större företag som kan sprida sina kostnader för att ha en certifierad installatör på fler antal genomförda installationer, vilket leder till en lägre merkostnad per genomförd installation. Kostnader för småhusägare Kostnaden för att anlita en certifierad installatör kommer förmodligen att bli högre än kostnaden för att anlita en annan installatör. Merkostnaden beror på hur många installationer som installatören utför och tidsåtgången 5 Enligt uppgifter till Boverket kan priset på ett certifikat väntas ligga mellan och kr om minst 300 installatörer certifieras. I ett fall där endast 100 installatörer certifieras kan priset på ett certifikat hamna på den dubbla kostnaden.

17 Beskrivning av förändringar 17 för dessa som certifieringskostnaden kan fördelas på. 6 Enligt Energimyndighetens rapport från 2011 handlar det om en tillkommande kostnad om kr per installation för att anlita en certifierad installatör, istället för en installatör utan certifikat. 7 Det är konsumenten som i slutänden avgör om det är en för stor merkostnad eller inte. Avgörande är om konsumenten har fått information om certifieringssystemets fördelar och har förtroende för de certifierade installatörerna samt om de är medvetna om vilka fördelar systemet medför. 8 Informationsinsatserna är viktiga för att marknadsföra certifieringssystemet. Kostnader för staten För att systemet ska fungera kommer informationsinsatser krävas från Boverket och Energimyndigheten. Kostnader tillkommer för dessa. Positiva effekter De installatörer som certifieras förväntas utföra installationer som håller hög kvalitet, är mer energieffektiva och har längre förväntad livslängd. Ju fler installatörer som väljer att certifiera sig desto positivare inverkan på miljön blir det eftersom det kan förväntas innebära minskade luftföroreningar och ett effektivare utnyttjande av installerade anläggningar. Genom att anlita en certifierad installatör ges konsumenten trygghet och på så sätt är förhoppningen att fler ska välja installationerna. Om fler konsumenter väljer installationerna underlättas omställningen till förnybara energikällor vilket är direktivets syfte. Föreskriften och certifieringssystemet är på så sätt en del i konsumentvägledningen. Genom att förtroendet för branschen ökar underlättas omställningen till förnybara energikällor. Sammanfattning Boverkets regelförslag innebär kostnader för samtliga inblandade och småhusägare förväntas bära dessa när en certifierad installatör anlitas. De kostnadsökningar för ackreditering och certifiering som regleringen förväntas medföra bärs i slutänden av småhusägare som betalar merkostnaden för att anlita en certifierad installatör. Kostnaderna som uppstår för aktörer, såsom Swedac och certifieringsorganen, förs således över till nästa led. Därutöver tillkommer kostnader för staten. Vissa positiva effekter förväntas också men ingen bedömning görs huruvida dessa väger upp de ökade kostnaderna. 6 Energimyndigheten, Certifiera installatörer, ER 2011:24. 7 ibid. 8 ibid.

18 18 Konsekvensutredning Regleringens överensstämmelse med EU-rätten Den föreslagna regleringen bedöms överensstämma med de skyldigheter som följer av Sveriges medlemskap i EU och går inte utöver dem. Författningsförslaget kommer att anmälas enligt tjänstedirektivet. 9 Tidpunkten för ikraftträdande och krav på informationsinsatser Den föreslagna föreskriften beräknas att träda i kraft den 1 september Artikel 14.4 i förnybartdirektivet innehåller ett krav på information om systemet till allmänheten. Energimyndigheten ska i samråd med Boverket och Swedac genomföra de informationsinsatser som krävs för att uppfylla artikel 14 i förnybartdirektivet. 10 Boverket kan tillhandahålla ett sökbart register över certifierade installatörer på Boverkets webbplats sorterade efter län och ort samt kontaktuppgifter till dessa. Antal företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i och storleken på företagen Certifieringsorgan Idag finns det fyra ackrediterade personcertifieringsorgan inom bygg- och energiområdet. För att certifieringsorgan ska välja att ackreditera sig krävs att certifieringssystemet fungerar marknadsekonomiskt. Då är en avgörande faktor att konsumenterna efterfrågar certifierade installatörer. VVS-företag Totalt innehåller VVS-marknaden i Sverige cirka företag som utför installationer inom de berörda områdena. Antalet montörer per företag varierar mellan Av de berörda företagen är det företag som installerar värmepumpar. Inom solvärme finns uppskattningsvis företag. Även inom biobränsleeldade pannor och kaminer finns det uppskattningsvis företag. Det finnas sammanlagt ca installatörer och montörer som kan vara aktuella för certifiering. 11 För installatörerna är det viktigt att de upplever att en certifiering ger ett mervärde, att de bli konkurrensstarka mot övriga installatörer och att de efterfrågas hos konsumenterna. En avgörande faktor är att certifieringssy- 9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden. 10 Regeringens regleringsbrev för Energimyndigheten avseende budgetåret 2013, dnr N2012/6226E och N2012/6468/E, s Energimyndigheten, Certifiera installatörer, ER 2011:24, s. 23 f.

19 Beskrivning av förändringar 19 stemet har stöd hos de branschorganisationer som är verksamma inom de aktuella installationsområdena. Elteknikföretag Elteknikbranschen innehåller cirka elteknikföretag i Sverige med montörer och tekniker. Antalet montörer och tekniker per företag varierar mellan Företagen utför installationer inom främst solcellsområdet, men även värmepumpar och ytnära jordvärmesystem. Uppskattningsvis är det företag som installerar dessa system. 12 Vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad det innebär för företagens administrativa kostnader Tidsåtgång För certifieringsorganen medför regleringen ökad administration, dels för certifieringen och dels för underrättelse till Boverket. För utbildningsleverantörer medför det tid att utarbeta och genomföra utbildningar. För företagen går det åt den tid som följer av installatörernas certifiering. Främst för eventuell utbildning och prövning hos certifieringsorganen såväl vid förstagångsansökan som vid de följande förnyelserna av certifieringen. Vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta Företag med installatörer som certifieras, kommer att få ökade omkostnader. En installation utförd av en certifierad installatör kan också komma att ta längre tid att projektera, i och med att installatören ska kunna vägleda konsumenten till den installationen som är mest energieffektiv och bäst lämpade för byggnaden. Den längre projekteringstiden kan likställas med en kvalitetssäkring av installationen. 12 EIO

20 20 Konsekvensutredning Påverkan på konkurrensförhållanden för företagen En effekt av certifieringssystemet kan bli att förtroendet för certifierade installatörer ökar hos konsumenterna och att de på så sätt får en konkurrensfördel gentemot företag utan certifierade installatörer. Certifieringen skulle kunna få negativ effekt om det inte uppstår en efterfrågan på certifierade installatörer, om kunderna inte är beredda att betala det högre pris som företagets omkostnader för certifieringen innebär. Behov av informationsinsatser Eftersom certifieringssystemet medför kostnader är det viktigt att nå ut med information om de fördelar det för med sig när en certifierad installatör anlitas. Dels för att det ska vara attraktivt att certifiera sig för installatörer och dels för att konsumenter ska anse det vara värdefullt att anlita en sådan installatör. Hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen Det kan ses som en konkurrensmässig fördel att kunna vägleda konsumenten om vilken anläggning eller installation som passar deras boende bäst. Minskad risk för mindre företag på sikt Mindre företag kommer att behöva använda en proportionellt större del av sina resurser jämfört med större företag för att certifiera sina installatörer Om det skapas en efterfrågan på marknaden för certifierade installatörer skulle det på sikt öppna upp för mindre företag att låta certifiera sina installatörer, genom att risken att förlora den kostnad som ett certifikat innebär minskar. Vid en framtida utvärdering av certifieringssystemet bör en undersökning också göras av i vilken utsträckning företag av olika storlek deltar i certifieringssystemet. Övrigt De föreslagna reglerna förväntas inte medföra några konsekvenser i fråga om jämställdhet, tillgänglighet eller hälsa. Förslaget medför inte heller sådana konsekvenser som kräver regeringens medgivande enligt förordning (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter.

21 Konsekvensutredning 21 Författningsändringar med konsekvenser Bakomliggande lag och förordning till föreskriften om certifiering av vissa installatörer har ändrats och därför måste även ändringar i föreskriften ske. Rubriken till föreskriften Rubriken ändras till Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av vissa tjänster på energiområdet. Bemyndigande för Boverket att föreskriva om ackreditering av certifieringsorgan finns, genom ändring i förordningen, inte längre kvar. Rubrikerna på lag- och förordningsnivå har bytt namn. Inga. Inledning 1 1 a 2 Hänvisningen till förordningen ändrad. Förordningen har ändrats. Inga. Ny paragraf med definitionerna samlade. Förtydligande. Enklare att förstå. Omformulering. Lag och förordning har ändrats. Ingen ändring i sak.

22 22 Konsekvensutredning Krav för certifiering Allmän teknisk kunskap 3 Rubriken och paragrafen omformuleras. Tidigare innehåll i 3 har tagits bort. Innehållet i den tidigare 11 finns här och innebär ingen ändring i sak. Innehållet i tidigare 11 placeras här för en anpassning till Boverkets föreskrifter om personcertifiering. Mer logisk följd i föreskriften än tidigare. Erfarenhet av praktiskt arbete 4 Ny rubrik och innehåll. Dessa krav fanns i tidigare 12 och 13 och då var kraven två år. Boverket har ändrat kravet till tre år. Anpassning till övriga motsvarande krav i andra föreskrifter om personcertifiering. Innebär en skärpning som Boverket bedömer har ingen eller liten betydelse. Lämplighet för uppgiften 5 Ny rubrik och innehåll. Dessa krav fanns tidigare i 15. Anpassat efter dispositionen i övriga personcertifieringar. Inga. Krav på särskild kompetens 6 Ny rubrik och innehåll. Innehållet i denna paragraf fanns tidigare som ett krav på vad utbildningen ska innehålla i tidigare 4 och det krav på kännedom om de andra anläggningar som fanns i tidigare 9. Inhämtade synpunkter från referensgrupp visar att denna

23 Författningsändringar med konsekvenser 23 grund, som gäller samtliga behörigheter bör finnas samlad. Innehållet har omformulerats till att avse vilka krav som den blivande installatören ska uppfylla. Tilllägg har gjorts om kunskap om när det krävs en behörig elinstallatör och att drift- och skötselinstruktioner ska överföras till anläggningsägaren Att Boverket inte längre har kvar sitt bemyndigande att föreskriva om ackrediteringen samt certifieringsorganens tveksamhet att tillhandahålla egen utbildning leder till att kraven på installatören i så fall måste förtydligas. Tilläggen är förtydliganden. Ingen ändring i sak. Den samlade grunden behålls. Här finns de särskilda kompetenskraven för behörigheten BP dessa fanns i den tidigare 5. Anpassat efter dispositionen i övriga av Boverkets föreskrifter om personcertifieringar. Inga. Här finns de särskilda kompetenskraven för behörigheten SC dessa fanns i de tidigare 6 och 7. Anpassat efter dispositionen i övriga av Boverkets föreskrifter om personcertifieringar. Inga. Här finns de särskilda kompetenskraven för behörigheten SV dessa fanns i den tidigare 6. Anpassat efter dispositionen i övriga av Boverkets föreskrifter om personcertifieringar. Inga.

24 24 Konsekvensutredning Rubriken tas bort och innehållet ändras. Här finns de särskilda kompetenskraven för behörigheten VP dessa fanns i den tidigare 8. Anpassat efter dispositionen i övriga av Boverkets föreskrifter om personcertifieringar. Inga. Rubriken tas bort och innehållet i är nytt. Det innehåller krav på kännedom om olika författningar. Den ska ses som en komplettering 6 i denna föreskrift och som fanns uttryckt i den tidigare 4. Förtydligande och i överensstämmelse med dispositionen i övriga av Boverkets föreskrifter om personcertifiering. Kravet blir tydligare. Inga konsekvenser i sak. Rubriken tas bort och lydelsen är ny, den fanns delvis i tidigare 14. De tidigare bestämmelserna var kopplade till att utbildningen skulle tillhandahållas av certifieringsorganet. När detta krav tas bort måste bestämmelserna om prov hos certifieringsorganet bli tydligare. Praktiskt prov är infört. Praktiskt prov finns som krav i förnybartdirektivets bilaga IV. Certifieringskostnaden blir högre vilket kan minska möjligheten för att fler vill certifiera sig. Certifieringens giltighet 13 Ändrad rubrik och innehåll. Paragrafen har endast bytt numrering innehållet är identiskt med den tidigare 16. Anpassat efter dispositionen i övriga av Boverkets föreskrifter om personcertifieringar.

25 Författningsändringar med konsekvenser 25 Inga. Rapportering 14 Ändrad rubrik och innehåll. Paragrafen överensstämmer med tidigare 19. Anpassat efter dispositionen i övriga av Boverkets föreskrifter om personcertifieringar.. Inga. Omcertifiering 15 Ändrad rubrik och innehåll. Innehållet fanns i tidigare 17. Lagts till krav på repetitionskurs vid särskilda skäl. Anpassat efter dispositionen i övriga personcertifieringar. Kravet på repetitionskurs finns i förnybartdirektivets bilaga IV. Sökanden måste gå en repetitionskurs om särskilda skäl föreligger, vilket i så fall medför kostnader för den enskilde. Återkallande av certifiering 16 Ändrad rubrik och innehåll. Motsvarar tidigare 18. Anpassat efter dispositionen i övriga av Boverkets föreskrifter om personcertifieringar. en har mer formen av ett förtydligande och med små konsekvenser.

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Konsekvensutredning H 15

Konsekvensutredning H 15 Konsekvensutredning H 15 av s föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 2 Konsekvensutredning H 15 Titel: Konsekvensutredning H 15 Utgivare:, maj 2015 Dnr:

Läs mer

Certifieringssystem för installatörer. Anna Carlén

Certifieringssystem för installatörer. Anna Carlén Certifieringssystem för installatörer Anna Carlén Energimyndighetens och andra myndigheters uppdrag Övergripande ansvar att implementera förnybartdirektivet (där certifieringen ingår) Regeringsuppdrag

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Trender och utvecklingsområden. certifieringsområdet. Peter Rohlin INCERT AB

Trender och utvecklingsområden. certifieringsområdet. Peter Rohlin INCERT AB Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Peter Rohlin INCERT AB Vad innebär en certifiering? Certifiering är ett sätt att garantera att en produkt, en person eller ett företag uppfyller

Läs mer

Konsekvensutredning. Certifiering av vissa installatörer. Diarienummer 1191-3789/2012

Konsekvensutredning. Certifiering av vissa installatörer. Diarienummer 1191-3789/2012 Konsekvensutredning Certifiering av vissa installatörer Diarienummer 1191-3789/2012 Boverket mars 2013 Titel: Certifiering av vissa installatörer Dnr: 1191-3789/2012 Boverket 2013 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:6 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut Diarienummer VERK 2011/472 Rubrik Ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och

Läs mer

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå 1(7) 2014-11-29 Dnr: 6.6.16-5844/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

Läs mer

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär.

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär. samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (13) Rättsenheten Kim Reenaas 010-240 50 66 kim.reenaas@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12 Dnr. 1 31 280766-15/111, 1 31 280775-15/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare (SKVFS 2015:X) och förslag till föreskrifter om identifikationsnummer

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen; SFS 2009:382 Utkom från trycket den 27 maj 2009 utfärdad den 13 maj 2009.

Läs mer

Riksdagen har den 27 april 2011 gett till känna att regeringen bör förbjuda kastrering av smågrisar utan bedövning så snart det finns

Riksdagen har den 27 april 2011 gett till känna att regeringen bör förbjuda kastrering av smågrisar utan bedövning så snart det finns Konsekvensutredning 2012-06-04 Landsbygdsdepartementet Konsekvensutredning till förslaget om ändring av 25 djurskyddsförordningen (1988:539) Sammanfattning I denna konsekvensutredning analyseras ett förslag

Läs mer

Konsekvensutredning CEX 5. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert

Konsekvensutredning CEX 5. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert Konsekvensutredning CEX 5 s föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert Konsekvensutredning CEX 5 s föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1 (5) Promemoria Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1. Inledning Denna promemoria handlar

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Promemoria. Redovisningscentraler för taxitrafik framflyttade ikraftträdanden och former för överföring av uppgifter

Promemoria. Redovisningscentraler för taxitrafik framflyttade ikraftträdanden och former för överföring av uppgifter Promemoria Redovisningscentraler för taxitrafik framflyttade ikraftträdanden och former för överföring av uppgifter 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Författningsförslag...

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-03-01 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning

Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning Miljödepartementet Stockholm den 15 okt 2004 Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning EnergiRådgivarna välkomnar byggnadsdeklarationer, frivilliga eller obligatoriska.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

* Skatteverket 1(7) KONSEKVENSUTREDNING

* Skatteverket 1(7) KONSEKVENSUTREDNING * Skatteverket 1(7) Konsekvensutredning för Skatteverkets föreskrift om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt

Läs mer

Konsekvensutredning 2010-08-30

Konsekvensutredning 2010-08-30 Konsekvensutredning 2010-08-30 Diarienummer 2010-4106 Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om aerosolbehållare 1 Problembeskrivning I vissa av EU:s medlemsstater har det

Läs mer

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension 2013-05-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-1288 Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor)

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor) ...-,,,_...- A R B E T S M I L J Ö VERKET REMISS Datum Vår beteckning 2015-02-11 RT 2014/107222 Sid 1 (1) Enheten för teknik Stefan Nygård, 010-730 98 59 arbetsmiljoverket@av.se Förslag till föreskrifter

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning 2012-03-06 TFS 2012-644 Handläggare Lars Carlsson Skatte- och avgiftsavdelningen Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem

Läs mer

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Personcertifiering av ventilationsmontörer. en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd

Personcertifiering av ventilationsmontörer. en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd Personcertifiering av ventilationsmontörer en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd Stockholm 2013 Innehåll 1. Inledning 2. Ändamål 3. Kvalifikationskrav för certifiering 4. Förkunskaper

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011D0008 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 21 juni 2011 om

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå samhällsskydd och beredskap Konsekvensanalys 1 (6) Farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211/076 808 3311 shulin.nie@msb.se Konsekvensutredning för förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

Läs mer

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Avdelningen för konsumenträtt Tor Ny 016-16 27 19 tor.ny@ei.se Svensk Energi 101 53

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING 2014-10-20 Dnr 3.4.16-9853/14 Samordningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om

Läs mer

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande:

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande: ANSÖKAN OM ACKREDITERING FÖR -certifiering av produkter/processer, personer, ledningssystem för kvalitet, miljö/energi, arbetsmiljö, informationssäkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete -godkännande

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: Införda ändringar Avsnitten 5.8, betalning av faktura utsänd av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:15 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga avseende kulturvärden; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade

Läs mer

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel REMISS 1 (7) Området för strategisk utveckling och stöd Juridiska avdelningen Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel 1. Bakgrund Livsmedelsverket har tidigare remitterat ett förslag

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013

Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 1 (16) REMISS Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 1. Bakgrund 2. Upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:14) om särskilda

Läs mer

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem Yttrande Vårt Dnr Ert Dnr 2015-03-02 RR-2015-0058 STY 2014-904, STY 2014-905 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma

Läs mer

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9)

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning

Läs mer

2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Konsekvensutredning. Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950)

2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Konsekvensutredning. Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950) 2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet Konsekvensutredning Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950) xx 2014-12-08 2 (21) Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm

Läs mer

Konsekvensutredning BBR 25. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd, avsnitt 6:741

Konsekvensutredning BBR 25. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd, avsnitt 6:741 Konsekvensutredning BBR 25 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd, avsnitt 6:741 Konsekvensutredning BBR 25 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets

Läs mer

Tillsyn vattenmätare 2013

Tillsyn vattenmätare 2013 2013-xx2013-08-xxxx Tillsyn vattenmätare 2013 Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 3 3.

Läs mer

PM Agneta Rapp Datum Dnr 010-574 61 50 2014-01-30 131 266997-13/111

PM Agneta Rapp Datum Dnr 010-574 61 50 2014-01-30 131 266997-13/111 * Skatteverket 1(20) Föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs 1 SAMMANFATTNING... 2 2 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OM TILLSYNEN ÖVER ATT SKATTEPLIKTIGA ALKOHOL-

Läs mer

Yttrande över Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Yttrande över Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Promemoria 2011-09-28

Promemoria 2011-09-28 Promemoria 2011-09-28 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som har upprättats inom Näringsdepartementet, föreslås

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter för solcellsanläggningar från elnätsbolag

Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter för solcellsanläggningar från elnätsbolag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (6) Analysavdelningen Johan Harrysson +46 (0)16-542 06 32 jonan.harrysson@energimyndigheten.se Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter

Läs mer

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2009-09-29

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2009-09-29 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msbmyndigheten.se

Läs mer

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter Promemoria Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter I juni 2011 fick en utredare i uppdrag att se över vissa frågor om prissättning, tillgänglighet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.7.2015 COM(2015) 382 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 391/2009 om gemensamma regler och standarder

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering; BFS 2015:xx Utkom från trycket

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag. Version: 2016-05-11

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag. Version: 2016-05-11 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag Version: 2016-05-11 Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB SBSC dok 120762003 Införda ändringar Bilaga 1 och 2 Innehållsförteckning 1 Omfattning...3

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-24 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 6 februari

Läs mer

Remiss EU-kommissions förslag till produktsäkerhetspaket i form av förordning om allmän produktsäkerhet samt förordning om marknadskontroll

Remiss EU-kommissions förslag till produktsäkerhetspaket i form av förordning om allmän produktsäkerhet samt förordning om marknadskontroll Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2012-02-21 Ju2013/1320/KO UD2012/41590/FIM ju.registrator@regeringskansliet.se ud.registrator@regeringskansliet.se anders.bagge@regeringskansliet.se

Läs mer

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Datum 2015-05-27

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Datum 2015-05-27 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:XX

Regeringens proposition 2012/13:XX Regeringens proposition 2012/13:XX Förlängning av övergångsperiod för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen m.m. Prop. 2012/13:XX Prop. 2012/13:XX Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1735-2010 Centrala Studiestödnämnden CSN 851 82 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut CSN har

Läs mer

Yttrande över Miljö- och energidepartementets utkast till förordning om effektreserv

Yttrande över Miljö- och energidepartementets utkast till förordning om effektreserv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens rapport Förslag till införlivande av regler i första järnvägspaketet i svensk lagstiftning (N2009/9192/TR)

Remiss av Transportstyrelsens rapport Förslag till införlivande av regler i första järnvägspaketet i svensk lagstiftning (N2009/9192/TR) 2010-01-19 Sid. 1 (7) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av Transportstyrelsens rapport Förslag till införlivande av regler i första järnvägspaketet i svensk lagstiftning (N2009/9192/TR) På uppdrag

Läs mer

Statens Jordbruksverk

Statens Jordbruksverk Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-7986/12 Konsekvensutredning på grund av ändringar av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd Statens

Läs mer

~ ~ TRANSPORT.. STYRELSEN

~ ~ TRANSPORT.. STYRELSEN .. STYRELSEN Dokumenttyp Förslag till nya föreskrifter om flygande inspektion Regeringen föreslår i proposition 2009110:320m fordonsbesiktning, att fordonsbesiktningen ska anpassas till den svenska huvudregeln

Läs mer

3.4.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 92/3

3.4.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 92/3 3.4.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 92/3 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 303/2008 av den 2 april 2008 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006,

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Remiss Eva Eriksson Rättsenheten Datum:2015-02-27 Dnr: 3.1-2015-016620 Enligt sändlista Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP Remissvar Sida 1(6) Diarienr 1.6-82/2015 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson t.f. VD Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för IT politik 103 33 Stockholm Kompletterande yttrande

Läs mer

Synpunkter paragraf för paragraf. 3 Ersätt ordet uppkommer till kan uppkomma. andra stycket.

Synpunkter paragraf för paragraf. 3 Ersätt ordet uppkommer till kan uppkomma. andra stycket. Er beteckning 2015/015968 Arbetsmiljöverket 11219 Stockholm Remissvar Förslag till föreskrifter om elektromagnetiska fält samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Medlemsorganisationerna inom

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-09-30

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-09-30 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-09-30 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 18 september

Läs mer

Boverkets byggregler föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad

Boverkets byggregler föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad Till: Boverket Box 534 371 23 Karlskrona REMISSYTTRANDE Boverkets byggregler föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad SABOs synpunkter SABO instämmer i Boverkets ambition att förtydliga gällande

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering (2013:3);

Läs mer

Samråd enligt 2 och 3 patientdataförordningen

Samråd enligt 2 och 3 patientdataförordningen Yttrande Diarienr 2013-03-28 404-2013 Ert dnr 31 409/11 Socialstyrelsen Samråd enligt 2 och 3 patientdataförordningen Som ett led i samrådsskyldigheten enligt 2 och 3 patientdataförordningen (2008:360)

Läs mer

2013-04-05 U2013/2230/S

2013-04-05 U2013/2230/S Promemoria 2013-04-05 U2013/2230/S Utbildningsdepartementet Vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Läs mer

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Några körkortsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 augusti 2012 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Yttrande över Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Yttrande över Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

REMISS Sida 1(5) Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432

REMISS Sida 1(5) Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432 REMISS Sida 1(5) Datum Beteckning Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432 Enligt sändlista Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Lars Wennerström. Offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg 2016-04-05. Lagen om energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg 2016-04-05. Lagen om energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-04-05 Lagen om energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om lasrar och IPL

Konsekvensutredning av förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om lasrar och IPL Sida: 1/18 KONSEKVENSUTREDNING Datum: 2010-10-27 Vår referens: SSM 2010/1032 Konsekvensutredning av förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om lasrar och IPL 1. Inledning 1.1 Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Samtliga inkomna yttranden redovisas i denna sammanställning. Remissammanställningen är disponerad på följande sätt:

Samtliga inkomna yttranden redovisas i denna sammanställning. Remissammanställningen är disponerad på följande sätt: EM2008 W-4.1, 2011-01-13 SAMMANSTÄLLNING AV REMISSYTTRANDEN, DNR 2015-1548 Datum 1 (27) Sammanställning av remissyttranden avseende förslag till föreskrifter i anslutning till förordning (2009:1577) om

Läs mer